Pensum B1 2015/2016 Sosiologi

Comments

Transcription

Pensum B1 2015/2016 Sosiologi
Pensum B1 2015/2016
Hovedområde Politi og samfunn
Sosiologi
SOS10
Bok:
Granér, R. (2014). Självständiga sheriffer eller lojala byråkrater: Om patrullerande polisers yrkeskultur. I P.
Larsson, H. Gundhus & R. Granér (Red.), Innføring i politivitenskap. Oslo: Cappelen Damm.
Pensum: Kap. 5 (13 s.)
Kompendium som fås kjøpt ved studiestedet:
Christie, N. (1997). Sosial kontroll. I L. Finstad & C. Høigård (Red.), Kriminologi (s. 91-98). Oslo: Pax. (8 s.)
Christie, N. & Bruun, K. (2003). Den gode fiende: Narkotikapolitikk i Norden (3. utg.). Oslo:
Universitetsforlaget.
Pensum: Kap. 1, 5, 12 og 15. (s. 226 -227). (26 s.)
Eriksen, T. H. (2001). Kultur, kommunikasjon og makt. I Eriksen, T.H. (Red.). (2001). Flerkulturell forståelse (2.
utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: Kap. 4. (16 s.)
Finstad, L. (2005). En av gutta? Om kjønn i politiet. I M. Egge & J. Strype (Red.), Politirollen gjennom 100 år:
Tradisjon og endring (s. 192 - 201) (PHS Forskning; 2005:2) Hentet fra:
http://hdl.handle.net/11250/175029 (9 s.)
Finstad, L. (2006) Politisosiologi. I Finstad, L. og Høigård, C. (Red), Straff og rett (s. 67-77). Oslo: Pax forlag.
(10 s.)
Friestad, C. & Hansen, I. L. S. (2004): Sammensatte levekårsproblemer blant innsatte i norske fengsler.
Samfunnsspeilet, (5), 27-30. Hentet fra: http://hdl.handle.net/11250/179645 (4 s.)
Frønes, I. (2013). Å forstå sosialisering. Oslo: Gyldendal.
Pensum: s.19-29. (10 s.)
Helgeland, I. M. (2008). «Det handler ikke bare om penger: Barnevernsbarn og fattigdom». I Harsløf I. & S.
Seim (Red.), Fattigdommens dynamikk: Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet (s.
176-182). Oslo: Universitetsforlaget. (7 s.)
Hjellbrekke, J. og Korsnes, O. (2012). Sosial mobilitet (2. utg.). Oslo: Samlaget.
Pensum: s. 84-94, s. 109 – 120 og s.129-134. (23 s.)
Krange, O. og Skogen, K. (2003). Skudd i løse lufta?: Unge jegere og rovdyrpolitikk. I F. Engelstad & G.
Ødegård (Red.), Ungdom, makt og mening (s. 255-283). Oslo: Gyldendal (28 s.)
Pedersen, W. (2015). Bittersøtt: Nye perspektiver på rus og rusmidler (2. utg). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap. 1 og s.55-57 (26 s.)
Sandberg, S. (2005). Stereotypiens dilemma: Iscenesettelser av etnisitet på "gata". Tidsskrift for
ungdomsforskning, 5(2), 27-45. (16 s.)
1
Schiefloe, P. M. (2003). Mennesker og samfunn: Innføring i sosiologisk forståelse. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 355-369. (15 s.)
Vegheim, B. (1997). Kjønn og kriminalitet. I L. Finstad & C. Høigård (Red.), Kriminologi (s. 99-113). Oslo: Pax.
(14 s.)
Wilken, L. (2008). Pierre Bourdieu. Trondheim: Tapir.
Pensum: s.35-46. (11 s.)
Østerberg, D. (2012). Sosiologiens nøkkelbegreper og deres opprinnelse (7. utg.). Oslo: Cappelen Damm.
Pensum: Kap. 5, 7 og 22. (15 s.)
Politilære
POL10
Forventes kjent:
 Politilov https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53
 Politiinstruks https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/1990-06-22-3963
 PBSI: https://www.politi.no/vedlegg/rapport/Vedlegg_1690.pdf
 Om politiets oppgaver og organisering: https://www.politi.no/vedlegg/rapport/Vedlegg_856.pdf
Bøker:
Auglend, R. L., Mæland, J. & Røsandhaug, K. (2004). Politirett (2. utg.). Oslo: Gyldendal.
Pensum: s. 317-326 (10 s.)
Fredriksen, S. (2013). Innføring i straffeprosess (3. utg.). Oslo: Gyldendal.
Pensum: s. 109-110. (2.s.)
Larsson, P., Gundhus, H. & Granér, R. (Red.). (2014). Innføring i politivitenskap. Oslo: Cappelen Damm.
Pensum: Kap. 1, 2, 6, 9, 10 og 11. (119 s.)
Kompendium som fås kjøpt ved studiestedet:
Andenæs, J. & Fliflet, A. (2006). Statsforfatningen i Norge (10. utg.) Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap. 7 (s. 69-73) og 50 (s. 375-382). (13 s.)
Bratholm, A. & Eskeland, S. (Red.). (2008). Justismord og rettssikkerhet. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 15-22. (8 s.)
Bruland, B. (2008). Det norske Holocaust. Forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene. I: B. Hagtvet (Red.),
Folkemordenes svarte bok. Politisk massevold og systematiske menneskerettighetsbrudd i det 20.
århundre (s. 425-441). Oslo: Universitetsforlaget. (17 s.)
Christensen, T., M. Egeberg, Larsen, H. O., Lægreid, P. & Roness, P. G. (2010). Forvaltning og politikk (3. utg.).
Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap. 12 (s. 237-241). (5 s.)
2
Johansen, P. O. (1989). «Samfunnets pansrede neve»: Statspoliti og ekstraordinær overvåkning 1918-1941.
Oslo: Gyldendal.
Pensum: Kap. 2 (s. 9-21 og s. 42-48). (19 s.)
Rougthvedt, B. (2010). Med penn og pistol: Om politiminister Jonas Lie. Oslo: Cappelen.
Pensum: s. 203-211.(9 s.)
Østerud, Ø. (2014). Statsvitenskap: Innføring i politisk analyse (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap. 10 (s. 94-100). (7 s.)
Digitalt tilgjengelig:
Birkeland, Å. (2007). Politigeneralisten, den moderne staten og politiets legitimitet: Noen refleksjoner
omkring generalistens plass i politiet. I H. O. Gundhus, P. Larsson & T.-G. Myhrer (Red.), Polisiær
virksomhet: Hva er det – hvem gjør det: Forskningskonferansen 2007 (s. 31-47) (PHS Forskning;
2007:7). Hentet fra: http://hdl.handle.net/11250/175045 (17 s.)
Larsson, P. (2010). Tillit til politiet: Fra nærhet til forhandlet legitimitet. I S. R. Runhovde (Red.), Tillit til politiet
(s. 7-19.) (PHS Forskning; 2010:4). Hentet fra: http://hdl.handle.net/11250/175071 (13 s.)
NOU 2009:12. (2009). Et ansvarlig politi: Åpenhet, kontroll og læring: Evalueringsrapport fra utvalget
oppnevnt av Justis- og politidepartementet 5. mars 2008. Hentet fra:
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2009-12/id560793/
Pensum: s. 208-209 (2 s.)
NOU 2012:14. (2012). Rapport fra 22. juli-kommisjonen: Oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. august 2011
for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011: Avgitt
til statsministeren 13. august 2012. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou2012-14/id697260/
Pensum: Kap. 1 (s.13-16), 14 (s. 335-337) og 19 (s. 458-460). (10 s.)
Prop. 61 LS. (2014-2015). (2015). Endringer i politiloven mv.: (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen).
Hentet fra: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/prop.-61-s-20142015/id2398784/?docId=PRP201420150061000DDDEPIS&ch=1&q=
Pensum: Kap. 7 (s. 39-53), 8 (s. 54-58), 10 (67-68), 11 (s. 69-79) og 12 (s. 80-100). (54 s.)
St. meld. nr. 42 (2004-2005). (2005). Politiets rolle og oppgaver. Hentet fra:
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-42-2004-2005/id199239/?ref=search&term=
Pensum: s. 5-11 og s. 52-55. (11 s.)
3
Forvaltningsrett
FORV10
Bok:
Auglend, R., Mæland, H. J. & Røsandhaug, K. (2004). Politirett (2. utg.). Oslo: Gyldendal.
Pensum: Kap. 2.4, 12 og 14. (34 s.)
Kompendium som fås kjøpt ved studiestedet:
Boger, H. (2013). Tvungent psykisk helsevern. (Rev. utgave) Oslo: Politihøgskolen. Upublisert. (14 s.)
Collin-Hansen, R. (2013). Innføring i barnerett for barnevernspedagoger. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap. 11.2, 11.5.1-11.5.3, 11.5.6, 11.5.10, 11.5.18 og 11.7 (innledningen). (14 s.)
Vevstad, V. & Brochmann, G. (Red.). (2010). Utlendingsloven: Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang
til riket og deres opphold her: Kommentarutgave. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 35 (avsnitt 1), s. 53 (avsnitt 1 og 2), s. 64 (avsnitt 1 og 3), s. 65 (avsnitt 1, 2 og 3), s. 6669(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9), s. 85-86 (avsnitt 14), s. 99-110 (avsnitt 1-11 og 18-20), s. 112-113 (avsnitt 2
og 3), s. 690-693 (avsnitt 1, 2, 5, 6 og 9), s. 115-116 (avsnitt 1-3), s. 123-125 (avsnitt 1-6), s. 370
(avsnitt 1), s. 371-374 (avsnitt 2 og 5-10), s. 400 (avsnitt 2 og 3), s. 409-410 (avsnitt 4), s. 422-423
(avsnitt 1-3 og 7), s. 425-428 (avsnitt 1 og 3-12), s. 431-432 (avsnitt 2, 3 og 6), s. 433-435 (avsnitt 1, 3
og 5-8), s. 436-437 (avsnitt 1), s. 446 (avsnitt 1-3 og avsnitt 4 første setning), s. 447 (avsnitt 1 første
setning), s. 694 (avsnitt 1 og 2), s. 696 (avsnitt 8), s. 698 (avsnitt 14), s. 701-702 (avsnitt 1 og 5), s.
520-522(avsnitt 1, 2, 4 og 5), s. 539-543 (avsnitt 1, 6-8 og 10-21), s. 545-546 (avsnitt 1, 2 og 6), s. 547548 (avsnitt 2 og 9-10), s. 561-562 (avsnitt 1-2 og 4-5), s. 567 (avsnitt 1 og 3), s. 571 (avsnitt 1), s. 574
(avsnitt 1og 2), s. 577-579 (avsnitt 16, 19-20, 23 og 25) og s. 597-598 (avsnitt 1 og 2).
Digitalt tilgjengelig:
Bernt, J. F. (2009). Allmennhetens innsyn i det offentliges virksomhet: En oversikt. Jussens Venner, 44(5), 265284. Hentet fra: http://www.idunn.no/jv/2009/05/art02
Pensum: s. 269 (fra Offentleglova – en lov om innsyn i dokumenter)-278) (til Unntak til vern av
opphavsrettslige eller konkurransemessige interesser) og s. 281 (Møteoffentlighet)-284). (12 s.)
Yrkesetikk
YRKE10
Bok:
Diderichsen, A. (2011). Etik for politifolk. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Pensum: Kap. 1, 2, 3 og 4.
Tekst som deles ut ved studiestedet:
Granér, R. & Knutsson, M. (2000). Etik i polisarbete. Lund: Studentlitteratur.
Pensum: Kap. 3 (s. 45 – 55).
Hovedområde Metode
Digitalt politiarbeid
DIPO10
Bøker:
Bjerknes, O. T. & Johansen, A. K. H. (2009). Etterforskingsmetoder: En innføring (2. opplag). Bergen:
Fagbokforlaget.
Pensum: s. 290 – 295, s. 308 – 313 (12 s.)
4
Hamremoen, E. (Red.). (2013) Kriminalteknikk: Første enhet på åstedet (2. opplag). Oslo: Gyldendal.
Pensum: s. 199-214 (15 s.)
Kjos, B. (Red.). (2009). Innføring i informasjonsteknologi. (6. utg.). Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Pensum: s. 49-54, s. 68-72, s.81-90, s.161-183, s.247-283, s. 287-292, s. 295-301, s. 306-308, s. 313323, s. 329-330. (108 s.)
Kompendium som fås kjøpt ved studiestedet:
Daler, T., Høie, T. A., Gulbrandsen, R., Sjølstad, T. (2010). Håndbok i datasikkerhet: informasjonsteknologi og
risikostyring. Trondheim: Tapir akademisk forlag
Pensum: s. 43-63, s. 67-72, s. 83-90, s.134-142, s. 393-404. (56 s.)
Larsen, O. H. (2013). Politiets datasystemer: Veiledning i politiets datasystemer. Oslo: Politihøgskolen.
Pensum: Hele heftet
Vitenskapsteori og forskningsmetode
VITF10
Bøker:
Johannessen, A., Tufte, P. A. & Kristoffersen, L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (4.
utg.). Oslo: Abstrakt.
Pensum: Kap. 1 (s. 27 – 34), 2 (s. 35 – 47), 3 (s. 53-60) og 26 (s. 361 - 370). (37 s.)
Olsvik, E. H. (2013). Vitenskapsteori for politiet: Tenkemåter i kunnskapsstyrt politiarbeid. Oslo: Gyldendal.
Pensum: Kap. 1 – 6 og 8 (s. 15 – 105). (84 s.).
Tekster som deles ut ved studiestedet:
Bernt, J. F. & Doublet, D. R. (1998). Vitenskapsfilosofi for jurister: En innføring. Bergen: Fagboklaget.
Pensum: s. 11-20. (10 s.)
Knoph, R., Lilleholt, K. & Andenæs, J. (2014). Knophs oversikt over Norges rett (14. utg.). Oslo:
Universitetsforlaget.
Pensum: s. 3-5. (3 s.)
Hovedområde Orden og beredskap
Ordenstjeneste og ordensjuss
ORTJ10
Bøker:
Edvindsen, K. (2012). Ordenstjeneste (2. utg.). Nesbru: Vett & Viten.
Pensum: Kap. 1 (s. 10 – 11, s. 26 – 29, s. 32 – 35), 8 (s. 134 – 143), 10 – 12 (s. 167 – 215) og 14 (s. 270
– 283).
Fredriksen, S. & Spurkland, K. (2014). Ordensjuss. Oslo: Gyldendal.
Pensum: s. 23-43, s. 57-69, s. 76-154, s. 169-207, s. 231-237, s. 243 og s. 249-250.
Wegner, Rolf B. (2015). Strafferett: Spesiell del (2. utg.). Oslo: Vett & Viten.
Pensum: Sidehenvisninger vil foreligge ved undervisningens start.
5
Kompendium som fås kjøpt ved studiestedet:
Hoel, L. (2013). Politiarbeid i praksis: Politibetjenters erfaringer. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap. 6 (s. 126-136).
Myhrer, T.-G. (2012). Bastet og bundet: Rettslige rammer for bruk av håndjern. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap. 4 (s. 58-78).
Digitalt tilgjengelig:
Folkehelseinstituttet. (2014). Fakta om narkotiske stoffer. Hentet fra:
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fakta-om-narkotiske-stoffer
Pensum s. 1 – 39 (39 s.)
Fysisk trening
FYS10
Bøker:
Gjerset, A., Holmstad, P., Raastad, T., Haugen, K., & Giske, R. (2012). Treningslære (4.utg.). Oslo: Gyldendal
Undervisning.
Pensum: s. 15-17, 29, 31-37, 41-61, 62-65, 73-76, 84-96, 99-104, 169-170, 175-176, 196-197- 211212, 251-257, 263-264, 269-285, 294, 333-337, 344-345, 353-356, 369-372 415-429, 446-447, 457,
461-464, 483-488, 499-500 og 559-571.
Norsk Førstehjelpsråd. (2011). Norsk grunnkurs i førstehjelp (5. utg.). Stavanger: Lærdal Medical.
Kommunikasjon og konflikthåndtering
KKH10
Bok:
Bråten, O. A. (2011). Håndbok i konflikthåndtering: Forebygging av trakassering, trusler og vold. Kristiansand:
Høyskoleforlaget.
Pensum: s. 9-26, 35-150 (132 s.).
Psykologi
PSYK10
Bok:
Risan, P. & Skoglund, T. H. (2013). Psykologi i operativ tjeneste: Stress og psykiske lidelser. Oslo: Gyldendal
Akademisk.
Pensum: Kap. 1-12.
Kompendium som fås kjøpt ved studiestedet:
Bunkholdt, V. (2002). Psykologi: En innføring for helse- og sosialarbeidere (2. utg.). Oslo:
Universitetsforlaget.
Pensum: Kap. 11. (13 s.)
Haslam, S. A. & Reicher, S. (2012). Tyranny: Revisiting Zimbardo’s prison experiment. I J. Smith & S. A.
Haslam (Eds.), Social psychology: Revisiting the classic studies (s. 126-141). London: Sage. (16 s.)
Kahneman, D. (2012). Tenke, fort og langsomt. Oslo: Pax.
Pensum: s. 17-21 og s. 25-37. (16 s.)
6
Siebler, F. & Nordtug, H. (2011). Redusere fordommer mellom grupper. I F. Svartdal (Red.), Psykologi: I
praksis (s. 323-325). Oslo: Gyldendal Akademisk. (3 s.)
Svartdal, F. (2011). Sosialpsykologi. I: F. Svartdal (Red.), Psykologi: En introduksjon (s. 197-211). Oslo:
Gyldendal Akademisk. (14 s.)
Teigen, K. H. (2011). Hva er psykologi?: Emner, problemstillinger og historiske røtter. I: F. Svartdal (Red.),
Psykologi: En introduksjon (s. 15-21). Oslo: Gyldendal. (6 s.)
Vegtrafikkrett
VEGT10
Bok:
Olsen, L. N. (2015). Vegtrafikkrett (14. utg.). Oslo: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.
Pensum: Kap. 2.5-2.7, 3, 4.2-4.4, 5.1 og 5.2, 6.1-6.6, 7.2, 8.3 og 8.4, 9.2, 11.1-11.3, 11.6 og 11.7, 12.212.5, 13.2-13.4, 14, 16-22, 29.3 og 29.4, 31.2, 32.1-32.4, 32.9 og 32.11.
Arrestasjonsteknikk
AT10
Bok:
Lie, A. L. & Lagestad, P. (2011). Arrestasjonsteknikk (2. utg.). Oslo: Gyldendal.
Pensum: s. 3-7, 19-29, 39-56, 60-63, 83-86, 92-94, 103-109, 116-117, 122-128, 140-145, 151-171 og
184-194.
Hovedområde Forebyggende oppgaver
Kriminalitetsforebyggende politiarbeid
KRIF10
Bøker:
Lie, E. M. (2015). I forkant: Kriminalitetsforebyggende politiarbeid (2. utg.). Oslo: Gyldendal.
Pensum: Kap. 1 (4 s.), 3 (24 s.), 4 (57 s.) og 6 (s. 182-207 og 217-220). (29 s.)
Fredriksen, S. & Spurkland, K. (2014). Ordensjuss. Oslo: Gyldendal.
Pensum: Kap. 10 (10 s.)
Kompendium som fås kjøpt ved studiestedet:
Fauske, H. & Øia T. (2010). Oppvekst i Norge (2. utg.). Oslo: Abstrakt.
Pensum: Kap. 6. (31 s.)
Hauge, R. (2007). Stempling og stigmatisering. I: L.Finstad & C. Høigård (Red.), Kriminologi (4. utg.). (s. 300307). Oslo: Pax. (8 s.)
Tekst som legges ut på It`s Learning:
Myhrer, T-G. (2014). Vern eller hinder?: Taushetsplikten i det kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom
etatene. Oslo: Politihøgskolen. Upublisert.
Pensum: s. 3-32. (30 s.)
7
Hovedområde Etterforsking
Strafferett og straffeprosess
STRA10
Strafferett
Bøker:
Wegner, Rolf B. (2015). Strafferett: Alminnelig del (2. utg.). Oslo: Vett & Viten.
Pensum: Kap. 1, 2, 3.7-3.11, 4 og 11
Wegner, Rolf B. (2015). Strafferett: Spesiell del (2. utg.). Oslo: Vett & Viten.
Pensum: Kap. 1, 5.1-5.3, 5.9, 6.4, 6.8, 7.1-7.3, 7.5, 8.1-8.4, 8.7-8.8, 9.7-9.8 og 9.11, 10.1-10.11, 12.212.7, 12.16-12.17, 13.2-13.4
Kompendium som deles ut ved studiestedet
Utdrag fra Ot. prop. nr. 90
Straffeprosess
Bok:
Fredriksen, S. (2013). Innføring i straffeprosess (3.utg.). Oslo: Gyldendal.
Pensum: Kap. 1-2, 4-6, 7.1-7.6, 7.8-7.9, 9.1-9.3, 9.5-9.9 og 10.2
Kompendium som fås kjøpt ved studiestedet:
Fredriksen, S. (2015). Pågripelse, ransaking og beslag: Pensumhefte i straffeprosessuelle tvangsmidler: B1,
STRA 10 (2. utg.). Oslo: Politihøgskolen.
Juridisk metode
Bøker:
Boe, E. (2012). Grunnleggende juridisk metode: En introduksjon til rett og rettstenkning (3. utg.). Oslo:
Universitetsforlaget.
Pensum: Kap. 1-17 og 19.
Fredriksen, S. (2013): Innføring i straffeprosess (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap. 3.
Rapport- og etterforskingslære
REL10
Bøker:
Bjerknes, O. T. & Johansen, A. K. H. (2009). Etterforskingsmetoder: En innføring (2. opplag). Bergen:
Fagbokforlaget.
Pensum: Kap. 3 og 14 (s. 440-450, 455-470 og 472-477).
Bjerknes, O. T. & Williksen, E. (2015). Politirapport (4. utg.). Høvik: Vett & viten.
Pensum: Sidehenvisninger vil foreligge ved studiets oppstart.
Tekst som legges ut på It`s Learning:
Anholt, A. (2012). En kort innføring i avhørets faser. Oslo: Politihøgskolen. Upublisert.
Skjæret, M. (2015). Prosedyre for avhør på stedet. Oslo: Politidirektoratet og Politihøgskolen. Upublisert.
8
Kriminalteknikk
KRIT10
Bok:
Hamremoen, E. (Red.). (2013) Kriminalteknikk: Første enhet på åstedet (2. opplag). Oslo: Gyldendal.
Pensum: Kap. 1 (s. 21-41), 2 (s. 43-63), 3 (s. 65-77), 4 (s. 79-109), 5 (s. 111-132), 6 (s. 141-151), 7 (s.
153-165), 8 (s. 167-181), 11 (s. 225-229 og 362-375), 13 (s. 237-255) og 15 (s. 299-317).
9