PDF, 667 kB

Comments

Transcription

PDF, 667 kB
Öhman Fonder
,ĞůĊƌƐďĞƌćƩĞůƐĞϮϬϭϱ
>ćƌĂƌĨŽŶĚϮϭͲϰϰĊƌ
Årsberättelse 2015
Lärarfond 21-44 år
FÖRVALTNING UNDER 2015
Marknadens utveckling
Penningpolitiken kom att dominera rubrikerna redan från början av 2015.
Europeiska centralbanken annonserade ett omfattande stödköpsprogram
av obligationer under januari. Flera andra centralbanker handlade på ett
liknande sätt och sänkte sina styrräntor. Under februari och mars sänkte
också Sverige till negativ styrränta. Kombinationen av en positiv
tillväxtimpuls från lägre energipriser tillsammans med superexpansiv
penningpolitik resulterade i att många prognosmakare uppgraderade den
förväntade globala tillväxttakten. Obligationsräntor föll till nya rekordlåga
nivåer i Europa som också såg sina valutor försvagas mot dollarn.
Börskurserna steg kraftigt och efter årets första kvartal hade ett brett
svenskt aktieindex (SIX RX) en totalavkastning, inklusive utdelningar, om
knappt 16 procent medan dess globala motsvarighet (MSCI World totalavkastningsindex) uppvisade en totalavkastning om knappt 13 procent.
Den positiva inledningen av året övergick dock successivt i större
osäkerhet och högre volatilitet på de finansiella marknaderna. Den globala
tillväxttakten justerades sedan successivt ned då den förbättrade tillväxten
i de mogna ekonomierna motverkades av den tilltagande oron kring
utvecklingen i tillväxtekonomierna generellt och Kina i synnerhet. Under
sommaren och hösten steg osäkerheten ytterligare till följd av skuldkrisen
i Grekland, osäkerhet kring Federal Reserves penningpolitik och en
allmän osäkerhet kring den globala tillväxten och utvecklingen i Kina. Sett
till hela året steg ett globalt aktieindex (MSCI World totalavkastningsindex)
till sist med 5,2 procent, och den svenska börsen (SIX RX) steg med 10,5
procent, allt uttryckt inklusive utdelningar och i svenska kronor. Svenska
obligationer avkastade 0,5 procent medan penningmarknadsindexet föll
med -0,2 procent.
Fondens utveckling
Fondförmögenheten har ökat från 3,6 miljarder kronor vid början av året
till 3,8 miljarder kronor vid utgången av 2015. Inflöden i fonden under
perioden uppgick till 156,8 miljoner kronor och utflöden uppgick till -172,0
miljoner kronor. Fonden ökade med 6,3 procent i värde under året.
Fondens jämförelseindex ökade med 8,0 procent under samma period,
vilket innebär att fonden utvecklades sämre än sitt jämförelseindex.
Den globala aktieportföljen överavkastade sitt index med 2,3 procent och
steg med 7,4 procent. En positiv bidragsgivare var amerikanska
Starbucks som steg med 59 procent. På den negativa sidan återfanns den
schweiziska bagerikoncernen Aryzta som föll med 27 procent mätt i
svenska kronor. Den svenska aktieportföljen hade en svag utveckling och
avkastade -3,7 procent sämre än index. Totalavkastningen för den
svenska aktieportföljen blev 6,8 procent. Bästa enskilda bidragsgivare till
portföljens relativavkastning var övervikterna i Nibe, Nobia, Autoliv och
Securitas. Mest negativt bidrog undervikterna i SCA och Fingerprint Cards
samt övervikterna i ABB och Meda.
Jamal Abida Norling, ansvarig förvaltare
Övrig information
Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen,
men har inte utnyttjat denna möjlighet under 2015. Fondens placeringar
har följt fondens riktlinjer för hållbara investeringar och inga överträdelser
har skett under perioden.
Fondens främsta risker per balansdagen är inte kopplade till enskilda
innehav då fonden har en bred riskspridning. Det som dominerar
riskbilden är kopplat till konjunkturutvecklingen och den generella börsutvecklingen. Den totala risken är tämligen hög eftersom fonden i
normalfallet till 100 procent investerar i aktier.
Det har inte varit någon väsentlig förändring vare sig i förvaltarteamets
sammansättning eller i dess filosofi och process under 2015.
Händelser efter balansdagen
I samband med årsskiftet 2015/2016 övertog E. Öhman J:or Fonder AB
(Öhman) förvaltningsansvaret för fonden. Fondens förvaltare Jamal Abida
Norling följde med till Öhman och kvarstår som ansvarig för fondens
förvaltning.
Årsberättelse 2015
Lärarfond 21-44 år
Placeringsinriktning och mål
Fonden är en aktiefond med inriktning på svenska och globala aktier.
Förvaltningen av fonden karakteriseras av långsiktig fundamental analys.
Fondens avkastningsmål är att på längre sikt överträffa utvecklingen för sitt
jämförelseindex som är en kombination av ett brett svenskt aktieindex med
återinvesterade utdelningar samt ett brett globalt aktieindex med återinvesterade utdelningar.
Fondens riskprofil
De huvudsakliga riskerna vid en placering i fonden är marknadsrisk och
valutarisk. Fondens värde kan förväntas variera ungefär lika mycket som den
svenska och den globala aktiemarknaden. Eftersom fonden har som mål att
överträffa sitt jämförelseindex är det dock troligt att det kommer att uppstå
skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämförelseindex över tid.
Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk
jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som t.ex. USA och
Storbritannien. En placering i den globala aktiemarknaden har historiskt
präglats av den lägsta möjliga risknivån för en placering i aktier tack vare en
god riskspridning mellan olika länder, branscher och valutor. Fondens
placeringar i utländska aktier valutasäkras inte vilket får till följd att fonden
exponeras mot förändringar i växelkursen för de valutor fonden är investerad i.
För att beräkna fondens totala exponering används gällande marknadsvärden
på fondens tillgångar. I den mån fonden investerar i derivatinstrument används
åtagandemetoden för att beräkna fondens totala exponering. Åtagandemetoden innebär att exponering genom derivatinstrument tas upp till den
underliggande tillgångens värde.
Hållbara investeringar
Fonden placerar i företag som bedöms vara långsiktigt hållbara avseende
ekonomi, miljö och samhälle. Det innebär bland annat att fonden inte placerar i
företag som utvinner, eller är involverade i, fossila bränslen så som olja, kol
och gas. Därtill har fonden etiska placeringsbegränsningar. Fonden placerar
inte i företag som bedriver verksamhet inom vapen och krigsmateriel, alkohol,
tobak, pornografi och spel eller som bryter mot internationella normer för miljö
och social rättvisa.
Årsberättelse2015
Lärarfond21-44år
BALANS- OCH RESULTATRÄKNING
NOTER
2015
2014
Överlåtbara värdepapper
Penningmarknadsinstrument
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde
Fondandelar
3?642?146
0
0
0
150?304
3?431?701
0
0
0
165?847
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde
3?792?450
3?597?548
BalansräkningSHUWNU
Tillgångar
Placering på konto hos kreditinstitut
Summa placeringar med positivt marknadsvärde
Bankmedel och övriga likvida medel
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga tillgångar (Not 2)
Summa tillgångar
2015
2014
Fondförmögenhet vid årets början
Andelsutgivning
Andelsinlösen
Årets resultat enligt resultaträkning
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen
Lämnad utdelning
3?631?022
156?802
-171?958
228?414
0
0
0
3?032?791
154?309
-82?956
526?877
0
0
0
Fondförmögenhet vid årets slut
3?844?279
3?631?022
1?493
-2?076
3?746
-1?081
568?296
-124?631
-278?564
253?249
-17?079
208?486
165?101
444?655
Not 1. Förändring av fondförmögenhet
0
0
3?792?450
3?597?548
54?374
0
1?493
35?571
0
3?889
3?848?316
3?637?008
Skulder
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde
Noter per 31/12, tkr
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde
0
0
0
Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde
0
0
0
Not 2. Övriga tillgångar och skulder
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer
I övriga skulder ingår olikviderade affärer
Not 3. Värdeförändring på överlåtbara värdepapper
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Orealiserade vinster och förluster
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper
0
0
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder (Not 2)
0
1?962
2?076
3?090
1?816
1?081
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Orealiserade vinster och förluster
0
0
0
0
0
0
Summa skulder
4?037
5?986
Värdeförändring på penningmarknadsinstrument
0
0
3?844?279
3?631?022
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Orealiserade vinster och förluster
0
0
0
0
0
0
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument
0
0
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Orealiserade vinster och förluster
0
0
0
23?532
-31?451
0
Värdeförändring på övriga derivatinstrument
0
-7?919
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Orealiserade vinster och förluster
135
-62
-19?911
0
-5?290
33?248
Värdeförändring på fondandelar
-19?838
27?958
1$
-2?666
Fondförmögenhet (Not 1)
Poster inom linjen
Utlånade finansiella instrument
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument
Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument
Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument
Övriga mottagna säkerheter
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument
Övriga ställda säkerheter
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Not 4. Värdeförändring på penningmarknadsinstrument
Not 5. Värdeförändring på OTC-derivatinstrument
Not 6. Värdeförändring på övriga derivatinstrument
Not 7. Värdeförändring på fondandelar
Resultaträkning 1/1 - 31/12, tkr
2015
2014
Värdeförändringpåöverlåtbaravärdepapper(Not3)
Värdeförändringpåpenningmarknadsinstrument(Not4)
VärdeförändringpåOTC-derivatinstrument(Not5)
Värdeförändringpåövrigaderivatinstrument(Not6)
Värdeförändringpåfondandelar(Not7)
Ränteintäkter
Utdelningar
Valutakursvinsteroch-förlusternetto
Övrigafinansiellaintäkter
Övrigaintäkter1RW
165?101
0
0
0
-19?838
123
108?289
-763
0
3?944
444?655
0
0
-7?919
27?958
83
78?392
3?675
0
2?457
Summa intäkter och värdeförändring
256?855
549?301
Förvaltningskostnader
Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten
Ersättning till förvaringsinstitutet
Ersättning till tillsynsmyndighet
Ersättning till revisorer
Räntekostnader
Övrigafinansiellakostnader
Övrigakostnader(Not9)
-23?844
-23?823
-21
0
0
-1
0
-4?597
-19?754
-19?753
-1
0
0
-4
0
-2?666
Summa kostnader
-28?441
-22?424
Intäkterochvärdeförändring
Kostnader
Skatt
Årets resultat (Not 1)
0
0
228?414
526?877
Not8.Övrigaintäkter
$UYRGHVUDEDWWHU
Not9.Övrigakostnader
$QDO\VNRVWQDGHU
7UDQVDNWLRQVNRVWQDGHU
Årsberättelse2015
Lärarfond21-44år
INNEHAV
Finansiella instrument
Land
Marknadsvärde, tkr
Del av
fondförmögenhet
Del av
fondförmögenhet
per emittent
ÖVERLÅTBARAVÄRDEPAPPERSOMÄRUPPTAGNATILLHANDELPÅENREGLERADMARKNADELLERENMOTSVARANDEMARKNADUTANFÖREES
Aktier
Dagligvaror
Aryzta AG
Hain Celestial
Mead Johnson Nutrition Co
Metro AG
Seven and I Holdings Co Ltd
WhiteWave Foods Co
Summa Dagligvaror
Schweiz
USA
USA
Tyskland
Japan
USA
37?938
13?154
14?049
16?952
22?511
18?831
123?435
0,99 %
0,34 %
0,37 %
0,44 %
0,59 %
0,49 %
3,21 %
0,99 %
0,34 %
0,37 %
0,44 %
0,59 %
0,49 %
Finans och fastighet
Bank Of America Corp
Citigroup Inc
Dbs Group Holdings Ltd
HandR Real Estate Investment Trust
HSBC Holdings Plc
ING Groep NV
Metlife Inc
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Nordea Bank AB
Prologis Inc
Prudential Plc
Skandinaviska Enskilda Banken AB A
Societe Generale Sa
Svenska Handelsbanken AB A
Swedbank AB A
Synchrony Financial
Wihlborgs Fastigheter AB
Summa Finans och fastighet
USA
USA
Singapore
Kanada
Storbritannien
Nederländerna
USA
Japan
Sverige
USA
Storbritannien
Sverige
Frankrike
Sverige
Sverige
USA
Sverige
52?571
67?901
24?578
16?033
29?134
17?598
20?439
25?910
190?932
26?044
27?437
108?496
32?966
56?985
66?914
20?558
54?668
839?163
1,37 %
1,77 %
0,64 %
0,42 %
0,76 %
0,46 %
0,53 %
0,67 %
4,97 %
0,68 %
0,71 %
2,82 %
0,86 %
1,48 %
1,74 %
0,53 %
1,42 %
21,83 %
1,37 %
1,77 %
0,64 %
0,42 %
0,76 %
0,46 %
0,53 %
0,67 %
4,97 %
0,68 %
0,71 %
2,82 %
0,86 %
1,48 %
1,74 %
0,53 %
1,42 %
Hälsovård
Cigna Corp
Elekta Instrument B
Gn Store Nord A/S
ICON Plc
Jazz Pharmaceuticals PLC
Johnson and Johnson
Meda A
Merck and Co Inc
Roche Holding AG
Swedish Orphan Biovitrum AB
Varian Medical Systems Inc
Summa Hälsovård
USA
Sverige
Danmark
Irland
Irland
USA
Sverige
USA
Schweiz
Sverige
USA
27?663
50?193
8?780
20?896
22?634
37?917
80?264
24?893
40?845
17?190
21?018
352?293
0,72 %
1,31 %
0,23 %
0,54 %
0,59 %
0,99 %
2,09 %
0,65 %
1,06 %
0,45 %
0,55 %
9,16 %
0,72 %
1,31 %
0,23 %
0,54 %
0,59 %
0,99 %
2,09 %
0,65 %
1,06 %
0,45 %
0,55 %
Industrivaror och tjänster
AGCO Corp
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Central Japan Railway Co
Hino Motors Ltd
Intertek Group Plc
ISS A/S
Nibe Industrier B
Regal Beloit Corp
Rockwell Automation Inc
Schneider Electric SE
Securitas B
Siemens AG
Skanska B
Volvo B
Summa Industrivaror och tjänster
USA
Sverige
Sverige
Japan
Japan
Storbritannien
Danmark
Sverige
USA
USA
Frankrike
Sverige
Tyskland
Sverige
Sverige
17?770
132?685
152?544
20?722
13?799
25?297
23?712
78?496
12?992
21?992
16?393
65?424
28?050
40?501
108?517
758?895
0,46 %
3,45 %
3,97 %
0,54 %
0,36 %
0,66 %
0,62 %
2,04 %
0,34 %
0,57 %
0,43 %
1,70 %
0,73 %
1,05 %
2,82 %
19,74 %
0,46 %
3,45 %
3,97 %
0,54 %
0,36 %
0,66 %
0,62 %
2,04 %
0,34 %
0,57 %
0,43 %
1,70 %
0,73 %
1,05 %
2,82 %
Informationsteknologi
Alphabet Inc A-Shares
Apple Inc
Canadian Solar Inc
Cisco Systems Inc
Hexagon B
King Digital Entertainment Plc
Marvell Technology Group Ltd
Oracle Corp
Samsung Electronics Co Ltd
Samsung Sdi Co Ltd
Telefonaktiebolaget L.M Ericsson B
Yahoo! Inc
Summa Informationsteknologi
USA
USA
Kanada
USA
Sverige
Irland
Bermuda
USA
Sydkorea
Sydkorea
Sverige
USA
38?003
38?988
25?542
25?439
93?568
15?834
17?148
47?883
33?456
9?367
95?646
24?564
465?439
0,99 %
1,01 %
0,66 %
0,66 %
2,43 %
0,41 %
0,45 %
1,25 %
0,87 %
0,24 %
2,49 %
0,64 %
12,11 %
0,99 %
1,01 %
0,66 %
0,66 %
2,43 %
0,41 %
0,45 %
1,25 %
0,87 %
0,24 %
2,49 %
0,64 %
Kraftförsörjning
American Water Works Co Inc
EDP Renovaveis SA
Enel Green Power SPA
NextEra Energy Inc
Summa Kraftförsörjning
USA
Spanien
Italien
USA
19?882
19?125
19?180
19?739
77?927
0,52 %
0,50 %
0,50 %
0,51 %
2,03 %
0,52 %
0,50 %
0,50 %
0,51 %
Nederländerna
Sverige
USA
17?722
50?779
20?158
0,46 %
1,32 %
0,52 %
0,46 %
1,32 %
0,52 %
Material
Akzo Nobel NV
BillerudKorsnas AB
International Flavors and Fragrances Inc
Årsberättelse2015
Lärarfond21-44år
INNEHAV forts.
Del av
fondförmögenhet
per emittent
Marknadsvärde, tkr
Del av
fondförmögenhet
Japan
Norge
24?710
19?652
133?021
0,64 %
0,51 %
3,46 %
0,64 %
0,51 %
Sällanköpsvaror och tjänster
Autoliv Inc SDR
Bayerische Motoren Werke Ag
Bed Bath and Beyond Inc
Cie Financiere Richemont Sa
Ctrip.Com International Ltd ADR
Dometic Group AB
Dufry AG
Hennes and Mauritz B
Husqvarna B
Lululemon Athletica Inc
Mattel Inc
Nobia AB
Panasonic Corp
Quebecor Inc
Renault Sa
Shangri-La Asia Ltd
Starbucks Corp
The Priceline Group Inc
Toyota Motor Corp
Walt Disney Co/The
WPP PLC
Summa Sällanköpsvaror och tjänster
USA
Tyskland
USA
Schweiz
Caymanöarna
Sverige
Schweiz
Sverige
Sverige
USA
USA
Sverige
Japan
Kanada
Frankrike
Bermuda
USA
USA
Japan
USA
Jersey
126?326
9?512
8?748
18?558
15?176
17?504
10?694
214?166
33?677
8?657
21?426
45?087
18?152
20?625
14?283
7?284
25?737
19?025
25?891
17?087
18?579
696?194
3,29 %
0,25 %
0,23 %
0,48 %
0,39 %
0,46 %
0,28 %
5,57 %
0,88 %
0,23 %
0,56 %
1,17 %
0,47 %
0,54 %
0,37 %
0,19 %
0,67 %
0,49 %
0,67 %
0,44 %
0,48 %
18,11 %
3,29 %
0,25 %
0,23 %
0,48 %
0,39 %
0,46 %
0,28 %
5,57 %
0,88 %
0,23 %
0,56 %
1,17 %
0,47 %
0,54 %
0,37 %
0,19 %
0,67 %
0,49 %
0,67 %
0,44 %
0,48 %
Telekomoperatörer
Millicom International Cellular Sa SDR
Teliasonera AB
Vodafone Group Plc
Summa Telekomoperatörer
Luxemburg
Sverige
Storbritannien
52?128
112?111
31?542
195?781
1,36 %
2,92 %
0,82 %
5,09 %
1,36 %
2,92 %
0,82 %
Summa Aktier
3?642?146
94,74 %
Summa Överlåtbara värdepapper
3?642?146
94,74 %
150?304
150?304
3,91 %
3,91 %
150?304
3,91 %
3?792?450
98,65 %
3?792?450
98,65 %
51?829
54?374
1,35 %
1,41 %
3?844?279
100,00 %
3?792?450
98,65 %
51?829
3?844?279
1,35 %
100,00 %
Finansiella instrument
Land
Sumitomo Chemical Co Ltd
Yara International ASA
Summa Material
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT
Aktie- och blandfonder
DNB Global Emerging Markets SRI A
Summa Aktie- och blandfonder
Luxemburg
Summa Övriga finansiella instrument
Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde
Med positivt marknadsvärde
Med negativt marknadsvärde
Summa Finansiella instrument
Övriga tillgångar och skulder
Varav likvida medel DNB
Fondförmögenhet
Total fördelning av tillgångar och skulder
Aktierelaterade finansiella instrument
Ränterelaterade finansiella instrument
Övrigt
Summa tillgångar och skulder
3,91 %
,LQQHKDYVWDEHOOHUQDlUVLIIURUQDDYUXQGDGHWLOOQlUPDVWHWXVHQWDOUHVSHNWLYHDQGUDGHFLPDOYLONHWJ|UDWWHQVXPPHULQJDYNROXPQHUQDNDQJHHWWUHVXOWDW
VRPDYYLNHUIUnQGHQDQJLYQDVOXWVXPPDQ'HPDUNQDGVEHG|PQLQJDUDQDO\VHURFKVWUDWHJLHUVRPSUHVHQWHUDVLUDSSRUWHQlUGHVRPJlOOHULMDQXDUL
9LJ|UGRFNO|SDQGHEHG|PQLQJDUDYPDUNQDGHUQD2PI|UXWVlWWQLQJDUQDEOLUDQQRUOXQGDNDQYnUDEHG|PQLQJDUDQDO\VHURFKVWUDWHJLHUGlUI|UNRPPDDWW
I|UlQGUDV
Årsberättelse 2015
Lärarfond 21-44 år
REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsberättelsen är upprättad i enlighet med lagen om värdepappersfonder (2004:46), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:9) samt
ansluter till Fondbolagens Förenings rekommendationer.
Värdering av finansiella instrument
Värderingsprinciperna för fondernas innehav framgår av fondbestämmelserna. För noterade finansiella instrument gäller att de värderas med ledning av
gällande marknadsvärde, varmed avses den senast kända betalkursen vid värderingstillfället. Om något sådant värde inte föreligger, fastställer
förvaltningsbolaget värdet på objektiv grund.
Angående skatt på utländska aktier
Svenska fonder befriades från inkomstskatt 2012 och det uppkom därefter en osäkerhet om fonderna omfattades av de dubbelbeskattningsavtal som Sverige
tecknat med utländska stater och därmed de skattelättnader som följer av dessa avtal. Baserat på en dom i Förvaltningsrätten den 13 juni 2014 bedömdes att
dubbelbeskattningsavtalet med bl.a. USA inte var tillämpligt på svenska fonder. Fondförvaltaren reserverade då i fonden ett belopp motsvarande den
skattereduktion på amerikansk källskatt som fonden erhållit sedan den 1 januari 2012 enligt dubbelbeskattningsavtalet. Den 27 mars 2015 beslutade
Kammarätten att ändra Förvaltningsrättens tidigare dom. Det tidigare reserverade beloppet har därefter återförts till fonden.
Domen i Kammarätten är överklagad av Skattemyndigheten. Det kan inte uteslutas att källskatteuttagen under perioden från 2012 kan komma att bli föremål för
ytterligare revideringar och att fonden därmed kan komma att belastas med ytterligare källskatt på utdelningar erhållna sedan 1 januari 2012.
ÖVRIGT
Ersättningsprinciper hos E. Öhman J:or AB
E. Öhman J:or AB är moderbolag i Öhmangruppen. Ersättningsprinciper publiceras på bolagets hemsida: www.ohman.se
Stockholm den 29 april 2016
Styrelsen E. Öhman J:or Fonder AB
Fredrik von Baumgarten
Ordförande
Björn Fröling
Åsa Hedin
Catharina Versteegh
Lars Melander
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har avlämnats den 29 april 2016
Ernst & Young AB
Peter Strandh
Auktoriserad revisor
Håkan Gustavson
Årsberättelse 2015
Lärarfond 21-44 år
REVISIONSBERÄTTELSE
Till andelsägarna i Lärarfond 21-44 år (org.nr 515601-9605).
Rapport om årsberättelse
Vi har i egenskap av revisorer i E. Öhman J:or Fonder AB, organisationsnummer 556050-3020, utfört en revision av årsberättelsen för Lärarfond 21-44 år
(org.nr 515601-9605) för år 2015.
Fondbolagets ansvar för årsberättelsen
Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder
tillämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fondbolagets interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i fondbolagets
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om
värdepappersfonder.
Stockholm den 29 april 2016
Ernst & Young AB
Peter Strandh
Auktoriserad revisor
Årsberättelse 2015
Lärarfond 21-44 år
ORDLISTA
Aktiv andel/Active share
Anger hur fondens placeringar skiljer sig från sammansättningen av
fondens jämförelseindex. Active share beräknas som summan av
skillnaderna mellan innehavens vikt i fondens portfölj och jämförelseindex,
delat med två. En active share på 0 procent betyder att fonden har
samma innehav som index, medan en active share på 100 procent
betyder att fonden inte äger några av de värdepapper som ingår i index.
Aktiv risk/Tracking error
Visar hur fondens avkastning avviker från index. Om fondens placeringar
avviker kraftigt från index ökar möjligheterna och därmed också riskerna
att avkastningen avviker från index. En fond med låg aktiv risk har alltså
en liten sannolikhet att avvika från index, både positivt och negativt,
medan en fond med högre aktiv risk har större sannolikhet att gå såväl
bättre som sämre än index.
Analyskostnader
Kostnader som uppkommer hos externa analysleverantörer i samband
med värdepappersaffärer i fonder och som får belasta fonden i de fall
analysen höjer kvalitén på förvaltningen och inte hindrar fondbolaget från
att agera i fondandelsägarnas intresse. Analysleverantörer kan vara
banker och värdepappersbolag men kan även vara andra slags
leverantörer. Nyttan av analysen ska som ett minimum bedömas
motsvara den uppkomna kostnaden. Kostnad för analys ska även
särskiljas från kostnad för utförande av order, dvs courtage, per fond i
syfte att redovisa dessa kostnader på ett sätt som är transparent för
fondandelsägarna.
Andelsvärde
Värdet på en andel styrs av det sammanlagda värdet på allt som fonden
äger. Andelsvärdet beräknas varje dag. I tidningarna kallas ofta
andelsvärdet för NAV-kurs, vilket är en förkortning av den engelska
beteckningen Net Asset Value, se NAV.
Avkastningskurva
Visar den effektiva årsräntan för räntebärande värdepapper med olika
löptider, från statsskuldväxlar till obligationer. Kurvan ger en samlad bild
av ränteläget på marknaden vid en viss tidpunkt.
Courtage
Mäklararvode vid handel.
Derivat
Riskhanteringsinstrument vars värde kan härledas till ett underliggande
värdepapper. Exempel på derivat är köp- och säljoptioner i aktier eller
ränteterminer.
Duration
Visar den effektiva löptiden på tillgångarna i en portfölj då hänsyn tagits till
kuponger som utfaller under löptiden. Ju högre duration desto större är
känsligheten för rörelser i marknadsräntorna.
Förvaltningsarvode
Den avgift fondbolaget tar ut från andelsägaren för att förvalta och
administrera fonden. Arvodet dras dagligen från andelsvärdet med 1/365del av den i fondfakta angivna procentsatsen.
Index
Ett index visar hur den genomsnittliga utvecklingen för en viss marknad
har varit. Genom att jämföra med ett relevant index kan man mäta hur bra
en viss fond har utvecklats relativt marknaden.
Kort ränta
Räntan på ett räntebärande värdepapper med en löptid under ett år.
Lång ränta
Räntan på ett räntebärande värdepapper med en löptid över ett år.
NAV
Net Asset Value (se Andelsvärde).
Omsättningshastighet
Mått på den andel av fonden som omsatts under perioden. Måttet
beräknas som den lägsta summan av köpta och sålda värdepapper
dividerat med den genomsnittliga fondförmögenheten.
Räntebärande värdepapper
Ett värdepapper som lämnar en bestämd ränta till innehavaren under en
bestämd tidsperiod.
Ränterisk
Talar om hur mycket andelsvärdet svänger upp eller ned vid en förändring
av marknadsräntorna. Ju längre löptid (duration) fondens räntebärande
värdepapper har desto högre risk och därmed också större påverkan på
andelsvärdets utveckling.
Statsskuldväxel
Räntebärande värdepapper med en löptid under ett år, utgivet av den
svenska staten.
Totalrisk/Volatilitet
Är ett mått på kurssvängningarna, svängningarna runt ett medelvärde
(standardavvikelse). En hög totalrisk innebär stora svängningar, stor
osäkerhet och därmed stor risk. Totalrisken mäter svängningarna både
uppåt och nedåt i kursen. En hög totalrisk innebär därmed en stor risk för
nedgång men även en stor möjlighet till uppgång.
Underviktad
Ett visst instruments andel i fonden är lägre än instrumentets andel i
jämförelseindex.
Årlig avgift
Årlig avgift är summan av fondens kostnader enligt resultaträkningens
förvaltningskostnader. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter samt
resultatbaserad ersättning ingår inte i årlig avgift. I fondandelsfonders
årliga avgift inkluderas även underliggande fonders årliga avgift. Årlig
avgift uttrycks i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten.
Återstående löptid
Den tid för ett räntebärande värdepapper som är kvar till förfall.
Överviktad
Ett visst instruments andel i fonden är större än instrumentets andel i
jämförelseindex.
Med rätt värderingar sedan 1906
,ƵƌďLJŐŐĞƌŵĂŶĞƩĨƂƌĞƚĂŐƐŽŵĨƂƌďůŝƌƐƚĂďŝůƚ͍DĂŶďƂƌũĂƌŵĞĚĂƩůćŐŐĂĞŶ
ŽƌĚĞŶƚůŝŐŐƌƵŶĚ͖ĞŶǀćƌĚĞŐƌƵŶĚ͘PŚŵĂŶćƌĞƩĨĂŵŝůũĞćŐƚĨƂƌĞƚĂŐƐŽŵŚĂƌ
ĨƵŶŶŝƚƐŝĚƌLJŐƚϭϬϬĊƌ͘ƩĨƂƌĞƚĂŐƐŽŵďLJŐŐĞƌǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƉĊůĊŶŐƐŝŬƟŐĂ
ƌĞůĂƟŽŶĞƌ͘ &ĂŵŝůũĞƚƌĂĚŝƟŽŶĞƌŶĂ ůĞǀĞƌ ǀŝĚĂƌĞ ŽĐŚ ŝĚĂŐ ćƌ ƚƌĞĚũĞ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶŝŶŬĞůƐƉŝĞůǀĞƌŬƐĂŵŵĞĚƐƚLJƌĞůƐĞĂƌďĞƚĞŝŶŽŵŬŽŶĐĞƌŶĞŶ͘,ŽƐŽƐƐŬĂŶ
ĚƵ ǀćůũĂ ĂƩ ǀĂƌĂ ŬƵŶĚ ŝ ^ǀĞƌŝŐĞ ĞůůĞƌ ŝ >ƵdžĞŵďƵƌŐ͘ sŝ ĮŶŶƐ ĂůůƟĚ ŶćƌĂ Ɵůů
ŚĂŶĚƐĨƂƌĚŝŐƐŽŵŬƵŶĚ͘
Öhman Fonder
Box 7837, 103 98 Stockholm
Kundtjänst: 020-520 53 00
[email protected]
www.ohman.se/fonder

Similar documents