M_SAM_SPR_elever

Comments

Transcription

M_SAM_SPR_elever
RAMMEVERK FOR MUNTLIG EKSAMEN
for elever i Nord-Trøndelag fylkeskommune
FAG: SAM3005 og SAM3007 Markedsføring og ledelse 1 og 2, SAM3008 Medie- og informasjonskunnskap 1,
SAM3017 Sosialkunnskap, SAM3019 Sosiologi og sosialantropologi, SAM3021 Politikk og menneskerettigheter,
SAM3022 og SAM3024 Rettslære 1 og 2, SAM3037 og SAM3039 Psykologi 1 og 2,
SPR3014 og SPR3016 Kommunikasjon og kultur 1 og 2
Fag: Programfag språk- og samfunnsfag
Trekkfag som kunngjøres 48 timer før eksamen
Eksamen
Kommentarer
Del 1 – Forberedelse
Elevene møter på skolen
Elevene skal forberede
til avtalt tid.
en presentasjon av
tema/problemstilling på
Elevene får oppgitt
inntil 10 minutter.
tema/problemstilling og
aktuelle kompetansemål.
Elevene velger selv om
Tema/problemstilling skal
de vil arbeide individuelt
gi eleven mulighet til å
eller i gruppe på
vise kompetansen sin i en
forberedelsesdagen.
så stor del av faget som
mulig.
Forberedelsesdagen er
en obligatorisk skoledag
Vurderingskriterier/kjenne(6 timer). Det føres
tegn på måloppnåelse til
fravær. Elever som ikke
temaet legges ved.
møter på forberedelsesdagen kan ikke nektes å
Faglærer eller annen
ta eksamen.
fagperson er tilgjengelig for
veiledning i deler av
forberedelsestiden. Det skal
ikke foregå undervisning.
Del 2 - Eksamen
Elevene møter på skolen til
Det er viktig at sensorene
avtalt tid.
stiller spørsmål slik at
elevene får vist sin
Todelt eksamen:
kompetanse i en så stor
del av faget som mulig.
1. Presentasjon
Eleven presenterer temaet/
Eleven kan prøves i flere
problemstillingen (inntil 10
relevante deler av
min.)
læreplanen enn det som
kan leses ut av
1. 2. Fagsamtale
tema/problemstilling.
Sensorene bruker
presentasjonen som et
Rundskriv 2-2014: Udir
utgangspunkt for en
presiserer at det ved
fagsamtale med eleven.
muntlig eksamen ikke
utdeles eksamensoppgaver som skal
besvares.
Forberedelsestid: 24 timer
Eksamenstid: Inntil 30 minutter
Vurdering
Hjelpemiddel
Arbeidet på
forberedelsesdagen er
ikke med i vurderingsgrunnlaget. Det er
elevens kompetanse
under selve eksamen
som skal vurderes.
Alle hjelpemidler
tillatt.
Sensorene skal lete
etter elevenes
kompetanse, og ikke
den kompetansen de
ikke har.
Egne notater knyttet til
den forberedte
presentasjonen.
Kompetansen eleven
viser gjennom
framlegg og
eksaminering skal
vurderes. Notater fra
forberedelsesdelen, for
eksempel Power Point,
skal ikke vurderes.
Nødvendig utstyr for å
holde presentasjon.
Lovsamling i fagene
SAM3022 og
SAM3024.
Praktisk informasjon:
Faglærer lager forslag til minimum to tema/problemstillinger med tilhørende kjennetegn på måloppnåelse og
vurderingskriterier. Dette skal legges ved skjemaet «Beskrivelse av organisering av eksamen». Ekstern sensor skal
forelegges faglærers forslag senest to uker før eksamensdato. Forslag og utfylt skjema skal leveres til
rektor, eller den rektor bemyndiger, til godkjenning senest en uke før eksamen.
Karakter skal settes på individuelt grunnlag. Faglærer og sensor kan bestemme når karakterene
formidles til elevene. Dette skal være avklart før selve eksamensdagen.
Elevene har krav på en begrunnelse for karakteren som er basert på kjennetegnene på
måloppnåelse til eksamensoppgaven.
Viser for øvrig til NTFKs eksamensportal
Eksamensportal NTFK
Spesielle forhold:
Elevene oppfordres til å lagre digitale presentasjoner på minnepenn.