Themaproject 2013 - Nederlandse Vereniging van Tandartsen

Comments

Transcription

Themaproject 2013 - Nederlandse Vereniging van Tandartsen
THEMAPROJECT 2013
R
PATIENTEN EN
HUN PILLEN
The big four
www.themaproject.nl - [email protected]
www.nvmka.nl - www.nvt.nu - www.vmti.nl
themadef.indd 1
1047647Folder_Themaproject_2013.indd
1
01-11-12 15:13
08:56
14-11-12
Themaproject 2013
NVT – NVMKA - VMTI
De Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT)
De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten,
Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
en de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI)
organiseren gezamenlijk het landelijk themaproject:
PATIËNTEN en HUN PILLEN– The big four
Tijdens de thema-avond wordt ingegaan op hoe te handelen bij uw patiënten die
antitrombotica of bisfosfonaten gebruiken en op het voorschrijven van pijnstillers
en/of antibiotica en hun mogelijke interacties met andere medicatie.
De thema-avond wordt 14 keer georganiseerd op 14 verschillende locaties. Een
MKA-chirurg uit uw regio zal samen met een lid van de commissie Themaproject 2013
de werkingsmechanismen van antitrombotica en bisfosfonaten bespreken alsook de
complicaties die deze medicijnen voor de algemeen practicus kunnen veroorzaken. Uw
meest gestelde vragen omtrent antistolling zullen behandeld worden. Daarnaast zal het
presentatieduo de verschillende mogelijkheden van medicamenteuze pijnstilling en het
voorschrijven van antibiotica aan u voorleggen en met u bediscussiëren aan de hand van
de toetsvragen die u tevoren heeft ontvangen.
Door middel van een syllabus en een hand-out, voorzien van duidelijke leerdoelen en
voldoende casuïstiek, worden uw vragen over uw patiënten en hun pillen –the big four- in
één bijscholingsavond beantwoord.
Doelgroep
Het themaproject is opgezet voor tandartsen algemeen practici. De thema-avond biedt
een samenvatting van de huidige kennis van medische interacties in de tandheelkundige
praktijk, een overzicht van pijnmedicatie en schetst inzicht in het gebruik van
bisfosfonaten. De thema-avond is zeker ook interessant voor MKA-chirurgen (in
opleiding), mondhygiënisten, huisartsen en studenten tandheelkunde.
Inhoud
- Bisfosfonaten
(BP). BP’s worden op grote schaal voorgeschreven bij
skeletontkalkingen bij ouderen en bij de behandeling van metastasen en ziekten
als M. Kahler, Paget e.a.. De voornaamste werking berust op remming van de
osteoclastenactiviteit. In het algemeen zijn dit veilige medicijnen zonder veel
bijwerkingen, maar gevallen van kaakbotnecrose zijn beschreven. Vrijwel altijd ging
hier een bloedige tandheelkundige behandeling aan vooraf. Preventief screenen van
bisfosfonaat-gebruikers is daarom van groot belang. Er is geen consensus over een
antibiotica-richtlijn ter voorkoming van botnecrose bij deze patiënten.
- Antibiotica (AB). AB worden voorgeschreven om profylactische of om
therapeutische redenen. Als antibioticumprofylaxe denken we in de eerste plaats
1047647Folder_Themaproject_2013.indd 2
14-11-12 15:13
aan endocarditisprofylaxe. De Nederlandse Hartstichting geeft hiervoor richtlijnen
(herzien in 2008). Het therapeutisch gebruik van AB in de tandheelkunde moet bij
voorkeur worden beperkt tot het voorschrijven in geval van uitbreiding van dentogene
ontstekingen naar de mondbodem of naar loges en in geval van een gevorderd
infiltraat ter voorkoming van een submucosaal of subcutaan abces.
- Pijnstillers. Ondanks dat een causale behandeling bij een goede diagnostiek
veelal de pijn verhelpt, heeft de patiënt vaak postoperatieve pijn. De tandarts weet
als geen ander de vermoedelijke ernst en duur hiervan en staat voor de keuze welke
pijnstiller voor te schrijven. Vragen als : Hoe lang en hoe hoog? Een maagbeschermer
nodig? Interacties met reeds voorgeschreven geneesmiddelen zijn van belang en deze
vragen doen zich regelmatig voor.
- Antitrombotica. Deze medicijnen, voorgeschreven aan ambulante patiënten ter
voorkoming van een (recidief) trombus of embolie, kunnen worden verdeeld in
TrombocytenAggregatieRemmers (TAR’s) en coumarine derivaten ook wel Vitamine
K-Antagonisten (VKA) genaamd. In het algemeen veroorzaken beide groepen
medicijnen een verhoogde kans op een nabloeding na een bloedige tandheelkundige
ingreep. De kunst is nu dit risico bij deze patiënt in te schatten en een goede afweging
te maken in het al dan niet staken van het antitromboticum.
Programma
18.00 uur
Ontvangst met broodjes, thee, koffie
19.00 uur
Opening
19.05 uur
Bisfosfonaten en Antibiotica
20.15 uur
Pauze
20.40 uur
Pijnstillers en Antitrombotica
21.40 uur
Discussie aan de hand van toetsvragen
22.00 uur
Einde programma en borrel
Docenten
De thema-avonden worden afwisselend verzorgd door Dr. Baucke van Minnen, Dr. Tim
Forouzanfar, Jacques Baart en Leander Dubois zie: www.themaproject.nl. Deze docenten
verzorgen de thema-avond gezamenlijk met een MKA-chirurg uit uw regio.
Leerdoel
Na het volgen van deze cursus is de kennis over bloedstolling, antitrombotica en geldende
richtlijnen omtrent het uitvoeren van bloedige ingrepen bij ontstolde patiënten opgefrist,
weet u een preventieve screening van BP gebruikers te verrichten en is uw kennis bij het
voorschrijven van pijnstillers en/of antibiotica alsmede hun mogelijke interacties met
reeds voorgeschreven medicatie weer up-to-date.
Cursusdocumentatie
Bij inschrijving ontvangt u uiterlijk 14 dagen voor aanvang van uw avond een bevestiging
per e-mail en krijgt u digitaal toegang tot de toetsvragen en de syllabus.
Tijdens de thema-avond krijgt u dit ook uitgereikt, alsmede een basis hand-out over
medicamenteuze pijnstilling en het voorschrijven van antibiotica.
1047647Folder_Themaproject_2013.indd 3
14-11-12 15:13
Data en locaties
Gegevens locaties: zie www.themaproject.nl
11 februari
Leeuwarden
25 maart
Enschede
18 februari
Maastricht
27 maart
Nijmegen
20 februari
Breda
2 april
Eindhoven
4 maart
Goes
8 april
Rotterdam
6 maart
Groningen
15 april
Alkmaar
18 maart
Zwolle
17 april
Den Haag
20 maart
Utrecht
24 april
Amsterdam
Toetsing
Met uw bevestiging, uiterlijk 14 dagen voor aanvang van uw cursus, ontvangt u digitaal
toetsvragen, die u online kunt invullen en retourneren. Alleen de digitaal geretourneerde
toetsvragen vóór aanvang van uw thema-avond tellen mee voor een extra punt voor de
bij het Register ingeschreven tandartsen. Dit extra punt telt alleen mee indien u ook
aanwezig bent tijdens de thema-avond.
De toetsvragen komen tijdens de thema-avond weer terug in de te behandelen stof.
Het themaproject van de NVT, NVMKA en VMTI is met het Q-Keurmerk® geaccrediteerd.
De bij het KRT ingeschreven tandarts ontvangt 3 punten plus 1 punt extra (Q-Keurmerk®
geaccrediteerde cursus) voor het bijwonen van het themaproject.Voor het digitaal maken
van de toetsvragen ontvangt u 1 punt (zie ook hierboven).
Het deelnemerscertificaat wordt u binnen 14 dagen na de
cursus per e-mail toegestuurd.
Inschrijven
Via de website www.themaproject.nl kunt u zich inschrijven voor één van de avonden.
Aanmelden met de bijgesloten antwoordkaart is ook mogelijk.
Bij inschrijving machtigt u de NVT tot automatische incasso van het deelnemersbedrag.
Kosten inschrijving:
NVT/NVMKA/VMTI lid: 95 EUR. Niet-leden NVT/NVMKA/VMTI: 145 EUR.
Mondhygiënisten: 95 EUR.
Bevestiging van inschrijving ontvangt u per e-mail uiterlijk 14 dagen voor aanvang van
uw thema-avond. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de cursus bent u
het gehele cursusbedrag verschuldigd.
NB:
Bij elke locatie is een bepaald aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijving vindt plaats op “first come,
first served” basis. Bij onvoldoende belangstelling kan een thema-avond worden geannuleerd.
Contact / meer informatie
Themaproject “Patiënten en Hun Pillen – the big four”
p/a Postbus 1
4286 ZG ALMKERK
Telefoon : 0183 406035
Fax
: 0416 391399
Email
: [email protected]
Web
: www.themaproject.nl
1047647Folder_Themaproject_2013.indd 4
14-11-12 15:13
Inschrijfkaart:
Themaproject 2013 Patiënten en Hun Pillen – the big four
Inschrijven:
bij voorkeur via de website www.themaproject.nl
Indien per kaart: Eén deelnemer per inschrijfkaart.
Achternaam deelnemer:
Voorletters:
BIG-nr.*:
M /V
NVM-nr.*:
Adres:
Postcode/woonplaats:
/
Telefoon praktijk:
e-mail:
* opgeven ivm registratie
 Tandarts: lid NVT / lid NVMKA / lid VMTI
EUR 195
 Tandarts: niet-lid NVT / NVMKA / VMTI
EUR 145
 Mondhygiënist
EUR 95

stuur mij informatie over het lidmaatschap van de 
NVT / 
NVMKA / 
VMTI
Graag aangeven: datum - plaats van 1e voorkeur:
 11 februari
Leeuwarden
 25 maart
Enschede
 18 februari
Maastricht
 27 maart
Nijmegen
 20 februari
Breda
 2 april
Eindhoven
 4 maart
Goes
 8 april
Rotterdam
 6 maart
Groningen
 15 april
Alkmaar
 18 maart
Zwolle
 17 april
Den Haag
 20 maart
Utrecht
 24 april
Amsterdam
Ondergetekende verleent eenmalige machtiging aan de NVT om van zijn/haar bank/girorekening
de kosten af te schrijven voor het Themaproject 2013 NVT NVMKA VMTI, ten gunste van
bankrekeningnummer 45.89.97.862, ten name van NVT congresregistratie, Almkerk.
Rekeningnummer: Bank / Giro
Op naam van:
Plaats:
Handtekening:
Datum:
1047647Folder_Themaproject_2013.indd 5
14-11-12 15:13
Themaproject 2013 NVT – NVMKA - VMTI
Patiënten en Hun Pillen – the big four
Antwoordnummer 15000
4269 ZV BABYLONIENBROEK
Postzegel
niet
nodig
14-11-12 15:13
1047647Folder_Themaproject_2013.indd 6

Similar documents