Om vurdering for læring, elevmedvirkning og varsel

Comments

Transcription

Om vurdering for læring, elevmedvirkning og varsel
Dok.id.:
Breivang videregående skole
Om vurdering for læring og elevmedvirkning
2.5.4.4.4
Dok.type:
Styringsdokumenter
Utgave:
Skrevet av:
Gjelder fra:
Godkjent av:
Sidenr:
2.01
Eva Sparrman
03.11.2014
Eva Sparrman
1 av 5
OM VURDERING FOR LÆRING OG ELEVMEDVIRKNING
SKOLENS STRATEGI FOR ELEVMEDVIRKNING I
VURDERINGSARBEIDET
1. Ved skolestart:
Informasjonsmøte med alle faglærere og kontaktlærere med repr. fra ressursgruppen
- Om elever på særinntak og/eller med tilleggsopplysninger – hva betyr det for
tilretteleggingen for den enkelte faglærer og i faget?
- Om elever som kommer tilbake etter permisjon
- Om elever som har søkt omvalg
- Overlevering av informasjon om elever mellom nivåene (egne elever)
2. Elevsamtalen med kontaktlærer
-
Gjennomføres etter 3 dager; alle elever på alle nivå
Oppfølgingssamtale etter 3 uker
Foreldrekontakt til alle elever innen 2 uker.
3. Hvordan sikre at eleven er aktiv i vurderingsarbeidet
-
Forpliktende deltakelse i utarbeidelse og evaluering av fremdriftsplaner
Forberede eleven på elevsamtalen og fagsamtalen
Kontinuerlig utvikling av lærerens kompetanse i team og fagmøter gjennom diskusjon
om hvordan ulike tilbakemeldingsformer fremmer læring!
4. Sammenhengende prøve- og vurderingssystem
UNDERVEISVURDERING
1. Startsamtalen i fag og underveis i begge terminer.
2. Kartlegging av felles fag for vg,1nasjonalt og ”Kartleggeren”
3. Karakter og læringsstøttende prøver:
Tilbakemelding på skriftlig prøve bør ikke overskride 1 uke
Hensiktsmessige tilbakemeldinger på lekser
Tiltaksplan ved fare for IV og karakter 1: Diskusjon i team, tetting av hull i læringen,
øking av lærertettheten i en periode (omdisponere ressurser i eget team)
Man bør gi skriftlig tilbakemelding på skriftlige prøver
Tilbakemelding på innlevering, fremlegg og muntlig prøve kan være muntlig og/eller
skriftlig
4. Egenvurdering og medelevers vurdering
5. Alle elever skal få gjennomført en elevsamtale i hver termin.
DOKUMENTASJONSKRAV: Enhver lærer har plikt til å dokumentere at skolens
Om vurdering for læring og elevmedvirkning
Dok.id.: 2.5.4.4.4
Side : 2 av 5
strategier pkt 1-5 er fulgt. Aktuelle vedlegg som følger i dette kapitlet er ment som hjelp og
kan benyttes dersom ønskelig.
Kilder og henvisninger
OPL f § 3-11. Undervegsvurdering, OPL f §3-12 Eigenvurdering, OPL f § 3-13 §
halvårsvurdering i fag for elever,
OPL f § 3-8 Dialog om anna utvikling og Prinsipp for opplæringa
Retningslinjer for vurdering, Troms fylkeskommune
Relevant litteratur:
Elevvurdering i skolen, grunnlag for kulturendring, Universitetsforlaget 2007
Veiledningssamtaler med elever, HøgskoleForlaget 2001
Vurdering – Et felles løft for bedre vurderingspraksis – en veiledning, Utdanningsdirektoratet
HVORFOR ELEVSAMTALEN?
Mål
Best mulig måloppnåelse i henhold til kompetansemålene i
Generell del av læreplanene og
Prinsipp for opplæringa - læringsplakaten
(Skolens verdier formulert i Mål og plattform)
Vurdering uten karakter
Hjemmel
OPL f § 3-11, § 3-13
Elev/kontaktlærer
faglærer
Eleven skal kunne delta i eget vurderingsarbeid. Eleven skal derfor få veiledning og vurdering
uten karakter hvert halvår. Kontaktlærer er ansvarlig for at denne samtalen gjennomføres.
Kontaktlærer skal ha jevnlig dialog med eleven om egen utvikling i lys av OPL § 1-1, og
Prinsipp for opplæringa. Det vil også være naturlig å ha en dialog med eleven om skolens
verdier og ordensreglement.
ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV ELEVSAMTALEN, FAGSAMTALEN
OG UNDERVEISVURDERING
Elevsamtalen (individuell vurdering uten karakter) foregår til daglig (OPL f § 3-8 Dialog om
anna utvikling). 2 elevsamtaler i året skal dokumenteres.
Troms fylkeskommune
Om vurdering for læring og elevmedvirkning
Dok.id.: 2.5.4.4.4
Side : 3 av 5
Fagsamtalen (individuell vurdering gjennom ”samtale” om faglig utvikling)
Organisering
Ved oppstart orienteres elevene
om skolens praksis vedrørende
gjennomføring av elevsamtalen
og fagsamtalen.
Elevene orienteres samtidig om
medbestemmelse ved
utarbeidelse av periodeplaner og
vurderingkriterier i faget og
vurdering av perioden.
Gjennomføring
Elevene må bli kjent med bestemmelsen i OPL § 1-1,
OPL f § 3-8, § 3-11, §3-12, § 3-13 og §§ 3-15 og 316. Videre må elevene kjenne til generell del av
læreplanen og prinsipper for grunnopplæringen
(læringsplakaten).
Ansvarlig
Kontaktlærer
Krav til innhold i elevsamtale (skjema finner du her)
Beskrivende vurdering av eleven i forhold til
- kompetansemålene i de fagspesifikke
læreplanene
- veiledning til ‘felles mål’ i læreplanene
- mål fra generell læreplan som ikke allerede
er nedfelt i læreplanene
SKAL skje ‘i samarbeid med eleven’
Felles oppgave om vurderingskriterier
Elevsamtale og
vurdering/fagsamtale
gjennomføres individuelt
Krav til tilbakemelding v/karakterer og v/fagsamtalen
Alle prøver, innleveringer, muntlige presentasjoner,
annet arbeid som det settes karakter på i tillegg til
terminkarakterer skal suppleres med begrunnelse og
veiledning. Tilbakemelding og samtale skal fokusere
på elevens faglige styrke og muligheter, for på den
måten å øke elevens selvtillit og vilje til ekstra
innsats. Elevens medvirkning i samtalen er viktig.
Elevene forberedes til
elevsamtale/fagsamtale
Elevene får på forhånd samtaleskjema.
Teametfaggruppe
Faglærere
Samtalene gjennomføres i FØ i tillegg til tid avsatt i
ordinære undervisningsøkter.
ELEVSAMTALEN BØR AVVIKLES MIDTVEIS I
BEGGE TERMINENE, FAGSAMTALEN når det er
hensiktsmessig.
Dokumentasjon
Skjema for loggføring med elevens signatur skal
benyttes ved elevsamtale og fagsamtale. Lærer er
ansvarlig for dokumentasjon.
Troms fylkeskommune
Faglærer og
kontaktlærer
Om vurdering for læring og elevmedvirkning
Dok.id.: 2.5.4.4.4
Side : 4 av 5
EGENVURDERING
(tiltak i handlingplan «Tid for mestring» for skoleåret 2014-15)
Teamene har ansvar for å sikre at det gjennomføres egenvurdering og medelev vurdering.
Teamleder skal følge opp i PULS, og registrere status.
PULS –egenvurdering
NÅ situasjon- indikatorer fra elevundersøkelsen høsten 2013:
Egenvurdering MK og SF RØD, HO og DH GULØNSKET situasjon – indikatorer: Fra RØD/GUL- til GUL-/GUL+
: Punkt D, påstander 1-6
A. Kjenner elevene til målene for opplæringen?
B. Kjenner elevene til hva som vektlegges
i vurderingen?
C. Får elevene tilbakemelding om hva
de skal gjøre for å bli bedre i faget?
D. Deltar elevene i vurderingen av
sitt eget arbeid?
Kvalitetskjennetegn for egenvurdering (registrert i PULS)
1. Alle elever får være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet i faget
skal vurderes?
2. Alle elever i klassen kjenner mål og vurderingskriteriene i de ulike fag (inkl. Felles
språk – se også spm i elevundersøkelsen)
3. Det er utarbeidet et egenvurderingsskjema som eleven kan benytte i alle fag.
4. Egenvurderingsskjema kan benyttes til vurdering av medelev
5. Eleven har gjennomført egenvurdering av minst et arbeid i hvert fag/termin
6. Alle elever får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan de skal utvikle seg i faget
Tidsramma: Pkt 1 – 6 må gjennomføres i rekkefølge innen utgangen av november 2014.
Troms fylkeskommune
Om vurdering for læring og elevmedvirkning
Dok.id.: 2.5.4.4.4
Side : 5 av 5
Referanser:
Kryssreferanser
2.1.1.2.3.7
2.5.1.1.5
2.5.1.6.1
Styringsdokumenter - VP-S-Retningslinjer for vurdering i Troms fylkeskommune
Styringsdokumenter - LDT-51 Mål, verdier og pedagogisk plattform
L-51-Skjema til bruk ved elevsamtale
Retningslinjer for vurdering i videregående skole, Troms fylkeskommune
Eksterne referanser
http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Prinsipp-for-opplaringa/Elevmedverknad/
http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Prinsipp-for-opplaringa/Laringsplakaten/
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-001.html#1-1
http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Prinsipp-for-opplaringa/Elevmedverknad/
Akershus vurderingshefte
Udir – Vurdering for læring
Troms fylkeskommune

Similar documents