pensum 6649 hørselshemming – språk og kommunikasjon

Comments

Transcription

pensum 6649 hørselshemming – språk og kommunikasjon
Pensum PED6649 vår 2015
PENSUM - PED6649 HØRSELSHEMMING – SPRÅK OG KOMMUNIKASJON - VÅR 2015
Språk, kommunikasjon og språkutvikling
Cole, E. B. & Flexer, C. (2009). Børn med høretab. At udvikle evnen til at lytte
og tale. Fra 0 – 6 år (ss. …). Aalborg: Materialcenteret.
111
Kap 7 (175 – 208)
Kap 8 (209 – 218)
Kap 9 (219 – 240)
Kap 10 (241 – 277)
*Lind, M. (2005). Språklig kommunikasjon. I K. E. Kristoffersen, H. G.
Simonsen & A. Sveen, A. (Red.), Språk. En grunnbok (s. 39 - 55). Oslo:
Universitetsforlaget.
Kap. 2 - 2.5
16
* McGowan, R.S, Nittrouer, S. & Chenausky, K. (2008). Speech Production in
12-Month-Old Children With and Without Hearing Loss. Journal of
Speech, language and Hearing research, Vol. 51, 879 – 888.
9
* Ottem, E. & Lian, A. (2008). Spesifikke språkvansker I. I I. V.Bele (Red.),
Språkvansker (s.31 – 42). Oslo: Cappelen.
12
* Rygvold, A.L. (2008). Språk og talevansker. I A. L. Rygvold & T. Ogden
(Red.), Spesialpedagogikk. (s. 212 – 252). Oslo: Gyldendal Akademisk.
40
*Spencer, P.E. (2002). Language Development of Children with Cochlear
Implants. I: J. B. Christiansen & I. W. Leigh, Cochlear Implants in Children
- Ethics and Choices (s. 222 - 249). Washington D.C.: Gallaudet University 27
Press.
Tetztchner, S., Feilberg, J., Hagtvedt, B., Martinsen, H.
Simonsen, H.G. og Smith, L. (2004). Barns språk. Ad Notam
Gyldendal
302
*Wiilstedt - Svensson, U., Sahlén, B. & Mäki–Torkko, E. (2008). Språkliga
svårigheter hos barn med hörselnedsättning. I I .L. Hartelius, U. Nettbladt
& B. Hammarberg, B. (Red.), Logopedi (s .175 – 182). Lund:
Studentlitteratur.
8
*Yoshinaga-Ithano, C. (1999). Benefits of early intervention for children
with hearing loss. Otolaryngologic Cllinics of North America, Vol. 32(6),
1089 – 1102.
13
470
1
Pensum PED6649 vår 2015
Nevropsykologi og nevrofysiologi
*Bennett, K.E., Haggard, M.P., Silva. P.A., & Stewart, I.A. (2001). Behavioral
and developmental effects of otitis media with effusion into the teens. Arc
Dis Child, 85, 91-95.
5
*Cameron, S. (2005). Auditory Processing Disorder – from Screening to
Diagnosis and Management – A Step by Step Guide. Audiology Now,
Winter 2005, 47 – 55.
9
*Gjærum, B. (2002). Nervesystemets anatomi og fysiologi. I B. Gjærum, B. &
B. Eillertsen (Red.), Hjerne og atferd. Utviklingsforstyrrelser hos barn og
ungdom i et nevrobiologisk perspektiv (s. 23 – 65). Oslo: Gyldendal
Akademisk.
42
*Foerst, A., Beutner, D., Lang-Roth, R., Huttenbrink, K.-B., Wedel, H. V. &
Walger, M. (2006). Prevalence of auditory neuropathy/synaptopathy in a
population of children with profound hearing loss. International journal of
Pediatric Otorhinolaryngology, 70, 1415 – 1422.
7
10
73
Døvhet – tospråklighet, opplæring og deltakelse
* Bagga-Gupta, S. (2001). Tid, rum och visuell tvåspråkighet/Time, space and
visual bilingualism. I S. Lindblad & F. Sahlström (Red.), Interaktion i
pedagogiska sammanhang/Interaction in educational contexts (125-142).
Liber.
17
*Breivik, J. K. (2000). Døve- funksjonshemmede, eller kulturell minoritet. I T. I.
Romøren (Red.), Usynlighetskappen. Levekår for funksjonshemmede (s. 83
– 103). Oslo: Akribe forlag.
20
*Courtin, C., Melot, A.- M. & Corroyer, D. (2008) Achieving Efficient Learning.
I M. Marschark & P. C. Hauser, Deaf Cognition. Foundations and Outcomes
(s. 102 - 130). NJ: Oxford University Press.
28
*Foisak, E. (2006). Dôva elevers lärande i ett matematikdidaktisk perspektiv. I
C. Roos & S. Fischbein (Red.), Dövhet och hörselnedsättning.
Specialpedagogiska perspektiv (s. 101 - 115). Sverige: Studentlitteratur.
14
*Hansen, A. L. (2008). Kommunikative fellesskap i visuelt orienterte
læringsmiljø. I A.-L. Hansen, N. Garm & E. Hjelmervik (Red.), Hørsel – språk
og kommunikasjon (Statped skriftserie nr. 70) (s. 123 - 132). Trondheim:
Møller kompetansesenter.
9
*Ohna, S. E., Vonen, A. M., Hjulstad, O., Grønlie, S. M., Hjelmervik E. & Høie,
G. (2004). Om opplæringstilbod for hørselshemma – en kommentar.
2
Pensum PED6649 vår 2015
Spesialpedagogikk, 69(2), 22-25.
4
*Selander, P. (2002). Dövas förutsättningar för lärande. Nordisk Tidsskrift för
hörsel- och dövundervisning, 3, 4 - 8.
4
*Svendsen, B. (1999). Lesning med døve og svært hørehæmmede – hvorfor
er det så svært? Nordisk Tidsskrift för hörsel- och dövundervisning, 1, 9 –
13.
5
*Vonen, A. (2006). Tegnspråk i et lingvistisk perspektiv. I: S. R. Jørgensen. &
R.L. Anjum (Red.) (2006), Tegn som språk: en antologi om tegnspråk (s.
126 - 150). Oslo: Gyldendal Akademisk.
24
125
Kompensatoriske strategier og supplerende og alternative kommunikasjonsformer
*Sanders, D. (1993). Management of Hearing Handicap. Infants to Elderly (s.
31 – 64). NJ: Prentice- Hall.
Kap 3 – 4
33
* Tetzchner, S.V. & Martinsen, H. (2002). Alternativ og supplerende
kommunikasjon: En innføring i tegnspråksopplæring og bruk av
kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og
kommunikasjonsvansker (s. 7 - 33). Oslo: Gyldendal akademisk.
Kap 1: Alternativ og supplerende kommunikasjon
26
*Østvik, J. (2008a). Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og hvem har behov for det? Dialog, 2, 4 - 7.
4
*Østvik, J. (2008b). Språkmiljø - tanker om prinsipielle og praktiske sider.
Dialog, 2, 18 - 22.
4
67
Sosial kompetanse og sosialt samspill
*Antia, S.D. & Kreimeyer, K.H. (2003). Peer Interactions of Deaf and Hard-ofHearing Children. I: M. Marschark & P. E. Spencer (Red). Oxford Handbook
of Deaf Studies, Language and Education. Oxford University Press, s 164 –
177.
14
*Webster-Stratton, C. (2005). Hvordan fremme sosial og emosjonell
kompetanse hos barn (s. 249 -272). Oslo: Gyldendal Akademiske forlag.
Kap 10: Å skaffe seg venner
23
*Jahnsen, H., Ertesvåg, S. & Westrheim, K. T. (2009). Utvikling av sosial
kompetanse. Veileder for skolen. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Hentet fra
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Laringsmiljo/Utvikling-av-sosial3
60
Pensum PED6649 vår 2015
kompetanse---Veileder-for-skolen/
(Lastes ned fra nettet)
97
Hørselsvansker og flerkulturalitet
*Høigård, A. (2006). Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig (s. 177 – 191).
Oslo: Tano Aschehoug.
Kap 5: Å vokse opp med mer enn ett språk
13
13
SUM ANT. SIDER:
Litteratur merket med * finnes i kompendium, eller lastes ned fra nettet
Bøker og kompendium bestilles på e-post hos Akademia, Dragvoll:
[email protected]
Annen litteratur kan komme i tillegg.
4
845
Pensum PED6649 vår 2015
Supplerende:
Facilitating Clarification Strategies in Hearing Impaired Children by ...
www.questia.com/PM.qst?a=o&d... - Oversett denne siden
Du +1-et dette offentlig. Angre
5