INFOHEFTE - Lier videregående skole

Comments

Transcription

INFOHEFTE - Lier videregående skole
lier.vgs.no
INFOHEFTE
Skoleåret
2013/2014
Vi vil gjøre vårt beste
for at du skal lykkes
i å nå dine mål.
Resten er opp til deg.
Velkommen til
nytt skoleår!
Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte å bli elev ved Lier videregående skole.
t
Fo
Du er her for å skaffe deg en utdanning til et fremtidig yrke. Jeg håper at hver eneste av de 190 skoledagene
vil være fylt med innhold som er relevant for din framtid. Alle vi som arbeider ved Lier videregående skole
håper du vil finne deg til rette og trives her, og at du får stort utbytte av det skoleåret som nettopp er begynt.
Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg.
o:
Lie
ten
os
rp
Skolen er på mange vis et samfunn i miniatyr, med ulike råd og utvalg som påvirker virksomheten. Elevene
er representert over alt hvor viktige beslutninger fattes. Derfor er det også opp til deg hvor god skole Lier
videregående skole skal være. Som i samfunnet forøvrig, er det også her et sett av lover og «kjøreregler».
Disse forplikter oss alle.
Du må sette deg godt inn i hvilke regler som gjelder. Heftet tar for seg de viktigste.
Forøvrig må du ikke være redd for å spørre. Du har rett til veiledning, så bruk retten din!
Dette skoleåret skal også hjelpe deg i utviklingen mot å bli et selvstendig og voksent menneske, med evne til å
knytte vennskap, evne til å delta i arbeidsfellesskap og evne til å gjøre egne bevisste valg ut fra trygghet på deg
selv og respekt for deg selv. Vi vil stå sammen med deg i denne utviklingen. Bruk oss!
Lykke til med skoleåret 2013/2014.
2
Vennlig hilsen
Anne Johanne Guldvik
rektor
3
INNHOLD
Velkommen Vår historie
Skolens administrasjon og personale
3
6
7
NYTTIG å vite
Skolerute
9
Organisering av skoledagen 9
Kart over skoleområdet
10
Avdelinger / bygninger: «Hvor finner du hva?»11
Skolens undervisningstilbud, grupper og kontaktlærere
12
Praktiske opplysninger – alfabetisk oversikt
14
Behov for spesielt tilrettelegging ved prøver, tentamen, eksamen
18
Elevtjenesten20
4
må vite
Hvem bestemmer hva på skolen?
23
Elevmedvirkning 23
Elevenes skolemiljø – Opplæringslovens § 9A
24
Skolereglementet25
Retningslinjer for bruk av IT-utstyr/PC på skolen
32
Branninstruks32
Bekreftelser, samtykke, erklæring
35
BØR VITE
Karakterforskriften40
Standpunkt – og terminkarakter i orden og atferd
40
Vurderingskriterier i orden og atferd for Lier vgs.
42
Klage på karakterer 45
Viktige datoer høst 2013 og vår 2014
46
5
VÅR historie
Lier videregående skole er blitt til etter en sammenslåing mellom
Statens Gartnerskole Jensvoll og Linnesvollen videregående skole.
Sammenslåingen ble fullført ved innflyttingen i nybygget 15. august 1998.
administrasjon og personale
Rektor
Anne Johanne Guldvik
Skolens administrative og pedagogiske leder
Ass. Rektor
Liv Wærp
Inspektør
Oddbjørn Gjertsen
Admin. leder
Ragnhild Klingenberg
bistår rektor med skolens daglige drift
ansvar for timeplanlegging, eksamen, dokumentasjon
Det var ikke tilfeldig at disse skolene ble foreslått sammenslått. Familien Aas i Drammen ga begge gårdene som dannet
byggegrunnen, som testamentariske gaver til Buskerud fylkeskommune og Staten. Begge skolene er skoler med lange
tradisjoner. Jensvoll har historie helt tilbake til den første landbruksskolen i Borre ved Sem fra 1825. Statens gartner-
ansvar for kontor, renhold og drift
skole i Oslo (1917) var den direkte forløperen til Statens gartnerskole Jensvoll, som ble åpnet 10.09.1960. Linnesvollen
videregående skole har også en lang historie. Det hele startet med Buskerud amts praktiske jenteskole (1913–1922), som
Avd. ledere pedagogisk personell
var knyttet til Buskerud Landbruksskole på Modum. Derfra gikk veien til Sjåstad husmorskole (1923–1959) og Lier husstellskole fra september 1959
Ressurssenteret for elever med autisme
ElevtjenestenHanne Jenset
De to skolene har mange fellestrekk. De ble innviet på omtrent samme tid og arkitekten var den samme, slik at også
Design og håndverk
Helse- og oppvekstfag
utseendemessig var det mange likhetstrekk mellom skolene. Nybygget representerer et moderne og hensiktsmessig
skolebygg samtidig som materialbruken og øvrige utførelse føyer seg godt inn i helhetsbildet. Skolen stod frem som en
økonomisk enhet f.o.m. 1996.
Nina Forsberg
Elektrofag
Service og samferdsel Tone F. Lundbye
Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene
FellesfaglærereMerete H. Litsheim
6
For oversikt skolens personale – se skolens hjemmeside lier.vgs.no
7
skoleruta 2013/14
8
nyttig å
vite
Måned
Antall dager
Ferie og fridager / Merknader
August
10
Første skoledag mandag 19/8
September
20
Høstferie 30/09 – 04/10 (uke 40)
Oktober
19
Høstferie 30/09 – 04/10 (uke 40)
November
21
Desember
15
Siste skoledag fredag 20/12
Januar
20
Første skoledag mandag 06/01
Februar
15
Vinterferie 24/02 – 28/02 (uke 9)
Mars
21
April
15
Påskeferie 14/04 – 22/04
Mai
20
Fri torsdag 01/05, torsdag 29/05 (Kr. Himmelfartsdag)
Juni
14
Fri mandag 09/06 (2. pinsedag)
Siste skoledag fredag 20/06
Sum
190
Det vil i tillegg bli noen plan-/kompetansehevingsdager for personalet, tidspunkt hvor elevene får fri.
Organisering av skoledagen:
Skoledagen og undervisningen starter kl 08.35, og avsluttes kl 15.45.
Timene er på 60 og/eller 90 minutter. Torsdager avsluttes skoledagen og undervisningen kl 13.25.
9
k art over skoleområdet
AVDELING/BYGNINGER
Hvor finner du hva
A
Alle undervisningsrom med romkode A+ ett tall. (Eks A209)
0. etasje Garderober og diverse lagerrom.
1. etasje Ekspedisjon, kontor med rektor og ass.rektor, kontorleder,
elevkantine, Undervisningsrom med nr. A1xx (bl.a. kjøkken,
auditoriet, naturfagrom, spesialrom for barne- og ungdomsarbeider
og hjelpepleier)
Bolig
2. etasje Undervisningsrom med nr. A2xx (bl.a. teorirom,
Bolig
studieverksted og grupperom)
F
M Mellombygget
1. etasje Undervisningsrom, møterom, Kafè Brukbar
2. etasje Bibliotek og grupperom
B
G
Jen
E
Kontorer /arbeidsrom for personalet i 1. og 2. etasje.
Alle avdelingslederne sitter i 1 etasje. I 2.etasje finner du
svo
l lv e
elevtjenesten med rådgivere, spes.ped.koordinator, helsesøster,
H
ien
PP-tjenesten.
I underetg. i «gartnerfløya» er B051 (klasserom/teorirom)
I
C
A
D
Midtbygget
1. etasje Personalrom, møterom og klasserom C120+ C124.
2. etasje Klasserom C204, C206 + C210
C
skolens IKT systemansvarlige er på rom C209
B
D
1. etasje Undervisningsrom og kontorer, Ressurssenteret
2. etasje Undervisningsrom og kontorer Ressurssenteret
Parkering
E
Undervisningsrom med nr. E1xx + lærerarbeidsrom
Undervisningsbasen for Vg1 design og håndverk og Vg2 blomsterdekoratør
F
Undervisningsrom F101 og F201
Anleggshall for undervisning i praktiske fag, verksteder og garasjer
Parkering
10
Til Gården
G Jensvollveien
Undervisningslokaler – Ressurssenteret
H Jensvollveien
Undervisningslokaler – Ressurssenteret
I Jensvollveien
Det gule huset – Undervisningslokaler
11
undervisningstilbud 2013/14
HELSE- OG SOSIALFAG
Kurs
Vg1
GRUPPER og KONTAKTLÆRERE
Lier videregående skole har ca. 450 elever fordelt på følgende kurs, grupper og kontaktlærere:
ELEKTROFAG
Kurs
Vg1
Elektrofag
Vg2
Elenergi
Grupper
Kontaktlærere
1ELA
1ELB
1ELC
2ELA
Kjell Wærholm
Knut Møklegaard
Sigmund Skjelsbæk
Hans Petter Frydenlund
Vg2
Vg2
Service og samferdsel
Vg2
Salg, service, sikkerhet
Vg2
Transportfag
1HOA
1HOB
1HOC
1HOD
Barne- og ungdomsarbeider 2BUA
2BUB
2BUC
Helsearbeiderfag
2HFA
2HFB
2HFC
Kurs
SERVICE OG SAMFERDSEL
Vg1
Helse- og sosialfag
Kontaktlærere
Marianne Aasp. Brekke
Tove Røyneslien
Elin Solum
Åse Haukelidsæter
Vigdis S Vassmoen
Vigdis S Tøftum
Gry Dahlby
Marit Besseberg
Lise Røed Ødegaard
Torun Lund
Vg3 PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE
Vg3
Kurs
Grupper
Påbygging til generell
Grupper
Kontaktlærere
3PBA
Camilla H Landsverk
3PBB
Elise Myhren
3PBC
3PBD
3PBE
3PBF
Mari Fostvedt
Ingrid Halsten
Kjersti Berg Moen
Wenche Berntsen
Grupper
Kontaktlærere
1AOA
Ingebjørg S. Sandvik
1AOB
Solveig Bamrud
studiekompetanse for de
Grupper
Kontaktlærere
1SSA
1SSB
2SSA
2SSB
2TRA
Eirin Horn Aspestrand
Siri Nordheim
Kjetil Pedersen
Geir Morten Høistad
Tor Ole Stenerud
yrkesfaglige utdanningsprogrammene
3PBC
3PBD
3PBE
3PBF
TILRETTELAGT OPPLÆRING
Kurs
DESIGN og HÅNDVERK
Kurs
12
Vg1
Design og håndverk
Vg2
Blomsterdekoratør
Grupper
Kontaktlærere
1DHA
1DHB
2BLA
Marit S. Green
Randi Haugan
Kristin H. Haghus
Alle årstrinn
SS-DH
Ressurssenteret
Tilrettelagt opplæring
Tilrettelagt opplæring
13
prak tiske opplysninger
ELEVKANTINE
Skolen har egen elevkantine og her treffer du Line Breivik Solum.
Kantinen er lys og trivelig, og er et hyggelig sted du kan sette deg ned for å gjøre skolearbeid eller bare skravle med venner.
Alfabetisk oversikt
BIBLIOTEK
Finner du i 2.etg. i mellombygget
Bibliotekar: Ane Forr-Rydgren
Biblioteket er betjent hver dag fra kl 08.45 til 15.00
På biblioteket finner du:
> Skjønnlitteratur og faglitteratur
> Leksikon og oppslagsverk
>Kopimaskin
> Lydbøker og spillefilmer (VHS og DVD), tidsskrift og aviser
> Egen hjemmeside med lenkesamlinger til databaser og oppslagsverk,
se «Biblioteket» i venstre marg på skolens hjemmeside.
EKSPEDISJONEN
Denne finner du i 1. etg. i A-bygget ved hovedinngangen.
Åpningstider: 08.00-15.30
Her kan du henvende deg når du ikke vet hvor du skal gå / hvem du skal kontakte etc.
Ekspedisjonen veksler ikke penger.
Elever har ikke anledning til å låne telefon (dersom ikke egen avtale er inngått)
EKSKURSJONER, UTFERDER og lignende
I løpet av skoleåret vil det være aktuelt med ulike typer ekskursjoner, utferder og lignende utenfor skolens vanlige
undervisningsarena. Se § 2.3. i skolereglementet på side 20 i dette hefte. I forbindelse med aktiviteter som avviker fra den
14
normale undervisningen skal det til vanlig foreligge skriftlig informasjon til elevene.
Den er åpen fra morgenen av, med eget frokosttilbud, slik at sultne elever kan få en god skolestart. Det selges varmmat
hver dag. Du har tilgang til kaffeautomat og microovner utover åpningstidene.
Åpningstider:
Kl 08.05 – 08.30 (egen frokostmeny)
Kl 09.35 – 09.45
Kl 10.30 – 14.00
Elever er representert i kantinestyret og er med og påvirker det gode miljøet i kantinen.
ELEVTJENESTEN
Tjenesten består av: avdelingsleder, skolens rådgivere, spes ped koordinator, representant fra Pedagogisk – psykologisk
tjeneste (PPT) og helsesøster.
Mer om elevtjenesten finner du på side 20.
FRAVÆR
Fraværsbestemmelsene finner du i skolereglementet § 4 (se side 27). Kontaktlærer gir nærmere orientering om skolens
fraværsordning. Elevene skal melde fra til skolen første fraværsdag. Meldingen sendes til kontaktlærer på Its learning.
Umyndige elever må ha foresattes tillatelse til å bekrefte eget fravær. Manglende melding er brudd på ordensreglementet
og fører til anmerkning. Vi presiserer at etter den nye forskriften og Fylkeskommunens vedtatte ordensreglement gis det
ikke anledning til å søke permisjon.
Den 15. i hver måned melder kontaktlærer fravær for hele elevgruppen til avdelingens rådgiver og elevens foresatte.
KOPIERING
Elever har etter avtale med kontorpersonalet, anledning til å kopiere vitnemål etc. når dette er nødvendig. Det koster kr.
2,00 pr. ark og gjøres kun i ekspedisjonen i 1. etg.
Kopimaskin i biblioteket kan brukes i forbindelse med skolearbeid.
15
LEGITIMASJON/SKOLEBEVIS
STUDIELÅN / STIPEND
Alle elever må ha skolebevis. Skolebevis vil du ofte få bruk for. Ved å vise gyldig skolebevis får du reduksjon i pris på tog-
Alle elever får tildelt stipend fra Lånekassen. Du må søke på www.lanekassen.no
reiser over en viss strekning og det brukes som lånekort på biblioteket. Kortet benyttes også i forhold til skolens print-
Nærmere informasjon om dette vil bli gitt av rådgiverne ved skolen.
kontrollsystem. Kortet er kun gyldig med passbilde. Dato og nærmere informasjon om skolefotograferingen vil bli gitt senere.
Dersom du mister skolebeviset vil det koste deg kr 35 å få nytt. Henvend deg direkte i ekspedisjonen så får du bestilt nytt.
TELEFON Skolen har ikke telefonautomater.
LÆREPLANER
Kontoret videreformidler ikke telefoner til elevene, beskjeder til elever settes i stedet opp på oppslagstavlen utenfor
I alle fag foreligger det godkjente læreplaner. Eleven plikter å sette seg inn i disse.
ekspedisjonen.
Du finner dem på skolens hjemmeside under «Utdanningsprogram».
Biblioteket har en telefon til disposisjon i forbindelse med skolearbeid.
Læreplanene skal også være lenket opp på det enkelte fag i It’s learning.
Elever har ikke anledning til å låne telefon; kun i alvorlig nødsfall.
PC – UTLÅNSORDNING for elever – det vises til egen informasjon.
TYVERI / ERSTATNINGSANSVAR – LÅSBARE SKAP
PRINTING / UTSKRIFTER
Penger eller andre verdisaker bør ikke oppbevares i garderober eller klasserom. Skolen har skap elevene kan disponere –
Skolen har printkontrollsystem. Det betyr at alle elever får en kvote de kan skrive ut via PC’er. Denne kvoten er koblet opp
eleven må selv skaffe hengelås til skapet.
til den enkelte elevs bruker-id i datanettverket. Kvoten er på 100 utskrifter (svart/hvit), og forholdsvis færre når det gjelder
fargeutskrifter.
Skolen kan ikke erstatte stjålne verdisaker. Skolen har ingen forsikringsordning som dekker slikt tap.
Når kvoten er oppbrukt må eleven selv betale for utvidelse av kvoten.
En svart/hvit utskrift har koster kr 1 pr ark, fargeutskrifter koster kr 2,50 pr ark.
UNGDOMSKORT TIL BUSS
Ungdomskort til buss kjøpes direkte ved Buskerud kollektivtrafikk (Ruteopplysningen), og koster kr 300.
RØYKING / BRUK AV SNUS
Adresse: Bragernes torg 1.
Etter vedtak i skolemiljøutvalget, den 09.06.10, er det kun tillatt å røyke eller bruke snus på særskilt avgrensede områder.
Ungdomskortet er en 30 dagers periodebillett Aldersgrense for ungdomskort er 20 år. Ved førstegangsutstedelse av kort
> Ja, plassen (nord for A-bygget)
skal du alltid fremvise legitimasjon (f.eks. bankkort med bilde eller pass). Kortavgift ved førstegangsutstedelse er kr 50.
> Avgrenset område på asfalten (nord for C-bygget)
Kortet fornyes på bussen hver måned.
> Avgrenset område utenfor E-bygget
Gyldig ungdomskort gir adgang til å reise ubegrenset med alle fylkets lokale tog og busslinjer (unntatt nattbusser).
For spørsmål om ruteopplysning og priser kan du ringe 177.
SKOLEBØKER
Elever over 20 år, med utvidet rett, kan få dispensasjon. Det trengs da en skriftlig bekreftelse på den utvidede retten.
I videregående opplæring får elevene låne skolebøker. Bøkene deles ut ved skolestart og skal leveres tilbake før sommerferien. Bøkene skal også leveres tilbake om elever slutter i løpet av skoleåret. Dersom eleven ikke leverer bøkene, fakturerer
16
skolen for ikke innleverte bøker.
17
BEHOV FOR SPESIELL
TILRE T TELEGGING
I FORBINDELSE MED TENTAMEN / EKSAMEN
Elever som ut fra en sakkyndig uttalelse kan dokumentere at de har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som nødvendiggjør særskilt tilrettelegging ved prøver og eksamener, må søke skolen om dette. Det er viktig å
sende skriftlig søknad til skolen/rektor med nødvendig dokumentasjon. Skjema for slik søknad fås hos din kontaktlærer, og
fylles ut i samarbeid med faglærer(e) i det/de aktuelle fag(ene).
Søknaden med nødvendig dokumentasjon leveres i ekspedisjonen. Søknadsfrist er 15. november.
Elever vil bli gitt nærmere informasjon om retningslinjer for spesiell tilrettelegging av kontaktlærer.
Det kan være elever som har behov for spesiell tilrettelegging ved prøver/ tentamen / eksamen, som skolen ikke vet om.
Det er viktig at elev og/eller foresatte kontakter kontaktlærer og drøfter behov for tilrettelegging, slik at søknad med
nødvendig dokumentasjon blir sendt skolen innen de fastsatte frister.
18
19
ELEV TJENESTEN
PP-Tjenesten
Caroline Gjesmoe. Rom B142, tlf. 32 80 86 50, mob. 94 98 44 33. [email protected]
Kontortid ved skolen:Tirsdag kl 09.00 – 13.30.
Avdelingsleder
Hanne Jenset. Rom B139, tlf. 32 22 06 59. [email protected]
Elevtjenesten er en tjeneste for eleven, og er en:
Engasjert / Lyttende / Effektiv / Veiledende tjeneste
Elevtjenesten samarbeider med skolens personale, spesielt kontaktlærer og avdelingsleder, foreldre/foresatte,
Hos Pedagogisk Psykologisk- tjeneste kan du få råd og hjelp i forbindelse med faglige, personlige, sosiale eller andre
skolemessige forhold. PP-tjenesten er sakkyndig instans i saker der enkeltelever har behov for spesialundervisning, og vi
samarbeider tett med skolen slik at vi sammen kan få lagt best mulig til rette for deg i skolesituasjonen.
Besøksadresse: PPOT Nedre Buskerud, Dronninggt. 15, 3020 Drammen
representanter for PPOT og andre eksterne instanser.
Skolehelsetjenesten
Rådgivere
Jorun Fagerli. Rom B223, tlf. 32 22 06 03. [email protected]
Ranveig Myrmo. Rom B224, tlf. 32 22 06 12. [email protected]
Rådgivernes oppgave er å hjelpe deg til å utvikle kunnskap, selvinnsikt og evne til selv å foreta valg, ved å:
> gi informasjon om valg av utdanning fram mot arbeid
> gi individuell veiledning og/gruppeveiledning
> veilede og bistå med å utarbeide egen karriereplan
> gi råd og veiledning og være samtalepartner i faglige og personlige forhold
> veilede og motivere til mest mulig tilstedeværelse i undervisningen
> gi informasjon og hjelp, angående lån og utstyrsstipend.
Spes. ped. koordinator
Tine Christoffersen
Er et tilbud til alle elevene på skolen.
Skolehelsetjenesten utfører ingen rutineundersøkelser, men kan gi råd og veiledning i forhold til problemstillinger du
måtte ha på hjertet. Dette kan dreie seg om fysiske plager, spørsmål rundt prevensjon og samliv, røyking og rusbruk, fysiske
og psykiske plager. Helsesøster har taushetsplikt.
Kontortid:
Tirsdag
kl 09.00 – 14.00
Fredag
kl 09.00 – 13.00.
Rom B221
Kom innom om du lurer på noe eller om du vil gjøre en avtale.
Hun kan også treffes på tlf./sms 932 96 148 alle dager, utenom torsdag.
Anna-Helene Stampe Sellæg. Rom B226, tlf. 32 22 06 13. [email protected]
Spes.ped.koordinator har ansvar for koordinering og tilrettelegging av særskilt tilrettelagt opplæring og spesialunder-
«Helsestasjon for ungdom» i Lierbyen er åpen hver tirsdag kl 15.30 – 18.00. Tilbudet er gratis.
visning. Hun kan hjelpe deg å låne lydbøker i gjeldende fagbøker/lærebøker og andre tekniske hjelpemidler.
20
21
HVEM BESTEMMER HVA
PÅ SKOLEN?
REKTOR / ADMINISTRASJON
Rektor er skolens daglige leder og ansvarlige. ELEVMEDVIRKNING
ELEVRÅD / ALLMØTE, elevrådet velges av skolens elever.
Tillitsvalgt m/vararepresentant velges som hovedregel for et år av gangen. Dersom det blir behov for endringer (elev
slutter eller det av andre grunner blir behov for nyvalg) velger elevene i gruppa ny tillitselev / varatillitselev. De tillitsvalgtes oppgave er bl.a. å representere sin gruppe på elevrådsmøtene. I praksis har gruppenes tillitsvalgte som hovedoppgave å tale sin gruppes sak enten overfor gruppas lærere eller i elevrådet. Hun eller han må derfor være orientert om
sin gruppes syn på viktige saker.
Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen, og er elevenes ledd inn i skolens administrasjon. Elevrådet velger et styre
som forbereder saker og leder møtene. Tar opp saker som angår elevene, og kan fremme saker for skolemiljøutvalget.
I skolens budsjett er det avsatt midler til elevrådsarbeidet.
Elevrådet har en egen kontaktlærer til å bistå i elevrådsarbeidet og kontakten med administrasjonen.
SKOLEMILJØUTVALGET er styre for skolen på bestemte områder.
Her sitter 5 elever, 1 lærere, 1 av de andre tilsatte, rektor og ass.rektor. Representanter iskolemiljøutvalget velges av
elevrådet. Skolemiljøutvalget er rådgivende overfor rektor i saker som angår skolen. Kan forberede saker som skolen vil ha
fremmet i hovedutvalget for utdanning i Buskerud fylke.
22
MÅ vite
Oversikt over hvem som sitter i elevrådsstyret finnes på skolens hjemmeside.
Tillitselevene får informasjon om aktiviteter i elevrådet via It’s learning.
23
KANTINESTYRET
Består av 2 elever, en ansatt og kantineleder. De har definerte oppgaver i forhold til drift av skolens kantine, bl.a. vareutvalg,
priser, budsjett/økonomi osv.
Når elever skal ha møter i skoletiden MÅ dette avklares med skolens ledelse på forhånd. Se skolereglementet § 4.3, side
28 i dette heftet.
ELEVENS SKOLEMILJØ
OPPLÆRINGSLOVENS §9A
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Opplæringsloven §9a gir retningslinjer for dette. Et godt psykososialt miljø
skal fremme helse, trivsel og læring. Opplæringsloven §9a-1 gir elevene denne rettigheten. Retten til et godt psykososialt
miljø gjelder i skoletiden, på aktiviteter i skolens regi, på skoleveien og på digitale plattformer som It’s learning. Retten vil
også kunne omfatte andre digitale og/eller sosiale medier brukt i pedagogisk sammenheng.
Lier videregående skole har utarbeidet en egen handlingsplan for å sikre at retten til et godt skolemiljø blir ivaretatt.
Hvis du som elev bl.a. opplever å være utsatt for krenkende ord eller handlinger eller andre brudd på denne loven, må du
melde fra om dette til din kontaktlærer med en gang. Dette vil så bli rapportert videre til skolens ledelse som vil vurdere
hva som skal gjøres videre. I noen tilfeller vil elever ha rett på enkeltvedtak. Her vil det være en beskrivelse av hvilke tiltak
som blir iverksatt. Hvis elev eller foresatte mener at de tiltak som beskrives i vedtaket ikke er tilstrekkelig, er det anledning
til å klage på vedtaket.
ORDENSREGLEMENT FOR
FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE
SKOLER OG ARBEIDSINSTITUTTET
I BUSKERUD
Dette ordensreglementet er utarbeidet av Buskerud fylkeskommune med hjemmel i lov om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 § 3–7. Ordensreglementet ble vedtatt av Hovedutvalget for utdanning
i møte 19.10.99 sak nr 59/99 og er evaluert og oppdatert av Hovedutvalget for utdanning i møter 04.05.05, sak 23/05,
01.06.05, sak 32/05, 01.06.07, sak 022/07, 10.09.09, sak 48/09, 14.09.10, sak 38/10, 22.06.11, sak 45/11, 18.06.13, sak
38/13.
Ordensreglementet trer i kraft skoleåret 2013/2014
1. Formål og virkeområde
Reglementet skal være en plattform for utvikling av sosiale ferdigheter og et verktøy for å utvikle et positivt skolemiljø for
alle. Ordensreglementet inneholder regler for atferd i skolesamfunnet, saksbehandlingsregler ved brudd på regelverk og
skolens og skoleeiers sanksjonsmuligheter ved slike brudd.
Reglementet gjelder for deg som er tatt inn som elev eller kursdeltaker i den videregående skolen i Buskerud fylkeskommune og Arbeidsinstituttet Buskerud. Virkeområdet er alle de videregående skolene og Arbeidsinstituttet Buskerud og
veien til og fra opplæringsstedet. Ved opplæring andre steder i skolens regi, for eksempel prosjekt eller studietur, gjelder
reglementet så langt det er relevant.
2. Skolesamfunnet
2.1 Lærings- og arbeidsmiljø
Du er medlem av et skolesamfunn som består av alle elevene og personalet ved skolen. Skolen forventer at alle bidrar
til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø. Skolen forventer videre at ingen blir utsatt for mobbing eller på noen måte
24
kommer til skade.
25
Du har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal engasjeres i plan-
> å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen
leggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen.
> å delta aktivt i opplæringen i den form den blir gitt
> å skaffe og ha med deg materiell og utstyr som du trenger i opplæringen
2.2 Du har rett til
> å rette deg etter regler for bruk av spesialrom og bruk av verneutstyr
> å få opplæring i overensstemmelse med lover, forskrifter og læreplaner innenfor de rammene Buskerud
> å rette deg etter regler for ekskursjoner og andre arrangementer utenfor skolen i skolens regi
> å følge vanlige normer for god og hensynsfull atferd
fylkeskommune disponerer
> tilpasset opplæring etter opplæringsloven § 1–3
> å innhente informasjon fra perioder du ikke har vært på skolen
> minst en elevsamtale med kontaktlærer hvert halvår om din utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene,
> å varsle om mobbing som du observerer
> selv å bidra til at rettighetene dine nevnt under punkt 2.2 oppfylles på best mulig måte
jf. forskrift til opplæringsloven § 3–11
> å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3
> å be om bistand fra Buskerud fylkeskommunes ombud
3. Kontakt med hjemmet
> hjelp hvis du utsettes for krenkende adferd som mobbing, vold eller rasisme i skolesamfunnet,
Skolen legger stor vekt på samhandling med hjemmet. Så lenge du er umyndig vil skolen søke kontakt med dine fore-
satte når dette er nødvendig. Dine foresatte kan også kontakte skolen og avtale møte med lærere, rådgivere og skolens
jf. opplæringsloven § 9A-3
> rådgivning om sosiale spørsmål, utdanning og yrkesvalg, jf. opplæringsloven § 9–2, slik at du kan nå lengst mulig i din
ledelse, dersom de ønsker det. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde et foreldremøte for å informere
foresatte for deg som er under 18 år om temaer som er relevante for din opplæring. Videre har foreldrene dine rett til en
faglige og personlige utvikling
> underveisvurdering, sluttvurdering og en dokumentasjon av opplæringen jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3
planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om utviklingen din og samarbeidet med skolen minst en gang i året i
> å være representert i elevrådsarbeid, skoleutvalg og skolemiljøutvalg på skolen jf. opplæringsloven kap. 11
Vg1 og Vg2. Skolen skal ta initiativ til denne samtalen som skal finne sted i første halvdel av opplæringsåret. Du har rett til
> å bli varslet skriftlig
å være med i denne samtalen. For ytterligere utdypning av innholdet i samarbeidet mellom deg, hjem og skole, se forskrift
til opplæringsloven § 20–4.
a) dersom det er tvil om du kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakterer i fag
b) om det er fare for at du i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakterer kan få nokså godt (NG) eller lite
godt (LG) i orden og atferd
4. Fravær
Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Etter varsel skal du få anledning til å forbedre deg i fag eller i orden og adferd,
4.1 Hovedregel og generelle retningslinjer
jf. forskrift til opplæringsloven § 3–7
Du må ikke være borte fra undervisningen unntatt når du er syk, har fått fri etter grunner oppgitt i forskrift til opplærings-
> Du kan ha rett til spesialundervisning. jf. opplæringsloven kapittel 5
loven § 3–47 eller når forhold du ikke rår over, gjør det nødvendig. Dersom du blir syk eller av annen nødvendig grunn må
> Du kan også ha rett til hjelp og støttetiltak ved sykdom eller omsorgsansvar
forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal du alltid melde fra til kontaktlærer om dette.
> Du har rett til å drive politisk virksomhet ved skolen og til å danne elevlag og interessegrupper. Lagene og gruppene bør
Du skal møte presis til opplæringen. Dersom du er syk eller av andre grunner ikke kan møte frem til opplæringen, skal du
gi beskjed til kontaktlærer så snart som mulig. Antas fraværet å bli over tre dager, skal skolen ha beskjed om dette.
så langt det er mulig få bruke skolerom/areal til møter/aktiviteter i og utenfor ordinær skoletid etter avtale med rektor
Hovedregel er at alt fravær skal føres på vitnemål eller kompetansebevis. Du kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et
26
2.3 Du har plikt til
vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset dersom du legger frem dokumentasjon på årsaken til fraværet.
> å arbeide sammen med de andre medlemmene av skolesamfunnet for å skape et godt arbeidsmiljø og gode
Du har ansvar for selv å innhente informasjon om og sette deg inn i fagstoff som er gjennomgått i perioder du ikke har
samarbeidsformer
vært på skolen.
> å møte presis og holde tidsfrister som skolen setter
27
4.2 Høyt fravær
5. Orden og atferd
Høyt fravær kan føre til at grunnlaget for vurdering med karakter mangler. Dette gjelder både for halvårsvurdering med
5.1 Generelt om orden og atferd
karakter og standpunktkarakter. Du/dine foresatte (så lenge du er under 18 år) skal varsles skriftlig uten ugrunnet opphold
Du har som elev plikt til å hjelpe til med orden og renhold, inne og ute. Hver skole har egne regler for dette.
dersom det er fare for at grunnlaget for å sette halvårs- eller standpunktkarakter vil mangle.
Du må ikke bruke, oppbevare eller omsette rusmidler på skolens område eller på fester eller andre arrangementer som
skolen har ansvaret for. Det er heller ikke lov å være påvirket av rusmidler på skolen. Skolen kan sette i verk tiltak for å
4.3 Fravær som ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis (unntak fra hovedregel)
forebygge bruk og spredning av rusmidler på skolen.
Du kan kreve at fravær inntil 10 dager sammenlagt per skoleår ikke blir ført på vitnemålet dersom det skyldes
For skoler med forbud mot alle rusmidler, gjelder forbudet for hele skolens virksomhet. For skoler som ikke har totalt for-
a) Helse- og velferdsgrunner
bud mot røyking, kan rektor anvise et avgrenset område hvor røyking kan tillates. Ved bruk av snus må dette ikke medføre
b) Arbeid som tillitsvalgt
sjenanse eller forsøpling av offentlig eller privat eiendom.
c)Politisk arbeid
d)Hjelpearbeid
Krenkende språkbruk og atferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering) aksepteres ikke i noen
e) Lovpålagt oppmøte
form – verken fysisk, verbalt eller digitalt.
f) Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
Medieopptak (video, lyd og bilde) av medlemmene i skolesamfunnet må ikke forekomme uten tillatelse fra dem det tas
g) Fravær i inntil 2 dager, når dette er knyttet til religiøs høytid for medlemmer som er tilknyttet annet trossamfunn
opptak av. Andres nettkonti er deres eiendom, bruk av disse uten eiers samtykke er identitetstyveri og kan gi sanksjon.
Alt personlig elektronisk utstyr som skal anvendes i skolehverdagen, inkludert mobiltelefon, skal brukes uten sjenanse
enn Den norske kirke.
og ulempe for andre i skolemiljøet (se også egne bestemmelser for elektronisk utstyr stilt til disposisjon av Buskerud
Kravet skal som hovedregel fremmes før fraværet, og årsaken skal dokumenteres.
fylkeskommune i dokumentet «Informasjon om datasystemer og elev-PC-ordning ved de videregående skolene i
Det er ikke anledning til å konvertere timefravær til dagsfravær, unntaket under 4.3 gjelder kun hele dager.
Buskerud» med vedlegg: IKT-reglement for Buskerud fylkeskommune).
Fravær under bokstav a, helsegrunner, må vare i tre sammenhengende ukedager for å komme inn under unntaket. Det er
Det er ikke tillatt å ha med farlige gjenstander som våpen, kniver eller lignende på skolen.
kun fravær fra og med fjerde sykdomsdag som kan strykes.
Hvis du utøver hærverk, vil du bli pålagt å rydde opp etter deg/utbedre skader som er forvoldt når oppryddingen består i
Dersom du avtaler organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål med faglærer eller rektor før aktivitetene
arbeid du har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen. I tillegg kan du ilegges sanksjoner,
igangsettes, skal dette ikke regnes som fravær, jf. forskrift til opplæringsloven § 3–47.
se pkt. 6.1, og du kan bli erstatningsansvarlig.
Du har etter opplæringslovens § 9–2 og forskriftens kapittel 22 rett til individuell rådgivning. Rådgiveren må i disse
tilfellene gi kontaktlæreren melding om at du i den aktuelle timen er hos han/henne.
5.1.1 Karakter i orden
Det er fremsatt et eget meldingsskjema til bruk ved fravær etter ordensreglementets punkt 4.3. Dette skjemaet utdyper
Ved fastsetting av karakter i orden, vil skolen vurdere om du er forberedt til opplæringa og hvordan arbeidsinnsatsen og
ytterligere hva som ligger i bokstavene a-g over. Det vises til forskrift til opplæringsloven § 3–47.
arbeidsvanene dine er. Dette innebærer blant annet om du er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres, og har med nødvendige læremidler og nødvendig utstyr til opplæringen.
4.4 Meldinger
28
Du har selv ansvaret for å ha oversikt over fraværet ditt, og for at fraværet blir dokumentert overfor skolen.
5.1.2 Karakter i atferd
Etter hvert fravær må du uoppfordret levere melding eller kvittere for fraværet. Meldingen skal fortelle hvilke dager/timer
Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til hvordan du oppfører deg overfor medelever, lærere og andre tilsatte i og
du har vært borte og årsaken til fraværet.
utenfor opplæringen. Det innebærer blant annet om du viser respekt for- og tar hensyn til andre.
Foresatte til umyndige elever kan forbeholde seg retten til å bekrefte meldingene (se svarslipp under).
29
5.1.3. Felles om karakterer i orden og i atferd
> muntlig eller skriftlig påtale fra lærer eller skolens ledelse
Karakterene i orden og i atferd fastsettes på grunnlag av en helhetsvurdering av elevens forutsetninger og dokumenterte
> bortvisning fra timen eller en økt på inntil 2 klokketimer etter lærerens avgjørelse
brudd på blant annet ordensreglementet. Brudd på ordensreglementet, som for eksempel ulovlig fravær og fusk eller
> bortvisning fra skolen for resten av dagen etter rektors avgjørelse
forsøk på fusk, se pkt 5.2, kan føre til nedsatt karakter i atferd. Vurderingen av orden og atferd skal holdes atskilt fra
> midlertidig eller permanent klassebytte
vurderingen av din kompetanse i fag.
> midlertidig eller permanent skolebytte
> bortvisning fra skolen i inntil fem dager, vedtak fattes av rektor
5.2 Fusk eller forsøk på fusk
> bortvisning for resten av skoleåret, jf. opplæringsloven § 3–8. Vedtak fattes av Buskerud fylkeskommune
Avskrift av andres arbeid eller nedlasting av informasjon fra internett som innleveres som eget produkt uten kildehenvisning, anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler,
Buskerud fylkeskommune kan i tillegg fatte vedtak om tap av rett til videregående opplæring.
annet elektronisk utstyr og kommunikasjon under prøver. Hvis du medvirker til fusk eller forsøk på fusk, kan dette føre til
Når skolen har ilagt en sanksjon, må du rette deg etter denne. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.
at skolen iverksetter sanksjoner mot deg, se pkt 6.1.
Det er ikke lov å straffe en gruppe kollektivt for noe et av gruppens medlemmer har gjort seg skyldig i.
Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen eller kompetanseprøve, gjelder reglene i forskrift til opplæringsloven § 3–37(elever/
privatister) og § 3–65 (fag-/svenneprøve og kompetanseprøve).
6.2 Saksbehandlingsregler
Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet, skal du ha mulighet til å forklare deg muntlig for den
6. Reaksjoner ved brudd på reglementet
som skal ta avgjørelsen.
Du må regne med reaksjoner fra skolen dersom du bryter reglementet. Før skolen iverksetter sanksjoner, skal det være
Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig. Avgjørelser treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter
vurdert om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller andre reaksjonsmåter.
sakens art og karakter.
Sanksjonene skal stå i et rimelig forhold til bruddet på ordensreglene.
Vedtak om skolebytte, bortvisning utover en dag og tap av retten til videregående opplæring er enkeltvedtak, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal følges. Dette betyr blant annet at vedtaket skal grunngis, og det skal opplyses
6.1 Sanksjoner
om klageadgang. Dersom du vil klage på enkeltvedtak som skolen har gjort, kan du be om utsettelse av iverksettelse av
> kontakt med hjemmet og involvering av foresatt hvis du er under 18 år
vedtaket etter reglene i forvaltningslovens § 42 mens klagen din behandles.
>anmerkning
> pålegg om oppgaver for å rette opp skade du har påført skolens bygninger eller eiendeler
7. Diverse andre bestemmelser
7.1 Lokale tilpasninger
>erstatningsansvar
Reglementet er felles for alle virksomhetene, men det er ønskelig at den enkelte virksomhet utvikler utfyllende/presiser-
> tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor
ende reglement for sin virksomhet ut fra lokale behov.
30
(rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
og/eller utførelse av pålagte oppgaver
> anmeldelse av antatt straffbare forhold
7.2 Reglementsendringer
> nedsatt karakter i orden og/eller atferd
Endringer av «Ordensreglementet for fylkeskommunale videregående skoler og Arbeidsinstituttet i Buskerud» vedtas av
> beslaglegging av rusmidler, tobakk, snus og farlige gjenstander. Ulovlige gjenstander og rusmidler
Hovedutvalget for utdanningssektoren. Oppdateringer på grunn av endringer i opplæringsloven eller forskriften, gjøres av
administrasjonen og fremlegges for Hovedutvalg for utdanningssektoren som orienteringssaker.
overleveres til politiet
31
Retningslinjer for bruk av
IT-utst yr / Bruk av PC
UTMARSJERING
1. Så snart brannalarmen går, eller det på annen måte er varslet brann, skal gruppen øyeblikkelig gjøre seg klar til å forlate
lokalene. Åpne vinduer skal lukkes. Læreren tar med seg en elevliste og tar plass ved døren for å lede utmarsjen.
2. Elevene forlater rommet på en rekke. Læreren ser etter at alle kommer ut og at døren blir lukket, men må ikke låses. Ved
utmarsj følges rømningsplan som finnes opphengt i rommet. Marsjen skal foregå i rask, men jevn gang. Ytterklær og sekker
Det vises til egne lokale regler samt retningslinjer som gjelder i hele Buskerud fylke.
kan tas med så sant det ikke hindrer utmarsjen.
Brudd på reglene medfører reaksjoner som i skolereglementet ( jf §6). Du risikerer utestengsel fra skolens nettverk.
3. Skulle en utgang pga. omstendighetene være sperret, må læreren lede klassen ut en av de andre utgangene (alternativ
Som elev på skolen vil du få tildelt brukernavn og passord. Før du får tilgang til skolens datautstyr må du signere på at
rømningsvei) Evakuering gjennom vinduer må kun skje i ytterste nødstilfelle.
du aksepterer og vil følge retningslinjene. Dersom du mister brukernavn og passord må du ha legitimasjon for å få nytt
brukernavn og passord, eller du må komme med en lærer.
4. Kryp langs gulvet dersom det er mye røyk.
Skolens IT-ansvarlig er i stand til å følge dine bevegelser på din skjerm, og brudd på disse reglene vil kunne medføre at du
5. Gruppene samles ute på anvist sted (nord for C-bygget og vest for A-bygg), og læreren kontrollerer at alle er kommet
mister adgang til å bruke skolens pc’er for kortere eller lengre tid.
ut. Lærer må melde i fra til rektor/ ass rektor at alle er ute. Elevene må holde seg samlet i hver sin gruppe og avventer
nærmere ordre. Vær ikke til hinder for brannvesenets mannskaper.
6. Grupper eller grupper av elever eller lærere som er ute, har fritimer, befinner seg på kontor el l samles også ute.
branninstruks
Elevene plikter å sette seg inn i branninstruks og rømningsveier.
BRANNALARM Vedvarende ringing i korte støt.
VARSLING AV BRANN
Den som oppdager brann i skolebygget, slår alarm ved å knuse glasset i en av brannmelderne, alarm starter da
umiddelbart. Videre må vedkommende varsle skolens kontor, slik at brannvesenet varsles over telefon 110.
SLOKKING AV BRANN
Prøve å slukke brannen straks, med de røde brannslokningsapparatene, husbrannslange, eller kvele brannen på annen
måte.
SLOKKEMATERIELL
Ansatte og elever skal ha kjennskap til hvor de nærmeste slukkemateriell finnes, og hvordan dette brukes.
BRANNØVELSE
Brannøvelse vil bli avholdt 2–3 ganger pr. år. Den første øvelsen vil finne sted tidlig om høsten.
HVORDAN FORHOLDE SEG VED BRANN
I hvert undervisningsrom skal det henge et oppslag om hvordan man forholder seg ved en eventuell brann.
32
Aktuelle rømningsveier fra hvert rom finnes på det samme oppslaget.
33
bekreftelse
Vi har gjort oss kjent med hele innholdet i dette informasjonsheftet og ordensreglementet er
lest og forstått.
DATO: …… /…… 2013
---------------------------------------------------------------------------------Elevens underskrift Foresattes underskrift
For elever under 18 samt ykke
Elever under 18 år EGENMELDINGER
Se skolereglementet punkt 4.4., side 28
Elever under 18 år kan selv skrive egenmeldinger på Its learning dersom foresatte har gitt sitt samtykke til dette.
☐ Jeg/vi forbeholder meg/oss retten til å bekrefte egenmeldingene til min/vår sønn/datter
☐ Jeg/vi gir samtykke til at min/vår sønn/datter skriver egenmeldinger selv på Its learning
DATO: …… /…… 2013
---------------------------------------- -----------------------------------------Elevens underskriftForesattes underskrift
34
For elever under 18 år
35
Erklæring til Lier videregående
skole for elev over 18 år
SAMT YKKEr
Opplæring utenfor skolen, ekskursjoner, utferder o.l.
Se informasjon om dette på side 14.
Elevens navn: ……………………………………………… Basisgruppe: ………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
Fødsels/ personnummer: ………………………….…………………………..
Jeg gir med dette frivillig tillatelse til at Lier videregående skole kan innhente og gi nødvendige opplysninger vedrørende
min skolesituasjon i forhold til mine foresatte.
Foresattes navn: …………………………………………………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
Foresattes adresse: ………………………………………………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…
Foresattes telefon: ………………………………………………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….
Samtykke kan når som helst trekkes tilbake.
Underskrifter:
Sted: …………………. Dato: …………… Elev: …………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….
Sted: …………………. Dato: …………… Kontaktlærer:………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………
Sted: …………………. Dato: …………… Rådgiver: …………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………
Normalt skal det i god tid foreligge skriftlig informasjon til elev og evt. foresatte dersom opplæringen foregår utenfor
skolens område. Det kan være ekskursjoner, utferder og lignende i skolens regi.
Jeg / vi gir samtykke til at elev: ………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..………………..…..…..…..…
Kan delta i opplæringen utenfor skolens område.
DATO: …… /…… 2013
---------------------------------------- -----------------------------------------
Elevens underskriftForesattes underskrift
(For elever under 18 år)
Passasjer i privat bil
Ved vår skole vil det kunne være aktuelt med bedriftsbesøk, utferder, utstillinger og lignende utenfor skolen. Ved slike
anledninger benyttes buss i størst mulig grad, men enkelte ganger vil det være mest hensiktsmessig med privatbiler fra
lærere eller medelever.
For at privatbil skal kunne benyttes må skolen på forhånd ha innhentet samtykke fra samtlige elever og for umyndige
elever i tillegg fra foresatte.
Lier videregående vil med dette innhente et slikt samtykke gjeldende for hele skoleåret 2013/14.
Jeg / vi gir samtykke til at elev: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kan delta på ekskursjoner og lignende hvor privatbil benyttes.
DATO: …… /…… 2013
36
---------------------------------------- ------------------------------------------
Elevens underskriftForesattes underskrift
For elever under 18 år
37
till atelse
til bruk av bilder i profilering av skolen
I løpet av skoleåret deltar elevene på ulike opplegg som kan forutsette at vi må ha tillatelse fra foreldre/foresatte.
Vi ønsker at dere besvarer spørsmålene ved å sette kryss ja eller nei i rubrikken nedenfor, da slipper skolen å sende ut
forespørsel per hendelser.
JANEI
☐☐
Eleven kan være med i media reportasjer i forbindelse med omtale/opplegg på skolen
og/eller avdelingen.
☐☐
Eleven kan være avbildet på internettsider/data i skolesammenheng.
☐
Eleven kan være avbildet på trykksaker i forbindelse med omtale/opplegg på skolen
☐
og/eller avdelingen.
DATO: …… /…… 2013
---------------------------------------- ------------------------------------------Elevens underskriftForesattes underskrift
38
For elever under 18 år
bør vite
39
KARAK TERFORSKRIFTEN
Forskrift til opplæringsloven inneholder bestemmelser om karakterer, vurdering, eksamen, klagerett m.m. Lenke til denne
finner du på skolens hjemmeside, «Forskrift til opplæringsloven» i høyre marg inne på elevportalen.
STANDPUNKT- OG TERMINKARAKTER I ORDEN og ATFERD
Bestemmelser og kriteriene for karakteren i orden og atferd skal gjøres kjent for eleven.
Kontaktlærer skal ta temaet opp med sine elever så snart som mulig etter skolestart.
I orden og i atferd skal en av disse karakterene brukes:
a) God (G). Vanlig god orden og vanlig god atferd
b) Nokså god (Ng). Klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd
c) Lite god (Lg). I ekstraordinære tilfelle ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd
Ved fastsettelse av karakter i orden tas det hensyn til om eleven viser vanlig god arbeidsinnsats, og til hvordan eleven
følger ordensreglene som er fastsatt for skolen.
Ugyldig fravær kan føre til nedsett karakter i orden.
Ved fastsettelse av karakter i atferd tas det hensyn til hvordan eleven oppfører seg på skoleområdet og elles når skolen har
ansvaret for tilsynet med elevene. Det skal særlig legges vekt på hvordan eleven oppfører seg mot andre elever, lærere og
andre tilsatte. En kan også ta hensyn til hvordan elevene oppfører seg mot hverandre på skolevegen og til hvordan eleven
følger ordensreglene som er fastsatt for skolen.
Vurderingen i orden og i atferd, skal holdes atskilt fra vurderingen av de rene faglige prestasjonene.
Det skal tas hensyn til elevens forutsetninger, og til vanlig ikke legge avgjørende vekt på enkelthendelser.
Brudd på skolereglementet kan føre til nedsatt karakter i orden og atferd. Grove brudd kan føre til utvisning.
40
GOD ORDEN OG ATFERD VED LIER VGS BETYR AT:
ORDEN
ATFERD
Ansvar
Bidra til et godt læringsmiljø
> du er tilstede i timene og på prøver
> du gir andre arbeidsro (medelever og lærere)
> du aksepterer andre (ikke latterliggjøre det andre
(fravær skal dokumenteres)
> du holder deg underrettet om lekser, aktiviteter o.l.
> du holder deg orientert om informasjon lagt ut på
> du ikke baksnakker andre
sier og gjør)
It’s learning
> du er villig til å samarbeide
> du er forberedt til timene / ha gjort lekser
> du har ansvar for miljøet på skolen, i gruppa o.l.
Real
> du er grei og hyggelig
Pålitelighet
> du er rettferdig
> du holder avtaler mellom elev – lærer og elev – elev
> du tar ansvar for det du gjør, ikke skylder på andre eller
> du gjør det du skal (f.eks. gruppearbeid, prosjekt m.m.) dikter opp unnskyldninger
og er til å stole på
Høflig
Orden/ryddighet
> du hilser på andre og takker for dagen
> du har med deg du skal til timene
> du snakker til og om andre på en ordentlig måte
> du har orden i papirer og skolesaker
> du ikke banner
> du holder orden i miljøet (uteområder, klasserom,
inventar, utstyr)
Forøvrig følge skolens reglement og innrette sitt forhold til
> det skriftlige arbeider som innleveres ser ordentlige ut
orden og atferd slik at det er i samsvar med «ansvar for
> du ikke spise i ordinære undervisningstimer (eller drive
egen læring».
med andre uvedkommende aktiviteter). Drikke på
flasker med kork tillates
> du følger forbudet mot røyking og bruk av snus på
skolens område
Punktlighet
> du kommer tidsnok til timen
> du leverer arbeid til rett tid
41
Vurderingskriterier
i orden og atferd
Fravær
Orden generelt
Du varsler alt fravær umiddel- Du varsler om noe fravær og
Du varsler generelt ikke om
bart og dokumenterer årsaken dokumenterer noen ganger
fravær eller dokumenterer
fraværsgrunn
til fraværet
fraværsgrunn
Du viser ansvar for felles-
Du bidrar i noen grad, til orden Du viser generelt dårlig orden
skapets trivsel og miljø ved
i klasse- og arbeidsrom og i
ved å ikke holde orden på egne
å bidra til orden i klasse- og
skolens fellesarealer
saker, og ved å ikke respektere
Kriteriene tar utgangspunkt i Ordensreglementet for videregående skoler i Buskerud. Utarbeidet første gang høsten 2010.
arbeidsrom og i skolens
at alle har ansvar for å holde
Revidert høsten 2011 etter gjennomgang i refleksjonsgruppene samt behandling i elevråd et og skolemiljøutvalget.
fellesarealer
klasserom/arbeidsrom og
fellesarealer ryddige
Som elev ved Lier videregående skole har du plikt til å arbeide sammen med de andre medlemmene av skolesamfunnet
for å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer.
forhold som går på atferd
forhold som går på orden
god
nokså god
lite god
Du gjør avtalt hjemmearbeid,
Du gjør ikke alt arbeid som
Du gjør ikke de oppgavene du
holde tidsfrister som leverer arbeid i henhold til
avtalt og møter av og til for
skal til tross for varslinger fra
skolen setter
seint til timene
faglærere, og møter gjentatte
Møte presis og
vedtatte planer og møter
ganger for seint til timene
presis og forberedt til timene
Skaffe og ha med
Du har med påkrevd lære-
deg materiell og
materiell og utstyr til ulike
ikke med påkrevd lære-
utstyr som du
fag/timer
materiell og utstyr til ulike
trenger i opplæringen
42
Du har gjentatte ganger
Du mangler påkrevd
læremateriell og utstyr
fag/timer
god
nokså god
lite god
Delta aktivt i
Du tar ansvar for felles
Du deltar av og til og viser
Du viser liten eller ingen
planlegging,
læringsmiljø og deltar i
middels arbeidsinnsats
interesse og har lav
gjennomføring og
planlegging, gjennomføring
evaluering av
og evaluering av undervisn-
opplæringen
inga etter beste evne
Rette deg etter
Du viser ansvar for egen og
Du bryter gjentatte ganger
Du setter egen og andres
regler for bruk av
andres sikkerhet og følger de
regler og pålegg som gjelder
sikkerhet i fare ved å ikke res-
spesialrom og bruk
regler og pålegg som gjelder
når du er i spesialrom og
pektere de regler som gjelder
av verneutstyr
når du er i spesialrom og
bruker verneutstyr
i spesialrom og for bruk av
arbeidsinnsats
verneutstyr
bruker verneutstyr
Følge vanlige
Du opptrer hensynsfullt og
Du oppfører deg ikke alltid i
Du viser generelt dårlig
normer for god og
høflig og bidrar til et godt
samsvar med vanlige normer
oppførsel og har store avvik
hensynsfull atferd
miljø både i og utenfor klasse- for god atferd, og kan krenke
fra vanlig atferd ved å være
rommet
andre med ubetenksom
uhøflig, skape uro og forstyrre
Innhente informa-
Du holder deg orientert om
Du holder deg bare delvis
Du tar ikke noe initiativ for å
ordbruk eller dårlig oppførsel.
læringsarbeidet, opptre lite
sjon fra perioder
hva som er gjennomgått når
orientert om hva som er
holde deg orientert eller sette
Du etterkommer ikke alltid
hensynsfullt overfor andre
du ikke har vært på
du har vært borte og setter
gjennomgått når du har vært
deg inn i stoff du har gått glipp
anmodninger fra lærer
ved krenkende ordbruk. Du
skolen
deg inn i fagstoff som er
borte, og setter deg bare inn i
av
gjennomgått
noe av fagstoffet
etterkommer generelt ikke
anmodninger fra lærer
43
Karakterene i orden og atferd fastsettes på grunnlag av en helhetsvurdering av elevens forutsetninger og hvordan eleven
har forholdt seg i forhold til ordensreglementet og de utarbeidede kriteriene.
Som et utgangspunkt bør det vurderes å sette ned ordenskarakter fra GOD til NOKSÅ GOD ved 8–12 anmerkninger. Ved
15 anmerkninger bør det vurderes å sette ned til LITE GOD. I atferd bør det vurderes å sette ned til NOKSO GOD ved 5–7
anmerkninger. Ved 10–12 anmerkninger bør det vurderes å sette ned til LITE GOD.
Særskilt alvorlige hendelser som mobbing, vold, trusler, fusk/forsøk på fusk og bruk av rusmidler i skoletida, er også forhold
som vil påvirke karakteren i atferd. Slike forhold vil i tillegg til anmerkning bli særskilt behandlet.
Du skal varsles skriftlig uten ugrunnet opphold dersom det er fare for nedsatt standpunktkarakter i orden og i atferd.
Ved fusk, eller forsøk på fusk, blir prøven eller innleveringen annullert. Du vil motta varsel om fare for nedsatt karakter i
atferd. Blir du tatt i plagiering kan besvarelsen få en lav karakter.
kl age på k arak terer
(Kap. 5 i Forskrift til Opplæringsloven)
Elever har rett til å klage på alle karakterer som skal påføres sluttdokumentasjonen og på vedtak om ikke å gi eleven standpunktkarakter. Dette vil si at karakterer gitt ved skriftlig og muntlig eksamensprøve og standpunktkarakterer kan påklages.
Dette gjelder også karakterer i orden og i atferd.
Eleven eller den han/hun gir skriftlig fullmakt har klagerett.
Klagefristen er 10 dager og begynner å løpe fra det tidspunkt eleven, eventuelt foresatte, er gjort kjent med karakteren,
eller burde ha gjort seg kjent med den.
Klagen må fremsettes skriftlig.
Behandlingen av klagen kan føre til at karakteren opprettholdes eller at den endres til gunst eller ugunst for eleven.
Denne karakteren er endelig og kan ikke påklages.
44
Det henvises forøvrig til forkrift til opplæringsloven.
45
vik tige datoer – høst 2013
vik tige datoer – vår 2014
august
januar
19. august
Første skoledag
6. januar
29. august
Skoledebatt / Valg 2013
14. – 24. januarProsjekt for DH i formgivning, kunst og håndverk
september
3. september
«Si ifra» Vg2
Uke 39
VIP for Vg1
Første skoledag etter juleferie
22. – 23. januar
Skolemesterskap for ungdomsbedrifter
27. – 29. januar
Oppstart av sosialt entreprenørskap HF & BU
februar
Uke 9
Vinterferie
Oktober
Uke 40
Høstferie
8. oktober
VIP- dag for Vg1
Mars
16–19. oktoberPersonalseminar
april
24. oktober
FN-dagen
14. – 22. aprilPåskeferie
31. oktober
OD
23. april
Første skoledag etter påskeferien
november
mai
5–7. novemberPraksisdager 10. trinn
1. mai 1. mai
17. mai 17. mai
26. mai
Livsstilsdag for Vg1 HS
desember
20. desember
Siste dag før juleferie
21. desember – 5 januar
Juleferie
29. maiKristi himmelfartsdag
Juni
46
9. juni
2. pinsedag
20. juni
Siste skoledag
24. juni
Sankthans
47
Lier videregående skole
Jensvollveien 16, 3400 Lier
Postboks 574, 3412 Lierstranda
Telefon: 32 22 05 00
E-post: [email protected]
lier.vgs.no
Buskerud fylkeskommune
Postboks 3563
3007 Drammen
Besøksadresse
Hauges gate 89
3019 Drammen
Telefon
32 80 85 00
E-post
[email protected]
bfk.no

Similar documents