Salgsopstilling - Tvangsauktioner.dk

Comments

Transcription

Salgsopstilling - Tvangsauktioner.dk
Højeste bud på 1. auktion kr. 120.000
Salgsopstilling
(købsnøg/e)
til brug for
tvangsauktion over fast ejendom
Udarbejdet af
Advokatrtidet og Dansk ejendomsmæglerforening
J.NR. 306S45-2-LHJ
Ejendommens
matr.nr.:
331 Uge Ejerlav, Uge
beliggende:
Porsbølvej S, 6360 Tinglev
Tilhørende:
Per Olesen under konkurs v/kurator Jan Bruun Jørgensen
boende:
c/o Andersen Partners, Jernbanegade 31, 6000 Kolding
Auktionstidspunkt:
Ny auktion mandag, d. 30. maj 2016, kl. 10.00
_______________________________
Torsdag, den 21. april 2016 klokken 09:30
Auktionssted:
Retten i Sønderborg, Stationsvej lO, 6400 Sønderborg
Rekvirent,
hæftelses nr.: Per Olesen under konkurs v/kurator Jan Bruun Jørgensen
Ved advokat:
Jesper Knudsen, Andersen Partners, Jernbanegade 31, 6000 Kolding
Ejendomsoplysninger
Ejendomskategori
:
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
Ejendomsværdi
pr.:
01.10.2014: 520.000 kr. heraf grundværdi:
Vurdering i h.t.
Retsplejelovens
§ 562:
Ingen
Areal ifølge tingbogen:
1095 m2
heraf vej:
Forsikringsforhold:
Codan Forsikring - Policenr. 5815495987
Ejendomsskatter
og afgifter for året
andrager og omfatter:
2.511,38 kr.
129.400 kr.
O m2
Forslag til særlige
vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11. Nej
Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.):
Se vedlagte beskrivelse
Lejemål:
Nej
Byrder og servitutter
(Evt. henvisning til
vedh. tingbogsattest):
Se vedlagte tingbogsattest - ingen tinglyste servitutter.
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
1 af 67
Prioritetsopgørelse
PANT- OG UDLÆGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,
nr.zserle/ard., indestilende til samt evt. yderligere bern. f.eks.
tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v.
1. Fordring
2. Restgæld
3. Restancer
4. Hæftelser
opgjort pr.
auktionsdato
på hæftelser, der
kan forventes
overtaget med
tillæg af uforfaldne
renter
og evt.
ejerskifteafdrag på
hæftelser, der kan
forventes overtaget.
der kræves indfriet.
580.905,26
540.450,70
40.454,56
0,00
580.905,26
540.450,70
40.454,56
0,00
Transport
Hæftelse nr.l.: Tinglyst 04.01.2011
Pantebrev kr. 540.000 til Totalkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3,1780
København V. Kontantlån med mulighed for afdragsfrihed rentetilpasning
i altved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i altved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i altved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i altved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i altved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
Transport
28/04/2016
i alt ved
budsum kr.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
2 af 67
Afslutningsside
PANT- OG UDLÆGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetvpe,
rentesats, nr.zsene/atd., indestående til samt evt.
yderligere bern. f.eks. tvangsauktionsklausul,
ejerskiftefradrag m.v.
1. Fordring
2. Restgæld
3. Restancer
4. Hæftelser
opgjort pr.
auktionsdagen
på hæftelser, der
kan forventes
overtaget med tillæg
af uforfaldne renter
og evt.
ejerskifteafdrag på
hæftelser, der kan
forventes overtaget.
der kræves indfriet.
Transport
580.905,26
540.450,70
40.454,56
0,00
Hæftelse nr. 2.: Tinglyst 23.12.2003
Ejerpantebrev opr. kr. 200.000 med medd. til Jyske Bank A/S,
Vestergade 8, 8600 Silkeborg, att: Ernst Beck - [email protected]
Rente 20 % - rente ved tvangsauktion
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
A. Total
B.
i altved
budsum
780.905,26
540.450,70
40.454,56
200.000,00
kr.
780.905,26
540.450,70
40.454,56
200.000,00
Størstebeløbet, der skal betales/overtages
udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B:
93.000,00
Heraf kontant at betale inden 4 uger:
93.000,00
Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbeløbet):
om art og afvikling oplyses:
Det under B anførte størstebeløb fremkommer således:
a. rekvirentens udlægs- og
auktionsomkostninger
( salærer og gebyrer m.v.)
b. rettighedshavernes
mødesalærer m.v.
kr.
24.780,90
kr.
1.250,00
De under a og b nævnte beløb er
anslået ud fra det under
sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud , jfr. nedenfor.
c. restancer vedrørende:
4. andre offentlige bidrag
kr.
0,00
5. vandafgifter
kr.
0,00
6. brandforsikringsbidrag
kr.
0,00
kr.
0,00
kr.
64.420,51
7. krav i h.t. leje- eller
brandsikringslovgivningen
8. andet, jfr. Specifikation
Underskud på
1. ejendomsskatter
kr.
2.522,47
2. vejbidrag m.v.
kr.
0,00
3. kloakbidrag m.v.
kr.
0,00
panthaverregnskab, jf.
vedhæftede regnskab
C. Afgifter m.v. tiloffentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside.
Ved et auktionsbud på kr. 520.000 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562) udgør
sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7: 133.500 kr.
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
3 af 67
Andersen Partners
Tvangsauktion
Ejendommen:
Fogedrettens nr.:
Rekvirentens nr.:
Tvangsauktion den.:
Opgørelse
opgørelse
af omkostninger
Porsbølvej 5, 6360 Tinglev
AS 6-43/2016
306545-2
21. april 2016 kl. 09:30
af rekvirentsalær,
udlægs- og auktionsomkostninger.
Budsum
Offentlig vurdering
til/æg tiloffentlig vurdering 25%
Beregningsgrundlag
kr.
kr.
kr.
kr.
Grundtakst
Tillæg 0,6% af beregningsgrundlag
Evt. tillæg for landbrug/industri/udlejning (kr. 2.000)
Øvrige tillæg
I alt
Moms
Rekvirenthonorar
Kørsel besigtigelse og fremvisning
Salgsopstilling, mangfoldiggørelse incl. moms
Annoncering (anslået udgift incl. moms)
Auktionsgebyr
Ejendomsdatarapport
Inkassosalær incl. moms
Tilkendt mødesalær i fogedretten ved udlæg incl. moms
Fogedgebyrer
I alt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
520.000,00
130.000,00
650.000,00
9.000,00
3.900,00
-
12.900,00
3.225,00
16.125,00
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
16.125,00
1.018,40
1.125,00
5.387,50
800,00
325,00
-
24.780,90
Størstebeløbet
Rettighedshavernes mødesalærer
Restanceopgørelse vedrørende ejendomsskat
Restanceopgørelse vedrørende forbrugsafgifter
Brandforsikringsbidrag/restance
Underskud panthaverregnskab
Evt. krav iht. Lejelov
Depositum og forudbetalt leje
Rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger
I alt
Opgørelse
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
1.250,00
2.522,47
64.420,51
24.780,90
92.973,88
af sikkerhedsstillelse
Størstebeløbet
Restancer iht. Kolonne 3
1/4 af hæftelser, der indfries
I alt
kr.
kr.
kr.
kr.
133.428,44
Afrundet
kr.
133.428,44
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
92.973,88
40.454,56
-
4 af 67
306545-1
Ejendommen
- Per Olesen
Porsbølvej
under
konkurs
S, Tinglev
- Panthaverregnskab
pr. 9. marts
2016
Indtægter
NGF Nature Energy, opgørelse
Indtægter i alt
kr.
kr.
563,81
563,81
Codan, bygningsforsikring, 11.5.2015 - 31.12.2016
NGF Nature Energy, a canto gas 13.6.2015.-1.10.2015
NGFNature Energy, a canto gas 1.10.2015.-31.12.2015
DONG,alc naturgas fra dekret, 1 rate
Dong, gas etc pr. 31.3.2016
Tinglev Vandværk, 12.5.2015 - 30.9.2015
Arwos, spildevand, 12.5.2015-30.6.2015
Arwos, spildevand etc 1.7.2015-31.12.2015
Arwos, spildevand etc 1.1.2016-30.6.2016 + afregning 2015
Arwos, genbrug 12.6.2015.-30.6.2015
Arwos, affald 2. etc 1.7.2015-31.12.2015
Arwos, affald 1. alc 1.1.2016 - 30.6.2016 + afregning 2015
Erik Jensen, udskiftning låse, aflæsning mm.
Erik Jensen, tilsyn og vintersikring
Underskud på driften af ejendommen
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
6.536,57
246,25
190,43
318,44
318,44
275,36
93,24
368,75
392,00
81,61
808,75
814,48
1.868,75
2.046,25
14.359,32
Indtægter
Udgifter
Underskud på driften af ejendommen
kr.
kr.
kr.
563,81
14.359,32
-13.795,51
Salgs- og administrationshonorar til konkursboet i henhold
til medgået tid inkl. moms
Underskud på driften af ejendommen
kr.
kr.
Udgifter
NB tortrinsstillede
omkostninger til inkasso at terminsydelse samt tillagt honorar til beskikket advokat
-50.625,00
-64.420,51
21.621,63
Der tages forbehold for endelig opgørelse og afregning af
forbrug pr. auktionsdagen.
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
5 af 67
BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN PORSBØLVEJ 5, 6360
TINGLEV
Nærværende beskrivelse af ejendommen er udarbejdet på baggrund af besigtigelse, tilgængelige offentlige oplysninger i BBR-Meddelelse,
ejendomsdatarap-
port og tingbog. Besigtigelsen er foretaget af en usagkyndig, der særligt
har
noteret sig følgende:
Ejendommen er opført i gule mursten forsynet med rødt tegltag og hvide termoruder i plast/træ.
på taget solvarmeanlæg.
Ejendommen
med vinylgulv og træbeklædte vægge og med trappe tilLsal.
indeholder forgang
Fra forgangen er
der adgang til stue og køkken. Vinkelstue med laminatparketgulv, trælofter samt
udgang med overdækket terrasse. Køkkenelementer og bordplade i træ, køleskab mrk. Vestfrost, ovn med keramisk kogeplader mrk. Gram samt hvid emhætte. Køkkenet har lyst klinkegulv med muret halvvæg ind mod stuen. I køkkenet er ligeledes en lem ned til kælderrum med varmeanlæg.
Fra køkkenet
adgang til tilbygning der indeholder baggang med klinkegulv, plads til vaskemaskine og vask med skabe og herfra videre adgang til badeværelse med badekar,
bruser, skabsarrangement, toilet, hvide klinker og trælofter.
l.salen indeholder tæppebelagt repos, træbeklædte vægge og lofter, fordelergang med gulvtæppe, el-tavle og indbyggede skabe samt lem i loftet mod tagrum. Lille toilet med håndvask og el-radiator, 3 værelser med skrå vægge, tæpper og trælofter.
Pudset garage med eternitpladetag.
metalplader.
Bageste del af garagen er et skur opført i
Gulvet er delvist pudset og med fliser i garagen. Fra garagen er der
indgang til skur med tag af plastplader. Dør med råd og vindue er itu.
Grunden ligger ud til åbne marker og tæt på landsbyen Uge.
Oplysning
fra offentlige
registre:
Tinglyst areal 1095 m2, heraf vej O m2. Ejendomsværdi pr. 01.10.2014 kr.
520.000, heraf grundværdi kr. 129.400.
Oplysning
28/04/2016
fra BBR-meddelelse:
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
6 af 67
Vandforsyning: Privat alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
Bygningsnr.
1:
Fritliggende
enfamilieshus
(parcelhus).
Opførelsesår:
1952.
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tegl. Samlet bebygget areal: 70 m2, samlet boligareal 110 m2, kælder 5 m2, antal etager uden
kælder og tagetage:
kammer fyr.
1. Varmeinstallation:
Opvarmningsmiddel:
Centralvarme fra eget anlæg, et-
Naturgas.
Supp. Varme:
Solvarmeanlæg.
Antal værelser 4. Antal toiletter: 2. Antal badeværelser: 1. Køkkenforhold : Eget
køkken (med afløb og kogeinstallation). Energiforsyning: 400 V el fra værk.
Bygningsnr. 2: Garage opført i 1977 i mursten og med fibercement, herunder
asbestplader. Bebygget areal: 30 m2.
Bygningsnr. 3: Udhus opført i 1977 i mursten og med tegltag, Bebygget areal:
20 m2.
Side
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
12
7 af 67
14-03-2016
306545-2 pp
Andersen Partners
1
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
8 af 67
14-03-2016
2
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
9 af 67
14-03-2016
3
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
10 af 67
14-03-2016
4
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
11 af 67
TINGBOGSATTEST
Udskrevet:
EJENDOM:
Adresse:
Samlet areal:
Heraf vej:
BFE-nummer:
Appr.dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:
Retskreds:
14.03.201608:59:30
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
1095 m2
Om2
5273941
13.05.1954
Uge Ejerlav, Uge
0331
1095 m2
Om2
0046
ADKOMSTER
DOKUMENT:
Dokument type:
Dato/løbenummer:
Skøde
16.11.1999-26907 -46
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Ja
ADKOMSTHAVERE:
Navn:
CPR:
Ejerandel:
Per Olesen
030762-****
1 /1
KØBESUM:
Kontant købssum:
Købesum i alt:
415.000 DKK
415.000 DKK
TILLÆGSTEKST:
Konkurs
Der er den 11.05.2015
tinglyst notering af konkurs.
HÆFTELSER
14.03.201608:5930
28/04/2016
Side 1 af 3
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
12 af 67
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
04.01.2011-1001903756
1
Realkreditpantebrev
540.000 DKK
1,4555 %
Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
Inkonvertibel
Rentetilpasning
KREDITORER:
Navn:
CVR:
TOTALKREDIT AIS
21832278
DEBITORER:
Navn:
CPR:
Per Olesen
030762-****
BETALT
TINGLYSNINGSAFGIFT:
3.600 DKK
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rentesats:
23.12.2003-35312-46
2
Ejerpantebrev
200.000 DKK
20%
SENEST pATEGNET:
Dato:
30.06.2011 13:29:44
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Konverteret til digital
pantebrev:
Beskrivelse:
Ja
Ja
Ejerpantebrev med medd
KREDITORER:
1403201608:59:30
28/04/2016
Side 2 af 3
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
13 af 67
Navn:
CPR:
Per Olesen
030762-****
FULDMAGTSBESTEMMELSER:
Fuldmagtshaver:
JYSKE BANK AJS
Vestergade 8
8600 Silkeborg
CVR:
17616617
Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive
påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-,
moderations- og relaksationspåtegninger.
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Rente ved tvangsauktion
BETALT
TINGL YSNINGSAFGIFT:
3.500 DKK
UNDERPANT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Underpantsbeløb:
Underpanthavere:
01.07.2011-1002705324
1
200.000 DKK
JYSKE BANK AJS
17616617
SERVITUTTER
Der findes ingen servitutter på ejendommen
ØVRIGE OPLYSNINGER
EJENDOMSVURDERING:
Ejendomsværdi:
Grundværdi:
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-nr.):
520.000 DKK
129.400 DKK
01.10.2014
0580
015038
INDSKANNET AKT:
Filnavn:
46- R-T- 134
Side 3 af 3
14.03.201608:59:30
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
14 af 67
Åbningstider:
Fik-nr.
Bank konto
Telefon nr.
E-mail
Modtager
se WWW.aabenraa.dk
80 60 29 87
7910-1169 468
7376 7106
[email protected]
SE IØVRIGT BAGSIDEN
B
Udskrevet den:
Moms-nr.:
17/02-2016
29189854
Debitomummer:
xxx xx xxxxxx xx xx
Ejendommens beliggenhed:
Porsbølvej
Vurderet areal:
5 Uge
Vurderingsår:
1095
2014
(01/10-2014)
Matrikelbetegneise:
UGE EJERLAV,
UGE
331
Ejendomsværdi
Grundværdi
520.000
Grundskatteloftværdi
Stuehusgrundværdi
129.400
134.300
Fradrag i grundværdi for forbedringer
Fritagelse for grundskyld til kommunen
Del af grundværdi der beskattes i anden kommune
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Fritaget dækningsafgiftspligtigforskelsværdi
Kommunal ejendomsskat m.m. affast ejendom 2016
Specifikation
Side 01 af 01
Beløb
promille af grundlag
18,900
:
129400 01/01-31/12
KOMMUNE
Grundskyld
Herafmoms
2445,66
Jordflytningsgebyr
Rottebekæmpelse 2016
Renter
11,00
24,96
29,76
*** BEMÆRK***
Er ejendommen IKKE tilmeldt betalingsservice modtager du indbetalingskort
til hhv. 1. og 2. rate ca. 14 dage før
sidste rettidig indbetalingsdato.
MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.
Rate
01
02
Forfaldsdato
01/01-2016
01/07-2016
Sidste rettidige indb.dag
15/01-2016
15/07-2016
fALT
Ratebeløb
1288,55
1222,83
2511,38
Fakturadato
01/01-2016
01/07-2016
0,00
Moms beløb
0,00
0,00
~
<ci
oo
o
Cl
Ü
Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige
indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg.
Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.
Cl
O
o
::;;
'"
28/04/2016
Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr,
som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
15 af 67
Ved henvendelser om ejendomsskattebilletten
bedes ejendomsnummeret
oplyst
Indbetaling.
Hvis ejendommen IKKE er tilmeldt PBS vil du ca. 14 dage før sidste rettidige betalingsdato i januar og juli modtage et
indbetalingskort for rate 1 og rate 2 ..
Bruger du indbetalingskort via netbank, skal du være opmærksom på at indbetalingskortets læselinje kun kan bruges en
gang. Kopiering af læselinjen medfører, at indbetaling ikke umiddelbart kan registreres og derfor medfører, at der
sendes rykker.
Betaling fra udlandet: IBAN nr.: DK28791 00001169468 - SWIFT kode: SYBKDK22
Renter og gebyr.
Såfremt ratebeløbet ikke indbetales rettidigt, tillægges renter efter gældende lovgivning.
Hvis renterne ikke indbetales, bliver de opkrævet over 1. rate på ejendomsskattebilletten
næste år.
Ved udsendelse af rykkerskrivelse opkræves der et gebyr på 250 kr. Hvis gebyret ikke betales bliver det opkrævet over
1.rate på ejendomsskattebilletten næste år.
Spørgsmål vedr.:
Ejendomsskattebilletten
Indbet.kortiRenter/Gebyr
Renholdelsesafgift
Skorstensfejning
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
se
7376 7106 Frieda Olsen
7376 7188 Dorthe F. Jensen
7376 7187 Helle Tholstrup
7376 7819 Peter Kierkegaard
nedenstående skema
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Skorstensfejermester
Adresse
Telefon
Mail
Bidragstekst på skattebillet
Helmuth Asmussen
GI. Kirkevej 12
Stubbæk Mark
6200 Aabenraa
7461 3712
[email protected]
Træffes på telefon mandag torsdag fra 9-12 og 14-15.30
Fredag fra 9-12.
(A) Skorstensfejning
Bendt Olesen ApS
Slotsbakken 3
6300 Gråsten
21291993
[email protected]
Træffes bedst på telefon før 9
og igen fra 16-18.
(O) Skorstensfejning
Karl Otto Pilgaard
Murervej 8
6270 Tønder
74723557
21291917
[email protected]
Træffes på telefon fra 7-16
(P) Skorstensfejning
Rottebekæmpelse:
Gebyret dækker at alle kan få besøg af et bekæmpelsesfirma. Bekæmpelsesfirmaet kommer ud og inspicerer grund
samt bygninger og foretager en effektiv rottebekæmpelse. Alle har pligt til at anmelde rotter, selv ved mistanke.
Oplysninger om rotter og bekæmpelsesfirmaet kan ses på www.aabenraa.dk.
Ejendomsskat:
Ejendomsskatten (Grundskyld til kommunen) pålignes og opkræves af kommunen. Grundskylden er beregnet på
grundlag af grundværdien (grundskatteloftsværdien).
Ejendomsværdiskat:
Ejendomsværdiskatten beregnes af ejendomsværdien af SKAT og opkræves via din forskudsskat.
Har du spørgsmål vedr. ejendomsværdiskatten skal du rette henvendelse til SKAT på tlf.nr. 7222 1818.
Jordflytningsgebyr:
Jordflytningsgebyret dækker de udgifter, kommunen har i forbindelse med administration vedrørende håndtering af jord
fra forurenede områder. Gebyret opkræves i henhold til § 48 i Miljøbeskyttelsesloven som en solidarisk løsning og
pålægges alle ejendomme i Aabenraa Kommune.
KMD OGCG5802 6. udg. 09. 2014
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
16 af 67
Aabenraa Kommune
BBR-Meddelelse
(Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)
Teknik og Miljø
Afsender
Aabenraa Kommune Teknik og Miljø
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
15038
17-{)2-2016
Ejendommens beliggenhed:
Porsbølvej 5 (vejkode: 1329), 6360 Tinglev
Modtager:
BBR-Meddelelse
rekvireret via 015
Fejl eller mangler i udskriften bedes
Kommune nr.:
580
meddelt til kommunen
via e-mailadressen
[email protected]
eller telefonnr.
73 76 70 64.
Oplysninger om grunde
Adresse: Porsbølvej 5 (vejkode: 1329), Uge, 6360 Tinglev
Ejerforhold:
Privatpersoner
eller interessentskab
Vand & afløb
Vandforsyning:
Privat, alment
Afløbsforhold:
vandforsyningsanlæg
Afløb til spildevandsforsyningens
renseanlæg
Matrikelnr.
Ejerlav
331
UGE EJERLAV,
UGE
Oplysninger om bygninger
Bygningsnr.: 1
Adresse: Porsbølvej 5, Uge (vejkode: 1329), 6360 Tinglev
Fritliggende
enfamilieshus
(parcelhus)
(anvendelseskode:
120)
Matrikelnr. : 331
Opførelsesår:
Ejerlav:
UGE EJERLAV,
UGE
1952
Antal boliger med køkken:
Materialer
Ydervæg:
Mursten
Tagdækning:
(tegl, kalksten,
Kilde til materialer:
Oplyst af teknisk forvaltning
Areal i grundplan
Bebygget
cementsten)
Tegl
m2
areal
70
heraf affaldsrum
O
O
O
O
O
O
i terræn
heraf indbygget
garage
heraf indbygget
carport
heraf indbygget udhus
heraf indbygget udestue
Overdækkede arealer
Kilde til arealer:
Areal i hele bygningen
Samlet bygningsareal
m2
Arealanvendelse
m2
70
Samlet boligareal
110
heraf udvendig efterisolering
O
Kælder
5
Samlet erhvervsareal
5
Adgangsareal
heraf loftshøjde
lavere end 1 ,25m over terræn
Tagetage
40
heraf udnyttet
Lukkede
40
O
overdækninger
heraf lovlig beboelse
i kælder
Andet areal
O
O
O
O
Antal etager u. kælder & tagetage
1
Åone overdækninger
O
Oplyst af teknisk forvaltning
Energioplysninger
Varmeinstallation:
Centralvarme
Opvarmningsmiddel:
Bemærkninger
fra eget anlæg,
et-kammer
fyr
Naturgas
for bygning
SUPPL. VARME: SOLVARMEANLÆG
Oplysninger om bolig- I erhvervsenhed
Adresse: Porsbølvej 5 (vejkode: 1329), Uge, 6360 Tinglev
Fritliggende
enfamilieshus
(parcelhus).
Samlet areal:
beboelseslejlighed
(boligenhed
Ejendommens beliggenhed:
Kommune nr.:
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
Side:
Porsbølvej 5 (vejkode:
580
15038
17-02-2016
1/4
Bolig areal:
Egentlig
med eget køkken)
110 m2
Andet areal:
28/04/2016
120)
O m2
Areal til erhverv:
BBR
(anvendelseskode:
110 m2
O m2
1329), 6360 Tinglev
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
17 af 67
Fællesareal:
O m2
Aben overdækning:
O m2
O m2
Lukket overdækning/udestue:
Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning
Antal værelser:
4
Antal toiletter: 2
Antal badeværelser:
Køkkenforhold:
Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
Energioplysninger
Energiforsyning:
400 V el fra værk
Bygningsnr.: 2
Adresse: Porsbølvej 5, Uge (vejkode: 1329), 6360 Tinglev
Garage med plads til et eller to køretøjer (anvendelseskode: 910)
Matrikelnr.:
331
Ejerlav: UGE EJERLAV,
UGE
Ejerlav:
UGE
Opførelsesår: 1977
Materialer
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækning:
Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant)
Areal
Bebygget areal: 30 m2
Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant)
Energioplysninger
Varmeinstallation:
Ingen varmeinstallation
Bygningsnr.: 3
Adresse: Porsbølvej 5, Uge (vejkode: 1329), 6360 Tinglev
Udhus (anvendelseskode:
Matrikelnr.:
930)
331
UGE EJERLAV,
Opførelsesår: 1977
Materialer
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækning:
Tegl
Kilde til materialer:
Oplyst af teknisk forvaltning
Areal
Bebygget areal: 20 m2
Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning
BBR
28/04/2016
Ejendommens beliggenhed:
Kommune nr.:
Ejendoms nr.:
Udskrift
Porsbølvej
580
15038
17-02-2016
5 (vejkode: 1329), 6360 Tinglev
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
dato:
Side:
2/4
18 af 67
Kortmateriale
• placering er næsten sikker .•• placering er usikker
Nogle bygningspunkter på ejendommen er angivet som: "placering er næsten sikker' eller "'placering
ikke er færdigt geokodet. Som ejer skal du ikke foretage dig yderligere som følge heraf.
er usikker', fordi ejendommen
endnu
Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Geodatastyreisens landsdækkende matrikelkort og
-register samt Bygnings- og Boligregisteret. Du kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på kort.bbr.dk.
NB: Ejendommens afgrænsning aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyreisens landsdækkende matrikelkort. Matrikelkortet kan ikke
afgøre et skels nøjagtige beliggenhed.
Matrikelkortet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser rnv., og dets nøjagtighed
afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet. Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenstilles
med f.eks. ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort. Uoverensstemmelse
kan dog også skyldes andre forhold, f.eks. en hæk ikke er plantet
præcis i skellet. Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og dette ønskes fastlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende
landinspektør.
Forkortelser
BBR
28/04/2016
i kortet: BYGN. = bygning og VIND. = vindmølle.
Ejendommens
Porsbølvej
beliggenhed:
5 (vejkode: 1329), 6360 Tinglev
Kommune nr.:
Ejendoms
580
15038
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
nr.:
Udskrift dato:
Side:
17-02-2016
3/4
19 af 67
BBR
28/04/2016
Ejendommens beliggenhed:
Porsbølvej 5 (vejkode: 1329), 6360 Tinglev
Kommune nr.:
580
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Ejendoms nr.:
15038
Udskrift dato:
17-02-2016
Side:
4/4
20 af 67
Din pligt som ejer
Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er nemlig dit ansvar som ejer, at
oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kamrnunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet
oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger.
Bøde kan fx komme på tale, hvis man som ejer, undlader at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i
kælder eller tagetage. Det er derfor særligt vigtigt, at du som ejer sikrer dig, at antallet og størrelsen af bygninger og boliger på din ejendom er i
overensstemmelse med de registrerede forhold.
Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved
registersamkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos.
Indberetningspligten
gælder også i forbindelse
med byggesager.
Du bør være særligt opmærksom på:
Opførelsesår
Om- og tilbygningsår
Bebygget areal
Antal etager
Samlet boligareal
Samlet erhvervsareal
Areal af udnyttet tagetage
Areal af udestue
Tagdækningsmateriale
Energiforsyning
Du skal derimod ikke indberette til BBR, hvis du f.eks. totalrenoverer dit køkken eller udlejer et værelse. Når du køber et hus skal du være
opmærksom på, at oplysningerne ofte stammer fra den tidligere ejer. Det er derfor vigtigt, at du som køber kontrollerer oplysningerne grundigt i
forbindelse med ejerskifte. Fejl eller mangler i registreringen skal meddeles kommunen inden 4 uger.
BBR registrerer din ejendom på mange niveauer.
De 3 vigtigste er:
Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme kan grunden bestå af flere matrikler,
der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i Matriklen.
Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til et butikscenter. I de tilfælde, hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden oplyses
dette.
En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamilieshus, en lejlighed eller for en erhvervsenhed. Det samlede antal og arealet
af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse SKAL oplyses til kommunen. Er der fejl i arealangivelsen,
er du som ejer ansvarlig for fejlen.
Kommunen har også mulighed for at registrere tekniske anlæg, varmepumper, gylletanke m.v. i eller på din grund eller inde i din bygning.
Retningslinjerne for registrering af sådanne oplysninger kan variere lidt fra kommune til kommune.
Har du spørgsmål, eller rettelser til din BBR-meddelelse
orientere sig i reglerne på forhånd på www.bbr.dk.
skal du altid kontakte
din kommune.
I mange tilfælde kan det være en god ide at
Arealerne på BBR-meddelelsen
Arealet er en vigtig del i beregningen af ejendomsværdiskatten.
De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som måles til ydersiden af ydervæggene - læs mere på www.bbr.dk.
Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens
udbredelse set oppefra.
Det samlede bygningsareal
opgøres som arealet af samtlige etager, eksklusivareal
af eventuel kælder og tagetage.
Tagetagens samlede arealopgøres som det areal, der udnyttes og det areal, der kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Arealet måles som i
bygningsreglementet
i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen.
Udnyttet
areal i tagetagen
Kælderarealet
opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv.
opgøres samlet for hele kælderetagen.
Arealerne opdeles i den del, som anvendes til boligformålog
i den del, der anvendes til erhvervs- eller institutionsformål
m.v.
Det samlede boligarealopgøres
som arealet af samtlige beboelsesrum inkl. areal i entre, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse, dvs. opfylder byggelovgivningens krav til
beboelsesrum.
Om sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser gælder således fx for et parcelhus
boligarealet svarer til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage.
Er der i en bygning to eller flere lejligheder,
fordeles adgangs- og trappearealer
uden kælder, der alene anvendes til beboelse,
at
ligeligt mellem de enkelte lejligheder.
Specielt om areal af ejerlejlighed skal du være opmærksom på, at BBR's boligareal som opgjort ovenfor ofte vil afvige fra det tinglyste areal.
Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens
samlede areal vil svare til summen af areal til beboelse og areal
til erhverv.
Vejledning
Vers.1.6
28/04/2016
til BBR-meddelelse
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
21 af 67
Oversigt over BBR-oplysninger
Anvendelse
Materialer
Afløbsforhold
Andet
Helårsbeboelse
Stuehus tillandbrugsejendom.
Fritliggende enfamiliehus.
Række-, kæde- eller dobbelthus.
Etageboligbebyggelse.
Kollegium.
Døgninstitution.
Anden bygning til helårsbeboelse.
Ydervæggenes
materialer
Mursten (tegl, kalksten,
cementsten ).
Letbeton (lette bloksten ,
gasbeton).
Fibercement,
asbest (eternit el.
lign).
Fibercement, asbestfri.
Bindingsværk (med udvendigt
synligt træværk).
Træbeklædning.
Betonelementer (Etagehøje
betonelementer).
Metalplader.
PVC.
Glas.
Ingen.
Andet materiale.
Afløbskoder gammelt kodesæt
Kodesættet benyttes for eksisterende
forhold, ved enhver ændring skal nyt
kodesæt benyttes:
Boligtype
Egentlig beboelseslejlighed.
Blandet erhverv og bolig med
eget køkken.
Enkeltværelse.
Fællesbolig eller
fælleshusholdning.
Sommer-/fritidsbolig.
Andet.
Produktions- og lagerbygninger i
forbindelse med Landbrug, industri,
offentlige værker og lign.
Landbrug, skovbrug, gartneri,
råstofudvinding m.v.
Industri, fabrik, håndværk m.v.
EI-, gas-, vand- eller varmeværker,
forbrændingsanstalter m.v.
Anden bygning til landbrug, industri
m.v.
Handel, kontor, transport og service
Transport- og garageanlæg, stationer,
lufthavne m.v.
Kontor, handel, lager, herunder
offentlig administration.
Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og
anden service virksomhed.
Anden bygning til transport, handel
m.v.
Tagdækningsmateriale
Built-up (fladt tag, typisk tagpap).
Tagpap (med taghældning).
Fibercement, herunder asbest
(bølge eller skifereternit).
Cementsten.
Tegl.
Metalplader.
Stråtag.
Fibercement (asbestfri).
PVC.
Glas
Grønt levende tag (Grønne tage)
Andet materiale
Institutioner og kultur
Biograf, teater, erhvervsmæssig
udstilling, bibliotek, museum, kirke og
lign.
Skole, undervisning
og forskning.
Hospital, sygehjem, fødeklinik,
offentlige klinikker m.v.
Daginstitutioner m.v.
Anden institution.
Asbestholdigt materiale
Asbestholdigt ydervægsmateriale.
Asbestholdigt
tagdækningsmateriale.
Asbestholdigt ydervægs- og
tagdækningsmateriale.
Fritidsformål
Sommerhus.
Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset
fra sommerhus.
Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v.
Kolonihavehus.
Anden bygning til fritidsformål.
Kilder til bygningens materialer.
Oplyst af ejer.
Oplyst af teknisk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygningen er maskinelt oprettet.
Oplyst og kontrolleret af teknisk
forvaltning.
Mindre bygninger til garageformål,
opbevaring m.v.
Garage til et eller to køretøjer.
Carport.
Udhus.
Opvarmningsforhold
Køkken, toilet og afløb
Toiletforhold
Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed .
Vandskyllende toilet udenfor enheden.
Anden type toilet udenfor enheden
eller intet toilet i forbindelsen med
enheden.
Badeforhold
Antal badeværelser i enheden.
Adgang til badeværelser.
Hverken badeværelser eller adgang til
badeværelser.
Køkkenforhold
Eget køkken (med afløb og
kogeinstallation).
Adgang til fælles køkken.
Fast kogeinstallation i værelse eller på
gang.
Ingen fast kogeinstallation.
Varmeinstallation
Fjernva rme/blokvarme.
Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr.
Ovne (Kakkelovne, kamin,
brændeovn o. lign.)
Varmepumpe.
Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel, olie eller gas).
Elovne, elpaneler.
Gasradiatorer.
Ingen varmeinstallationer.
Blandet (kræver specifikation på
enhedsniveau ).
Afløb tiloffentligt spildevandsanlæg.
Afløb til fælles privat
spildevandsanlæg.
Afiøb til samletank.
Afløb til samletank for toiletvand og
mekanisk rensning af øvrigt
spildevand.
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg
(med tilladelse).
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (uden tilladelse).
Mekanisk rensning med privat
udledning dir. til vandløb.
Mekanisk og biologisk rensning.
Udledning direkte uden rensning til
vandløb, søer eller havet.
Andet.
Afløbskoder nyt kodesæt
Der er indført mange nye afløbskoder i
BBR. De nye koder skal benyttes ved
alle fysiske ændringer
i afløbsforholdene
på en ejendom. Kommunen har dog
også ret til på eget initiativ at konvertere
koden, uden der er sket fysiske
ændringer i forholdene.
Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt,
således at det vigtigste kriterium er om
ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller
om ejendommen ligger i det åbne land.
Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet,
inddeles efter om spildevandet (typisk fra
køkken, bad og toilet) ledes ned i samme
kloak som regnvandet (overfladevandet
fra tage og befæstede arealer), eller om
de behandles hver for sig.
Ejendomme, der ligger i det åbne land,
inddeles efter den måde spildevandet
behandles. Der er i BBR mulighed for at
registrere, hvilke renseklasser det lokale
renseanlæg overholder. Renseklassen
kan være O, OP, SO eller SOP, idet O er
en forkortelse for organisk stof, P for
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
så, at rensningen både omfatter organisk
stof og Phosphat, osv.
Det er ikke altid, at alle bygninger på en
ejendom har ens afløbsforhold. I så fald
kan forholdene registreres individuelt på
den enkelte bygning.
En fuldstændig oversigt over afløbskoder
i BBR og en vejledning hertil kan findes
på www.bbr.dk.
Opvarmningsmiddel
Elektricitet.
Gasværksgas.
Flydende brændsel (olie,
petroleum, flaskegas).
Fast brændsel (kul, brænde mm.)
Halm.
Naturgas.
Andet.
Supplerende varme
Ikke oplyst.
Varmepumpeanlæg.
Ovne til fast brændsel
(brændeovn o.lign.)
Ovne til flydende brændsel.
Soipaneier.
Pejs.
Gasradiator.
Elovne, elpaneler.
Biogasanlæg.
Andet.
Bygningen har ingen supplerende
varme.
Offentlig
Almen
Støttet
Støttet
Almen
Støttet
Almen
Almen
støtte
familiebolig.
privat udlejningsbolig.
privat andelsbolig.
ungdomsbolig.
privat ungdomsbolig.
ældrebolig.
plejebolig.
Midlertidig
oprettelse/fuldførelse
Ikke midlertidig
oprettet.
• Midlertidig oprettet.
• Midlertidig fuldført.
Fredning
Fredet iht. til
bygningsfredningsloven.
Som ovenfor men med
tinglyst.
bevaringsbestemmelser
jf.
lovens § 15.
Tinglyst bevaringsdeklaration
men, bygningen ikke fredet.
På middelalderlige
bygningsdele er der tinglyste
fredningsbestemmelser.
Indeholder middelalderlige
bygningsdele.
Bygningen og dens umiddelbare omgivelser er fredet iht.
til bygningsfredningsloven.
Som ovenfor, men med
tinglyst bevaringsdeklaration.
Bevaringsværdig.
Medtaget i registrant,
bevaringsplan
mm.
Ejerforhold
Privatperson(er) eller
interessentskab.
Almennyttigt boligselskab.
Aktie-, anparts- eller andet
selskab.
Forening, legat eller
selvejende institution.
Privat andelsboligforening.
Kommunen
(beliggenhedskommune).
Kommunen (anden
kommune).
Region.
Staten.
Andet, moderejendom for
ejerlejligheder.
Vandforsyning
Alment vandforsyningsanlæg
(tidligere offentligt).
Privat, alment
vandforsyningsanlæg.
Enkeltindvindingsanlæg
(egen boring).
Brønd.
Ikke alment
vandforsyningsanlæg
(forsyner < 10 ejendomme).
Ingen vandforsyning.
Kilde til bygningsarealer
Oplyst af ejer.
Oplyst af teknisk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygningen er maskinelt
oprettet.
Oplyst og kontrolleret af
teknisk forvaltning.
Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.6
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
22 af 67
Afsender:
Ejendomsvurdering
SKAT
Ejendomsvurdering
Christian X's Vej 22
6100 Haderslev
Henvisningsnummer
SKAT
®
Ejendommensregisternummer
580 015038
Matr. nr.
UGE
Modtager/ejer
331
Vurderetareal
1.095
m2
Ejendommensbeliggenhed
Porsbølvej
5 Uge
SKATstelefonnr.
580
Udskrevet
72 22 28 26
17/03-2015
Oplysningertil brug for forsendelsen
Bunke
31
Vmt 1
Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2011 vurderet sådan:
Benyttelse
01
- Beboelsesejendom
Ej endomsværd i
med 1 lejlighed
540.000 kr
Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvorefter den samlede ejendom vurderes til den kontante handelsværdi pr. l. oktober 20 Il. Grunden skal vurderes, som om den
var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens
benyttelse samt til, om en nyopført ejerbolig er færdigbygget.
Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidligere års
vurderinger omberegnet til brug for ejendomsværdiskatte- og
grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens § 6,
jf. § 9, stk. l, § 13, stk. l, samt § 33, stk.log stk. 12-18.
Vurderingen er foretaget på grundlag afkonstaterede handelspriser ved ejendomssalg frem til l. oktober 20 ll. Prisudviklingen mellem l. oktober 2011 og udsendelsen har derfor ingen
indflydelse på vurderingen. Alle vurderinger kan ses på Internettet (www.vurdering.skat.dk) fra den 16. april2012 kI. 07.00.
Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kommunens register om ejendommens areal og arealets planlagte
anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv.
N
O
Ejendomsværdien er bl.a. fastsat på grundlag af oplysninger i
kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR). Det er ejerens
~
co
Grundværdi
132.700
kr
ansvar, at oplysningerne er korrekte. Er der fejl i oplysningerne,
skal du kontakte kommunens BBR-myndighed.
Den standardpris, som indgår i beregningen af ejendommens
værdi, er fastlagt på grundlag af analyser af priserne på solgte
ejendomme i området.
Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gælder for den enkelte ejendom. Er forhold afvæsentlig betydning
for værdien ikke allerede medtaget ved vurderingen, skal du
kontakte SKAT.
Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet
ejendommen i løbet af 20 Il.
Har du spørgsmål til vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes
på 72 221818.
Du kan klage over vurderingen. Klagen skal være begrundet og
sendes til SKAT på ovenstående adresse senest 3 måneder fra
modtagelsen af denne skrivelse.
Hvis SKAT er enig i klagen, genoptages sagen. Er SKAT ikke
enig i klagen, bliver den sendt videre til afgørelse i vurderingsankenævnet.
O
~
..;
Områdeoplysninger
Grundværdiområde
Anvendelse i henhold til kommuneplanlægning mv.
Side
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
1 af
2
23 af 67
SPECIFIKATIONER
Grundværdi
Beløb
Kvadratmeterpris
Byggeretspris
Grundværdi i alt
Grundværdi afrundet
1095 m'
1 stk
a
70 kr
Bygningsværdi
Etageareal
kr
kr
kr
kr
Antal m2
Bebygget areal
Udnyttet tagetage
Kælderareal
Fritlig. garage, udhus mv.
Vægtet etageareal
70
40
5
50
x 100 %
x 30 %
x 15 %
x
5 %
m'
m'
m'
m'
Beløb
Værdiberegning
76.650
56.000
132.650
132.700
Standardpris for området
Opførelsesår: 1952
Bebygget areal
Bygningsværdi pr. m2
Bygningsværdi
70 m'
86
m2
x
70
12
1
3
m'
m'
m'
m'
86
m2
pr.
m2
4.300
-69
540
4.77l
kr
kr
kr
kr
4.771 kr
Beløb
410.306
Ejendomsværdi
kr
Beløb
132.700 kr
410.306 kr
543.006 kr
Grundværdi
Bygningsværdi
Beregnet værdi i alt
Ejendomsværdi afrundet
Du kan klage over vurderingen,
ejendommens handelsværdi.
hvis resultatet
540.000 kr
ikke svarer til
dit skøn over
o
o
o
"l
<O
o
ci>
-g
Side
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
2 af
2
24 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/22016
For ejendommen
Porsbølvej S, 6360 Tinglev
Ejendommens adresse
... Porsbølvej 5, 6360 Tinglev
Matr.nr ..
331 Uge Ejerlav, Uge
Grundareal
.
.
Ejendomsnummer:
Kommune
Ejerforhold:.
.
.
..........................
..
..
.
Aabenraa Kommune
.....................
.........................................
Fritliggende enfamilieshus
.
Antal værelser:
Antal bygninger:
015038
Privatpersoner eller interessentskab
Enhedens samlede areal
Anvendelse:.
1095 m'
.
110m'
(parcelhus).
4
.. 3
Detaljeret information om ejendommen
Matr.nr. 331 Uge Ejerlav, Uge
---= __
4>
ERHVERVSSTYRELSEN
28/04/2016
Rapport-ID: 063S2ffc-39a4-4044-bac3-8047a2e396aO
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
25 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Indhold
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten.
Resume
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
3
Uddybning af enkelte svar
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
Økonomi
.........................................................................................
Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendoms- og grundværdi. .
Forfalden gæld til kommunen
6
. ..............•.
6
6
6
.
Planer
Zonestatus ..
Kommuneplaner.
Varmeforsyning
.
........................ .
8
8
.
8
.
.
Vand
11
.
12
Ak1uelle afløbsforhold..
.
12
Ak1uel vandforsyning. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. .. 13
Spildevandsforhold..
.
13
Grundvand - Drikkevandsinteresser.
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 14
Bygge- og beskyttelseslinjer
Beskyttede sten- og jorddiger .
.
..
.
.
Om ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten ..
Ordforklaring - ejendomsoplysninger. .
15
.. 15
.16
..
16
..16
Følgende bilag kan hentes:
•
•
•
•
•
•
BBR-meddelelsen
Ejendomsskattebillet
Vurderingsmeddelelse
Forfalden gæld til kommunen
Vejforsyning
Jordforureningsattest
Side 2 af 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
26 af 67
Resume
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bygninger
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
... ja, se bilag
Energimærkning
Hvad er ejendommens energimærke?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Ejendommen har ikke noget energimærke
Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
........
Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?.
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Nej
. ... Nej
Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
. Nej
Byggeskadeforsikring
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Olietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
.... Nej
,.
Fredede bygninger
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
. ... Nej
...........
,. .....
Nej
Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Statstilskud efter stormfald
Giver staten tilskud tiloprydning eller gentilplantning
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
af skovefter stormfald?
...... 2.446 kr.
.
. .. Nej
Ejendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
... ja, se bilag
Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
. 520.000 kr.
Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
ja, se bilag
Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer
til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed
overtages af køberen? .
.
ja, se bila8
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortnnsberettiget gæld til forsyningsselskaber.
Huslejenævnssager
Er der registreret en eller fiere huslejenævnsager
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
eller ankenævnsager for ejendommen?
Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
.. Nej
.
Nej
Jordrente
Side 3 af 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
27 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
..... Nej
Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? .
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
. Landzone
Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?.
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
.. Nej
Kommuneplaner
Kommuneplaner ..
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Ja
Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Ja
Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?.
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Se bilag.
Hovedstadsområdets transportkorridorer
Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets
transportkorridorer? .
.
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Nej
Vand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? . Afløb til spildevandsforsyningens
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?.
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
renseanlæg
Privat, alment vandforsyningsanlæg
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet
kogeanbefaling? .
Nej
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Spildevandsforhold
Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandstorhold?..
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
. ... Ja
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
.. Ja
Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
. Nej
.
Jordforurening
Jordforureningsattest
Findes der jordforureningsattest for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Lettere jordforurening
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? ..
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Ja, se bilag
.
Påbud iht. jordforureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. [ordforureninqsloven i arealinformationssystemet
(DAl)?.
.
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Natur, skovag
Nej
Nej
landbrug
Side 4 af 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
28 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
Fredskov
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?.
.
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
.
.. Nej
Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Nej
Beskyttet natur
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?.
. Nej
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for
yderligere infanmation.
Intemationale naturbeskyttelsesområder
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
på ejendommen? .
Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?.
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Nej
Nej
Naturperler
Er der arealer, der er udpeget som naturperler på eiendornrnen?..
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
. .. Nej
Bygge- og beskyttelseslinjer
Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
.
Nej
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? .
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Nej
Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 17, februar 2016
Nej
.
Klitfredningslinje
Er ejendommen beliggende indentor en klitfredningslinje?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Strandbeskyttelseslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 17. februar 2016
Beskyttede sten- og jorddiger
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 17, februar 2016
. Nej
.
.. Nej
, "Ja
Side 5 af 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
29 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Økonomi
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Ejendomsskat
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
(grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?
..... 2.446 kr.
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den
laveste af de to seneste grundværdiansættelser.Promillesatsen varierer afhængig af
kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr.
stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
Skatteår.
. ... 2016
Kommune ..
. Aabenraa Kommune
Grundskyld ..
2445,66
Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug
Grundskyld af værdi af stuehus ..
. ....
kr.
O kr.
.
O kr.
.. O kr.
Dækningsafgift, erhvervsejendomme..
O kr.
Dækningsafgift af forskelsværdi. .
Dækningsafgift af grundværdi
..
.. O kr.
. O kr.
Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme)..
Skat ialt..
.....
2445,66 kr.
.....
520.000 kr.
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed ..
Økonomi
Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
Ejendomsvurderingener et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for
ejendomsskatter(ejendomsværdiskatog kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket
hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt
ejendomsvurderingssystem,bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2% procent for
private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014.
Vurderingsår.
... 2014
Dato for seneste vurdering eller ændring.
. ..................................................
Ejendomsværdi.
01·1 0·2014
. ... .
Grundværdi.
.
520.000 kr.
129400 kr.
Fradrag ..
..
O kr.
.
Stuehus grundværdi..
O kr.
. .. O kr.
Stuehusværdi. ...
Kontaktoplysninger
Det lokale skattecenter
Du kan se adressen for del lokale skattecenler på
vurderingsmeddelelsen.
htlp://www.skat.dkl
Administrativ myndighed.
Konlakloplysninger· forklaring
www adresse..
Økonomi
Forfalden gæld til kommunen
Side 6 af 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
30 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer
ejendommen og dermed overtages af køberen?
til kommunen, der hæfter på
. Ja
Bemærk: Som udgangspunktomfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til
forsyningsselskaber. "
Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Ved tvangsauktion: Der tages
forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives i
kommunens debitorsystem i perioden frem til auktionsdagen (eksempelvis
ejendomsskattebillet, rykkergebyrer rnv.) Ved tvangsauktion i fremtidigt kalenderår bør
rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gældsposter fra
den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kentaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos
SKAT: Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger,der hæfter på ejendommen.
Inddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT Inddrivelse.
.........
Er der forfalden gæld på ejendommen?
Forfalden gæld i alt.
.
Ja
2.522,47 kr
Gælden er opgjort pr..
. 21-04-2016
Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato. .
.. 21-04-2016
Der er renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen..
. .. Nej
.. Se bilag 20/lDORB
Forfalden gæld bilag..
Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat
.. 2.4 13,53 kr
Krav i alt vedrørende denne gældstype
Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse
Krav i alt vedrørende denne gældstype..
24,96 kr
Gældsposter vedrørende: Rente ejendomsskat
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
..29,76 kr
Gældsposter vedrørende: Renter
Krav i alt vedrørende denne gældstype
54,22 kr
Gældsposter vedrørende: Byggesagsgebyr
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . .
.... O kr
Gældsposter vedrørende: Kloakbidrag
O kr
Krav i alt vedrørende denne gældstype..
Gældsposter vedrørende: Vejvedligehold
Krav i alt vedrørende denne gældstype..
· O kr
Gældsposter vedrørende: skorstensfejning
Krav i alt vedrørende denne gældstype ..
· O kr
Gældsposter vedrørende: Grundejerforeninger
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
.
O~
Gældsposter vedrørende: Julebelysning
Krav i alt vedrørende denne gældstype..
O kr
Gældsposter vedrørende: Renter/lån til bet. af ejd,ska
Krav i alt vedrørende denne gældstype..
· O kr
Side 7 af 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
31 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Planer
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Zonestatus
Rapport købt 17/2 201 6
Rapport
færdig 17/2
2016
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?
.... Landzone
Landet er opcelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige
regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og
sommerhusområder fremgår af planlovens § 34.
Zonestatus: Landzone
Matr.nr. 331 Uge Ejerlav, Uge
Andel af matrikel dækket af zonen
.
100%
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kontaktoplysninger- forklaring
Planer
.
.
Kommunalbestyrelsen
Kontakt egen kommune
Kommuneplaner
Kommuneplaner
.. Ja
Kommuneplaner, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Kommuneplan 2015-2026
Planens navn..
.. Kommuneplan 2015-2026
Kommune ..
.
Aabenraa
Planstatus ..
.. Forslag
Dato for offentliggørelse af planforslag.
26-11-2014
Dato for start på offentliggørelsesperioden.
10-12-2014
Dato for slut på offentliggørelsesperioden
04-02-2015
Link til plandokument. .
Link
Kommuneplaner, vedtagne
Kommunerne skal efter planlaven opretholde og vedligeholde
kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de
overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det
åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen
udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række
sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om
byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter
rammebestemmelsernefor delområderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede
anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - og andre særlige hensyn fx bygningsbevaringshensyn
Kommuneplan: Kommuneplan 2009
Planens navn..
Kommuneplan 2009
Kornmune ..
.
Aabenraa
Side 8 ar 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
32 af 67
CI)
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Planstatus.
...... Vedtaget
Dato for vedtagelse af plan
.. 16-12-2009
.
Dato for ikrafttrædelse af plan ..
16-12-2009
Link til plandokument. .
.
Link
Kontaktoplysninger
Rapport købt 17/2 201 6
Rapport færdig 17/2 2016
Kommunen
Planloven forvaltes i Erhvervsstyrelsen. Vedrørende driften
af PlansystemDK kontaktes systemets hotline på
[email protected] eller telefon 7254 4804.
Langelinie Alle 17, 21 København ø
35291000
[email protected]
https:llerhvervsstyrelsen.dkl
Administrativ myndighed ..
Kontaktoplysninger - forklaring.
Adresse..
Telefonnummer
Emailadresse
wwwadresse
.
.
Temakommuneplanramme, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplanramme,vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplantillæg, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplantillæg, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanramme, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Uge
Uge
Planens navn.
..
Plannummer ..
Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører ..
4.B002L
. 2969B42
Kommune ...
Aabenraa
Landsbyerne
Navn på plandistrikt. .
Planstatus ...
.........
Dato for offentliggørelse af planforslag
.
Dato for start på offentliggørelsesperioden
26-11-2014
10-12-2014
.
04-02-2015
Dato for slut på offentliggørelsesperioden ..
Generel anvendelse ..
Forslag
Blandet bolig og erhverv
Specifik anvendelse ..
.
Konkret anvendelse
.
Planzone ..
Landsbyområde
Landsbybebyggelse
.. Landzone
Fremtidig planzone ..
...... Landzone
. .. l
Mindst tilladte miljøklasse ..
Maksimalt tilladte miljøklasse.
.3
. Landsbybebyggelse
Notat om generel anvendelse ..
Side g af 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
33 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
Notat om områdeanvendelsen.
Boliger, lokal serviceforsyning mindre butikker, mindre erhverv, der kan
indpasses uden genevirkning. Fortsat landbrugsdrift
Notat om ophold...
.. Bevaringsværdig beplantning, levende hegn og diger skal så vidt muligt bevares.
Karakteristiske tofter skal friholdes for bebyggelse og indgå i landsbyen som åbne områder og grønne kiler i
forbindelse med det omgivende landskab.
Notat om lokalplan
.
..... Lokalplan 6.0 l a
Notat, andet .. De særlige miljømæssige og bygningsmæssige kvaliteter skal fastholdes. Bebyggelse skal
tilpasses den lokale byggetradition, så områdets særlige karakter af landsby fastholdes.
Link til plandokument .
Matr,nr, 331
.
Link
Uge Ejerlav, Uge
Andel af matrikel dækket af plan """
,
".,
,
,100%
,
Kommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Uge
Planens navn"""""""""
Uge
.. " ... " ... ", .... ", ...... ", .. ,." .... , .... " .. " .... , .. , .. , ..
Plannummer ..
, ,. 4,8,0021
Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører
. ,. 1113335
Kommune ..
...... Aabenraa
Navn på plandistrikt ,."
,
....
Det åben land Vest
Planstatus. ,
Vedtaget
. 16-12-2009
Dato for vedtagelse af plan"
Dato for ikrafttrædelse af plan
16-12-2009
Generel anvendelse ..
Specifik anvendelse
,"
,
,.,.,
,
,
, , .. , .. ,
Blandet bolig og erhverv
,. , .. "
, Landsbyområde
Planzone ..
.... Landzone
Fremtidig planzone """""",
... " .. ,
Landzone
...... l
Mindst tilladte miljøklasse. ,
............................................................
Maksimalt tilladte miljøklasse
,,, . ,,,,,,3
Notat om generel anvendelse.
Landsby
Notat om områdeanvendelsen. , Boliger, lokal serviceforsyning mindre butikker, mindre erhverv, der kan
indpasses uden genevirkning. Fortsat landbrugsdrift
" Lokalplan 6,0 l a
Notat om lokalplan ..
Link til plandokument .
Matr.nr, 331
".
".""
Link
Uge Ejerlav, Uge
Andel af matrikel dækket af plan.. .
100%
Kommuneplanstrategi, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanstrategi, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Debatoplæg Kommuneplanstrategi 2009-2021
Planens navn,
" Debatoplæg Kommuneplanstrategi 2009·2021
Side 10 af 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
34 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
Kommune
.
.....................
Aabenraa
Planstatus.
.. Vedtaget
Omfang af revision ..
.......................................................................
Fuld revisen
. ..... 19-12-2007
Dato for vedtagelse af plan ..
Link til plandokument. .
Link
Kommuneplan: Planstrategi 2012-2024
.. Planstrategi 2012-2024
Planens navn ..
Kommune ..
.
Aabenraa
Planstatus ..
. Vedtaget
Omfang af revision ...
.
Fuld revison
Dato for vedtagelse af plan
..29-08-2012
.
11·09-2012
Dato for ikrafttrædelse af plan ..
Link til plandokument.
Link
Kommuneplantillæg, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg, vvm, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Planer
Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning
eller er der torsyningstorbud?
Ja
Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud
samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen.
Forsyningsområde, vedtaget
Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv
varmeforsyning, dvs. fjemvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt:
forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området.
Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk
individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe.
Ja
Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde?
Varmeforsyning: 4044 A Uge - Individuel naturgasforsyning
. . 4044 A Uge
Navn på forsyningsområde ..
Forsyningsform.
... Individuel naturgasforsyning
. .. DONG GAS DISTRIBUTION A/S
Forsyningsselskab ..
Matr.nr. 331 Uge Ejerlav, Uge
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen ..
100
Side 11 af 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
35 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed.
. . . . .. .
Kontaktoplysninger. forklaring.
.
Kommunen
Kontakt egen kommune
Område med forsyningsforbud, vedtaget
Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen
bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller
ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud
foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv
varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt.
dispensationer fremgår ikke af denne registrering.
. ... Ja
Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud? .
Varmeforsyning: 4044 A Uge - El
Navn på område med forsyningsforbud
4044 A Uge
.. EI
Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod?
Matr.nr. 331 Uge Ejerlav, Uge
Andel af matrikelnummeret,
100
der er dækket af planen
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
.
Kommunen
Område med tilslutningspligt, vedtaget
Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i
varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forbliveisespligt til den kollektive varmeforsyning i området.
Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forbliveisespligt?
. ... Ja
Varmeforsyning: 4044 A Uge - Tilslutnings/forblivelsesprojekt
Navn på område med tilslutningspligt..
Type af tilslutningspligt.
bebyggelse
Tilslutningspligt
4044A Uge
Forbliveisespligt for allerede tilsluttet bebyggelse og tilslutningspligt ny
i henhold til.
Dato for beslutning
.
.. Tilslutnings/forblivelsesprojekt
..
19880201
Matr.nr. 331 Uge Ejerlav, Uge
. 100
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed ..
Vand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? .. Afløb til spildevandsforsyningens
renseanlæg
For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes.
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret
Side 12 af 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
36 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter
om ejendommenligger i et område, hvor regnvand (overfladevandetfra tage og befæstede
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt
bortledes i et og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et
kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde
spildevandet behandles.
Matr.nr. 331 Uge Ejerlav, Uge
Afløbsforhold.
... Afløb til spildevandsforsyningens
renseanlæg
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed..
Vand
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?
...... Privat, alment
vandforsyningsanlæg
Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat
alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment
vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning.
Matr.nr. 331 Uge Ejerlav, Uge
Vandforsyning ..
...................................
Privat, alment vandforsyningsanlæg
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
. ..
Kommunen
Vand
Spildevandsforhold
Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?
... Ja
Spildevandsforhold for ejendommen
Hvis kommunen har givet påbud eller tilladelser vedr. spildevandsforhold for ejendommen, vil
de fremgå her.
Matr.nr. 331 Uge Ejerlav, Uge
Afløbsforhold ...
.........................
Afløb til spildevandsforsyningens
renseanlæg
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed..
Kloakopland, vedtaget
Kloakoplande indeholder oplysninger om nuværende kloakering samt eventuelt planlagt
ændring heraf. Kloakoplande må ikke være i strid med kommuneplaner og vandplaner.
Ja
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland? .
Spildevandsplan: TUg03 - Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand)
Navn på område med kloakopland ..
Eksisterende kloaktype ..
.
TUg03
... Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand)
Side 13 at 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
37 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
Er der planlagt ændringer af kloakeringen
ejendommen er beliggende?.
Link til plan ..
i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor
.
Nej
.....................................................................................
Link
Matr.nr. 331 Uge Ejerlav, Uge
Andel af matrikelnummeret,
. .. 100
der er dækket af planen (%)
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed ...
Klokakopland, forslag
Kloakoplande forslag indeholder oplysninger om forslag til kloakering.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?
. Nej
Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget
Som udgangspunkt er der tilslutningspligt tiloffentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning
svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til
spildevandsforsyning helt eller delvist.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at
ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist? .
.
Nej
Kontaktoplysninger
Kommunen
Kontakt egen kommune
Administrativ myndighed ..
Kontaktoplysninger - forklaring ..
Udtræden af Spildevandsforsyningsselskab, forslag
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at
kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?
Nej
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed ....
Renseklasse
Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og
derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skalopfylde. Renseklassekravet er
kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse? .
. ... Ja
Spildevandsplan: 5546 - OP
............. OP
Renseklassekode ..
. ..... Reduktion af organisk stof og total fosfor
Renseklasse ..
Matr.nr. 331 Uge Ejerlav, Uge
Andel af matrikelnummeret der er dækket af planen
.
100%
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed
Vand
Grundvand
- Drikkevandsinteresser
Side 14 af 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
38 af 67
Q
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Ja
Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige
Drikkevandsinteresser(OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser(OD). OSDområderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier 1. Det fremtidige
drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være
den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den
eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal
forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder,
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som
overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været en
afgrænsningaf Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser(OBO),men disse
udpeges ikke længere.
Matr,nr. 331 Uge Ejerlav, Uge
Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
... ja
Se kort for matriklen på Danmarks Miljøpartal. .
. Link
Områder på matriklen:
Type af område ..
. ... Områder med drikkevandsinteresser
Kontaktoplysninger
Administrativmyndighed..
Kommunen
Bygge- og beskyttelseslinjer
Beskyttede sten- og jorddiger
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?
.. ja
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer. jf.
museumslaven. Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre. om der
er beskyttede diger i et område.
Matr.nr. 331 Uge Ejerlav, Uge
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på matriklen?.
. ja
Se kort for matriklen på Danmarks Miljøpartal. .
... Link
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed.
Ernaitacresse.
www adresse..
Kulturstyreisen
[email protected]
http://www.kulturstyrelsen.dkl
Side 15af20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
39 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Om ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Rapport købt 1 7/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter
systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende
ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på
et spørgsmålog evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i
ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et
appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i
ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten.
Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil
(odf) til elektronisk visning eller udskrift.
Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar
fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du
modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at
ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport.
Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke
fremgår af ejendomsdatarapporten.
Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste
over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen
findes i Appendiks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BBR-meddelelse
Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Vurderingsmeddelelse
Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Energimærke
Kort over vejforsyning
Jordforureningsattest
Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Ordforklaring - ejendomsoplysninger
BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og
Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på
ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen.
Energimærkning
Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et
gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent.
Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.
Tilstandsrapportener en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader.
Ellnstallatlonsrapport
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionelog objektiv gennemgang af
elinstallationernes tilstand.
Side 16 af 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
40 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
Byggesag
En byggesag vedrører nybyggeri, tiVombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets
omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres
ikke i BBR.
Byggeskadeforsikring
Siden 1 . april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i
forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde
også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af
byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. t-års og 5-års eftersyn.
Olietanke
Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne
stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i
BBR ikke i sig selver en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra
ejendommen.
Fredede bygninger
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse.
Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle
ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse.
Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de
to seneste grundværdi ansættelser. Promulesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i
den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
Statstilskud
efter stormfald
Staten kan efter ansøgning yde tilskud tiloprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet
som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald.
Ejendomsskattebillet
En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.),
som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre
afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der
opkræves via ejendomsskattebilletten.
Ejendoms- og grundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for
forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal
ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under
omlægning. Indtil der kommer ny1 ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med
2Y2 procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014.
Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor SKAT fastsætter
ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud
hvert andet år, men indtil der kommer ny1 ejendomsvurderingssystem, sender SKAT ikke automatisk en ny
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for
erhvervsejendomme fra 2012. Se seneste vurdering under" Ejendoms- og grundværdi".
Forfalden gæld til kommunen
Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse
og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden
tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens § 4 og en række
sektorlove.
Huslejenævnssager
I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private
lejeboliger. Nævnet skal indberette sarler til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som
modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte
sager om fx om huslejens størrelse.
Side 17 af20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
41 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
Arbejderbolig
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet
forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om
gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.
Jordrente
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen.
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum .
Zonestatus
Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være
forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. Ilandzone skal der fx søges om landzonetilladelse
ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og
anvendelse af arealer.
Lokalplaner
Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan
- efter nabohøring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen.
Kommuneplaner
Kommuneplanen omfatter en periode på t 2 år og fastlægger de overordnede rhål og retningslinjer for den
enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for
behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om
byggetilladelse.
Varmeforsyning
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsforrn, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligtlforblivelsespligt til en forsyningsform samt om
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el).
Vejforsyning
Der leveres kort for området omkring ejendornrnen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som
vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje.
Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse.
Hovedstadsområdets transportkorridorer
Transportkorridorerne i hovedstadsområdeter arealer, der er reserveret til fremtidige rnotorveje og baner
m.m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de
respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sarnmenhæng.
Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kornmunerne i Region Hovedstaden, bortset fra
Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.
Aktuelle afløbsforhold
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen,
Aktuel vandforsyning
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment
vandforsyningsanlæg.
Påbud/dispensationer/anbefalinger
vedr. vandindvindingsanlæg
på ejendommen
Komrnunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler rned henblik på
offentliggørelse og videregiveise af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles
offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter.
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af
drikkevandsornrådets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på
ejendommen.
Grundvand - Nitratfølsomme
indvindingsområder
Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet mod nitratforurening. Hvis ejendommen er beliggende
indenfor et nitratfølsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på
ejendommen.
Side 18 af 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
42 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Jordforureningsattest
Danmarks Miljøpartals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening.
Kortlagt jordforurening
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Rapport købt
17/2 201 6
7/2 2016
Rapport færdig 1
Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eiler vidensniveau 2
(V2) i henhold tillovom forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten.
Lettere jordforurening
Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering.
Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret
viden om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er
omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning.
Påbud iht. jordforureningsloven
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Der oplyses om påbud efter §§ 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. § 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af
jordforureningsdata.
Fredskov
Når en skover fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at
anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen
sikrer den langsigtede skovdyrkning.
Majoratsskov
Ifølge skovloven skal majoratsskov bevares under samme ejer. Naturstyreisen kan give tiliadelse til at
ophæve majoratsskovnoteringen på hele eiler dele af skoven.
Beskyttet
natur
Beskyt1et natur kan være beskyt1ede naturtyper eiler vandløb jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis
ejendommen er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for
anvendelse af arealerne på ejendommen.
Internationale
naturbeskyttelsesområder
Internationale beskyt1elsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyt1elsesområder og
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale
beskyt1elsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Landbrugspligt
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m2). Når en ejendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder
særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget kravom, at en ejendom med
landbrugspligt skal anvendes tillandbrug eiler lignende.
Naturperler
Naturperler er særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende indenfor
særligt følsomme landbrugsområder (SFL). Hvis der er naturperler på ejendommen, kan der være
begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Skovbyggelinjer
Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for aile offentlige skove og
for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod
at bygge.
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Søbeskyt1elseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyt1elseslinjen er der generelt forbud mod
ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen 0.1.
Kirkebyggelinjer
Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyt1elseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres
bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.
Side 19 af 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
43 af 67
Q
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Rapport købt 17/2 2016
Rapport færdig 17/2 2016
Klitfredningslinje
Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og
Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan
føre til øget risiko for sandflugt.
Strandbeskyttelseslinje
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100
m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres
bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet,
tilplantning eller hegning.
Beskyttede sten- og jorddiger
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jl. museumslaven.
Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et
område.
Miljøsag
Her oplyses om der er relevante, igangværende miljøsager på ejendommen. Miljøsager er sager, der
behandles i kommunen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Side 20 af 20
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
44 af 67
Danmarks Miljøportal
Den 17-02-2016, kl. 12:00
Data om miljøet i Danmark
Jordforureningsattest
Dennejordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige
landsdækkendedatabase på jordforureningsområdet, DKjord.
Attesten er baseret på en søgningom en specifik matrikel. I attesten brugesogså begrebet "lokalitet", der kan
dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere oplysninger omkring
lokaliteten, som ikke nødvendigvisogså gælder for matriklen. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af
matriklen der berøres af lokaliteten.
Attestens kort er baseret på data fra DanmarksArealinformation og GeodatastyreIsen.Ansvaret for de
registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bemærk, at
denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening.
Der er søgt på følgende matrikel:
Ejerlavsnavn
Uge Ejerlav
Matrikelnummer
331
Region
RegionSyddanmark
Kommune
Aabenraa Kommune
Kort
Placeringenaf den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden
af det søgte).
N
A
•
Udgaet efter kortla:gning
•
Udgaet før kortlægning
•
Jordforurening. V2 - Region
•
Jordforurening. V1 - Region
Forureningsstatus
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.
Region Syddanmarkhar for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel.
Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.
Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV,
www.miljoeportal.dk
213d8951-bf1 b-4dfc-9fOc-695abb7c12d4
Side 1 af 3
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
45 af 67
Danmarks Miljøportal
Den 17-02-2016, kl. 12:00
Data om miljøet i Danmark
Kontaktoplysninger
Region Syddanmark
Adresse
Danhaven12, 7100 Vejle
Mail
[email protected]
Web
www.regionsyddanmark.dk/jordforurening
Bemærkning
Man bør tillige danne en attest fra Region Syddanmarkhjemmeside "Søg en
forurenet grund" da der her findes oplysninger om lokaliteter, der er under
sagsbehandlingi forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på
DanmarksMiljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning. Der er
indsamlet oplysninger om aktiviteter, der kan have forurenet jord eller
grundvand, med driftsperiode frem til midten af 1970'erne i hele kommunen
(Affaldsdepotloven). I store dele af områder med særlige drikkevandsinteresser er
der ligeledes sket kortlægning af aktiviteter frem til efter 2000
(Jordforureningsloven).
Aabenraa Kommune
Adresse
Skelbækvej 2 I 6200 Aabenraa
Mail
[email protected]
Web
http://www.aabenraa.dk/borger /natur+-+milj%c3%b8/milj%c3%
b8/flytning+af+jord
Bemærkning
Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det
skyldesat din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks
Miljøportal eller at data ikke er opdateret.
Bilag
Jordforurening,
V1
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om
aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på
arealet.
Jordforurening,
V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag,
der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan læggestil grund, at der på arealet er en jordforurening af en
sådan art og koncentration,
Nuancering
Nuanceringaf kortlægning på V2, på baggrundaf den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre
for den aktuelle anvendelsetil boligformål
Udgået Efter Kortlægning
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen
Udgået Før Kortlægning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden
findes der lokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig
Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV,
213d8951-bf1 b-4dfc-9fOc-695abb7c12d4
www.miljoeportal.dk
Side 2 af 3
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
46 af 67
Danmarks Miljøportal
Den 17-02-2016, klo 12:00
Data om miljøet i Danmark
torurenet
(Vl)
men nvor rokanteten rnkenoes pa oaggrunoat ae rustortske optysmnger.
Områdeklassificering
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone
klassificeres som udgangspunktetsom område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysningom
områdeklassificering stammer fra en tegning af matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder i
matrikeltegningen overlappe en anden matrikelog påvirke informationer herpå. Derudoverer det en kendt
problemstilling, at matrikler som grænser op til et områdeklassificeret areal fejlagtigt fremgår som
områdeklassificeret. DanmarksMiljøportal arbejder i øjeblikket på at få rettet op dette. Hvis attesten
indeholder oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan
du få et overblik over matriklen på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
. Ellers kan den
aktuelle kommune kontaktes.
Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV,
www.miljoeportalodk
213d8951·bf1 b-4dfc-9fOc-695abb7c12d4
Side 3 af 3
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
47 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Kort over vejforsyning
Vejtorsyning omkring matr.nr. 331, Uge Ejerlav, Uge
Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 17. februar 2016.
125
.'
...
e Geodatastyrelsen
\--
~
Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus:
_. _. _. _. -
Offentlig
-
Privat fælles
-
-
-
Privat/almen
.... , .... ,,, .... ,,
Planlagt nedklassificering
Matrikel
Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller
private/almene. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst Kontakt kommunen for oplysning om disse.
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
48 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bilag
Bilag dannet 17/2 2016
Bilag vedr. fortrinsberettiget
forfalden
gæld til kommunen for ejendommen
Porsbølvej 5, 6360 Tinglev
Ejendommens adresse: ..
..... Porsbølvej 5,6360 Tinglev
Matr.nr
.
Grundareal. ..
. 331 Uge Ejerlav, Uge
.
Ejendomsnummer:
Kommune
015038
..
....................
Ejerforhold:.
Aabenraa Kommune
Privatpersoner eller interessentskab
Enhedens samlede areal
......................................
Anvendelse:.
Antal værelser:
1095 m'
....
110m'
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
.
.
4
.... 3
Antal bygninger:
Detaljeret information om ejendommen
Matr.nr. 331 Uge Ejerlav, Uge
__
= __
d?J
ERHVERVSSTYRELSEN
28/04/2016
Rapport ·10: 06352ffc·39a4·4044·bac3·804 7 a2e396aO
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
49 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Bilag dannet 17/2 2016
Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på
ejendommenog dermed overtages af en eventuel køber. Ved tvangsauktion: Der tages
forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives i
kommunens debitorsystem i perioden frem til auktionsdagen (eksempelvis
ejendomsskattebillet, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i fremtidigt kalenderår bør
rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gældsposterfra
den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos
SKAT: Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen.
Inddrivelsesomkostningerkan kun indhentes ved kontakt til SKAT Inddrivelse.
Baggrund
Der oplyses alene om den gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
endvidere kun om gæld, der hæfter på ejendommen. Er kreditor fx grundejerforening,en
privat virksomhed, oplyses der ikke herom. Der oplyses heller ikke om forhold, der er
eller burde være tinglyst på ejendommen. Det bemærkes, at gældsposter, fx
ejendomsskatter, der forfalder i tæt tidsmæssig tilknytning til forespørgslens besvarelse,
kan risikere ikke at fremgå af besvarelsen på grund af den sagsbehandlingstid, der går
dels med registrering af indbetalinger og dels med besvarelsen af forespørgslen.
Lovgrundlag
Diverse sektorlovgivning, der hjemler kommuner mulighed for at tillægge fordringer
fortrinsret.
Datakilde
Kommunalt økonomisystem
Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunenfor ejendommen er indhentet d. 17. februar
2016
. ... Ja
Er der forfalden gæld på ejendommen?
Forfalden gæld i alt.
.... 2522,47 kr
Gælden er opgjort pr...
. ..... 21-04-2016
Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato..
.... 21-04-2016
Der er renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen
...............
Nej
Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat
Gæld vedrørende ...
..
Krav i alt vedrørende denne gældstype
Ejendomsskat
.
.. 2.413,53 kr
. .... 1.1 90,70 kr
Beløb ..
Forfaldsdato..
. ... 01-07-2015
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
.. .. Nej
Beløb ..
. 1.222,83
Forfaldsdato..
kr
..01-01-2016
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
...........
Nej
Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse
Gæld vedrørende ..
Rottebekæmpelse
Krav i alt vedrørende denne gældstype
.
Beløb.
24,96 kr
24,96 kr
Forfaldsdato..
. ... 01-01-2016
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
..........
Nej
Gældsposter vedrørende: Rente ejendomsskat
Gæld vedrørende.
. ....
Rente ejendomsskat
Side 2 af 4
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
50 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Krav i alt vedrørende denne gældstype
Beløb
.
29.76 kr
Forfaldsdato ..
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Bilag dannet 17/2 2016
... 29,76 kr
.
01-01-2016
...... Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Gældsposter vedrørende: Renter
Gæld vedrørende
.
......
Renter
. ... 54,22 kr
Krav i alt vedrørende denne gældstype
11,91 kr
Beløb ..
Forfaldsdato
............ Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Beløb
12,23 kr
.
Forfaldsdato
... Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT ..
.
Beløb ..
Forfaldsdato
5,95 kr
05-01-20 l 6
....... Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Beløb ..
........
Forfaldsdato
5,95 kr
05-01-2016
.. Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Beløb
Forfaldsdato ..
..............
.
. ...
5,95 kr
01-02-2016
.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Nej
12,23 kr
Beløb ..
. ..... 01-02-2016
Forfaldsdato ..
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
.
. ....
Nej
Side 3 af 4
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
51 af 67
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Bilag dannet
17/2 2016
Ordforklaring
- ejendomsoplysninger
Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
"Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor.
Der oplyses typisk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning,
rottebekæmpelse, renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder,
at gælden hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre
til nyejer. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens § 4 og en række sektorlove.
I ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag kan du se en
udspecificering af hver gældspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem.
Side 4 af 4
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
52 af 67
Lotte Hänel Jensen
Gülperi Gövercin <[email protected]>
23. februar 2016 09:43
Lotte Hänel Jensen
SV: w19155 Tvangsauktion over Porsbølvej 5, 6360 Tinglev - Andersen Partnersj.nr.
306545-2
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Hej Lotte,
Tak for din mail.
Jeg kan oplyse at der pr. dags dato ingen restancer er på ejendommen Porsbølvej 5, 6360 Tinglev.
Med venlig hilsen
Gülperi Gövercin
Erhvervsrestancer
Erhvervsrestancer 9
Teglgårdsparken 19,5500 Middelfart
Telefon: (+45) 70 157304
Fra: Lotte Hänel Jensen [mailto:[email protected]]
Sendt: 17. februar 201614:27
Til: JP-Erhvervsrestancer Fortrin
Emne: w191ss Tvangsauktion over Porsbelvej S, 6360 Tinglev - Andersen Partners j.nr. 306545-2
Der er berammet tvangsauktion over ovennævnte ejendom den 21. april 2016. I den forbindelse skal
jeg opgøre fortrinsberettigede krav og indlevere salgsopstilling senest den 10. marts 2016.
Rekvirenten er konkursboet efter Per Olesen v/kurator advokat Jan Bruun Jørgensen.
Jeg skal derfor bede om at modtage en restanceopgørelse fra SKAT pr. auktionsdagen og beder om at
få tilsendt opgørelsen snarest muligt.
Med venlig hilsen
Lotte Hänel Jensen
Advokatsekretær
+45 76 22 22 33
Direkte
I [email protected]
Ansvarlig Partner:
28/04/2016
Michael R. Skovgaard
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
53 af 67
tot
Andersen Partners Advokatfirma
Jernbanegade31
6000 Kolding
Dato
Deres ref.
2. marts 2016
306545-2-lhj
Kunde
Ejendomsnr.
Per Olesen
0167472
Beliggenhed
Porsbølvej 5
6360 Tinglev
Matr.nr.
0331
Ejerlav
Uge Ejerlav, Uge
Auktionsopgørelse pr. 21. april 2016
Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenstående ejendom.
Totalkredits tilgodehavende er følgende:
Lånenummer
Hovedstol i kr.
Restgæld i kr.
Obligationsrestgæld i kr.
Skyldige beløb i kr.
016747204
540.000,00
540.000,00
536.763,33
18.832,93
I alt
540.000,00
540.000,00
536.763,33
18.832,93
Specifikation af lånet findes på efterfølgende side.
Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes til Totalkredit A/S.
Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skal dette meddeles til Totalkredit A/S
Der beregnes yderligere morarenter på pt. 18,0000 % p.a. af det forfaldne beløb regnet fra
forfaldsdagen, hvis det betales efter 21. april 2016. Hvis der er en ydelse, som forfalder til betaling i
indeværende måned, og sidste rettidige indbetalingsdato overskrides, så beregnes der morarente fra
den 11. i indeværende måned regnet fra forfaldsdagen til betaling finder sted.
Der henvises iøvrigt til "Tillæg til salgsopstilling", som er vedlagt denne auktionsopgørelse.
Venlig hilsen
Totalkredit
Totalkredit A/S·
28/04/2016
Kalvebod Brygge 1-3
17S0 Købellldvn V
TI'
44555400
. Fdx 44 55 54 67
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
CVR-"Ir. 21 83 22 78
1/4
54 af 67
tot
Auktionsopgørelse
Specifikation
pr. 21. april 2016 på lånenr. 016747204
af skyldige beløb pr. 21. april 2016
Restgældpr. l. april 2016
Rente (og bidrag) fra l. april 2016 - 20. april 2016
Terminsydelse
Heraf pr. 11. juni 2014
Heraf pr. 11. september 2014
Heraf pr. 11. december 2014
Heraf pr. 11. marts 2015
Heraf pr. 11. juni 2015
Heraf pr. 11. september 2015
Heraf pr. 11. december 2015
Heraf pr. 11. marts 2016
Gebyrer
Heraf Misligh. gebyr af 24. september 2014
Heraf Rykker af 30. september 2014
Heraf Rykker af 30. december 2014
Heraf Rykker af 31. marts 2015
Morarente pr. 21. april 2016
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
1.920,35
1.920,35
l. 746,84
2.000,10
2.000,10
2.000,10
2.050,68
2.050,68
kr.
kr.
kr.
kr.
100,00
100,00
100,00
100,00
kr.
kr.
kr.
540.000,00
450,70
15.689,20
kr.
400,00
kr.
I alt
2.743,73
kr.
559.283,63
Terminsydelse
Morarenter pr. 21. april 2016
Gebyrer
kr.
kr.
kr.
15.689,20
2.743,73
400,00
I alt
kr.
18.832,93
kr.
kr.
kr.
540.000,00
540.000,00
536.763,33
Efter auktionen skal følgende betales:
Specifikation
af lånet
Låntype: Tilpasningslån
Hovedstol
Restgældpr. l. april 2016
Obligationsrestgæld pr. 1. april 2016
Lånet er udbetalt den 3. januar 2011 og udløber den 30. september 2040.
Specifikation
af obligationer
Forening
Serie
Afdeling
Procent
Ärgang
Fondskode
Nykredit
13
Hod
1,00
2016
0950610
Specifikation af terminsydelsen
Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11. juni,
11. september og 11. december.
Ydelse for perioden l. april 2016 til 30. juni 2016:
Ydelse (excI. bidrag)
Heraf rente 0,0987 % af restgæld
Bidrag 0,2811 % af restgæld
kr.
I alt
Totalkredit
28/04/2016
A/S,
Kalvebod
Brygge J-3
' 1780 KobelrlaVn
V
71',44555400'
Fax 44555467
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
kr.
532,74
kr.
1.517,94
kr.
2.050,68
532,74
CVR-lr,
21 832278
2/4
55 af 67
tot
Bemærkninger
For tilpasningslån skal eventuel indfrielse foretages på baggrund af obligationsrestgælden.
Der er afgivet indeståelse for lånet.
Totalkredit
28/04/2016
A/S
Kalvebod
Brygge 1-3
1780 Købenndvn V
~I'. 44 55 54 00
Fa" 44 55 54 67 ' C\lR- ir. 21 83 22 78
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
3/4
56 af 67
Tillæg til salgsopstillingen
vedrørende lån i Totalkredit
A/S
Totalkredits lån forfalder ved ejerskifte. En auktionskøber kan ikke umiddelbart påregne
forhåndstilkendegivelse eller gældsovertagelse af lånene.
Ansøgning om gældsovertagelse skal ske gennem et af vores samarbejdende pengeinstitutter.
på totalkredit.dk er der en oversigt over de pågældende pengeinstitutter.
Auktionskøber opfordres til hurtigst muligt efter tvangsauktionen at tage stilling til, om lånene skal
indfries eller der søges om gældsovertagelse.
Hvis formålet er erhvervsmæssig udlejning
Hvis ejendommen købes på tvangsauktionen med erhvervsmæssig udlejning som formål, vil
gældsovertagelse kun i sjældne tilfælde kunne forventes bevilget.
Hvis auktionskøber er et selskab
Er auktionskøber et selskab, vil der være krav om supplerende personlig hæftelse.
Indfrielse af lånene
Hvis der ikke bevilges gældsovertagelse gennem vores samarbejdende pengeinstitutter, vil lånene
blive krævet indfriet efter tvangsauktionen.
Indfrielse skal ske i overensstemmelse med de vilkår og opsigelsesbestemmelser,der gælder for de
enkelte låntyper. For kontantlån, tilpasningslån og indekslån skal eventuel indfrielse foretages på
baggrund af obligationsrestgælden. Der kan være særlige indfrielsesvilkår for lånene, herunder en
særlig indfrielseskurs.
Frem til indfrielsen skal auktionskøber betale ydelse på lånene i overensstemmelse med lånenes
vilkår.
Betaling af eventuelle morarenter
Uanset tvangsauktionsvilkårenes punkt 6 A.a. skal auktionskøber betale morarenter, der måtte påløbe
ved at restancer mv. betales senere end datoen for første auktion.
Ret til ændring af bidragssatser
Totalkredit A/S forbeholder sig ret til at foretage ændring af bidragssatser på de lån, som overtages af
en auktionskøber.
Udstedelse af auktionsskøde
Totalkredit A/S forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklæring til udstedelse af
auktionsskøde. før restancer er betalt, og Totalkredits lån enten er indfriet, eller gældsovertagelse er
bevilget.
Tutalkredit
28/04/2016
A/S·
Kdlvebod Brygge 1-3
1780 Købelnavn
V
-1'.445554
00
Fax 44555467
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
CVR-lr. 21 832278
4/4
57 af 67
Lotte Hänel Jensen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:
tk.inkasso <[email protected]>
2. marts 2016 14:44
Lotte Hänel Jensen
CHER - Ejendom 167472 - Porsbølvej 5, 6360 Tinglev - Per Olesen - Deres ref.:
306545-2-lhj
167472.pdf
Vedlagt fremsendes den ønskede auktionsopgørelse.
Venlig hilsen
Kredit
Charlotte Eriksen
Totalkredit A/S
Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.
Tlf.nr.
44 55 5491
• Fax 44 55 5468
totalkredit.dk
Egen
Få et nemt og hurtigt overblik
med vores nytlånsberegner
28/04/2016
opsparing
Banklån
80" "
Real'kreditlån
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
58 af 67
Vejle den 8. Juli 2015
D 9 JULi 20i5
Andersen Partners Advokatpartnerselskab
Jernbanegade 31
6000 Kolding
ADVOKATeR
Att. advokat Jan BruL;n Jørgensen
J.nr. 306545-AHJ - Per Olesen under konkurs - ejd.
Porsbølvej 5,6360 Tinglev
J.nr.:
lovennævnte sag var tvangsauktion over ejendommen Porsbølvej 5,6360 Tinglev
tilhørende fallenten Per Olesen berammet til den 1. juni 2015 ved Fogedretten i
Sønderborg efter begæring af undertegnede på veqne Totalkredit A/S.
JK8035yJES
Sekr.: Jette Skyum
Dir. tlf.: 76 YO 7U 55 /LMK
E-mail:
[email protected]
Den berammede tvangsauktion blevaflyst, idet kurator ønskede at forsøge at
sælge ejendommen i fri handel.
Som rekvirent for Tutalkreo.t A/S er der afholdt følgende omkostninger frem til
meddelelsen om konkursbehandling.
Disse ornkostninqer er som følger:
Inkassosalær
kr
310,00
1.062,50
Mødesalær, Fogedretten
kr.
500,00
Fogedgebyr
kr
Salær, advokat efter indsendelse af
salgsopstilling
kr.
7500,00
Kørselsgodtgørelse - besigtigelse
Tingbogsoplysning
kr.
kr.
883,38
175,00
Auktionsgebyr
kr.
Ejend omsdatarapport
kr
800,00
325,00
3.250,00
Annoncer på itvang.dk
kr.
Statstidende (2x187,50J
kr
Syd Energi Net
kr
375,00
253,25
Kopiering
kr.
937,50
Fotomontage
kr.
25000
l alt
kr.
af salgsopstilling
16.62163
SKOV ADVOKATER
Advokataktieselskab
Havneparken y
DK-7100Vejle
Teleton. +y5 76 YO 70 00
Telefax +y5 761 y 1 y 01
E-Mail: [email protected]
CVR-nr,: 166Y 3yB3
jyske Bank:
req.nr 72YY kontonr.1U01277
www.skovadvokater.dk
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
59 af 67
På vegne Totalkredit A/S anmeldes ovennævnte beløb herved som
fortrinsberettiget
pantesikrede krav under Totalkredit
AIS's pant i ejendommen
Jeg beder Dem venligst anerkende modtagelsen af nærværende
Med venlig hilsen
ohn I<orsager
[email protected]
SiOeZaf2
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
60 af 67
Vejle den 13.juli 2015
f
I
4 I.
.':-/2.
.)
SI(OV'
Andersen Partners Advokatpartnerselskab
Jernbanegade 31
6000 Kolding
AOVClKATER
Att: advokat Jan Bruun Jørgensen
J.nr. 3065Lf5-AHJ - Per Olesen under konkurs - ejd.
Porsbølvej 3, Tinglev
J.nr.:
JK8035I;JE"S
I fortsættelse af min skrivelse af 8 juli 2015 anmeldes yderligere et beløb på kr.
Sekr.:
Jette Skyum
5.000,00, hvilket beløb vedrører tilkendte omkostninger til den for Per Olesen
Dir. tlf.: 761;07055
beskikkede advokat i forbindelse med tvanqsauktionssaqen
ILMK
E-mail: [email protected]
Der vedlægges genoart af udskrift af 2. juli 2015 fra Retten i Sønderborg.
Beløbet anmeldes på vegne Totalkredit
Beløbet anmeldes som fortrinsberettiget
AIS.
pantesikret
krav under Totalkredit AIS's
pant i ejendommen.
Jeg beder Dem venligst anerkende modtagelsen af nærværende anmeldelse
Med venlig hilsen
John I<orsager
l [email protected]
\Ä-~
SKOV ADVOKATER
Advokataktieselskab
Havneparken
Ij
DK-710oVejle
T elefon +1;576 1;0 70 DO
Telefax +1;57611;11;01
E-Mail: [email protected]
CVR-nr. 1661; 31;83
Jyske Bank
reg.nr. 721;1; kontonr. 1001277
www.skovadvokater.dk
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
61 af 67
Lotte Hänel Jensen
Ernst Beck < [email protected]>
24. februar 2016 14:36
Lotte Hänel Jensen
SV: Tvangsauktion over ejendommen Porsbølvej 5, 6360 Tinglev - Andersen
Partnersj.nr. 306545-2
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Hej Lotte
Tak for fremsendte.
I forbindelse med tvangsauktionen over ejendommen matr. nr. 331 Uge Ejerlav, Uge, beliggende
Porsbølvej 5, 6360 Tinglev, tilhørende Per Olesen under konkurs, berammet til foretagelse d.
21.04.2016 kl. 09.30, kan vi, i.h.t. ejerpantebrev stort kr. 200.000,00, opgøre vort tilgodehavende
som følger:
Kolonne
Kolonne
Kolonne
Kolonne
1.:
2.:
3.:
4.:
Kr. 200.000,00
Kr.
0,00
Kr.
0,00
Kr. 200.000,00
Ejerpantebrevet er digitaliseret.
Når salgsopstilling er udfærdiget bedes denne gerne fremsendt pr. mail.
Venlig hilsen
Ernst Beck
Inkasso
T +45 89 89 24 55 I M +45 29 45 32 43
Vestergade 8-16 I 8600 Silkeborg
CVR-nr. 17 61 66 17
Jyske Mobilbank med ~
I
F +45 89 89 24 66
- send penge nemt og hurtigt
Fra: Lotte Hänel Jensen [mailto:[email protected]]
Sendt: 24. februar 201614:17
Til: Ernst Beck <[email protected]>
Emne: Tvangsauktion over ejendommen Porsbølvej S, 6360 Tinglev - Andersen Partners j.nr. 306545-2
Til Ernst Beck
Vedhæftet fremsendes vores skrivelse til Jyske Bank, idet ovennævnte ejendom begæres solgt på
tvangsauktion den 21. april 2016.
Jeg beder derfor om at modtage vedhæftede skema i udfyldt stand indenfor 7 dage fra dato.
Med venlig hilsen
Lotte Hänel Jensen
Advokatsekretær
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
62 af 67
KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM
1. Salgsopstilling.
Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.
Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.
Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.
Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra internettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.
Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift.
Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.
Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud.
Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er
bindende i 6 uger.
4. Sikkerhed
Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:
2. Købesummen
Den samlede købesum består af budsummen med
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det
beløb, der skal betales ud over budsummen, og
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.
Derudover skal en køber betale en auktionsafgift
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil
kommer udgifter til tinglysning.
3. Budgivningen
Alle kan byde på en tvangsauktion.
Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.
Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt.
28/04/2016

dækkede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)

¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og

størstebeløbet
I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.
Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.
På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
63 af 67

kontanter
Skal der holdes ny auktion, får køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været afholdt.

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)
En køber skal forrente den dækkede gæld fra
tidspunktet for første auktion.

check udstedt af en bank til retten

advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)
Sikkerhed kan stilles ved:
Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for
nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk
valuta o.lign.
Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge ”dobbelt” likviditet.
7. Auktionsskøde
Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de
rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.
5. Ny auktion
Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.
Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.
Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papirform.
Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.
Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se
mere på følgende link:
http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyve
jledninger/Documents/Tingbogen/Auktionssk%C
3%B8de.pdf
Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.
Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.
Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgiftsvejledningen.
6. Råderet over ejendommen
En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes opfyldelse.
28/04/2016
version pr. 1.1.2015
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
64 af 67
Vejledning i brug af salgsopstilling
Prioritetsopgørelsen
1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato.
Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso,
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4.
2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.
Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.
3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.
Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist.
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.
4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.
Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Bemærk:
På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger.
Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende
vilkår.
Afgifter m.v. til det offentlige,
jfr. vilkårenes pkt. 6C:
Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad
der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning.
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.
Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr.
1.660 Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.
1.400.
Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover
auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
65 af 67
Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982,
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni
2003.
1. Auktionen omfatter
a. Auktionen omfatter ejendommen med
eventuelle bygninger og – hv is fogedretten
ikke tilkendegiver andet – driftsinventar og
driftsmateriel, derunder maskiner og tek
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen
dommen, og ved landbrugsejendomme
tillige ejendommens besætning, gødning, af grøder m.v.
Ejendommen m.v. sælges som den er ved
auktionen med de rettigheder og forplig
telser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.
b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt
på auktionstidspunktet.
Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt
leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3,
stk. 2
2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger
med, beskrives i en særlig salgsopstilling.
Salgsopstillingen indeholder oplysn ing om
ejendommens hæftelser og byrder og op lyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendommen og auktionen, som må antages
at være af væsentlig betydning for køber.
Salgsopstillingen udleveres på fogedret tens kontor.
3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i
hvilket omfang de bydende ud over auk
tionsbudet skal overtage eller opfylde servi tutter, brugsrettigheder, aftægts -, liv renteeller lignende forpligtelser.
4. Auktionsbudet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men fo gedretten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud.
Minimum for overbudene fastsættes af
fogedretten.
Ejendommen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med
mindre det besluttes, at en ny aukt
ion skal
afholdes.
Enhver, der har afgivet bud på første auk tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud sættelse med henblik på tilvejebringelse af
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik
kerheden er sti llet. Skal der afholdes ny auk tion i henhold til retsplejelovens § 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest
i 6 uger efter første auktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får
hammerslag.
5. Ejendommens overtagelse
Køberen overtager straks ejendommen.
Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene,
overtages ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet.
Køberen sørger selv for – om nødvendigt
ad retslig vej – at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.
Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning
og risiko i enhver henseende.
28/04/2016
6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldelse af auktionsbudet
Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse
oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opfyldes således:
a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke
kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.
b. Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.
Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales
inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med
et større beløb end lånets kontante påly
dende.
Andele i reserve - og administ rationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.
Pantegælden forrentes fra datoen for den
første auktion med den rente, der tilkommer
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in
dekspanteret, beregnes renten på grundlag
af restgælden som reguleret ved sidste or dinære indeksregulering.
Overstiger auktionsbudet, hvad der
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig
rente, der sv arer til den fastsatte reference sats med et tillæg på 7 pct. Som reference
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
den 1. januar og den 1. juli det pågældende
år.
B.
Beløb, der skal betales ud over auktions budet
Under auktionen oplyses arten og stør
relsen af de omkostninger, som køberen skal
betale ud over auktionsbudet. Det samme
gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udover auktionsbudet.
På auktionen oplyses et størstebeløb for
hvad, der skal betales, og hvilke krav og
pligter der kan overtages .
Af krav, der typisk skal udredes eller
overtages ud over auktionsbudet, kan
særligt nævnes:
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omk ostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.
b. Salær og rejseomkostninger til repræsen tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel
i auktionsbudet. Ved delvis dækning ned sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået,
betales dog altid fuldt rekvirentsalær.
c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.
f. Spildevands- og kloakbidrag.
g. Restancer for forbrug af vand, leveret af
offentlige almene vandforsyningsanlæg.
h. Brugspanthavers underskud efter afholdel se af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drift og vedligeholdelse m.v. af ejendom
men. Overskud afskrives i brugspanthave rens fordring og derefter i den i øvrigt
bedst berettigedes fordring.
i. Nødvendige udgifter til ejendommens
bestyrelse, drift og vedligeholdelse
m.v.,
som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget til
brugeligt pant.
j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygnings
lovgivningen er gældende mod enhver
uden tinglysning.
Beløb, der sk al betales ud over auktions
budet, udredes inden 4 uger efter auktionens
slutning til rette vedkommende.
C.
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af
auktionen
a. Fogedrettens udgifter.
b. Auktionsafgift.
De under a og b nævnte udgifter m.v. be tales ved auktionens slutning.
c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds
bidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told væsenet.
7. Køberens sikkerhedsstillelse
Efter hammerslaget skal kø beren straks
over for fogedretten stille sikkerhed for op
fyldelse af auktionsvilkårene.
Sikkerheden kan stilles ved deponering af
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god
kendes af fogedretten.
Sikkerhedens størrelse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbe talt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over
auktionsbudet, jfr. pkt. 6B.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre
end et års renteudgift af de overtagne priori teter eller mindre end værdien af det tilbehør,
der medfølger ejendommen, med tillæg af
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede
landbrugsejendommen dog med tillæg af
1
års forpagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen,
kan for sit vedkommende både før og efter
denne give afkald på sikkerhedsstillelse.
Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker hedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerhe den kan dog ikke være mindre end 1 års
renteudgift af de overtagne prioriteter.
Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der
bort fra budet, og hammerslaget an
nulleres, hvorefter auktionen straks genop
tages. Fogedrett en kan dog i stedet udsætte
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
66 af 67
8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfylder auktions
vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sættes til en ny og eneste auktion
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,
således at køberen skal tilsv are, hvad der
måtte bydes mindre på en auktion, uden at
have krav på, hvad der måtte bydes mere.
I stedet for at kræve misligholdelsesauk tion kan enhver, der ikke har givet afkald på
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres
og fordeles blandt de berettigede i den
rækkefølge, de har krav på at blive fyldest gjort. Bringer dette ikke køberens mislig
holdelse til ophør, kan der herefter kræves
afholdt misligholdelsesauktion.
Begæres sikkerheden først r ealiseret efter
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan
sikkerheden alene benyttes til dækning af det
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre
på misligholdelsesauktionen.
9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene
er opfyldt, kan han kræve, at fogeden ud steder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter
auktionen.
Køberen betaler selv de omkostninger, der
måtte være forbundet med udstedelse af
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de
rettigheder, der ikke opnåede dækning på
auktionen.
10. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til
ugunst for køberen, medmindre auktionen
angår en forretnings -, industri -, landbrugs eller udlejningsejendom.
11. Særlige vilkår
_______________________
(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af
salgsopstillingen.)
28/04/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
67 af 67