fagsamtale 15. desember

Comments

Transcription

fagsamtale 15. desember
FAGSAMTALE 15. DESEMBER 2016
10. KLASSE
Tema: Hellige tekster, Det nye og det gamle testamentet
Forståelse av
bibelen, tall
og symboler
Poetiske
tekster
(DGT)
Evangeliene
(DNT)
Hellige
tekster i
kristendommen
Profetene
(DGT)
Paulus og
paulusbrevene,
Kristendommens
fundament
Bibelens
oppbygging DGT og DNT
Kompetansemål:
•finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og
forklare forholdet mellom Det gamle og Det
nye testamente
•drøfte utvalgte bibeltekster fra profetene,
den poetiske litteraturen og
visdomslitteraturen, et evangelium og et
Paulus-brev og forklare særpreg og
hovedtanker i disse
•drøfte ulike syn på Bibelen
Læringsmål:
Kunne forklare hvordan bibelen er bygd opp,
hvilke deler den består av
Vite hva som kjennetegner den poetiske og
profetiske litteraturen (bibelen)
Vite hva som menes med og kjennetegner
visdomslitteraturen
Vite hvem Paulus var, og hva som
kjennetegner hans brev
Fagsamtalen
Du blir vurdert i forhold til de oppsatte
kompetansemål/læringsmål og vurderingskriterier
(se baksiden).
-
-
-
-
Du forbereder deg ut fra
kompetansemålene og «begrepssirkelen»
over.
Lag gjerne tankekart/notater/stikkord til
hvert punkt i tillegg til å lese i pensum
(kopiene)
Når du kommer inn til fagsamtale blir du
spurt om et par/noen av
punktene/begrepene
Tidsramme for fagsamtalen er 5-10
minutter
Du kan selvfølgelig ha med deg manus/støtteark –
anbefaler ikke å ta med arkene jeg har delt ut som
pensum.
Forberedelse:
Les pensum (utdelte kopier)
Power point på moodle
Ekstra: innhent opplysninger fra USH
(gammel rle-bok)
Skriv stikkord, lotus, tankekart el.
FAGSAMTALE 15. DESEMBER 2016
10. KLASSE
Vurderingskriterier
Grad av måloppnåelse
Kriterier
Faglig
innhold
Kan litt
(Karakter 2)
Kan presentere noen
viktige elementer fra
deler av teamet
(gjengi/liste opp)
Kan ganske godt
(Karakter 3-4)
Kan gjengi flere
viktige elementer
fra temaet.
Kan med egne ord
beskrive hovedtrekkene i temaets
innhold.
Kan bruke noen
Bruk av
fagspråk og viktige begreper.
begreper
Form og
presentasjon
Kan si noen
enkeltstående
setninger.
Leser/snakker med
mye støtte fra
manuskriptet.
Svarer på
spørsmål
(hvis
behov)
Kan i noe grad svare
på enkelte av de
oppklarende/utfordr
ende spørsmålene.
Kan veldig godt
(Karakter 5-6)
Viser god innsikt og oversikt over
temaets innhold med eksempler.
Kan vurdere innholdets betydning og i
noe grad analysere og vurdere innhold
(refleksjon).
Har et ganske
variert ordforråd
og kan bruke flere
viktige begreper.
Har et stort ordforråd og bruker
begreper i tilknytning til temaet på en
korrekt måte.
Kan si mange
setninger med god
flyt og
sammenheng.
Snakker med god flyt og sammenheng.
Snakker med noe
støtte fra
manuskriptet.
Svarer greit på
oppklarende
spørsmål.
Skaper engasjement.
Snakker uten eller med hjelp fra noen
få støtteord fra manuskriptet.
Svarer utfyllende og overbevisende på
oppklarende spørsmål.