9 , (6 , , (1 (13 , (10 , (14 , (19 , (18 , (16 , (23 , (20 , (25 , , (28 , , (27

Comments

Transcription

9 , (6 , , (1 (13 , (10 , (14 , (19 , (18 , (16 , (23 , (20 , (25 , , (28 , , (27
‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪22‬‬
‫‪25‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪33‬‬
‫‪12‬‬
‫‪24‬‬
‫‪28‬‬
‫‪27‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪39‬‬
‫‪32‬‬
‫‪36‬‬
‫‪35‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪47‬‬
‫‪37‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪46‬‬
‫‪48‬‬
‫‪50‬‬
‫‪52‬‬
‫‪38‬‬
‫‪49‬‬
‫‪51‬‬
‫‪53‬‬
‫‪57‬‬
‫‪29‬‬
‫‪54‬‬
‫‪56‬‬
‫‪55‬‬
‫‪58‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫ס‬
‫כ‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ט‬
‫ר‬
‫ג‬
‫נ‬
‫ע‬
‫ב‬
‫כ‬
‫א‬
‫פ‬
‫פ‬
‫ח‬
‫ר‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ב‬
‫י‬
‫ג‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ד‬
‫י‬
‫ס‬
‫ר‬
‫פ‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ז‬
‫ב‬
‫ה‬
‫פ‬
‫ג‬
‫א‬
‫א‬
‫ט‬
‫ש‬
‫נ‬
‫א‬
‫ר‬
‫נ‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ק א‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ק‬
‫ר‬
‫ה‬
‫ג‬
‫ר‬
‫נ‬
‫ל‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ה‬
‫כ‬
‫א‬
‫ו‬
‫ק‬
‫פ‬
‫ק‬
‫י‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ס ה‬
‫ד‬
‫י‬
‫ר‬
‫ס‬
‫ר‬
‫ז‬
‫י‬
‫ד‬
‫מ ח‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ש ת‬
‫ו‬
‫ז‬
‫ב‬
‫ד‬
‫צ‬
‫ע‬
‫י‬
‫ס‬
‫ס‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ג‬
‫ר‬
‫כ‬
‫ק‬
‫ס א‬
‫ר‬
‫מ א‬
‫א‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ (1‬התרגשות‪ ,‬רוגז‪ (6 ,‬משקל קדמון קטן‪(9 ,‬‬
‫מושב ליד רמלה‪ (10 ,‬סוג של מלאך‪ (13 ,‬מי־‬
‫דת נפח קדומה‪ (14 ,‬אוניית מלחמה בעת הע־‬
‫תיקה‪ (16 ,‬מעוגל‪ (18 ,‬כלי קרב קדום‪ (19 ,‬מכל‬
‫נתיק המתחבר למטוס‪ (20 ,‬ממלכי עקרון‪(23 ,‬‬
‫התפלשות‪ ,‬התבוססות בבוץ‪ (25 ,‬צבע אדום‬
‫במקרא‪ (27 ,‬שפיר‪ ,‬לא ממאיר‪ (28 ,‬מצבת זכ־‬
‫רון‪ (31 ,‬אלה שומרית קדומה‪ (33 ,‬לחם הודי‪,‬‬
‫‪ (35‬זמרת ושחקנית אמריקאית‪ (36 ,‬מאכל‬
‫מקסיקאי‪ (39 ,‬מושב בעמק יזרעאל‪ ,‬חבל תע־‬
‫נך‪ (42 ,‬מין קנה סוף בתלמוד‪ (44 ,‬אחד האלים‬
‫במיתולוגיה הנורדית‪ (45 ,‬גיס‪ (47 ,‬אדון‪(48 ,‬‬
‫עיר קדומה של ממלכת המאיה בצפון‬
‫גואטמלה‪ (49 ,‬טבח מומחה‪ (52 ,‬ממיני הספ־‬
‫חת‪ (55 ,‬מחרף‪ ,‬מגדף‪ (57 ,‬הטעמה והדגשה‬
‫יתרה‪ (58 ,‬כינוי לשטח אדמה שנחרש בו קבר‪.‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ (1‬מאכל גיאורגי‪ (2 ,‬מוקיון‪ (3 ,‬חיל השדה של‬
‫ארגון ההגנה‪ (4 ,‬עיר בהונגריה‪ (5 ,‬מערב‪(6 ,‬‬
‫אריח שיפולת‪ (7 ,‬מטבע יפני‪ (8 ,‬שובה לב‪(11 ,‬‬
‫כינוי לגיהנום‪ (12 ,‬כפר ציורי באוסטריה‪ (15 ,‬בן‬
‫עדה )בראשית(‪ (16 ,‬אביו של צפניה הנביא‪(17 ,‬‬
‫אליל קדום‪ (19 ,‬דוב ספרותי‪ (21 ,‬אל מצרי‪(22 ,‬‬
‫פתח‪ (24 ,‬מטבע בולגרי‪ (26 ,‬שתה לשוכרה‪(29 ,‬‬
‫א‬
‫כ‬
‫ל‬
‫מ‬
‫פ‬
‫ר‬
‫י‬
‫ד‬
‫ר‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ו‬
‫חומר כיור‪ (30 ,‬שמא‪ (32 ,‬גליסנדו )מוזיקה(‪(34 ,‬‬
‫עיר בניו זילנד‪ (35 ,‬סופרת ומשוררת ישראלית‪,‬‬
‫‪ (37‬לשד העצמות‪ (38 ,‬אלת המוות במיתולוגיה‬
‫הנורדית‪ (40 ,‬מין דג קטן‪ (41 ,‬ריק‪ ,‬נעור‪ (43 ,‬עיר‬
‫מצרית עתיקה במקרא‪ (44 ,‬מין קוף באמריקה‬
‫הדרומית‪ (46 ,‬מהירות הקול‪ (50 ,‬מחזה של חנוך‬
‫לוין‪ (51 ,‬כעס‪ (53 ,‬רטוב‪ (54 ,‬תל חרבות‪(55 ,‬‬
‫מילת שאלה‪ (56 ,‬יחידת מידה ללחץ‪.‬‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫ז‬
‫י‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫א‬
‫ג‬
‫י‬
‫ב‬
‫ט‬
‫ר‬
‫ט‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ס ט‬
‫ר‬
‫פ‬
‫ד‬
‫י‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ב‬
‫י‬
‫נ‬
‫ב‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ב‬
‫י‬
‫י‬
‫ק‬
‫ו‬
‫י‬
‫ד‬
‫י‬
‫ע‬
‫י‬
‫ו‬
‫ק‬
‫נ‬
‫ל‬
‫פ‬
‫ד‬
‫ד‬
‫י‬
‫י‬
‫ל‬
‫ס ט‬
‫י‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ל‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫נ‬
‫י‬
‫מ‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ג‬
‫א‬
‫נ‬
‫י‬
‫ב‬
‫ש‬
‫ו‬
‫י‬
‫ט‬
‫ר‬
‫ס‬
‫י‬
‫ס ט‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ח‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ב‬
‫ל‬
‫נ‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ל‬
‫מ‬
‫ט‬
‫ג‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ת‬
‫א ח ת‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ת‬
‫ד‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ר‬
‫פ‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ס‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬חובבי השמנמנות מאחלים זאת לעצמם )עפ"י‬
‫אלי מועלם( )‪ .7 ;(5,3,3‬בית העסקן )עפ"י אלי‬
‫מועלם( )‪ .8 ;(4,3‬סופר צדיק )‪ .9 ;(3‬המלך הלך‬
‫לעולמו? להפך! )‪ .10 ;(3‬בשירותים במלון נת־‬
‫גלה דיבוק )עפ"י יעקב טומשין( )‪ .11 ;(7‬בית‬
‫אויבנו ידוע בפרודוקטיביות )‪ .13 ;(6‬סהרורי‬
‫אתלטי ופעיל )עפ"י רפי גר( )‪ .15 ;(4‬חסר קהל‬
‫גלוי )‪ .17 ;(3‬לפני מעשה יהפוך קסם )עפ"י‬
‫אהרן כהן( )‪ .19 ;(4‬זלזלו במבחן )עפ"י דב ליאון‬
‫ויוסי אילן( )‪ .22 ;(6‬בסרט הזר דבר סרה בפח־‬
‫דנותי )מ( )‪ .23 ;(3,4‬סיר אוויר )‪ .24 ;(3‬שחי־‬
‫טתם אינה כשרה ואינם ראויים לשליחות‬
‫למרות שהזדרזו )‪ .25 ;(3‬אפשר לזרוק אותו‪,‬‬
‫אליו אין הילדים מתגעגעים )עפ"י אלי מוע־‬
‫לם( )מ( )‪ .26 ;(5,2‬מצא חרות אצל אסטרולו־‬
‫גית מהעתון )עפ"י אלי מועלם( )‪.(5,4,2‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬על "השגנו" ב–‪ OECD‬כתב נתן אלתרמן )עפ"י‬
‫עופר קציר( )‪ .2 ;(5,4‬לא במחשכים עסק בעסקי‬
‫שו־שו ובקסמים )‪ .3 ;(3,4‬בשנת ‪ 1996‬כשהיינו‬
‫ילדים‪) ...‬עפ"י יוסי קאופמן( )‪ .4 ;(3,2,3‬מסלקת‬
‫את השכבה האוטמת )‪ .5 ;(6‬אמנם גמר את יח־‬
‫סיו עם בת הזוג‪ ,‬אך אולי יוכל לפתח אותם במ־‬
‫סחה )‪ .6 ;(7‬הצבע שלה בפנים )עפ"י אלי מועלם(‬
‫)‪ .12 ;(5‬ממש לא אהב את עלית המפלגה )‪;(3‬‬
‫‪ .14‬לבמאי יש ‪ justification‬לחגוג יובל ומחצה‬
‫)‪ .16 ;(5,4‬אני דוקא כן מצאתי עוף בקבוצים‬
‫)עפ"י אלי מועלם( )‪ .18 ;(4,4‬הרופא בוינגייט‬
‫מוכה )עפ"י יעקב טומשין( )‪ .20 ;(7‬מחזאי מש־‬
‫מיע צליל ברגלים )‪ .21 ;(7‬ספרי להנרי על איש‬
‫מדע זה )עפ"י יוסי אילן( )‪ .22 ;(6‬הוא נוח לב־‬
‫ריות‪ ,‬לכן חתם )עפ"י יעקב טומשין( )‪.(5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪26‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫)‪ (1-9‬במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף‬
‫"הארץ" עד יום שלישי‪ .‬נא לציין בראש הגלויה‬
‫את שם החידה ותאריך הגיליון‪ .‬בין הפותרים‬
‫נכונה יוגרל ספר‪ .‬בפרס השבועי זכתה‬
‫מזל דקל מרחובות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬

Similar documents