Last ned brev til Kunnskapsdepartementet fra NITO Skole

Transcription

Last ned brev til Kunnskapsdepartementet fra NITO Skole
Kunnskapsdepartementet
Kirkegata 18
0153 Oslo
11. januar 2016
Yrkesfaglærerløftet og kompetanseheving av yrkesfaglærere.
Hva trenger yrkesfaglærere av kompetanseheving?
NITO organiserer 80 000 ingeniører og teknologer, av disse jobber ca. 650 medlemmer i
undervisningssektoren, hovedsakelig på tekniske yrkesfaglig program i den videregående
skole.
Viser til brev sendt til kunnskapsministeren datert 8. desember 2015 og vil her utdype behovene vi
mener må iverksettes for å lykkes med yrkesfagløftet og kompetanseheving av yrkesfaglærere.
NITO skole har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemmer. Resultatet av
undersøkelsen viser at yrkesfaglærerne etterspør korte faglige og tekniske kurs (uten studiepoeng)
med hele 77,6% etterfulgt av hospitering i bedrift med 52,6%.
Det synes helt klart at faglærerne i de tekniske programområdene innenfor TIP, Bygg og
anleggsteknikk og Elektro etterlyser faglig relaterte kurs og etterutdanning. Fagene er under stadig
utvikling og kravene til kostnader, nytte og miljøhensyn øker. Det kan være vanskelig å følge med.
På TIP området kan en utdanne seg til over 80 forskjellige fag og svennebrev, Bygg og anleggsteknikk
23 forskjellige fag og svennebrev og på Elektrofag til 19 forskjellige fagbrev, så bredden på kursene er
kolossale.
Det er i hovedregel bransjene selv som står for kursingen/etterutdanningen i industrien. Kursene er
ofte erfaringsbaserte og tar utgangspunkt i ny teknologi og bruksområder. Noen ganger er det nær
kontakt mellom produsent/ tilvirker og forhandler.
Kursenes varighet er også forskjellige, alt fra dagskurs til flere ukers varighet. Noen kurs vil være rent
teoretiske, mens andre vil være svært praktiske som bruk av nytt utstyr og verktøy.
De fleste tilbyr kursene i Norge, men noen blir kjørt i utlandet nær hovedkontorer og trainee sentere.
For å få en oversikt over kurstilbydere og fagområder, vil vi anbefale å ta kontakt med bransjene.
Kompetanse for kvalitet.
Tilbudet i «kompetanse for kvalitet» er fortsatt svært mangelfullt for yrkesfaglærere. Yrkesfaglige kurs
og utdanningstilbud er fraværende i denne ordningen og tilbudet bør utvides med tilbud om å kunne
delta på korte faglige og tekniske kurs i tillegg til yrkesfaglige utdanningsmuligheter.
Det står i studietilbudet at man kan søke om andre studier, men det må være via høgskole
/Universitet.
Universitet og høgskoler tilbyr IKKE de behov som yrkesfaglærere har for å oppdatere seg. Man må
sikre at yrkesfaglærere kan gå på kortere kurs uten studiepoeng.
Her er listen over de tilbud som er for yrkesfaglærere. Veldig «tynt» og ingen tekniske fag.
http://www.udir.no/Utvikling/Studietilbud-2015/?c=Vu_VuYf
NITO | Lakkegata 3 | Postboks 9100 Grønland | 0133 Oslo | 22 05 35 00 | [email protected]
www.nito.no | Bank 1600 42 58294 | Organisasjonsnummer 856 331 482
Vi vil her komme med noen eksempler på kurs som er aktuelle og nødvendige innen de enkelte
programområdene.
Bygg og anleggsbransjen er inne i store forandringer når det gjelder materialvalg, konstruksjoner,
byggemetoder og krav til funksjon, varighet og miljø. Det er så stor avstand mellom flere av fagene at
det er helt nødvendig for en lærer å holde seg løpende oppdatert på de viktigste områdene.
Eksempler på kurs:
Tekniske forskrifter
Plan og bygningsloven
Stillasbyggerkurs
Våtromsertifikat
Truckførerkurs
Tegneprogrammer/ DAK, DDS
Varme arbeider
Verktøy kurs
Kurs i nye byggemetoder
Sveisekurs
TIP utdanningstilbud er felles basis for mange yrker i forskjellige industribedrifter. Fra skip, installasjon
for produksjon av olje og gass og verksteder for biler.
Bilbransjen er eksempel på et fag i rivende utvikling fra forbrenningsmotorer til el. drevne og
hydrogendrivende biler.
Industriteknologi, kjemi og prosess fagene står overfor store kostnadseffektive nyvinninger innen
verktøy/ utstyr og teknologi.
Ekspsempler på kurs:
El- og hydrogendrivende bilteknologi
Styringsteknikk/instrumentering
HMS kurs
Varme arbeider
Truckførerkurs
Traverskranekurs
Tegneprogrammer/ DAK
Maskinering og CNC
Sveisemetoder og NDT
Trykktesting
Boltestrekking og hydraulisk trekkverktøy
Materiallære nye materialer og kvaliteter.
Lette og tunge kjøretøy
NITO | Lakkegata 3 | Postboks 9100 Grønland | 0133 Oslo | 22 05 35 00 | [email protected]
www.nito.no | Bank 1600 42 58294 | Organisasjonsnummer 856 331 482
Elektro er også inne i en rivende utvikling der teknologien styrer mer og mer. Det er en bransje med
høye krav til kompetanse. Hvis lærerne skal holde tritt med utviklingen, gi elevene den kunnskapen de
trenger for å bli gode lærlinger og fagarbeidere må lærerne holdes oppdatert.
Eksempler på kurs:
Smart hus teknolog
Energi effektivisering
El-bil/Kjøretøy
Robot teknologi
Telekommunikasjon
Fiber teknologi
Reguleringsteknikk
Styringsteknikk / instrumentering
Forskrifter
Fagtekniske kurs på ny teknologi.
Skal skolene ta del i denne utviklingen, må faglærerne få mulighet til relevante kurs og
etterutdanning.
Hospiteringsordningen for lærere
Lærere må få mulighet til å hospitere i bedrift minst en måned av gangen og helst i forskjellige
bedrifter. Hospiteringsordningen er fortsatt uforandret i dag med et tilskudd på kr 10 000,- som skal
dekke vikarutgifter mens læreren hospiterer i bedrift. Skal hospiteringsordningen bli en reel mulighet
for oppdatering av kompetanse for yrkesfaglærere, så må den utvides slik at læreren er helt frikjøpt fra
skolen mens han/hun hospiterer i bedriften(e).
Dette vil også være en flott arena for skole og næringslivet til å få et tettere samarbeid.
Under er det et sammendrag av undersøkelsen.
Hvilke type kompetansehevende tiltak ønsker du?
100%
90%
80%
77.6%
Prosent
70%
60%
52.6%
50%
40%
28.3%
30%
19.7%
20%
10.5%
10%
4.6%
0%
Korte
faglige/tekniske
kurs
Fagbrev
Pedagogisk
etterutdanning
Høyere teknisk
utdanning
Hospitere i bedrift
NITO | Lakkegata 3 | Postboks 9100 Grønland | 0133 Oslo | 22 05 35 00 | [email protected]
www.nito.no | Bank 1600 42 58294 | Organisasjonsnummer 856 331 482
Annet
Lønnssystemet i skoleverket er slik at det belønner spisskompetanse opparbeidet med studiepoeng
igjennom høyskolesystemet. Læreplanene på yrkesfaglige program i den videregående skole er
derimot oppbygd slik at det er stor faglig breddekompetanse som er avgjørende. NITO jobber nå for å
kunne få på plass et lønnssystem som belønner den faglige breddekompetansen som lærerplanene
legger opp til.
Med vennlig hilsen
Thor Andersen
Leder NITO skole
[email protected]
Bygg og anleggsteknikk
Jan Helge Schultheiss
Styremedlem NITO skole
[email protected]
Teknikk og industriell produksjon
Andre Auli
Styremedlem NITO skole
[email protected]
Elektrofag
NITO | Lakkegata 3 | Postboks 9100 Grønland | 0133 Oslo | 22 05 35 00 | [email protected]
www.nito.no | Bank 1600 42 58294 | Organisasjonsnummer 856 331 482