MYYNTIESITE 26.01.2016 Pelto- ja metsätila 17,040 ha

Transcription

MYYNTIESITE 26.01.2016 Pelto- ja metsätila 17,040 ha
MYYNTIESITE
POHJOIS-SAVON ULOSOTTOVIRASTO
PL 81, Viestikatu 3
70601 KUOPIO
Puhelin 02956 27900, Telekopio 02956 27937
26.01.2016
Sähköposti [email protected]
Pelto- ja metsätila 17,040 ha, Kiuruvedellä
Nettihuutokauppa www.huutokaupat.com -internetsivustolla 27.01. - 17.02.2016.
Huutokauppa päättyy klo 14:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen
jälkeen.
Esittely
Tiedustelut
Sovittava erikseen kihlakunnanulosottomies Risto Pesosen kanssa.
kihlakunnanulosottomies Risto Pesonen, puh. 029 562 7439, 0500 171 979
(lisämaksuton)
Myytävän omaisuuden tiedot
Paikka
Kunta
Ajo-ohjeet
Kiinteistöt
Kiinteistötunnus
Tilan nimi
Tilan tai tontin pinta-ala
Metsän yhteismäärä
Peltojen yhteismäärä
Käyttötarkoitus
Maasto
Ranta
Kaavatilanne ja kaavatiedot
Osuudet yhteisiin alueisiin
Kiuruvesi
Tila sijaitsee Kortejoentien varressa n. 3 km Leppäpurolta päin tultaessa, jolloin tila on
tulosunnassa vasemmalla.
263-405-5-49
Ruokosuo
n. 17,0400 ha
n. 0,5000 ha
n. 15,4100 ha
Maanviljely. N. 1,13 ha:n maapinta-alan käyttötarkoituksesta ei ole tietoa.
Pelto
Ei
Ei voimassa olevaa kaavaa
Kiinteistöllä on osuuksia:
1) Muut yhteiset alueet On osuus
MYYNTIESITE
1
Kiinteistöllä sijaitsevat
rakennukset
Muut tiedot
Kiinteistöllä ei ole osuuksia:
1) Yhteinen maa-alue Ei osuutta VENEVALKAMAAN
Ei rakennuksia
Maalaji: saraturve ja multamaa.
Kiinteistöllä on peltomaata maataloushallinnon tietojärjestelmän mukaan tällä hetkellä
yhteensä 15,41 ha, josta luonnonhaitta- ja ympäristökorvauksessa tukikelpoista alaa on
noin 6,05 ja loput 9,36 ha on tukikelvotonta alaa.
Tila myydään tilatukioikeuksineen.
Asiakohtaiset myyntiehdot
Tarjousten esittämistapa
Nostotarjouksin nettihuutokaupassa www.huutokaupat.com. Tarjousten tekemisen
määräaika päättyy 17.02.2016 klo 14:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan
hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottovirasto ei vastaa palvelun tarjoajan
järjestelmän toimivuudesta. Nettihuutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies
ilmoittaa korkeimman tarjouksen tekijälle tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on
tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun
maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa
ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.
Vähimmäiskorotus
500,00
Alin hyväksyttävä tarjous
Alin hyväksyttävä tarjous määräytyy ulosottokaaren vähimmäishintasäännösten
mukaan (ks. yleiset huutokauppaehdot).
Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä tehdyn korkeimman tarjouksen.
Maksuehdot
- käsiraha
Ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta alkaa tarjouksen tultua hyväksytyksi.
Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta ellei
ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha,
pankkishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano virkavaraintilille
FI12 5000 0121 5004 65 hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.
- maksuaika
Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 30 päivää
tarjouksen hyväksymisestä. Ellei koko kauppahintaa makseta tarjouksen
hyväksymisen yhteydessä, koko kauppahinnalle on maksettava korkoa korkolain 3 §:n
2 momentin mukaisesti myyntipäivästä lukien maksuajan päättymiseen saakka. Mikäli
maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa
korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi
myynti suoritettu.
Ostajan vastattavaksi
siirtyvät velvotteet ja
oikeudet
Ostaja on lainhuutoa hakiessaan velvollinen maksamaan kaupasta menevän
varainsiirtoveron 4 %.
Valtion lunastusoikeus
Huutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain (23/1938)
mukaan valtiolla on oikeus lunastaa huutokaupalla myyty kiinteistö 30 päivässä
Kiinnitykset
Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat, kiinnitykset jäävät
voimaan ja panttikirjat luovutetaan ostajalle.
Muut tiedot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla
myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä
huutokauppaehtoja.
Siinä tapauksessa, että velallinen käyttää myytyjä tiloja tai säilyttää tiloissa omaisuutta
sen jälkeen, kun ostaja on maksanut kauppahinnan, ulosottomies antaa ostajalle
hakemuksesta virka-apua häädön toimittamiseksi. Ostaja maksaa häädöstä
mahdollisesti aiheutuneet kulut ja häätöennakon. Siltä osin kuin ostaja on maksanut
häätökuluja, hän voi vaatia niitä velalliselta. Häädössä noudatetaan soveltuvin osin
mitä ulosottokaaren 7 luvun 1-8 §:ssä säädetään. Muuttopäivä määräytyy siten, että
MYYNTIESITE
2
muuttopäivää ei määrätä ilman painavaa syytä aikaisemmaksi kuin viikko eikä
myöhemmäksi kuin kaksi viikkoa muuttokehotuksen tiedoksisaannista.
Muutoksenhaku
Valitus myyntiin liittyvästä ja sitä edeltävästä toimesta tai päätöksestä on tehtävä
kolmen viikon kuluessa myyntipäätöksen tekemisestä. Valitusosoitus liitetään
myyntipäätökseen.
Juho Harjunpää
kihlakunnanvouti
Kuopion päätoimipaikka
Liitteet
Yleiset huutokauppaehdot
Kiinteistörekisterin tulosteita
Metsäarvio
MYYNTIESITE
3