Maties praat teen Zim-wapens - WWW0

Comments

Transcription

Maties praat teen Zim-wapens - WWW0
DieMATIE
Gratis op kampus versprei • sewe-EN-SESTIGSTE JAARGANG • NO 9 • WOENSDAG 23 april 2008
Guide dogs
lead the
blind’s way
. Politieke Bestuurstudente oorhandig memorandum aan Munisipaliteit
Maties praat teen Zim-wapens
CYRIL PRINSLOO
“MENEER die President, daar ís ’n
krisis in Zimbabwe.”
Dít was die boodskap van SR-voorsitter WJ le Roux by ’n byeenkoms
Vrydag op die Rooiplein. Studente
het hier hul ontevredenheid oor die
Zimbabwe-wapenkrisis uitgespreek.
Die Suid-Afrikaanse regering het
verlede week geweier om ’n Chinese
skip – gelaai met wapens bestem vir
Zimbabwe – weg te wys.
Die skip, wat Vrydagmiddag nog
in Durban geanker was, het luidens
berigte later dieselfde dag uit dié
hawe gevaar. Dit het gebeur nadat die
Durbanse hoë hof ’n bevel toegestaan
het om te keer dat die wapens deur
Suid-Afrika vervoer word.
Die skip was teen druktyd Dinsdag­
oggend steeds op soek na ’n ander
Afrika-land waar hy sy berugte vrag
kan aflaai.
’n Groep van sowat 100 studente
het op die Rooiplein bymekaar
gekom­­­­­­ om ’n memorandum aan die
direkteur van gemeenskapsveiligheid
in Stellenbosch, mnr Richard Bosman,
te oorhandig.
Die memorandum is deur Samantha
Bath, MPhil-student in Politieke
Bestuur, aan die skare voorgelees.
“As ’n groep Stellenbosch-studente
is ons ontsteld oor die regering se
besluit om nie in te meng in die wapen­
transaksie tussen Zimbabwe en China
nie,” lui die inleiding.
Die memorandum het die regering
versoek om die wapens terug te hou
totdat die Zimbabwiese verkiesing ’n
“bekende en vreedsame uitslag het”.
Intussen het Bath haar tevreden-
heid uitgespreek oor die feit dat die
skip Suid-Afrika verlaat het. “Ons
hoofdoelwit is bereik,” het sy gesê.
Sy erken egter dat die tydsbere­
kening van die oorhandiging van die
memorandum blote toeval was. “Ons
stem was net een in ’n skare stemme
wat vir dieselfde uitslag gevra het.”
Bosman het by die geleentheid aan
studente sy versekering gegee dat die
memorandum aan die nuwe burgemeester, mnr Patrick Swartz, en aan
die munisipale bestuurder­ oorhandig
sou word. Hulle sou dit dan aan die
nasionale regering stuur.
Prof Willie Breytenbach, Politieke
Wetenskap-dosent en ’n kenner van
Afrika-politiek, was ook tydens die
geleentheid teenwoordig.
“Ek ondersteun hierdie inisiatief.
Ons regering moenie naïef wees
oor die situasie in Zimbabwe nie,”
het hy gesê. Breytenbach meen die
Zimbabwiese regering wil die wapens
gebruik om sy burgers te intimideer.
Tshepo Mvulane, prim van Lobelia,
het as seremoniemeester by die geleent­
heid opgetree. “Aan die Zimbabwiërs
hier wil ons sê: ‘Ons is met julle. Ons
ondersteun jul sorge en ons probeer
om, namens die res van die Afrikakontinent, by julle te staan en by te
dra tot die geveg teen wat in jul land
gebeur,” het hy aan die skare gesê.
Sommige van die Zimbabwiërs wat
die byeenkoms bygewoon het, wou uit
vrees vir vervolging nie met die media
praat nie.
Een Zimbabwiër, Pieter Jansen
van Vuuren, het wel gesê alhoewel
hy hoop dat die saamtrek ’n verskil
aan die situasie in sy land sal maak,
hy steeds twyfel. “Ons sal maar moet
wag en sien,” het hy gesê.
CURRENT AFFAIRS
Undercover
report: Drug fix
at parking lot
CURRENT AFFAIRS
DIE JOOL-advieskomitee (JAK), wat
na aanleiding van ’n memorandum
van verstandhouding tussen die SR
en die JOOL-komitee gevorm is, het
Maandag vir die eerste keer vergader.
Die advieskomitee word deur die
PSO-voorsitter, Christo van Wyk, gefasiliteer. Van Wyk is ook die ondervoorsitter van die primkomitee. HKlede vir JOOL en die JOOL-komiteevoorsitter dien op die JAK.
Van Wyk het by die vergadering
die­­­­­­­­ doel van die advieskomitee verdui­
delik: Om voorstelle aan die JOOLkomitee te maak oor hoe om JOOL te
verbeter. Die komitee sal ook poog om
kommunikasie tussen koshuise en die
JOOL-komitee te bevorder.
Die JOOL-komitee word egter nie
noodwendig deur die voorstelle van
die advieskomitee gebind nie. “Die
JOOL-kantoor sal egter terugvoer gee
oor of die raad wat gegee is geïmplimenteer is, en indien nie, redes moet
verskaf,” het Van Wyk by die vergadering verduidelik.
Volgens die memorandum, wat
in Maart onderteken is, het die aard
van die verhouding tussen die SR en
die JOOL-komitee in die laaste tyd
“vervaag” en sal ’n langtermynooreenkoms dus voordelig wees om hierdie
verhouding beter te definieer.
Die JAK sal voortaan twee keer
per jaar vergader: Die eerste vergadering sal in die eerste semester na
afloop van elke JOOL-termyn geskied
4
Aanbly in SA
steeds lonend
STUDENTEFORUM
PROTES VIR ZIM Twee Zimbabwiese studente stap terug klas toe ná ’n saam­
trek Vrydag op die Rooiplein waartydens die Suid-Afrikaanse regering se
hantering van die krisis in dié land gekritiseer is.
Foto: JOHANN SWART
JOOL-advieskomitee hou eerste vergadering
PIETER-FRANCOIS THERON
3
om ’n verslag saam te stel met aanbevelings vir die volgende JOOL. Die
tweede vergadering vind in die vierde
kwartaal plaas nadat die nuwe HKlede vir JOOL verkies is.
Tercia Krause, uittredende JOOLkomiteevoorsitter, het by die vergadering terugvoer oor vanjaar se JOOL
gegee. Volgens haar het kommunikasie tussen koshuise en haar komitee
verbeter. “Daar is egter steeds werk
wat deur beide kante gedoen moet
word,” het sy bygevoeg.
Krause het aan die JAK verduidelik
watter probleme vanjaar tydens JOOL
ervaar is. Die “sabotasie” van bemarkingspogings deur kompete­rende
koshuise en selektiewe deelname aan
JOOL-gebeurtenisse is uitgelig.
HK-lede is tydens die vergader-
ing die geleentheid gegun om punt
vir punt die verskillende aspekte van
JOOL te bespreek.
JOOL-toere het veral debat
ontlok. Calumet Links, HK-lid
van Helderberg, het voorgestel dat
’n ander fondsin­samelingspoging
oorweeg word omdat die inwoners
van kusdorpe “geïrriteerd raak met
koshuise”. Verskeie HK-lede het die
vergadering egter daarop gewys dat
dit hul grootste bron van inkomste is.
Die komitee het ’n mosie aanvaar om
alternatiewe tot “blikskud” op JOOLtoere te ondersoek.
’n Mosie om die bedrag wat op
Vensterversierings bestee mag word, te
beperk is egter deur die JAK verwerp.
Die vergadering se beslissings sal
nou in verslagvorm saamgevat word.
Van der Stel Sportklub
Du Toitstraat, Stellenbosch
Tel: 0218829977
Faks: 0866055633
13
JOOL-UITSLAE
SMOEGBEKER
(Wenners van JOOL)
1 Nerina en Pieke
2 Heemstede en Eendrag
3 Aristea en Dagbreek
JOOLBEKER
1 Erica en Huis Visser
2 Heemstede en Eendrag
3 Nerina en Pieke
GELDBEKER
1 Nerina en Pieke
2 Minerva en Helshoogte
3 Heemstede en Eendrag
GEMEENSKAPSBEKER
1 Aristea en Dagbreek
2 Heemstede en Eendrag
3 Huis ten Bosch
en Huis Marais
Tiramisu
Dubbel Beef Burger, Chips & Glas wyn @ R30,00
1/4kg Clubsteak, chips & Bier @ R35,00 | 750ml SAB Bier @ R13,00
Spitbraai (functions) @ R55,00 (venue included!!)
iki
t
n
ZEALAND
NEW
o
C
AUCANADA USA WORK VISAS
kuier langs die kaggelvuur !
PRIVATE PARTIES | NO Venue Fee | Buffet / Platters
...u’re home!
w w w.sun.ac.za/diematie
Restaurant en Onthale
tiramisurestaurant.co.za | Tertius 083 531 8152
2 News
DieMatie 23 April 2008
. Inklusiwiteit van Afrikaans en veeltaligheid by beraad bespreek
Maties vas
oor gesteelde
kuns, padborde
Adam Tas hou ‘Nuwe Hoop Studenteberaad’
NANINE STEENKAMP
Die inklusiwiteit, al dan nie,
van Afrikaans sowel as veeltaligheid
was Saterdag twee van die bespre­
kingspunte by Adam Tas se “Eerste
Nuwe Hoop Studenteberaad”.
Die Adam Tas-vereniging beywer
hom vir die bevordering van Afri­
kaans.
Die beraad, wat deur oud-onder­
voorsitter en SR-sekretaris, Piet le
Roux, gefasiliteer is, se tema was:
“Wat is die dinamiese prosesse wat op
Stellenbosch maak of mense deel van
Stellenbosch voel of nie? ’n Model­
van hoop vir relevansie,” aldus die
beraad se program.
Ten spyte van die gewigtige tema,
is die beraad deur slegs sowat 30 ver­
teenwoordigers bygewoon, hoofsaak­
lik studenteleiers.
Le Roux het die tema verduidelik:
“Met relevansie bedoel ek dat die Stel­
lenbosser moet voel hy dra by tot sy
gemeenskap, en sy gemeenskap dra by
tot hom.” Hy wou hê dat vyf sprekers
elk ’n stelling moes bespreek waaroor
die meeste studente saamstem, om te
bepaal wat die kwessies is waaroor
Daar is ook gepraat van “Arikaans­
studente verskil. Ná afloop van die sprekende klieks” wat moet uitreik na
toesprake, was dit egter duidelik­ dat hul mede-Maties om hul in te sluit in
daar nie só maklik oor taal­kwessies die oorwegend Afrikaanse kultuur op
saamgestem sou word nie.
kampus. “Daar moet interaksie wees
Jerome Tjizo, ’n lid van die Eerste tussen die klieks. Hulle moet tyd
Generasiekommissie, het ná afloop saam spandeer en mekaar se verskille
van ’n toespraak oor die noodsaak­ omhels,” was ’n verteenwoordiger van
likheid van ’n vrye
Si monsberg,
vloei van idees die
Udo Hellberg,
organiseerders van
se mening.
“Mense
moet
die
aandie beraad gekriti­
Hy het voor­
leer van ’n ander taal as
seer.
gestel dat daar
“Julle praat van
meer
moeite
verrykend beskou...”
’n vrye vloei van
gedoen moet
idees, maar hoe kan
word om stu­
daar ’n vrye vloei
dente van an­
van idees wees as
der kulture by
daar vooraf besluit is wie gaan praat Afrikaanse tradisies, soos sokkies, in
en waaroor hulle gaan praat,” het hy te sluit.
gevra. Le Roux het later geantwoord
Me Shirlwene Thomas, projekad­
dat die voorafbepaalde program bloot ministreerder: Spesiale Projekte by
was om struktuur aan die beraad te die Eenheid vir Multikulturalisme
verskaf.
en Diversiteit, het egter gewaarsku
Inklusiwiteit oor die taalbeleid het dat integrasie nie assimilasie moet
ook bespreking ontlok. “Afrikaanse beteken­ nie. Almal was dit eens dat
mense is daarvoor ver­antwoordelik kultuurgroepe steeds hul identiteit op
[…] om hul taal ’n instrument van Stellenbosch moet kan behou.
onderrig te maak,” het Tshepo Mvu­
Taamba Iithete, voorsitter van die
lane, prim van Lobelia, gesê.
Eerste Generasiekomissie, het byge­
Chip frier causes small fire in Neelsie
PIETER-FRANCOIS THERON
AN OIL fire at the London Pie Co.
shop in the Neelsie caused some ex­
citement among students on Monday.
According to platoon officer Zane
Malan from the Stellenbosch fire bri­
gade, they received a call from the
shop at 09:44 on Monday morning.
Firemen were on the scene at 09:50.
The fire erupted when hot oil from
a deep fat chip frier spilled and caught
fire, igniting an adjacent wall socket.
“We were sitting at the tables
across from the shop when we saw
ladies from the back of the shop run­
ning to the front,” eyewitness Krisin
Rutgers explained. “They all ran out
looking for a fire extinguisher.”
According to Ms Mariana King,
shop manager, five fire extinguishers
were used to try and quell the blaze,
but with little effect. “A student then
suggested we use sand.” A sand si­
garette bin was quickly fetched by a
security guard who used it to put out
the flames.
According to Malan the fire was
already put out when they arrived.
King confirmed they only phoned
the brigade after trying to put out the
blaze themselves.
The shop suffered minimal dam­
CONTENTS HOT The fire brigade was called in on Monday to help put out a
fire at the London Pie Co. shop in the Neelsie.
Photo: JOHANN SWART
age. The frier, which had been pur­
chased last week, was destroyed and
the wall socket and extractor fan were
also damaged.
Shop staff spent the morning
cleaning up the dry powder from the
fire extinguishers before re-opening
the shop in time for lunch.
Ms Sunette Brink, Neelsie Cen­
tre manager, explains that the centre
only provides fire equipment for the
communal areas. Shopkeepers are re­
sponsible for stocking fire equipment
sufficient to their needs.
isiXhosa News Update | Isishwankathelo sendaba
Abafundi beMaties baqhanqalazela izixhobo zase Zimbabwe
Mayela nekhulu (100) labafundi
ebebedibene eRooiplein ngolwesiHlanu beqhanqalazela izixhobo
iChina efuna ukuzisa eZimbabwe.
Inqanawe yaseChina egcwele
zizixhobo zomkhosi waseZimbabwe, ibifuna ukuzishiya kuxweme
lwaseDurban kule veki iphelileyo.
Inkundla yaseDurban iyalele ukuba le nqanawa ayinakukwenza
oko kwaye le nqanawe ifuna enye
indawo yokuzishiya kwalapha.
Umhlali ngaphambili webhunga labafundi (SRC) u-WJ le Roux,
uxelele abafundi emhlanganweni ukuba , ngaphandle kwento
ethethwe ngumongameli uThabo
Mbeki emaphepheni, ikhona yona
ingxaki eZimbabwe. Le ndibano
ibiququzelelwe
nguSamantha
Botha umfundi wezopolitiko. Uye
wanikezela ngememorandamu
kumphathi wezokhuseleko loluntu eStellenbosch,uRichard Bosman.
Le memorandum ithi abafundi
baseStellenbosch abavumelani
norhulumente wase-South Africa
ekusingatheni lo mbandela waseZimbabwe.
I-Adam Tas ibibambe inkomfa
I-Adam Tas, iqumrhu elifuna ukukhuthaza i-Afrikaans, ibibambe
inkomfa kwithala le ncwadi kulo
mgqibelo uphelileyo. Umququzeleli wale nkomfa uPiet le Roux
(unobhala webhunga labafundi
SRC) ebefuna ukuxoxa amanqaku amahlanu abathe abafundi
bavumelana ngawo ukwenzela
ukuba bakwazi ukuchaza izinto
abafundi
abangavumelaniyo
nazo.
Nangona bekucacile ukuba
akukho lula ukuvumelana ngemicimbi yolwimi. Abo bebethe
baya kule nkomfa kubandakanya
uTshepo Mvulane, usihlalo waseLobelia, umhlali ngaphambili
we-First Generation Commission
uTaamba Lithethe kunye no-Shirlwene Thomas we-Unit for Multiculturalism and Diversity.
Amalungu enkomfa axoxe
mayela nokubabanzi kwe-Afrikaans kwaye bachaza ukuba
abafundi be-Afrikaans kufuneka
benze ngakumbi ukufunda ezinye iilwimi zase-Afrika ukuba
balindele abanye ukuba bafunde
i-Afrikaans.
Inkampani yevenkile yeLondon
Pie ifumene umlilo
Inkampani yevenkile yeLondon
Pie kwindawo ethengisayo eNeelsie ifumene umlilo ngentsasa
yangomvulo. Ngokuka Marianne
King,umphathi wevenkile, into
yokugcada ichithe amafutha athe
enza umlilo.
Abasebenzi
basebenzise
izicimi zokucima umlilo ezintlanu,
kodwa khange ucimeke. Umfundi
ucebise ngokuthi kufuneka besebenzise isanti. Unogada uthe
weza nenkonxa egcwele yisanti
wayigibisela emlilweni ethe yacima umlilo. Abacimi bomlilo bebekho nabo kwesi sehlo.
• This isiXhosa translation of
the main news headlines was
done by Vuyokazi Mntuyedwa,
a Masters­ student in second
language­ teaching.
voeg dat daar ’n wedersydse bydrae
moet wees wanneer gepoog word om
ander kulture op Stellenbosch te inte­
greer. “Ons moet bereid wees om ook
dit te gee wat ons van [ander kultuur­
groepe] verwag,” het hy gesê.
Gedurende die debat is die rektor
se beplande “courageous conversa­
tions”-inisiatief telkemale geopper.
Mvulane het aan Adam Tas se bestuur
gevra dat die persoon wat aangewys
word as die inisiatief se projekleier, in
die toekoms genader word indien die
vereniging soortgelyke berade hou.
Konsensus is wel bereik oor veel­
taligheid, met verskeie bywoners wat
opgemerk het dat studente wat van
ander verwag om Afrikaans magtig
te word, self ook moeite moet doen
om ’n Afrika-taal aan te leer. “Mense
moet die aanleer van ’n ander taal as
verrykend beskou en nie as moeite
nie,” het Thomas gesê.
Le Roux het ná afloop van die be­
raad erken dat daar nie noodwendig
bereik is wat beoog is nie, maar het
die gesprekke by die beraad verwel­
kom. Die Adam Tas-bestuur beplan
nou om ’n verslag van die beraad aan
die bestuur van die US te oorhandig.
In die sop oor mop
SKOONMAKERS by Lydia vroue­­­­­­­­­­­­
koshuis het vroeër die maand onder
die soeklig gekom toe dit bekend ge­
word het dat hulle dieselfde moppe
gebruik om beide toilette en gesig­
wasbakke in dié koshuis skoon te
maak.
Volgens me Lydia Willems, in­
wonende hoof, het sy tydens die week
van 10 April bewus geword van dié
onhigiëniese skoonmaakpraktyk.
“Een van die leiers in die koshuis
het my van die voorval ingelig. Dit
was ’n eenmalige voorval en ek het
dit dadelik aan Berco gerapporteer,”
het Willems gesê.
Berco-streeksbestuurder, me Zu­
zette Buteux het ook die voorval
bevestig. “Skoonheid en higiëne in
ablusie-fasiliteite is krities by enige
instansie. Die voorval is ten volle
ondersoek en is by die koshuis op­
gelos,” aldus Buteux.
Volgens Buteux gaan daar nie dis­
siplinêre stappe teen enige skoonmak­
er geneem word nie, omdat Willems
geen beskuldigde wou uitwys nie.
“Ek wou nie die werker wat die
verkeerde metodes gebruik het uitlig
nie, omdat ek gevoel het dit onregver­
dig teenoor die persoon sou wees,”
het Willems verduidelik.
- Johann Swart
HERMAN WIID
TWEE woonstelmaats en ’n medeMatie is op 13 April gearresteer
nadat gesteelde kunswerke en
padtekens in hul besit gevind is.
Twee inwoners van ’n woon­
stel in die De Kluisters-kompleks,
Chris Reeves (18) en Warwick
Denman (19), asook ’n derde
verdagte, Benson Raal (20) sal op
9 Mei in die Stellenbosch landdros­
hof verskyn.
Hulle word daarvan verdink
dat hulle twee kunswerke wat deur
mnr Dirk Winterbach geskep is,
gesteel het.
Volgens mnr Jan Winterbach,
die kunstenaar se seun, het drie
kunswerke wat deur sy pa geskep
is, onlangs uit hul voortuin in
Markstraat verdwyn. Die derde
kunswerk word steeds vermis.
“Ons het oral in die dorp plak­
kate van die kunswerke opgesit,”
vertel Winterbach, Jnr. “Ek het
later ’n oproep gekry van iemand
wat sê dat hulle weet waar een van
die beelde is.” Hy het toe ’n klag
van diefstal by die polisie gelê.
Reeves en Denman is by hul
woonstel deur konst Marius Wil­
liams aangekeer. Volgens SAPDmediawoord­voerder, kapt René
Matthee, het Williams omstreeks
21:00 daardie aand, tydens sy be­
soek aan die woonstel, deur die
venster gekyk en gesien dat daar
mense binne is. Hy het hulle ver­
soek om die deur oop te sluit,
maar toe hulle hom ignoreer, het
hy besluit om deur die woonstel se
venster te klim.
Binne die woonstel het hy die
verdagtes in ’n klerekas in een
van die slaapkamers gevind, ter­
wyl een van die kunswerke in hul
woonkamer te vinde was. Ver­
skeie padtekens wat vermoedelik
aan die Munisipaliteit behoort, is
ook in die woonstel gevind.
Die tweede kunswerk is in Raal
se besit gekry. ’n Konst Bergstedt,
ook van die Stellenbosch SAPD,
het inligting ontvang oor die kuns­
werk en besluit om dit op te volg.
Die betrokke beeld was eg­
ter nie te vinde toe hy by Raal
se woning opdaag nie. “Ek het
die beskuldigde gebel en gesê hy
moet die beeld bring en my by
die polisie­stasie kry,” vertel Berg­
stedt. Hy het die verdagte later by
die polisiestasie gearresteer.
Volgens Winterbach Jnr, is die
beelde “lewensgroot”. Bergstedt
vermoed ook dat die beelde met ’n
motor vervoer sou moes word.
Vakansiedae gaps akademiese tyd
MIA SMIT
Die bykomende vakansiedag op
2 Mei veroorsaak wel groot opwin­
ding onder studente, maar dit veroor­
saak net kopsere vir die universiteit se
akademiese personeel.
“Om op redelike kort kennis­
gewing die akademiese program,
wat reeds lankal vasgestel is, te moet
ver­ander, is werklik moeilik,” sê prof
Magda Fourie, vise-rektor: Onderrig.
Die nasionale regering het verlede
maand besluit om nog ’n vakansiedag
uit te roep. Verskeie vakbonde het op
’n bykomende vakansiedag aange­
dring, aangesien Goeie Vrydag en
Menseregtedag albei vanjaar op 21
Maart geval het.
Die bykomende vakansiedag het
nou veroorsaak dat eerskomende
naweek én die een wat daarop volg
albei langnaweke is, met slegs twee
werksdae tussen-in.
Volgens Fourie is daar fakulteite,
veral die Lettere en Sosiale Wetens­
kappe, Natuurwetenskappe en Eko­
nomiese en Bestuurswetenskappe,
wat geraak is en wat noodgedwonge
hulle toetse moes skuif en ander da­
tums moes reël vir die indiening van
werkopdragte.
Sommige fakulteite en departe­
mente het ook klasse wat op die Dins­
dag en Woensdag tussen die twee
langnaweke val, afgestel. Fourie
erken dat sommige studente wat nie
vrystelling van hul klasse gekry het
nie, waarskynlik steeds nie klas toe
sal kom nie. “Die Dinsdag en Woens­
dag is egter gewone akademiese dae,
en die normale akademiese bedry­
wighede sal voortgaan,” sê sy.
Die verlore akademiese tyd wat in­
gehaal sal moet word is volgens Fou­
rie ’n rede tot kommer. “Dosente sal
self reëlings moet tref om die verlore
tyd in te haal. Dit sal druk plaas op
dosente en studente om betyds al die
werk gedoen te kry voor die Junieeksamen en die verlore tyd sal moet
opgemaak word in die res van die
kwartaal se klasse.”
Fourie moedig studente aan om
die bykomende vakansietyd ook tot
hul akademiese voordeel te benut.
Die twee langnaweke so kort ná me­
kaar bied volgens haar aan studente
die ideale geleentheid om agterstal­
lige werk in te haal en vir die eksa­
men, wat reeds op 20 Mei begin, voor
te berei.
“Maar ek is seker studente sal ook
tyd inruim vir ontspanning!,” voeg sy
by.
Aktuele Sake 3
23 April 2008 DieMatie
. Network to be fully operational by December
New wireless network to
connect everyone
ivanka van der merwe
The Stellenbosch Community
Network (SCN) project is a new and
exciting technological collaboration
between the university and the Stellenbosch Municipality.
The project revolves around a new
wireless network that, unlike MatiesWiFi, will be available to all Stellenbosch residents and can be accessed
from as far as Die Boord.
Mr Joe Smit, Director of IT User
Services for Stellenbosch University,
and Municipality IT Manager mr
Robert Muller are the people behind
this new initiative. One of SCN’s
many objectives is to “empower local communities,” says Smit, allowing them access to information and
e-learning facilities.
“The municipality’s vision is to
create an environment where its residents, businesses and institutions are
interconnected, have high speed, lowcost internet connectivity, have access to digital information and communication while it enhances security
and services to its citizens.”
With such an ambitious and driven
objective it is easy to see what great
potential this project has.
The benefits should not be underestimated, as SCN will mean that all
students and staff living privately in
the Stellenbosch area will be able to
connect to services like WebCT­, Webmail and access the Internet through
“The SCN should be a very
dynamic environment and
... grow continuously.”
InetKey from almost anywhere.
Currently, users connecting to
MatiesWiFi can only do so from within university buildings or the Neelsie.
Also, users will not be required
to register at Student IT or pay a regi­
stration fee – the use of the SCN is
free, provided you have the necessary
hardware.
An estimated 100 users are already
connected to SCN, but this number is
expected to grow significantly as soon
as the network is fully operational by
December.
This week, SCN is expected to link
up with the Municipality network,
which will broaden its user base.
Currently there are “twelve antennas on top of Helshoogte Residence
at which you can point your WiFi antenna,” Electrical Engineering PhD
student Christiaan Brand says.
The plans for more antennas to
go up on Papegaaiberg are currently
awaiting approval. Anyone who falls
within line-of-sight range of these
antennas will be able to access the
network.
“The SCN should be a very dynamic environment and the idea is
that it should grow continuously. If I
add a hotspot at my home for instance,
the idea will be to allow my neighbour
also to use that hotspot,” says Smit. In
this way the network will not only be
provided to the people, but will work
through the people as an interconnected mesh of hotspots.
For more information, a discussion­
forum and technical detail, visit www.
scn.za.net.
PSO-studente nou ook gementor
hein scholtz
Daar is vanjaar ’n verandering op
kampus, en dit blyk van die kant van
die Privaat Studente-Organi­sasie af te
kom. Die PSO-Mentorprogram word
vanjaar geloods en dit is moontlik
die begin van ’n PSO-renaissance op
akademiese front.
Die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO) het
’n afdeling vir Terapie en Persoonlike Ontwikkeling (TPO) waaronder
die mentorprogram val. Die afdeling
fokus veral op die opleiding en ondersteuning van mentors.
Me Leslie Lotz, die koördineer­der
van die Persoonlike ontwikkelings­
porte­feulje by die SSVO, is vanjaar
ver­antwoordelik vir die reëlings en
koördinering van die mentorsisteem
op kampus.
Die rede vir die totstandkoming
van ’n PSO-Mentorsisteem is, volgens Lotz, dat dit al lankal nodig en
uiters belangrik is.
Die mentorsisteem is tot dusver
hoofsaaklik binne koshuisverband
gehanteer. Die behoefte om die PSOstudente te bereik deur ’n soortgelyke
diens is reeds ’n geruime tyd teenwoordig, aangesien privaatwyk-studente dieselfde vrae en onsekerhede
as hul eweknieë in koshuise het
Die logistiek en reëlings vir ’n
PSO-diens is aansienlik moeiliker
om te koördineer as by koshuise met
bestaande strukture vir sulke aksies.
Die SSVO het vanjaar die keuring­
van die mentors gedoen en is
bygestaan­ deur die betrokke koshuise
en belangstellendes.
Daar is verskeie probleme en uitdagings wat PSO-mentorprogramme
betref, byvoorbeeld ’n gebrek aan
gereelde interaksie met eerstejaarstudente.
PSO-mentors moet gevolglik ’n
groter aantal studente bereik wat terselfdertyd minder toeganklik is.
Die program behels dat PSOeerstejaars vrywilliglik moet besluit
om na ’n mentor te kom vir hulp, terwyl dit in die koshuise verpligtend is.
Daar is elke middag tussen 12:00
en 14:00 op die hoek van Victoria- en
Bosmanstraat 49 twee mentors wat
hul advies lewer, hetsy akademies- of
aanpassingsgewys. Die dienspunt is
sentraal en maklik om te vind, asook
ruim en gemaklik.
Twee van die mentors, Jaco
Jordaan van Oude Molen en Tshepo
Mvulane van Aurora, is in hul skik
met die werk wat sover gedoen is.
Jordaan is egter bekommerd oor die
huidige status van die PSO-eerstejaar.
Hy meen die grootste probleem wat ’n
eerstejaar het, is om aan te pas in die
nuwe akademiese omgewing.
Die moeilikheidsgraad en hoe­
veelheid werk verhoog aansienlik en
die meeste van die eerstejaars kan nie
hier­die druk hanteer nie.
Effektiewe tydsbestuur met betrekking tot ­ akademie, sport en so­
siale aktiwiteite blyk hierdie jaar die
meeste van die tyd ’n probleem vir
eerstejaars te wees. Mvulane meen
dat vervoer vir PSO-eerstejaars die
grootste probleem is en die vraag wat
die meeste aan hom gestel word is of
hierdie eerstejaars nog koshuishuisvesting kan kry.
’n Vox populi van eerstejaars op
die Rooiplein het gewys dat die meerderheid van die PSO-eerstejaars onbewus is van die dienspunt en die potensiële akademiese voorsprong wat
dit aan hulle bied.
Dit is moontlik te wyte aan die
oorweldigende verwelkomingsprogram en akklimatisering op kampus.
Die meerderheid van die bemarking vir die mentorprogram is egter
ook hiertydends gedoen.
Noudat die eerstejaars se evalueringspunte uit is en die tutorprogramme vol is, besef die eerstejaars
hopelik dat die mentorprogram van
kardinale belang is.
NCA’KOS
Fly For Free competition
Collect the most till slips from 1 February 2008 until
30
NO
November 2008 and win a return ticket to London.
Participating outlets are Nca’kos Neelsie, Nca’kos Academia, Nca’kos Mc Donald Street as well as Tiramisu
Sports Bar & Restaurant.
RULES!
The FLY FOR FREE competition winner will be
announced on
NCA’KOS
Neelsie
NCA’KOS
Academia
(Ou Akkerdeli)
NCA’KOS
Mc Donald Straat
(Ou De Vos Reinhardt)
NEW
Nca’kos Mc Donald Street Drop & Collect Laundry
Meal vouchers also
valid at Laundromat
Koop ’n
Diesel-raam en kry
’n Diesel-sonbril
gratis
4 Current Affairs
DieMatie 23 April 2008
Park and get your fix
fokus op genealogie instituut
Investigations into the recent police raids in various
Stellenbosch clubs uncovered a rumour that students’
Marijuana­ supplies are obtained largely by the town’s car
guards. Lize Kok went undercover to look into the matter.
jou ma se pa se nefie se ouma Hier kyk een van GISA se personeel­
lede deur ’n stamboom op ’n mikrofilm.
Foto: Antoinette Keeve
Ontdek die wortels
van jou stamboom
elnari potgieter
Het jy geweet dat Harry die
Strandloper die oupa was van
Pieter­nella van die Kaap, en dat
Paul Kruger direk van Pierternella
afstam? Of dat die Snyman-familie direk afstam van Hans Christopher Schneider en sy verbande
slavin, Groot Katryn?
Dis om staaltjies soos dié wat
die personeel van die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika
(GISA) se lewens draai.
Genealogie is die kuns van
familiestamboom-opsporing. Dit
help ons om ons voorgeslagte se
lewens te verstaan en hul in ’n historiese konteks te plaas, sodat ons
die verweefde lappieskombers van
die hede en die verlede kan begryp
en waardeer. Dit is ook ’n wetenskap wat verhale, so dikwels uit
die vergetelheid ontruk, met bewyse te staaf.
GISA spits hulself spesifiek
toe op Suid-Afrikaanse familie­
stambome, waar ervare navorsers
inligting boekstaaf tot voordeel
en publikasie van die Suid-Afrikaanse Geslagsregisters. Die
jongste weergawe (nr. 16) is April
vanjaar uitgegee.
Hierdie registers bevat alle
Suid-Afrikaanse vanne en toe­
paslike inligting tot en met 1900.
GISA werk nou saam met die
Universiteit van Stellenbosch,
veral departemente wat werk met
menslike wetenskappe en kul­
tuurgeskiedenis. Genealogie word
egter nog nie as ’n volwaardige
universiteitskursus in Suid-Afrika
aangebied nie.
GISA is ’n nie-winsgewende,
ongesubsidieerde organisasie. Dié
instelling het in 2002 die trofee
ontvang vir mees belowende en
Inter
bydraende genealoog vir weergawe 7 en 8 van die Suid-Afrikaanse geslagregisters en is ook
betrokke by die toekenning van
die DF du Toit Malherbe-prys,
asook die Margaret Caires-prys
vir mees belowende genealoog in
die Wes-Kaap.
Volgens mnr Leon Endemann, stigter van GISA, neem
die belangstelling in genealogie
sporadies toe. Mense klop hier
aan om hul biologiese ouers op
te spoor, met die hoop dat hulle
vir ’n Voorgeslagtelike Visa kan
aansoek doen, om meer te wete te
kom oor familiesiektes of uit blote
nuuskierigheid.
Bronne wat gebruik word sluit
in: kerkregisters, sterfkennisse,
boedels, mikrofilms (gelees met
spesiale mikrofilmlesers by die instituut), tydskrifte, foto’s, kiesers­
lyste, manuskripte, die Internet
(wat met groot versigtigheid gebruik moet word), handgeskrewe
dagboeke en ook mense.
Indien jy belangstel in jou fa­
milie­lyn, skraap soveel as moontlik inligting oor jou familie bymekaar, bepaal die leemtes en nader
GISA om die leemtes te help vul.
Hul billike tariewe is as volg: R15
per uur, R80 per dag en R240 per
week. Wees seker wat jy soek, anders kan jy verlore en verdiep raak
in die legkaart van geskiedenis.
GISA gaan ook een van die dae
Internet bronne en CD’s met SuidAfrika se geslagregisters vrystel.
As jou wortels vir jou ’n saak
van belang is, of as jy ’n ou foto
in ’n geheimsinnige kis ontdek
het, of as jy sommer net nuuskie­
rig is, kan jy GISA se webwerf
by www.gisa.org.za besoek. Dalk
ontdek jy dat jou oumagrootjie die
agterklein­niggie van Koningin
Victoria was!
nuus
STUDENTE is misdaadteikens
Talle PUK-studente was verlede
week die teiken van misdade by
die Fanie du Toit-Sportterein op
Potchefstroom.
’n Grypdief het meisies ge­teiken
­en hul handsakke met geweld afgeneem. Verder is daar ook in ’n
motor ingebreek. Beskermings­
dienste het meisies aangeraai om
nie alleen rond te beweeg nie.
kampus ontvang r9,4m
Die Mafikeng-kampus het onlangs
’n bedrag van R9,4 miljoen van
Edu-Loan ontvang. Gedurende
2007 het Edu-Loan 1626 lenings
aan studente van hierdie kampus
toegeken. Hierdie lenings dek re­
gistrasiekostes­, klasgelde, behuising en die uitstaande bedrae van
studiegelde.
Interkampusnuus met
vergunning van Wapad
nuwe program oor miv/vigs
Twee meestersgraadstudente aan
die NWU gaan verantwoordelik
wees vir die implementering van
’n MIV/VIGS program by die
Seliba Primêre Skool. Opvoeders
word gekonfronteer met die pan­
demie deurdat hul geliefdes, kollegas of leerders in hul klasse direk
daardeur geraak word.
SR-LID HELP SLAGOFFERS IN
TAXI-BOTSING
Jakobus Kriel, SR-lid van die PUK
kampus, het slagoffers van ’n motorongeluk te hulp gesnel toe hy
verby die ongeluk gery het.
Die taxi se band het gebars en
die bestuurder het beheer verloor.
Kriel het die nooddienste ontbied
en op die toneel gebly tot hulle
opgedaag­ het.
“Duh, where have you been?”
This is one of the reactions I got
when asking some friends what they
knew about this ‘vicious rumour’.
(Others seemed utterly bored and untouched by my inquisition, however.)
Not merely a rumour then, I
thought. So I made the decision to
probe into the matter directly, like a
real journalist: intrepidly going forth
(where apparently all students have
gone before), risking all for the sake
of a good story.
Car guards make for an economical “hit”: R5 a shot, sometimes R7.
Not half bad I say!
We are all in the same boat when
it comes to student budgets, so sometimes we have to turn a blind eye to
the (lack of) quality of a product and
rather focus on the fact that we have
to eat lunch tomorrow in the Neelsie,
with the bank balance running dangerously low. It’s called prioritising.
On the other hand, this is a time
when quantity trumps quality almost
every time.
According to sources of mine who
are high more often than not (they
will remain strictly anonymous), the
car guard dealers are vastly more
plentiful than the seemingly more
professional “chronic” dealers.
The process is (was) simple: You’re
in the car park, looking fairly inconspicuous, because in this town there
will always be someone a little more
out-of-the-ordinary than you.
Getting the car guard’s attention
is easy. You only have to walk in the
vague direction of what could potentially be your car and he’s galloping
toward you like a starved Greyhound
after a fake rabbit.
You could approach him, but why
make this more effort than it needs to
be?
The deal goes down right there
and then, providing he can provide,
which, trust me, he (and the rest of
them) can. For the sake of safety, it is
stipulated that you could handle this
in your car while driving around the
block, but I felt no need. Shock and
horror, or shall we say awe? It was all
too simple!
Other options are the previouslymentioned “chronic” dealers. I am not
quite sure how this term is supposed
to be interpreted. It seems obvious, I
know, but you never know with these
stoners!
This way of doing things is more
expensive, but yields a gain in quality.
Here, as in most fields of life, it is all
about whom you know.
Don’t ask me how you get to know
the right people, but my guess is that
they, like myself, know people who
know the right people. All it takes is
a simple phonecall to arrange a date
and location.
He (yes, these dealers are mostly
male) will either arrange to meet you at
your place of residence or somewhere
neutral such as a car park, in which
case the transaction is completed in
the car while looking totally normal,
driving
around
a i m le ssly
at a snail’s
pace as we
students so
often do.
So it
seems the
‘rumours’
are true.
Then
again, it
also seems
I am the
only person
on campus
who had no
idea that this
booming
industry was
happening all
around me on a
daily basis.
The procedure is fantastically simple
and the risks
are minimal in
practice: I know
few, if any people, that have been
caught.
So here I sit, with a R5 high staring me in the face alongside my very
sizeable Political Science essay and I
can’t help but sigh and wish that our
daily (legal) student activities could
be as straightforward as buying Marijuana from the local car guard.
Guide dogs loyal to the end
lucky diphaha
Many blind people have to trust
an animal in order for them to get
from point A to point B.
Putting your trust in a dog could
be the most difficult thing to do, especially here in Stellenbosch where
students are constantly moving about
from building to building with just
one mindset: going to “their” class
or meeting someone for coffee at the
Neelsie. No one has the patience of
the most incredible creature on planet
earth.
SAGA (South African Guide-Dog
Association) has made it possible, by
training and teaching dogs, to give
aid to visually impaired persons to
move about without much difficulty.
The dogs go through intensive training as puppies, after which they are
further trained as adults with their
companion.
Mr Anthony Frenchman, assistant
public relations officer for SADA,
said the dogs are taken in as puppies
and trained alongside a trainer, where
they are taught about the environment
in which they must move about. For
this type of training, the dogs are ta­
ken to houses and for walks on a daily
basis. Frenchman highlighted that
guide dogs take about two years to
train, and that is just part of the basic
training of these canines.
After these years of training and
teaching, the dogs are then handed
over to the visually impaired person,
who will then be required to attend
training classes to be acquainted
with the dog. This part of the process
of “bonding” may take about three
weeks.
Frenchman mentioned that applications to get one of these dogs take
about six months to a year and a half.
This is due to the training process that
requires two years and also the lack of
dogs to train. SAGA also engages in
fundraising events that are aimed at
generating money for training of dogs
as well as equipping trainees with the
necessary skills.
Among many of the fund­raising
being the blinds’ eyes Here a guide dog is trained in Victoria Street.
Training of these dogs take more than two years.
Photo: Johann swart
events that SAGA has held, Kimberley Clark has helped generate an excess of R200 000 from charity, where
SAGA received all the money from
R10 donations from the public. Other
charity events include a golf day organised by SABMiller, which gene­
rated R300 000, and the Dog Guide
Carnival.
The association breeds its own
dogs, and ensures that they are Hip
dysplasia free as well as free from
any other hereditary diseases. Hip
dysplasia results from the abnormal
development of the hip joint in the
young dog.
Most dysplastic dogs are born
with normal hips but due to genetic
and other factors, the soft tissues that
surround the joint start to develop
abnormally as the puppy grows. This
is the reason why SAGA mostly uses
the Labrador retrievers. They also exhibit the desired characteristics: stabi­
lity, a degree of initiative, docility, an
ability to take things in stride, and a
stubbornness that helps them through
difficult situations.
Frenchman says if the owner of the
dog moves to a different environment,
the dog is trained in such a manner
that it can adapt to the changes.
Applications for a guide dog and
donations can be made online at
www.guidedog.org.za or by going to
a local SAGA centre.
Aktueel 5
23 April 2008 DieMatie
. ‘Strange people with strange ideas’ at nightshelters cause some homeless to prefer the streets
Town’s homeless citizens have a story too
The MANY homeless people around
town are certainly not an uncommon
sight and although one is often inclined to dismiss their appearance on
the streets of Stellenbosch as a nuisance, many of them do in fact have
interesting and heartwarming anecdotes to relate.
A number of Stellenbosch’s
approachable­ homeless locals were
more than willing to share their background as well as their current experiences as members of Stellenbosch’s
bergie subculture with Die Matie.
Destitute and jobless people are
commonly referred to as “bergies”.
The word itself originates from Afrikaans and was initially used to refer
to the homeless people who sought
refuge in the forests and foothills of
Table Mountain.
A noteworthy observation is the
fact that many of Stellenbosch’s
homeless were initially drawn to the
area from their hometowns in the Karoo and Eastern Cape as a result of the
work opportunities on wine farms.
After being employed as temporary labour during harvest time and
performing tasks such as counting
and sealing wine bottles, a significant
number of ex-farm labourers now
find themselves on the streets of Stellenbosch, begging and performing
random menial tasks such as gardening or sweeping as a form of income.
Many among the town’s destitute
were aware of the opportunities availFOKUS OP DIE EKONOMIE
able to them in the form of various
governmental social grants.
Ms Grace Ncele, who travels from
Khayamandi through Stellenbosch
several times a week, currently supports two children on a grant sum of
R200 a month per child. She says that
in addition to what she claims monthly, she makes approximately R25 a
day from begging.
Although some homeless people
were also claiming disability grants
and pensions, others reported that
complications in the acquisition of an
ID meant that they were not entitled
to receive financial support.
Mr Thembi Nkosemzamo, a 63year old man from Umtata, was also
unaware of the fact that the qualifying age for men to claim a pension
had in fact been lowered to 60 years
in this year’s National Budget.
While some homeless people were
regulars at one or two nightshelters in the town, others claimed that
they preferred to stay on the streets
owing to the “snaakse mense met
snaakse gedagtes” (strange people
with strange ideas) who tend to frequent the havens­. Reports of the “onbeskofdheid” (rudeness) on the part
of municipality officials who run the
shelters encourage further avoidance.
In exchange for an amount starting
at approximately R5, food, blankets,
pillows and washing facilities are
made available to the residents of the
shelters.
Monthly incomes of homeless persons range from R500 to R2500, and
one individual reported that he sends
around R700 home to his mother each
homeless but not hopeless Many homeless citizens have complications with subsidies because of a lack of
IDs. It is remarkable how many homeless people were born on 1 January...
Photo: Johann swart
month, reporting that “after that, I’ve
got nothing”.
To most of us, the homeless are
a nuisance and we see them as depreciating the streets of our tourist
town. But have we actually given
some thought as to how they got there
in the first place? And how are they
supposed to rise beyond their circum-
1 January…
If nothing else, the homeless certainly deserve credit for their creati­
vity. In the profession of begging it
seems that the wittier you get, the
fuller your tummy is. A beggar’s recent cardboard sign stated: “Family
kidnapped by ninjas. Need money for
karate lessons.”
Gasskrywer: Prof Stan du Plessis (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)
Inflasie: Reserwebank nie domastrant
Die Suid-Arikaanse ekonomie
is die afgelope maande deur ’n vlaag
slegte nuus getref.
Voedsel- en energiepryse styg. Die
Rand ervaar eksterne druk. Eiendompryse stagneer en daal selfs in sommige gevalle. Korttermynrentekoerse
is deur die Reserwebank verhoog en
langtermynrentekoerse begin nou op
kapitaalmarkte dieselfde rigting volg.
Intussen het maatstawwe van
sakevertroue én verbruikersvertroue
geval.
Gegewe dié omstandighede loop
die Reserwebank deur onder fel kritiek vir hul rentekoersbesluite.
Die redakteur van Business Day
het onlangs geargumenteer dat die Reserwebank tog niks aan die oliepryse
of voedselpryse op internasionale
kommoditeitsmarkte kan doen deur
plaaslike rentekoerse te verhoog nie.
Hierdie argument geniet nou al meer
ondersteuning.
Daar word ook aangevoer dat die
Reserwebank net ’n slegte saak vererger deur besteding en indiensname in
gedrang te plaas terwyl inflasie deur
eksterne faktore aangevuur word.
Sulke kritiek is misplaas.
Inflasie is ’n proses wat die waarde
van geld wegvreet. Dit beteken dat
die prys van alle goedere en dienste
gelyktydig styg in ’n inflasionêre
ekonomie. Aangesien die pryse van
goedere en dienste egter relatief tot
mekaar dieselfde bly, lei inflasie nie
tot aanpassings in ons verbruikspatrone en produksiebesluite nie.
Inflasie verlaag egter die waarde
van inkomste wat in Rand vasgestel
is (soos staatspensioene), belemmer
prysseine, verswak die wisselkoers,
verwring belasting en verskerp on-
stances if willingness to help themselves is not enough? Surely a hostile
attitude towards them on our account
is not the solution.
Taking time to get to know a homeless person’s story and circumstances
will certainly give you a whole new
perspective. It is for instance remarkable how many of them were born on
gelykheid. Die oorsaak van hierdie
ongelukkige proses is altyd ’n mo­
netêre owerheid wat die geldvoorraad en veral inflasieverwagtinge nie
voldoende­ geanker het nie.
In kontras met byvoorbeeld die
mielieprys is inflasie egter nie direk
waarneembaar nie. In die praktyk
gebruik ons ’n indeks, byvoorbeeld
die verbruikerprysindeks (VPI) om
inflasie by benadering te meet.
Hierdie indeks is ’n geweegde
gemiddelde van die pryse van ’n
mandjie van goedere en dienste wat
...prysstygings in energie
en voedsel maak die VPI
tans ’n swak maatstaf van
inflasie.
die verbruikspatroon van ’n “tipiese”
Suid-Afrikaanse huishouding verteenwoordig.
Die waarde van VPI verander van
maand tot maand wanneer die waarde
van geld relatief tot alle goedere daal.
Die indeks verander óók as gevolg
van relatiewe prysstygings.
Normaalweg is relatiewe prysveranderings klein en sal relatiewe
pryse in een area styg (byvoorbeeld
voedsel) en daal in ’n ander (byvoorbeeld elektronika) sodat veranderinge
in die VPI ’n goeie benadering is vir
veranderinge in die waarde van geld.
Alle benaderings het egter perke:
VPI is ’n goeie benadering vir inflasie
wanneer relatiewe pryse min skom-
mel, maar sulke skommelings is presies wat ons tans ervaar.
Energie- en voedselpryse (twee
groot komponente van die VPI mandjie) het die afgelope tyd skerp gestyg
en gevolglik die VPI opwaarts gedruk
om “inflasie” op 9.8% vir die twaalf
maande tot Februarie 2008 te meet.
Ons kan nou vra of hierdie syfer
tans ’n akkurate benadering is van inflasie en of die Reserwebank domastrant is om die rentekoers te lig terwyl
inflasie gedryf word deur faktore bui­
te hul beheer? Die antwoord is, kortom: Nee.
Die groot relatiewe prysstygings in
energie en voedsel maak die VPI tans
’n swak maatstaf van inflasie. Hierdie
pryse verhoog ons lewenskoste, maar
verteenwoordig nie op sigself ’n da­
ling in die waarde van geld relatief tot
alle goedere en dienste nie – dit is dus
nie inflasie nie.
Die Reserwebank probeer ook
nie om voedsel en energiepryse met
rente­koerse te verlaag nie. Inteendeel,
die Reserwebank wil hê dat ons, as
verbruikers en as produsente, moet
re­ageer op die uiters belangrike inlig­
ting wat hierdie prysstygings bevat.
Die Reserwebank wil egter die
proses van inflasie rem en vestig
daarom tans hulle aandag op maatstawwe van inflasie soos die sogenaamde kern-VPI (wat voedsel en
energiepryse uitsluit) en opnames van
verwagte inflasie wat minder sensitief­
is vir relatiewe prysskommelings.
Die onlangse rentekoersverhoging
het juis gevolg op ’n sterk verswakking van inflasieverwagtinge (op die
Buro vir Ekonomiese Ondersoek se
opname) en was dus nie ’n poging om
die olie- of mielieprys te verlaag nie.
Die Matie w ys graag al sy lesers en adverteerders daarop dat die 7 Mei publikasiedatum
weens die bykomende vakansiedag met ’n week uitgestel is.
Die volgende uitgawe van die koerant verskyn dus op 14 Mei. Let asseblief daarop dat die
sperdatum vir advertensiemateriaal en -kontrakte dus nou 7 Mei is.
DieMatie
NEW LOCATION
MINERVA
HOFMEYER
NCA’KOS
MCDONALD
emma chippendale &
chrisli oosthuizen
VICTORIA
SONOP
MAJUBA
• New & Second Hand Prescribed
Academic
Books
• Stationery
• Internet Café
• Copying
• Printing
• Laminating
• Binding
• Scanning
Monday to Thursday 08:30 till 19:00
Friday 08:30 till 16:30
Saturday 08:30 till 12:00
021 887 7662
6 Advertisement
DieMatie 23 April 2008
‘
09
huise:
p wees. n
a
a
k
s
v
n
e
g
e
n
i
m
l
e
kampusg :
Samestel
s
g van die
ee
ëlin
weerspie volg saamgestel w
‘n
t
e
o
m
Elke huis uis moet dus soos
e
Elke h
el as vrou e en dus kursusse
w
o
s
s
n
a
it
• M
de fakulte
n
le
il
k
studente
s
r
le
e
a
n
e
io
s
s
s
• V
a
illende ra
an intern
• Versk veling: Insluiting v
e
• Aanb
doen:
k
e
o
s
n
a
a
s
op 2 wyse
s
n
e
a
:
t
k
s
m
i
e
o
t
e
r
n
d
e
e
in
V
erb
Stud
student
e
daartoe v
l
lk
u
E
h
.
k
t
e
e
o
o
s
m
wyse aan n op grond van
entehuis
re aan
le
:
a
e
A
in
u
e
id
i
m
s
e
iv
s
p
d
r
Elke stud
l
O
n op in riete beoordee e sal sover
itkame
s
e
s
o
a
2
g
d
1
e
’n
t
r
a
n
n
e
g
e
i va
ie ja
Stud
ord op m beoordeel. Plasin
w
op van d re behels die noo
)
k
s
lo
e
n
o
e
s
ie
,
n
d
s
a
e
r
r
d
a
se a
leie
• deu
onderhou se temas geskied.
mersemin ci, gemeenskaps
le
a
e
a
k
u
it
m
S
id
e
t
.
iv
d
d
e
in
te bie
politi
ns geko
etrokk
e
b
i,
lg
ic
o
ie
v
m
d
e
k
r
d
li
­
t
o
a
o
ka
ak
l
moon
die huis
van die sit
spreker (
ma of ste
n
e
p
a
t
v
o
e
o
s
k
fl
r
k
a
e
o
n
a
r
et
wo
al n
ek vir ‘n b oet soos hierbo
tudente s
om die in
o
s
S
:
.
n
B
g
a
li
a
e
i
e
g
p
s
t
e
ro
gm
Op
ersla
uis in
doen as g oep se samestellin wat as ‘n groep
rugvoerv
e
e
van die h
t
t
n
t
e
r
d
o
k
u
t
S
gr
nte
aar ‘n
voor. Die estel wees. Stude eellede van die
a
mersemin
m
e
t
‘n
e
on
mg
sitkamers
gesit, saa oet ook twee pers
n
‘n
e
e
m
saamstel.
o
it
u
d
ie
b
ek doen megeleiers voorstel.
entheid te
o
s
le
n
e
a
g
a
el,
ie
d
individue
woner
eit as b
e
it
in
ll
s
e
r
u
e
lk
h
e
iv
f
n
o
n
U
a
at
aan
• a
reël
kers te la
ekvorms doen.
e
o
r
s
p
n
s
a
s
a
a
l
g
u
minaar te
h
as
ek
individue
nte dui op eide opsies aanso
e
le
d
fi
u
t
o
S
r
p
ir b
hoë
roep, of v
eer as 3
g
m
s
a
.
ie
k
n
a
p
•
e
kte aan t
je
o
r
p
ie
optree nie
r
e
:
sake op d
s
ee klein este beïnvloed.
e
a
t
w
n
t
m
e
f
d
e
o
u
T
t
k
s
ok
ng
proje
ten b
die afdelivir studente om okeur
r
u
amentlike et die Universiteit
s
e
e
d
g
d
r
‘n
ge
te
•
s wo
k/te mo
a sal goednners
Vyf temait. Dit laat dus ru.im
n
m
o
e
t
o
e
w
lk
Die proje
e
E
t
e
y
tafel gesas te identifiseer onder meer uit k
enthede b
le
e
g
m
s
a
g
k
in
r
self tem ur ‘n paneel wat l sal word.
rk deu
3 opleid
a
s
m
n
e
e
t
b
s
/
r
in
e
• m
word deleiers saamgeste
munike
m
o
k
e
t
ke
en bege
e en den
it
e
it
w
ti
2015
k
:
n
s
e
i
eite
e
it
9
t
0
w
a
0
ti
• hul a plaaslike media
k
i
k
2
r
a
n
temas vir oede in Suider-Af e
varinge e
5
r
pus- en
e
e
i
l
D
u
h
t
arm
n nuw
r
tel wa
e
e
s
e
e
e
G
v
t
l
:
a
h
m
H
c
a
s
sa
•
rverslag
Stellenbo 2
er
n
e
e
s
s
a
V
I
b
e
• ‘n jaa .
M
g
rp
•
teen 201 slagsgelykheid
s
te ontwe emeenskap.
e
i
s
m
beskryf
a
k
r
e
g
f
o
n
r
i
p
g
ng van ge
eleiers ‘n okke leer-en-leef wees. Indien
i
r
g
e
e
b
d
r
n
o
e
v
s
e
in die
B
p
•
oltooi
d
ie betr
lnemer
a
v
a
n
e
d
a
a
e
e
8
K
n
d
d
d
0
a
s
u
s
0
s
i
t
v
2
e
a
s
m
r
p
e
•
in die W bestryding van
betrokk
nderwer
eptembe
op die o e moet teen 30 S nie, verloor al die
del vir
o
d
r
m
o
M
m
d
aapse
w
a
n
r
K
n
a
g
•
l
s
i
o
ie
r
e
d
e
P
r
e
W
g
e
i
in
n
k
va
eS
e nie
Kaaps g deelnamekoers nderwys
programm.
k
Verhoo
te hul ple
•
an Hoër O nsoekvorms is
a
e
t
n
a
f
l
e
u
le
Aa
|
matrik
ing
s
a
en van die
l
e
p
in
r
a Boshoff
i
g
b
v
ia
in
u
r
s
a
H
e
i
la
it
y
r
p
r
b
e
k
r
t
ir
i
v
ff
aa
um
Kr
rd
s beskikb from Huba Bosho
m wil woie volgende minim
ie
e
n
e
o
r
n
t
e
k
g
le
g
e
at in a e moet aan d
vailable el: 084 247 1514
w
a
s
e
t
m
n
r
e
o
d
f
is
u
n
T
St
udentehu
applicatio [email protected] opie ingehandig
en-leer s: t
lectronic
E
harde k 014 Admin A
s
a
t
e
o
)
n
m
voldoen
die
Aansoeke Eygelaar, Kamer 2 Mei 2008
l as riglyn
)
a
s
s
ie
IS
m
M
e
E
d
asie (H
y Elmarie nsoeke sluit: 7 247 1514
r+ (aka
t
a
b
s
e
ja
d
r
r
p
e
o
d
e
r
w
s
e
Aa
84
• D
kademie
a
e
d
n.ac.za/ 0 s op te tree
n
u
e
s
o
@
ld
a
o
b
V
u
ier
h
•
a Boshoff stel om as begele off te kontak
b
u
H
:
e
a
r
Nav
elang
Bosh
Queries / Personeel wat b genooi om Huba
word uit
demici of
a
k
a
r
u
e
begelei del van die
d
r
o
w
s
i
Elke hu uningspersone word dus
ondersteteit. Die studentedersteun.
universi de die proses on
geduren
Studentelewe 7
23 April 2008 DieMatie
REEKS-ARTIKEL 1 VAN 3: DINGE UIT TOEKA SE DAE
Natal Midlands
Mari Beukes
steeds onbeantwoord: Hoe plant
Moomins voort?
Oupa, en die vermoë om te kan jodel
en bokke te melk.
luciana acquisto
DIS Dinsdag-middag, buite skyn
die son, maar jy sit op die mat in die
TV-kamer. Jy sit die TV nóg harder
wanneer die bekende deuntjie begin
speel: “Ken julle dalk die Moo-Val­
lei? Weet julle dalk wie daar sal
bly?” Dan hoor jy jou ma se stem uit
die kombuis: “Sit sagter daar... en
moenie so naby aan die TV sit nie!”
Dis nie aldag dat Robbie Wessels
iets sing wat aangename emosies by
jou wakker maak nie. Tog is dit on­
moontlik om nie nostalgies te raak
oor die rymende lirieke van Halley
se Komeet nie: “Vertel vir my weer,
hoe kry Heidi so seer, en waar kom
Tau Tau vandaan?”
As daar een ding is wat meeste
studente mis uit hul kinderdae, is
dit Afrikaanse (en ’n paar En­
gelse) kinderprogramme. Hier
is die Top Tien vriende met
sterte, pratende troetel­diere
en side kicks waarna ons al­
tyd sal terug verlang.
Lucky Luke
Die man wat kan, die enigste man
wat die Daltons kan verban... Met ’n
grassie in sy mond het hy die Wilde
Weste regeer. Daar was later ’n Eng­
else weergawe op Tube, maar dit was
nie dieselfde nie.
Brave Star
Strength of a bear. Eyes like a hawk.
Feet of the puma! Party van ons is
wel verbied om Brave Star te kyk
omdat dit kamstig “duiwels” was,
maar dit het niemand gekeer nie.
THE Natal Midlands is probably
one of the most unappreciated re­
gions of our country, spanning from
the Sunshine Coast to the dramatic
Drakensburg Mountains. But per­
haps its inconspicuous, tourist-free,
discreet character is exactly what
makes it all the more intriguing and
unspoilt... for now, at least!
The Midlands’ landscape is
somewhat reminiscent of a rural
Irish one: insanely green, littered
with hills and where there isn’t
a pine forest, a pasture is sure to
prevail. Crystal clear rivers prove
popular among fly-fishers, and have
done so since 1889 when Scottish
settlers introduced trout into the
waterways.
Hikers are sure to be attrac­
ted by the many waterfalls and
mountainous­ areas while the needs
of horse riders are more than ca­
tered for on the many farms offer­
ing the necessary facilities. As for
history enthusiasts, the Midlands
also prides itself in possessing many
relevant historical battle sites.
The Jewel of the Natal personifies
itself into the forest clad Greytown,
while Hilton, 10 km out of Pieter­
maritzburg, is where the Midland
Meander officially starts. Hilton it­
self is a distinctly attractive, if not,
pompous English village, steeped in
history and tea gardens.
Whilst driving the next 50 for­
Moomin
Die
Moo-vallei
was ’n plek waar ’n
oerwoud oornag om
jou huis kon groei, seero­
wers aanwal kon kom om
landrowers te word en waar
almal die hele winter kon
slaap.
Een vraag is egter
Brakkenjan
Mens dink onmiddellik aan die ge­
segde: “Een vir almal en almal vir
een!” Swaardgevegte, spioene en
konink­like komplotte; wat meer wil
jy hê as jy sewe is? Onthou jy ook
hoe rooi sy neus geraak het as hy
kwaad was?
Nils Holgerson
Nils het jou laat dink
ganse is die coolste
diere­ ooit, selfs al het
jy in die stad gebly
en nog nooit ’n
gans gesien nie
en jy ’n hamster
soos Krummel
moes hê.
Heidi
Heidi was eintlik ’n
super hero. Sy het
’n side kick gehad,
Peter, ’n mentor­,
haar
Biker Mice from Mars
Muise met motorfietse, piercings,
spiere en wapens. Die Biker Mice het
nie gepiep, rondgesnuffel of geskar­
rel nie. Hulle was te cool daarvoor.
Hulle het darem kaas geëet soos
enige ander normale muis.
Dawie die Kabouter
Hy het in die wortels van ’n boom
gewoon en hy was kleiner as jou
duim. Dawie het jou geleer dat dit
’n aanvaarbare vorm van groet is om
neuse teen mekaar te vryf.
Niklaas
Niklaas was basies die manlike
weer­gawe van Heidi wat na Holland
emigreer het. Hy het ook by sy Oupa
gebly, ook ’n groot hond gehad en
Annika het Peter se plek ingeneem.
Witwolf van die Klondike
Oulike wolfwelpies, gouddiewe en
wolwe wat huil in die dag. Alaska
was nog nooit so fassineerend nie.
Mens verlang tog terug daarna om
net weer ’n sorgelose kind te wees.
©Moomin Characters™
est-flanked kilometers through the
Karkloof, revel in the mist belt for
which the area is notorious.
Originally called Stuartstown,
Ixopo’s sugar and pine tree planta­
tions make it an agricultural centre
in the Southern Midlands, but is
somewhat outshone in terms of the
tourist attractions, quaintness and
tea and scone facilities on offer in
Mooi­rivier. Other towns not to be
missed include Nottingham Road,
Rosetta and South African’s very
own German village, Wartburg.
When driving and eating scones
and preserves, washed down with
good old-fashioned­ English tea, no
longer tickles one’s fancy, perhaps
returning to the nature for which the
area is well-known, is a good idea.
Bosch Hoek Golf course and
Midmar Dam are for the unadven­
turous but curious folk, while Bush­
man art viewing and fly-fishing in
the Kamberg Nature Reserve, at the
foothills of the Drakensberg might
appeal to the slightly more fit of
foot. Woodlands open up into grass­
land and produce the breath-taking
Albert Falls dam which provides ca­
noers, birdwatchers and sailors with
much scope for a day outdoors.
Accommodation ranges from ho­
tels and ­ guest houses to every stu­
dent’s favourite: the camping site.
This part of the country lends itself
to a fun, inexpensive, unadulterated
student road-trip. Discover this cor­
ner of our fast developing country
before the tourists take over.
Sundowners: Where to sit and what to sip at sunset
Reeza Odendaal
SWEET SIPPING Watching the sun set is just so much better with something
sweet or exotic to sip on.
Photo: lIEBRECHT FICK
SUNDOWNERS Syndrome. A medi­
cal condition associated with the ear­
ly stages of Alzheimer’s. Emotional
signs are when an elderly person gets
agitated at the end of the day. For stu­
dents: the agitated feeling brought on
due to a stressful day that can only be
relieved by a drink.
Sipping a cocktail while watch­
ing the sun set is a tremendous stress
reliever. It’s usually accompanied by
serene feelings. Sundowners, aah.
It’s the difference between a civilised
drink at the end of a day and a wild
night out in town.
In Stellenbosch there are not a lot
of places where you can enjoy a cock­
tail along with sunset view. Luckily
the ocean is nearby, and any bay in
the Cape area is more than sufficient
for sundowners.
Cape to Cuba in Kalk Bay has es­
tablished itself as a default cocktail bar
of choice. They have a wide variety of
cocktails – both potent and friendly
– and the Cuban bread is a personal
Di(eet) gesond met klein veranderings
LEsley Scott
TOE jy nog op skool was het jy by die
huis gebly. Na matriek trek jy koshuis
toe en nou, ’n paar jaar later, is jy in
digs.
Die koshuis was ’n lekker oor­
gangsfase, want daar was iemand om
skoon te maak en kos te kook, maar
verder het jy vir jouself gesorg. Daar­
om is vanjaar darem nie so ’n groot
aanpassing nie. Geleidelike verander­
ings is makliker om aan gewoond te
raak, maar mense pas eenvoudig net
nie hierdie begrip toe op gesonde eet­
gewoontes nie.
’n Diëet lyk dalk na die maklikste
manier om vinnig voor ’n huisdans
weer in jou matriekafskeidrok te pas,
maar op die langtermyn het diëte ’n
sukseskoers van slegs 5%. En wan­
neer jou diëet stop, is die kanse goed
dat jy weer al die gewig wat jy verloor
het, sal optel met so bietjie ekstra by.
Dit is ook maklik om motivering
te verloor as jy van al jou gunsteling­
happies moet afstand doen. Smaak is
belangrik. As jy kos nie geniet nie,
gaan jy dit nie wil eet nie. Daarom is
dit makliker om klein en volhoubare
veranderings in jou diëet aan te bring,
eerder as om drasties nuwe kosse te
probeer afwurg.
So waar kan jy begin? Wanneer jy
jou kos voorberei, maak eers seker jy
het koolhidrate en proteïene. Koolhi­
drate verskaf energie en met proteïene
daarby, sal jy langer versadig bly. Vra
dan wat die funksie van elke bestand­
deel is en kyk of daar ’n gesonder al­
ternatief beskikbaar is.
Te veel suiker kan jou energie­
vlakke geweldig hoog laat styg. As
jy ’n soettand het, moenie probeer
om onmiddellik alle suiker uit te sny
nie. Verminder eer­der die hoeveel­
heid suiker wat jy in jou koffie of tee
drink geleidelik, of verdun jou vrug­
tesap geleidelik met water. Kikker jou
ontbytgraan op met vrugte of kaneel
en voeg gewone jogurt by versoete
jogurt.
Vet gee vogtigheid en is belangrik
in ons diëet, maar jy kan dit maklik
verminder in die voorbereiding van
jou ete. Gebruik laevet vleis en sny
die vet af, koop tuna in water en ver­
vang ’n deel mayonnaise met gewone
jogurt. Voeg dan smaaklike vette soos
olywe, feta en avokado’s by die eind­
produk. Vet steek ook ander smake
weg en dan is mens geneig om sout by
te gooi om weer smaak terug te kry.
Vesel het baie funksies, soos om
byvoorbeeld jou bloedsuikervlakke
te stabiliseer om jou sodoende volge­
houe energie te gee. Om meer vesel in
te neem kan jy volgraanbrood, -pas­
tas en -ontbytpap eet. As jy gewoond
is aan wit rys en brood, skakel eers
oor na bruin brood voor jy volgraan
probeer en meng verskillende soorte
rys om gewoond te raak aan die nuwe
smaak.
Jy sal verbaas wees watter groot
verskil sulke klein veranderings op
die lange duur kan maak.
recommendation for a starter­. Wait­
resses dressed in extravagant dresses
and red lipstick adds a dash of flavour
to an already over-stimulated restau­
rant. Later in the evening there are
fires outside in the bar area. A great
hangout, if you’re near the Kalk Bay
area.
If you are more into a relaxed feel
and famous [some infamous] faces,
check out La Med in Camps Bay. La
Med is a popular beach bar where
you will find the urban crowd tak­
ing in the ocean view. Great Jam jars,
great food. After a day on the beach
you can relax here and party the night
away. La Med caters for the party ani­
mal in you.
Blue Peter is situated in Blouberg­
strand. The vibe is more family than
friends, but the view is amazing and
you can take your own blanket. Rol­
ling grass make for the perfect place
for kids to play, while their parents
enjoy the view of Table Mountain.
Don’t have kids? Living in the sub­
urbs? How about Buena Vista in Dur­
banville Waterfront? Not much of a
sunset view, but amazing atmosphere
and once again, the cocktails! You can
always go to the V&A Waterfront, but
if you are looking for something more
authentic, don’t.
In Stellenbosch, Jan Cats and
Rhythm Lounge are known for their
cocktails and Lapa for their jam jars.
If you’re looking for an off-road ex­
perience, try going up Papegaaiberg.
You can choose your own wine; you
can choose your own cheese. You
don’t have to tip a waiter. Be care­
ful going up the mountain, though. A
farm “bakkie” is probably your best
method of transport, but if you choose
to take your own 5th hand-me-down
car, don’t overload! And for the onset
of winter, a nice bottle of red wine,
a thick scarf (or person) to keep you
warm is the only way to go.
While you savour the look out over
Stellenbosch, appreciating the wine
and enjoying the scarf, be grateful
you don’t have the real Sundowners
Syndrome. Yet. Studies have shown
that a moderate amount of red wine is
good for you. So stock up, down with
sundown and postpone the onslaught
of elderly ailments.
FOTO STUDIO
LOCKLEY
spesialiseer in die neem van
GROEPFOTO’S
Vir alle sportspanne, koshuisen huisfoto’s
Portrette, troues, en
gradeplegtigheidfoto’s
Ons maak ook
digitale foto’s
U betroubare fotograaf op Stellenbosch
COR LANGENBERG
Gelisensieërde beroepsfotograaf
Skuins oorkant hoofposkantoor
Pleinstraat 21
Stellenbosch
Tel: (021) 883 3131 / Faks (021) 886 6378
8 Student Life
JOOL-BAL
Wie wen die
S tylbeker?
JOOL-bal gaan nie net oor JOOL-uitslae nie. Dit is ook ’n geleentheid vir HK’s
om te sosialiseer en bietjie vlerk te sleep by potensiële JOOL-partners vir volgende jaar. Daarom was die JOOL-trofee beslis nie die blinkste item by hierdie
jaar se bal nie.
Groen vir
Afrika
Kloksgewys van regs:
Bianca Volschenk van Minerva trek aandag sonder om uitspattig te wees. Magdelien Spies
se Afrika bo-stuk, plat sandale en oorbelle het uitgestaan.
Hierdie sigeuner-styl uitrusting was ’n goeie variasie op die algemene aandrok en het daarom aandag getrek. As jy nie te veel koppe wil laat draai met ’n helderkleurige rok nie kan jy
egter steeds fyn en vroulik lyk in ’n ligter kleur.
Alle meisies hou van pienk, selfs al is dit net ’n bietjie. Indien jy nie soos Barbie wil lyk nie,
kies organza met ’n pienk ondertoon of breek die pienk met detail van ’n ander kleur.
Janelle du Toit van Irene wys ’n eenvoudige helderkleurige kan net so treffend wees. Suné
Niemand van Minerva is meer informeel met ’n rok wat by enige geleentheid sal kan pas.
Klassieke swart beteken nie strak en ernstig nie. Madri Theron van Serruria (links) en Leana
van der Westhuizen van Heemstede wys hoe detail of juwele enige swart uitrusting vinnig
kan ophelder.
Soet in
swart
Vuurwarm
oranje
Sag en
sigeuner
Blink en
blond
Foto’s beskikbaar by
DieMatie 23 April 2008
Vyandigheid tussen
koshuise net tradisie
gebeur sommige van hierdie dinge
ten spyte daarvan dat dit ont­
moedig word. Meeste koshuisin­­
KOSHUISVETES en mededing­ woners voel egter dat Matieland
ing is so deel van Stellenbosch mooi na haarself omsien in dié
soos Victoriastraat. Geen koshuis verband. Melinda Claasen van
is vrees­lik mal oor hulle bure nie Nerina beweer “kompetisie is ge­
en bykans elke koshuis het ’n neer­ sond tussen koshuise, maar naam­
halende bynaam.
skending, saakbeskadiging en
Deelname aan enige kompe­ aanvalle teen jou as persoon kan
tisie, van toneelfees of rugby tot ’n probleem word”.
JOOL, word gedryf deur elke
Dit blyk dat kompetisie aange­
kos­huis se be­geerte om te wys moedig word, maar dat die stu­
dat hulle die beste is. Hoe ernstig dente tevrede moet wees om deur
is kos­huise regtig oor mededing­ die lag en oorlog tussen die grens­
ing en hoe
drade te speel.
word koshuis­
Dagbreek het
verhoudings
“Jy, en jou koshuis, se dit aan die hand
die volgen­
hier­deur beïn­
eiendom is slegs veilig van
vloed?
de verduidelik:
Uit die reak­
indien julle volgens die “Speel met jou
eie
maatjies,
sie op vrae­lyste
reëls speel.”
wat aan alle
vervreem iets
tydelik van ’n
prims ge­stuur is,
blyk dit dat die
vrouekoshuis en
gees van kom­
ruil dit terug ter
petering hoogty vier tussen die wille van koffie in die bed, maar
manskoshuise. Die manne meen los die manskoshuise uit.”
dis sport en tradisie (dalk ook ’n
Oorlog is dus oorlog. Hieruit
bietjie manlike testoste­roon?) wat kan jy aflei: Jy, en jou koshuis se
hul kompeterende gees aanvuur. eiendom is slegs veilig indien julle
Volgens Marco Botha, prim van volgens die reëls speel.
Dagbreek, “bly ’n Dagbreek/Wil­
Daar is egter ’n gesegde wat
lows game maar ’n grootte.”
tereg lui: As jy uitdeel moet jy
Helshoogte se prim, JD Visser, kan neem ook. Dit is dan ook ver­
het weer hul ewige stryd met Een­ digingsgrond vir “teen-aanvalle”.
drag só verduidelik: “Helshoogte
Volgens die manne van
se stryd met Eendrag is bloot tra­ Helshoogte het ’n meisie van
disie en word gevoed deur die feit Nerina­ twee jaar gelede een
dat ons reg langs mekaar geleë oggend vier-uur op Helshoogte
is”.
se dak geklim om die Hoender te
Foto’s getuig van glimlaggen­ probeer verf. Sy is gevang en blou
de studente met geverfde gesigte geverf.
by rugbywedstryde, maar steeds
Koshuiskompetisie kom dus
wonder mens oor rillerstories oor eintlik op ’n baie eenvoudige
vandalisme en laatnag slegsê-ses­ speletjie neer: Jy moet teruggee
sies met traffic cones vir ekstra wat jy vat en bereid wees om te vat
volume. Volgens meeste koshuise wat jy later terugkry.
Sarelle Lourens
FREEDOM DAY
CONCERT
Feel free to be yourself and celebrate Freedom Day
ZINKPLAAT
READY D
GRIETJIE VAN GARIES
featuring
23 April 2008
19:00
Klein Libertas Theatre
ENTRANCE FREE!
STUDENT AFFAIRS: Unit for Multiculturalism and Diversity
Respek vir die ouer ga(a)rdes
A(a)polities
[email protected]
diematie.sun.ac.za
Soms wonder ek oor die jeug van vandag, maar
dit is nooit ’n baie aangename denkoefening
nie. Ek begin altyd stres en myself bekommer.
Kyk maar net na hoe min respek ons toon vir
die mensdom se tradisies. Die vakken Olimpiese
vakkel is nie meer veilig nie aangesien almal
probeer om dit te blus.
In ons buurland Zimbabwe wil die jeug ook ’n
arme ou man uit sy huis skop en sy werk weg vat.
Varke! Selfs in die VSA is daar ’n jong man, wie
se naam toevallig rym met Osama, wat poog om
’n ou vriendelike man en oorlogsliefhebber met
die naam McCain, uit die Withuis te hou. Waar
is die respek? Respek bestaan nie meer nie – nes
die vakken gebluste vakkel.
Dit is nie die enigste probleem nie. Aangesien
die rentekoers en inflasiesyfers tans so hoog is, sal
baie rubriekskrywers en joernaliste dit binnekort
nie meer kan bekostig om self hul berigte te skryf
nie – hierdie publikasie se hoofredaksie is alreeds
só desperaat dat rubriekskrywers met goedkoop
wyn betaal word... As gevolg hiervan oorweeg
baie persone in hierdie beroep dit om hul berigte
uit te kontrakteer na ’n goedkoop fabriek in Indië
waar die konsepte menseregte en minimum-lone
nie bestaan nie.
My eie finansiële situasie het onlangs nog
verder verswak. Daar is ’n webtuiste waar ’n
mens kan wed op watter kleur broekpak Hillary
Clinton elke dag van die week gaan dra. Vroeër
in die verkiesing het sy ’n vaste patroon gehad:
Aan die begin van die week het sy altyd ’n helder
kleur gedra, en dit sou deur die loop van die week
Dis baie moeililk om nie-bestaande
elek trisiteit te verskaf en versprei.
... [Eskom] kr y dit elke oggend
tussen 6 en 8 ... reg.
stelselmatig gryser en donkerder word. Ironies
genoeg is dit dieselfde patroon as wat haar eie
veldtog gevolg het.
Hillary is klaarblyklik nie ’n groot liefhebber
van ironie nie, want deesdae trek sy baie wild en
eksentriek aan. Een dag dra sy rooi en dan skielik
vang sy jou onkant met ’n koningsblou uitrus­
ting. En sy’t my uitgevang! Ek is R100 armer, net
omdat sy nie van ironie hou nie. Sy het ’n room-
kleurige broekpak op ’n Woensdag gedra!? Wie
doen so iets? My geld was natuurlik op turkoois
– ’n baie praktiese kleur vir die middel van die
week.
Daar kon natuurlik baie verskillende goed met
daardie geld gedoen word. Met ’n volle R100 kan
duisende kledingstukke by ’n hospies gekoop
word. Dit kon weer verruil word vir wyn by die
Wynvereniging. Al daardie wyn sou ’n duisend
generasies van Matie rubriekskrywers onder­
steun en die uitkontraktering van hul geskrewewoord na Indië verhoed.
’n Ander moontlikheid sou wees om die geld
aan Eskom te skenk vir hul goeie diens. Hoekom?
Dit is baie moeilik om nie-bestaande elektrisiteit te verskaf en te versprei. Op ’n logiese
en rasionele vlak is dit amper onmoontlik, maar
hulle kry dit elke oggend tussen 6 en 8 uur op
Stellenbosch reg. Dit is te danke aan hierdie
goeie diens dat ek (nie) my lieflike koppie koffie
kan geniet (nie) terwyl ek (nie) die nuusflitse op
die TV kyk (nie).
Daar kan dus baie verrig word met ’n R100,
maar ek sal dit nie kan doen nie. Volgende
maand kry ek egter weer sakgeld. Miskien sal
ek dan weer ’n rubriek kan skryf. Miskien sal ek
dan die kleur van Hillary se uitrusting reg raai.
Miskien sal die ou man van Zim teen daardie tyd
ook al self besluit het om af te tree (op ’n staats­
pensioen gereeld aangepas by die vakken hoë
inflasie­koers). Miskien... Hoop leef dus voort.
Die vakkel brand steeds.
Flashing Bunnies pose economic risk
Fourth
Knightly
[email protected]
diematie.sun.ac.za
One would expect Hugh Hefner to get more
sex than a straight male music student. But I
don’t really think that’s the case. Hugh is about
ninety-seven years old and bonking isn’t very
high on his to-do list.
If you’ve built your whole image around your
being the world’s number one playboy, people
have certain expectations of you. Poor Hef now
has to live up to these. I’m almost sure he’d rather
be playing bridge like other ninety year-olds or
watching his vast Murder She Wrote DVD collection, but unfortunately the public expects the
old man to appear to be hounding after bunnies
constantly. Scoring is the last thing on his mind;
besides the Alzheimer’s.
About the Playboy bunnies: I really don’t get
them. And I really don’t get why anybody would
want to watch their stupid Girls of the Playboy
Mansion TV show. This includes not understanding why I keep watching it myself. It’s terrible.
And you only see boobs for about five seconds
every episode. Is five seconds really enough
payoff for half an hour of torture? “I’m going to
wash my dog Foofi now. Jeez, I hope my white
T-shirt doesn’t get wet right at the end of the
episode.”
Besides these pairs of stars of the show, there
are also the girls attached to them. One is called
Kendra. She appears to be absolutely and utterly
vapid, and her only response to any input, sensory
or otherwise, is lifting up her top. What kind of
role model is that for girls?
The TV show now screens at all hours of the
day, which means impressionable young girls
can opt to watch this instead of Hanna Montana
featuring Star Castle Ponies as one expects them
to. If impressionable girls get the idea that people
will like them more just because they lift up their
tops they would sadly be right!
World markets will collapse as the only
GORRELKOP
demokrasie ondermyn
Die petalje wat homself tans in die
buurstaat hierbo afspeel, die een waarin Bob the
Landgrabber reeds jare lank ’n treffersepie is,
vervul Gorrel met totale afgryse. Mbeki: “Daar
is nie ’n krisis nie; ons pas stille diplomasie toe.”
Zuma: “Daar is ’n krisis, maar ek hoef nie iets
daaraan te doen nie.”
Hoe gebeur dit in ’n “demokrasie” dat
verkiesingsuitslae eenvoudig nie bekendgemaak
word nie? Of vereis protokol dat ’n mens eers vir
jou besending Chinese wapens wag?
– ’n Pluimpie vir die SR, wat Vrydag omstreeks
12:55 ’n omsend-e-pos uitstuur om Maties, wat
gemiddeld een keer elke 2.3 dae hul inbusse
beloer, te verwittig van ’n byeenkoms ter
“betoning van eenheid” met Zim... wat 13:00 op
die Rooiplein sou plaasvind. Nee, gee dus terug
Gorrel se pluim. Edele plan, maar waar stap die
tyd met ons heen?
tv-verhoudings
Steeds by die tema van gewilde TV-programme.
Wie kyk deesdae nog 50/50? Want Gorrel het nou
currency will be flashing. “Hello, I would like
to purchase a new BMW 3-series.” The salesman
will respond, “That will be fifteen flashes, madam,
and an extra two if you want the sunroof option”.
Their lives will no doubt be much easier; at least
up to the age of thirty. Then everything­ will go
south and they will realise that the currency of
flashing depreciates faster than a Chinese car.
Now besides Kendra, there is also the other
girl called Holly. Rumours of a third one abound
but nobody seems to care about her. Holly is
an extremely misguided girl. She actually truly
cross-her-heart thinks that Hugh Hefner cares
about her and wants to marry her! She constantly
brings it up and she genuinely thinks that she and
her granddad are going to get married and live
happily ever after.
Sorry to burst your booble, Holly, but this
ain’t gonna happen unless the TV producers who
dictate your life decide it will. And methinks,
based on the overwhelming popularity the
Playboy bunnies of the 1970s still have among
today’s horny youth, you’re going to be replaced
vewy vewy soon. Now excuse me; I have to go
clear the PVR in anticipation of the marathon.
Die skinder agter die nuus. Die waarheid agter kampuspolitiek. Die kommentaar waarvoor almal bang is. Gorrel
is nie verantwoordelik vir enige ongerief veroorsaak nie.
’n voorstel vir ’n nuwe dokumentêr: 40/60.
Hierdie verhouding raak al hoe meer
beduidend. Dit is byvoorbeeld die verhouding
eerstejaars tot seniors wat in koshuise gehandhaaf moet word. Voorts blyk dit uit onlangse
syfers van ons alma mater (nie noodwendig almal
se mater nie) dat dít ook is hoe 2008 se nuweling­
eerstejaars hul huistaal aandui: 40% “ander” en
60% Afrikaans.
– Wat presies is ’n Afrikaanse universiteit dus?
Enige voorstelle van Adamtos? Want dis nou wel
nie ’n verkiesing nie, maar in die Republiek van
Gorrel is 60% maar ’n bra klein meerderheid –
nagraadse studente heel buite rekening gelaat...
’n rookwolkie voor jy kan sê ‘mes’
Tyd vir iets meer joligs. Gorrel se maatjie wat
by die JOOL-bal was, vertel dit was voorwaar
’n aand waaraan jy met heimwee sal terugdink:
T.b.v. MGD samel die spul natuurlik baie pitte
in, maar by dié spiekeries geleentheid moes gaste
(sonder servette) vasklou aan hul voorgereg se
eetgerei omdat daar geen nuwes by die hoofgereg
sou wees nie. Tog was daar ’n rookmasjien...
– Gorrel moet net vra: Prioriteite?
die onderspade delf
Gorrel vind die hele spading-aksie met die oog
op JOOL 2009 hoogs amusant. “Goeie môre my
man, hier is koffie in jou kan,” ... in jou bed, plus
’n cupcake. Of ’n lekkertjie teen jou deur. Tensy
jy in ’n kuishuis is wat voel dit betaam hulle nie
om enigsins te spade nie.
Gorrel se ander maatjie dag anderdag dat
spading ’n tikkie game theory kort: As niemand
spade nie, sal niemand hoef te spade nie en almal
kan sommer die JOOL-mater kry wat hulle in elk
geval sou kry.
– Gorrel verstaan nie eintlik game theory nie,
maar sou beïndruk wees as iemand iets mals
doen soos ’n grag om ’n koshuis grawe en dit
met honger proefplaaskrokodille vul sodat die
gevang­enes móét “ja” sê.
maandag is aksiedag
’n Brandende pasteiwinkel in die oggend en dan,
skuins ná middagete, stop iemand gratis chippies
in jou hand. Hoe moet studente hierdie oor­
stimulering hanteer – op ’n Maandag?
– Of was daar dalk ’n ooraanbod gebrande chips?
“
KampusQuotes
& Dinge
’n Mens mag nie in ’n
ander man se slaai krap
nie, maar as jy die bak
skud en iets val op die
grond, is dit fair game.
– Ingenieurstudent se
raad omtrent sy vriend se
liefdeslewe
Wil sy haarself nie maar
net in tinfoil toedraai
nie?
– BRek-student se
reaksie op een van haar
klasmaats se baie bling
juweliersware
As ek al die werk moet
onthou, sal ek belangrike
goed soos my verjaardag
vergeet.
– Ingenieurstudent in ’n
Geologie-klas
... want hul asses is
mooier as hul gesigte.
– Vroulike HK-lid oor
waarom Huis Visser
sonder hul broeke JOOLbal-foto’s neem
Ek sal my pa se stiefvrou
date.
– Verwarde eerstejaar
Elke dame het mos iets
sags nodig om mee te
speel.
– Koshuisinwoner oor
hoekom daar hasies in
die quad moet bly
Nee man, jy kan nie so
sout in iemand se boude
vryf nie!
– Irener raak vindingryk
met idiome
Ek dra dan nog my
friggen­ retainer; wat dink
hy nou aan oud word?
– Meisie nadat haar ou
sê hy kan nie sien hoe
hulle saam gaan oud
word nie, en met haar
opbreek
Wyn los nie probleme op
nie, maar melk en water
ook nie.
– Gefrustreerde student
tydens ’n Biochemieswot-sessie in die SS
“
Perspektiewe
Is daar iemand vir wie ek
moet jammer sê?
– Dronk student nadat hy
in die vroeë oggendure
iets by BP gebreek het
Daar is ’n verskil tussen
gees en ’n wynbottel op
jou kop.
– Eendragter aan medekoshuisinwoner oor waar
om te sit by hul huisfondsdans
Stuur jou KampusQuote aan
[email protected]
DAG&
KUNS EN VERMAAK • ARTS AND ENTERTAINMENT
. Conversations at Stellenbosch market sheds light on curio trade industry
African craft market a melting pot of cultures
gava Chivimbiso
Whether you are a tourist looking to purchase a piece of Africa or
a local looking to appreciate the land
of your ancestry, there are numerous
crafts and products to choose from
– all in the heart of Stellenbosch, next
to Die Braak.
Crafts range from masks, instruments, jewellery, beads and woodcarved animals to Batiks – prints on
silk, paper or cotton­.
Not only does the market take you
on a journey through the African continent, it is also filled with interesting individuals who rely on their income from the daily market for their
survival­.
The traders and artists are mostly
from Malawi and Zambia, and the
South Africans are predominantly
from the Eastern Cape. The international traders are mostly in South Africa temporarily – they come during
the business seasons – and only a few
are permanent residents.
Generally, it was discovered that
all the traders enjoy living in Stellen­
bosch. Although most of them viewed
this reporter with suspicion and were
not willing to have someone delve
into their personal lives, a general
understanding of their existence was
gained. For many of these traders­,
being­ part of the market is their way
of making ends meet, as most of
them are their families’ sole bread
winners­.
Most of the artefacts on the market
have ethnic and cultural significance
attached to them. The fertility dolls,
for instance, made by a Malawian
artist­ called Dennis, are believed to
help women get pregnant and also to
aid the safe delivery of a baby.
The commercialisation of African art is evident here: Dennis was
adamant that the fertility dolls come
from Malawi, when in fact they are
from Ghanaian and Nigerian ethnic
societies­. The origin and greater significance of anything you buy at such
a market therefore comes into question. One wonders what will keep
African art from losing its original
cultural meaning in the future.
Nickson and George, two Mala­
wian­ traders encountered at the market, are not artists themselves, but go
to Malawi to buy art pieces. When
asked what was uniquely Malawian
art (not to be found anywhere else in
the market), they presented me with a
carved ebony fish – unique to Malawi,
according to them. However, when
moving through the market I encountered the same artefact at another­
stall. Which begs the question: Is
there really art that is truly unique to
a particular nation?
Regardless of what nation traders­
are from, they often sell the same
goods. We are witnessing the mass
commercialisation of African art.
Another trouble concerning the
African markets is the pricing of
crafts. Consumers have been baffled
by the way an artefact’s price can start
at R400 and then go down to R150
after some bargaining. Accor­ding to
the Malawian traders, it is simply a
matter of where a buyer is from: “If
you’re a tourist, you have foreign currency and with the exchange rate they
have plenty of money. At the end of
the day we are going to charge a tourist a tourist’s price and locals a nicer
price,” said Nickson.
In another conversation, Oscar
Bakabamba from Zambia stated, “If
you show me something, I can make
it”. Having started with his art career­
at a young age, he prefers doing his
work in Stellenbosch since it is too
Die Kaapse Wynlandfilmfees, die
eerste van sy soort, is sedert 18
April in Stellenbosch aan die draai.
Daar word ongeveer 92 films as
deel van die fees by die Oude Li­
bertas-amfiteater, die Neelsie-teater en ander venues vertoon.
Films uit verskeie kategorieë
word gewys en sluit in Medisyne­
sak (Eco Cinema), La Vie en Rose
(Music in Film), ’n Roos vir Marie
(SA premières) asook die Oscarbekroonde dokumentêr Vote for me
(Cinema of Conscience).
Op internasionale vlak is die
Taiwanese en Brasiliaanse film­
regisseurs, onderskeidelik Huang
Yu-shan en Sandra Kogut, wie se
film Mutum vertoon sal word, se
werk ook betrokke.
Rolprentmakers sal ook mee­
ding in ’n kompetisie met verskeie
kategorieë.
Om hulde te bring aan film­
legende Ingmar Bergman – rolprent- en teaterregisseur wat onlangs op 89-jarige ouderdom
oorlede is – sal daar ook verskeie
Bergman-films op die grootskerm
vertoon word.
Kaartjies kan by Computicket
bespreek word. Vir meer inligting,
skakel gerus 021-809 7380 of stuur
’n e-pos aan Jana Hatting by [email protected]
oudelibertas.net.
Die plaas Bien Donné, tussen
Fransc­hhoek en Paarl, is definitief ’n besoek werd. Daar sal jy die
Kaasfees op 25-28 April aantref,
waar jy aan al die verskillende
kaassoorte wat in Suid-Afrika
beskikbaar is, kan smul. Kaartjies
vir die fees kan by Computicket
gekry word.
Oppikoppi (“Not quite an Easter
festival”) gaan weer die plaasdiere
op die plaas Northam laat wakker
skrik met hul jaarlikse fees op die
vlaktes. Tussen 25 en 27 April sal
verskeie bands, soos Kidofdoom,
Henry Ate, 7th Son en Foto Na
Dans, gesien kan word.
Die internasionale sanger Sarah
Bettens van die Belgiese band K’s
Choice mag ook nie misgeloop
word nie. Sy tree op die 25ste
April om 21:00 op. Alle kaartjies
vir Oppikoppi is teen R250 by
Computicket­ te koop.
Oorsigtentoonstelling
Die werke van Namibiese fotograaf
Amy Schoeman word op die
oomblik­ in die Sasol-Kunsmuseum­,
Ryneveldstraat 52, ten toon ge­
stel. Van hierdie kunsfoto’s is
van Namibiese­ landskappe. Die
uistalling sal nog tot 31 Mei 2008
te sien wees.
sold off as an original. It has become
a matter of making ends meet and
whatever significance­ these art pieces
held earlier­ is disseminating with the
years.
However, while cruising through
the market and encountering all types
of characters, you are introduced to
another way of life and art. Among
these characters were the hostile, irritated and secretive, the humble telling
stories of their journeys with art, and
the funny ones who remain courteous
at all times.
products for africa One of the friendly traders (right) at the African crafts market in Stellenbosch. The products­
(left) often display a low degree of originality as most traders sell similar artefacts.
photo: Julia wharen
vir jou vermaak
Feestelikhede tydens
vakansiedae
In die idilliese kusdorpie Lambertsbaai vind die Kreef-en-Kultuur­fees
tussen 24 en 27 April plaas. Geen
seekosliefhebber durf hierdie fees
misloop nie.
expensive to transport art across
national­ borders. As Bakabamba
makes any piece of African art, one
might think it leads to a fast commercialisation of African art. Then again,
it is termed ‘African’ art and where
one is from should not limit your
artistic­ scope.
One could never sell a replica of
Leonardo Da Vinci as an original,
so why is it that African art pieces
are sold short? Most crafts do not
have patents­ and therefore even a
fake piece can be mass produced and
Kaapse Vlakte Kunstenaars
Dié uitstalling kan ook nog tot die
einde van die maand by die Sasol
Kunsmuseum besigtig word. Die
kunstenaars kom almal uit onguns­
tige omstandighede. Ten spyte
daarvan dat hulle skaars kop bo
water kon hou, werk hulle steeds
as professionele kunstenaars. Die
kunstenaars kom almal van die
Cape Flats en omliggende areas.
Om te wees of nie...
Hamlet kan 23, 24, 26 en 29 April
en 2 en 3 Mei by die Kunstekaap
gesien word. Die produksie duur
ongeveer 2 ure en kaartjies kan
teen R60 gekoop word. Skakel 021
421 7695 vir besprekings. Op 2
Mei om 19:30 kan Hamlet ook in
die HB Thom gesien word. Skakel
Sarina Knoetze­ by 021-808 3216.
Mr Cat and the Jackal
Mr Cat and the Jackal sal op 2 Mei
om 21:00 saam met hul driestukband by die Klein Libertas-Teater
optree. Kaartjies kos R20. Skakel
021-883 8164 vir meer navrae.
Chasing Friday live
Moenie dié band môreaand by Bohemia misloop nie. Hulle begin (na
verwagting) 21:00 speel en toegang
is gratis.
Goldfish
Aanhangers sal bly wees om te
hoor dat dié groep weer terug­ is
van Amerika en vanaand in Die
Mystic Boer optree. Hulle tree ook
op 26 April 23:00 in Assembly in
Kaapstad op.
Drieledige uitvoering
blaas gehoor weg
Adel groenewald
DIT IS ongelooflik hoe drie orkeste
wat op die oog af ooreenstemmende
instrumente bevat so ongelooflik verskillend kan klink.
Dít was verlede Maandagaand,
14 April, die geval toe drie uiteenlopende blaasorkeste die Endler se verhoog betree het en saam gesorg het
vir ’n diverse program.
Die aand is geopen deur die USSimfoniese
Blaasensemble
wat
bestaan­ uit studente wat duidelik
baie lief is vir hul musiek – party
studeer nie eens BMus nie. Die aand
se program­ het ’n suite deur G Holst
en “Die Simfoniese Marse” deur J
Williams­ (verwerk deur J Higgins)
inge­sluit. Die stuk “Afrika: Seremonie, Lied en Ritueel”, deur RW Smith,
wat daarop gevolg het, het uitstekend
op die oor geval. Die oorheersende
slagwerk in die Afrika-stuk was veral
indrukwekkend.
Dit het definitiewe voetstampsensasies tot gevolg gehad en het inderdaad die slagwerkspelers ritmies
aan die beweeg gehad. Dié ritmes is
uitstekend uitgevoer en nie een inval
of slag is gemis nie. Die interessante,
vars effek van die vokalisasies deur
die ander orkeslede het ’n ryk atmosfeer geskep en saam met die sterk
horings en trompette was dit werklik
’n sensasie op sigself.
Die Weermagorkes het die
standaard­ gehandhaaf met ’n kragtige
opening waar die orkes van alle
kante af die verhoog al spelend
betree­ het. Hulle het bekende liedere­
uitgevoer soos “Welcome to Cape
Town” en “Sway Me More” en hulle
netjiese, konstante ritmes en sterk
koperblaasklank­ het hierdie keer
voetstamp- én handeklapneigings­
by die gehoor aangewakker. Die
sangers, wat die meerderheid van die
liedere saamgesing­ het, het natuurlik­
vir groot opwinding gesorg, maar
is ongelukkig ietwat deur die orkes
oorweldig­. Nietemin­ was dit ’n
prettige­ en kragtige optrede.
Ná die pouse het die groot oom­
blik van die aand aangebreek toe
die Phoenix­ Band, ’n jeugorkes uit
Duitsland­, die verhoog betree het.
Deur die jazz, kubaanse blues en
ritmes­ het ’n mens amper vergeet dat
dit maar ’n groep van twintig jongmense is.
Die oorskakeling vanaf ’n
suiwer jazz-stuk met vloeiende
saksofoonsolo’s­ na iets met ’n vinnige
swing-ritme en ’n blues-kitaarsolo en
dan weer na ’n Afro-Blues-stuk met
Kubaanse slagwerk en komplekse
ritmes­ was ongelooflik. Hierdie
orkes het vermaak uit die boonste
rakke gebied­ en hul tegniek was onbe­
rispelik­­. Ten minste die helfte van
die lede het gedurende­ die uitvoering
vorentoe getree vir indrukwekkende
solo’s.
Die Phoenix Band het ’n volronde­,
sterk klank en hul tromboon-, klavier­en trompetklanke is uitstekend­. Die
twee baskitaarspelers was natuurlik
ook onwrikbaar. Die aand se tegniese gehalte was hoog en die hele
agterste­ ry studente het die uitvoering
se vermaaklikheid­ met meer as net
voetstampe­ beaam. Dit was werklik
’n viering­ van verskeidenheid­ wat
deur een en almal geniet is.
23 April 2008 DieMatie
DAG &
11
. Anderse kyk op Bybelstorie bied vermaak in HB Thom
Moderne kinderoffers in Sara
Jeani Louw
Sara is een van twee Matieinskrywings­ vir die Sanlamprys
vir Afrikaanse Teater (SPAT) wat
onlangs­ tydens die KKNK bekendge­
stel is.
Richard Bertelsmann is verant­
woordelik­ vir die teks terwyl Francois­
Toerien die regie behartig het. Sara
was op 14 en 15 April in die HB Thom
Teater te sien, saam met die ander­
SPAT-inskrywing, Mymering.
Sara is gebaseer op die Bybelse
verhaal waarin God vir Abraham
(Gerhann Erasmus) opdrag gee om
sy seun Isak (Karel Bruwer) te offer.
Die hoofrol, Sara, moeder van Isak,
word deur Cintaine Schutte vertolk en
Marthinus Basson verskaf die stem
van God.
Ten spyte van die streng
godsdienstige­ fondament, speel die
toneel in ’n moderne konteks af
waar dié twee ruimtes sterk gekon­
trasteer word. In teenstelling met
die tradisionele­ Bybelverhaal word
die klem vanaf Abraham na Isak en
Sara verskuif. Dié fiktiewe konteks
gee gevolglik aanleiding tot die suk-
ses van die verhaal­. Die toneelstuk
se sukses word grootliks toegeskryf
aan die spanning in die drama, wat
veroorsaak word deur die problematiese integrasie van ’n Bybelse verhaal in die konteks van die moderne
samelewing­.
...sy bedoeling met dié
drama [is] nie godslasterlik
van aard [...] nie.
In Sara raak Bertelsmann aan teer
punte in die hedendaagse gemeen­
skap. Kindermoord en -mishandeling­
word as moderne weergawes­ van
antieke kinderoffers aangebied. Die
verhaal van Hagar, ’n vrou by wie
Abraham­ ’n buite-egtelike kind gehad
het, spreek weer probleme rondom
geslags- en gesinsverbande aan.
In dié drama word geslagskonflik
ietwat anders as gewoonlik uitgebeeld. Die verhouding word verteenwoordig deur die vader se konserwatiewe, letterlike interpretasie van die
Bybel te plaas teenoor die moeder se
moderne godsdienstige uitkyk op die
lewe.
Alhoewel die drama beskuldigings­
van godslastering ontvang het,
verduidelik­ Bertelsmann dat hy aan
die einde van die drama opsetlik “die
moontlikheid dat daar wel ’n Bybelse
God bestaan, nie wou uitskakel nie”.
Dit blyk dus dat sy bedoeling met
dié drama nie godslasterlik van aard
is nie. Dit is eerder ’n uitbeelding van
die kontras en konflik tussen Christene wat die Bybel baie letterlik opneem en moderne nie-fundamentalistiese Christene.
Daar word ook gemeen dat
Gerhann­ Ersamus nie oortuigend is
in die rol van Abraham in vergelyking­
met Cintaine Schutte se vurige ver­
tolking­ van Sara nie.
Nietemin sorg hierdie verskillende
karakter-persoonlikhede nie net vir ’n
goeie manier om die karakters uit te
beeld nie, maar dra dit ook by tot die
onontbeerlike spanningselement.
Uiteindelik dra die verskeie­
botsende­ karakterverskille, lewens­
kwessies­, en die houdings wat daar­
oor gekoester kan word by tot Sara se
sukses en uitstekende chronologie.
moderne kinderoffer Sara (Cintaine Schutte) maak gereed om Isak
(Gerhann Erasmus) te offer. In Sara word kwessies soos kindermishan­de­
ling in die moderne samelewing aangespreek.
foto: Maryke van jaarsveld
Out with the old, in with New Holland and New Loud Rockets
Luca vinzenco
Definitely not Dutch New Holland lead singer Teejay may be new on the
music scene, but has proven to be no amateur.
Photo: Annie Klopper
Times change, and with that change
the old fades to black and there is
always­ something fresh, vibrant and
new to replace it.
New Holland and New Loud
Rockets­ are no exception to this rule.
Clad in “well fitted” jeans and sporting rock star hair to boot, the two
bands echoed their energetic sounds
on 17 April at Klein Libertas Theatre.
There seems to be two new constants
in the flourishing Cape music scene.
If you are in an Afrikaans band,
it is most likely that you grew up in
Bellville, attended school at DF Malan­
and are currently studying at Stellenbosch. Juxtaposed to that is the English front, where you were probably­
schooled at SACS and then proceeded
to study at UCT. This is true of both
bands, who, contrary to the old and
outdated stigma of musicians­ being
drop-outs, boast courses like dentistry, law, film and engineering that fill
their days.
The excited crowd waited for
an hour for the gig to begin, which
means the New Loud Rockets had an
audience filling the room during their
final sound check. Soon enough the
crowd was jiving to the tracks and
singing along to the single Bleeding
in a Cab.
Just like at many other gigs, it was
possible to­ see people with various­
agendas. The fashion conscious
looked at the band and commented on
the guitarist’s stylish jersey. The musi­
cally inclined reckoned the drummer
was original and on time. I looked up
during the gig and thought, what a
solid bunch of lads.
How does one judge a gig? Does
one merely consider their rocking
riffs, or does one include the fact that
Oos, Wes, tuis bly bes
Herman Wiid
Taiwan is vir baie jong SuidAfrikaners­ lankal nie meer net ’n
eiland in die Verre Ooste waar hulle
met stokkies eet en speelgoed vervaardig nie. Inteendeel, baie jongmense kies, ná wat vir hulle soos
dekades se swot voel, Taiwan om
gou ’n quick buck of twee te gaan
maak deur onnie te speel. Marion
Erskine wys in Oos dat dit alles
behalwe­ die geval is.
In sy debuutverhaal kleur Erskine dié landskap vir die leser in
met behulp van verskillende erva­
ringe wat sy hoofkarakter, Louis
van Jaarsveld, op die eiland beleef.
Louis besluit om ná die om­
strede dood van sy pa toevlug tot
die Ooste te neem en in Taiwan te
gaan skoolgee. Hy ontmoet daar ’n
groep uiteenlopende Suid-Afrika­
ners wat hom gou touwys maak in
die vreemde tradisies en gewoontes
van die land. Hulle deel mekaar se
lief en leed en koester ’n verlange
na die moederland (en na biltong).
Louis word egter reeds aan die
begin van die boek gewaarsku:
“Kom met ’n oop kop. Taiwan
gaan jou maak of breek. Jy sal nie
dieselfde mens teruggaan huis toe
nie”. Die oorweldigende en klammerige hitte en die gebruik van
slegs gebottelde water (kraanwater
is taboe in dié geweste) en ’n verne-
derende ervaring in die “squatter”toilette tydens sy mediese ondersoek, laat hom dan ook gou besef
dat hierdie nie ’n land is wat sonder
handskoene aangepak behoort te
word nie.
Benewens dié daaglikse uitda­
gings, worstel Louis ook met die ge­
raamtes in sy kas: ’n verlore liefde,
onenigheid tussen hom en sy broer
oor sy pa se dood, en sy geloof­stryd
is maar net ’n paar wat genoem kan
word. Aanvanklik het hy gedink
dat hy sy probleme in Suid-Afrika
kan agter laat, maar die noodlot het
ander planne vir hom.
Tydens sy verblyf op die eiland­
skryf Louis gereeld rubrieke vir
Huisgenoot oor die lewe in die
vreemde. In die rubrieke vertel hy
meer oor die eetgewoontes (vir dié
wat wonder of daar hondevleis op
die spyskaarte is, lees gerus), die
verhouding tussen Taiwan en China,
besoedeling, vreemde vullistrokke­
wat deuntjies speel en die Chinese
nuwejaar. Daar is selfs ’n deel in
die boek waar Theuns, een van sy
vriende, hom meer oor die Chinese
skrif leer. Hierdeur kry die skrywer
dit reg om op ’n kreatiewe en ongewone wyse lesers omtrent vele aspekte van die kultuur en gewoontes
van Taiwan in te lig.
Gegewe die groot getal jongmense wat jaarliks ’n heenkome in
die vreemde vind, is dit hoogtyd dat
’n boek (of twee) oor hierdie onder-
werp
sy
opwag t i ng
maak. Myns
insiens lê
die
krag
van hierdie
boek
dan
ook daarin
dat dit vele
mites omtrent die Ooste en veral
omtrent die hele skoolgee-ervaring
ontmasker.
Oos is as jeugreisroman deel
van ’n genre van die Afrikaanse
letterkunde waarvan die landskap
grootliks ongekarteer is en nog
oneindigende moontlikhede bied.
Soortgelyke leesstof in hierdie
genre deur ’n ander outeur is Trips
deur Manie de Waal, wat die diaspora van jongmense na Londen
verken en vanuit die perspektief
van een van hulle vertel word.
Oos handel verder oor relevante
jongmenssake soos regstellende
aksie, geweld en aborsie, en wys dat
die gras nie altyd groener is aan die
ander kant nie (anders as wat baie
jongmense geneig is om te dink).
Dit is ’n boek wat enige student
of jongmens wat dit al oorweeg
het om self te gaan skoolhou in die
Ooste met ywer behoort te lees,
en dit sal jou tereg twee keer laat
dink.
“Boeke beeld die lewe uit!”
merk een van die karakters, Anelle,
op. Dit is presies wat Oos doen.
Tel: 021 886 5497 Eerste vloer,
Drostdy Sentrum, hoek van
Alexander- en Birdstraat,
Stellenbosch
they pulled off a tight performance?
New Holland passes both tests, but I
thought the gig was a win because my
neck hurt terribly when I woke up the
next morning, which is the sign of a
stellar show the night before.
New Holland, De Plate Kompanjie’s latest signing, are rising in the
music scene. Their 11 track album
is set for release during “the last six
months of this year, just to be safe,”
says lead singer TeeJay. They will
also be undertaking a solo tour to
Johannesburg­ in May.
They are booked for Ubuntoer­ II
along with Die Helde and Zinkplaat
on DPK’s Rock On Against Racism
tour to Gauteng, as well as for the
Derde Avontoer at the end of the year
– all this with barely a year under
their belts. New Holland and the other
bands put on a great performance, so
make sure you’re there to catch them
live next time.
12 Opinions
DieMatie 23 April 2008
BRIEWE LETTERS
Let ters to the editor must be shor ter than 400 words.
[email protected]
Lesersbriewe moet tot 400 woorde beperk word.
False science misused to influence masses
Certain debates have been raging wildly in
our campus newspaper. After taking a passive
observer’s stance in the past, I have now reached
a point where I feel the need to get some things
off my chest. Let me place a disclaimer to fend
off violent responses: My intent is neither to
attack anyone’s opinions, nor to impose mine.
Nonetheless, as an aspiring scientist I feel the obligation to point out one or two things.
In the letter “Evolution hardly ‘factual,
observed, ... tested” (Die Matie, 09/04) TracyLee van der Ventel writes: “The laws of thermodynamics are in direct competition with the ideas
of evolution”.
From my limited exposure to the field of
science I have learnt at least this: It is dangerous
and possibly foolish to invoke or quote scientific
laws which one does not fully understand.
As Van der Ventel points out quite correctly,
the second law of thermodynamics describes the
behaviour of entropy in a closed system. Two
things should be noted. Firstly, a biological cell
is hardly a closed system. It is in continuous interaction with its incredibly complex environment. Thus arguing that the evolution hypothesis
is flawed on grounds of this particular thermodynamic law is entirely unreasonable.
Secondly, entropy is not exactly analogous to
disorder. In fact there are systems where a more
“ordered” structure is entropically favoured. The
bottom line is that using the laws of thermodynamics to dispute the “order from disorder”
aspect of evolution theory is scientifically false.
I’d like to share my perspective with you.
One problem with this evolution versus creation
debate is that people frequently misinterpret
scientific­ laws, at times even misquoting them
intentionally in order to sway the opinions of
others. (I must state that I am not accusing Van
der Ventel of doing the latter).
As an example I mention a particular series
of pro-Creationist DVDs by “Dr” Kent Hovind,
who, for instance, totally abuses the law of conservation of angular momentum to “prove” that
the big bang theory is false.
As I have watched several of these videos,
I have witnessed this phenomenon repeatedly.
What infuriates me is not only that people often
abuse science, but that they frequently succeed in
influencing the opinions of the masses with false
scientific arguments!
As tragic as this is, the explanation is simple:
Humans are easily persuaded by “scientific”
arguments which conveniently seem to lend
credibility to their cause. They do not bother to
question the reliability or motivation of these
arguments! I agree whole-heartedly with Claude
Bernard’s statement: “True science teaches
us to doubt and, in ignorance, to refrain.” The
operative word here is “true”.
I perceive this entire debate to be approximately as useful as a third nipple, since it is not
being handled in a rigorous manner. It angers
me when people bastardise science, using it as
leverage on people who do not understand it.
In addition I often wonder why creation and
evolution are generally seen as being mutually
exclusive. But I guess that that is to be expected,
considering that lack of thought seems to be the
entropically favoured state of mind.
overwhelmingly support any particular theory,
including the “bubble” theory alluded to and
grossly oversimplified by our critic.
“Science proves things”: This claim gets
things backwards. Science deals in testing ideas
(hypotheses) against reality. It does so by disproving these hypotheses against the data. Proofs
are left to mathematicians. Science constantly
self-criticizes and self-corrects hypotheses using
evidence, which is why both “junk” DNA and
“Piltdown Man” have been discredited, publically, by scientists. So much for hoaxes and
secrets.
“Evolution is just a theory”: Another
favourite. Evolution is both a fact and a theory.
Evolution (defined as the change in organisms
over time) has been observed; scientists have
seen it happening. The theories of evolution
account for how evolution has occurred. We use
evolutionary theory to describe and test evolutionary fact. Our previous letter was perfectly
consistent in this regard.
“Evolution is a chance event”: The worst misconception of the lot. No, no, no, a thousand times
no! A major component of evolution, mutation, is
indeed basically random. But evolution isn’t just
mutation! Selection acts upon those mutations
in a way that is the very opposite of chance.
Selection winnows out unsuccessful mutations,
and favours successful ones. That is the basic
idea behind evolution.
It really is that simple.
medewerkers
The recent letter protesting our critique of
a misleading creationist presentation is emblematic of the ignorance about evolution among nonscientists. It is deeply saddening that such misrepresentations of evolution are still circulating
among the general public, let alone among fellow
members of the Faculty of Natural Sciences.
We feel compelled to correct these unsupported
beliefs.
“Many parts of science don’t support
evolution”: There is not a single discipline
within science that is incongruent with the occurrence of evolution on this planet. Physics,
chemistry, geology, palaeontology, astronomy;
all are consistent with, if not actively supportive
of, evolution.
“The second law of thermodynamics contradicts evolution”: This is an old favourite among
anti-evolution fans. The law states that entropy
cannot decrease in a closed system. What antievolutionists ignore is that the earth and living
things are manifestly not closed systems. The
small increase in order that represents life is
massively offset by the entropy increase in the
sun, so that the total entropy of the earth-sun
system doesn’t decrease. Raven and Johnson
have an admirable description of this second law
and evolution (page 430, 8th edition).
“Evolution can’t explain the origin of life”:
Scientists don’t expect it to! The origin of life
is conceptually and evidentially distinct from
evolution. These are different subdisciplines of
science. Unlike evolution, how life arose is still
controversial. Despite multiple theories for the
origin of life, the evidence currently does not
KWYTRAAK Carline Jansen van Nieuwenhuizen (kw [email protected]) A(A)POLITIES Bertus Snyman
([email protected]) FOURTHKNIGHTLY Prévot van der Merwe ([email protected])
SPOTPRENT ­Marie Beetge ([email protected]) ADDISIONELE GRAFIKA w w w.sxc.hu
Maties en rugby saam in een Varsity Cup
teksredaksie
Noord van die Oranjerivier is die woord
“Maties” nog altyd met rugby geassosieer. Die
kwaliteit akademie en ander uitstaande eien­
skappe, soos ’n pragtige dorp, is dinge wat later
by jou opkom, maar rugby is die eerste gedagte.
Behalwe dat die Varsity Cup se twee
hoofborge albei oud-Maties aan die stuur het, is
dit ook weens die goeie fasiliteite en uitsonderlike studentemobilisering goedgedink om hierdie
jaar die toernooi op Stellenbosch te begin. Die
openingswedstryd teen Tukkies is deur ongeveer
8000 mense bygewoon, waarvan bykans 90%
studente was. Daardie bywoningsgetal is nie op
hierdie stadium moontlik by ’n ander universiteit
in Suid-Afrika nie.
Die halfeindstryd se toeskouergetalle – op die
eerste dag ná ’n vakansie – was weer sprekend
DIALOGUE DIARIES The first few months of 2008 have been jam-packed with conferences, conversations, commissions and protests. With so many initiatives aimed at stimulating dialogue on
campus, students can be forgiven for being reminded of the Elvis lyrics: “A little less conversation, a little more action, please.”
REDAKSIONEEL
Suid-Afrika al weer die wêreld se muishond?
ZIMBABWE het Vrydag sy 28ste onafhanklikheidswording herdenk. Ek sê herdenk, want
daar was geen tekens van feesvieringe nie te midde van die grootste ekonomiese en
politieke krisis in die geskiedenis van daardie land.
Binnekort vier ons, op 27 April, óns Vryheidsdag. Veertien jaar ná die aanvang van
demo­krasie, is dit egter moelik om nie swartgallig te word wanneer jy dink aan waar ons
oor nóg veertien jaar gaan wees nie.
Veertien jaar nadat Zimbabwe sy onafhanklikheid verkry het, was dié land ook ’n
toonbeeld van sukses in Afrika. Hy is selfs gereken as die broodmandjie van die kontinent.
Die geld­eenheid was sterk en Zimbabwiërs was op die meeste terreine beter af as ooit
voorheen. Toe begin dinge skeefloop.
As jy dink aan Suid-Afrika se kragkrisis, die politieke onstuimigheid binne die ANC en
berigte dat ons kommersiële plase nie meer genoeg mielies en koring produseer nie,
word dit moeilik om nie ooreenkomste te sien in die geskiedenis van ons land en dié van
ons noordelike buurman nie. Selfs ons presidente tree by die dag al hoe meer eenders
en bisarre op.
Terw yl Suid-Afrikaners dit onomwonde gestel het dat hulle nie sal toelaat dat wapens
oor ons grondgebied na Zimbabwe vervoer word nie, het Thabo Mbeki die soveelste
toets van sy presidentskap gefaal deur bloot niks te doen nie.
In 1994 het Nelson Mandela verklaar dat Suid-Afrika nooit weer as die “muishond van
die wêreld” gesien sou word nie. Verlede week het ons egter, myns insiens, daardie titel
weer op onsself verenig.
hoofredaksie
HOOFREDAKTEUR Pieter-Francois Theron ([email protected]) ADJUNKREDAKTEURS Jan A Botha­ ([email protected]), Saskia Baard ([email protected]), Annelize Kloppers ([email protected]­.sun.ac.za)
NUUS Pieter-Francois Theron ([email protected]) AKTUEEL Jacques de Villiers ([email protected]­­za)­­­­­
DAG EN NAG Janie Swanepoel ([email protected]) STUDENTELEWE Mari Beukes ([email protected]
ac.za) SPORTREDAKTEUR Hein Diemont ([email protected])
FOTOREDAKTEUR Lauren Conchar ([email protected]) ADVERTENSIEBESTUURDER Francois Scholtz ([email protected]) REKENAAR­BESTUURDER Carel van Wyk ([email protected])
TEKSREDAKTEUR Marietjie Vos ([email protected]) BEMARKINGSBESTUURDER Pos vakant
Rezel van der Merwe, Marion Strohwald, Lizl Morden, Lise Morrison, Madelé du Plessis
grafika-redaksie
Liebrecht Fick, Alet van Wyk, Ferdinand Kidd
TEL 021 808 3539 FAKS 021 808 3538 E-POS [email protected]
POSADRES Langenhoven Studentesentrum, Privaatsak X1,
Universiteit van Stellenbosch, Matieland, 7602 WEBADRES w w w.diematie.co.za OPLAAG 8 000
VOLGENDE UITGAWE 14 Mei 2008 SPERDATUM 7 Mei 2008 ADVERTENSIES 082 925 4416
STEL JY BELANG?
As jy as joernalis, taalversorger, grafiese ontwerper, advertensiewerwer, fotograaf of rekenaarassistent betrokke
wil raak, woon gerus ’n redaksievergadering by op die Woensdag waarop Die Matie verskyn. Ons vergader om
19:00 in ons kantoor op die eerste vloer van die Neelsie.
KLAGTEPROSEDURE
Indien enige leser ’n klagte het dat Die Matie nie op ’n ewewigtige, eerlike en objektiewe w yse rapporteer nie, of
dink dat menings uitgespreek in Die Matie nie godsdienstige en kulturele sake met omsigtigheid hanteer nie, kan
’n klag by die SR-lid vir Media gelê word. Die Matie is onderhewig aan ’n gedragskode wat by die SR-lid vir Media
beskikbaar is. Alle klagtes word deur ’n regsdosent ondersoek, waarna Die Matie voor die Mediaraad kan verskyn.
Klagtes moet ingevolge die Mediareglement binne tien werksdae ná publikasie aanhangig gemaak word.
Chris Rohwer
Maud Bonato & Kenneth Oberlander
Department of Botany and Zoology
van ’n tradisie van rugbybywoning, en die
eindstryd was uitstaande­. Die vol stadion met
die goeie gees tussen Maties en UCT het regtig
waarde toegevoeg tot Varsity Cup se doelwitte,
en tot algemene Suid-Afrikaanse klubvlakrugby.
Varsity Cup het ’n baie goeie eerste jaar gehad
en die Maties het ’n integrale deel uitgemaak van
die sukses vir jaar een. Noord van die Oranje
beteken die woord “Maties” nou ook: Trots op
ons instelling, lojaal, betrokke en ’n uitsonderlike studentelewe. Op en van die veld was al
die Maties waardige kampioene van die Varsity
Cup. Baie geluk: julle het Dok se legende eer
aangedoen.
Die Matie subscribes to the South African Press Code
that prescribes to news that is truthful, accurate, fair and
balanced. If we don’t live up to the code, please contact
the Press Ombudsman at 011 788 4837.
You may also lodge an internal complaint or report
factual errors by contacting the SRC member for Media
and following the procedure set to the left.
Duitser Bosman
Besturende direkteur: Varsity Cup
DieMatie 23 April 2008
zim student wants
Forum 13
K W YTRAAK
Carline Jansen van
Nieuwenhuizen
ISA AC NDLOVU
He is a well-known face in the English department of Stellenbosch University where he is
finishing his doctoral thesis. He is friendly and
constantly cracks jokes during our interview.
But when we started talking about his homeland
Zimbabwe he got very emotional. “I can see
what it can be, the potential in that country and
what it is...”
Isaac Ndlovu was born in Bulawayo in
1975, and moved to his grandparents’ home in
a rural area between the midlands and Matabele
North. After completing his primary and
secondary education, he trained as a teacher at a
Zimbabwean college and went on to teach high
school English Literature.
Ndlovu embodies one of those characteristics that define Zimbabweans: They are hardworking people. He couldn’t get into university because his marks were too low. “Back then
there were fewer universities and admission was
stiff ... so while I was teaching I studied until
my marks were good enough to gain entrance.”
He then spent three years at the University of
Zimbabwe where he obtained his Honours degree
in English.
When the Zimbabwean civil war, which
raged between 1982 and 1987, got very intense,
Ndlovu’s family had to flee the Matabele lands.
Supporters of the two opposing contenders for
power, Joshua Nkomi and Robert Mugabe, were
fighting for leadership of the country. Mugabe’s
so-called 5th Brigade was a military wing especially trained in North Korea to kill innocent
people, but not armed dissidents (as Nkomi’s
followers were known). Their mission was
to rule villages by means of a reign of terror,
Ndlovu explains.
He tells of his family’s constant fear for their
lives and of times when he literally had to run
for his life. The violence also hit close to home.
“Quite a number of people in our neighbourhood
were killed. My grandfather was almost killed.”
He recounts how, in early 1982, the government told people to report any dissidents they
see because “they [are] dangerous people”.
“My grandfather’s neighbour saw [dissidents]
and asked my grandfather to accompany him to
a local military post. Of course they [the dissidents] found out and beat him [my grandfather]
up. We couldn’t take him to the hospital because
they [would] kill him. For a year he couldn’t talk
or walk [and now has] a terrible stutter and [he]
limps.”
Mugabe won the war and Nkomi had to give
“
I think it’s unfair how the media have handled the Zim
issue. Without the economic issue, Zimbabwe is a far
better place to be than South Africa.
up. In 1997, Zimbabwe became a one-party state.
For a while there was no hunger and things were
looking good. But Mugabe’s image was tainted
by the civil war. Things changed and started their
decline to the current state of affairs...
Ndlovu says if it were not for the people of
Zimbabwe, the economy would’ve collapsed a
long time ago. “Zimbabweans are hard-working
people. You see the Zimbabwean women here
selling stuff on the street. They have houses in
Zim. Selling stuff is a way of saying, ‘I can’t
just sit and cry, I have to do something’. The few
rands that they get here is being used to feed their
families back home. Those things help Mugabe’s
government because that alleviates economic
pressure”.
But with this attitude work is not forthcoming to foreigners. “I know a lot of people
with a degree who are working as gardeners”.
Part of this he blames on segregation, especially
in the Western Cape. “People don’t have confidence in a black person. If you are an engineer
they think you are sub-standard [...]. It makes me
sad because it can’t be changed overnight. Of
course there are some foreigners who have made
breakthroughs by getting good jobs [in South
Africa].” For a few individuals, things do change
and Ndlovu counts himself as one of the lucky
ones.
In September 2006 he moved to Stellenbosch
to do his doctorate in English Literature. For him,
coming here was an act of desperation – he didn’t
want to leave Zim. “I would never have thought
of coming here. South Africa is more developed
than Zimbabwe and things are generally easier
to get access to; like education, if you are determined. People take a loaf of bread and electri­
city for granted in South Africa. To think that at
one time we [Zimbabweans] only had electricity
from midnight until 3 am …”.
“There is a general mentality among South
Africans that we are better off than Zimbabwe.”
But this whole idea is turned upside down when
he starts speaking of his native Zimbabwe. He
thinks that the media are partly to blame for the
negative idea people have about the country. “I
think it’s unfair how the media have handled
the Zim issue. Without the economic issue,
Zimbabwe is a far better place to be than South
”
will be out of power. Because
[there is] no serious opposition, they got comfortable in
their positions as rulers of the
state.” According to Ndlovu,
Mugabe and his government
have realised that the land is in
ruins, but they can’t imagine
themselves anywhere else.
The recent shipment of
weapons from China isn’t a
cause for concern, according
to
Ndlovu.
“Zimbabwe
has always been importing
weapons. Mugabe has enough
weapons to take over the land
Foto’s: CYRIL PRINSLOO
and the MDC (Movement for
Democratic Change) have
Africa. You are not always conscious that I’m nothing. They don’t have to import extra if they
black; I’m white. It is very uncomfortable in want to shoot everybody. Guns are not readily
South Africa [with regard to racism].
available to people, like here in South Africa, and
“Secondly, you don’t always feel that your that’s the other reason why [the levels of] violent
life can end any minute. I’m not saying that crime are low [in Zimbabwe].”
there is no crime in Zimbabwe, but here in South
Ndlovu says he experiences a certain hostility
Africa you always have to be looking over your in South Africa. “I think it is because of the
shoulder. There’s nothing like that unnecessary crime. And just this morning, I woke up and my
violence in Zimbabwe. You walk freely. If people bike was gone. So casually, my bike is gone. It’s
want to commit crime, they cheat you out of traumatic”.
[something]. It’s a smart kind of crime – you feel
With a huge smile on his face, Ndlovu tells
that you have been robbed because you weren’t me that he will be first to pack his bags to return
thinking. And also, the majority of people who to Zimbabwe if the economy stabilises.
live in urban areas have houses. And in order
(kwytra[email protected])
for you to have your dignity, you have to have
decent shelter. I don’t see how you can respect
yourself if you live in the shacks that characterise Khayamandi”.
He is of the opinion that the current crisis in
Zimbabwe is rooted in the fact that Mugabe’s
party has never tasted defeat. “Through this
they came to believe that it is their birth right [to
rule] and they fail to think of a day when they
Uitdagings maak aanbly in SA lonend
Studenteforum
Emma de Villiers
“Die 2010 sokker-wêreldbekertoernooi gaan ’n
ramp wees,” kondig ek aan.
(Nes ek dit sê, voel ek ’n klein steekpyn in my
bors, daar waar ’n mens veronderstel is om jou
vuis teen te hou terwyl jy Nkosi Sikelel’i Afrika
sing.)
Ek sit in Hamburg se gewildste sportkroeg, en
die Duitsers om die tafel knik hul koppe in same­
swering – so asof ons bier in die hand Afrika se
eerste sokker-wêreldbekertoernooi kan sink. Die
onlangse toernooi wat suksesvol deur my tafelgenote aangebied is, is nog kraakvars in almal
se geheue.
“Die stadions is ver van klaar af,” sit ek my
monoloog voort, “publieke vervoer is treurig,
die wedstryde sal in kerslig gespeel moet word,
misdaad is die nasionale sport en Bafana Bafana
gaan nie die eindstryd haal nie.“
(Die steekpyn word meer prominent; dis
dieselfde sensasie wat ’n mens ervaar terwyl jy
skinder­stories oor ’n vriendin versprei – kom ons
noem dit “die verraaier-borssteek”.)
Later bel ek my vriend, my gewete nog effens
gekneus deur skuldgevoelens oor my monoloog in
die sportpub. Hy sal natuurlik met my saamstem
dat Suid-Afrika nie die paal gaan haal nie.
“Ek kan nie glo jy sê sulke goed nie,” haal hy
die wind uit my seile. “As almal soos jy praat,
hoe gaan dinge ooit beter raak?”
Kerslig is nie meer so romanties soos dit eens
was nie, petrolpryse het ons terug op fietse en
stygende misdaad en tientalle openbare vakansie­
dae draai die ekonomie nek om (en as Tito
Mboweni my vra om my belt nog stywer te maak,
gaan ek bloedsomloopprobleme ontwikkel!)
Emigrasie is groot nuus en Suid-Afrikaners
pak na plekke wat glo groener en sappiger gras
spruit. Ek het ook die landuit-ding gedoen en in
die proses meer van Suid-Afrika geleer as tydens
die 24 jaar wat ek fisies in die land gewoon het.
Om in die Verre Ooste te werk was abslouut
fantasties en kultureel verrykend, maar hulle het
nie ordentlike biltong of Afrikaanse koerante
nie. Ek het Europa ook ’n shot gegee. Terwyl ek
in Hamburg gestudeer het, is ek oorweldig deur
German precision en die infrastruktuur wat dinge
seepglad laat verloop. Tog was my wit (tradisio-
neel Europese) lyfie nie gelukkig daar nie.
Ek was verveeld (en ek vermoed die mense
wat daar woon is ook).
Eendag, op pad na my blyplek in Hamburg, het
ek na ’n bejaarde oom op die U-Bahn gekyk wat
waarskynlik sy lewe lank in Hamburg woonagtig
was. Ek het in sy blou oë gekyk en gewonder of
hy ooit vir homself sê: “There’s gotta be more to
life than this; where’s the challenge”?
Insinueer ek dat ek in daardie oomblik verlang
het daarna om in vrees te lewe soos die meeste
Suid-Afrikaners? Het ek my verbeel armoede en
straat­kinders skep die perfekte urban scenario?
Nee. Ek dink ek het in daardie oomblik besef
dat individualisme in Europa aan die orde van die
dag is. Jou lewe wentel om jouself; geleenthede
om uit te reik na ander is min, want almal om jou
het klaar alles.
Maar ek kon terugkom na ’n land wat meer
bied as ’n white picket fence-bestaan. Almal
het nie ’n miljoen rand om aan liefdadigheid te
skenk nie, maar om ’n bedelaar te erken as mens
kos jou niks. En een broodrolletjie vir die kind
wat onder die koerant lê en slaap, gaan nie my
sak ruk nie.
En dís die challenge: Om uit jou kokon te
klim en te sien hoe jy verander terwyl jy ander se
lewens aanraak. My pleidooi val waarskynlik op
geïrriteerde ore, maar ek gaan hom voortsit.
Ná ek met my vriend gepraat het, klop die
verraaier-borssteek gevaarlik. Ja, die Duitsers
se weergawe van die wêreldbeker was so te sê
perfek en hul span het glad nie vrot gevaar nie.
Maar dis mos nie genoeg rede om my te laat
skaamkry vir my land hier aan die suidpunt van
Afrika nie. En dit boonop nog vóór die toernooi
begin het!
In daardie oomblik besluit ek om op te hou
soek na al die redes om die land te verlaat, want
dan sal ek seker op die ou end óf landuit gaan óf
met ’n bitter hart hier bly. Ek hou sommer nóú op
kla en besluit eerder om deel te wees van die ver­
andering waarop almal so desperaat hoop.
By die 2010-Wêreldbekereindstryd sal ek die
eerste wees om op die veld te hardloop met ’n
kersie in die hand. ’n Bietjie donkerte gaan nie
my fun spoil nie.
– De Villiers doen tans ’n MPhil in Joernalistiek,
het in 2005 in Taiwan gewoon en het laasjaar
’n uitruilsemester in Duitsland deurgebring.
Die menings in hierdie rubriek is nie nood­­
wen­­­dig dié van die koerant, die redakteur of
enige lid van die redaksie nie. | The opinions
expressed in this column are not necessarily­
those of this newspaper, its editor, or any
member of its staf f.
matie
Onafhanklike
studentekoerant
van die
Tygerbergkampus
• Reasons for resignation not acceptable
HK resignation spews conflict
raafiq ely
YUSUF Patel, Osler PSO HK member
for sport, has relegated his duties
after he received notice of action
being taken against him by the HK
Disciplinary Committee (DC).
Patel had allegedly neglected his
duties as HK member by refusing to
attend a party which was supposed
to serve as an informal skakeling
between first year students and their
respective HK’s. The event was
organised by the HK’s of the respec­
tive Tygerberg residences­, in asso­cia­
tion­­ with the TSR.
Reinhard Overmeyer, prim of Osler
PSO, has confirmed that disciplinary
steps were to be taken against Patel,
who refused to attend the party since
alcohol would be served.
Patel, a practising Muslim, felt
that attending the party would be in
conflict with his religious beliefs since
the consumption of alcohol is strictly
forbidden by the Muslim faith.
According to Overmeyer and Jodie
Kora, deputy prim of the Oslers, the
party was discussed at a formal HK
meeting and everyone present, which
included Patel, agreed to attend the
skakeling.
Patel later contacted Overmeyer
via e-mail and requested to be excused
from the party. Overmeyer claims that
he acknowledged Patel’s concerns, but
insisted that Patel should honour the
initial agreement and attend the party.
PATEL: “... willing to face the consequences”.
OVERMEYER: “... this is not negotiable”.
In an SMS to Patel, Overmeyer
wrote: “This event in no way promotes
the consumption, explicit exposure to
or sale of alcohol. Provisions have
been made to accommodate Muslim
students as this is an important
skakeling, and therefore your presence
will be required, even if you speak to
first years outside of the TSS or in the
parking area. This is not negotiable.”
In his reply, Patel rejected
Overmeyer’s request by saying that he
“… cannot and will never forsake [his]
religious beliefs…”. In the e-mail,
Patel claimed to be “… willing to face
the necessary consequences…”.
After this refusal by Patel, he
(Patel) was informed that disciplinary steps would be taken against
him. Patel arrived at the disciplinary
meeting and handed in his resignation,
which stated that he was resigning
because of his refusal to sacrifice his
religious values.
The DC rejected this resignation
and offered Patel an opportunity to re­
consider. Later, it transpired that the
DC had refused to accept Patel’s resignation mainly because of the reasons
stated by Patel. The DC motioned that
they would accept Patel’s resignation
on the basis that he neglected to fulfil
his duties as a member of the HK.
According to an official statement
released by Kora, this is, categorically,
the only basis upon which Patel’s
resignation­ would be accepted by the
DC.
Patel claims that no support struc­
tures exist within Osler PSO to ac­
commodate Muslim students. He
also claims that he has discussed his
concerns with Overmeyer and has
mentioned that he would attend events
where alternative provisions have been
made to accommodate Muslims.
Etiologie van chaos-koors
deur patoloë bevestig
According to Patel, he is also not
allowed to attend night clubs and
parties. The core issue that ignited the
controversy, therefore, was not only
about alcohol being served, but also
about the nature of the event.
According to both Patel and the
Osler PSO HK, all Muslim candidates
running for Osler PSO HK positions
were asked, during their interviews,
whether the matter of alcohol being
served at events would be a bone of
contention.
Patel claims that during his disci­
plinary hearing it was suggested that
he should not have made himself
available for a position [on the HK]
that he knew would clash with his
values. Prof Ben Page, visiting warden
of Osler PSO, felt that it is unfortunate
if this issue was indeed brought up at
the disciplinary proceedings.
According to Patel, other issues
that might have given rise to disci­
plinary action were also called into
account, even though they had been
resolved earlier.
Overmeyer was uneasy about the
possibility of a developing pattern of
neglecting duties and stated that in­
stituting disciplinary action was a
proactive measure.
Page emphatically stated that
the situation has nothing to do with
religion or the transgression of any
person’s beliefs. “We strategically plan
and conduct our affairs to accommo­
date Muslim students. We even went
as far as to collaborate with the Islamic
society on campus,” Page said.
Page also stated that he felt it inap­
propriate and unprofessional to convey
grievances in the public domain and
said that Patel overextended his in­
volvement on campus, greatly contri­
buting to the situation.
Page said he will help to ensure that
the damage caused will be evaluated
and order restored. “We now need to
look at building bridges of understand­
ing, instead of tearing them down,”
Page concluded.
“We strategically plan and
conduct our affairs to accommodate Muslim students.”
First years won’t
be second rate
joanie van der westhuizen
alex trimby
“KOMMUNIKASIE is die grootste
probleem. Nie net tussen die dosente
en studente nie, maar ook onderling
tussen dosente,” is Juwaya Morta,
tweedejaarmediesestudent, se opinie
oor die hantering van die MB,ChB IImodule, Basis van Siekteprosesse en
Infeksies, waarmee hulle tans besig is.
Verskeie tweedejaars is diep on­
gelukkig oor hierdie module en klas­
verteenwoordigers en dosente moes
die afgelope drie weke bontstaan om
hierdie studente te kalmeer. Studente
is ontsteld omdat, onder meer, klas­
notagelde vir hierdie module uitgesit
is, terwyl hulle self alle notas vanaf
WebCT moet uitdruk. Volgens Cheldon
Mariais, MB,ChB II se onderklasver­
teenwoordiger, is die uiteensetting van
die module ook nie na wense nie.
“Eerstens is ons nie ingelig oor hoe
die module se notagelde gehanteer
word nie. As ons net beter ingelig
word, sal dit baie ontevredenheid uit
die weg ruim.”
Dit blyk dat die hantering van
notas op WebCT verdere ongeluk­
kigheid veroorsaak. “Aan die begin
van die module is daar vir ons gesê
om notas te gaan druk ter voorberei­
ding, net om ’n week later uit te vind
dat die notas verlede jaar s’n is en dat
sekeres verander het. So baie tyd, geld
en papier is gemors,” het ’n student,
BLADSY 1 tmatie
DIE BEWEERDE OORSAAK VAN CHAOS-KOORS. Die tweedejaarmedieseklas is vanjaar, nes in die verlede, weer deur die
gewraakte bakterium Patologiae vrotbeplanniae getref. Hierdie
organisme floreer in die vuurwarm gemoedere van MB,ChB II-studente en
veroorsaak algemene simptome soos moegheid, naarheid, verwarring,
aandagafleibaarheid en ’n onblusbare drif om beswaar aan te teken.
Grafika: VERSKAF DEUR DIE TWEEDEJAARS
wat verkies om anoniem te bly, gekla.
Marais sê verder: “Ons besef wel
dat dosente nie verplig is om klasnotas
beskikbaar te stel nie, maar vir ’n beter
akademiese leerkultuur en voorberei­
ding help notas darem baie.”
Verskeie klasse is deur kliniese
assistente (KA’s) aangebied. “Ons
verstaan die frustrasie, maar daar is
niks wat ons daaraan kan doen nie.
Ons het onder die indruk verkeer dat
ons notas op WebCT is en dat die
vorige jare s’n afgehaal is,” het een
gesê. Nie een van die KA’s wou egter
hul name bekend maak nie.
Ook dr. William Bates, die modu­
levoorsitter, het kommentaar geweier.
Volgens derdejaars het soortgelyke
probleme verlede jaar opgeduik en
almal is dit eens dat verbeterde kom­
munikasie verskeie van die probleme
uit die weg sal ruim.
“PLANNING for the new curricu­
lum began in 2002,” says Prof Ben
van Heerden, programme coordi­
nator: MB,ChB, about the revised
MB,ChB programme that was in­
troduced this year. “It is necessary
to review a medical syllabus
regularly, so as to stay up to date
with the rapidly advancing medical
world.”
The main changes in the cur­
riculum have to do with the first
couple of years only. The first
semester has a set of four new
subjects which incorporate much
of the same learning material as
in the past, but in a more health
science contextualised manner.
The two main changes are the
inclusion of the subject Personal
and Professional Development and
the omission of Physics.
“Personal and Professional
Development was created to teach
health science students about stress
management, study methods and
professionalism, which will espe­
cially help students from academically disadvantaged schooling
backgrounds,” says Van Heerden.
“Physics will be incorporated in
future medical subjects”.
Another major change in the
syllabus is the merging of preclinical and clinical (organ)
modules to form one simplex
module. “For subjects such as car­
diovascular system, for example,
the anatomy, physiology and
clinical work will be one module.
We feel that the students will be
more prepared when they begin to
work in the hospital.”
Many first year mentor-tutors
feel that the marks are lower in
general in comparison to the marks
for the previous year. Many of
them have received e-mails from
Prof Ben Page, head: Mentut
Programme, to monitor certain
students who are failing one or
more subjects.
Van Heerden says that the
marks are more or less the same
as last year, however. No statisti­
cal information on marks could be
released by the university.
“The standards haven’t been
lowered from the previous cur­
riculum, but it isn’t more difficult
either,” claims Van Heerden. “We
don’t think that the new syllabus
will make better doctors, but we do
feel that the change is necessary to
retain our standards.”
TYGERBERG STUDENTEKOERANT
REDAKSIONELE KOMMENTAAR | 23 Apr
Ons verdiende loon
DAAR WORD dikwels gesê dat ’n volk die regering kry wat hulle
verdien, maar enige mens kry ook maar eintlik die lewe wat hy
verdien.
Vir my is dit nogal ’n skok om te moet besef dat ons op
Tygerbergkampus dalk nie al die dinge verdien wat ons onsself so
graag wil toe-eien nie. Hoekom verdien ons ’n meer opwindende
kampus? Hoekom verdien ons netjiese SI-kamers?
Wat vir my nogal interessant was, is hoe ’n non-event ’n baie belangrike aankondiging deur me. Akosua Opoku-Nyarko was. Sy het
onlangs bekendgemaak dat ’n slot van R15 000 (waarskynlik deur
studente) gevandaliseer is.
Hierdie slot is deur die hospitaal in ’n SI-kamer in Ginekologie
(C2A) geïnstalleer as deel van die TSR se projek om die SI-kamers
op te gradeer. Volgens Opoku-Nyarko is die hospitaal nou onwillig
om verdere beleggings in die SI-kamers te maak – en dit is goed so.
Ons het gekry wat ons verdien het.
Nou ja, dalk is dit ’n minderheid mense wat dit doen. Maar kan
dieselfde gesê word van diegene wat allerlei rommel sommer net so
onder die bome voor die TSS los – selfs al is daar hordes dromme?
Of van die kampus wat jaarliks sowat R20 000 se borde steel?
Wat my die meeste pla, is die feit dat ons almal opgelei word om
mense se intimiteit binne te dring, maar dat ons nie eens vertrou kan
word met ’n slot nie. Ons moet met mense oor higiëne praat, maar
ons hou nie eens van Coke-blikkies en servette weggooi nie. Ons
sal ons pasiënt se privaatheid beskerm, maar ons sal nie ophou om
Fedics se borde te steel nie.
Is dit net vir my wat hierdie goed pla? Maak ek ’n fout as ek glo
dat “klein probleme” en “groot probleme” ewe belangrik en ewe
tekenend van ons morele toestand is?
Is ek verkeerd om op die absolute hoogste standaarde aan te
dring? Om van geneeskundiges-in-wording te vereis om die hoogste
mate van etiese gedrag na te streef?
Want dan is ek jammer. As jy so dink, het jy jou tyd gemors deur
tot hier te lees.
As jy nie so dink nie, begin iets doen.
Ek gaan.
BEDANKINGS IS, SOOS DIE NUWE KOEPONSISTEEM, HOOGMODE. Yusuf Patel, Osler
PSO-HK-lid vir sport, het te midde van groot kontroversie uit hierdie pos bedank. Ook
Jolene van Wyk, tesourier van Kerkenberg, het onlangs die pad gevat. tMATIE het
vroeër vanjaar berig dat nóg ’n HK-lid van Kerkenberg én een van Meerhoff ook hul
poste ontruim het. Tygerbergstudente wonder watter HK-lid die volgende gaan wees
om voor die einde van hul termyn uit te tree. Daar heers ook groot kommer op kampus
oor die gehalte van studenteleierskap, veral aangesien daar tot op hede nog geen
dialoog plaasvind om hierdie krisis aan te spreek nie.
Briewe en Kommentaar
tmatie-redaksie
HOOFREDAKSIE (INHOUD):
HOOFREDAKTEUR Petrus Steyn
NUUSREDAKTEUR Calvino Watt
TEKSREDAKTEUR Jasper
van Zyl
GRAFIKAREDAKTEUR Raafiq Ely
BEDRYFSPAN:
BEDRYFSHOOF Marielle Moll ADVERTENSIEBESTUURDER Jayde
Wyngaard
ADVERTENSIESKAKELPERSOON Tau Madibe
JOERNALISTE:
Bongisa Grey, Joanie van der Westhuizen, Nadine van Wyk,
Selma Armas, Maureen Malan, Anine Pentz, Andréa Britz, Coritha
Swanepoel, Alex Trimby, Jonas Bovijn, Poloko Mookaneng
VISUEEL:
FOTOGRAAF Pieter Kotze
SPOTPRENT Gerrie Basson
GRAFIESE ASSISTENT Ryno Rayepen
tMATIE is die onafhanklike studentekoerant van die Tygerbergkampus. Kontak gerus die redakteur, by [email protected], met
enige klagtes, voorstelle, nuuswenke of bydraes.
You are part of the trees, you see
DEAR tMATIE,
I was in the mood to write
something this week but had no
idea what I was going to bring up.
Not because there aren’t many
things to complain about or have
nostalgic thoughts of some time
ago when certain things were
dif ferent compared to now, (an
argumentative plat form these
days that is all so popular), but
merely because I didn’t want to
sound boring.
Robert Mugabe – a person
who is both... and so I can
continue.
Eskom – I can’t make my cof fee
in the mornings... etc.
Petrol prices – I’d rather fill my
car with Cristal... don’t we know
it.
As all these are very critical
and valid topics that just brighten
up your day whilst watching the
news, drinking your cof fee, or
driving to work, you might be
surprised that it all has absolutely
nothing to do with polymerase
chain reaction tests, beta-lactam,
the femoral triangle, progressive
multifocal leucoencephalopathy,
or your girlfriend or boy friend for
that mat ter.
How do these things af fect
your life? Do you care? How do
you feel when you see how the
planet is bleeding from every
orifice and source of energy it
has? The clothes you are wearing
right now came to be thanks to
what is deep underneath your
feet. And so I can go on. Don’t
write this let ter of f as just another
call for a lit tle change in your life
to help the backbone of life to
our timely benefit.
Change now. How? Find out.
It actually takes ef fort, otherwise
we wouldn’t be in this absolute
disaster in the first place. But
we all know we don’t care. We’ll
just sort of keep saying things
like, “ah ...yeah I know it sucks.
Wait, maybe I’ll help a lit tle bit
here, that’s okay. At least I did
something­”.
From toddlers to presidents,
everyone (including me), has
this disease called “flesh”. We
are flesh-beings. We thrive on
that which gives us more flesh:
steak, 21-inch rims, money,
degrees, movies, music, a
driveway, a good drive down the
fairway, that great diagnosis that
made you feel so good about
yourself: what a great combination.
You couldn’t care less. Stop
believing that you do, so you can
feel bet ter about yourself.
You are part of the trees, you
see.
Random Student on
Tygerberg Campus
MGD USKOR
Primêre Sorg Klinieke
Tygerberg
Maak ’n verskil en neem vrywilliglik deel aan MGD Primêre Sorg Klinieke!
Mawadda Cassiem beantwoord studente se vrae
tydens MGD bekendstelling
Die MGD klinieke was ’n groot sukses en is so gewild dat jy reeds vroeg jou naam moet opsit!
Die jaarlikse VAKANSIEKLINIEK is in Junie! Kom gerus na die MGD kantoor vir meer inligting.
Kliniek datums vir res van 2008
Kayamandi Saterdag Dagklinieke: 10 Mei, 19 Julie, 16 Augustus
Kalkfontein Aandklinieke: 14 Mei, 4 Junie, 9 Julie, 30 Julie, 27 Augustus, 10 September
Naweekklinieke: Ceres: 24 – 25 Mei • Grabouw: 2-3 Augustus • Saldanha: 6-7 September
VAKANSIEKLINIEK: 21 – 25 Junie
Matie Gemeenskapsdiens, USKOR kantoor: TSS, kamer 2008, 1ste vloer
Takkomitee e-pos: [email protected]
•
Programbestuurder: [email protected]
PAGE 2 tmatie
MGD & RSN wen beste stalletjie by Straatfees 2008
TYGERBERG STUDENT NEWSPAPER
BAKSTENE EN LEGENDES | tGemeenskap
Gringo’s – die uitweg of bly weg?
maureen malan & anine pentz
TYGERBERG is nie Stellenbosch
nie. Om hier ’n aktiewe studentelewe
te handhaaf is nie kinderspeletjies
nie. Dit verg inspanning, voldoende
fondse en deursettingsvermoë (om
net ’n lift gereël te kry is makliker
gesê as gedaan). ’n T’matie moet ook
bereid wees om vieruur die oggend
saam met ’n semi-besope bestuurder die lang pad huiswaarts aan te
durf. Ná ’n kykie na kuierplekke in
Tygerberg se onmiddellike nabyheid,
het Gringo’s, ’n kroeg in die Bostonomgewing, dié T’matie se aandag
getrek. Maar is Gringo’s die antwoord
op Tygerbergers se dilemma?
Die Margarita-meisies, ’n tweedejaarseksie in Huis Francie van Zijl,
het dié kuier-mekka op die proef
gestel. Hier volg ons eerstehandse,
uit-die-perd-se-bek ervaring…
’n Wasige rookwalm verwelkom
ons by die deur – ventilasie geniet
duidelik nie prioriteit nie. Daar is
’n dansvloer, dobbelmasjiene en
snoekertafels – wat meer wil ’n
student hê? Die drank is billik en so
ook die kos – bid jou aan: ’n hoenderburger en skyfies vir slegs R20, maar
Islamic society aims for
accommodating­ Tygerberg
jonas bovijn
ISLAM is the world’s second largest
religion and also one of the oldest
surviving ones. The Tygerberg Islamic
Society has existed for 10 years and
celebrates the preservation of culture.
The society currently has between
80 and 100 members, mainly PSO
students. It also includes some of the
faculty’s professors­ and doctors.
According to Amaan Pillay, current
chairman of the organisation, which
is a branch of the Muslim Students’
Association of the Cape (MSA), some
of the highlights of the society’s social
calendar for 2008 include its participation in the recently held Straatfees
– an annual cricket match where the
society plays against a Tygerberg team
– and a weekly bread collection for the
less fortunate.
Some of the society’s members, in
cooperation with Ryan Davids of the
TSR, are currently trying to organize
a winter food collection involving the
whole campus, not just the Islamic
t
Society.
The society meets every Friday for
their weekly prayer session, where
they also have a guest Imaam to lead
the Jumua (Friday sermon).
Informal meetings are held at least
once a month and outings such as
hiking trips are also organized from
time to time.
In the western world, Islam is often
stigmatized and associated with belligerence and terrorism, but, according
to Pillay, Islam encompasses the exact
opposite meaning.
In this religion every human life is
BLADSY 3 matie
considered sacred and thus taking a
life is considered one of the most sacrilegious acts that can be committed.
Muslims also live according to
strong moral and ethical guidelines
and treat every person around them in
a humane and respectable manner.
Pillay says that even though there
is a lot of global discrimination against
Islam, Tygerberg is very open-minded
of and accepting towards the society.
The university itself is also very
accommodating towards them with
regards to, amongst other things, their
prayer sessions on Fridays and their
ablution facilities.
They do, however, struggle from
time to time with some of the more
informal events organised by PSO,
as there is often liquor associated –
consuming alcohol is stricly forbidden
in Islam.
Even though most of the society’s
events directly involve prayer, anyone
is welcome to attend meetings and
become a member of the society.
Amaan can be contacted at
[email protected]
só dapper is ons nie! ’n Gemoedelike
atmosfeer heers en unieke karakters
in donker hoekies sorg vir ’n interessante ondervinding.
Ewe skielik vul ’n kakofonie
van Bleeding Love die lug. Ai, ’n
treffer wat voortaan net nooit weer
dieselfde sal wees nie. Kort voor
lank het ons ook die verhoog betree
en ’n blywende indruk op Gringo’s
se getroue en gesoute klante
gelaat… and not in a good way! Ons
weergawe van Lady Marmalade sal,
om die minste te sê, nie die trefferlyste haal nie! ’n Hoorbare sug van
verligting is geslaak toe die gehoor
verneem dat sang nie ons brood en
botter is nie. Ná die intense karaokesessie is die kele droog en les ons
ons dors, terwyl ons met Gringo’s
se inheemse volk sosialiseer – ’n
spesie op hul eie! Sout-van-die-aarde
mense wat die aand een gemaak het
om te onthou!
Die aand was ’n reusesukses en
die slotsom waartoe ons Margaritameisies gekom het, is dat ’n plek is
wat jy daarvan maak. Wanneer jy
’n situasie oopkop benader, word jy
dalk net aangenaam verras!
Drie dames vir die
prys van een
HANAnja boshoff
HUIS Francie van Zijl het op 14
April amptelik van hul inwonende
hoof van die afgelope paar jaar, me.
Ronel Mostert, afskeid geneem.
Skuiwe in posstrukture aan die
US het tot gevolg dat persone wat nie
’n permanente pos by dié instansie
beklee nie, ook nie die rol van
inwonende kos­huisvoog mag vervul
nie. Mostert is ’n pos as Surruria se
ResEd-koördineerder
aangebied,
maar het dit van die hand gewys.
Prof. Ben Page, hoof: Departement
Anatomie en Histologie en Meerhoff
se huisvader, het proaktief opgetree
deur, vir die eerste keer in USgeskiedenis, ’n multidissiplinêre
span aan te stel om as tussentydse
“koshuishoof” op te tree. Page hoop
dat hierdie stap ’n groter mate van
selfstandigheid en sterker leierseienskappe onder damestudente sal
kweek.
Page en vier ander personeel­
lede van die Fakulteit Gesondheids­
wetenskappe het hul dienste gewillig
om deel van die span te vorm. Page
en mnr. Noel Bekkers, Tygerberg se
ResEd-koördineerder, sal die kos­
huisadministrasie hanteer, terwyl
dr. Louise Keating, mes. Marie de
Beer en Monique Putter die mediese,
akademiese en versorgingsbehoeftes
van die Huis Francie-dames sal
hanteer.
Page het Mostert geloof en
gesê dat Huis Francie onder haar
toesig “modelkoshuisstatus” op
Stellenbosch verwerf het. Page vertel
dat Mostert vir meer as tien jaar uitstekende diens op Tygerberg gelewer
het, maar dat dit onwaarskynlik is
dat daar weer so ’n “one-stop-shop”persoon aangestel sal word.
Me. Bianca van Schalkwyk,
primaria: Huis Francie, het in ’n
amptelike verklaring Mostert se
bydrae tot die koshuis “onbeskryf­lik
spesiaal en van onskatbare waarde”
genoem, en studente wat haar
afskeid bygewoon het, deel haar
sentiment dat “[Mostert] deur baie
dames gemis [sal] word”.
TYGERBERG STUDENTEKOERANT
Kampuslewe hoef nie ’n
stille dood te sterf nie
andrea britz & coritha
swanepoel
IS KAMPUSLEWE op Tygerberg ’n
vae, soete herinnering in seniors se
geheues of was dit maar net altyd ’n
mite waaroor eerstejaars wonder? Is
dit die intensiteit van die akademie
wat vele Tygerbergstudente kniehalter, of net lojaliteit aan die gym wat
dan geen tyd vir ander sosiale aktiwiteite laat nie?
tMATIE het gaan ondersoek instel en
tot ’n paar gevolgtrekkings gekom. Dit
is immers nie asof Tygerbergkampus
’n tekort aan geleenthede om sosiaal
te verkeer het nie.
Volgens me. Petra Treurnicht,
mede­-organiseerder van die onlangse
Sy-soen-sokkie, is plakkate vir die
sokkie reeds meer as ’n week voor die
tyd opgesit, en mnr. Lawson Eksteen,
TSR-lid vir kampusinteraksie, het ook
e-posse uitgestuur. Die bywoning was
nietemin redelik power.
Selfs by Straatfees het studente
vroegaand begin verdwyn. Jy kan die
perd tot by die water bring, maar jy
kan hom nie maak drink nie. Hier is
wel party Tygerbergers wat enigiets
sal drink…
Almal kla oor die gebrekkige
atmosfeer en gees omdat hier nie
eikebome is nie, maar gaan eikebome
regtig die verskil maak?
Volgens Treurnicht is Stellenbosch
wel anders. “Ek het al daar op ’n dag
’n sokkie vir dieselfde aand gereël
wat R2000 wins gemaak het. Op
louise walker
DIT WAS DIE (KAMPUS)LEWE. Hierdie studente het duidelik die geheim van
’n suksesvolle tyd op Tygerberg begryp: werk hard; speel hard.
Foto: VERKRY VANAF TSR-WEBBLAD
Tygerberg moet daar amper niks
anders in dieselfde week gebeur nie
[vir ’n geleentheid om suksesvol te
wees].”
Baie studente begin egter voel
dat die verskoning dat Tygerberg
nie Stellenbosch is nie, bietjie oud
word. Dit gaan oor ingesteldheid, nie
net ligging nie. Jou sosiale lewe op
Tygerberg hang van jou af.
Alhoewel sommige mense dalk
dink hier gaan niks aan nie, is daar
wel groepe wat hulle gate uit geniet.
Neem maar die Margaritameisies van
Huis Francie, wat elke geleentheid in
’n sosiale geleentheid omskep en teenstrydigheid met die wanindruk dat
almal daar koekerig is en nege-uur
gaan slaap, verseker.
Volgens me. Nicole Greeff, ’n
Margaritameisie, was die onlangse
Akoestiese Aand byvoorbeeld juis so
suksesvol omdat Tygerbergstudente
self deelgeneem het. “Mense het kom
kyk watter potensiaal hulle medestudente het.”
Treurnicht meen sokkies op
Tygerberg moet anders benader word.
“Dalk moet ons sokkies as skakelings
reël.”
Eksteen het ook glo voorgestel dat
dansklasse deel van toekomstige Sysoen sokkies gemaak word, aangesien
baie mans die verskoning gebruik dat
hulle nie kan sokkie nie.
Daar is mense met vriende en
lewens – ja, op Tygerberg. Leer by
hulle! Los jou boeke vir ’n oomblik,
hulle sal nog steeds daar wees as jy
terugkom van ’n braai, ’n sokkie, ’n
vrysessie of hoe jy ook al jou sosiale
lewe wil definieer.
Homeostase, balans, ewewig – die
weg na ’n gelukkiger jy!
Changing demographic
profile very expensive
nadine van wyk
EACH YEAR 100 grade 11 and matric
learners from previously disadvantaged communities are invited to take
part in GESOG!, a unique, interactive
introduction to health sciences hosted
by the University of Stellenbosch
(US).
According to Miss Baheya Najaar,
junior lecturer in the department of
Human Nutrition and convenor of the
programme, schools nominate their top
five students with a genuine interest in
health science to apply.
Selection is based on scholastic and extra-mural involvement,
involving students with an aggregate
of above 70% who have mathematics­
and physical science as a subject. A
motivational letter is also taken into
account.
This year, GESOG! will be held
from 30 June to 4 July, involving
students from across the country as
they go through the week learning
about themselves, their study methods
and the different courses offered in
their preferred field of study. Students
will be exposed to lectures coaching
them in correct study methods, as
well as coping mechanisms for living
on Tygerberg and campus life in
general. They will also be involved
in computer sessions, which for some
will be a completely new experience.
Groups will be challenged to discuss
pertinent issues around diversity
and how it affects their daily lives.
Ethically controversial issues are also
to be discussed and students will be
encouraged­ to enter into debate on
subjects such as these.
There is a second camp during
the September holidays that has
raised a few eyebrows. This camp is
exclusively­ for black students who
have already been accepted into health
science courses at other universities­.
This camp is not affiliated with
GESOG! It is rather coordinated by
the recruitment office.
This second camp is viewed
as a final measure to convince
black students to study at SU. With
Stellenbosch’s history of being a
predominantly
white,
Afrikaner
institution­, the question of integration
is indeed relevant.
This programme could be contended
due to the nature of its exclusivity­:
are these students pampered with the
aim of enhancing the demographic
profiling of the faculty?
While it might be argued that
GESOG! is unnecessary and perhaps a
waste of money, for many it is actually
an opportunity to be exposed to health
science in a completely new way and
to be empowered to be able to make
educated career choices. It is therefore
evident that GESOG! is still relevant
and indeed necessary to create a wellbalanced­­ interracial medical campus.
THE TONEELFEES: “My one thing”
Selma armas
THE TONEELFEES is the one
annual event that he really gets
excited about and looks forward to.
“It is my one thing – after medicine,
that is,” Owen Wiese, TSC member
for media, excitedly explains.
Toneelfees, an annual event
that is organized by the SRC and
showcases plays written by residents
of various US residences, has an
approximate 24 entries this year,
three of which are from Tygerberg
campus. Plays from Tygerberg have
managed to claim the first prize over
the past two years. Last year, Willem
Venter, a current Hippokrates HK
member, won several awards with
his play, Boerepsalm. Wiese’s play,
Die Laaste Afspraak, also made it to
t
The end of
(my) era
the top four in 2007.
Currently, Wiese and Venter are
working together on a play entitled
Heilige Beeste Vlieg Nie. This play
is based on a poetry collection
from the 1940’s and was written by
Wiese.
Venter will be occupying the director’s chair.
Two other entries emerged from
Tygerberg. The first, Stapsoldaatjie,
is written and directed by second
year student Marli Housego.
First year medical student
Roelien Groenewald also makes her
Toneelfees debut with Die kind in
my kop.
According to Housego, Stapsoldaatjie is an army piece which she
wrote during her grade 11 year.
When asked how she relates
to the other competitors from
PAGE 4 matie
Tygerberg, Housego said: “We are
not competing against each other.
It’s a family affair.”
Housego also believes that
Toneelfees is a good opportunity for
the first years to meet new people.
The SRC culture committee,
KUKO, under administration of Jack
Shivambu, TSC member for culture,
is the main organi­sing committee
of the event. Wiese claims that no
problems have emerged thus far and
that things are “running smoothly”.
The plays will be evaluated in
the Klein Libertas theatre outside
Stellenbosch during the last week of
April, and the finals will be held the
week thereafter.
(Shortly before going to print, Wiese
confirmed that he and Venter have
withdrawn their play from Toneelfees.
tMATIE have been unable to confirm
the reasons for this.)
IT IS strange to think that come 31
August 2008, my official student involvement on Tygerberg Campus
will be over. I am sure this weird
sensation of things drawing to a
close is common enough. That said,
even more than the feeling of “I
can’t believe it’s over”, there is a
feeling of “we are the last people
who will remember TSR member x”
or “as we go, so does the memory
of HK member y”.
It really is the end of an era.
Those people with whom we
overcame
the
impenetrable
(albeit deadly seducing) glare of
Louw Greyling, who were fellowwitnesses to Marcus’s Legolas impersonation (complete with green
tights) and Japie’s fairy odd(god)mother (clothed only in a pink tutu
and wand with the obligatory
balloon-breasts), are now few in
number.
Rare too is the person who
remembers the PK Voorsitter
from the time when they held the
Eerstejaars portfolio on the TSR (and
as per tradition showed admirable
dedication to the task of welcoming
first years to campus...).
It seems there is almost a sense
of urgency to record indefinitely
how Tygerberg has changed in the
five years I have called this campus
home. Why, you may ask? I am in
my fifth year of a six year course,
so the answer is fairly simple: (awe-
Ta’matie
inspiring sounds of roaring thunder,
‘da-da-daaaa’ mood music) SI year
(noun/pronounced ess-ai/ (also SI):
student internship, the period of
virtually irresistable social hibernation; where everything in previous
existence is swopped for a world of
hospital-TSS-hospital-res-hospitalstudy-hospital-bed-hospital-clinichospital-study.
Many memories stand to
be lost when my generation of
Tygerbergers leave – although the
phenomenon could be ascribed to
an over-inflated ego on my part.
To justify: we were one of the last
years to have dentistry students
(a slightly mad bunch at the best
of times) with us for Carnival (on
that note: another change, we
were the last group to take part in
Carnival rather than RAG/JOOL),
the undergrad nursing students
that used to be a feature have
vanished completely from campus
and few students can remember a
time before the spinning room in
the TSS.
But enough reflection: after
August, how do I see myself
spending my time? I am on to the
next challenge: SI year. A thought
more daunting than any SRc circus
or election, I can tell you.
Louise Walker is the chairperson
of the TSR.
The opinions expressed in this
column are not necessarily the
opinions of tMATIE or any of her
editorial members.
Rubriek
Háár bredie kry altyd ekstra speserye!
Ta’Matie kon vandeesweek nie
help om op te let dat die tennisbane se “makeover” ’n baie groter
indruk as die TSR s’n gemaak het
nie. Nie dat dit ta’Matie enigsins
verbaas nie – die tennisbane se
groen is baie mooier as die nuwe
TSR-logo s’n.
Ta’Matie is nou net mooi
keelvol vir die tMATIE-hoofre­
daksie se dra van pakke en dasse
na al wat ’n vergadering is. Die
verwaande spul! Natuurlik is dit
meer verstaanbaar as dieselfde
aksies deur die TSR wat selfs in
vergaderings met mekaar die
glam laat loop!
Ta’Matie dra deesdae die
TSS-borde huis toe dat dit goed
gaan! Aangesien sy nou daarvoor
betaal, is daar geen skuldgevoelens meer nie! Waar kry ’n mens
deesdae nog ’n bord vir R2?
Ta’Matie hoop eintlik werklik
dat bogenoemde plan vir die
Fakulteit werk. Miskien, met die
R20 000 wat volgens Willem
van Staden, TSR-lid: studentedienste, gespaar sal word, kan die
TSR wéér ’n gedaanteverwisseling
ondergaan!
Dr. Darren Green, Hippohuisvader, se CD-bekendstelling is
vir Ta’Matie ’n besonderse gebeurtenis. Nie dat Ta’Matie dr. Green
uit enige Idols-reeks kan onthou
nie… Ta’Matie verstaan ook nie
lekker nie – is dr. Green van plan
om sy toekomstige loopbaan as
neuroloog prys te gee vir ’n ander
soort teater?
Die inhoud van hierdie satire
bevat nie noodwendig die mening
van tmatie of haar redaksie nie.
Eet steak met ’n regte mes
petrus steyn
“EK GLO nie ons het met diewe
te doen nie,” sê mnr. Willem van
Staden, TSR-lid vir studentedienste en
sport, oor hoekom borde uit die TSS
“verdwyn”.
Volgens Van Staden is dit meer
waarskynlik dat studente bloot nalatig
is en borde in hul kamers vergeet.
Sodoende ly die fakulteit jaarliks
sowat R20 000 se skade.
Hy hoop dat die nuwe koeponstelsel, waardeur R2 betaal word vir die
reg om ’n bord te gebruik, studente sal
aanmoedig om te besef dat hulle vir
die borde verantwoordelikheid moet
aanvaar.
Die geld wat die fakulteit bespaar,
sal in opgraderings teruggeploeg
word. Geld van koeponverkope word
in ’n fonds geplaas waaruit eetgerei
vervang sal word.
’n E-pos oor die nuwe reëling is
uitgestuur, en slegs twee klagtes is
ontvang.
“Ek dink die meeste mense is bly
dat hulle nie meer ’n steak met ’n plastiekmes sal moet probeer eet nie,” sê
Van Staden.
Een anonieme student het teenoor
tMATIE erken dat sy wel in die verlede
’n bord uit die TSS “gesteel” het, maar
dat sy nou “baie sleg” daaroor voel.
Sy is positief oor die nuwe stelsel.
“Dit sal my kleptomanie inhibeer,”
vermoed sy.
Die koepons word sedert Maandag
uit die TSR-dienstekantoor verkoop.
TYGERBERG STUDENT NEWSPAPER
13989
Maties 380x260.fh11 4/16/08 3:13 PM Page 1
18 Well
Advertisement
DieMatie 23 April 2008
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Kyk mooi.
Verwag meer.
Sport 19
23 April 2008 DieMatie
Epic journey through Western Cape
What can probably be called the world’s toughest mountain bike race took
place from 28 March to 5 April. One of only four Maties to tackle the Epic, Erik
Kleinhans, shares the bumps and bruises of the Cape Epic with Die Matie.
Prologue (17km): Seventeenth
The Prologue was a mere formality, but a great warm-up for us with the
big riding still to come. We finished
just inside the top twenty but were not
too concerned because we knew what
was still lying ahead.
Stage One (123km): Nineteenth
One of my teammates, Oliver, had
the first bit of bad luck of the tour when
he cut his back tyre. We lost plenty of
time sorting it out. We climbed vertically for more than 3000 meters that
day. It was a really tough stage, but in
the end we were really happy to work
ourselves back into the top 20.
Stage Two (137km): Twelfth
In what they called the toughest
stage of the Epic we had a much better day. The route was tough with the
Montagu Pass in the beginning and
100 km later we climbed again. We
had to climb for one and a half hours,
pushing sections to the top when it got
really rocky and steep.
The downhill was scary with
Oliver (a former junior SA downhill
champ) leading the way! I was taking
a bit of strain towards the end on the
last flat road, but luckily we had a nice
group.
Stage Three (133km): Fourteenth
Like all the previous days, that day
was very hard, but the easiest on the
body so far. We had a tough climb in
the beginning that split things up, but
we regrouped on the downhill and
with eight teams in front, we were
about twelve teams riding together.
The middle section of the stage had
some steep climbs with plenty of
sharp rocks. Some of the teams got
punctured wheels. Luckily our Kenda
Small Block & Tubeless tyres were
awesome! Towards the end we opted
to stay in the group and not tax our
bodies. We still had five days to go.
Stage Four (121km): Thirteenth
The day started with a few biggish
climbs in the first 40km. The top ten
teams used the opportunity to create a
gap on us slowly. After the first tough
section and Oliver motivating me
through it, we had about 50km with
six teams working together. We used
the tough last 30 km to drop most of
the teams riding with us.
Stage Five (1461km): Fourteenth
This was the longest stage ever
in the Cape Epic, but luckily the one
with the least amount of climbing. We
stayed with the top teams for the first
sixty kilometres before splitting off
into a se­cond group. That stage was a
long, hard struggle through sand and
rocks with the wind making it really
tough in the last fifty kilometres. It
was especially difficult after a branch
got stuck in my frame and punctured
a hole in my tyre, which left us to
chase on our own.
Stage Six (130km): Tenth
At last we got our top ten stage
finish!­ That was a big goal for us and
we really had to put in a big effort­.
We still had to go 15 km over the
Grotto Beach sand in Hermanus.
The day was really tough because of
a long slog on some terrible, corrugated roads. Luckily Oliver’s parents
had some food and accommodation
booked for us, which ensured the best
rest of the tour!
Stage Seven (91km): Seventh
Today we pinned it! We finished
in seventh place, but we had to work
hard for it. We opened a gap and kept
a steady pace, eventually realizing
that we were gaining some time on the
teams behind­ us when we just put our
heads down and went all out. There
was some single-track on the way to
the finish line. Oliver was awesome
– I could just follow his line.
Stage Eight (62km): Tenth
The last stage is always short, but
very fast. We tried to stay with the
six teams in front, but slowly lost
some ground as we had to do plenty
of climbing in the first three quarters
of the stage. We eventually ended
the day finishing just a few minutes
behind the winners. We started in
Knysna, and 966 kilometres later we
crossed the finish line at Lourensford
in So­merset West.
Fellow Matie CM Muller fi­nished
24th overall with partner Dave Wright.
Johnny Kritzinger could not complete
the race, as his partner Stefan­ Strauss
had to pull out on day four because­
of illness. Arno Viljoen’s­ team
unfortunately­ also failed to complete
the gruelling race.
ON THE CHARGE Matie Erik Kleinhans leads the way for teammate Oliver
Munnik (UCT, in the back) on their way to achieving an overall twelfth place
in the Cape Epic mountain bike race.
Photo: NEIL GARDINER
Canoeing SU style
WES GREEN
The Western Cape Canoe Union
Senior Men’s Sprint Champs were
held a fortnight ago at Eikenhoff Dam
in Elgin.
With cool weather prevailing,
the ten Maties paddlers were in fine
form, and it was clear to see that the
students’ early season training was
paying off. The sprints are held over
200m, 500m and 1000m, just like the
Olympic events.
The pick of the paddlers was Heinrich Schloms, snatching bronzes in the
500m and 1000m races. Last year’s
upstart Cornelius “Correl” Human
took fith in the 1000m and bronze in
the 200m B Final. Stellenbosch stal-
wart Ernest van Riet finished sixth in
the 1000m, whilst getting silver in the
200m B Final.
Maties has some promising young
talent in the club with the likes of exSA School sprinters Erhardt Joubert
and Pierre-André Rabie claiming
fourth and sixth place respectively in
the 500m mens’ event.
The 10 000m Long Distance saw
some more impressive SU feats. Van
Riet grabbed silver, whith Schloms
finishing fourth (after taking an unexpected swim) and Rabie managing
sixth place.
This was a fantastic start to Maties­’
campaign and the Maties Canoeing
Club can now look forward to the
SASSU Intervarsity at the Fish River
Canoe Marathon in October.
Tussen die Lyne
Hein diemont
OOG OP DIE PLUIM Stellenbosch het die naweek van 11 en 12 April die
Wes-Kaapse Pluimbal-Ope aangebied. Die DF Malansaal was die
gas­heer vir dié minder-bekende sportsoort. Hierbo probeer Jacob
Maliekal die pluim bykom voordat dit die grond raak. Maliekal (BOR)
het in die finaal vasgeval teen Wiaan Viljoen (NG). Stacey Doubell
(WP) het in die vroue-finaal met Michelle Butler-Emmet afgereken.
Botts en Edwards het die vroue-dubbelspel-eindstryd gewen, terwyl
Viljoen en James se span as die kampioene in die mansafde­ling
gekroon is.
Foto: Nelius Nieuwenhuys
Trevor, jou yster! Vir die oningeligtes onder julle: ek praat na­tuurlik
van Trevor Immelman, wat sopas die
tweede Suid-Afrikaner geword het
om ál die gesogte Meesters-gholf­
toernooie te wen.
Ek is seker dit was bitter spannend vir Immelman as gevolg van die
laaste nege putjies. Dalk was dit vir sy
familie en vriende wat moes toekyk,
nog meer senutergend. Vir my was dit
pynigend – by gebrek aan ’n TV-skottel moes die uwe voor sy komper sit en
wag dat die opgedateerde elektroniese
telkaart elke tien minute herlaai!
Natuurlik het die laaste drie putjies
se tellings ’n ewigheid gevat om deur
te kom en teen die tyd dat daar uiteindelik ’n foto van Trevor in ’n splinternuwe groen baadjie voor my verskyn,
was daar nie meer naels oor om te kou
nie. Ongelukkig kon ek om twee-uur
Maandagoggend niemand vind om
saam met my ’n glasie te klink nie…
Ek wil graag van hierdie geleent­
heid gebruik maak om die Proteas
nederig om verskoning te vra. Ek is
jammer dat ek die kar voor die perde
gespan het deur julle te loof vir jul
goei­e spel in Indië. Ek aanvaar volle
verantwoordelikheid vir jul patetiese
ineenstorting toe julle besef die blad
is voordelig vir draaiboulers.*
Julle het my daarvan oortuig om in
die vorige uitgawe my woorde te sluk,
maar ná jul vertoning in die derde
toets moes ek net keer – my ge­slukte
woorde het my na Eno’s begin dryf.
Die Super-14 is nou wawyd oop
met sewe spanne wat meeding om die
drie oorblywende plekke in die half­
eindstryde. Die Crusaders is reeds
verseker van hul plek. Die Sharks,
wat ’n wind gesluk het (en ’n ref sou
wou insluk), het my laat dink dat daar
dalk nog ’n halfeindstryd op Nuweland kan wees…
Laastens wil ek net my hoed lig
vir daardie sterke derduiwel, Pieter de
Villiers, wat laasweek sy uittrede uit
rugby aangekondig het. Teenstanders
van die oud-Matie en Franse vasskop
sal nou veel rustiger kan slaap.
* Sehwag kan nooit as te nimmer
as ’n ware draaibouler bestempel
word nie, al laat Smith-hulle hom hóé
goed lyk!
The art
of Kendo
ancois de villiers
a combination of sport
and intensive fighting art, Kendo continues to carry the tradition of the Samurai (ancient­
Japanese warriors) into mo­
dern times.
The aim of Kendo, as described by the All Japan Kendo
Federation, is “to discipline the
human character through the
application of the principles of
the katana (a type of Japanese
sword)”.
Kendo is practised using
bamboo swords called shinai.
Protective armour (bogu) is
also worn on specific parts of
the body, so as to keep practitioners safe. This allows Kendo
participants, known as Kendoka, to execute attacks with
maximum force.
There are various benefits
to practising Kendo, including
improved posture, concentration, stamina and general fitness and, of course, the pure
joy of wielding a sword.
Kendo has gained international popularity with a
strong following in Europe
and the USA. The South African Kendo Federation (SAKF)
is recognised by the National
Sports Council, the European
Kendo Federation and the International Kendo Federation.
Gradings by the SAKF are
recognised­ worldwide.
The Maties Kendo Club has
recently been accepted as an
official university sport club.
They have just completed their
first beginner’s course of the
year and another is scheduled
for early next semester.
Practice sessions are on
Mondays, Wednesdays and
Saturdays at the PJ Olivier Art
Centre. E-mail: stellenbosch­
[email protected]
MATIESport
21st Birthday parties
Gratis op kampus versprei • SEWE-EN-SESTIGSTE JAARGANG • NO 9 • WOENSDAG 23 April 2008
Maties hockey club
off to flying start
RUTH MOTSOENENG
One of the Maties hockey club’s
biggest annual events, the Maties
Schools Hockey camp, took place
from 23 to 27 March.
The week was draining, as 700
school children took part, but it was
also a success for both the school
teams and the hockey club.
Following the hockey camp
success­, a large number of Steinhoff
Ma­ties hockey players were selected
for the Western Province hockey
teams to play in the 2008 interprovincial­ tournaments.
Fourteen Maties women made
the Western Province side, whilst an
additional­ fourteen were selected for
WP u.21. Here Jade Mayne, Hanli
Hattingh and Pippa Rabey took it one
step further by making the SA u.21
team.
The Maties men dominated the
hockey scene with eighteen players­
selected for the WP u.21 teams and
three (Warren Grobler, Ashlin Freddy
and Jaques le Roux) claiming national­
u.21 honours.
The Maties hockey club also boasts
numerous players who are currently­
re­presenting the senior men and
women’s national hockey teams. The
students’ head coach, Jenny King, is
also the national women’s coach.
12 April was the official start of the
Maties hockey season. The Steinhoff­
Maties women got the ball rolling
and played Western Province Cricket
Club (WPCC) in an exci­ting match
that they won 9-0. Maties started­
slowly in the first half and had a bit
of a hard time on the WPCC astro­
turf. They managed to score only two
goals during­ the first half.
The second half, however, showed
vast improvement over the first half,
and Maties managed to stick to their
game plan. This led to their eventual
victory in their first game of the 2008
season.
KENDO: NEWEST SU-SPORT
ON GUARD The Kendo club gained official Matie sports club status earlier this year. A sport somewhere
between karate and fencing, Kendo is an Eastern form of martial arts using bamboo swords and plenty of
protective clothing (see article on page 19).
Photo: Nelius Nieuwenhuys
. Local and international acclaim for SU’s Sport Performance Institute
Stellenbosch plays host to top SA athletes
Sports desk
Stellenbosch has always been
synonymous with sporting achievement in South Africa. The success
of the Stellenbosch University Sport
Performance Institute (SUSPI) in
partnership with Maties Sports
Bureau­ has truly put Stellenbosch on
the global sporting map.
Maties has always lured top
young sporting talent with its ageold reputation­ of sporting excellence.
When sporting institutes and high
performance centres became the craze
almost a decade ago, it was Stellenbosch that got left behind, though.
Luckily, the wise decision was
made to pump the time and money
back into Maties sport by establishing
the now highly successful SUSPI. In
stead of rebuil­ding one big complex,
the existing facilities (like the gym
and hockey field) were upgraded.
Huis Neethling was also tranformed
from student res into client housing.
The University opened its sporting
facilities to a wider group of potential users when SUSPI was founded,
while creating a commercial entity to
manage this new market. The results
speak for themselves.
On the soccer front, the Coetzenburg sport complex welcomed the
po­pular PSL side Kaizer Chiefs for
pre-season training during January. It
is also playing host to 1860 Munich’s
u.23 soccer side in February. Accor­
ding to the “Amakhosi” head coach,
Muhsin Ertugral, “Stellenbosch offers­
an ideal situation for professional­
teams, firstly because of the facilities
[…] and secondly because of the quiet
seclusion that it offers.”
If the local organising committee
for the 2010 World Cup take Ertugral’s words to heart, it will not be too
farfetched to think that Stellenbosch
could play host to one of the par-
“Stellenbosch offers an
ideal situation for pro­
fessional teams...”
ticipating nations. A “fan park” and
other viewing areas are all part of the
longterm plans for 2010.
Taking SUSPI’s success further,
Maties Cricket Club played host to
the women’s cricket world cup quali-
fying tournament in February, with
SUSPI providing medical services to
the teams. SUSPI’s CEO, Kelly Fairweather, commented on the successful tournament: “This was another
example of how Stellenbosch University can function as a host and facilitator of high profile sporting events.”
Other high profile sporting events
included the Yellow Pages SA Track
and Field Championships and the
recent Nedbank National Champion­
ships for the Physically Disabled.
These events saw world-class SA ath­
letes­ like Godfrey Kohtso Mokoena,
Mbulaeni Mulaudzi and LJ van Zyl,
Hilton Langenhoven, Ernst van Dyk,
Oscar Pistorius and Fanie Lombaard
take to Coetzenburg’s track and field.
The SA Sevens rugby team has
adopted Stellenbosch as the squad’s
main training ground and home base.
It is also rumoured that new Springbok coach Peter de Villiers is eager to
use the university’s facilities before
the Tri-Nations.
While Stellenbosch as a sporting
destination is gaining international
acclaim, all the local Ma­ties sides get
to make use of the top class equipment
and facilities on a daily basis. Maties’
winning the Varsity Cup, swimmer
Jessica Pengelly’s qualifying for the
Olympics and eleven­ Matie hockey
players’ being included in the national wo­men’s side all create a chain
reaction – in other words, more credit
to the institute, more clients and ultimately even beter facilities.
Stellenbosch is one of the frontrunners in terms of SA sport deve­
lopment and is acknowledged internationally, but it could become a leader
globally if the cycle keeps going.
Woensdag 23 April
KOSHUISWEDSTRYDPROGRAM
VRYDAG 9 MEI
17:00
Steinhoff Dagbreek
Steinhoff Elsenburg
Steinhoff Simonsberg
Steinhoff Eendrag
Steinhoff Huis Marais
Steinhoff Helderberg
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Steinhoff Helshoogte
Steinhoff Wilgenhof
Steinhoff Kolonieshof
Steinhoff Huis Visser
Steinhoff PSO Barbarians
Steinhoff Majuba
Parow (weg)
FNB Maties vs NNK I
21h00
FNB Maties Uitslae
FNB Maties vs Tygerberg
Maties wen 26 - 22