HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Comments

Transcription

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING
HANDLINGSPLAN MOT MOBBING
Høybråten skole
VISJON: Det forekommer ikke mobbing ved Høybråten skole.
MÅL:
Olweusundersøkelsen: Prosentandelen som uttrykker at de blir
mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer reduseres til maks 7%
i 2011 og til maks 5% i 2014 (Strategisk plan for Høybråten
skole).
Elevundersøkelsen: Prosentandelen som uttrykker at de blir
mobbet en gang i uken eller oftere reduseres til 0% (Strategisk
plan for Høybråten skole).
OPPLÆRINGSLOVEN
Paragraf 9a-3 - Det psykososiale miljøet:
”Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt
miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.
Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein
elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing,
diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka
og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe
direkte inn.
Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale
miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering,
vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om
enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke
stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova
som om det var gjort enkeltvedtak.”
TILTAK:
ANSVAR:
OLWEUSPLAN
Alle trinn utarbeider en Olweusplan ved starten av
skoleåret. Planen skal inneholde en oversikt over
hvilke temaer som tas opp i Olweusmøtene, når man
planlegger å bruke rollespill og hva man tar opp på
foreldremøtene. Det skal kvitteres for utført arbeid.
Trinnkoordinator
og
kontaktlærerne.
INSPEKSJONSSYSTEMET
Inspeksjonsplan som beskriver ansvarsområder og
inneholder instruks. Sette inn vikarer ved fravær.
Skoleledelsens
ansvar.
Bytte bort inspeksjoner ved turer o.l.
Ved fravær skal inspeksjoner skrives opp på
vikarplanen.
Lærernes ansvar.
Aktiv inspeksjon, møte presis.
Lærernes ansvar
Rapportere alle tilfeller der det er mistanke om
mobbing til elevenes kontaktlærere og til
skoleledelsen
Inspiserende
læreres ansvar.
OLWEUSREGLER MOT MOBBING OG
KJØREREGLER OG FOR TRIVSEL
Er oppslått på alle basene og brukes aktivt.
Kontaktlærernes
ansvar.
Kjørereglene skal være tema på minst et Olweus-møte
i oppstarten av skoleåret.
Kontaktlærers
ansvar
Kjørereglene følges jevnlig opp i Olweusmøter.
Kontaktlærers ansvar
Kontaktlærers
ansvar
OLWEUSMØTER
Møtene gjennomføres som ringsamtaler.
Gjennomføring av møtene to ganger per måned
dokumenteres gjennom trinnets Olweus-plan.
Lærernes ansvar.
Kontaktlærernes
ansvar.
Referat skrives av elevrådsrepresentantene og settes i
elevrådets Olweus-perm på kopirommet (4.-7.trinn).
Elevrådsrepresentantenes
og elevrådslærers
ansvar
For 1.-3.trinn skriver lærer referat fra møtene.
Kontaktlærers
ansvar.
ROLLESPILL/ VISUALISERING GJENNOM FILM
(Anbefalt å bruke – ikke krav)
Øver på situasjoner som ligner på virkeligheten. Kan
være grunnlag for diskusjon i Olweusmøter.
Lærernes ansvar.
Bruken av rollespill dokumenteres gjennom trinnets
Olweus-plan.
Kontaktlærernes
ansvar.
AVSATT TIDSRESSURS
Terminfestet tid minst fem ganger pr skoleår.
Skoleledelsens
ansvar.
Oppfølging i PU hvert semester.
Skoleledelsens
ansvar
Oppfølging i trinnteam.
Trinnkoordinators
ansvar
Gjennomgang av hele Olweusprogrammet hvert 3.år
for skolens og Aktivitetsskolens ansatte.
Skoleledelsens
ansvar.
SPØRREUNDERSØKELSEN
Skoleledelsens/
kontaktlærernes
ansvar.
Tilrettelegging og gjennomføring.
Systematisering og presentasjon av data.
Skoleledelsens
ansvar.
Oppfølging av undersøkelsen
Skoleledelsens og
lærernes ansvar.
NYTILSATTE LÆRERE
Orientering om/innføring i programmet og veiledning.
Skoleledelsens
ansvar.
HVA KAN GJØRES VED MISTANKE OM MOBBING
Intensivere observasjoner av den aktuelle eleven på
skoleplassen, i garderoben, i undervisningssituasjon
og andre steder
Kontaktlærer
Informere de andre lærerne på trinnet. Spørre om de
har lagt merke til noe.
Kontaktlærer
Gjøre en sosiometrisk undersøkelse. (F.eks. Be
elevene å skrive ned til læreren den/de de helst vil
leke med i friminuttet)
Kontaktlærer
Samtale med et utvalg av elevene for å finne ut mer
om trivselsfaktoren i gruppa.
Kontaktlærer
PROSEDYRER NÅR FORELDRE HAR MELDT
MOBBESAK ELLER NÅR MOBBING ER AVDEKKET
Skjema for prosedyrer når mobbing er meldt eller
avdekket fylles ut (vedlegg). Arbeidsoppgaver rundt
mobbesaken fordeles.
Det vurderes om enkeltvedtak må fattes.
Kontaktlærer og
leder med
oppfølgingsansvar for trinnet
Leder med
oppfølgingsansvar
for trinnet og
Rektor.
Skolens Olweus-arbeid følges opp og evalueres årlig av Oslo
Olweus-team.
(Revidert plan 14.03.11)

Similar documents