A¯G

Comments

Transcription

A¯G
>ï|çvèA îùýéÎ ïõ¿Ïì ûkoBù^ þðBâ lðq<
ÿpøBËì òývc þíËÏèA ú©éèA Qü@ RpÃc :ØýèBCO
|þì|çuA [email protected] ûBãzðAk RAoBzPðA :þÖBd¾ ô NB^ ,þÖApâõPýè
þì|çuA [email protected] ûBãzðAk RpPÎ ô ó@pÚ ûlßzøôtK :}oB×u úG
)Ý1429™}1387 oBùG( ïõu :NB^ QGõð
IèBÇì QupùÖ
úìlªÛì
FBý„H¸ð¯CB¸èA îOBg ,ŸúéèA ´Ü¯é¯gBì ëªôA ,þPvø îèBÎ ÄýÖö úÇuAô ,êÞ êÛÎ ûoBGok þøBOõÞ pËð
úè¶@ ô´ úýé¯Î´ ...A þ驯¾
´ ú¶éèAl¶H¹Î´ ŸòG¹ lŸíª¯d´ìŸ
BùýéÎ úéèA ï|çu Apøq|ö úíÆBÖ ûpøBÆö úÛülª¾ ,úíªD|æA ïAö ûoBGok þøBOõÞ UdG
Ê IèBÆ þGA òG þéÎ òýñìõöíèApýìA û»oBGo k þøBOõÞ UdG
Ê þHPXì RpÃc ;ïôk ïBìA ;pHÞ A ÈHu û»oBGo k þøBOõÞ UdG
Ê AlùzèA lýu òývdèA úéèAlHÎ þGA RpÃcö ûoBGo k þøBOõÞ UdG
Ê ïoBù^ ïBìA òý´vd
Ÿ èA¸ òG þªé¶Î´ ;kBXª´u RpÃcö ûoBGok þøBOõÞ UdG
Ê îXñK ïBìA ïõé³ÏŸèA pŸÚ¶BG ;þéÎ òG líªdì RpÃc û»oBGo k þøBOõÞ UdG
Ê îzy ïBìA ;ÝkB¿
ª èA líªdì òGp×ÏW RpÃc û»oBGok þøBOõÞ UdG
ÊîP×ø ïBìA p×ÏW òG þuõì ë¹ôª¯æ
¯ A ò„´vd´è¸A þ„G A¯ ;YDAõ´dè¸A ŸJBG û»oBGok þøBOõÞ UdG
ÊBÂp„©èA þ´uõìŸ ò
„ G¹ þªé¶Î´ ;¥íªD|C¯æA òŸì¶BS û»oBGok þøBOõÞ UdG
Ê îùð ïBìA þ鶴ΠòG¹ líªdìŸ £ðBT©èA p„ׯϹW BGA¯ ;¥íªDæ
C A ŸkAõW´ û»oBGok þøBOõÞ UdG
Ê îøk ïBìA lídì òG þéÎ UèBTèAòvdèAõGA¯ ,ÿkBø RpÃcö ûoBGo k þøBOõÞ UdG
Ê îøkqBü ïBìA l¹íª¯d
´ Ÿì õGŸA¯ ;ÿpß¹vÏ´è¸A þª¬é¶Î´ ò„G¹ ò„v´´c RpÃc û»oBGok þøBOõÞ UdG
;kõùzì ô QHýÒ òýG|ö úÇuAô kõWô îèBÎ oõdì ô óBßìA îèBÎ IÇÚ û»oBGok þøBOõÞ UdG
Øüpz©¯èA úŸW´p´Ö¯ þèBϯO úŸéèA ê´ª¯Xδ ú¶éèA ¥¶ýª¯Û¶´G RpÃc
UükBcA
3
úì~Ûì
úìlªÛì
:qA lñOoBHÎ úÞ koAk þuBuA úPßð lñ^ úG p¿Phì ÿA|ûoByA úìlÛì òüA
QìBìA ô RõHð óBøpG ô QéýÃÖ ok ï|çvèA îùýéÎ QýG êøA ÿôBvO RBHSA -1
lñðBvßü R|æBíÞô êüBÃÖ ok ,ï|çvèA îùýéÎ QýG êøA ,lü@|þì pG RBüAôo qA ô QuA îévì ú`ð@
:lðA|ûly IÏzñì ,óõâBðõâoAõðA úG úÞ lðA|ûkõG ÿlcAô oõð Bùð@ úíø .lðoAlð pãülßü BG þOôB×O ô
îéÎ ,RôBhu ,îéc ,QÎBXy ,AõÛO ,óBíüA pËð qA ï|çvèA îùýéÎ QýG êøA .>lcAô oõð îùéÞ<
.1)Ê òývc ïBìA( >lídì Bð[email protected] ,lídì BñÇuôAC ,lídì BñèôAC< .lñðBvßü êüBÃÖ pãük ô
ÈÛÖ .Qu|A ï|çvèA îùýéÎ QýG êøA úíø R|æBíÞ ô êüBÃÖ ,lýðAõg|þì úPyõð òüA o k ú^ ó@
.lñyBG R|æBíÞ qA þgpG ûBâ ûõéW Bùð@ qA þÃÏG úÞ ûly IHu R|æBc ÿBÃPÚA Bü óBìq ÿBÃPÚA
{ýG ,RpÃc ó@ þâlðq ok ô kõG ïpÞ A ëõuo Qìlg ok Ê òýñìõöíèApýìA óõ^ êTíèA þÖ
QÎBXy ûBâ ûõéW oAõâorG ó@ ,kpÞ|þì ûoAkA òýñìõöíèApýìA Ao Bùð@ IéÒA úÞ kAk jo äñW kBP×ø qA
kõg qA ,ÿoBÞ AlÖ pùËì óAõñÎ úG Ao ôA ,Êòývc ïBìA òýðõg J|çÛðA .ly Ê QýG êøA
úÞ Q×â óAõO|þì QÛýÛc ok .kpÞ þÖpÏì iüoBO úG ôA ûAo ok ÿqBHðBW ô Alg úG ÜzÎ ,þãPynâ
o k Ê ÝkB¾ ïBìA ô Ê pÚBG ïBìA .kõG ï|çvèA îùýéÎ QýG êøA ÿoBÞ AlÖ pùËì ,RpÃc ó@
ôo òüA qA ô lðkpÞ|þì þâlðq xBHÏèA þñG kBýñG õð Qèôk oõùÊ êüAôA ô úýìA þñG Qèôk pgAôA
þPéýÃÖ úG àü pø rýð pãük ïõ¿Ïì óBìBìA .lñyBG ï|çvèA îùýéÎ QýG êøA îéÎ pùËì lñPvðAõO
.lñPvø rüBíPì úíDA pãük qA ,ÁBg
þñÏì òüA úG ûly ûkoôA~ ï|çvèA îùýéÎ QýG êøA qA þgpG ÿApG úPyõð òüA ok þPéýÃÖ pâA òüA pGBñG
QuA þñÏì òüA úG úßéG ;lðA|ûkõG pO|ØýÏ ,ó@ ok Bü úPyAlð Ao oõGrì QéýÃÖ óApãük úÞ Qvýð
.koAk kõWô óBìBìA úíø ok úÞ QuA þPéýÃÖ pùËì ôA úÞ
ïpÞA ëõuo QèBuo ûlðq ûrXÏì ,Øüpy ó@pÚ -2
:QuA ûrXÏì ÿklÏPì RBùW qA Øüpy ó@pÚ
rýð òPyõð ô ólðAõg kAõu úÞ ûkoô@ þvÞ Ao þíéÎ JBPÞ òüA ô QuA þíéÎ þGBPÞ ó@pÚ – ØèA
88 €þð†íÏð @ 126/1 €ÿ°õð @ 18/1 €þíÚ @ 400/36 ô 16/26 ô 363/25 þ·éœì - 1|
4
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
ó@ lñðBì ô IünùO JBPÞ ,QüAlø JBPÞ êýHÚ qA þÖB¾ôA BG Ao kõg ó@pÚ úÞ ó@ BG .QuA úPyAlð
òýøApG ó@ ok BìA Qvýð ú×véÖ JBPÞ ó@pÚ .QuA ïõéÎ ô êüBÃÖ úíø úñýXñâ BìA lñÞ|þì þÖpÏì
Qvýð úÛÖ JBPÞ ó@pÚ .QuA þ×véÖ óBøpG òülñ^ ÿAoAk úÞ þOBü@ BvG ú^ .koAk kõWô þ×véÖ
ÿA úðõâ úG ;QuA ûpýÒ ô þüArW ,ÿp×ýÞ ,þO|çìBÏì ,þuBýu ,þÎBíPWA ,ÿkBHÎ òýðAõÚ ÿAoAk BìA
þuBñy ûoBPu JBPÞ ó@pÚ .kõG lñøAõg rWBÎ lðoôBýG Ao òýðAõÚ ó@ lñøAõhG îø Býðk ïBíO pâA úÞ
ó@pÚ .QuA ûkpÞ JnW kõg úG Ao óAlñízðAk »úíø úÞ koAk þuBñy ûoBPu ok þOBßð BìA ,Qvýð
ûkpÞ RõùHì Ao BÓéG ô Bd¿Ö úíø ,QÒ|çG ô QcB¿Ö ok BìA ,Qvýð QÒ|çG ô QcB¿Ö JBPÞ
:QuA úP×â òýñ^ ó@pÚ û»oBGok ,kõG JpÎ ÿBd¿Ö qA úÞ ûpýÓì òG lýèô úÞ óBñ^ ;QuA
1.>ú¶ýéÎ þéÏüŸ |æ ô AõéÏý´è¯ úŸð… ô Ý
® l¶ÓíŸè úŸé¯×uAC 󪯅 ô p®í¶TíŸè¯ ûŸ|çÎAC 󪯅 ô ¦®ô|çÇè¯ ú¶ýé¯Î´ óª¯ A¶ ô ¦®ô|çc úè óª¯ A¶<
.oAõPuA ,ó@ ÿBø|úzüo ô {hGpíS ,ó@ ÿBø|úgBy .QuA ÁBg þOôApÆ ô þñüpýy Ao ó@pÚ òüA<
.>kõG løAõhð ó@ qA pO|þèBÎ þñhu aýø ô Bø|ï|çÞ ú»íø qA pOpG QuA|þì|çÞ
.QuA þÏýHÆ ïõéÎ ok þéüBvì ÿAoAk ó@ qA úü@ oArø qA {ýG BìA .Qvýð þÏýHÆ ïõéÎ JBPÞ ó@pÚ
ó@ o k ØéPhì ÿBø|{ðAk úÞ QuA þGBPÞ .þíéÎ QuA þGBPÞ Apüq .QuA ûrXÏì ó@pÚ òüApGBñG
.QuA úPvðAk|þíð rýð Ao îéÎ ÿBH×èA úÞ QuA þvÞ ó@ û»lðoô@ ô koAk kõWô
,ÿkBÎ pýÒ Bü ÿkBÎ ÿBø|QèBc ,ØéPhì ÈüApy ok ëBu úu ô QvýG ëõÆ ok îüpÞ ó@pÚ –J
ëqBð ïpÞ A ëõuo pG pãük R|æBc ÿoBývG ô RolÚ Bü ØÏÂ ïBãñø ,eé¾ Bü äñW óBìq
úÞ þOBü@ .QuA ó@pÚ puApu ok RBü@ Qýhñu ô ïBXvðA ,þã^oBLßü QuA îùì ú`ð@ BìA .ly
QÞõy ô RolÚ ÐÂõì ok ô úñülì ok úÞ þOBü@ BG ly ëqBð òßy píÞ ÿBø|QHý¿ì ó@ BG úßì ok
ó@pÚ pG úÞ þéìBÞ þãñøBíø úÞ ó@ òhu ûBOõÞ .QuA óBvßü ly þcô ïpÞ A pHìBýK pG ï|çuA
.QuA îýËÎ û»rXÏì àü kõg ,QuBìp×íßc
ëqBð kAõu þG ô|þìA ÿkpÖ pG ëBu úu ô QvýG ëõÆ ok Øüpy ó@pÚ ly pÞm úÞ úðõâ óBíø –Z
ïBXvðA ô þãñøBíø ,ûly þðBí[email protected] JBPÞ òüA ÿõu úG óBãíø JnW UÎBG úÞ ÿrý^ BìA .ly
þhvð úßéG .kõy|þíð ûlük ï|çÞqA QzâpG .Qvýð Ù|çPgA ,Øüpy ó@pÚ ok .QuA ó@ lñðBì þG
kõG ûlzð ëqBð þèBÏO Üc ÙpÆ qA îüpÞ ó@pÚ pâA .Qvýð ó@pÚ o k lðoAk kBÛPÎA óAlG þgpG úÞ
57 €þˆõ¨ ÿõ¶õì @72/19 €þŒÆ±Ú - 1|
5
úì~Ûì
:koAk ûoByA åorG û»rXÏì òüA úG kõg ó@pÚ ?lüBýð lülK þÖ|çPgA ó@ ok úÞ kõG òßíì úðõã^
1.A« pýTÞ «BÖ|çPgAŠ úýÖ AôlWõè úé©èA pýÒ lñÎ òì óBÞ õè ô ó@pÛèA óôpGlPü |çÖAC
.>lñPÖBü|þì oBývG Ù|çPgA ó@ ok kõG lðôAlg pýÒ qA )ó@pÚ òüA( pâA ?lññÞ|þíð pGlO ó@pÚ ok Bü@<
òýíø ok Ao ó@ ,ï|çÞ »úèBÆA qA rýøpK ÿApG òüApGBñG ;QuA oAk úñìAk oBývG ÝõÖ UdG úÞ BXð@ qA
.îýøk|þì úíOBg BW
RõÎk ó@ ok ûqoBHì úG Ao óB×èBhì ,oBâkoôpK ô QuA ûrXÏì ,óõâBðõâ RBùW qA ó@pÚ òhu ÿoBG
:lüBìpÖ|þì îüpÞ ó@pÚ .lñÞ|þì
îù³ÃÏG óBÞ õè ô úéTíG ´óõOCBü |æ „ó@pÛèA Anø „êTíG AõOCBü ó¯CA þéÎ ³ªòXèA ô Ÿwð¶…èA ¶Q´Ïí¯P¹WŠA ò¶E¯è ê³Ú
2.«ApýùÊ Ä
¬ ÏHè
ûoõu ûk lñðAõO|þíð ,lññÞ pãülßü QzK úG QzK úíø ô lðkpâ ÐíW óBýñW ô óBýì[email protected] pâA õãG<
.>lðoôBýG ó@ êTì ûoõu àü úßéG ,ó@pÚ òüA lñðBì
3. ú¶é©èA „óôk òì¶ îP³ÏÇPuŠAò
„ ´ì AõÎkAŠô R
¬ Bü´pP¯×Ÿì ú¶é¶T¶ì o¬õŸu pzÏ´„G AõOBCÖ¯ êÚ³
RõÎk ÿpßÖ îø ÿApG ƒ Alg rW ƒ lýðAõO|þì úÞ Ao þðBvÞ ô lüoôBýG ó@pÚ lñðBì ûoõu û k õãG <
.>lýñÞ
îP³ñÞ³ ó…¶ ú¶é©èA ó„ôk òì¶ îß³D´Alùy³ AõÎkAŠ ô ú¶é¶Tì¶ òì¶ ¦¬o´õvG AõOBCÖ Bðl¶Hδ þéδ Bñèrª¯ð¯ Bíì I
¬ üo´ þÖ îP³ñÞ³ ó…¶ ô´
4.ò
´ üpÖ¶Bßéè Rlª¯Î¶A³ ¦³o´BXd¶èA ô x
Ÿ BñèA BøkõÚ³ô £PèAŠ o´BñèAŠ AõŸÛO¯B~Ö AõéÏ´×O¯ òè¯ ô´ AõéÏ´×O¯ îè¯ ó…¶Ö þò´ýÚkB¾
ô óAqBHðA »úíø ô lüoôBýG ó@ lñðBì ûoõu àü ,QuAlg ÙpÆ qA ó@pÚ úßñüA ok lüoAk ày pâA <
,kpÞ lýøAõhð râpø úÞ lýñßð Ao oBÞ òüA pâA .lýüõâ|þì QuAo pâA ,lýñÞ RõÎk Ao kõg óAløBy
.>QuA ûly Býùì óApÖBÞ ÿApG úÞ QuA äñu ô óBìkpì ó@ Qgõu úÞ þ[email protected] qA lürýøpLG wK
òýÎ ok ô kôo|þì oBíy úG þíéÎ þGBPÞô QuBPíø þG QÒ|çG ô QcB¿Ö pËð qA ó@pÚ úÞ BXð@qA
ô þãñøBíø ô Qvýð ó@ ok þÖ|çPgA aýø þüõu qA ô QuA ûkoô@ kAõu þG kpÖ àü Ao ó@ ëBc
ÿkoôBíø òüA .lñÞ|þì RõÎk ÿkoôBíø úG Ao óBãíø QuA ûly Ì×c ó@ puBOpu ok þã^oBLßü
.Qvø rýð qôpìA ô ûkõG qôpük
82 € Š†·ð -1
88 € Š…±¶… - 2
13 €¬õø -3
24-23 €û±Û‹ -4
6
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
þðBí[email protected] JBPÞ òüA òªýHì óAõñÎ úG ó@pÚ ÿõu qA pHìBýK þÖpÏì -3
1.îù¶ý¯è… ë
´ ª¶rð³ Bì´ x
„ B©¯ñéè¶ ò´ýª¶´HP³è¶ p´Þ¸n©¶èA ´àýè… Bñè¸rðAC ô´
.> þñÞ óBýG ûly ûkBPupÖ óBð@ ÿApG úÞ Ao ú`ð@ ïkpì ÿApG BO îükBPupÖ õO ÿApG Ao ó@pÚ <
ï|çvèA îùýéÎ QýG êøA ô òýñìõöíèApýìA îuA Ap^ :lýupK Ê ÝkB¾ ïBìA qA pý¿GõGAC þPÚô òüApGBñG
pHìBýK û»lùÎ pG Ao RBýéÞ ó@ óBýG ,lðôAlg ô ûlì@ RBýéÞ ó@pÚ ok :kõìpÖ RpÃc Qvýð ó@pÚ ok
þéÞ êüBvì pãük ô RBÞq ,Yc ,ûqôo ,qBíð óõìApýK þOBÎõÂõì ,ó@pÚ ok 2.QuA ûkBùð)Á(
.QuA ûlzð óBýG ÿrý^ QuA úðõã^ ô QÏÞo lñ^ qBíð ,ëBTì óAõñÎ úG úÞ òüA ok BìA .QuA ûlì@
ô þüBørý^ ú^ pG RBÞq úÞ òüA lñðBì ÿkoAõì BìA ;ûlì@ þHèBÇì rýð RBÞq óõìApýK úÞ óBñ`íø
ÊòýñìõöíèApýìA ïBð .QuA ûlìBýð óBýì úG þñhu QuA ûqAlðA|ú^ ó@ oAlÛì ô koAk ÜéÏO þðBvÞú^ úG
òüA ô pìC|æA þèôA óBýG BìA .QuA pìC|æA þèôA qA QÏGBPì ,ûlì@ ó@pÚ ok ú`ð@ .QuA ûlì@ òýñ^ rýð
.QuA úé©èA ëõuo û»lùÎ pG lðp×ð lñ^ ô lñPvø þðBvÞ ú^ óBð@ úÞ
kõg ÿBý¾ôA ïpÞ A pHìBýK úÞ ûly êÛð òñvO êøA ô ÐýzO êøA ÐGBñì qA îø ÿoBývG RBüAôo
:îýñÞ|þì ûoByA RBüAôo òüA qA úðõíð lñ^ úG BXñüA ok úÞ QuA ûkõíð òýýÏO Ao
ûlýyõK Roõ¾ úG RBüAôo qA úPuk àü .QuA RôB×Pì ûlì@ ûoBG òüA ok þñu ô úÏýy qA úÞ þOBüAôo
:>lñPvø îyBø þñG qA Bùð@ ú»íø úÞ lðp×ð ûkqAôk òì qA lÏG ÿB×ég< :úÞ QuA IéÇì òüA lÞõöì
.3>î¶yBø þñG´ ò¹ì¶ î¹ùŸ©³éÞ³ «¥×ýég p´z¯´Î þñSAC ÿlÏG òì¶ ¥³íDC|æA<
êù^ BG Ao QüAôo òüA kõg lñvì ok ,QuA Qñu êøA åorG ÿBíéÎ qA þßü úÞ êHñc òG lícA
.lñÞ|þì êÛð lñu úu ô
ÿBý¾ôA < :lüBìpÖ|þì úÞ òüA pýËð .lñPvø pPzýG ô lðA|ûly óBýG pOoBß[email protected] ,RBüAôo qA ïôk »úPuk
óAlðqpÖ qA p×ð 9 lÏG ô Êòývc ô òvc lÏG .QuA ÊþéÎ Bùð@ ëôA .lðp×ð ûkqAôk òì qA lÏG
.>lñÞ|þì QèAlÎ qA õéíì Ao Býðk ô lü@|þì ôA .QuA Üc úG îDBÚ Bùð@ òýíùð úÞ Êòývc
þÖpÏì Ao ïpÞ A ëõuo ÿB×ég êý¿×O ô QcAp¾ úG ,QuA kBüq úÞ RBüAôo qA ïõu »úPuk
:îýñÞ|þì ûlñvG QüAôo oBù^ úG óBýì òüA qA úÞ lñÞ|þì
.®þ¶¾´ô Ÿú¯è ´ô B©è¶… ¬ªþ„H¯ð ¹ò¶ì B´í¯Ö ?´õŸø ¹ò´ì ´à¶ªý¶¾´ô ¹ò´Î þ¶ð¹p„H¸g¯CA ´ëB¯Ú ´ô ... ¶ú©éèA „ëõuo þ超 ®ÿ¶kõù´ü ´ï¶l¯Ú .1
44 €ê¥ð -1
287-286/1 € þñýéÞ - 2
†œð†íø -3
7
úì~Ûì
„I¸éŸ¾ ¹ò¶ì ¬¥¯ªí¶D¯CA ³¥´Ï¹v¶O ŸûõéP¯O Ÿòý´vŸdèŠA ´ô ŸòvdèŠA ´ÿB¯Ç¹H¶u Ÿû´l¹Ï´G ´ô ¬IèBÆ £„G¯CA ŸòG ŸþéÎ £ý¾´ô ¯ªó¶… ´ëB¯Û¯Ö
Am¶…¯Ö ,®l¯ªí´dŸì Ÿú³ñ¹GŠB¯Ö ®þé´Î þ¯Ã´ì Am…Ö ,®þ¶é´Î Ÿú³ñGŠBÖ ŸòývdèŠA þ¯Ã´ì Am¶… :ëBÚ .þ¶è ¹î¶ù¶ªív´¯Ö ëBÚ .¶ ò¹ý´vŸdèŠA
þ¯Ã´ì A¯m…¯Ö ,®þé´Î Ÿú³ñ¹GŠB¯Ö þ´uõŸì þ¯Ã´ì A¯m¶…¯Ö ,þ´uõŸì Ÿú³ñ¹GŠB¯Ö ®p×Ï´W þ¯Ã´ì Am¶…¯Ö ,®p¯×Ï´W Ÿú³ñ¹GŠB¯Ö ®l¯ªí´dŸì þ¯Ã´ì
Ÿ ò ´ v ´ d è A Š þ ¯ à ´ ì A ¯ m ¶ … ¯ Ö , ò ´ v ´ d è Š A Ÿ ú ³ ñ ¹ G Š B ¯ Ö ® þ ¶ é ´ Î þ ¯ à ´ ì A ¯ m ¶ … ¯ Ö , ® þ ¶ é ´ Î Ÿ ú ³ ñ ¹ GŠ B ¯ Ö ® l ¯ ª í ´ d Ÿ ì þ ¯ à ´ ì A ¯ m ¶ … ¯ Ö , ® l ¯ ª í ´ d Ÿ ì Ÿ ú ³ ñ ¹ G Š B ¯ Ö ® þ é ´ Î
1. p´z
¯ δ Bñ¯¸S… F¶Bè¯öõù´Ö¯ .ÿŸl¶ù¹í´è¸AŠ lŸª¯íd´Ÿì ¥³Xª¯dŸèŠ úŸ³ñG¹BŠÖ¯
ÿpHìBýK pø :Q×âô lýupK óBzüA òýzðBW qA ô lýuo ïpÞ A ëõuo Qìlg ,ÿkõùü þ¿hy<
òvc }lðqpÖ ôA qA lÏG ô IèBÇýGAC òG þéÎ òì þ¾ô :lðkõìpÖ RpÃc .koAk þñýzðBW ô þ¾ô
ïBð òì ÿApG Ao óBð@ :Q×â ÿkõùü .kõG lñøAõg òývc óAlðqpÖ qA p×ð úð ô òývc ôA qA lÏG ô
}lðqpÖ þéÎ qA wK ,þéÎ }lðqpÖ ,QÖo Býðk qA Êòývc þPÚô :lðkõìpÖ RpÃc .lüpHG
qA wK ,þéÎ }lðqpÖ ôA qA wK ,þuõì }lðqpÖ ôA qA wK ,p×ÏW }lðqpÖ ôA qA wK ,lídì
}lðqpÖ ôA qA wK ô òvc }lðqpÖ ôA qA wK ,þéÎ }lðqpÖ ôA qA wK ,lídì }lðqpÖ ôA
.lðp×ð ûkqAôk BùñüA .ÿlùì lídì ;QXc
l®íª¯d´ìŸ B詅¶ ú´è… |æ .o„õñ©èBŠG„ }
„ p¹Ï´èAŠ ݄Bu´ þé¯Î´ B«GõPß¸ì´ Q
Ÿ ü¹ACo´ F¶Bí´vª¯èAŠ þ诅¶ þG„ Z´p„Ο Bíª¯è¯ ƒ ú¶é©èA ëŸõuo´ ë´BÚ¯ .2
ŸV|ç¯S «Býé´Î «Býé´Î «Býé´Î ŸQ¹üCA´o ´ô Ÿò¹ý´vŸdèŠA ´ô Ÿò´v´dèŠA Ÿû´l¹Ï´G ¯ªî³S ¬þ¶é´Ï„G Ÿú³O¹p´¿¯ð ô ¬ªþ¶é´Ï„G Ÿú³O¹l¯ªü¯CA ¶ú©éèA Ÿëõu´o
B«GõPß¸ì´ B«íu¹…¶ p´z¯Î´ þñ¯S¸… ¥¯Xª¯dŸèAŠ ô´ ò´v´d´èAŠ ô´ þu´õìŸ ô´ A«pׯϹW´ ô´ ò„ý¹O¯pªì´ A«líªd´ìŸ A«líªd´ì® Q
Ÿ ü¹ACo´ ô´ R
¶ Apªì´
2.„oõñ©èBCG„
|æ… úè… |æ< ï lük úPyõð oõð úG }pÎ ÝBu pG ,îPÖo ZApÏì úG óõ^ :QuA û kõìpÖ|þìApâ ëõuo
òývc ô òvc ôA qA wK ô þéÎ úG Ao ôA ïkAk ÿoBü ô Ao ôA ïkpÞ lýüCBO .>ú©éèA ëõuo ®lªí´dŸì ,ú©éèA
}pÎ úG oõð BG úÞ þíuA ûkqAôk Ao QXc ô òvc ,þuõì ,p×ÏW ô lídì ôk ô þéÎ úu ïlük ô
.kõG ûly úPyõð
Aõñì@ ´òün©èŠA B´ùŸüCA Bü´ :úè@ô úýéÎ úéèA þé¾ ¶ú¶ªý„Hð¯ þéÎ úé©èA ërðCA Bªíè ÿoB¿ðC|æA ú©éèA¶lHÎ „òG „pGB´W ò´Î .3
pìC|æA þèôCA òí¯Ö Ÿú¯èõu´o B¯ñÖpÎ ¶ú©éèA ´ëõuo B´ü ŸQéÚ îßñì „pìC|æA þèôCA ô ëõupèA AõÏýÆCA ô ´ú©éèA AõÏýÆCA
òýíévíèA ¥íDCA ô pGBW Bü þDB¯×¯é³g ¹îŸø :Ÿï¯|ç´vèA ¶úè@ ô ¶ú¹ý¯é´Î ´ë¯BÛÖ .´à¶P´ÎB¯Ç„G ¹îŸù¯PÎBÆ Ÿú©éèA ´ó´p¯Ú ´òü©nèA
¬ªþéÎ Ÿò¹G Ÿl¯ªí´dŸì ¯ªî³S „ò¹ý´vŸdèA ŸòG Ÿþ¶é´Î ¯ªî³S Ÿ òývdèA ¯ªî³S ŸòvdèA ¯ªî³S ¬IèBÆ þGCA ŸòG ³ªþ¶é´Î ¹îŸù³èªôCA ,¤l¹Ï´G
507/2 €þéì†Î ±¤ @(úýº†¤) 224/1 €ZBXPc|æA €þ¶±ŒÆ @14-11 €þíÚ ²…³¨ - 1|
254/1 €Žõº„±ùº ò‹… @105 €þíÚ ²…³¨ @528/2 €õíø -2
8
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
Ÿò¹G Ÿp¯×Ï´W ŸÝ¶k¯Bª¿èA ¯ªî³S Ÿï¯|ç´vèA þ©ñ¶ì Ÿû¸CA´p¸ÚCB¯Ö Ÿú¯PýÛ¯è Am…¯Ö Ÿp„GB´W B´ü Ÿú³Þ„ol³P´u ´ô „pÚBHèBG ¶¦AoõPèŠA £Ö ŸÙôpÏ´íèA
Ÿò¹G Ÿò´vdèA ¯ªî³S ¬l¯ªí´dŸì Ÿò¹G Ÿþ¶é´Î ¯ªî³S ¬þ¶é´Î Ÿò¹G Ÿl¯ªí´dŸì ¯ªî³S þ´uõì Ÿò¹G ³ªþ¶é´Î ¯ªî³S ¬p¯×Ï´W Ÿò¹G þ´uõì ¯ªî³S ¬l¯ªí´dŸì
Ÿ e ¯ P ¸ × ´ ü ¤ n è A à è m þ é Î ò G ò v d è A ò G A û k B H Î þ Ö Ÿ ú ³ P ¯ ª ý ¶ Û ´ G ´ ô ¶ ú ¶  ¹ o CA £ Ö ¶ ú © é è A ³ ¥ ¯ ª X Ÿ c þ © ¶ ý ¶ ñ ¯ Þ ´ ô þ ª ý í u ¯ ª î ³ S ¬ þ ¶ é ´ Î
1.BùG´o„BÓ´ì ô´ Å
„ o¹C|æA Ý´„oBz¯ì´ ú¶ü¹l´´ü þéÎ úŸ©éèA
)îß³ñì¶ p„ì|CæA þèôAC ô´ ë´õupªèA AõÏýÆAC ô´ ú´é©èA AõÏýÆAC( ú»ü@ óõ^ :lüõâ|þì ÿoB¿ðA úé©èAlHÎ òG pGBW<
,óBð@ QÎBÆA úÞ pìC|æA þèôA BìA ;îüA úPgBñy Ao ôA ëõuo ô Alg :îP×â ïpÞ A ëõuo úG ,ly ëqBð
ÿB×ég óBð@ :lðkõìpÖ ïpÞ A ëõuo ?lñPvø þðBvÞ ú^ ûly ëõuo ô Alg QÎBÆA úG óôpÛì
ôA qA wK ,òývc ôA qA wK ,òvc ôA qA wK ,IèBÆ þGA òG þéÎ óBð@ ëôA .lñPvø òì qA lÏG
.þñýG|þì Ao ôA õO ô QuA ÙôpÏì pÚBG úG RAoõO ok úÞ þéÎ òG lídì ôA qA wK ,òývc òG þéÎ
–lýðBuo óBzüA úG Ao pHìBýK ï|çu ô kõíð RBÚ|çì Ao RpÃc ,pGBW úÞ –óBupG ôA úG Apì ï|çu
lídì ôA qA wK ,þuõì òG þéÎ ôA qA wK ,p×ÏW òG þuõì ó@ qA wK ,lídì òG p×ÏW wLu
, ò ì »ú ý ñ Þ î ø ô ï B ñ í ø ô A q A w K , þ é Î ò G ò v c ô A q A w K , l í d ì ò G þ é Î ô A q A w K , þ é Î ò G
,lðôAlg úÞ QuA þvÞôA .þéÎ òG òvdèA òG líªdì ïkpì óBýì ok úé©èA ¥ýÛG ,òýìq ok Alg QXc
ôA ÿApG Ao òýìq JpÓì ô Ýpzì ô koAk|þì úPyApÖA òýìq »ûpÞ o k Ao lýcõO î^pK {Puk úG
.>lüBzâ|þì
¹l¯Ú ´ô ¬¥´í¯é´u ¶ªïCA ¶Q¹ý´G þÖ ¶ú¶è@ ´ô ¶ú¹ý¯é´Î Ÿú©éèA þ©é´¾ „ëõu´o þé´Î ŸQ¸é¯g´k :´ëB¯Ú Ÿï|篪vèŠA ¶ú¹ý¯é´Î ¬þé´Î ¹ò´Î .4
´ëB¯Û¯Ö .«Apýù¸Ç¯O ¹î³Þ´p¶ªù¯ÇŸü ´ô ¶Q¹ý´HèŠA ´ê´øCA ´w¹W„pèA Ÿî³ß¸ñ´Î ´I¶ønŸý¶è Ÿú©éèA Ÿlü„pŸü B´í©ð… :¶¥´ü~æŠA ´ò¶ì ¶ú¹ý¯é´Î ¹Q¯è´r¯ð
²î¯Þ ´ô ¶ú©éèA ´ëõu´o B´ü :ŸQ¸é³Û¯Ö .´á¶lèŸô ¹ò¶ì ¶¥ªíDC|æA ´ô ¯ªþ¯ÇH¶u þÖ ´ô ´àý¶Ö ¥ü~æA ´ò¶ì þ¶é´Î B´ü ¶ú©éèA Ÿëõu´o
l´Ï¹G´ ô´ úŸñ³G¹A l®íª¯d´ìŸ þª¬é¶Î´ l´Ï¹G´ ô´ úŸñ³G¹A þ®é¶Î´ ò„ý¹v´dŸèA l´Ï¹G´ ô´ òŸv´d´èA S³ þª³é¶Î´ Bü Q
´ ðAC ë´BÚ¯ ?á
´ l´Ï¹G´ ¥³íDC|æA
¬l¯ªí´dŸì ´l¹Ï´G ´ô Ÿú³ñ¹GA ®l¯ªí´dŸì ¬ªþ¶é´Î ´l¹Ï´G ´ô Ÿú³ñ¹GA ®þ¶éÎ þuõŸì ´l¹Ï´G ´ô þuõŸì ¬p¯×¹Ï´W ´l¹Ï´G ´ô Ÿú³ñ¹GA ®p¯×¹Ï´W ¬l¯ªí´dŸì
„ÝB´u þé´Î ®¥´GõP¸ß´ì ¹ îŸøŸöôBíuCA A¯n¯ßø „ò´v´dèA ¶l¸èŸô ¹ò¶ì ³¥¯ªXŸdèA ´ô Ÿú³ñ¹GA Ÿò´v´dèA ¬ªþ¶é´Î ´l¹Ï´G ´ô Ÿú³ñ¹GA ®þ¶é´Î
´ô ´óõìõ¿¹Ï´ì ´óôp¯ªù¯ÇŸì ´á´l¹Ï´G ³¥¯ªí¶DC|æA ¶ûnø Ÿl¯ªí´dŸì Bü :´ëBÛ¯Ö ´àèm ¹ò´Î þ¯èBϯO ú¯©éèA ŸQé´E´v¯Ö „}¹p´ÏèA
2.ó´õðõϸéì´ î¹øŸôöAl¹ÎAC
lŸüpüŸ Bíð©…...( ú»ü@ ô ïly koAô þìApâpHìBýK pG úíéu ïA ú»ðBg ok QuA ûkõìpÖ òýñìõöíèApýìA<
359 ÿ~ðô…° - 1|
195/3 €þð…±¥‹ -2
9
úì~Ûì
!þéÎ ÿA :kõìpÖ pHìBýK .kõG ûly ëqBð 1)«Apýù¸Ç¯O ¹î³Þ´p¶ªù¯ÇŸü ´ô ¶Q¹ý´HèA ´êøCA ´wW„pèA î³ß¸ñ´Î ´I¶ønŸý¶è Ÿú©éèA
lñ^ õO qA lÏG »úíªDA :îP×â .QuA ûly ëqBð õO êvð qA ú»íªDA ô òývc ô òvc ô õO »ûoBGok úü@ òüA
lídì ôA lðqpÖ ,þéÎ qA wK ô þéÎ }pvK ,òývc qA wK ô òývc ô òvc ,õO :kõìpÖ ?lðp×ð
þéÎ ôA lðqpÖ ,þuõì qA wK ô þuõì }lðqpÖ ,p×ÏW qA wK ô p×ÏW ôA lðqpÖ ,lídì qA wK ô
wLu ô òvc }lðqpÖ ,þéÎ qA wK ô þéÎ }lðqpÖ ôA qA wK ô lídì ôA lðqpÖ ,þéÎ qA wK ô
ëBÏPì lðôAlg qA òì ô kõG ûly úPyõð }pÎ pG úðõâ òülG ,óBð@ FBíuA .òvc lðqpÖ ,QXc
ô pùÇì óBð@ .lñPvø õO qA lÏG »úªíDA óBñüA :ly JBÇg ?lñPvø þðBvÞ ú^ óBzüA úÞ ï lýupK
.lðôAlg Qíco qA oôk óBzðBñíyk ô lñìõ¿Ïì
oAõâorG ó@ RõHð ô QuA ïpÞ A ëõuo »ûlðq »ûrXÏì ô þðBí[email protected] JBPÞ ,ó@pÚ úßð@ òhu ûBOõÞ
úÎBƅèA IWAô ,ó@pÚ o k pìC|æA þèôA óAõñÎ úG oAõâorG ó@ ÿBý¾ôA .kõy|þì QGBS JBPÞ òüA BG
òýýÏO Ao pìC|æA þèôA ÝAl¿ì ,QuA Øüpy ó@pÚ òýHì úÞ ïpÞ A ëõuo Àhy ô lðA|ûly þÖpÏì
p×ð û kqAôk o k Ao óBð@ , þìApâ ëõuo úÞ QuA Quk o k ÿkBüq oBývG RBüAôo .QuA û kõíð
.QuA ûkpÞ pÞm Ao óBð@ ÿBø|ïBð ,úÏýy ô þñu qA ÿkBüq RBüAôo ok ô QuA ûkõíð p¿dñì
òýñìõöíèA pýìA Bùð@ ëôA úÞ ,ïBìA ûkqAôk QìBìA ô úé©èAlHÎ òG lídì RõHð pG Bì êýèk QuA òüA
Q
Ÿ éí´Þ¸AC ï´õý´è¸A( »úü@ ô ly êìBÞ ï|çuA òük ,úÏýy ô þñu ÝB×OA úG îg pülÒ ok ôA I¿ð BG ô QuA
úÞ QuA ØüpzèA úWpÖ þèBÏO ú©éèA êXÎ lídì ë@ îDBÚ óBð@ [email protected] ô lükpâ ëqBð )î³ß¯ñük ¹î³ß¯è
´ô «Bǹv¶Ú ¯ÅoC|æA Ÿú©éèA ³C|çí´ü ¶ú„G :QuA ûlì@ úÏýy ô þñu qA QüAôo l¿ýu qA pPzýG o k ôA ؾô
2.A«oõW
´ ô´ B«íé¸Ê³ Q
¹ Eé¶ìŸ Bì´ l´Ï¹G´ «|æl¹Î´
òýñ^ úÞ –lyBG ó@pÚ ôA û»lðq û»rXÏì , pHìBýK RõHð pG êýèk pâA úÞ îüõy pÞnPì lüBG úíOBg ok
ô ôA QýðAlcô ô ÐðB¾ kõWô ,þ×véÖ ô|þì|çÞ RBc|çǾA o k ÉõÛu óôlG óAõO|þì–QuA
3.)þñ¯vd
Ÿ èA FŸBíuC|æA úŸè õø Bè©A ´úè… |æ úŸé©èA( :kõíð QGBS Ao ôA þèBíÞ RB×¾
pG QuA ÿkõWõèA IWAô úßéG ,okBÚô îèBÎ ô pGlì ô îýßc úÞ QuA òüA pG êýèk ó@pÚ kõg Apüq
.QuA ëBíÞ RB×¾ ÐýíW ÐíXPvì úÞ úé©èA ïBð úG QuA îÞ Bc úÞ þPvø óBùW òüA
lÏG ,ûlðq »ûrXÏì ó@ ,ó@pÚ Apüq ;kõy|þì RBHSA fõÂô úG rýð þðBívW kBÏì ,ó@pÚ ok òýñ`íø
33 €Ž…³¤… -1
°¬ òýÛü±Ö ²… ÿ¬†ü² ™ü¬†¤… óõíÃì òü… ú‹ .<~º†‹ û~º ¬…~ý‹ ô î}¶ ²… ± úÞ ó„ ²… ~ϋ €~ñÞ|þì ¬…¬ ô ë~Î ²… ± …° òýì² €þè†Ï{ ÿ…~¨ ô… úéý¶ô ú‹> - 2
.•¶… û~º ÿ°ô„¬±â pS|æA IhPñì Ž†}Þ
8 €úÆ -3
10
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
òüA ÿApG :lüBìpÖ|þì îüpÞ ó@pÚ .QuA û kAk QýíøA kBÏì úG ,rý^ pø qA {ýG ,w×ð IünùO qA
óBùW ,óBùW ó@ ô QuA kõWõì ,QuA þPvø îèBÎ òÆBG »úèrñì úG úÞ ÿpãük óBùW ,óBùW
óBíø BG úßéG ,koAk úÞ þPÛýÛc ô Qüõø òýíø BG Ao pzG ,îèBÎ oBâkoôpK ô QuA þðBívW
:lðAkpâ|þì qBG óBùW ó@ úG ,úPyAk úÞ þðBPzãðApu
´òü„o¶kB¯Ú þ¯é´G Ÿú´ìB¯Ë¶Î ´Ð´í¹X¯ð ¹ò¯è ¹óCA ŸóBv¸ð…èA ŸI´v¹d´üCA ¶¥´ìAªõ¯©éèA „w¸×¯©ñèBG Ÿî¶v¸Ú³CA |¯æ ô ¶¥´ìB´ý¶ÛèŠA ²ï¹õ´ý„G Ÿî¶v¸ÚA³C |æ(
1.)úð¯B¯ñG´ ÿ
´ õª¶v´ð³ ó¹CA þé¯Î´
ÐíW Ao ôA ÿBø|óAõhPuA úÞ lñÞ|þì óBíâ óBvðA ,úìAõè w×ð úG îvÚ ô QìBýÚ qôo úG îvÚ<
þPÛýÛc ô Qüõø úG Ao ôA ô .>îüqBvG rýð Ao ôA óBPzãðApu úÞ îüoAk RolÚ Bì þéG .kpÞ îýøAõhð
.îýðAkpâqBG óBùW ó@ úG úPyAk úÞ
Ao òük ëõ¾A »úíø úßéG ;lñÞ|þì RBHSA Ao QìBìA ô RõHð ÈÛÖ úð ,óAkôBW »ûrXÏì òüA ,òüApGBñG
.lðBuo|þì RõHS úG
ÐGBñì
:îüpÞ ó@pÚ pG ûô|çÎ
.ï1956™Ý1376 ,ÙpyA ØXð ,ØXð ÿBíéÎ qA þÏíW {yõÞ úG ,IèBÆ þGAC ë@ IÚBñì ,þéÎ òG lídì ,Jõ[email protected] pùy òGA -1
]BW|þG ô BO|þG[,oõ[email protected] þéÎ {yõÞ úG ,ïApíèA ¥üBÒ ,îyBø ,þðApdG -2
.Ý1401 ,îÚ ,ÿpíÞ ûõÞ þñývc ØýÇéèAlHÎ lýu {yõÞ úG ,¥íD|CæA þéÎ ÀñèA þÖ pS|CæA ¥üB×Þ ,lídì òG þéÎ ,þíÚ qArg -3
.}1376 ™Ý1418 ,îÚ ,óBýðBÖpÎ BÂpì|çÒ {yõÞ úG ,FBýHð|CæA À¿Ú ,òülèA IÇÚ ,ÿlðôAo -4
.ï1966 ™Ý1386 ,ÙpyA ØXð ,óBupg pÚBG lídì {yõÞ úG ,ZBXPc…èA ,þéÎ òG lícA ,þupHÆ -5
.ï1985 ™Ý1405 ,RôpýG ,ó@pÛèA ïBßc|Cæ ÐìBXèA ,lícA òG lídì ,þHÆpÚ -6
.Ý1404 ,îÚ ,ÿpDArW ÿõuõì IýÆ {yõÞ úG ,pýv×PèA ,îýøApGA òG þéÎ ,þíÚ -7
.}1367 ,óApùO ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,þÖBßèA ,JõÛÏü òG lídì ,þñýéÞ -8
.ï1983 ™Ý1403 ,RôpýG ,oAõð|CæA oBdG ,pÚBG lídì ,þvéXì -9
.ï1975 ™Ý1395 ,RôpýG ,ó@pÛèA pýv×O þÖ óBýHèA ,îuBÛèAõGA ,þDõg ÿõuõì -10
.Ý1422 ,îÚ ,îüpÞ óõvc xoBÖ {yõÞ úG ,¥HýÓèA ,)Iñüq õGAC( îýøApGA òG lídì ,þðBíÏð -11
4-1 € ú`ì†ýÛè… - 1|
,êÞ êÛÎ ûoBG ok þøBOõÞ pËð
FBýH„¸ðBC¯è¸A îOBg ,úŸ©éèA Ü´é¯g¯Bì ëôªA ,þPvø îèBÎ ÄýÖ úÇuAô
.ú¶è@ ´ô úýé¯Î´ ...A þ驯¾
´ ú¶é©èAl¶H¹Î´ ŸòG¹ lŸíª¯d´ìŸ
. QuA þ×Ç¿ì ô lícA ôA oõùzì IÛè ô îuBÛèAõGA ôA oõùzì úýñÞ ô lªídì oAõâorG ó@ îuA
êý×è¸A ïŸBÎö úñ¯u´ ëôª|C¯æA¸ ПýGo´ îøl×ø úÏíW qôo eH¾ ok . QuA ëBu úu ô Q¿y oAõâorG ó@ píÎ
JBd¾A ô kõìpÖ Ì×c Ao kõg úðBg BøõPupK úéýuô úG îèBÎ oBâkoôpK úÞ þèBu — . 1ly l©èõPì
pSA pG ,RpÃc ó@ RkBùy ô — . kpÞ kõGBð ,lðkõG ûlì@ Alg úðBg þGApg l¿Ú úG úÞ Ao êýÖ
úèBu YñK ô QvýG . ly ÐÚAô RpXø îøkqBü ëBu p×¾ 28 ok ,ÿkõùü þðq Quk úG Qýìõívì
,koAk óBðBíévì ô ï|çuA ókpâ úG þíýËΠܪc Q×â lüBG úÞ þüõðBG ó@ ,úXülg RpÃc BG úÞ kõG
úG VõÏHì ,êý׸èA ŸïBÎ qA êù^ ëBu ¹I¯ªW´pŸí¸èA ŸI´Wo 27 Iy ok úÞ kõG úèBu êù^ .kõíð ZAôkqA
óõ^ ûpg|æBG ô kpÞ ÔýéHO Ao ï|çuA ,òßy píÞ ÿBùPHý¿ì BG úßì ok ëBu ûkrýu . 2ly QèBuo
óBðBíévì iüoBO AClHì ëBu ó@ ô kõìpÖ RpXø úñülì úG ,lðly ï|çuA QÖpzýK qA ÐðBì {üpÚ oB×Þ
. lñÞ Õ|çGA Býðk úG Ao kõg QèBuo ,Rlªì ó@ ok QvðAõO ô kõG úñülì ok ëBu ûk . ly
ÿoAõâorG ,iüoBO IPÞ RkBùy úG ô kõG JpÎ óBâorG qA Ié©ÇíèAlHÎ òG úéèAlHÎ ,oAõâorG ó@ olK
úéèAlHÎ RpÃc úÞ ,lðkõG ûlzð lè©õPì qõñø ïpÞ A pHìBýK . QuA ûly ûlük îÞ JpÎ ok ôA êTì
,úÏÚAô òüA qA lÏG 3.Qzâ óõÖlì BXðBíø ô ly RõÖ ,Qzâ|þì pG ïBy qA úÞ|þìBãñø ,úñülì ok
Býðk úG RpÃc ó@ óõ^ ô QÖpâ ûlùÎ úG Ao pHìBýK QèB×ÞoAõâorG ó@ lW IéÇíªèAlHÎ RpÃc
31 €þíÚ @250/15 €oBdG € þ·éœì - 1|
91/3 €Žõº„±ùº ò‹… -2
145/15 €ó†íø € þ·éœì -3
12
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
oBhPÖA ok . 1kõG oõùzì úülϹuªö úíýéc ïBð úG JpÎ óBýì ok úÞ — ,kpÞ úýùO ÿA úüAk ôA ÿApG ,lì@
ëBu {y qA lÏG úíýéc — .lðkõG ôA ÿlðqpÖ úG phP×ì|þìApâpHìBýK úÞ wG oAlÛì òýíø óq ó@
úG úéèAlHÎ pHÚ RoBüq ÿApG o kBì BG ûApíø ëõuo RpÃc ô lýðAkpâpG o kBì úG Ao RpÃc
RpÃc ,kõG ÿA údèB¾ óq úÞ òíüA¯ 者A³ ô 2kAk Quk qA rýð Ao okBì QÏWApì ok BìA ;QÖo úñülì
.lýðBuo IéÇíèAlHÎ }ªlW úG Ao
}oAõâorG ÿõíÎ óõ^ ÿolK þèô ,kAk Quk qA Ao IéÇíèAlHÎ úÞ kõG úèBu Qzø RpÃc ó@
pâA , ëõuo RpÃc òüApGBñG . lðly RpÃc ó@ ê©×¯ßPŸì luA QñG ¥íÆBÖ óõ^ ÿokBì ô
,IéÇíèAlHÎ pýËð þPupKpu — . kpßð AlýK þíýPü ûlÛÎ þèô ,kAk Quk qA Ao o kBì ô olK ú^
þG ô ÿolK þG Qè|çì ,RpÃc úÞ QuA kõùzì þèô|— . QyAk luA QñG úíÆBÖ ô IèBÆõGA
. QuA ûlük Ao ÿokBì
:lüBìpÖ|þì úÞ BXð@ koAk ûoByA úPßð òýíø úG Øüpy ó@pÚ
3 þ¯ñÒ¸B¯Ö¯ |«çD¶Bδ á
´ l´W´ô´ô´ ÿl´ù´Ö¯ B«è©BÂ á
´ l´´Wô´ô´ ÿô@Ö¯ «BíýPü á
´ l¹X„ü ¹îè¯AC
oBHðApâ Ao õO ô ,kpÞ QPüAlø wK ,QÖBýð îâok pu Ao õO ô ,kAk QøBñK wK ô ,QÖBýð îýPü Ao õO Bü@<
òüA þèô ;kõG pýÛÖ ô xBñyBð ,îýPü , ïpÞ A ëõuo ú^pâ òüApGBñG >? kpÞ RqBýð þG wK ,QÖBýð
IèBÆ þGA êTì þvÞ krð Ao ôA îèBÎ oBâkoôpK óõ^ . QyAlð óBzüA oAõâorG Qý¿hy ok ÿpýSBCO
îø ïkõg ô õO RôpS òì RôpS :Q×â ZAôkqA ÐÚõì úÞ ÿrürÎ ÿõðBG ó@ RôpS BG Ao ôA ô kAk ÿBW
.4 lýðAkpâqBýð þG ,îPvø õO rýñÞ
.5kõG — ïpPdì ûkBÏèA ÝõÖ ÿA|ûkAõðBg qA I
¹ ø´ô´ pPgk — úñì@ RpÃc ,oAõâorG ó@ okBì
. lyBG ïpÞ A ëõuo ÿApG ÿokBì lðAõO|þì úÞ QuA þÖBÞ òýíø óq òüA QÖApy ok
ûoBGok BùGBPÞ úÞ QuA óAôApÖ óBñ^ ôA RArXÏì ô ïpÞ A ëõuo ö úýèBÎ RB×¾ ô QìApÞ ,QÖApy
úÞ ûrXÏì àü úG Bì ,QuA oB¿PgA pG úPyõð òüA ÿBñHì óõ^ . QuA ûly úPyõð oAõâorG ó@
ûoByA ,QuA óBzüA koõì o k úÞ ó@pÚ qA ÿpãük IéÇì úG ô ,kAk ÿôo RpÃc ó@ lèõO ïBãñø
o k ô îüqAkpK|þì ûly úP×â RpÃc ÿApG úÞ þGB¸Ûè¯A pýv×O úG oB¿PgA oõÆ úG wLu ô îýñÞ|þì
.108 €105/1 €ï†»ø ò‹… @448/1 €þñýéÞ @228/18 €ÿôõð @û±ýÒ ô 340 €337 €281 €111/15 €ó†íø - 1|
61/1 € þ¶±ŒÆ @109/1 €õíø -2
8-6 €þ¥Â -3
101/2 €JõéÛèA ¦Býc € þ·éœì -4
(úýº†¤)28/1 €þð…±¥‹ @84 €þߛ…±Þ -5
13
úéè…~ŒÎ ò‹ ~í¥ì €þ}·ø îè†Î ÄýÖ úǶ…ô €êÞ êÛÎ û°†‹ °¬ þø†{õÞ ±Ëð
. QyAk îýøAõg RpÃc ó@ QýíOBg úG ÐWAo þñhu ,úíOBg
ÿpvÞ p¿Ú ÝBÆ .kAk jo óBùW o k þüBùýðõâpâk ,oAõâorG ó@ l©èõO qôo úÞ lðA|úPyõð òýgoªõì
òülñ^ úÞ xoBÖ ûlß[email protected]| ;ly àzg ûôBu ú^Büok ;Qhüo ôpÖ ó@ ÿBø|ûpãñÞô koõg ÙBßy
;lðkõG ä³ñâô óAkpâpu ,óApýc qôo ó@ ok óBùW óBøBykBK úíø ;ly }õìBg ,kõG òyôo ëBu
ú©éèA æ¶A ´úè¶A¯|æ ¥íéÞ . kõG pSA þG qôo ó@ o k óApcBu pdu ô lñPhüo ôpÖ pãülßü ÿôo BùPG úíø
1úé©èA |æA úè¶A |æ :Q×â ,ly oõñì îèBÎ }kõWô oõð qA ,lì@ Býðk úG óõ^ ô ly qAlðA òýñÆ óBùW o k
. ú驯èA |©¯æA¶ ú´èA¶¯|æ :Q×âôA BG óBùW ô
:lüBìpÖ|þì òýñ^ ïpÞ A ëõuoö ûoBGok Øüpy ó@pÚ
2 .)A«lýù¶y
¯ î¹ß³ýé¯Î´ ëõuŸpª¯èA óŸõß³üô´ x
„ B©ñèA þé¯Î´ FAl´ù´³y Aõð³õßP¯è¶ B«Ç¯´uô´ ¥«ìª¯A³ î¹³ÞBñ¯¸éÏ´W´ ´à趯nÞ¯ô´(
>.lyBG ûAõâ Bíy pG rýð pHìBýK ô lýyBG ûAõâ ïkpì pG BO ,îükAk oApÚ úðBýì þPªìA Ao Bíy óBvñülG ô<
QªìA úÞ QuA òüA ,lññÞ|þì áo k Ao ó@ úíø úÞ ,ó@ pøBÊ :koAk þñÏì ôk ú×üpy úü@ òüA
ëõuo ô ,lüBíð ÿôpýK óBð@ qA úÏìBW BO ,QuA ûly û kAk oApÚ QüpzGö úÏìBW Üzìpu|þì|çuA
ûkB×PuA òüpøBÆ úíDA úÞ koAk rýð pPÛýÚk þüBñÏì BìA ;QuA|þì|çuA QìªA Üzìpu rýð| þìApâ
ÿôpýK úG þé¿×ì UdG þüBHÆBHÆ úìBé©Î óBìoAõâorG kBPuA B«¾õ¿hì úÏýy òüpv×ì ô ,lðA|ûkõíð
ëBíÎA løBy QìBýÚ qôo ok|þì|çuA QìªA :úÞ QuA òüA þñÏì ó@ ô . 3lðA|ûkõíð ó@ ok RBüAôo qA
òüpøBÆ úíªDA úG kõy|þì p¿dñì pìA ,lñPvýð êíÎ òüA Üü|æ|þì|çuA QìªA úíø óõ^ ô lñPvø
. QuA ûly pýv×O ïôªk þñÏì úG ú×üpy úü@ úÞ QuA Quk ok úÏýy ô þ©ñu qA þðAôApÖ RBüAôo .
løBy óBð@ BO ûlüpÖ@ Ao òüpøBÆ úíDªA ,îèBÎ oBâkoôpK“ :úÞ QuA òýñ^ ú×üpy úü@ ï|çÞ ú¾|çg
óõ^ ô ,QuA ûkAkoApÚ óBð@ ëBíÎA pG løBy Ao ïpÞ A ëõuo ô ,4lñyBG QìBýÚ qôo ok ëBíÎA
òüA ok pâA ,løk RkBùy QìBýÚ qôo ok lðAõPG BO lyBG úPyAk ÙApy¶A úíø pG òüA ok lüBG løBy
¥ªíDA ÿApG lüBG òüApGBñG ;lyBG løBy [email protected] o k úÞ koAlð þñÏì ,lyBG ûlülð Ao êüBvì Býðk
þPc . lññÞ AlýK ëBíÎA pG ÙApyA ô Ñ|çÆA BO lyBG þPvø îèBÎ pG ÿkõWô úÆBcA , òüpøBÆ
løBy rýð Ao ëBíÎA Qý×ýÞ QìBýÚ qôo lðAõPG BO ,lyBG úPyAk kõWô rýð oApuA pG ÙApy… òüA lüBG
58/2 €ó†íø €þ·éœì - 1|
143 €û±Û‹ -2
362/5 €332 €323 €319 €315 €~ϋ ú‹ 173/1 €ó…³ýíè… € þü†ŒÆ†ŒÆ -3
ÿ†ø|û~ü±Ö„ ±‹ …~¨ ó†ø…õ⠆ì ô úð†ýì •ì… îýü†ì : (190/1 €þñýéÞ) ú&Â
& °…‡ þÖ ú\œ
\ œ
# ¤
\ ô# ú&Û&é¨
# þéÎ# ú&é^è… Š…~ù#º\ ò
\ ¥ð ô þǶõè…\ ú`ì^#|æ
\ …ò
\ ¥ð# :¬õì±Ö (Ñ)ݬ†¾ ï†ì… -4
.îýº†‹|þì ¼ñýì² °¬ ô… ÿ†ø|•œ¤ ô ô…
14
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
QùW òüA qA ”. lðA|ûlýìBð þñüõßO Qü|æô ,f|çǾA ok úÞ QuA ÄýÖö úÇuAô óBíø òüA .lñyBG
pHìBýK ô lñíèBÎ òüA ÿApG ÄýÖö úÇuAô , òüpøBÆ úªíDA “ :úÞ kõy|þì òýñ^ ú×üpy úü@ þñÏì
,êÞ êÛÎ Ao| þìApâ ëõuo úÞ þOBüAôo þñÏì QuA òüA ô ”.óBð@ pG ÄýÖ ¥ÇuAô |þìApâ
. QuA ûlýìBð úéèA Üég Bì ëôªA Bü ÜéÇì oõð
¥³´ìBì|¶æA¯< JBPÞ ok Bì . koAlð Ao þTdG òýñ^ ÿBÃPÚA úPyõð òüA ô QuA ꪿×ì ûoBG òüA ok UdG
JBPÞ ó@ úG lñðAõO|þì òýHèBÆ úÞ îüA ûkõíð ûoBG òüA ok þé©¿×ì B«PHvð UdG > ó„ @p¹Û³è¸A þÖ ¥³ü|æõ„è¸Aô´
úÞ koAk òüA pG Qè|æk ,RBüAôo ô RBü@ qA ÿoBývG úÞ QuA òüA Q×â lüBG ú`ð@ . lññÞ úÏWApì
ú^ ,luo|þì úÞ þPíÏð pø úG óBùW òüA ô lñPvø îèBÎ òüA ÄýÖö úÇuAô , òüpøBÆ ¥ªíDA
,îéÎ pýËð ÿõñÏì ô þñÆBG ÿBùPíÏð ú^ ô ;ÿqôo ,QýñìA ,þPì|çu ,êÛÎ pýËð ÿpøBÊ ÿBùPíÏð
þPvø óBùW pG kõWô þ®é¶Î úÆBcA óBð@ ô QuA óAoAõâorG ó@ö úÇuAô úG ,ûpýÒ ô ï|çuA ,RolÚ
þñÆBG ô ÿpøBÊ ÿBùPíÏð ô QuA òüpøBÆ úíªDA ÿApG ÄýÖö úÇuAô| þìApâpHìBýK ô lðoAk
òüA .koAk óBð@ pG þ®é¶Î ÿkõWôö úÏu ôA ô ,QuA oAõâorG ó@ö úÇuAô úG ,kõy|þì þðAqoA óBð@ úG úÞ
ŸëõŸu¯ªpèA ´óõ³ßü´ô „xB©ñèA þ¯é´Î FA´l´ù³y Aõ³ðõ³ß¯P¶è «BÇ´u´ô «¥¯ªìCA î³ÞB³ñ¸é´Ï´W ´à¶èn¯Þ´ô( ú×üpy úü@ þñÏì QuA
ïpÞ A ëõuo qA îüoAk ú^ pø Bì“ :úÞ QuA ûlì@ Ÿ | oBùƸA¯ ¥íªDA¯ qA úÞ RBüAôo òüA 1)A« lýùy¯ î¹ß³ýé¯Î´
.2QuA þñÏì òýíø úG ”. QuA ëBÏPì lðôAlg qA ,koAk ú`ð@ ô úP×â ú`ð@ ïpÞ A ëõuo ô QuA
eýÂõO ô îüõy|þì oô@ kBü Ao Bùð@ qA þgpG Bì .lðA|ûkõíð êÛð þðAôApÖ JBÛèA ,É|þìApâ ëõuo ÿApG
:îýøk|þì Bùð@ ûoBGok ÿp¿Phì
pHìBýK JBÛèA
kõy|þì ÉBHñPuA ó@pÚ qA ô ûly ûkpG ïBð IÛè òüA úG ó@pÚ ok úÞ QuA lícA ,oAõâorG ó@ JBÛèA qA
:QuA ûly ûkpG ïBð IÛè òüA úG îø êýXðA ok úÞ
3.lŸ´íc
¹ ¯A úŸŸí¹uA ÿl¶Ï¹G´ ò¹¶ì þOBC¸ü ë¬õuŸ´pG„ «Apz©¶H´ìŸô´
. QuA lícA ôA îuA ô lü@|þì òì qA lÏG úÞ þèõuo úG îøk|þì RoBzG :kõìpÖ þvýÎ RpÃc
þñÏü ;kpÞ|þì {üBPu Ao þèBÏO ÿAlg ïpÞ A ëõuo óõ^ ô ,QuA pãzüBPu ,lícA ÿBñÏì
RpTÞ úÇuAô úG óõ^ :îýðAõg|þì RBüAôo ok . lðA|úP×â lícA Ao ôA ,koô@|þì ÿBW úG Ao pßy ܄©c
143 € û±Û‹ - 1|
1 € ¥XdèA JBPÞ € þñýéÞ -2
6 €Ø¾ -3
15
úéè…~ŒÎ ò‹ ~í¥ì €þ}·ø îè†Î ÄýÖ úǶ…ô €êÞ êÛÎ û°†‹ °¬ þø†{õÞ ±Ëð
1 ?îyBHð pÞ By lHÎ Bü@ ?A«oõß
³ y© A«lH¹Î´ ŸóõÞ³C¯A |¯çÖ¯¯A :kõìpÖ|þì ,ly|þì ÐÚAô ÅApPÎA koõì RkBHÎ
Ao ôA ô ,QuA lªídì ó@pÚ ok oAõâorG ó@ îuA ú`ðBñ^ . QuA kõídì oAõâorG ó@ pãük JBÛèA qA
:lüBìpÖ|þì ûoBG òüA ok ó@pÚ . QuA {üBPu êGBÚ ôA RB×¾ úíø óõ^ ;lðA|úP×â líªdì ô kõídì
ÿA|úýèBÎ RB×¾ ÿAoAk õO BðBíø ) þPvø îýËÎ þüõg pG õO úÞ þPuok úG ( 2.î¬ýËδ ܬé³g³ þéÏ´è¯ à
´ ð©¯A¶
.QuA ëBíÞ ÿBùPñì ok ô åorG úíø úÞ ,þPvø
QuA ïBð oArø rýð ïpÞ A ëõuo ÿApG .QuA îuA oArø ëBÏPì ÿAlg ÿApG :lüõâ|þì þGp´Î´ ò„G¹A
ô Bø|Qé¿g úÞ lñüõâ|þì þvÞ úG lªídì . QuA lícA ô kõídì ô lídì ôA FBíuA òüpPùG ô
îèBÎ qA îuA òüA . QuA ûlzð ûlýìBð líªdì ,ôA qA êHÚ þvÞ aýø ô QuA óAôApÖ ôA ¥ýèBíÞ RB×¾
ûkpÞ|þì {üBPu ô líc Ao ôA BùPéì úíø ,BýHðA úíø ,úßD|çì úíø Apüq ;ly JBhPðA ôA ÿApG Rõßéì
. lñPupÖ|þì kôok ôA pG úíø ô lññÞ|þì ô
:koAk ûoByA ó@ úG ó@pÚ ú`ðBñ^ ,ûlðAõhð xok þñÏü ;QuA þìªAC oAõâorG ó@ JBÛèA qA–
3.ó´õ鳶ÇH¹íŸè¸A ´JBO¯o¹B¯è© A«m¶A ´àñýíýG„ «AmA¶ ´àñýíýG„ úŸÇ
©³ h³O |¯æô´ ¬JBP¯Þ¶ ò¹¶ì Aõ³éP¸¯O Q
´ ñ¸Þ³Bì´ô´
þðAõhG þPvðAõO|þì pâA úÞ þPyAlð BH×èA kAõu — þPyõð|þíð ô ÿlðAõg|þíð ,QèBuo qA êHÚ'“
þPyAlð kAõu úßð@ qA lÏG òßèô — . lü@ {ýK ÅpÓì kApÖA ÿApG þßy kõG òßíì ,þvüõñG ô
òüA ,ly úP×â êHÚ ok ú`ðBñ^ ” QuA ûlðBíð þÚBG ÿlcA ÿApG ày ÿBW ,ÿkoô@ þð@pÚ òýñ^ ô
xok lñPvðAk|þì úíø úÞ þvÞ . QuA þìApâ pHìBýK ÿApG RArXÏì òüpPâorG qA þßü kõg
òüA úÞ þ×¾ ô BG ,QuA þðBvðA ïõéÎ úíø ÿAoAk úÞ ûkoô@ þGBPÞ ,koAlð BH×èA kAõuô QuA ûlðAõhð
,QüAlø ûAo ókAk óBzð ô ÜüpÆ úDAoA þñÏì úG QüAlø .lñÞ|þì þÖpªÏì QüAlø JBPÞ Aokõg JBPÞ
QùW òülG . QuA ólðBuo kõg IéÇì ô kõ¿Ûì úG Ao óBvðA . JŸõé¸Ç´í¸èA þè¶A „ëB¿ü… þñÏì úG
þOBü@ qA oBývG ú^ . QuA ûkpGoBÞ úG Buo ô p¿Phì oõÆ úG Ao þ×véÖ òýøApG ,RBü@ qA ÿoBývG ok
úÏìBW úÞ koAk pG ok þñýðAõÚ þèô ;Qvýð úÛÖ JBPÞ ó@pÚ . QuA Zolñì ó@ ok óBøpG òülñ^ úÞ
òýðAõÚ :ó@pÚ òýðAõÚ óõ^ þñýðAõÚ lðAõO|þì þvÞ Bü@ . QuA ûkoô@ kôpÖ pu ó@ êGBÛì ok QüpzG
³ªò„Xè¸A´ô Ÿw¸ð¶C|æA ¶Q´Ï´í¯P¹WA „ò¶E¯è ¹ê³Ú ?koôBýG þüArW ,ÿp×ýÞ ,þO|çìBÏì ,þuBýu ,þÎBíPWA ,ÿkBHÎ
4.A«pý¶ùʯ Ä
¬ ϹH´è¶ î¹ùŸÃ
³ ϹG´ ó´BÞ¯õ¹è¯ô´ ú¶é¶Tí¶G„ ó´õO³BC¸ü ¯|æ ó„@pÛ³èA¸ An¯ø ê„T¸¶í„G AõO³B¸ü ó¹¯A þé¸Î´
148 € 147 €ÿ¯ì±{ - 1|
4 €îéÚ -2
48 €–õŒßñÎ -3
88 €Š…±¶… -4
16
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
ô 1,¬îüp¯Þ ¬ëõŸu´o Ÿë´õ¯Û¯è Ÿú©ð¶A :QuA ûly ngA ó@pÚ qA IÛè òüA . QuA îüpÞ ,oAõâorG ó@ JBÛèA qA–
. QuA ïBÎ ô ÁBg krðBG q ,oAõâorG óA QìApÞ
;kpG|þì ûBñK BùøõÞ úG ôA . lðkpÞ óAoBHãñu Ao ôA úÞ kõG oB×Þ QümA koõì óBñ^ úß©ì ok RpÃc ó@
:lñÞ|þì úìrìq úÞ lðlýñy|þì ,lñPÖBü|þì Ao ôA Ê òýñìõöíèApýìA ô úXülg RpÃc óõ^ þèô
. 2lñðAkBð|þìkpì úÞ ,òÞ QüAlø Ao óBñüA ! Alg ÿA : ó´õŸíé¯Ï¹ü|æ î¹ùŸð©¯B¶Ö¯|þìõÚ¯ l¶¹øA ùŸ©¯éèA
ï´õýèA¯< :lüõâ|þì {ðAoBü qA þßü úÞ lýñy ô ly úßì koAô rùªXì pßzè oArø ûkqAôk BG úÞ îø ÿqôo
lñÞ kryõâ Ao ôA úÞ kBPupÖ Ao Ê òýñìöõíèApýìA . QuA äñW qôo ,qôo òüA :þñÏü 3>¥´í´dé´íèA
õ×Î qôo ô QìApÞqôo ,Qíco qôo ,qôo òüA þñÏü ;4¥¶ í´c´p¹í´è¸A ïŸõ¹ü ï´õ¹ýè¸A¯ lüõãG ïkpì óBýì ok ô
.QuA
¥´í¹c´o ¯©|æ¶A ´áB¯ñ¸é´u¹o¯A B´ì´ô :QuA ûly ngA ó@pÚ qA rýð ó@ úÞ QuA Qíco ,oAõâorG ó@ JBÛèA qA
:lüBìpÖ|þì Øüpy ó@pÚ úÞ QuA ÿlªc úG QHOpì þíPg Qíco ô QÖACo 5´òý¶íè¯B¯Ï´é¸è¶
6 «B×u
´ ¯A U
¶ ül¶d´è¸A AnùG„ Aõ³ñì¶ö¹õü î¹è¯ ó¹¶A î¹ø¶o„[email protected] þ¯éδ à
´ v´×¸ð¯ Юg¶B¯G à
´ 驯ϴé¯Ö¯
”!Ôüok ,lðoô@|þíð óBíüA oB×©Þ úÞ òüA qA þzßG þøAõg|þì ú¿
ª Ò qA Ao {üõg õO Büõ⠓
BøpH¾ ,QyAk BøqBýð ô qAo ,QyAk Bø|úª¿Ò úÞ kpÞ áo k óAõO|þì| þìApâ pHìBýK R|æBc qA
. kpG BùXðo ô QyAk
7 î®ýc
¶ o´ Ù
® õDŸo´ ò´ýñì¶õö¹íŸèB¸G„ î¹³ßý¯éδ À
® üp„c´ î¹P©³ñ¶Î´Bì´ ú¶ýé¯Î´ ®rür„δ|î¹ß³v¶×³ð³A ò¹ì¶ ë®õuŸ´o î¹ß³D´BW´ l¹Û¯è¯
ÝBPzì ,Bíy QWBXè ô þzÞpu ôA ÿApG QuA óApâ . QuA ûlì@ Bíy ÿApG Bíy óBýì qA þèõuo“
. QuA óBGpùì óBñìõì úG QHvð ôA ô ,lñÞ QüAlø Ao Bíy lðAõPG lüBy úÞ Bíy pG QuA
. kõg úG úð QyAk kBíPÎA Alg úG oõìA ok úÞ þñÏì òüA úG ;QuA êÞ©õPì ,oAõâorG ó@ JBÛèA qA
àü Apì Alg ÿA “ :þñÏü ;A«lG´A¯ ò¬ýδ ú´Ö¯p¹Æ¯ þv׸ð¯ þèA¶ þñé¸ß¶O¯|¯æ ùŸé©¯èA¯ :QuA oAõâorG ó@ ÿBøBÎk qA ô
“|! oBLvð {üõg úG ó@
pu ÿ|æBG ô lýzÞpG pýzíy . QÖBü JAõg ok BùñO Ao RpÃc ó@ þãñW ok òíyk :lñüõâ|þì
40 €úچ¤ @19 €±üõß{ -1
ƒí› ô119/21 @21/20 €298/11 €þ·éœì @166/1 €Žõº„±ùº ò‹… @164/1 €ÿ~ðô…° -2
û¬†ŒÎ ò‹~϶ -3
597/2 €±Œè…~ŒÎ ò‹… @7/8 €±œ¤ ò‹… -4
107 €Š†ýŒð… -5
6 € ØùÞ -6
128 € ú‹õ{ -7
17
úéè…~ŒÎ ò‹ ~í¥ì €þ}·ø îè†Î ÄýÖ úǶ…ô €êÞ êÛÎ û°†‹ °¬ þø†{õÞ ±Ëð
:kõìpÖ ? løk RBXð òì Quk qA Ao õO lðAõO|þì þvÞ ú^ !lídì Bü :Q×â ô kq Al¾ . lì@ ôA
òýìq ÿôo ,pýzíy ókoô@ òýüBK ïBãñø ô lüqpè pÖBÞ ó@ úÞ kõG ûlñGõÞ ÿolÚ úG úéíW òüA . Alg
úÞ QvýÞ :kõìpÖ ô QÖo ôA pu ÿ|æBG ô QyAkpG Ao pýzíy ô QuBgpG| þìApâ ëõuo . kBPÖA
? løk RBXð òì Quk qA Ao õO
. õO þüBÚ@ ô ïpÞ :Q×â
lýìBXðA|þíð QýÛÖõì úG þìõíÎ oBßÖA pËð qA úÞ îªùì ÿBøoBÞ úG ôA . lýzhG Ao ôA| þìApâ ëõuo
Alg úG rW ô kpÞ|þì ,kõG êÞõPì RpÃc ó@ .QyAlð kBíPÎA þvÞ úG Alg úG rW ô kõíð|þì ïAlÚA
.QyAk rý^ úíø QùW òüA qA ,QyAk Ao Alg ,kõG êÞõPì RpÃc ó@ . QyAlð kBíPÎA þvÞ úG
ó@ qA .QyAlñK|þì bõK Ao Býðk |þìApâ ëõuo . Býðk úG úð QyAk Alg úG kBíPÎA pHìBýK
püq ÿoAlÛì pÖBvì úÞ QuA þPgok úüBu Býðk òüA êT´ì :QuA ûkõìpÖ úÞ lññÞ|þì êÛð RpÃc
¬¦p´X¯y ´Q¹d¯O ¯ªê¯Ë¯Pu¸B¯Ö ¬ØDB¾ ¬ï¹õü þÖ ´oBu ¬IÞ Ap¯Þ |æ¶A Býð¹l³©èA ê¯T´ì ô £éTì Bì ô :lñÞ QcApPuA ó@
1.BùÞ¯p´O¯ ô´ f
´ Ao îªS³ oBùð¯ ò¹ì¶ ¥Î´Bu
kBíPÎA ,kõg úG kBíPÎA úð ,Alg úG kBíPÎA . ê©ÞõO ÿBñÏì úíø úG QuA ê©ÞõPì ôA ,òhu ú¾|çg
. Býðk úG kBíPÎA úð ,Alg úG kBíPÎA ,óApãük úG kBíPÎA úð ,Alg úG
iüoBO 2.kõG ûkAk ôA úG QTÏG qA êHÚ JpÎ Ao IÛè òüA úÞ QuA òýìA ,oAõâorG ó@ pãük JBÛèA qA–
Q×Î . QuA ûkõG ÿA|ûkBÏèA ÝõÖ RB×¾ ÿAoAk QTÏG qA êHÚ |þìApâ pHìBýK úÞløk|þì óBzð
,þÎBíPWA ÿõßýð ïõuo ô [email protected] RBÎApì ô ,óBPuk püq úG ôA àíÞ ,ôA QÚAl¾ , ïpÞ A ëõuo
:lüõâ|þì IèBÆ þGA RpÃc .QuA oõùzì JpÎ óBýì o k ,ôA ÿoAlPðBìA ô QÖBËð «B¾õ¿hì
QWBc ÿBÃÚ ëBc ok Ao |þìApâpHìBýK þvÞ :úÞ ûly úP×â þP©c . ïlülð úñøpG Ao ôA QÚõ`ýø
3.QuA ûlülð
BO kõíð ÐíW Ao {üpÚ óBâorG ,lñÞ RõÎk ï|çuA úG AoBß[email protected] QÖBü oõPuk úÞ ëôA qôo óBíø ok
ok ÿkpÖ úðõã^ òì :kõìpÖ úÞ kõG òüA lýupK óBð@ qA úÞ ÿrý^ ëôªA . lðAõg ApÖ ï|çuA úG Ao óBð@
4.îýuBñy|þì QðBìA ô QÚAl¾ úG Ao õO :lñP×â úíø ? ïA|û kõG Bíy óBýì
ïBãñø ó@ o k| þìApâ ëõuo . QgBu|þì úðBg ,kõG pýÛÖ ÿkpì pýK úÞ óBιr´W òG úéèAlHÎ
25 €Ý|çg|æA ïoBßì € þ¶±ŒÆ @239/16€ oBdG € þ·éœì - 1|
(úýº†¤)938/4 €127 €119/1 €ï†»ø ò‹… -2
2 €JõéÛèA ¦õýc €þ·éœì -3
58/2 €ÿ±ŒÆ -4
18
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
þPc .kõy úPgBu ôA úðBg BO kpÞ|þì àíÞ úéèAlHÎ úG ô koô@|þì kpâ Ao Bø|ú`G .kõG úèBu Q×ø
. kpÞ òýýÏO óBìõéËì úG àíÞ ÿApG Ao ÿkApÖA ô kBùð ïBð ¦p´¿
¹ ©³ñèA oŸAk Ao ôA úðBg
îvªHPì úzýíø .Q×â|þì òhu Jkªõöì ,Qvzð|þì Jkªõöì ,QÖo|þì ûAo Jkªõöì , þìApâpHìBýK
Ao þvÞ ëk râpø ô kõG ØýÇè ô ,eý¿Ö ,òüpýy ôA ï|çÞ :lñP×â|þì 1 áõŸd¯Â Ao ôA úÞ óBñ^ ,kõG
þüBørý^ ó@ pýËð ô BùñüA .kpÞ|þì oBPÖo þðBGpùì ô ØÇè BG óApãük BG QyAk óAõO BO .kpßð û[email protected]
. QuA îé©vì iüoBO pËð qA úÞ QuA
.QuA ûly úPÖpâ ó@pÚ qA rýð IÛè òüA :QuA úéèAlHÎ ,oAõâorG ó@ pãük JBÛèA qA –
úüpñè Ÿú¯è¹õ´c B¯ñ¸Þ´oB´G ÿ¶n©èA þ¿¸Ú¯C|æ¸A ¶l„Xv´í¸èA þè¶A ²ïA´p´d¸èA ¶l„X¹v´í¸èA ´ò¶ì «|çý¯è ¶ûl¹H´Ï„G ÿp¹u¯A ÿ¶n¯©èA ´óB´d¹HŸu
2.pý¿
¶ H´è¸A ŸÐýí¶v´è©A õ´Ÿø úŸ©ð… Bñ¯O¶Bü@ òì¶
ÙApÆA úÞ þ¿Ú¸A¯ lXvì úG ïApdèA lXvì qA þHy ok Ao kõg ûlñG kpG úÞ þvÞ QuA ûrªñì ô áBK“
”.QuBñýG ô Aõñy ôA úÞ þPuok úG . îýðBüBíñG ôA úG Ao kõg RBü@ úßñüA ÿApG ,îüA ûkõíð áoBHì Ao ó@
pG ïªlÛì lªùzO o k QùW òüA qA . QuA RpÃc ó@ ÿApG JBÛèA òüpPùG IÛè òüA úÞ Q×â lüBG
ó@pÚ ok úÞ ,QuA ¶úéèA ³ FBÛè ïBÛì ó@ þèBÎö úHOpì :koAk IOApì QükõHÎ . QuA ûly pÞm QèBuo
úG ô ÿrý^ úG ,Alg úG rW ëk úÞ QuA ÿA úHOpì ,þèBÎ QuA|þìBÛì . QuA ûly kBü ó@ qA «Aoªpßì
Ao Bùð@ ÿpâAkõu ô RoBXO :þñÏü 3 ¶úéèA „p¸Þ¶m ¹ò´Î ®Ðý´G ¯|æ´ô ®¦´oB´X¶O ¹î¶ùý¶ù¸é³O¯|æ :koAlð þãPvG þvÞ
úécpì òüA ok ëk . QuA ûkpÞ pK Ao ëk ,Alg QªHdì úÞ QuA ÿA úHOpì . koAk|þíð qBG Alg kBü qA
òŸE¶í´Ç¸O¯ ú¶éèA pÞ¸n¶G„|æA :QuA ûly pK {ì[email protected] ô ,oBÚ ô ,óBñýíÆA qA ôA ëk ,Alg rW koAlð þíªÒ ô îªø
F´Býèô¹A¯ óª¯A¶ |æAC :koAlð xpO ô pÆBg JApÇÂA ô ûpùèk ”. kpýâ ï[email protected] Alg kBü úG Bùèk “ :þñÏü 4.J
Ÿ õé³Û³è¸A
ô ”. Qvýð þíýG ô xpO Alg óBPuôk pG úÞ BðBíø“| :þñÏü 5óõð´r¹d´ü îŸø|æ´ô ¹î¶ùý¯é´Î ®Ù¹õ¯g¯|æ úéè¯A
. QuA ûkõG AoAk Ao QükõHÎ þèBÎ úHOpì ,| þìApâpHìBýK
kpG|þì R©nè RkBHÎ qA ,kpG|þì Yðo óApãük ûBñâ JBßOoA qA ô kõG ïõ¿Ïì ,ûBñâqA úÞ RpÃc ó@
kBüq RkBHÎ qA ô lükpâ ëqBð úÆ ûoõu ûBãð@ . ly ïªoõPì {ÞoBHì ÿBøBK úÞ kpÞ RkBHÎ olÛð@ .
6.lükpâ Ðñì
ô°|û~ñ¨ °†ý·‹ - 1|
1 €Š…±¶… -2
37 €°õð -3
28 €~ΰ -4
62 € ¸ðõü -5
3-1 €úÆ -6
19
úéè…~ŒÎ ò‹ ~í¥ì €þ}·ø îè†Î ÄýÖ úǶ…ô €êÞ êÛÎ û°†‹ °¬ þø†{õÞ ±Ëð
.|þì|çuA QìªA ÿApG QuA þâorG oBhPÖA ,IÛè òüA ô QuA þ×Ç¿ì ,oAõâorG ó@ pãük JBÛèA qA -9
,QuA ûlürâpG þPvø îèBÎ óBýì qA Ao pHìBýK ëBÏPì lðôAlg ô QuA ûlürâpG þñÏì úG úÞ Ap^
?lñürãð pG Ap^
,QÖCAo ÿBW úÞ BXð@ ? QyAlð þÏíX¸èA ŸÐ¹í´W ïBÛì pãì ? kõHð ØéPhì kBÏGA ÿAoAk ôA pãì
úÞ þPÚô . QuA ûlzð ûlük ôA êTì þíýco ô þÖõDo´ aýø ,kõG ÿoBÞ AlÖ ô Qynâ ,õ×Î ,Qíco
pHìBýK ô ly óBíévì ,lükpâ koAô úñülì úG ô lì@o k óBðBíévì RoBuA úG þüBÆ îOBc pPgk
}pøAõg ÿBø|úP×â qA ÿl´Î ,kBPupÖ îOBc òG ÿlÎ }okApG krð þñýìA kApÖA BG Ao ôA| þìApâ
{ñýG BG BO lñÞ AlýK þüBñ[email protected] ï|çuA BG àükrð qA ô lupG ïpÞ A ëõuo Qìlg QÖpâ îýí¿O
pHìBýK ÿõéW ûAo óBýì ok þðq . îýPÖo|þì úðBg úG pHìBýK BG :lüõâ|þì . kõy óBíévì ÿpPzýG
ôlG þðBGpùì BG ô kAk ApÖ }õâôA ÿBùÖpc úG ô kBPvüA| ÉþìApâ ëõuo .Q×â òhu ô QÖpâ Ao
:lüõâ|þì ÿlδ . kpßð ÐÇÚ Ao ôA ï|çÞ| þìApâpHìBýK þèô ,kpÞ êÇ©Ïì þéýg óq ó@ .Q×â iuBK
}pÖ . QyAlð kõWô RB×üpzO ,îýPÖo úðBg úG óõ^ .ly òyôo îüApG ôA QèBuo ÿApG ëôªA óBøpG
ÿApG ïªôk êýèk wK . kõG àíð ô õW óBð úðBg ÿAnÒ ô kAk|þì êýßzO lñ×uõâ QuõK Ao úðBg
pýu ,lyBHð pHìBýK ô koAk lüpì ,koAk Qñßì ,koAk ëõK ,koAk RolÚ úÞ þvÞ .ly pøBÊ ôA RªõHð
ï lük RpÃc ó@ qA ÿA|ûrXÏì oBÞ [email protected] o k|?lyBG oõÆ ó@ }A úðBg ÐÂô ô ïkpì BG ôA áõéu ô
,þðAk|þì ïApc Ao RBýèBì ,òük ô ûlýÛÎ pËð qA úÞ õO :kõìpÖ òì úG RpÃc .ï ly óBíévì úÞ
1.ly oBß[email protected] òì pG RpÃc ó@ RõªHð ,óBñhu òüA BG !?þñÞ|þì ëõHÚ RBýèBì ïkpì qA Ap^
QuA qBíð ëBc ok }okBì úÞ Ao ÿA ú`G úüpâ ÿAl¾ þPÚô úÞ {HéÚ QÚ©o òüA BG ïpÞ A ëõuo
úÞ lñýG|þì Ao ÿA ú`ªG pPgk þPÚô úÞ ÿpHìBýK òýíø ;lñÞ|þì ïBíO Ao kõg qBíð úéXÎ BG ,kõñy|þì
2.kôo|þì {HcB¾ úðBg o k BO QÎB×y ÿApG ôA ûApíø ô løk|þì ëõK ôA úG ,QuA û kpÞ îâ Ao {èõK
ÿlªu ;lñÞ|þì þuõuBW ;lñÞ|þì þñßy lùÎ ;lñÞ|þì úEÆõO 3,¹I©¶é¯Û¯PìŸ ÿkõùü úÞ lñýG|þì þPÚô
p×ð l¿P×ø êPÚ oõPuk ,QuA QÖpzýK qA ÐðBì óBð@ kõWô ïBXðApu ô QuA ï|çuA QÖpzýK ÿApG
. ú×éPhì kBÏGA BG óBvðA Bü ,þÏí¹X´è¸A ŸÐí¹W´ ïBÛì QuA òüA 4 løk|þì Ao óBð@ qA
1004 - 1001/4 €ï†»ø ò‹… -1
401 €û`õý¥è… òýÎ @860 €ªü°…õ}è… ©}ñì -2
°†ßŒü±Ö -3
1487 ô 1472/3 €ÿ±ŒÆ -4
20
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
,QÖpâ Ao þWpªèA þéü ¥HñW ,þ×véÖ f|çǾA úG ô QÂBüo ô RkBHÎ ô løq ûAo ,óBvðA pâA |«æõíÏì
Qìõßc Bùèk pG lðAõO|þíð ,lGBü ûAo úÏìBW óBýì o k lðAõO|þíð ô Qvýð Jõg ïkpì BG }oBPÖo
oBývG þWpèA þéü úHñW ,|þìApâ pHìBýK .kõG løAõhð ÿõÚ ôA þÛéh¸èA þéüö úHñW ïBXðApu ô lñÞ
ïBÛì úÞ îýðAk|þì úíø ô ,kõG ôA RkBHÎ ûBãüBW Apc ûõÞ QTÏG qA êHÚ îýðAk|þì úíø . QyAk ÿõÚ
Bí´H„Ö¯ :lüBìpÖ|þì }A|ûoBGok ó@pÚ ,ôA þÛé¸h¯è¸A þéüö úHñWö ûoBGok þèô ;kõG ûlýuo ZôA úG ôA QükõHÎ
.1 à
´ è¶õ¹c´ ¹òì¶ AõÃ
©³ ׸ð|æ I
„ é¸Ûè¸A ̯ý¶éÒ¯ B«Ë©¯Ö¯ Q
´ ñ¸Þ³õ¹è¯ô´ î¹ùŸè¯ Q
´ ñ¸è¶ ú¶é©èA¸ ´òì¶ ¥¬í´c¹o´
BG ïkpì BG ô þPvø IéÛèA ÜýÚo ,QuA ûly õO êìBy lðôAlg ÙpÆ qA úÞ þPíco ô ÜýÖõO úÇuAô úG“
ÿA þñÏü ”.lðly|þì ݪp×Pì õO ÙApÆA qA ,ÿkõG Qhu ëk ô òzg oBP×âok pâA ô þñÞ|þì oBPÖo AoAlì
úG ,ÿoBPÖo }õg ,oBPÖo pËð qA ,ÿoBP×â }õg ,oBP×âpËð qA . ÿoAk þÛéhèA þéüö úHñW ! lªídì
,þHéÛèA ÜýÚo ,ÿA|ûkõíð ÐíW Ao ïkpì QéíÎ ô QðBG q BG ,þñÞ|þíð ݪp×Pì Ao ïkpì ,êíÎ úG ô óBG q
. lyBG AoAk þèBÎ õdð úG Ao úHñW ôk pø ,lüBG| þìApâpHìBýK êTì þvÞ A« lªW„ ô ;þPvýð ëk Qhu
RB×¾ qA ÿoBývG óBýì úÞ òüA BG ,kõG úýèBíÞ RB×¾ úíø ÿAoAk îOBg pHíÓýK ,òhu ûBOõÞ
òíyk BG ,kõG ÙoBÎ ,kõG ÜyBÎ ,kõG îèBÎ . oAõyk wG QuA ÿoBÞ ókõíð ÐíW Ao úýèBíÞ
rýð Býðk úG ,kAk|þì QýíøA [email protected] úG ,kõG êÚBÎ ,kõG îvªHPì úzýíø ,kõG ÑBXy ,kõG Qhupu
...ô ,QyAk QìBÛPuA ,kõG ëB컅 ,kõG løAq ,kAk|þì QýíøA
úýèBíÞ RB×¾ ú`ðBñ^ îýñÞ|þì QüB×Þ oAlÛì òýíø úG Bì ô QuA óAôApÖ ïpÞ A ëõuo JBÛèA
| :QuA óAôApÖ RpÃc ó@
ú¶è¶@ô´ ú¶ýé¯Î´ Aõ驳¾
´ ,ú¶è¶B¿g¶ Пýí¶W´ Q
¹ ñ¯vŸc´
ú¶è¶BíX´„G þWlª³èA Ø
´ z¯Þ¯ ,ú¶è¶Bí߯„G þéϟèA Ô¯é¯G´
õßýð ôA RB×¾ úíø ,ly ÙpÆ pG BùýßüoBO úíø {èBíW úG ,lýuo úýèBÎ IOApì úíø úG {èBíÞ
. {è@ ô ôA pG lýPupÖ kôok ,kõG
:îýñÞ|þì UdG ûkpzÖ oõÆ úG oAõâorG ó@ QýíOBg ûoBGok ,úíOBg ok
QýíOBg
þOôB×O þñÏì pËð qA BO pvÞ úG Bü BO ePÖ úG îOBg . QuA F¶BýH¶ð¯CB¸èA Ÿî¯OBg ,oAõâorG ó@ JBÛèA qA þßü
úG ¹î¯OBg ,pPzãðA úG JpÎ ,pËð òüA qA . QuA ÿrý^ pø óBüBK ô QýìBíO þñÏì úG ôk pø ô koAlð
159 €ó…±íÎ ë„ -1
21
úéè…~ŒÎ ò‹ ~í¥ì €þ}·ø îè†Î ÄýÖ úǶ…ô €êÞ êÛÎ û°†‹ °¬ þø†{õÞ ±Ëð
óõ^ ô QuA û kõG kApÖA ÿBÃìAö úèrñì úG ô pùì ,óBìq ó@ o k pPzãðA óõ^ ,lüõâ|þì FBO ePÖ
îPg ó@ BG úìBð ô kõG úìBð [email protected] ,pPzãðA pùì ÿBW . lðkpÞ|þì pùì Ao ó@ [email protected] ,lñPyõð|þì Ao ÿA|úìBð
lðAk|þì ,QuA óBíévì úÞpø ô QuA RBüoôp qA ï|çuA ok| þìApâpHìBýK QýíOBg . ly|þì
:lì@ løAõhð ÿpHìBýK QìBýÚ qôo BO ôA qA lÏG ô QuA FBýHðA îOBg| þìApâpHìBýK úÞ
1.¥¶´ìBýÛ¶è¸A ²ïõ¹ü þè¯A¶ ®ïA´pc
´ úŸìŸA´pc´ ô´ ¥¶ì´BýÛ¶è¸A ï²¹õü þè¯A¶ ë®|¯çc´ ¬líª¯d´Ÿì 럯|çc´
pø ÿApG ô BW úíø ÿApG ô úíø ÿApG ï|çuA pHìBýK :úÞ lñÞ|þì kryõâ ÿoBývG RBü@ ok ó@pÚ
. QuA þðBìq
2.x
„ B©¯ñéè¶ ¥«Ö©¯BÞ¯ |©¯æ¶A á
´ B¯ñ鸴uo¹A¯ Bì´ô´
” . ïkpì úíø ÿApG pãì Ao õO îükBPup×ð“
3ò
´ ýýH„ñ©¯èA î´O¯B¯gô´ ú¶éèA ëõŸuo´ ò¹ß¶è¯ô´ î¹ß³è¶BW„o ò¹ì¶ l¬c´A¯ BG´A¯ l®íª¯dìŸ ´óBÞ¯Bì´
”. QuA ¶FBýH„ð¸|¯æA îŸO¯Bg ô Alg ëõuo úßéG ;Qvýð Bíy óAkpìqA þvÞ olK lídì“
. QuA óAôApÖ ïpÞ A ëõuo QýíOBg ûoBGok Bì RBüAôo òýñ`íø ô ó@pÚ ok úü@ ôk òüA pýËð
lñu kBP×ø ô l¾ BG Ao ó@ ïApí¸èA ³¥üBÒ IcB¾ ô QuA î¯évì úÏýy ô þ©ñu krð úÞ Qèrñì QüAôo
:lyBG|þì òýñ^ QuA Qñ©u êøA ÜüpÆ ó@ qA ó@ lñu l¿ßü úÞ ;QuA ûkpÞ êÛð
4. ¤l¶Ï´G þH„ð¯|æ úŸð©¯A¯ ©|æ¶A þuõìŸ ò
¹ ì¶ ó´ôoŸB´ø ¥¶è¯r¸ñí´G„ þñ©ì¶ ´Qð¸A¯
”.lì@ løAõhð ÿpHìBýK òì qA wK úßð@ rW ,þuõì úG QHvð þðôoBø óõ`íø òì úG QHvð õO “
:QÖBü óAõO|þì rý^ ôk ok Ao QýíOBg pªu
:QuA ÜGBÇì |«çìBÞ BùðBvðA RpÇÖ BG ï|çuA òük–
³ªîý¯Û¸èA Ÿòül¶©èA ´à¶èm ¶úéèA „ܸé¯h¶è ´êü¶l¹H¯O¯|æ B´ùý¯é´Î ´xBñ¯©èA ´p¯Ç¯Ö þ¶P¯©èA ¶ú¯©éè¸A ´R´p¸Ç¶Ö|«B×ý¶ñ´c „òü¶l¯©é¶è ´à´ù¹W´ô ¹î¶Ú¯B¯Ö
5.ó´õŸí¯éϹü ¯|æ x
„ Bñ詯A ´pT¯Þ¸A¯ òª¯ß¶èô´
. qBu úWõPì — QuA BùðBvðA RpÇÖ BG ÜGBÇì úÞ — QupKBPßü òük ÙpÆ úG Ao kõg ÿôo “
oAõPuA òük QuA òüA .Qvýð ,Qypu ó@ pG Ao ïkpì úÞ Alg QÛég ô RpÇÖ ok ÿpýýÓO ô êülHO
” . lñðAk|þíð ïkpì pPzýG þèô ;îýÛPvì ô
17/2ô 58/1 €þñýéÞ - 1|
28 ۠Φ -2
40 €Ž…³¤… -3
77/4 €þÃ{±ì Øü±º @18 €~ý×ì ªýº @úì~Ûì €¥üAlùèA €úüõ‹†‹ ò‹… -4
30 €ïô° -5
22
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
þèBc pø o k ô þðBßì pø o k ô þðBìq pø o k lðAõO|þì ô QuA ÙApƯC|æ¸A жìBW ,ï|çuA òük–2
ZBýPcA òük pËð qA QüpzG úÏìBW ú^ pø úÞ QuA þÎlªì ï|çuA . lyBG QüpzG úÏìBW ÿõãGAõW
:QuA úP×â , úPyAk
1 F¬ þy
¯ ê„ªß¸è¶ B«ðBýH¹O ´JBP߶è¸A ´àýé¯Î´ Bñ¯è¸rª¯ð¯ô´
”. QuA rý^ úíø ûlññÞ óBýG ô pãðBýG ,ïkpÞ ëqBð õO pG úÞ þGBPÞ'“
2 B«ñü¶k ï´¯|çu
¹ |C¶æA¸ îŸß³è¯ ŸQýÂo´ ô´ þP¶´íϹð¶ î¹³ßýé¯Î´ Q
Ÿ í¹´íO¸A¯ ô´ î¹ß³ñü´k î¹ß³è¯ Q
Ÿ é¸í´Þ¸¯A ï´¹õýè¸A¯
Ao ï|çuA ô ,ïkpÞ ïBíO Bíy pG Ao îPíÏð ô ïkpÞ êìBÞ Ao Bíy òük — îgpülÒ qôo| ƒ qôo òüA o k“
” . Bíy ÿApG ïlülñvK
ûly êÛð óõíÃì òüA úG þOBüAôo òüpøBÆ úªíDA qA ô eüp¿O BΪkA òüA úG ÿkBüq RBüAôo o k
:QuA
. Ÿúñ¸Î´ þñé¸E´¹výé¸Ö¯ à
´ è¶m¯ ´kAo´¯A ò¹í´Ö¯ ó„@p¹Û³¸èA þÖ¶ õ´Ÿø ô´ |©¯æ¶A úŸð¯õHŸ³éǸO¯ F¶ þy¯ ò¹¶ì Bì´
kõWõì ó@pÚ ok úßñüA pãì ,lýñÞ IéÆ Ao ó@ ô lýyBG úPyAk ó@ úG ZBýPcA Bíy úÞ Qvýð ÿrý^“
|” . lñÞ IéÆ òì qA løAõg|þì úÞ pø ô ,QuA
ólì@ ,pãük RoBHÎ úG . QuA ûkõùýG ô õÓè ï|çuA qA wK ÿpãük òük ólì@ ,lyBG òýñ^ þPÚô
:QuA rý^ lñ^ úÇuAô úG ÿpãük òük qA wK òük
ú`ðBñ^ Qükôldì òüA ô ,lyBG BùðBìq qA þgpG ûtüô ô lñÞ ûoAkA Ao úÏìBW lðAõPð òük ó@ úßñüA–1
ÐìBW úýÛÖ lýðAõO|þíð Bíy . QuA ï|çuA ok QýÏWpì ó@ eÂAô êýèk .Qvýð ï|çuA ok ly úP×â
. lðBíG JAõW ok ôA ô lýñÞ ëAõöu ôA qA òük qA þHéÇì úÞ lýñÞ AlýK Ao þÇüApzèA
kõg oApÚA úG Qükõùü ô QýðAp¿ð òük ú`ðBñ^ ,kõy AlýK þéHÚ òük ok þ×üpdO Bü ÙApdðA–2
úðõâ òüA qA ï|çuA úÞ QuA lùªÏPì îèBÎ oBâkoôpK ô Qvýð ï|çuA ok ú¿ýÛð òüA . QuA òýñ^ óBð@
:lðBíG óõ¿ì ÀüBÛð
3 ¬lýí¶c
´ î¬ý߶c´ ò¹ì¶ ®êür„ñ¸¯O ú¶×¶¸ég¯ ò¹ì¶ ¯|æ ô´ ú¶ü´lü ò„ýG´ ò¹ì¶ êŸÆ¶BH´èA¸ ú¶ý¶OBC¸ü¯|æ
îýßc ÿõu qA QuA ÿA|ûkBPupÖ . }lüBýð pu QzK qA úð ô ôo {ýK qA úð ó|çÇG ô þPuo kBð “
. ûlülñvK ëB¿g ô RB×¾ ûlðoAk ƒ lýíc ô ƒ lüpÖ@ ÜýÚk ô úðBíýßc Ao FBýyA úíø úÞ —
89 € ê¥ð - 1|
3 €û~ˆ†ì -2
42 €•é¿Ö -3
23
úéè…~ŒÎ ò‹ ~í¥ì €þ}·ø îè†Î ÄýÖ úǶ…ô €êÞ êÛÎ û°†‹ °¬ þø†{õÞ ±Ëð
kBüq RBüõñÏì úG óBìq ÿBÃPÚA úG þñük pâA ,|«çTì . lðBíð þÚBG òük ó@ ÿApG þüBÃPÚA ô úñýìq–3
óBýì qA kõg òük ó@ ,lì@ lülK ëkBÏO ëBc þPÚô ,kõy kBXüA ëkBÏO óBð@ ok BO lyBG ûkAk QýíøA
úÞ QuA þñük ï|çuA îýP×â ú`ðBñ^ Apüq ;QuA ÈéÒ ï|çuA ok IéÇì òüA oªõ¿O . QuA þñPÖo
úG ,QuA û kAk QýíøA RBüõñÏì úG úÞ oõÆ óBíø ô koAk QÛGBÇì l¾ o k l¾ óBvðA RpÇÖ BG
:QuA ûkAk QýíøA rýð RBükªBì úG oAlÛì óBíø
1.Býð¸lª³èA ò
´ ì¶ ´à´Hý¿
¶ ð¯ w
´ ñ¸¯O ¯|æô´ ¦¯´pg¶~æA o´AlªèA úŸé©èA á
´ [email protected] BíýÖ¶ Ô²P¯G¹A ô´
— ûpýÒ ô ,ëBì ,QýèBÏÖ ,ÜýÖõO ,oõÏy ,RolÚ ,êÛÎ — QuA û kAk õO úG oBâkoôpK ú`ð@ o k“
”. }BG rýð ó@ IéÆ ok — òßð }õìApÖ rýð Býðk qA Ao kõg Iý¿ð ô òÞ IéÆ Ao [email protected]
QuA þOAopÛì ÿAoAk ô ,lyBG êüBvìö úíø ÿõãGAõW lðAõO|þì úÞ ,QuA êìBÞ þñýðAõÚ ÿAoAk ï|çuA
. lññÞ ApWA Ao ó@ lñðAõO|þì QìBýÚ qôo BO úÞ
f|çǾA ok ƒ lðoôBýG þðõðBÚ úÞ kõG òüA ÿApG ,lðA|ûlì@ Üc ÙpÆ qA úÞ þðApHìBýK úÞ òüA eýÂõO
óApHìBýK úðõâ òüA ólì@ ô QuA FBýHðA ó@ ÿBW úG ó@pÚ ƒ lñüõâ|þì ïrÏèAõèôA óApHìBýK òüA úG|þì|çÞ
kõ¿Ûì òüA ÿApG óApHìBýK IèBÒ úÞ QuA òýðAõÚ ÿApWA ô ÔýéHO ÿApG Bü ô ,QuA û kõùýG ô õÓè
´òüp¶ì@ö úÇuAô úG ƒ pßñì qA þùð ô ÙôpÏì úG pìA — þ©éì RoBËð óõðBÚ úÇuAô úG ï|çuA .lðA|ûlì@
óAôApÖ óBð@ úG ,ï|çuA ô QuA QýðBcôo ,ï|çuA ok ó@ ÝAl¿ì úÞ p„߯ñ¸íŸè¸A ò„δ ò´ýø¶Bñ©¯èAô´ Ù
¶ ôpŸÏ¹í´è¸BG„
£¶P¯ªì³A ŸFB´í¯éŸÎ — . QuA ûkAk oApÚ FBýHðA óBíøö úèrñì úG Ao óBð@ ,þOBüAôo ok þ©Pc .løk|þì QýíøA
,úýÛÖ Qü|æô ô Qìõßc «AlÏG ô QìBìA ¥ÇuAô úG ô –2 êýDA´p¹u¶A þ¶ñ´G )FBýHðCBÞ Bü ( ¶FBý„H¸ð¯A ¶¥¯è„r¸ñ´í„G
õÓè rýð QÖo úÞ ÿpÞm BG pHìBýK ólì@ òüApGBñG . QuA ûkõíð óApHW Ao ¹êŸuŸo „ëBu¹o¶A ïlÎö ú¿ýÛð
. QuA ûkõùýG ô
þíéÎ ô ê¿
ª ×ì þTdG QýíOBg UdG úÞ Qvýð ûlýyõK ô ,kõG QýíOBg UdG qA ÿA ú¾|çg òüA
lñðAõO|þì óBâlñøôtK .îýñÞ|þì B×PÞ A oAlÛì òýíø úG BXñüA ok Bì . Qvýð úPyõð òüA oõg ApÖ úÞ ûkõG
.lñGBýG úýÛÖ Qü|æô JBPÞ ok Ao IéÇì êý¿×O
77 €À¿Ú - 1|
22/2 €oBdG €þ·éœì -2
24
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
ÐGBñì
: îüpÞ ó@pÚ pG ûô|çÎ
.ï1965 ™Ý1387 ,îÚ ,îýøApGA êÃ×èAõGA lídì {yõÞ úG ,¥Ò|çHèA Yùð fpy ,lüldèA þGA òGA -1
.Ý1418 ,îÚ ,Ñôp×èA ô ëõ¾|CæA £Ö ¥üAlùèA ,þéÎ òG lídì ,úüõGBG òGA -2
.BO þG ,¥ÖpÏíèAoAk ,RôpýG ,ÿoBHèA ePÖ ,òülèA JBùy ,þð|çÛvÎ pXc òGA -3
.ï1956™Ý1376 ,ÙpyA ØXð ,ØXð ÿBíéÎ qA þÏíW {yõÞ úG ,IèBÆ þGAC ë@ IÚBñì ,þéÎ òG lídì ,Jõ[email protected] pùy òGA -4
.ï1963 ™Ý1383 ,ûpøBÚ ,lýídèAlHÎ òülèA þýdì lídì {yõÞ úG ,¥üõHñèA ¦pývèA ,lídì ,ïBzø òGA -5
.BW þG ô BO þG ,oõyBÎ þéÎ {yõÞ úG ,ïApíèA ¥üBÒ ,îyBø ,þðApdG -6
.ï2001 ™Ý1421 ,Üzìk ,ÉôôöBðoAC okBÛèAlHÎ {yõÞ úG ,¥ülídíèA êDBízèA ,þvýÎ òG lídì ,ÿnìpO -7
.Ý1385 ,ÙpyA ØXð ,þGõÇèA ¦pXy ,ÿlùì lídì ,ÿpDBc -8
.BO þG ,)YÎ( ÿlùì ïBìA úvuõöì ,îÚ ,eDApXèA ô YDAphèA ,òülèA IÇÚ ,ÿlðôAo -9
.BO þG ,¥ÖpÏíèAoAk ,RôpýG ,ÉõvHíèA ,òülèA wíy ,þvgpu -10
.Ý1410 ,îÚ ,êDBuo ,þÃOpì Øüpy -11
.Ý1410 ,îÚ ,¥ÏñÛíèA ,lídì ,lý×ì iýy -12
.ï1966 ™Ý1386 ,ÙpyA ØXð ,óBupg pÚBG lídì {yõÞ úG ,ZBXPc…èA ,þéÎ òG lícA ,þupHÆ -13
.BW þG ,ï1972 ™Ý1392 ,Ý|çg|CæA ïoBßì ,õíø -14
.ï1879 /ólýè ,áõéíèA ô îì|æA iüoBO ,püpW òGlídì ,ÿpHÆ - 15
.Ý1417 ,îÚ ,¥ýùè…èA YXdèA iüoAõO £Ö ¥ýùHèA oAõðC|æA ,xBHÎ ,þíÚ -16
.BW þG ô BO þG ,lDAõ×èA rñÞ ,eP×èAõGA ,þßWApÞ -17
.Ý1388 ,óApùO ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,£ÖBßèA ,JõÛÏü òG lídì ,þñýéÞ -18
.ï1983 ™Ý1403 ,RôpýG ,oAõð|CæA oBdG ,pÚBG lídì ,þvéXì -19
.]BW|þG ô BO|þG[ ,JõéÛèA ¦Býc ,õíø -20
,ûpøBÆö úÛülª¾ ,¥íªD|æA ïAö ûoBG ok þøBOõÞ UdG
BùýéÎ úéèA ï|çu Apøq|ö úíÆBÖ
,úýªÂpì ,úýÂAo ,úÛülª¾ :lðA|ûkpÞpÞm IÛè Qzø oAõâorG ó@ ÿApG ô QuA úíÆBÖ ,îðBg ó@ îuA
JBÛèA qA úSlªdì ô úýªÞq úÞ kõy|þì ûkB×PuA RBüAôo þÃÏG qA .1 ûpøBÆ ô úÞoBHì ,AonÎ ,ëõPG ,Apøq
. 2QuA BùýGA¯ ïªA³ ôA úýñÞ ô QuA îðBg ó@
úG QTÏG ïôk ëBu þðB©TèA ÿkBíW îPvýG úÏíW qôo ok .QuA ëBu ûlXø «BHüpÛO oAõâorG ó@ píÎ
þñG ¥×ýÛu óBâlñðAkpâ Quk úG 4þðBTèA ÿkBíW ïõu ,RpXø qA îøkqBü ëBu o k ô 3lì@ Býðk
. ly lýùy ûlÎBu
ûkoô@ BW òüA ok ú`ð@ . kpÞ þÖpÏì óAõO|þíð ûBOõÞ UdG òüA BG Ao Apøq RpÃc Qªý¿hy
. QuA ûlýùyö úÛülª¾ ó@ QéýÃÖ ÿBüok qA ÿA|ûpÇÚ| ,kõy|þì
Qý¿hy ,þðBv×ð êüBÃÖ ô Iv´c´ ûAo qA ô Iv´ð¯ ûAo qA :kõy|þì QÖBü ûAo ôk qA|þì|çuA Qýª¿hy
qA úünÓO ,QSAoô óõðBÚ :QuA þ×éPhì êìAõÎ pýSCBO QdO ,QuA úPÖpünK Ao ó@ ï|çuA úÞ þH´v¯ð
þPªý¿hy òýñ^ êýßzO ok ûpýÒ ô eèB¾ k|æôA ,ÜýÖo ô pvíø pýSCBO ,Èýdì pýSCBO ,Ñôpzì ûAo
úíø ÿlÏu úP×â úG úÞ koAk|þìApâ ëõuo óõ^ ÿolK ,QSAoô óõðBÚ pËð qA Apøq . lðoAk {Ûð
ô QuA ûly òyôo {èBíW úG Bø|þßüoBO úíø . QuA û kõíýK {O|æBíÞ úG Ao QªýðBvðA IOApì
:QuA ,þGõg ÿBùPðA ok ôA RB×¾ úíø
16/43 @391/10 @224/7 @úýº†¤ €64/6 @3/2 €þ·éœì @140/1 €Žõº„±ùº ò‹… - 1|
†ø†œð†íø -2
288/3 €þ»ü†»©‹ þÛýÛÎ @ 14 €þü†ù‹ ªýº -3
†œð†íø €þ»ü†»©‹ þÛýÛÎ @13 €þü†ù‹ ªýº -4
26
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
¶úè¶Bí´X´G„ þW´lª³èA Ø
´ z¯¯Þ
ú¶è¶B´íƒ¯ßG„ þ郃ƒÏŸƒ¹èA ԯ鯃¯ƒƒG
¶úƒƒƒƒè¶@ ô´ ú¶ý¹¯éƒƒÎ´ Aõ驳ƒƒ´¾
ú¶è¶B¿
´ ¶g П¹ýí¶´W ¹QñvŸc´
úu úÞ ÿokBì . QuA oõâorG ó@ RBícq óõøpì ï|çuA Q×â lüBG úÞ koAk úXülg óõ^ ÿokBì
. kpÞ Zpg ûAo òüA ok Ao kõg ëAõìA úíø ô ûoAkA Ao IèBÆ þGA IÏy ok oõ¿dì óBðBíévì ,ëBu
ëõuo }ôlG }ôk ô ,QgBu òßy píÞ ÿBø |QHý¿ì ó@ BG ú©ßì o k ëBu òülñ^ úÞ ÿo kBì
úG BùýPìpc þG ,lì@ kôpÖ {ÞoBHì ólG úG Bø|äñu ûAo òüA ok ô kõìpÖ ÿoBü Ao ï|çuA , ïpÞ A
ôA QìBÛPuA ô pH¾ ,ly|þì pPzýG RBÚBשOA òüA ú^ pø ô lük ûAo òüA ok Bø¸|Q¯OBíy ,ly koAô ôA
. Qzâ|þì pOkBüq
Ü©éÏO Apøq QÛég úG þèBÏO Üc ûkAoA þPÚô úÞ lðA|úPyõð òýgªoõì :AnÒ pýSCBO óõðBÚ pËð qA BªìA
1.kqAkpK þñük QÂBüo úG Apc ûõÞ o k qôo úðBHy êù^ úÞ ly oõìBCì|
þìApâpHìBýK ,QÖpâ
þìApâ pHìBýK ô kõG ëõÓzì RkBHÎ úG úPÖpâ úyõâ ïkpì qA ,kõg úðBg ok úXülg RpÃc
îèBÎ qA .kkpâ qBG úðBg úG pHìBýK úÞ lì@ óBìpÖ Rªlì ó@ qA wK .kpG|þì pu úG Apc ûõÞ o k|
. ly êÛPñì úXülg RpÃc úG Apøq oõð wLu .lðkoô@ AnÒ óBð@ ÿApG Rõßéì
,QìBÛPuA BG ô Qynâ BG ,oBÞ AlÖ ÿokBì òìAk ok úÞ |ó@ pG ûô|çÎ Apøq ,Èýdì pýSCBO pËð qA
.kõG þíÆ|çOpK Èýdì ôA þâlðq Èýdì ,QÖBü }oôpK |þìApâpHìBýK óõ^ ÿolK òìAk ok ô
þSkAõc BG IèBÆ þGA| „I¹Ï¶y ok . kõG ôA }oôpK Èýdì ,oAõâBð VkAõc ô Bø|QHý¿ì ó@ BG ú©ßì
:lñÞ|þì Øý¾õO òýñ^ úüôBÏì ÿApG Ao BW |ó@ úÒ|çHèA Yùð ok Ê òýñìöõíèApýìA úÞ kpÞ þâlðq
þãñzO ô þãñupâqA Bì ÿBø|ú`G úÞ ÿoõÆ úG| ,lükpÞ þðAlðq JBPÖ@ óBýì ok ëBu úu Ao Bì Bíy“
QuA òyôo ”... kõG lñéG Bø|ú`G ô Bø|ó q úèBð ô û@ ÿAl¾ ,lðkoAnâ QuõK Bì óBâorG ,lðkpì
þìApâ pHìBýK óõ^ ªþýG pì pâA| «B¾õ¿hì ;lGBü }oôpK þÇýdì òýñ^ òüA o k úÞ ÿA|úª`G
:kõG løAõg kBüq ôA ol¾ úÏuô ôA pH¾ ,ôA QìBÛPuA ,lyBG úPyAk|
lyBG {Þ|çG óAlðoö ûõýy þÛyBÎ
Quôk úG ûAo kpHð îªÏñO koôpK qBð
óõ^ ÿpøõy .QuA û kBÏèA ÝõÖ ,rýð eèB¾ k|æôA pËð qA ô IcB¿ì ô pvíø pËð qA Apøq
ÿpøõy 2.QuA ûly ëqBð ôAö ûoBGok Øüpy ó@pÚ qA úü@ l¿ýu qA {ýG úÞ koAk Ê òýñìõöíèApýìA
ƒí› ô 205/18 €363/15 €40/10 €þ·éœì - 1|
€ÿ²ô~ñÚ @395/7 €±ý˜Þ ò‹… @ 364/42 €±Þ†·Î ò‹… @ 68 €þ}ýŒ¶ @ 68/10 €þñýì… @ 66 €±×Ëì @101 €þð…ô±ýº @(úýº†¤)459 €þéÎ ò‹~ü² @219/6 €ÿ¬…~Ӌ ýǨ -2
373/1
27
BùýéÎ úéèA ï|çu Apøq|ö úíÆBÖ ,ûpøBÆö úÛülª¾ ,¥íªD|æA ïAö ûoBG ok þøBOõÞ UdG
,ò©ñvO êøA kõg oApÚA úG úÞ ÿpøõy . QuA ôA óõøpì ï|çuA úÞ QuA þÏÇÚ ,iüoBO pËð qA úÞ
,Êòvc óõ^ þðAlðqpÖ 1 .pŸí´ÎŸ à
´ é¯ù´è¯ þª®é¶Î´ |¯æõŸè¯ :úP×âú×éPhì ÐÚAõì ok úHOpì kBP×ø qA {ýG pí´ÎŸ
þé¯Î´ô´ Êòývc ïBìA úP×â úG ô kõHð ï|çuA B«ÏÇÚ ,lðkõHð pâA úÞ koAk ïõTéÞ ïAô Iñüq ,Êòývc
2.ïŸ |¯çv
ª¯ èA ²ï|çu¹B¶è¸A
RpÃc ,QÛég îèBÎ ûoB¿Î okBì ,QuA ÑkõPvì ªpu ,QuA úªíD|æA ªïA ,lðqpÖ pËð qA Apøq
.QuA Øüpz©¯èA úŸW´´pÖ¯ þèBÏO¯ úŸéèA ê´ª¯Xδ ú¶éèA úŸýªÛ¶´G
}A|ûoBGok A«oApÞ |þìApâpHìBýK úÞ þvÞ Üc ok Q×â óAõO|þì ú^ ,QýªðBvðA êüBÃÖ pËð qA BìA ô
3.ò
´ ý¶í¯èBÏ´è¸A ¶FBv´ð¶ þé¯Î´ ¶àý×ǯ¾
¹ A ô´ á
¶ p´ùª¯Æ¯ ô à
¶ ý×ǯ¾
¹ A ú´é©¯èA 󪯶A :QuA ûkõìpÖ
.QuA ûkAk óBdWo Bøóq úíø pG Ao õO ô ûlýðAkpâ ïõ¿Ïì ô ûrýÞ BK ô ûlürâpG Ao õO lðôAlg BðBíø
lðôAlg krð lüõãG úÞ kõG wG Ao Apøq ,kõHð pSõÞ ûoõu rW ÿrý^ Apøq QéýÃÖ ÿApG pâA
. îðBýíèBÎ qA pOpG ô êÃÖA
4. pŸP¯G¹¯|æA¸ õ´Ÿø àEð¶By
¯ óª¯A¶ ¹pd´ð¸A ô´ à
´ Gª¶p´è¶ ꪶ´¿Ö¯ p¯Sõ¹ß¯è¸A á
´ Bñý¹Ç¯¹ÎA Bð©A¶
úÞ þPuok úG ,òÞ þðBGpÚ ô oArâ qBíð RoBâkoôpK ÿApG wK ,îýPyAk þðAqoA õO pG Ao pSõÞ BðBíø
. QuA ûlüpG úèBHðk õO ûAõglG
. QuA úýªÂpì ô úýÂAo ,óBíüA pËð qA Apøq
5.£P¶ñ©¯´W £é¶g
³ k¹A ô ¤k¶BH´Î¶ £Ö¶ £é¶g³k¹BÖ¯ ¥«ýÂ
¶ p¹ì´ ¥«´ýÂ
¶ A´o à
¶ G„©o´ þèA¶ £Ï¶W„¹oA ¥ƒ¯©ñE¶í´ÇퟸèA w
Ÿ ׸©¯ñèA Bù´P³üª¯A B´ü
ô ,ûly kõñzg RoBâkoôpK ÿõu úG BýG — ÿA|ûlýuo kõùy ïBÛì úG úÞ — ! ú©ñ¶E´í¸ÇŸì w×ð ÿA “
”.òì QzùG ok õy êgAk ô õy òì óBâlñG ûpìq ok êgAk
Bùð@ úíø . Qvýð IHu þG óBð@ FBíuA ô óBð@ ÿBø|úýñÞ ,ïõ¿Ïì ûkoBù^ JBÛèA úÞ îýðAlG lüBG Bì
Bø|IÛè úðõâ òüA úG ô lyBHð ...ô úSªldì ;ûpøBÆ ;úªýÞq ;úÛüªl¾ , Apøq koAlð þñÏì . koAk ªp¶u
þèBÏ´O¯ :QuA Õôok ,lñüõãG úSlª¯dìŸ ôA úG ô lñßð úSkBdì ôA BG ô . lüBýð êýDpHW pâA . kõy Ø
¶ ¿P©ìŸ
kõùyö úHOpì úG {ðBíüA ô lyBG úSlª¯d´ìŸ þvÞ koAlð þñÏì ô ,î¹ ù¶Û©c´ þÖ¶ ò´ýÖ¶oBÏ´è¸A pŸý¹Ò¯ ëŸõÛ³ü´ Bíª¯Î´ úŸéèA
424/7 €þñýéÞ @443/7 €þÛùý‹ - 1|
18 €¹ôô†Æ ò‹… -2
10 €êýˆ±Œ› ò‹ 󅮆º @135 €105-104/3 €Žõº„±ùº ò‹… -3
3 -1 ±÷õÞ -4
30 - 27 ۱υ -5
28
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
. lyBG ûlýupð
QuA Ød¿ì ÿAoAk îéÎ pËð qA Apøq
úíÆBÖ Ød¿ì Bø|JBPÞ ó@ úéíW qA úÞ QuA òüpøBÆ úíDA krð þüBø|JBPÞ ,RBüAôo pËð qA
. QuA
ó@ o k Ÿò¶DB¯Þ ´õŸø B´ì ´ô Ÿóõ³ß´ü ô ´óB¯ÞB´ì î¸é¶Î :lñP×â|þìô lðA|û kpÞ|þì oBhPÖA ó@ úG úíDA Ao JBPÞ òüA
1.lyBG|þì Apøq RpÃc ÿ|çìA ô Ê òýñìõöíèApýìA È
© g úG ô ;QuA
løq pËð qA Apøq
òy qA Ao }A úðBg }pÖ Ê òýñìõöíèApýìA ,QÖo|þì Ê òýñìõöíèApýìA úðBg úG Apøq úÞ þHy
ô Q¿y úªüqBùW ó@ úíø úÞ kõìpÖ úýùO Apøq ÿApG ÿA úªüqBùW ïpÞ A ëõuo ô kpÞ úýªùO
.ly|þì îøok úu
àPuk–7 ÙBdè–6 û kpK –5 pý¿c–4 òøApýK–3 úÏñ¸Û´ì–2 BHΖ1 :qA kõG RoBHÎ úªüqBùW
[email protected] àzì–14 þPuk ÿBý[email protected]–13 úuBޖ12 ûqõޖ11 ÿoõg [email protected]–10 úGBPÖ@–9 {èBG–8
. lñ×uõâ QuõK–16 úèõc–15
BüAlg “ :kõìpÖ ô ly ÿoBW àyA {ÞoBHì óBíz^ qA ,lük Ao úªüqBùW óõ^| þìApâ pHìBýK
2 ” ! òÞ áoBHì QuA êâ qA ó@ IèBÒ úÞ Ao úüqBùW òüA
pýÛÖ úG ,QuA ôA úüªqBùW úéíW qA úÞ Ao þñøApýK ûAo Èuô o k ô kôo|þì pøõy úðBg úG Apøq
3.kõy|þì oBLvøo Ê òýñìõöíèApýìA úðBg úG QyAk úÞ ÿA úñùÞ òøApýK óBíø BG ô løk|þì
pHìBýK úülø .koô@ úülø ô lì@ Apøq ólük úG þìApâpHìBýK ,eH¾ ô QÖpâ óBüBK þuôpÎ Iy
:kõG òüA| þìApâ
úŸ×¯¸ég¯ Bì´ ¥³ì´l¹¶g þª¬é¶´Î þéδ ô´ J
„ BH´¸èA ó„ôkŸBì´ ¥³ì´l¹¶g ¥íƶB¯Ö þéδ
. Ê þéÎ ÿApG úðBg qA ZoBg ÿBøoBÞ ô QuA úíÆBÖ ÿApG úðBg êgAk ÿBøoBÞ
þñ¶é¯g¯Ak´ Bì´ úŸéèA |©æA¶ îŸé¯Ï¹ü´Bì´ :kõìpÖ úÞ ly kõñyõg ÿolÚ úG oBÞ îývÛO òüA qA ,úülø òüA qA Apøq
241-239/1 €þñýéÞ - 1|
39/1 €þ¶õÆ -2
226/2 €þÏֆº ÿ°õ¾ -3
29
BùýéÎ úéèA ï|çu Apøq|ö úíÆBÖ ,ûpøBÆö úÛülª¾ ,¥íªD|æA ïAö ûoBG ok þøBOõÞ UdG
1.o„ôŸpv
ª³ èA ò´ì¶
. ïkõñzg olÛ^ oBÞ îývÛO òüA qA úÞ lðAk|þíð þvÞ lðôAlg rW
Apøq RkBHÎ
.2ly ïoªõPì ôA ÿBøBK úÞ kpÞ RkBHÎ ô kBPvüA BK ÿôo ÿolÚ úG Apøq úÞ QuA ûlì@ RBüAôo ok
qBíð qA ûBâ pø ô kpÞ|þì RkBHÎ eH¾ BO Iy ëªôA qA ïo kBì ,lüõâ|þì ŸÊ òvc ïBìA RpÃc
rürÎ :kõìpÖ ? lükpßð BÎk Bì ÿApG Ap^ úÞ ïlýupK ôA qA . kpÞ|þì BÎk óApãük ÿApG ,ly|þì ÕoBÖ
3ƒ ŸoAlèA ³S oŸBX
´ 踯A ƒ Bì wLu ,óApãük ëôªA òì
:ûkõìpÖ Ê ÝkB¾ ïBìA . QuA QéýÃÖ BG oBývG Apøq RpÃc eýHvO
ÿApG Apøq :lñüõâ|þì 4 |” . QuA pPùG qBíð QÏÞo oArø qA òì krð Apøq ïA|ûªlW eýHvO “
óõ^ . kõG ïq|æ úßéG ô YüAo óBìq ó@ ok úìkBg ô ïkBg òPÖpâ ô QyAk ïq|æ ÿA úìkBg ,àíÞ
:kõìpÖ pHìBýK ,lüõãG ÿrý^ koõì òüA ok úÞ ó@ qA êHÚ ly koAô úéèA ëõuo pG Apøq
eýHvO ô ?lyBG QuA ó@ok ú`ð@ ô Býðk qA pPùG úÞ îøk kBü õO úG ÿrý^ þøAõg|þì óBW Apøq
. kAk kBü ôA úG Ao oõùzì
qA úÞ þüBÎk BG kpÞ ÅpÎ Ê òýñìöõíèApýìA úG ô QzâqBG úðBg úG ïBíO þèBdyõg BG Apøq
. QuA ûly òì Iý¿ð Býðk pýg ,ïA úPÖpâ kBü ú¶ý¹é¯Î´ ú¶éèA R
Ÿ õ鯾
´ ïolK
Apøq oBTüA ô RôBhu
oBÇÖA ïBãñø ok . lðkõG ûqôo {ðBýÖApÆA BG Apøq ÿqôo úÞ lðoAk ÝB×OA þ©ñu ô úÏýy óApv×ì
}A úìkBg ô {üBø ú`G ô }pøõy ô }olK Apøq .QuAõg ÿrý^ Bùð@ qA ô lýuo ÿpýÛÖ
Apøq ,lì@ þíýPü . kpÞ úªýùO þðBð lÏG qôo oBÇÖA ÿApG Apøq .lðkAk Alâ ó@ úG Ao kõg oBÇÖA
ïBXðApu ô kAk ôA úG Ao kõg oBÇÖA ô lì@ ÿpýuA| ,kõíð úýªùO þðBð ïªõu úHOpì ok . kAk îýPü úG Ao óBð
«Bñ¹ýß¹v¶ì ¶ú©„HŸc þ¯é´Î ´ïBϯ©ÇèA ´óõŸí¶Ï¸ÇŸü´ô :ly ëqBð ú×üpy úü@ ô kpÞ eH¾ oBÇÖA óôlG Ao Iy úu pø
81/43 €þ·éœì @52 €ÿ±ýí¤ -1
288 €ÿ¬õÏ·ì ê堅 @341/3 €Žõº„±ùº ò‹… @431/1 €ÿ°õœÞ @76-75/43 €þ·éœì - 2
82-81/43 €þ·éœì @96/2 €þ鋰… -3
1024/4 €þéì†Î ±¤ -4
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
30
1
! A«oõß³y³¯|æ ô´ F«A´r´W î¹ß³¸ñì¶ lŸüp„ð³¯|æ ú¶éèA ú¶¹Wõ´è¶ î¹ß³Ÿí϶Ǹð³Bí´ð©¯A¶ «Apýu¶¯A|ô´ «BíýPü´ ô´
oBÞ òüA úÞ Qvýð òüA rW ,pýuA ô îýPü ô òýßvì úG lñPyAk Quôk úÞ Ao|þìBÏÆ lðkpÞ ïBÏÆA ô “
2 ”. îýøAõg|þíð þuBLu ôA rW Bíy qA ô îýñÞ|þì Alg ÿApG ÈÛÖ Ao
. îüqAkpK|þì óBzüA îuA ô ú¶ýñ¸Þ³ pýv×O úG úíOBg ok
õâqBG ëBXì úPyõð òüA ok úÞ QuA óAlñ^ BøõãP×â ô Bø|êüôCBO ,Bøpýv×O , Apøq JBÛèA ÿApG
:îüqAkpK|þì óBzüA îuA ô úý¶ñ¸Þ³ pýv×O úG ûkpzÖ oõÆ úG ÈÛÖ . Qvýð ó@ úíø ókpÞ
|þìApâ pHìBýK ,QuA RpÃc ó@ ÿApG ÿoBhPÖA úÞ Ao úýñÞ òüA ô lðA|úP×â BùýGA ªï³A Ao Apøq
òüA . QuA {üõg olK okBì Apøq þñÏü ;|” }olK okBì “ ÿ
„ BñÏì úG BùýGA¯ ïªA³ . 3QuA ûkAk óBzüA úG
:þñÏü ,kAk úýñÞ òüA úG pHìBýK úÞ QuA óBíø þñÏì òüpPùG BìA ,koAk þ×éPhì þðBÏì úýñÞ
óBùW þüBÒ Qé©Î Apøq úÞ QuA ûly êÛð rýð þOBüAôo ”. QuA þPvø óBùW þüBÒ Q
¶ é©Î Apøq“
êýèk óôlG ôA ÿBΪkA ,Qvø rýð þPvø îèBÎ ÄýÖ úÇuAô úÞ lñÞ BΪkA þvÞ pâA . QuA þPvø
.Qvýð ÙArâô
lñì|ûpùG RBüAôo qA oApuA ó@ö úíø ô koAk ÿoApuA úýívO òüA ô lðA|úP×â úíÆBÖ Ao ôA .úíÆBÖ BªìA ô
| :QuA
4. p„©zèA ò
´ ì¶ Q
¹ ´íǶֳ Bù´ð©¯|¶æ ¥í´Æ¶BÖ¯ ¥´íƶBÖ¯ Q
¹ ª¯ýí¶uŸ–1
. QuA AlW ô ûlüpG py qA úÞ Ap^ ;QuA ûly ûlýìBð úíÆBÖ , úíÆBÖ
úŸéèA lŸüpüŸ Bí´ð©¯A¶ <ö úü@ ô ,QuA úìõ¿Ïì ôA B«íé©vì Apüq ;QuA Apøq Qí¿Î úG ûoByA úéíW òüA
6. QuA ôA ûoBGo k 5> A«„pýù¶Ç
¸ O¯ î¹Þ³pª¯ù¶Ç¯Ÿü ô´ Q
¶ ý¹´Hè¸A ê´¹øA¯ w
´ Wª¶pèA ßñ¯Î´ I
´ ¶øn¸Ÿýè¶
7. U
¶ í¹Ç©èA ò„δ Q
¹ ´íǶֳ Bù´ð© C¯|æ ¥í´Æ¶BÖ¯ ¹Qýª¯í¶uŸ–2
RoBùÆ úG ûoByA pýv×O òüA . lññýG|þì Bùðq úÞ þðõg qA QuA ûlüpG Apüq| ;lñP×â úíÆBÖ Ao úíÆBÖ
kõG ûpøBÆ ,þñÏì pËð qA kõG ûpùªÇì Apøq ú`ðBñ^ ,RBüAôo pËð qA Apüq ;QuA Apøq ÿpøBÊ
. úÂBdPuA ô xB×ð ,Äýc óõg qA
. ܶ¸éh¯¸èA ò„δ Q
¹ ´íǶֳ Bù´ð©¯C¶|æ ¥í´Æ¶BÖ¯ ¥´íƶBÖ¯ Q
¹ ª¯ýí¶uŸ–3
9ô 8 €(ó†·ð…) ±ø¬ -1
216-212 €Ýô~¾ ªýº - 2
177/3 €385/1 €þ鋰… @29 €þð†ù×¾… ž±×è…õ‹… -3
230 €110/3 €Žõº„±ùº ò‹… -4
43€Ž…³¤… -5
260/3 €ÿ±»©ì² @198/5 €313/4 €þÆõý¶ -6
110/3 €Žõº„±ùº ò‹… -7
31
BùýéÎ úéèA ï|çu Apøq|ö úíÆBÖ ,ûpøBÆö úÛülª¾ ,¥íªD|æA ïAö ûoBG ok þøBOõÞ UdG
. Üég qA kõG ûly ûlüpG úÞ òüA ÿApG ,lñP×â úíÆBÖ Ao úíÆBÖ
Alg rW wÞ aýø ôA ëk ok úÞ þvÞ . QuA úýªÂpì ÿApøq ÿBÛè ô BñÖ ïBÛì úG ûoByA pýv×O òüA
. QuA Alg úG ëõÓzì ÈÛÖ ôA ëk ,kõHð
. „pz©èA ò´ì¶ Q
¹ í´Ç¶Ö³ Bù´ð©¯¶|æ ¥í´Æ¶BÖ¯ ¥´íƶBÖ¯ Q
¹ ª¯ýí¶uŸ–4
QÛýÛc QgBñy pG RolÚ ô lðA|ûly ûlüpG ôA QÖpÏì qA ïkpì Apüq ;QÖpâ ïBð úíÆBÖ , úíÆBÖ
.QuA ûly ûlýìBð BùýGA ïªA³ ,ïBÛì ó@|ö úÇuAô úG úÞ koAk|þìBÛì óBíø úG ûoByA pýv×O òüA ô ,lðoAlð ôA
1. „¶oBñ©èA ò
„ δ BùP³Ï´ýy¶ ô´ þ´¶ø Q
¹ í´Ç¶Ö³ Bù𩯠C|æ ¥í´Æ¶BÖ¯ ¥í´Æ¶BÖ¯ Q
¹ ª¯ýí¶uŸ–5
pýv×O òüA . løk|þì RBXð ô lðBøo|þì {[email protected] qA Ao kõg óBýÏýy óõ^ ;lñP×â úíÆBÖ Ao úíÆBÖ
. QuôA QÎB×y úG ûoByA
. Bù„©HcŸ ò¹´Î AõŸíǶֳ Bù´DAlι¯A óª¯|C¯¶æ ¥¯´íƶBÖ¯ ¥³í´Æ¶BÖ¯ ¹Qýª¯¶íuŸ–6
úÞ þvÞ QuA òyôo ô ,ôA QHªdì qA lðõy|þì ûlüpG ôA óBñíyk óõ^ ;lñP×â úíÆBÖ Ao úíÆBÖ
.kõy|þì úPgAlðA {[email protected] ok ôo úG koAlð Ao QýG êøA QHªdì
Apøq Bü ly|þì koAô Apøq pG óõ^| þìApâpHìBýK úÞ Q×â óAõO|þì ú^ úíÆBÖ Ü„©c ok
ëBHÛPuA Ao ôA . lýuõG|þì Ao Apøq Quk ô Apøq úñýu , Apøq ûpù^ ,ly|þì koAô ôA pG
ïBízPuA Apøq úñýu qA Ao QzùG ÿõG òì :kõìpÖ|þì ô 2lðBzð|þì kõg ÿBW úG ô kpÞ|þì
qA Ê òýñìöõíèApýìA þPÚô úÞ QuA ÐÂAõPì óApãük ÿApG ÿolÚ úG Apøq òýíø þèô ,îñÞ|þì
Qhu RBÚ|çì òüA qA úÞ ó@ BG Apøq ,lðõy koAô Apøq úðBg pG þðBvÞ úÞ løAõg|þì ûqBWA ôA
,úðBg :lüõâ|þì pøõy êGBÛì ok ÐÂAõPì ÿõðBG ó@ ,løAõg|þì Ê þéÎ óõ^ BªìA 3QuA oArýG
.4îPvø õO rýñÞ îø òì ô õO úðBg
kkpâ|þì pG oBG ûk ,koAk þyõìApÖ ÿoBíýG óõ^ BìA ;lñÞ|þì ëAõöu ÿA|úèBCvì Apøq qA ô lü@|þì þðq
:lüBìpÖ|þì JAõW ok Apøq ô lñÞ|þì þøAõgonÎ Apøq qA îøk oBG ok .lñÞ|þì ëAõöu Ao úèBCvì ô
onÎ õO ëAöõu oApßO wK ,lñÞ|þì QüBñÎ ÿkBüq ÿBø|}AkBK òì úG îèBÎ oBâkoôpK ,oBG pø o k“
QívÚ Ao úðBg ÿBøoBÞolK oõPuk úG ,kAk ôA úG Ao úìkBgö úÃ
© Ö¶ }oAõâorG olK þPÚô Apøq koAlð
12/43 € þ·éœì - 1|
.5 Ù ÐDApzèA êéÎ € Ýô~¾ ªýº @ 14/1 € ¥uBývèA ô ¥ìBì|æA € úŒý}Ú ò‹… -2
3 € Žõº„ ±ùº òü… @ 3/2 € ú‹° ~ŒÎ ò‹… -3
†œð†íø € Ýô~¾ ªýº -4
32
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
1.kõG úÃ
© Ö QGõð pãük qôo ô kAk|þì ïBXðA Ao BøoBÞ Apøq qôo àü :kpÞ
Bì þâlðq Üzìpu ,
QýG êøA úíø ô Apøq úÞ lñðAlG lüBG óAõðBG ô kõy }õìApÖ lüBHð
. lðpýãG Üzìpu ôA óAlðBg ô| þìApâpHìBýK qA lüBG úíø ,lñPvø
:løk|þì oõPuk òýñ^ ó@pÚ
2. ...p´¶gæ
~ A¸ ï´õ¹ý´è¸A ô´ ú´©éèA õWŸ¹pü´ ó´BÞ¯ ò¹í´è¶ ¥®ñ¯v´c´ ¦®õ´¹uA³ ú¶éèA ë„õuŸo´ £Ö¶ î¹ß³è¯ ó´BÞ¯¹lÛ¯è¯
.lðoAk ArW qôo ô Alg úG lýìA úÞ þðBvÞ ÿApG QuA Üzìpu Alg ëõuo úÞ ÜýÛdO úG
. îýyBG ôA| þìApâ QýG êøA ô ïpÞ A ëõuo ôpýK lüBG ,îýøAõhG Ao óBùW ôk RkBÏu pâA Bì
,ÿoAk pøõy ,ÿoAk ïkpì ,ÿoBÞ AlÖ ,oBTüA ,QשΠok úÞ lñuo|þì RkBÏu úG þPÚô|þì|çuA óAõðBG
. lñyBG Apøq ôpýK ,k|æôA QýGpO ô ÿoAk úðBg
B«¾õ¿hì úíø úÞ lñÞ|þì êÛð Apøq qA ÿA|úýªÃÚ ,êüBuô ïôk léW ok úÏý©zèA êDBu´ô IcB¾
. lñyBG úPyAk úWõO ó@ úG lüBG|þì|çuA óAõðBG
ïõíùì Ao ôA , Apøq píÎ [email protected] ÿBøqôo o k úìkBg ú©Ã¶Ö“ :QuA òýñ^ RBüAôo úíø óõíÃì
òì ólG îXc ,lññÞ|þì lñéG Apì ö û qBñW óõ^“ :Q×â Apøq . lýupK Ao Qé©Î . QÖBü ïõíÓìô
îuo Apøq ÿApG Ao ÿoBíÎ êßy lüõâ|þì úÃ
© Ö¶ ”.lñýG|þì Apì ólG îXc ïpdìBð ô QuA óBüBíð
,ly kBy Apøq .lðoAnâ|þì ÿoBíÎ o k Ao Qý¿hy BG kApÖA QuA îuo îXÎ o k :îP×â ô ïkpÞ
. lðoAnãG ÿoBíÎ ok Ao ôA ûqBñW úÞ kpÞ Qýª¾ô ô kõíð îªvHO
lñÞ òÖk ô ò×Þ ô løk êvÒ Iy Ao ôA Ê òýñìöõíèApýìA úÞ kpÞ l©Þöõì Qªý¾ô úÞ îýðAk|þì úíø
3.lñßð pHg îø Ao þvÞ ô
ÐGBñì
.ï1956™Ý1376 ,ÙpyA ØXð ,ØXð ÿBíéÎ qA þÏíW {yõÞ úG ,IèBÆ þGAC ë@ IÚBñì ,þéÎ òG lídì ,Jõ[email protected] pùy òGA -1
.BO þG , îÚ ,Ùõ×ÇèA þéPÚ £Ö ÙõùéèA ,þuõì òG þéÎ ,xôôBÆ òGA -2
.ï1996 ™Ý1417 ,RôpýG ,ÿpýy þéÎ {yõÞ úG ,Üzìk ¥ñülì iüoBO ,òvc òG þéÎ ,pÞ BvÎ òGA -3
.ï1988 ™Ý1408 ,RôpýG ,ÿpýy þéÎ {yõÞ úG ,¥üBùñèA ô ¥üAlHèA ,êýÎBíuA ,pýTÞ òGA -4
.ï1965™Ý1385 ,îÚ ,p×Ëì îÊBÞ {yõÞ úG ,òýýHèBÇèA êOBÛì ,þðBù×¾A Zp×èAõGA -5
28 € 20/43 € þ·éœì -1
21 € Ž…³¤… -2
142 € ÿ°õ‹†»ýð ë†}Ö -3
33
BùýéÎ úéèA ï|çu Apøq|ö úíÆBÖ ,ûpøBÆö úÛülª¾ ,¥ªíD|æA ïAö ûoBG ok þøBOõÞ UdG
.BO þG ,FAõÂC|æAoAk ,RôpýG ,¥íD|CæA ¥ÖpÏì £Ö ¥íÓèA ØzÞ ,eP×èA þGA òGA ,þéGoA -6
.ï1977 ™Ý1397 ,RôpýG ,þðApüA òvc {yõÞ úG ,pülÓèA ,lícA ,þñýìA -7
.BO þG ,pß×èAoAk ,RôpýG ,ÿpHßèA òñvèA ,òývc òG lícA ,þÛùýG -8
.Ý1413 ,îÚ ,kBñu…èA JpÚ ,p×ÏW òG úéèAlHÎ ,ÿpýíc -9
.ï1997 ™Ý1417 ,RôpýG ,BÇÎ okBÛèAlHÎ þ×Ç¿ì {yõÞ úG ,kAlÓG iüoBO ,þéÎ òG lícA pßGõGA ,ÿkAlÓG IýÇg -10
.BW þG ,¦BýdèA ¥HPßì oAk ,RôpýG ,lñvíèA ,þéÎ òG lüq -11
.ï1982 ™Ý1402 ,kAlÓG ,ÿõuõì òülèA Ùpy òülèA ol¾ {yõÞ úG ,¥éøBHíèA ,úéèAlHÎ ,þPýHu -12
.BO þG ,¥ÖpÏíèAoAk ,RôpýG ,oõTñíèA olèA ,òülèA ë|çW ,þÆõýu -13
.ï1962™Ý1381 ,ÙpyA ØXð ,êDBÃ×èA ,òülèA lülu êÃ×èAõGA ,þíÚ êýDpHW òG óAmBy -14
.Ý1414 ,îÚ ,þèBì|CæA ,òvc òG lídì ,þuõÆ -15
.BW þG ô BO þG ,l¾BÛíèA eýÂõO ,òývc òG lídì ,þüBùG iýy -16
RAoõzñíèA ¥ÏHÇì ,óõvc lídì {yõÞ úG ,)Ñ( QýG êøA IÚBñì òì ¥ìBÏèA úOôo Bì ,lídì òG þéÎ olýc ,þðAôpýy -17
.BW þG ,Ý1414 ,¥ýì|çu…èA
.}1381 ,óApùO ,)Ñ( ûpøBÆ úÛül¾ þâlðq :áBK oõð ,þzüBzhG þÛýÛÎ -18
.ï1999™Ý1420 ,îÚ ,¥ýíÆB×èA oApu|CæA ,lídì ,ÿkõÏvì êÂBÖ -19
.BO þG ,þÂo RAoBzPðA ,îÚ ,òýËÎAõèA ¥Âôo ,ëBPÖ òG lídì ,ÿoõGBzýð ëBPÖ -20
.BW|þG ,Ý1416 ,¦õu|CæA oAk ,þñývc ÙpyA ëBíW þéÎ {yõÞ úG ,þGpÛèA ÿônè ¦kõíèA ÐýGBñü ,îýøApGA òG óBíýéu ,ÿqôlñÚ -21
.}1380 ,îÚ ,ÙpyA ëBíW þéÎ lýu ,¥ýíÆB×èA ÀDB¿hèA ,pÚBG lídì ,ÿoõXÞ -22
.}1367 ,óApùO ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,þÖBßèA ,JõÛÏü òG lídì ,þñýéÞ -23
.ï1983 ™Ý1403 ,RôpýG ,oAõð|CæA oBdG ,pÚBG lídì ,þvéXì -24
.BW þG ô BO þG ,p×Ëì kõídì {yõÞ úG ,¥×ýÛvèA ,BÂo lídì ,p×Ëì -25
»ûoBG ok þøBOõÞ UdG
Ê IèBÆ £GA òG þéÎ òýñìõ
ö íèApýìA
IWo û krýu úÏíW qôo êý×èA ŸïBÎ qA lÏG ëBu þu ï|çªvèA úýéÎ IèBÆ þGA òG þéÎ RpÃc
QÚô| ,á´oBHŸí¸èA ŸóBÃìo ûBì îøkqõð Iy RpXø qA îéù^ ëBu o k ô ,1ly l©èõPì Alg »úðBgo k
RkBùy úG ûBì óBíø îßü QvýG Iy ô koõg QG p ÿkApì îXéì òGA pýzíy BG pXÖ ÑõéÆ
2.lýuo
ëBu úu ô QvýG ô QTÏG qA êHÚ ëBu ûk .kõG ëBu úuô Q¿y RpÃc QÞpG BG píÎ òüApGBñG
þâlðq . kpÞ þâlðq ëõuo RpÃc Qéco qA lÏG ëBu þu ô , ïpÞ A ëõuo oõÃc o k
,iüoBO ,kõHð oAõâorG ó@ pâA ô QªüpzG ÿApG úßéG ;ï|çuA ÿApG kõG þPÞpG pK þâlðq ,)Ñ(þéÎ
.QuA Ê òýñìõöíèApýìA píÎ ÿBøqôo ,iüoBO ûlñzgok ÿBø|úyõâ .kõHð iüoBO
þâlðq qA ûBOõÞ þüBøqApÖ pÞm úG ÈÛÖ Bì ô Qvýð þð[email protected]Þ Ê òýñìõöíèApýìA û»oBGok òP×â òhu
:îüqAkpK|þì úPyõð òüA ok Ê òýñìõöíèApýìA
? QvýÞ þéÎ
.oAõyk QuA ÿoBÞ úÞ Q×â lüBG ,Qvýð òßíì îýüõãð pâA ? Qvý^ ëAöõu òüA JAõW þPuAo
òßíì Ê þéÎ »ûoBGo k òP×â òhu ” :lüõâ|þì QuA òñvO êøA óBâorG qA þßü úÞ ÌcBW
»ûoBGo k ,kõzð AkA ôA ªÜc pâA ô QuA õéÒ lñüõâ ,kõy AkA Ê þéÎ ªÜc QuA oApÚ pâA .Qvýð
îüõãG ú^” :lüõâ|þì QuA ò©ñvO êøA óBâorG qA þßü úÞ ÿõdð êýég “.QuA îéÊ Ê þéÎ
52/1 € þð…±¥‹ -1
21 € 12 € 10/1 € ~ý×ì ªýº -2
35
Ê è†Æ þ‹… ò‹ þéÎ òýñìõí腱ýì… û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
òíyk ô ,xpO ¥ÇuAô úG Quôk .lðkõíð oBßðA Ao ôA êüBÃÖ ,òíyk ô Quôk úÞ þvÞ »ûoBGok
òýñìõöíèApýìA û»oBGok RBíéÞ úðõâ òüA pýËð “.ly pK ôA êüBÃÖ qA îèBΠؾõèA Ðì .lvc ú»ÇuAô úG
òhu ó@pÚ óBG q qA Ê òýñìöõíèApýìA êüBÃÖ »ûoBGo k úÞ pPùG ú^ô QuA óAôApÖ úÏýy pýÒ qA
:îýüõãG
1...ú¶éèA RBí´é¶Þ¯|R
¹ ´l׶ð¯Bì´ p¬ŸdG¹A¯ ¥³ÏH¹u´|û¶l¶ÏG´ ò¹ì¶ ûŸlª³íŸ´ü pŸd¹H´è¸A ô´ ®ï|¯çÚ¸A¯ ¬¦p´X´¯y ò¹ì¶ Å
„ ¹o|æA £Ö¶ Bí´ƒ¯ð©CA¹õè¯ôö´
òPyõð ÿApG úHOpì Q×ø BO kkpâ IÞpì BøBüo k [email protected] ô ,kkpâ îéÚ òýìq ÿôo ÿBùPgo k pâA “
,úÏýy pËð qA RBíéÞ ó@ ólÏì“.Qvýð þðBüBK Ao ëBÏPì lðôA lg RBíéÞ ,A lg RBíéÞ
ûlýuo Bì úG 2óBíTÎ úG lídì ÈuõO úG úulÛìö úýcBð qA úÞ þüBÎk o k QuA ÊòýñìöõíèApýìA
3>...à
´ O¶Bíé¶Þ¯|´ ók¶BÏì´ îŸùŸP¯é¸Ï´X´Ö¯< :kõy ûlðAõg IWo ûBì qA qôo pø ok lüBG úÞQuA oõPuk ok ,QuA
:QuA ûkôpu }õg ú^ “. ÿA|ûkAk oApÚ Rkõg RBíéÞ ókBÏì Ao óBð@ ” :þñÏü
ÿoBízG úd×¾ô QzãðApu þñÞpO úÞ Qvýð þÖBÞ pdG [email protected] Ao õO êÃÖ JBPÞ
:QuA ûly ûkôpu Ê òýñìõöíèApýìA û»oBGok úÞ QuA ÿpÏy ,ûkôpu òüA qA pPùG
þDBGAo úéèA ²îv¹G„ Qƒ¹d¯O ë¹rª³ñ¯O¯ QÚô ok úÞ îƒƒ¶ùül¹üA¯ Ý´õ¹ƒ¯ƒƒÖ ÿ|æBƒG úǃƒÛð ó@ þüõO
:Q×â lüBG úÞ koAk Ê IèBÆ|þGA RpÃc óõ^ ÿolK ,þHvð QéýÃÖ pËðqA ÊòýñìõöíèA pýìA
4.QuA ûly ûlük pPíÞ ï|çuA ÿApG ôA pýËð ô û kõG oôBü òüpPùG ïpÞ A ëõuo ÿApG
ïBíO úG ÿokBì ïpÞ A ëõuo ÿApG Q×â lüBG úÞ QuA luA QñG úíÆBÖ Ê òýñìõöíèApýìA okBì
,kpG ûBñK Alg úðBg úG óõ^ ô QÖpâ ólýüAq kok ïApdèA lXvì ok úÞ QuA þðq úíÆBÖ .kõG þñÏì
kõG Rõßéì îèBÎ óBíùì Alg úðBg ok qôo úu . Qzâ Alg úðBg koAô ôly úPÖBßy úðBg oAõük
:Q×â|þì ô lì@ óôpýG Alg úðBg qA ûBì ûoBK óõ^ ÿA ú`G BG ïoBù^ qôo ô
5”! lüoAnãG þéÎ Ao ôA ïBð ûly ÜPzì lðôAlg îuA qA ú`G òüA îuA úÞ QuA ûlì@ Alð “
. QuA ûlìBýð lülK ëBc úG BO ÿlcA ÿApG QéýÃÖ òüA ô
~ ð õº û ~ ñ · ü õ ð ¸ ð … ô ò › ô ¯ Ò † Þ ò ý ì ² ô  Þ ± ì † ü ° ¬ ô ~ ð õ º î é Ú † ø ê ã ñ › ± â … : ~ ü † ì ± Ö þ ì ú × ü ± º ú ü „ ò ü … ê ü ® ° ¬ ( Á ) … ~ ¨ ë õ ¶ ° . 2 7 € ó † í Û è - 1
.(231 € þé¤ @ 197/38 € þ·éœì @ 32 € þì²°…õ¨ ÜÖõì @ 364/1€ ÿ²ô~ñÚ) . ~ð±í»‹ …° (Ñ) è†Çý‹… ò‹ þéÎ êü†ÃÖ ~ñð…õ{|þíð
~¶†ñº ±}ù‹ …° ¼üõ¨ ¸Þ±ø úÞ
~¶†ñº ±ŒíÓý €°~Ú …° þéÎ
(Î) ó†ì² ï†ì… ‡ úϋ°… Ž…õ𠲅 ïô¬ ˆ†ð -2
803 € fBH¿ì € þ¶õÆ ªýº -3
þ·éœì @ 148 €¥ýéÏèA ëõ¿×èA € þíÚ š~¥ì ) ¬±Þ ¬° (Á) …~¨ ëõ¶° ú‹ …° †ùð„ ô û¬õ‹ †ùð„±‹ òýì… ô Š†ýŒð… ÿ†ü†¾ô Ѭõ}·ì è†Æõ‹… úÞ •¶… •ü…ô° °¬ -4
.( 445/1 € þñýéÞ @ 73/35 €
.8/35 € þ·éœì -5
36
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
:Ivc QùW qA òýñìõöíèA pýìA QéýÃÖ BìªA ô
ÊòýñìöõíèApýìA óBíüA
:îýüõãG úÞ QuA wG oAlÛì òýíø .kpÞ áok óAõO|þíð Ao ôA ÿkõùy ïBÛì ô òýñìõöíèApýìA óBíüA
òýñìõöíèApýìA úG ÐWAo BìA ly oô@ kBü þHýÎ ïAlÞpø ÿApG ô kõíð pÂBc Ao p×ð {y ,åpì ïBãñø pí´ÎŸ
:Q×â
1. îŸùð¯Bí´üA¶ à
´ ð³Bíü¹A¶ Ÿlür´ýè¯ Å
„ o¹¯|æA ô´ R
¶ Aõ´ívª¯èA ê„ø¹¯A ó„B´íüBG„ à
´ ð³BíüA¶ ó´o„ôŸ¹õè¯ ª³þéδBü
“.koAk ÿpOpG Bùð@ óBíüA pG õO óBíüA îýüBíð úvüBÛì õO óBíüABG Ao Üü|çg úíø óBíüA pâA þéÎ ÿA“
2.ly|þì ûlýñy
ïpÞ A ëõuo óBG q qA opßì úÞ kõG ÿA úéíW ,úéíW òüA ô
Ê òýñìöõíèA pýìA îéÎ
:lñÞ|þì Øý¾õO òýñ^ Ao òýñìõöíèApýìA îéÎ ó@pÚ ok îèBÎ oBâkoôpK
3.J
„ BP߶è¸A îé¸Î¶| Ÿûl´ñ¸Î¶ ò¹ì´ ô´|î¹ß³ñ¯ý¹G´ ´ô þñ¶¹ýG´ A«lýùy¯ ú¶éèB„G þׯޯ ê¹Ú³ «|çu¹pìŸ Q
´ v¹è¯ Aôp¹×¯Þ¯ ò´ün¶è©¯A ³ ëõÛ³ü´ô´
þvÞô lðôAlg óõ^ ÿløBy îPèBuo ÿApG õãG óBð@ JAõW ok ! þPvýð pHìBýK õO lñüõâ|þì oB×Þ
. lñÞ|þì QüB×Þ ,QuA ôA krð ó@pÚ ¥íø îéÎ úÞ
pPdÂAô Ê òýñìõöíèApýìA þéÎ ïBÛì ,îýñÞ úvüBÛì êíð ûoõu qA 40 úü@ BG Ao ú×üpyö úü@ òüA pâA Bì
:kõy|þì
... à
´ Ö³p¹¯Æ à
´ ý¹è¯A¶ ¯lü´rü ó¹¯A ê´H¹¯Ú ú¶G„ à
´ ýO¶@ Bð¯¯A „JBP߶踯A ò¯ì¶ î¸éζ ûŸlñζ ÿnè©A ë´BÚ¯
îz^ àü úG — wýÛéG QhO ƒ Ao ó@ ïoô@|þì Q×â ,kõG }krð ó@pÚ îéÎ qA îÞoBývG oAlÛì úßð@“
4“.Büo k qA k õG ÿA|ûpÇÚ Bì îéÎ êGBÛìo k ôA îéÎ ” :lüBìpÖ|þì Ê ÝkB¾ ïBìA“. ókq îø pG
:lñÞ|þì õâqBG Ao {üõg {ðAk óArýì úÒ|çHèA Yùð ok Ê òýñìõöíèApýìA
5. Q
Ÿ éÏ´×è¯ ú¶ð¶BC¸y¯ ÐýíW´|ô´ ú¶X„è¶õìŸ ô´|ú¶W„p´h¸´íG„ ê¬W¹o´ ꪯ³Þ p„Hg¸|æ Q
Ÿ E¹¶yõ¹è¯ ú¶éèA ô´ þðôlŸÛ׸¯O ó¹A¯ ê´¹HÚ¯ þðõ¸éu´
ïBãñø qA Ao úíø îøAõhG pâA Alg úG .lýGBýð Apì úßð @ qA êHÚ lýøAõg|þì ú^ pø lýupLG òì qA
.kAk îøAõg pHg óBùW òüA ok ôA þâlðq ïBXðApu ô åpì ïBãñø ô lèõO
¬¡¹ý¯y ¹ò´Î þðõŸí³P¸é´E´u B´ì ¶û¶l´ý„G þv¸×¯ð „ÿn¯©èA ´ô þðôŸl۸ׯO Ÿó¯A ´ê¹H¯Ú þðõ³é´u :lüBìpÖ|þì ÿpãük úHÇg ok ô
.325 € ÿ~Ûð -1
ņü² . •¶… ±{ òýãñ¶ (Ñ) þéÎ ó†íü… € ¬±ýâ °…±Ú ±ãü¬ ú×Þ °¬ (Ñ) þéÎ ó†íü… ô ô²…±{ ú×Þ àü °¬ òýì² ô †ø ó†í¶„ þì†í{ ±â… : ¬õì±Ö (Á) …~¨ ëõ¶° -2
(238 € þèBì|CæA€ þ¶õÆ ªýº)
ô . ~º†‹ þì (Ñ) è†Æ þ‹… ò‹… þéÎ •¶ô… ¬³ð Ž†}Þ îéÎ úÞ þ·Þ ó„ úÞ ~ð… û¬õíð •ü…ô° †íéÎ ²… °õùí› " : ~·üõð þì ( 189 Á) þé¤ @ 43 € ~Î±è… -3
.~ð… û¬õíð Üü~¿{ …° ÝõÖ éÇì ... (13/1) þÆõý¶ ô (102Á) ÿ²ô~ñÚ ³ýð
39/2 € Žõº„ ±ùº ò‹… - 5 257/1 € þñýéÞ -4
37
Ê è†Æ þ‹… ò‹ þéÎ òýñìõí腱ýì… û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
1.|ú¶G„ î¹ßŸEHª¶ð¯A³ ó¹¯A |©æA¶|¥¶ÎBv
ª¯ èA ò´¹ýG´ ô´ Ÿîß³ñ¯¹ýG´ B´íýÖ¶
óõñÞ A qA Qvýð ÿrý^ aýø Alg úG.lýGBýð Apì úßð@ qA êHÚ ,lýøAõg|þì úÞ ú^pø lýupLG òìqA “
” .kAk îøAõg Ao ó@ JAõW úßð@ pãì ,lýñÞ {upK òì qA úÞ QìBýÚ qôo BO
Ê òýñìöõíèApýìA ÿAõÛO
,ÙõΟ ò„G¹ ò„íc¹pªèA lŸH¹Î´ :kpÞ JBhPðA QÖ|çg ÿApG Ao p×ð {y åpì ïBãñø ok JBÇ©hèA òG pí´ÎŸ
òG òícpèAlHÎ .lðlì@ kpâ þÚBOA ok óBð@ . òýñìöõíèA pýìA ô ÁB©ÚôlÏu ,pýG q ,údéÆ ,óBíTÎ
,þyBG BùðBíévì ú×ýég úÞ õO BG îñÞ|þì QÏýG ” :Q×â ô QÖpâ Ao òýñìöõíèApýìA Quk ,ÙõÎ
òýñìõöíèApýìA “.þñÞ êíÎ pí´ÎŸ ô pßG õGA }ôo ô ïpÞ A ëõuo Qñ©u ô Alg JBPÞ úG úßñüA pG Éôpzì
kBùPWA ô ïpÞ A ëõuo Qñ©u ô Alg JBPÞ úG úßñüA pG Éôpzì ïõy|þì ú×ýég” :kõìpÖ ï|çvèA úýéÎ
2.QÖpünK Ao QÖ|çg ÈüApy óBíTÎ ïBXðApu BO ly oApßO úHOpì òülñ^ êíÎ òüA ”,îñÞ êíÎ ïkõg
úP×â úÞ þÆpy pø BG QvðAõO|þì òýñìöõíèA pýìA .QuA IýXÎ oBývG úªýÃÚ òüA ,þuBýu pËð qA
. lñßð êíÎ ÈüApy ó@ úG QvðAõO|þì ,lük|þíð Qdé¿ì pâA «AlÏG ô lñÞ ëõHÚ Ao QÖ|çg ,ly
:îýðAõg|þì úÒ|çHèA Yùð ok ,kõG ÐðBì òýñìõöíèA pýìA ÿAõÛO þèô ?k pÞ êíÎ ÈüApy úG óBíTÎ pãì
Bì´|¦¬p´ýÏy¯ I
´ é¸W„ BùHŸé³u¹AC ú¬é¯í¹ð¯ þÖ¶| ú´éèA¶ þ´¿
¶ ιA¯ ó¹A¯ þé¯Î´ Bù´Þ¶|çÖ¸A¯|Q
´ d¹O¯ Bì´ ô´|ú¶Ï´H¹vª¯èA|î´ýè¶BÚ¯ |¯æA Q
Ÿ ýǶιA³ õè¯ ú¶éèAô´
3 úŸP³é¸Ï´Ö¯
ÿA|ú^oõì óBøk qA ÜcBð úG Ao õW QuõK úÞ lñøk òì úG Ao óBùW ïBíO pâA ! lñâõu Alg úG“
}kõg oôk úG Ao ïkpì ,Bì ëõKBG úüôBÏì :lñP×â òýñìõöíèApýìA úG".kpÞ îøAõhð Ao oBÞ òüA òì ,ïpýãG
I¿ñì ,ûBñâô îéÊBG úÞ lýøAõg|þì òì qA Bü@” :kõìpÖ ? lýñÞ|þíð òýñ^ Bíy Ap^ ,QuA ûkoô@kpâ
úG lüBG ëBíèA QýG” :kõìpÖ òý[email protected] ÿA úGBÇgok kpÞ ëõHÚ Ao QÖ|çg úÞ ÿqôo 4"?ïoô@ Quk úG
BøõøBýø ô BùýðApãð úÞ Qynãð þOlì 5 “ kõy RBÎApì lüBG|þì|çuA ÿpGApG ô ,kõy îývÛO {éøA
. QuBgpG
lñPuAõg óõ^ ô lðlì@ ï|çvèA úýéÎ òýñìõöíèApýìA Qìlg ,pýG q ô údéÆ úéíW qA ÿA|ûlªÎ þHy
óõ^ ô QuA ëBíèA QýG Ðíy òüA ” :kõìpÖ ô kpÞ }õìBg Ao Ðíy òýñìöõíèApýìA ,lñüõâ òhu
39/2 €Žõº„±ùº ò‹… -1
334-333 € ÿ~Ûð -2
714 Á € úÒ|çŒè… ùð -3
. ( 365/1 € Žõº„ ±ùº ò‹… ) \ êÏ#օ# |æ ú&é^è… ô |æ € °&õœ
# è†&‹ #±¿ñè#&^… 
# éƅ# ó…# þð±\ì\†{#…‡ -4
90 ú‡ŒÇ¨ §±º € 273- 271/1 € úÒ|çHèA Yùð - 5
38
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
1.koAk ëBßyA ëBíèA QýG Ðíy òPgõu ,Qvýð BùðBíévì QýÏÂô ÿApG ô QuA þ¿hy BùÖpc
.ly úýùO ZoAõg BG äñW ô òýש¾ äñW ó@ úèBHðk ô êíW äñW úìlÛì ,ïBXðApu
Ao kõg ûpùG Bø|óBíévì qA êHÚ ,þéÎ òG òvc QvýðpÂBc úÞ QuA þPý¿hy òýñìöõíèA pýìA
2.lñÞ û kB×PuA úðõíÃì úüoBÎ óAõñÎ úG ÿlñG ókpâqA ÿpHÞ Iñüq êTì þvÞ ô kpýãG ëBíèA QýG qA
. QuA òýñìõöíèApýìA êüBÃÖ ÿBüokqA ÿA|ûpÇÚ ÈÛÖ òüA
Ê òýñìöõíèApýìA RAkBHÎ
úÏÇÚ QvýG qA {ýG RpÃc ó@ ,Qynâ òýíévì ô ï|çuA QüõÛO úG )Ñ( òýñìõöíèApýìA þâlðq
,ï|çuA ÿApG ôA ÿBùüoBÞ AlÖ ô òýñìöõíèApýìA ÿBùãñW .kpÞ ØÚô òýWBPdì ÿApG ô [email protected] Ao òýìq
óBíø ok Alg BG QuA ôA ¥ÇGAo ,QyAk úWõO ó@ úG lüBG úÞ þHéÇì. Qvýð òPyõð ô òP×â ZBPdì
.BøoBÞ úG ëBÓPyA ëBcok ô BùãñW
¶¥¯zc´ô ´ô „p¯×¯ªvèA|¶l¹ÏŸG ´ô ¶kA¯ªrèA|¶¥é¶Ú|¹ò¶ì û@ Ÿëõ³Û´ü ²îý¶éªvèA „êŸí¸é´í¯P¯Þ Ÿê´í¸é´í¯P´ü :îýðAõg|þì úÒ|çHèA Yùð ok
.ûAo Qzcô ô p×u ÿoôk ô kAq þíÞ qA û@ :Q×â|þì óBÓÖ BG òýñìõöíèApýìA .3„Üüp„Ç©èA
pËPñì úÞ îPvðAk . QuA ûpýg óBí[email protected] úG úÞ ïlük óAlýì ok Ao òýñìõöíèApýìA :lüõâ|þì xBHªÎ òGA
IÃÒ .lðkoô@ [email protected] {üApG ÿA úPvßy ûqõÞok óAlýì ¥ðBýì ok . koAnãG qBíð BO ,QuA QÚô ëôªA
qA ô ïoAnâ|þíð BK püq Ao óõðBÚ wK ,îñÞ FBýcA Ao Alg îßc BO îðq|þì pýzíy òì :kõìpÖ ô kpÞ
ö ûkBªXu ,kõG òý©×¾ äñW ok þPhu Iy úÞ püp´ù¸èA Ÿú¯é¹ý¯è ok . îyõð|þíð [email protected] úPvßy Iè ¦qõÞ
ûlýñy ÊþéÎ ÿBøpýHßO ÿAl¾ ô ly úPgAlðA óAlýì úðBýì ok Iy ëk ok Ê òýñìöõíèApýìA
oBÇÖA qA lÏG ïolK ,kõG þéÎ RkBùy Iy úÞ îøkqõð Iy :lüBìpÖ|þì òýñìõöíèApýìA pPgk !ly|þì
:Q×â|þì ô kpÞ|þì ûBãð óBí[email protected] úG ô lì@|þì óôpýG þøBâ . kpÞ RkBHÎ eH¾ BO
B´ì B¯ñ¯ªG ´o „Źo¹|æA ´ô ¶RAõ´í¯ªvèA „ܸé¯g þ¶Ö|´óôŸp¯©ß¯×¯P´ü ´ô ¹î¶ù„Gõ³ñŸW þé´Î ´ô «AkõŸÏ³Ú ´ô «BìB´ý¶Ú ´úéèA ´óôŸp³Þ¸n´ü ´ò¹ü¶n¯©è¯A
!|á
´ Al´Ö¶ þc¶ôoŸ ò´ýñì¶õöíŸè¸Apý¶ìA¯ Bü´ þ충³A ô´ Q
´ ð¸A¯ þGB¯G„ 4. „oBñ©¯èA ´JAn¯Î´ Bñ¯Û¶Ö¯ à
´ ð¯Bd´H¹uŸ «|çƶBG´ An¯ø´ Q
´ ¸Ûé¯g¯
Ê òýñìöõíèApýìA QuBýu
òüA qA òýñìöõíèApýìA ,ly pªvýì úÞ þøAo pø qA QuA kõ¿Ûì úG ólýuo þñÏì úG QuBýu pâA
. 500 € úÒ|çHèA Yùð -1
108 / 2 € Žõº„ ±ùº ò‹… -2
103 / 2 € õíø -3
€°†â¬°ô± ~ñüõâ þì ô òýì² ô †ø ó†í¶„ ¼ñü±Ö„ °¬ ~ññÞ þì ú»ü~ð… îü…¬ ô ò}ר ô ú}·»ð ô û¬†}·ü… 놤 °¬ ~ññÞ þì ¬†ü …° …~¨ úÞ ó†ð„ : 191 € ó…±íÎ ë„ - 4
.°…¬ úãð «²ô¬ ²… ¬õ¨ ØÇè ú‹ …° †ì € þø³ñì ô ᆏ õ{ . ÿ… û~ü±Ö†ýð û¬õùý‹ …° •íËÎ †‹ û†ã}¶¬ òü…
39
Ê è†Æ þ‹… ò‹ þéÎ òýñìõí腱ýì… û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
kAk|þì ÀýhzO AõÛO Ù|çg Ao ó@ òýñìõöíèApýìA úÞ QuA þPuBýu óBíø òüA . QuA ApªHìŸ QuBýu
.ïkõG JpÎ kpÖ òüpOoAlíPuBýu òì ,kõHð AõÛO pâA 1.|J
„ p´Ï´è¸A þø´k¹A¯ Q
Ÿ ñ¸ß³è þÛ¯P³èA |¯æõ¹è¯ :kõìpÖ|þì ô
QuA oAlíPuBýu òüpPâorG òýñìöõíèApýìA ,QuA ÿoAk Qßéíì ô pýGlO òvc QuBýu pâA þèô
ô pß×O ëBu ôk qA wK ô lðlì@ QuBýÞô QuBýu óBâ orG ,BíéÎ ô |çÛÎ ,oõzÞ oBù^ ô kõð qA.
úG Ao òýñìöõíèApýìA êíÏèAoõPuk ,óBâorG qA ÿoBývG .lñPyõð Ao êéì ÿAoõy oõzñì ,oBßÖA ëkBHO
òýñìöõíèApýìA êíÏèA oõPuk ,úíø oApÚA úG ô lðA|ûkõíð úvüBÛì êéì ÿAoõy oõzñì BG pPyA àèBì
úÞ QyAk oôk pËð qA lüBHð rýð Ao òüA . QuA êéì ÿAoõy oõzñì qA pO|þíéÎ ô pPíßdì ô pPùG
p¿ì úG pPyA àèBì QÞpc ïBãñø o k Q¾pÖ óôlG Ao pPyA àèBì êíÏèAoõPuk òýñìöõíèApýìA
ÿApG ÊòýñìöõíèApýìA úÞ QuA ÿpãük êíÏèAoõPuk ,êíÏèAoõPuk òýíø pýËð .QuA úPyõð
kBPÖA úüôBÏì Quk úG ,ly lýùy pßG þGA òG líªdì úÞ þÏÚõì ô ,QuA úPyõð pßG þGA òG líªdì
. lññÞ ÈHÂ úñürg ok Ao ó@ kAk oõPuk úÞ kõG IèBW óBñ^ úüôBÏì ÿApG ô
Ê òýñìöõíèApýìA QÎBXy
Uülc ô QuA kApÖA òüpPÎBXy òýñìöõíèApýìA ,îýñÞ|þì þñÏì òíyk pG úHéÒ Ao QÎBXy pâA
úG Ao QÎBXy pâA ô2 ,QuA Ê þéÎ »ûoBGo k >þ¶é´Î ©|æ¶A þP¯Ö¯|æ ´ô „oB¯Û¯×¸èAô³m|©æ¶A ´Ø¹ý´u ¯|æ< :þulÚ
ó@ úP×â Bì òhu lüªõöì . QuA kApÖA òüpPÎBXy òýñìõöíèApýìA qBG ,îýñÞ þñÏì w×ð pG úHéÒ þñÏì
|î¹Þ³oõdzuŸ|ò´ý¹G´AõG´ oBÚ¯ô´ îß³ì´|çÚ¸A¯ AõÚ³o„A¯ :lvüõð|þì kõg óBüAôpðBìpÖ úG úÞ QuA úÒ|çHèA Yùð okoAõâorG
lýñÞrüo Ao kõg ÿBùíéÚ “ :þñÏü . o´ApÃ
©¶ èA êíª¯d´P¯ü´ |æ|ò´ýí¶é¶v¹íŸè¸A ë´Aõì¹A¯ óª¯B¶Ö¯|ï²|ç߯è¸A ë´õÃ
³ Ö³ ô´ î¹Þ³Büª¯A ô´
òýíévì ëAõìA úG BO ,lývüõñG Ao ï|çÞ óBW ô lýñßð þüBup×íéÚ ô lüqAlñýð úé¾BÖ BøpÇu óBýì ô
oBâqôo lì ô orW pGApG o k QìôBÛì ô Bø|çG o k pH¾ þñÏì úG QÎBXy pâA ô ”.lüBýð koAô opÂ
:lüBìpÖ|þì úÒ|çHèA Yùð ok .kõy|þíð QÖBü þéÎ qA pO|ÑBXy þÎBXy òýñ`íø ô|þìõéËì ,QuA
3. þX
´ y¯ ܄¸éd´¸èA þÖ¶ ô´ ÿ´lÚ¯ ò„¹ýÏ´¸èA þÖ¶ ŸRp¹H´´¿Ö¯
“.kõG îíz^ ok ÿoBg ôõéâok þðAõhPuA úÞ þèBc ok ;ïkpÞpH¾ ëBu þu ,ïpÞ A ëõuo qA lÏG “
Ê òýñìöõíèApýìA løq
ÿqApýy ÌÖBc .lyBHð lðôAlg úG rW þvÞ úG ô ÿrý^ úG þãPvHèk úßð@ þñÏü ,ï|çuA pËð qA løq
.90 €Ý…¬±› @ 72/7 € þð…±¥‹ @ 288/74€ 150/41€ þ·éœì @ 24/8 € þñýéÞ -1
.197/2 € ÿ±ŒÆ @ 124-123 € ¹ôô†Æ ò‹… @ 291 €166/2 € 434/1 € ÿ²ô~ñÚ @ 378/1 € þ¶±ŒÆ @ 615/3 € 100/2 € ø ò‹… @ 20/4 € ±ý÷‡… ò‹…-2
46 €úÛ»ýÛº ‡ úŒÇ¨ ²… úÒ|çHèA Yùð -3
40
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
:QuA ûkpÞ óBýG òýñ^ Ao løq
QuA [email protected] kpünK Üé©ÏO äðo ú^ pøq
kõHÞ jp^ püq úÞ îð@ Qíªø ï|çÒ
ÿkpì .QuA úüôBÏì qA úéíW àü ,løBy ô QuA óBùW o k løAq òüpOløAq Ê òýñìöõíèApýìA
þñÏü ;ïA|ûlì@ õO ÿõu úG óBìkpì òüpO|æAô krð qA ” :Q×âô lì@ úüôBÏì krð ÜÖBñì ô QupK Býðk
IcB¾ pâA úÞ QuA þvÞ þéÎ !þüõâ|þì úÞ|þì|çÞ BG õO pu pG áBg ” :Q×â úüôBÏì “. þéÎ
.1 Ao ûBÞ oBHðA wLu ô lñÞ|þì Ùp¾ Alg ûAo ok Ao |çÆoBHðA AlPGA ,lyBG|çÆ ô ûBÞ oBHðA ôk
Øýñc òG óBíTÎ úG RpÃc . QyAlð|þìõù×ì ÝpG ô Ýoq ô Býðk , ÊòýñìõöíèApýìA þâlðq ok
,ó@ o k õO ô ,lðA|û kõHð óApýÛÖ þðBíùì ó@ o k úÞ ÿA úPÖo þü þðBíùì úG ïA|ûlýñy ” :lvüõð|þì
óBð ÁpÚ ôk ô xBHè ôk úG ïpíÎ úíø o k ,îPvø þéÎ úÞ òì. ÿA|û koõg ïpð ô Jp^ ÿBøAnÒ
ô AõÛO ,løq ,Ñoô ok lýñÞ àíÞ Ao þéÎ òßèô ;lýyBG òýñ^ lýðAõO|þíð Bíy ,ïkpÞ B×PÞ A òüõW
. 2QשÎ
Ê òýñìöõíèApýìA QèAlÎ
:ú¶P¶¯èA l¶´Ïè¶ ú¶„GAph¶ì þÖ¶ ê´P¶Ú³ :koAk þéÎ QèAlÎ û»oBGok þüBuo ï|çÞ ,þdývì ÝAkpW ZpW
>. QuA {üõg QèAlÎ úPzÞ ÊþéÎ <
{ìBÛì qA ô kpýâ|þì úývð xBHÎ òGA }oAlðBìpÖ úÞ kõñy|þì þPÚô . QuA îvXì QèAlÎ ,þéÎ
úìBð ó@ ok ô lvüõð|þì ôA úG ÿrýì@ JBPÎ úìBð ,kqAlðA|þì pýgBO úG Ao úývð ô lñÞ|þì ûkB×PuA Fõu
xBHÎ òGA >.kqAlðA pýgBCO Ao úývð ô lñÞ ûkB×PuA Fõu ïoAlðBìpÖ úÞ îPvýð þÂAo òì < :lüõâ|þì
Ao þéÎ pýzíy ïlük ûAo ok úÞ ïkpG|þì Ê þéÎ Qìlg úG Ao oBñük ô îøo k qA ÿoBG :lüõâ|þì
îPyAlð oAõéy < :kõìpÖ ,ïlýupK Ao pýzíy }ôpÖ IHu ô ïlýuo {Pìlg úG óõ^ . lñyôpÖ|þì
3>.îñÞ úýùO ÿoAõéy ó@ ëõK qA îPuAõg|þì ô
ÊòýñìõíèApýìA RôBhu
BXñüA Bì ô QuA ûly ëqBð òýñìõöíèApýìA RôBhu û»oBGok oBTüA úü@ ô Qü|æôö úü@ pýËð ó@pÚ ok þOBü@
úÞ pùÊ qôo àü RpÃc úÞ lüõâ|þì òýñìõöíèApýìA ï|çÒ :îýñÞ|þì ûoByA þhüoBO IéÇì àü úG
óBzüA . ïkoô@ ôA ÿApG ÿA úPhK ÿôlÞ ,qBíð qA lÏG òì ô QgAkpK qBíð úG ,ly ÕoBÖ þOBñÚ ólñÞqA
144/41 € þ·éœì -1
" ¬…~#¶ ô# ú×#^ýÎ ô# ¬&†ù}›… ô# Ñ&°#õ#‹ þðõñý΅# òß&èô# ... " 96 € úÒ|çHèA Yùð -2
97/2 € Žõº„ ±ùº ò‹… -3
41
Ê è†Æ þ‹… ò‹ þéÎ òýñìõí腱ýì… û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
ëôBñO Ao úPhK ÿôlÞ ó@ þ¾
ª Bg oBÚô BG ô Qvy ,lì@|þì óôpýG òy qA úÞ þ[email protected] BG Ao áoBHì ÿBùPuk
î©ñùW úG îßy ÿApG úÞ þvÞ ó@ pG Alg QñÏè < :kõìpÖ|þì ,lðôAlg líc qA wK þøBâ ô kõíð
ô koõg þãñu úG äñéÞ . ly ólñÞ ëõÓzì ô QÖo RBñÚ úG ûoBG ôk oBøBð ókoõg qA lÏG >. kôo
lì@ óôpýG RBñÚ qA òýñìõíèA pýìA ,ly RBñÚ ólñÞ qA ÐðBì [email protected] óAoõÖ óõ^ ô ,kõíð óAoõÖ [email protected]
òüA úG îðAlðqpÖ < :kõìpÖ ,lñPvø ëBdyõg [email protected] óAoõÖ qA }k|æôA qA þÃÏG úÞ lük óõ^ ô
óBPvG ô lðkoô@ RAôk ô îéÚ BO kAk oõPuk ô >!lýyBG úPyAlð þPyAlíz^ RBñÚ òüA úG ô óBPvG
.kõíð ØÚô ApÛÖ ÿApG Ao RBñÚ ô
Ê òýñìöõíèApýìA õ×Î
RoBvW úG pXñì úÞ QuA þüBW ok ,þ¿hy ܪc qA úPynâ ó@|þì|çuA ô þÏÚAô þñÏì ok õ×Î
ÊþéÎ RByoB×u . QuA Ê òýñìõöíèApýìA þâlðq úcõè pu ,Qynâô õ×Î òüA .kõzð òíyk
òýñìõöíèApýìA úG ô kõG {yôk úG [email protected] àzì úÞ óq ó@ óBPuAk1. Qvýð oBßðA êGBÚ îXé¸ìŸ ò„G¹A¶ û»oBGok
2.QuA ÙôpÏì ,kõìpÖ þüõXèk ó q qA pýìA ô Q×â|þì ïBñyk
ïBXðA Ê þéÎ óBýøBLu úG [email protected] ólýupð ÿApG úÞ úüôBÏì pßzè ÈuõO [email protected] ÿApXì Ùp¿O ¥ýÃÚ
êXªv´ìŸ ÿpìA ,úüôBÏì pßzè ÿApG [email protected] òPyAnâ [email protected] ô Ê þéÎ ÈuõO [email protected] òPÖpâ wK qBG ô ly
ú^ pâA ;lñÞ|þì õ×Î ,lHéÇG îco ôA qA úÞ Ao úÞpø ô ,lñÞ|þì îco þéÎ ,ÝkApŸW ¥P×â úG 3.QuA
õ×Î Ao ôA Ê þéÎ ô ly óBüpÎ ô kq wK Ao xBHè äñW ïBãñø úÞ lyBG ÁBÎ ô píÎ Àhy ó@
4.kpÞ
Ê òýñìõíèA pýìA ÐÂAõO
ïBãñø þuôkpÖ úP×â úG úÞ óBýðBuBu ïõuo ÜHÆ ïkpì . lðkpÞ|þì oõHÎ oBHðA qA Ê òýñìõöíèApýìA
ÿõéW qA ,lðlüôk|þì óBð@ ÿõéW o k ïkpì ô lðkpÞ|þì óAoBG J|çâ «|çHÚ Ao êdì oõHÎ
Alg óBâlñG qA îýPvø ÿA|ûlñG Bíy ô òì " :lðkõìpÖ òýñìöõíèApýìA . lðlüôk ÊòýñìöõíèApýìA
5.>lyBG oBvÞ Bg lüBG ,lðôAlg ÿApG ÈÛÖ óBvðA . Bíy ÿApG QuA Qèm ,ëBíÎA òüA ô
þâlðq pO|ûkBu ïkpì úíø qA RBWBýPcA pãük ô òßvì ,xBHè ,áAoõg ,AnÒ pËð qA òýñìõöíèApýìA
.268/7 € ÉõvHíèA € þ¶õÆ ªýº -1
115/2 € Žõº„ ±ùº @ 52/41 € þ·éœì -2
168/3 €õíø -3
178/3 € Žõº„ ±ùº ò‹… @ 44 ݅¬±› -4
55€41 € þ·éœì -5
42
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
Bü@ :„p¹ø¯ªlèA ¶û„oBß´ì þ¶Ö ¹îŸù³Þ„oB¯y³A |æ ´ô ´òý¶ñìöõŸí¸èA Ÿpý¶ì¯A ´ëB¯ÛŸü ¹ó|¯B„G þ¶v¸×¯ð ¹ò¶ì ŸÐ¯ñ¸Ú¯CA¯CA :kõìpÖ|þì ô kpÞ|þì
1!?îyBG úPyAlð QÞpy óBð@ IüB¿ì ok ô îðApãük wýDo úßñüA úG îñÞ QÎBñÚ
w×ð pG Ê òýñìõíèA pýìA ÈévO
ûoByA úÒ|çHèA Yùðok óõ^ þèô ;Qvýð rüBW þãPuoAô ó@ BG Ê òýñìõöíèApýìA û»oBGok UdG òüA
BùuBHè òüpPùG ô AnÒ òüpPùG îPvðAõO|þíð òì” :lvüõð|þì {ðAlðBg úG ÿA úHÇg ok ,QuA ûly
„ÅŸp³×¸èA þ¶Ö Ÿú¯è ´Ð´í¯Æ |æ ¹ò´ì ¶ú´ìB´í´ý¸èA „ô¯A „qB´X¶d¸è B„G ¯ªê´Ï¯è ´ô ´ÿAõ´ø þñ´H¶é¹Ï´ü ¹ó¯A ´RB´ù¹ýø´ þèô !? îyBG AoAk Ao
nünè ÿAnÒ ô Jõg xBHè ƒ kõy Èévì òì pG lðAõPG w×ð úÞ ,oôk QuA oôk . вH´z©¯èBG„ úŸè¯ l´ù¹Î´ |¯æ ô´
úÞ lyBG þvÞ ,òíü Bü qBXc ,|þì|çuA Qßéíì ÉBÛð òüpOoôk ok lüBy úÞ þèBc ok — ïoõhG
”2.lyBG ûlülð kõg úG ÿpýu Bü ô lyBG úñupâ
,ú^Büok [email protected] ,phPuA [email protected] ,Åõc [email protected] ,îèBÎ ÿBù[email protected] < :úÞ ÝkApWŸ ZpŸW QuA úP×â }õg ú^“
aýø úÞ kõG þéÎ kõWô ÿBüok ,lzð îÆ|çPì úÞ ÿrý^ þèô ;koAk îÆ|çO QªýéGBÚ ,xõðBýÚA [email protected]
AnÒ úG êýì »ûrüpÒ Bü@ . QuA òýñ^ þPuAo >.lñÞ îÆ|çPì Ao ó@ QvðAõPð ÿrý^ aýø ô wÞ
òüA ,koõhG Ao }kõg »ú`G koAk|þì Aô Ao óBvðA úÞ ÿA|ûrüpÒ òüA ?lñÞ îÆ|çPì Ao þéÎ QvðAõO
lðkpÞ ko ƒ lðAkpâ|þìpG þvñW »ûrüpÒ úG Ao rüApÒ »úíø úÞ ÿlüôpÖ ƒ lüôpÖ óAkpâBy úÞ ÿA|ûrüpÒ
.kAk løAõg oApÚ ÑBÏzèA QdO Ao rüApÒ ú»íø ,kõy þðBÖõÆ AnÒ úG êüBíO »ûrüpÒ pâA lñP×âô
úíÛè .QyAnâ òì ÿõéWAo {¾õ¿hì ïBy ôA ô ,ïkõG úüôBÏì krð ïBy ïBãñø :lüõâ|þì ûríc
QuA Áõ¿hì þüAnÒ ú^ òüA !úüôBÏì :ï lýupK !QÖpâ Ao îüõéâ ûAo ÄÓG ô lðBì îüõéâ o k
ûoBì|æAoAk ok þHy :îP×â . QuA ûly úýùO ûpýÒ ô ïAkBG òÒôo ô RBðAõýc pu rÓì ô ïlñârÓì qA úÞ
àzg óBð àü òýñìöõíèApýìA ÿAnÒ ô ,pýy þíÞ ô óBð úðAk àü òì oBÇÖA . ïkõG þéÎ Qìlg
úPyBÞ Ao ó@ òýñì õöíèApýìA úÞ kõG þñýìq ïlñâqA BùðBð ó@ [email protected]ô ;kpÞ|þì ëôBñO ô kq|þì [email protected] ok úÞ kõG
kBüq ôA oBÞ ,QuA ûly pýK òýñìöõíèApýìA úÞ ïkpÞ úéâ ;lñÞ ÐíW Ao ûp×u lì@ ïkBg þPÚô . kõG
ÿoAlÛì úÞkõy|þíð þÂAo óBzüA :Q×â ô kpÞ úüpâ úìkBg .lýñÞ QHÊAõì ôA ÿAnÒ qA ,QuA
qA lüBG BùðBíévì wýüo !ûríc :lðkõìpÖ òýñìöõíèA pýìA. kõy ïpð BO îýðrG BùðBð úG óõPüq òÒôo
úüôBÏì . lyBG pPíÞ ôA QuAõgqBG QìBýÚ qôo BO lyBG òýüBK úíø qA xBHè ô òßvì ô AnÒ pËð
971 € (û°) ï|ç¶|æ… ÄýÖ úÒ|çHèA Yùð -1
970 €ó†íø -2
43
Ê è†Æ þ‹… ò‹ þéÎ òýñìõí腱ýì… û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
qA þHéÆ ûBW û»rüpÒ>. Qvýð oBßðA êGBÚ ôA êüBÃÖ úÞ lì@ óBýì úG þvÞ îuA < :Q×âô kpÞ úüpâ
.lñÞ ó@ ÿAlÖ Ao {üõg R|çüBíO »úíø QuA ûkBì@ IéÆ ûBW óBvðA . QuA pO|ÿõÚ rüApÒ »úíø
pPüõÚ ,pPíßdì ,pPíùì þHéÆ QuBüo û»rüpÒ ,ÿkBÎ óBvðA àü ÿApG ,îüonãG úÞ RAm úG I
ª cŸ qA
!?lñÞ þðBÖõÆ Ao òýñìõöíèApýìA QvðAõO þHéÆ ûBW û»rüpÒ Bü@ . QuA rüApÒ ú»íø qA pO|þðBÖõÆ ô
ok .lñupG òýñìõöíèApýìA Qìlg BO lðlì@ óBâorG qA þÏíW êíW äñW ok :lüõâ|þì xBHªÎ òGA
. ïkpÞ ÅApPÎA RpÃc ó@ úG . QuA {üõg {×Þ ókpÞ úé¾ô ëõÓzì ï lük Ao þéÎ ,úíýg
,QuôA Quk ok þéÎ óBW úÞ þvÞ Üc úG < :kõìpÖ ô QgAlðA òì êGBÛì Ao {×Þ òýñìõöíèApýìA
úG Bü ,îñÞ RBHSA Ao þ©Ûc úßñüA rW ;koAlð }qoA {×Þ òüA oAlÛì úG ,þéÎ krð pßzè QuBüo
1>.ïoAkpG óBýì qA Ao þéÆBG ,QuBüo òüA ¥ÇuAô
óõ^ ô lñPÖpâ òýñìöõíèApýìA qA Ao p¿ì Qìõßc ô ûp¿G Qìõßc ,kBüq oAp¾A BG pýG q ô údéÆ
úG úÞ òýãñu oBG òüA qA < :kõìpÖ ô kpÞ ûoBK AoBùð@ Qìõßc óBìpÖ òýñìöõíèApýìA ,lðkpÞ pßzO
.»lüoAk ûkB×PuA Fõu l¿Ú ó@ qA kõy|þì ïõéÏì ;lýñÞ pßzO lüBHð ,QuA ûlì@ Bíy }ôk
þèô ;lðly ûrüpÒ òüA ÿAlÖ úíø ô úíø ,BøpýG q ô údéÆ ,úüôBÏì ,lÏu òGpíÎ ,ÁBÎ ô píÎ
o k ô ,þhéì òøk o k þâpG úG úýHzO Ao BùPuBüo ô Býðk òüA ,úÒ|çHèA Yùð o k Ê òýñìöõíèApýìA
.lñÞ|þì þÖpÏì ,lü@ óôpýG rG ÕBìk qA úÞ þ[email protected] qA pO|QvK þüBW ok ô ,úñùÞ òýéÏð qA pO|QvK þüBW
Bì óõ^ ,óBýì ok ,QyAk Bùèk ok úÞ Q´ùGA³ ó@ BG òýñì õöíèApýìA Qý¿hy < :lüõâ|þì úϿϾ
!lì@|þì ,îýPuAõg|þì BXÞ pø . lýñy|þì ,îýP×â|þì ú^ pø. Qvzð|þì ,îýP×â|þì BXÞ pø .kõG
QüAôo o k ïpÞ A ëõuo . QuA BXG ,løk|þì oApÚ êÛS ô úðAõPzK Ao ôA ïpÞ A ëõuo pâA
qA RBHÛÎ IcB¾ ) ûo( þñývc lìBc pýì ô QuA þí©évì QüAôo þñu ô úÏýy krð úÞ òýéÛS
BùðBíévì ÿApG úðAõPzK ôk Ao RpPÎ ô ó@pÚ ,lñÞ|þì êÛð Ao QüAôo 2,òñ©vO êøA qA JBPÞôk ô l¿ðBK
:QuA ûkAk oApÚ
. Åõd´èA þª¯é¯Î´ Akp„´ü þP©c´ ,BÚ¯pP¯×ü´ òè¯ ô þO ´pPζ ô ú¶éèA J
´ BP¯Þ¶ „òýé¯ÛT©¶èA î®ß®ýÖ á
® oBO¯ þð©¶A¶
BO ôk òüA ô ,RpPÎ ô ó@pÚ ;ïkBùð ÿBW pG Bíy óBýì o k BùHðApâ ô òýãñu rý^ ôk òì BðBíø <
>.ly løAõhð AlW îø qA QìBýÚ
101/2 € Žõº„ ±ùº ò‹… -1
. ... ô 82 € ÿ²ô~ñÚ @ 213 € ÿ±»©ì² @ 110/4 € ꈆ¿×è… Ž†}Þ °¬ îé·ì ¦ý¥¾ @ 181/5 € êŒñ¤ ò‹ ~í¤… -2
44
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
1!¶F þy
¯ êª¶ß³è¯ B«ðB´ýH¶O J
´ BP¯ß¶èA ´àýé¯Î´ Bñ¯è rª¯ð¯ ô´
. QuA rý^ úíø û»lññÞ óBýG úÞ îükBPupÖ ôpÖ õO pG þGBPÞ
:QuA ûly ó@ ÑBWoA úG pìA , Bø|úñPÖ ëôrð ÐÚõì ok ô
2.ó„@pÛ³èBG„ îßý¯éÏ´Ö¯ î²é¶ËŸíèA ê
„ ý©¯éèA вǯ۶ޯ òŸP¯×¶èA ßýé¯Î´ Qv´´HP¯èA A¯mA¶
RpPÎ ô >.ó@pÚ úG kBG Bíy pG ,koô@ ïõXø Bíy pG Iy „þðBíéÊ ÿBø|úÏÇÚ óõ^ Bø|úñPÖ þPÚô<
:QuA úPvðAk RpPÎ úG Ao ó@ ëBíÞA¶ ô ïBíO¶A¸ ô QuA ûkAk oApÚ ó@pÚ òüA „õé¶O Ao
3.«Bñük ï´|çu|¶æA îß
³ è¯ Q
Ÿ ýÂ
¶ o´ ô´ þP¶í´Ïð¶ îß³ý¯éδ Qí´íOA¯ ô´ î³ßñ¯ük¶ î³ßè¯ ŸQé´íÞA¯ ï´õ´ýèA¯
ïkõíð ïBíO Bíy pG Ao îPíÏð ô êìBÞ Ao Bíy òük — QÖ|çg úG òýñìõöíèApýìA I¿ð qôo —qôo òüA
.ïly þÂAo òük ó@ pG ô
.îüoô@|þì BXñüA Ao lürü ô ÁBÎôpíÎ ô úüôBÏì ÿpÏy ú»ÛGBvì ,úíOBg ok
:Q×â úüôBÏì
ŸFBí´´u |þª³¾
¶ õ´èAô ®ÅoA³ x
Ÿ Bñ©¯èA ´ô ol´ýc´´lí´c¯A l´ÏG´¥¶ª¯üpH´èA Ÿpý¯g
:Q×â ÁBÎôpíÎ
ŸFApª¯Ã
©¯ èA ú¶G„ Rl´ù¶y¯ Bì´ òŸvdŸèBÖ¯ BùDŸApª¯Â
¯ Bù´¯è Rl´ù¶¯y ¥¬d´ý鶴íÞ¯
:Q×â lürü
FŸAlÎ|¯æA ú¶G„ Rl´ù¶y¯ Bì´ ŸêÃׯèAô´ Bù´é¶Ãׯ„G ôlŸÏ´èA ´lù¶y¯ ŸIÚ¶Bñ¯´ì ô´
úG ïpÞ A ëõuo þ¾ô ô ,òýìq» úèrñì úG ïkpì »úíø ,QuA olýc ,lícA qA lÏG ïkpì òüpPùG “...
QuA ó@ þGõg ô ëBíW wK ,lñÞ oApÚA ó@ úG Ÿôõ´ø úÞ þüBHüq ëBíW êTì “. QuA óBí[email protected] »úèrñì
ÿrý^ QHÛñì ô êÃÖ ,løk RkBùy ó@ úG òíyk úÞ Qvð@ êüBÃÖ ô IÚBñì“.lüõãG Ÿôõ´ø úÞ
¥¶ ýð¶Bv´ð|æA ¥¯è¯Al´Ï´èA RõŸ¾
´ þé¶Î´ ïŸBì|¶æA JBPÞ ëôA ok ÝAkpW ZpW“.løk RkBùy ó@ úG òíyk úÞ QuA
:lüõâ|þì }oBÏyA ok þdývì ó@ .lñÞ|þì êÛð Ê þéÎ û»oBGok þdývì àü qA ÿoBÏyA
!?ÿA úP×â pÏy þéÎ »ûoBGo k Ap^ ,þüõãG NBK ÿApG pÏy lüBG õO úÞ kõy ÅApPÎA òì úG pâA“
pÏy ôA ÿApG wK ,ï lük þéÎ Ao QéýÃÖ »úíz^ pu ô îPéýÃÖ ÜyBÎ òì úÞ îøk|þì JAõW
“.îP×â
.89 € ê¥ð -1
426/4 €289/2 € ÿ~ñø þÛ}ì -2
3 € û~ˆ†ì -3
45
Ê è†Æ þ‹… ò‹ þéÎ òýñìõí腱ýì… û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
ÐGBñì
:úÒ|çHèA Yùð ô îüpÞ ó@pÚ pG ûô|çÎ
.]BO þG[ ,óBýéýÎBíuA RAoBzPðA ,óApùO ,¥GBd¿èA ¥ÖpÏì þÖ ¥GBÓèAluCA ,òülèArÎ ,pýSCA òGA -1
.ï1956™Ý1376 ,ÙpyA ØXð ,ØXð ÿBíéÎ qA þÏíW {yõÞ úG ,IèBÆ þGAC ë@ IÚBñì ,þéÎ òG lídì ,Jõ[email protected]ùy òGA -2
.ï1991™Ý1411 ,QýHèA ë@ úvuõöì ,¥ýðBíTÏèA ¥èBupèA ÄÛð þÖ ¥ýíÆB×èA ¥èBÛíèA FBñG ,þuõì òG lícA ,xôôBÆ òGA -3
.ï 1963 /Ý1383|,ûpøBÚ ,lýídèAlHÎ òülèA þýdì lídì {y.á úG ,¥üõHñèA ¦pývèA ,ïBzø þGA òGA -4
.]BO þG[ ,okB¾oAk ,RôpýG ,lñvíèA ,êHñc òG lícA - 5
.BW þG ô BO þG ,oõyBÎ þéÎ {yõÞ úG ,ïApíèA ¥üBÒ ,îyBø ,þðApdG -6
.ï1997 ™Ý1417 ,¥ýì|çu…èA RBuAoléè pülÓèA rÞpì ,¥Ò|çHèA Yùð ÐDAôo ,ZpW ,ÝAkpW -7
™Ý1414 ,îÚ ,ol¾ BÂo lýu ô ÿõìoA þñvc úéèA òýÎ {yõÞ úG ,Ýl¿èA ØzÞ ô ÜdèA Yùð ,Øuõü òG òvc ,þéc -8
.}1372
.ï1966 /Ý 1385 ,ûpøBÚ ,ÙBzßèA ,píÎ òGkõídì ,ÿpzhìq -9
.]BW|þG ô BO|þG[ ,ó@pÛèA ïõéÎ þÖ óBÛO|æA ,òülèA ë|çW ,þÆõýu -10
.]BO þG[ ,úÖBÛTèAoAk ,£èBì|CæA ,òvc òG lídì ,þuõÆ iýy -11
.BW|þG ô BO þG ,¥üõÃOpíèA ¥HPßíèA ,ÿkõHùG pÚBG lídì {yõÞ úG ,¥ýìBì…èA úÛÖ þÖ ÉõvHíèA ,õíø -12
.ï1991 ™Ý1411 ,RôpýG ,lXùPíèA fBH¿ì ,õíø -13
.ï1993™Ý1414 ,RôpýG ,kBHÏèA þéÎ úé©èA YXc ¥ÖpÏì þÖ kByo…èA ,lý×ì iýy -14
.Ý1417 ,îÚ ,ÿlùèA ï|çÎBCG ÿoõèA ï|ç΅ ,òvc òG êÃÖ ,þupHÆ -15
.ï1879 ,ólýè ,iüoBO ,püpW òG lídì ,ÿpHÆ -16
,Ý1416 ,¦õuC|æA oAk ,þñývc ÙpyA ëBíW þéÎ {yõÞ úG ,þG pÛèA ÿônè ¦kõíèA ÐýGBñü ,îýøApGA òG óBíýéu ,ÿqôlñÚ -17
.BW|þG
.Ý1388 ,óApùO ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,þÖBßèA ,JõÛÏü òG lídì ,þñýéÞ -18
.BW þG ,ï1989 ™Ý1409 ,¥èBupèA ¥vuõöì ,ëBÏÖ|CæA ô ëAõÚ|CæA òñu þÖ ëBíÏèA rñÞ ,òülèA F|çÎ ,ÿlñø þÛPì -19
.ï1983 ™Ý1403 ,RôpýG ,oAõð|CæA oBdG ,pÚBG lídì ,þvéXì -20
.]BO þG[ ,pß×èAoAk ,RôpýG ,eýd¿èA ,òývdèAõGCA ,îévì -21
.Ý1411 ,îÚ ,IÚBñíèA ,lícA òG ÜÖõì ,þìqoAõg ÜÖõì -22
.ï1962 ,Ý 1381 ,ÙpyA ØXð ,þHPÞ îÊBÞ lídì {yõÞ úG ,¥üõéÏèA oAõðC|æA ,p×ÏW ,ÿlÛð -23
»ûoBG ok þøBOõÞ UdG
Ê þHPXì RpÃc ;ïôk ïBìA ;pHÞA ÈHu
qA .QuA ûly QüBñÎ óBzüA úG îèBÎ oBâkoôpK ÙpÆ qA îuA òüA ô QuA òvc oAõâorG ó@ îuA
pHìBýK pG êüpHW ,lì@ Býðk úG ï|çvªèA ú¶ýéÎ þHPXì RpÃc óõ^ úÞ QuA QüAôo kBXu ïBìA
óôoBø» úèrñì úG ,õO úG QHvð òýñìöõíèApýìA Qèrñì óõ^ :Q×â þèBÏO Üc ÙpÆ qA ô ly ëqBð
1.lüoAnãG òvc Ao ôA îuA wK ,QuA û kõG òvc óôoBø pvK îuA ô QuA þuõì úG QHvð
ÿBølñu BG ú¾Bg ô úìªBÎ ÜüpÆqA Apüq ;ï|çuA ÿBíéÎ óBýì oõùzì QuA þPüAôo ,Qèrñì QüAôo
òì¶ ó´ôoŸBø´ ¥¶è¯r„ñí´G„ þ„ñ©ì¶ Q
´ ðA¯ þª³é¶Î´ Bü´ :lðA|ûkõìpÖ A«opßì úÞ QuA ûly QüAôo ïpÞ A ëõuo qA ÿklÏPì
úßð@ rW ,þuõì úG QHvð þðôoBø óõ`íø òì úG QHvð õO < :þñÏü2ÿlÏG´ þª¯Hð¯|æ úŸð©¯A¯ |©æA¶ þuõìŸ
kõG þuõì ú»×ýég ,þuõì QHýÒ ok óôoBø úßðBñ`íø þñÏü >. lì@ løAõhð ÿpHìBýK òì qA wK
òì qA wK þèô ;lðlì@ þðApHìBýK þuõì qA wK úÞ QuA òüAok RôB×O ÈÛÖ ô ,þñì »ú×ýég rýð õO
.lì@ løAõhð ÿpHìBýK
ó@ . QuA pHÞ A ÈHuô þHPXì ôA JBÛèA òüpOoõùzì ô ,lªídì õGA oAõâorG ó@ »úýñÞ òüpOoõùzì
ëBu áoBHíèA óBÃìo »úíýð Iy oAõâorG ó@ Rk|æô Apüq 3.kpÞ píÎ ëBu Q×ø ô êù^ oAõâorG
}oAõâorG olK BG ëBu þu ó@ qA lÏG ô ,}oAõâorG lªWBG ëBu Q×ø RpÃc ó@.kõG RpXø îýªu
. QuA ëBu ûk óBzüA QìBìA Rlªì.kpÞ þâlðq
ÿolK ô ,QyAk ïpÞ A ëõuo óõ^ ÿ ªlW . QuA òvc QùW pø qA Ê òvc RpÃc
. 16/1 € þ‹±Óì @137/1 € Ýô~¾ ªýº -1
107/8 € þñýéÞ -2
136/2 € þ鋰… -3
47
Ê þŒ}œì –±Ã¤ ï^ô¬ ï†ì… €±ŒÞ… Ȍ¶ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
Qý¿hy êýßzO ok pSõöì òýðAõÚ ú»íø qA pâA. úýªÂpì ÿApøq óõ^ ÿokBì ô ,òýñìõöíèApýìA óõ^
îýðAõO|þíð Ao o kBì ô olK oAkpÞ ôoBP×â qA lðqpÖ QyAkpG ,îüonãG QSAoô óõðBÚ êTì ákõÞ
ô kõy ïªoõPìôA áoBHì ÿBøBK úÞ lñÞ RkBHÎ ÿolÚ úG ïpÞ A ëõuo óõ^ ÿªlW þPÚô . îýñÞoBßðA
.)þP×ýG Q©Ûzì úG BO îükpßð ëqBð Ao ó@pÚ õOpG Bì ! pHìBýK ( 1þÛ¸z¯Pè¶ ó@p³ÛèA ´àý¯é´Î B¯ñè´rð¯A Bì úÆ »úü@
ú©ßì úG ûkBýK oBG QvýG qA pPzýG úÞ kõy|þì QýGpO òvc óõ^ þÇHu ,kkpâ ëqBð ÿô ªÜc ok
óõ^ ÿolK úÞ|þìBãñø .kõy|þì ïoªõPì RpÃc ó@ áoBHì ÿBøBK ,Bøp×uqA þÃÏGok ô 2kôo|þì
qA ô kõy ûlýñy ôA qA BøpýHßO ô kqAlñýG û kBªXu óAlýì Èuô o k Iy ëk o k ,Ê òýñìöõíèApýìA
,òPÖpâ õÂô ÐÚõì úÞ kõy|þì QýG pO òvc óõ^ ÿpvK ,lèBñG îèBÎ oBâkoôpK QªùGA ô xpO
l¯Ú Ÿò¶vdŸì B´ü ´à„GBH„G ´à³×ý¯Â þ¶ùè¶A :lüõâ|þì ÑpªÃO BG kõy|þì lXvì koAô þPÚô ô kqpè|þì {ðlG
3.îŸüp„¯Þ Bü´ á
´ l´ñζ B´ì ê„ýí¶X´G„ ÿl¶ñζ Bì e²ý„HÚ¯ òδ qôBX´P¯Ö¯ FŸþv¶íŸèA á
´ B¯OA¯
!îüpÞ ÿA ,ûlì@ õO ú»ðBg ok úG oBßùñâ !oBÞõßýð ÿA ,QuA ûlì@ RA úðBg okõO óBíùì ! Alg ÿA “
ï|çuA eèB¿ì ÿApG ëBu þu ,òýñìöõíèApýìA óõ^ ÿolK þPÚô”!onãG ôA þPyq qA kõg þGõg úG
,lyBG ôA ÿõéâok þðAõhPuA ô ôA îz^ ok ÿoBg úÞ þvÞ óõ^ô ,kqBvG óApãük BG ô lñÞ pH¾
ï|çuA eèB¿ì ÿApG ëBu û k úÞ QyAk løAõg òvc óõ^ ÿlðqpÖ ,lñÞ þâlðq óBùW òüA o k
.lüBíð|þì AoAlì úüôBÏì BG ô lñÞ|þì pH¾
úýùO AnÒ wLu ,løk|þì pýÛÖ úG Ao kõg óBãPvGAô ô kõg ÿAnÒ úÞ koAk Apøq óõ^ ÿo kBì ôA
ûpg|æ BG ô løk|þì pýuA úG Ao AnÒ ïõu oBG ok ô løk|þì ôA úG Ao AnÒ qBG ô lü@|þì þíýPü . lñÞ|þì
:úÞoBHì ú»ü@ ô ,lðoõg|þíð AnÒ ô lññÞ|þì oBÇÖA [email protected] BG
«Apýu¶A¯ ô´ «BíýP¶ü´ ô B«ñý߶v¶ì ú¶ª¶HcŸ þ¯éδ ï´BÏ´Ç©¯èA ó´õŸí϶ÇüŸ ô´
ëqBð óBð@ ªÜc ok ”. lñøk|þì pýuA ô îýPü ô pýÛÖ úG ,lñPyAk ZBýPcA ó@ úG úÞ Ao kõg ÿAnÒ ô “
.kpG løAõg VoA úG òvc }lðqpÖ Ao ÿpâoBTüA òüA ;kõy|þì
úÞ lðAõg pÏy QýG ôk RpÃc ó@ ÿApG ô kpÞpÛÖ oBùÊA ô lì@ oAõâorG ó@ Qìlg þéDBu ÿqôo
ïA úP×âpG îèBc ô ,îñÞ ÐÖo Ao kõg YüAõc ô îyôp×G úÞ ïoAlð ÿrý^ ” :QuA òýñ^ ó@ óõíÃì
,îPÖBü oAlüpg Ao õO qôpìA þèô ;kõzð úPgôpÖ îPuAõg|þì úÞ ,ûlðBì îüô[email protected] ÈÛÖ ô QuA ûAõâ
1ô 2 € úÆ -1
294€ 224€ 180€174/3€ Žõº„ ±ùº ò‹… -2
180/3 € õíø -3
48
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
,kõG {Puk o k ZoBhì »úýùO úÞ þvÞ ó@ úG RpÃc1“! û k RBXð pÛÖ qA Apì ô phG Ao îüô[email protected]
ÿkõWõì îøok oArø ûkqAôk >!îzÞ|þì QèBXg ôA qA òì úÞ ûlG kpì òüA úG ÿoAk ú^ pø < :kõìpÖ
õO < :kAk òýñ^ rýð Ao pÏy ôk JAõW ô ,lðBíð ÿrý^ qôo ó@ ZoBhì ÿApG úßðBñ^ ,kAk ôA úG Ao
— ô[email protected] — þPyAk ú`ð@ ô pýãG . kõG îÞ oBývG ô îükAk kõG ú`ð@ ,þPuAõg ÿrý^ úéXÎBG BìqA
.2>ÿA úPgôp×ð ÿrý^ Bì úG ô ÿA|ûlülð Ao Bì úÞ Büõâô òÞ Ì×c
BÎk óApãük úG ÿqBíð pø qA wK ô QuA qBíð o k eH¾ BO Iy qA úÞ Apøq óõ^ koAk ÿo kBì ô
:løk|þì JAõW !? ÿkpßð BÎk Bì úG Ap^ :lupK|þì Ê òvc ïBìA RpÃc úÞ|þìBãñø ô lñÞ|þì
òvc óõ^ ÿpvK þGªpì ,o kBì òüA . QuA ï l©ÛìBì úüBvíø ! îÞpvK — ŸoAl¯©èA ´î³S ŸoB´Xè¯A ´þ¯©ñŸG B´ü
£ªì³A ô ´Qð¯A þ„G¯B„G ´ëB¯Û¯Ö ï|篪vèA B´í¶ùý¯é´Î þ¶é´Î ´òG ´ò´v´dèA þ¯O¯A «|çŸW´o ¯ªó¯A :QuA ôA qA QüAôo òüA. QuA
.£é´¿Ÿü ®î¶DB¯Ú ´õŸø ´ô ¶úý¯é´Î ¶úéèA ŸRAõ¯é´¾ „òý´vŸdèA þ¯é´Î ¯ªp´í¯Ö Ÿú´Ï´ì ´ïB¯Ú ´ô ´ê´Ï¯PðB¯Ö .¬¥´WB´c ¶FB¯Ã¯Ú þ¯é´Î £¶©ñ¶Î¯A
õ¯è Ÿú¯©ð¯A B´ì¯A Ÿú¯è ´ëB¯Û¯Ö . ®Ø߯PÏŸì Ÿú¯©ð¯A p¯Þ¯n¯Ö ? ´à¶P´WB´c þ¯é´Î Ÿú³ñý¶Ï¯Pv¯O ¶úéèAlH´Î £G¯A ò´ Î ´Qñ³Þ ´òü¯A Ÿú¯è ´ëB¯Û¯Ö
3.A«pù¯y ú¶Ö¶BßP¶Î¶A òì¶ úŸè¯ «Apýg
¯ ´óBÞ¯ à
´ ð¯BδA¯
.kBPÖA ûAo {èBHðk úG RpÃc ó@ . ly Ê òvc ïBìA RpÃc úG êuõPì ,QyAk þPWBc ÿkpì “
ÿApG Ap^ :lðkõìpÖ kpì ó@ úG RpÃc.QuA qBíð ëBc o k úÞ lük Ao òývc ïBìA ûAo úðBýì o k
pâA :lðkõìpÖ RpÃc . kõG ØßPϟì lXvì ok ôA :Q×â ? ÿkpßð úÏWApì òývc úG QPWBc
. kõG ÙBßPÎA¶ ûBì àüqA pPùG kpÞ|þì àíÞ ôA úG
qA ,þðBvðA êüBÃÖ ô I´v´c pËðqA ô ,kõG ïkpì »úíø lì@pu I´v¯ð pËð qA Ê þHPXì RpÃc
:îüõñzG RpÃc ó@ óBG q
:kõìpÖ ô QÖo pHñì pG ï|çªvèA úýéÎ þHPXì RpÃc ,QÖo Býðk qA Ê òýñìöõíèApýìA úÞ þÏÚõì
4.´óõHŸè¶BÓ¯èA îŸøŸ ú¶éèA J
´ rc´ 󪯶BÖ¯ :îüA ûly þÖpÏì IèBÒ úÞ îýPvø >ú¶éèA ŸJrc¶< QýG êøA Bì
ô ó@pÚ òªýHì ô ó@pÚ oBñÞ o k Ao Bì ïpÞ A ëõuo ,òýéÛS QüAôo o k úÞ îýPvø úéèA ëõuo RpPÎ Bì
Ak´p„ü´ þP©c´ BÚp„P¯×ü´ òè¯ þO¯p´Pζ ô´ ú¶éèA J
´ BPÞ¶ ò„ýé¯ÛT¶©èA îŸß³ýÖ¶ á
® o„BO¯ þð©A¶ — QuA ûkAk oApÚ ï|çuA ú»ðAõPzK
ïBð pªùÇì ô ïõ¿Ïì ,Øüpy ó@pÚ ok úÞ îýüBì . ó@pÚ ërñO ô êüôCBO úG î¶èBÎ îýüBì 5Åõ´dèA ¯ªþ¯é´Î
ÿ±Œ#©ì\ òÎ# þ
— }膤 ±Ë#ñ#ì à
# ý×ß#ü
îø# °&~‹& \цŒü\ Š_ þ
— º# þ
— è ܌#ü îè -1
( 601 € þ
— ð…~íø : àð)ÿ
— ±}#»ì\ #à{\~›
# ô# ~Ú# ô# Ñ#†Œ#ü |æ#…
ú_#}ñ¾
\ ú›ô# Š&†ì †ü†Û‹# |慁
±Çí{\ îè†ñ}#é#ùì#… õè# ô|çÆ
†ð^±‹ êü…ô# òÞ\ ô# á
# †{†#Ö# †ñ}#é#›†Î -2
( 582/8 € ÿ
— ±}·{ @ †œð†íø ) ±}»ð îè†ñð†Þ ô# ú\}#ñ¾
\ †ì Ќ{# îè ä
# ð^†#Þ# òÞ\ ô# êýéÛè… ¯&©Ö#
56 € û`~ˆ†íè… -4 198/2 € þñýéÞ @ 330 € ÿ
— ±ˆ…³› -3
. 113/1 € ÿ
— ²ô~ñÚ @ 337/25 € 29/1 € þ
— ð…±¥‹ @ 3 € þ
— é¤ ~ý϶ ò‹… @ 21/1 € þ
— é¤ ÜÛ¥ì -5
49
Ê þŒ}œì –±Ã¤ ï^ô¬ ï†ì… €±ŒÞ… Ȍ¶ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
qA úíø lüBG1 «Apý¶ùǯO î³Þ´p¶ªù¯ÇŸü ´ô ¶Qý´HèA ´êø¯A ´wW„p©èA Ÿî³ßñ´Î ´I¶ønŸý¶è ŸúéèA Ÿlü „pŸü Bí¯©ð¶A — îüA ûly ûkpG
2.îß
³ ñì¶p„ì|CæA þè¶ ôA³ ô´ ë´õuŸpª¯èA õϟýƶA¯ ô ú´éèA õϟýƶA¯ — .lðA|ûly pìA ó@ úG ó@pÚok Apüq ;lññÞ QÎBÆA Bì
|æ¶A «ApW¯A ¶úý¯é´Î î³ß¯éEu¯A |æ ê³Ú — QuA ûly IWAô ïkpì pG óBð@ R´kõì ó@pÚ o k úÞ þðBvÞ îýüBì
لp¯PÛ´ü ò´ì ´ô — QuA ûly ûkpíy úñvc Bì R´kõì ó@pÚ ok úÞ þðBvÞ îýüBì 3þGp³ÛèA ´þ¶Ö ¯¦¯ªk´õ´íèA
.4 B«ñvcŸ Bù´ýÖ¶ úŸ¯è kr„勇«ñ¯v´c´
Ê òvc ïBìA eé¾
lý×ì êíÎ òüA . QuA úüôBÏì BG Êòvc ïBìA eé¾ òýíévì ô ï|çuA ÿApG lý×ì ÿBøoBÞqA þßü
BG òvc RpÃc Ap^ úÞ QuA ày koõì ,lðoAlð|þì|çuA ô þhüoBO þøBâ @ úÞ þðBvÞ ÿApG
!?kõíñð ïBýÚ Ê òývc ïBìA êTì Ap^ ô kpÞ eé¾ úüôBÏì
qA lÏG Ê òývc ïBìA ïBýÚ úÞ QuA òüA ,îüõy pÞnPì îýðAk|þì ïq|æ rý^ pø qA êHÚ úÞ þHéÇì
RpÃcBG ëBu ûk ,Ê òývc ïBìA . QuA ûly ÐÚAô Ê òvc ïBìA eé¾ qA ëBu QvýG Qynâ
ïBìA ,Ê òvc ïBìA qA lÏG ëBu ûk ôA . lyBG òvc ïBìA RpÃc ÐGBO lüBG ô kõG Ê òvc ïBìA
úG ôA QìBìA qA ëBu û k qA wK óBzüA ïBýÚ ô ;kpßð ïBýÚ þèô ;QyAk ïBO oBýPgA ÿpHøo o k ô kõG
êýèk IéÇì òüA kõg . QuA koAô ôk pø pG — Qvýð «BÏÇÚ úÞ ƒ lyBG ÿkApüA pâA . QuõýK ÑõÚô
.QuA ûkõHð þüBÃPÚA ô úñýìq òýñ^ ëBu QvýG ó@ ok ô løAõg|þì FBÃPÚA ô úñýìq ,ïBýÚ úÞ QuA
IéÇì eýÂõO
QuA òßíì úÞ þøAo pø qA QuAõg|þì úüôBÏì .ïBÎ f|çǾA úG QuA oAlíPuBýu ÿkpì úüôBÏì
ûAo qA ,þÏíW úPuk Bü ÿkpÖ oBPzÞ ô ,QüBñW ô îéÊ ûAo qA ,Ié©ÛO ô Õôok ûAo qA . lupG Ùlø úG
ô þ©ñŸu iüoBO ok ,Qìõßc ÿBÛG ÿApG Bø|ûAo òüA qA úüôBÏì êíÎ »ûõdð . óApãük ólüpg ô ûõyo
óBð@ ô kpÞ Qìõßc ëBu þu IüpÚ óBíTÎ ô píÎ ô pßG þGA ÙpÆ qA úüôBÏì . QuA ÈH úÏýy
BG û kBÏèA ÝõÖ ,píŸÎ úÞ QuA òüA iüoBO RBíùHì qA lül´dèA „þG¯A „òG¶A »úP×â úG . lðkõG ôA oAlÖpÆ
p¿ì qA Ao ôA ,koAk ëõK îøok oArø ûk ûpüpŸø þG¯A lýñy þPÚô «|çTì.kõG pýãPhu kõg óAoAlðBìpÖ
33 € Ž…³¤‡|æ… -1
59 € Š†·ñè… -2
8/2 € ~ý×ì ªýº @ 23 € ÿ°õº -3
.†œð†íø € ~ý×ì ªýº @ 21 €ÿ°õ»è… -4
50
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
ô lñ×uõâ »ûpùG îøo koArø û k òüA úÞ Q×â ûpüpŸøõG¯A óõ^ ô kpÞ oBÃcA ,kõGBXð@ ÿAôpðBìpÖ úÞ
,kpÞ ûokB¿ì rýð Ao ôA ëBì ,ôA ërÎ pG ûô|çÎ ô ly îgq {PzK úÞ kq úðBüqBO Ao ôA ,kõG îüBøpPy
úÞ kpÞ pìA ,QuA ûkAk úülø wýÚ òG UÏyA úG îøok oArø ûk lýèô òG lèBg lýñy úÞ|þìBãñø ô
lXvì úG ÿoAõg ô Qè©m BG ô lðqAlñýG ôA ókpâ úG Ao }A úìBíÎ ,kõG Àíc úÞ {Pìõßc pªÛì ok
òG ¥ìAlÚ ô ÿpÏyA þuõìõGA BG Ao úèBÛì ôk òüA pýËð . lññÞ ërÎ Qìõßc qA Ao ôA wLu ô lðpHG
ôkõg ô koAk ApÃg p¿Ú lük|þì úÞ úüôBÏì úG QHvð BìªA ,kAk ïBXðA rýð Iøô òG VoBc ô óõÏËì
ÙApy¶A ,koAk QvèBXì ô û k„ôApŸì oB©×Þ BG ,koAk ÌÖBdì koBâ ,lñyõK|þì püpc xBHè {ðBýÖApÆA
úüôBÏì :Q×â|þì ;koAk oBíÚ wéXì ;koõg|þì JApy úßéG ;QuA ïkpì »úíø krðBG q ôA pünH¯O
! îüoAlð ÿoBÞ ôA BG Bì ô QuA oBPhì ,lñßG ú^pø
þvÞ !lðAõg úÏíW qBíð úHñyoBù^ qôo ,ïkpì óBdPìA ÿApG úÞ lðBuo þüBW úG Ao QcBÚô ,úüôBÏì
.koAk þñÏì ú^ úÏíW qBíð ô QuA úHñyoBù^ qôpìA úÞ kpßð ÅApPÎA îø
êTì ÿkApÖA ôA . koô@ kpâ kõg ÙApÆA Ao ïpÞ A ëõuo JBd¾A QvðAõO úÞ kõG ÿkpì úüôBÏì
ÁBÎôpíδ êTì þvÞôA .lññÞ êÏW Uülc ôA ÿApG úÞ kõG ûlüpg Ao ÿpÏyA þuõìõGA ô ûpüpøŸõGA¯
þuõì õGA ókq ëõâ ô ,Qªýíß´c kBùñzýK . lðlýzÞ ûrýð úG Ao ó@pÚ úÞ kõG ûlüpg Ao oAlíPuBýu
. QuA þèBÎ|þìBËð RArýùXO pËð qA úÞ QuA ÿkpì úüôBÏì . QuA îévì iüoBO o k ÿpÏyA
kkqlG Ao ôA ú»ÚBð BO QyAkAô Ao þvÞ úüôBÏì . QÖo ïBy úG òýñìõöíèA pýìA JBd¾A qA þßü lñüõâ|þì
lðkAk RkBùy BO QyAkAô Ao kpì êù^ úüôBÏì . QuA òì ëBì úÚBð :Q×â kqk ,QÖBü Ao kõg ú»ÚBð ô
:Q×â ô kAk kpì ó@ úG þèõK ô úÚBð ,úüôBÏì wLu ! kpG Ao úÚBð kqk ô QuA kqk ëBì ê´í´W òüA úÞ
úßükApÖA ,kBPupÖ îøAõg õO äñW úG Ao kApÖA úðõâ òüA qA oArø l¾ õãG IèBÆõGA òG ªþéÎ úG <
“.lñðAk|þíð ƒpð pPy — êíWqA Ao — ûkBì pPy — úÚBð ÝpÖ
Ê þHPXì RpÃc óBýÖApÆA
þüBùãñW ô lðkõG ûkoõgpu ô úPvg äñW qA þðBvÞ ,lðkpÞ QÏýG þHPXì RpÃc BG úÞ þðBvÞ
ô ZoAõg úÞlðkõG ÿkApÖA Bùð@ kõG û kpÞ lýìA Bð ô úPvgAo óBð@ óAôpùð ô òý©×¾ ô êíW êTì
kõg ô lðkoô@ o k BK qA Ao RpÃc óBð@ QÏýG ô lñPyAk þéìBÞ mõ×ð kApÖA ó@ o k óBð@ óAoAkAõø
51
Ê þŒ}œì –±Ã¤ ï^ô¬ ï†ì… €±ŒÞ… Ȍ¶ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
QvðAõO úüôBÏì wK . kõG îÞ oBývG óBð@ óBýì ok úPvüBy kApÖA þèô .lðpýâ Quk úG Ao Qìõßc
. koAkAô {üõg QüBíc úG ,QuBüo »ûlÎô ô ëõK BG Ao Ê òvc ïBìA RpÃc pßzè óApu
eé¾ òvc RpÃc pâA wK. lñPyAnâ QupKpu þG Ao pßzè ô lñPÖo úðBHy óBð@ úßðBñ^
ïBy o k wLu ô QzÞ|þì óBýÖApÆA Quk úG Ao ïBìA úüôBÏì ,óAôApÖ ÿrüpðõg qA lÏG ,kpÞ|þíð
ïBìA kõÏ³Ú ô òýñìöõíèApýìA Qýíß´c ëõHÚ ô Ê òvc ïBìA eé¾.QÖpâ|þì ArÎ RpÃc ÿApG
Êòvc ïBìA RpÃc. koõg|þì [email protected] úíz^pu àü qA ô QuA ÿkAô àü qA úu pø ,òývc
òýG qA ôA QøBWô ,óBýÖApÆA ô úüôBÏì îéÊ BG BO kpÞpH¾ Êòývc ïBìA RpÃc ô kpÞ eé¾
>.kõG úýªìA þñG ÄÓG ô QýG êøA QHªdì qA pK ïkpì ëk ô kpìŸ úüôBÏì < :Êòývc ú»P×â úG . QÖo
.kBPÖA ïBg ô oôpÓì ô ÜícA ÿkpì Quk úG QÖ|çg ô QÖo óBýì qA ôA „ókpŸì BG úüôBÏì QuBýu
Êòývc. lññýHG Ao úýªìA þñG ô ôA RBüBñW ïBíO BO ,kAk|þì ïkpì Quk úG ÕAp^ ,kõg úÞ ÿlªc úG
koô@ kpâ þvéXì ok Ao ïkpì ô lðAkpâ pùy ok|þìpy þG BG Ao ïBìA ëBýÎ ,QzÞ RôBvÚ ó@ BG Ao
:lðAõg Ao rýì@ p×Þ oBÏyA òüA ô
ê„u´|C¯æA вڸô´ ò¹ì¶ ZŸo´r´h¯è¸A Ñ´´rW´
AôlŸù¶y¯ o¬nH´„G þg¶Bý´ƒ¹y¯A Q
´ ¹ýè¯
¹êƒz¯O¯ |¯æ Ÿlür„´ü Bƒü´ AõèBƒƒ¯ƒƒƒÚ ƒ³S B«c´pƒÖ¯ Aõ驳ù´P¯ƒ¹uA ô´ Aõ驳ƒƒƒ´ø|æ
ë´r´ƒð¯ þ®ƒ¹ƒƒcô´ |¯æô´ F´Bƒ´W pŸH´ƒ¯ƒƒg |¯ 烃֯ ¶àé¸íŸè¸BG„ îŸy¶Bø´ Q
¹ ´H϶ƒè¯
ë´l´´ÏƒƒðBƒÖ¯ o„n´HƒƒƒG„ ŸûBñ¯è¸ l´ƒƒƒƒÎ´ ô î¹ù¶¶OAk´Bu ò¹¶ì ï´õ¹Û¯è¸A B¯ñé¸P¯Ú¯ l¹¯Ú
— ! ûkõHð Rõßéì îèBÎ qA þð@pÚ ô Alg ÙpÆ qA ÿpHg ô lðkpÞ ÿqBG Qßéíì BG óBýíyBø þñG
olG äñW ok Bì qA úÞ ÿkApÖA ÿBW úG Ao îyBø þñG óBâorG îýPzÞ Bì — ! QuA Õôok Bø|òüA úíø
Iñüq ô løk|þì ÿpHÞ Iñüq Quk úG Ao úvéW wLu ! kpÞ kBXüA þèkBÏO òüA ô lðly úPzÞ
ïBìA úG Ao òPÖo pHñì ûqBWAôlñÞ|þì ÐíW ÐìBW lXvìokAo ïkpì.lüõãG lüBG úÞ Ao ú^ ó@ ,lüõâ|þì
.løk|þì Ê kBªXu
ëBu ok . lñÞ|þì ïBÎ êPÚ Ao úñülì ïkpì ô lñÞ|þì qBÒ@ Ao ûpªc´ äñW {Pìõßc ïôk ëBu ok lürü
. lñÞ|þì ïBýÚ Ê òývc ïBìA ,úüôBÏì åpì BG . lzÞ|þì {[email protected] úG Ao Alg úðBg {Pìõßc ïõu
eé¾ kpÞ }õìApÖ lüBHð úÞ Ao ÿrý^ þèô . QuA ó@ óõøpì ï|çuA ÿBÛG ,úíø pËð qA úÞ|þìBýÚ
52
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
oAõâorG òüA ïBýÚ ô kõG Ê òývc ïBìA ÿApG ÿA úñýìq ,Ê òývc ïBìA pH¾ ô Ê òvc ïBìA
ïpÞ A ëõuo qA úÞ QuA þPüAôo ó@ ÿBñÏì òüA . QuA úPyAk oAõâorG ó@ eé¾ úG êìBÞ þãPvGAô
:QuA ûly koAô
pâA . lñPvø úÎBÆ|æA IWAô ô AõzýK òývcô òvc – A´l´Ï¯Ú¹ô¯A B´ìB¯Ú „óB´ìB´ì¶A Ÿò¹ý´vŸd¸èA ´ô Ÿò´v´d¸è¯A<
ïkpì lüBG ,lññÞ pH¾ Bü ,lññÞ eé¾ ô lññßð ïBýÚ pâA ô lññÞ QÏGBÇì óBð@ qA lüBG ïkpì ,lññÞ ïBýÚ
.1>lññÞ QÏGBPì óBð@qA
ûkBñWŸ :îüõy|þì oô@ kBü Ao ûkBñW úG åpì ïBãñø ok ÊþHPXì RpÃc ÿBüB¾ô qA úéíW lñ^
RpÃc . lññÞ þPdý¿ð îPuAõg óBzüA qA ïlýuo oAõâorG ó@ Qìlg åpì ïBãñø ok lüõâ|þì
pHÚ ô åpì p×u ÿApG úyõO ô kAq ,åpì ólýuo qA êHÚ ô }BG åpì ÿBªýùì ! ûkBñWŸ ÿA <:lðkõìpÖ
ÿApG ô ,þPvø ûlðq úzýíø Büõâ úÞ ÿolÚ úG }BG ByõÞ Býðk ÿApG ! û kBñŸW. òÞ úªýùO QìBýÚ ô
úßñüA óôlG ,þøAõg|þì RªrÎ pâA ! ûkBñŸW . ÿpýì|þì AkpÖ Büõâ úÞ ÿolÚ úG }BG ByõÞ [email protected]
úßñüA óôlG ,þøAõg|þì þÎBíPWA Qªý¿hy ô Q´ùªG³A pâA ô ,þyBG úPyAk þðBßükrð ô ûpývÎ
>.}õLG Ao þèBÏO Üc Q
¶ ÎBÆA xBHè ô oô@ ok úG Ao Qý¿Ïì Q
¶ è©m xBHè ,þyBG úPyAk þPñÇéu
ÐGBñì
: îüpÞ ó@pÚ pG ûô|çÎ
.Ý1405 ,îÚ ,ÐDApzéè ÐìBXèA ,þýdü ,þéc lýÏu òGA -1
.ï1956 ™Ý1376 ,ÙpyA ØXð ,þHPÞ îÊBÞ lídì {yõÞ úG ,IèBÆ þGA ë@ IÚBñì ,þéÎ òG lídì ,Jõ[email protected]ùy òGA -2
.ï1985 ™Ý1405 ,RôpýG ,¥íD|CæA ¥ÖpÏì þÖ ¥íÓèA ØzÞ ,þvýÎ òG þéÎ ,þéGoA -3
.BO þG ,þì|çu…èA pzñèA ¥vuõöì ,îÚ ,ÿlðõ[email protected] þéÎ {yõÞ úG ,¦okBñèA ¦pPÏèA ïBßcAC þÖ ¦pÂBñèA ÜDAldèA ,Øuõü ,þðApdG -4
.BW þG ô BO þG ,ÜdèA ÝBÛc… ,úéèA oõð ,ÿpPvO -5
.Ý1307 ,xlÚ ó[email protected] ,2269.} ,þÇg úhvð ,¥ýñvèA ¥×dO ,úéèA QíÏð òG úéèAlHÎ| ,ÿpDArW -6
.BO þG ,RôpýG ,óõýÏèA F|çW ,úéèAlHÎ ,pHªy³ -7
.ï1966™Ý1385 ,ÙpyA ØXð ,ÐDApzèA êéÎ ,þéÎ òG lídì ,Ýôl¾ iýy -8
.ï1993 ™Ý1414 ,RôpýG ,kBHÏèA þéÎ úéèA YXc ¥ÖpÏì þÖ kByo…èA ,lídì òG lídì ,lý×ì iýy -9
.BW þG ,Ý1416 ,pzñèA ô ¥ÎBHÇéè ¦õuC|æA oAk ,þñývc ÙpyA ëBíW þéÎ lýu {yõÞ úG ,þGpÛèA ÿônè ¦kõíèA ÐýGBñü ,îýøApG… òG óBíýéu ,ÿqôlñÚ -10
.Ý1388 ,óApùO ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,þÖBßèA ,JõÛÏü òG lídì ,þñýéÞ -11
.}1364 ,îÚ ,p¿PhíèA fpy þÖ pHPÏíèA ,òvc òG p×ÏW ,þéc ÜÛdì -12
.ï1963™Ý1383 ,ûpøBÚ ,ï|çu…èA îDBÎk ,lídì òG óBíÏð ,þGpÓì -13
.]BO þG[ ,îÚ ,ï|çvèA úýéÎ IèBÆ þGAC òG þéÎ ïBì…èA ,lícA ,þðAlíø -14
354 € ±Œ^º\ @ 211/1 € Ýô~¾ ªýº -1
ö ûoBG ok þøBOõÞ UdG
Ê Alùz
© èA lýu òývdèA úé©èAlHÎ þGA RpÃc
óBzüAö úýñÞ òüpO|oõùzì . QuA îèBÎ oBâkoôpK JBhPðA ,îuA òüA ô QuA òývc oAõâorG ó@ ïBð
pK píÎ . QuA lýùz©èA ô ïõéËíèA ô FAlùz©èA lýu óBzüA JBÛèA òüpOoõùzì ô ,QuA úéèAlHÎ þGA
2,ly lèõPì RpXø ïoBù^ ëBu óBHÏy ïõu o k 1.QuA ëBu Q×ø ô ûBXñK RpÃc ó@ QÞpG
òG lürü óBüpßzè Quk úG |çG pÞ o k ,RpXø qA îßü ô Q¿y ëBu ïApdèA ïpdì îøk o k ô
oAõâorG olK BG ëBu þu . QÖo Býðk qA }oAõâorG lª„W úÞ kõG úèBu {y .lýuo RkBùy úG úüôBÏì
QìBìA Rlªì îø ëBu ûk ô kõG }oAõâorG okApG BG ,olK RkBùy qA lÏG ëBu ûk ô kpÞ þâlðq kõg
. QuA RpÃc ó@
o k îø þüBøqBýPìA ,lñPvø AoAk QýG êøAö úíø úÞ þHvð ô þHvc êüBÃÖ pG ûô|çÎ Ê òývc
.koAk ï|çvèA îùýéÎ QýG êøA óBýì
QùW òüA qA . lñPvø ôA Ié¾ qA úíø ï|çvèA îùýéÎ òüpøBÆ úíDA úÞ QuA òüA qBýPìA òýèôA
. QuA ûly eüp¿O qBýPìA òüA úG úÞ ûlì@ ïpÞ A ëõuo qA þOBüAôo
lýuõG|þì Ao ôA RpÃc ô kõG úPvzð ïpÞ A ëõuo òìAk ok Ê òývc “ :lüõâ|þì þuoBÖ óBíéu
õŸG¯A ¶¥¯ªXŸd¸èA ò¹G¶A ³¥¯ªXŸd¸èA ´Q¸ð¯A ¶¥¯ªí¶D¯B¸èA õŸG¯A ²ïB´ìA ¶CB¸èA Ÿò¹GA ŸïB춹|æA ´Q¸ð¯A ¦´kB¯ªvèA õŸG¯A Ÿl¶ý¯ªvèA ´Q¸ð¯A :kõìpÖ|þì ô
ô|þìBìA pvK ô|þìBìA õO ,þðBâorG olK ô þâorG õO 3. ¹îŸùŸí¶DB¯Ú ¹îŸùŸÏ¶uB¯O ´ô ´à„H¸éŸ¾ ¹ò¶ì ®¥´Ï¹v¶O ²YX´Ÿd¸èA
QXc ó@ ô ,þüAlg ÿBø|QXc olK ô þüAlg QXc pvK ô þüAlg QXc õO ,þðBìBìA olK
463/1 € þñýéÞ-1
†œð†íø -2
347/2 € ~ý×ì ªýº -3
54
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
úWpÖ þèBÏO úéèA êXÎ lªídì ë@ îDBÚ óBð@ òýíùð ô lñPvø õO êvð qA úÞ lðp×ð úð lðôAlg ÿBø
”. QuA ØüpzèA
ûlýíùÖ ,kõy úÏWApì iüoBO úG pâA — QuA ôA RkBùy óõøpì ï|çuA RBýc ïôAlO úÞqBýPìA òýìôk
kõG ûlðBíð ï|çuA qA|þìBð ,kõHð oAõâorG ó@ QýG êøA RoBuA ô Êòývc ïBýÚ pâA úÞ kõy|þì
òývc “ þñÏü 1,ò„ý¹v´cŸ ò¹ì¶ Bð¯A¯ ô´ £ªñì¶ ò®ý´v´cŸ :lüBìpÖ|þì ûoByA óAlG ïpÞ A ëõuo úÞ QuA ó@ ƒ
lñPuAõg|þì þPÚô ,lñÞ|þì ûoByA qBýPìA òüA úG Êòývc ïBìA ”. îñývc qA rýð òì ô QuA òì qA
BG pâA“ :þñÏü 2;Ÿï|篪vèA ²ï¯|ç¹u¶CB¸èA þ¯é´Ï¯Ö ´lü„r´ü ŸQ¹Ï´üB´G ¹õ¯è :kõìpÖ lññÞ êýídO ôA úG Ao lürü BG QÏýG
úíªDA ô ïpÞ A ëõuo RBíéÞok RoBHÎ òüA pýËð ô ” lðAõg Ao ï|çuA údOBÖ lüBG ,îñÞ QÏýG krü
.kõy|þì ûlük kBüq RpÃc ó@ RAoBüq ô òüpøBÆ
ò„ý¹v´dŸé¸è¶ óª¯A¶ :lüBìpÖ|þì ïpÞ A ëõuo ,Bùèk ok QuôA QHªdì ÿBø|úéÏy ,Ê òývc qBýPìA òýìõu
. A«l´G´A¯ ´kpŸ¹HO¯ ò¹è¯ x
„ Bñ©¯èA „Jõé³Ú³ þÖ¶ ¦o´A´pc´
”.Qvýð þðly }õìBg râpø úÞ QuA oô úéÏy Bùèk o k þPHdì ,Ê òývc ÿApGBðBíø“
BÎk QGBXPuA ô QuA B×y ôA QGpO ok úÞ QuA òüA Ê òývdèA úéèAlHÎ þGA qBýPìA òýìoBù^q
3.QuA þÏÇÚ ô îévì ,RBüAôo pËð qA ôA pùÇì ïpc o k
ûAo o k Qynâ ô ÿoBÞ AlÖ ô ÜzÎ Ê òývc úÞ QuA ó@ ,QuA þâorG qBýPìA úÞ îXñK qBýPìA
qA ÿoBývG ,kõHð AoõyBÎ qôo o k Êòývc ïBìA oBÞ pâA Q×â lüBG ô ,kpÞ þñÏì «|çíÎ Ao Alg
:lüõâ|þì AoõyBÎ qôo ok Êòývc . kpÞ þñÏì ly|þíð Ao RBÓè ô îýøB×ì
,¦®lª¯ŸÎ ô´ ¥®ÛS¶ £G„ ë´r´ð¯ p¬ì¹A¯ ꄩ޳ £Ö¶ £è¶ Q
´ ð¸A¯ ô´ ¦¬lªy¶ ꪶ޳ þÖ¶ £D¶BW´o´ Q
´ ð¸A¯ ô´ J
¬ p¹Þ¯ ꪶ޳ þÖ¶ £P¶Û¯S¶ Q
´ ð¸A¯ ùŸé©¯èA¯
Ÿú³P¸è´r¸ð¯A ³ªôŸ l´Ï¸èA ¶úý¶Ö ŸQ´í¸z´ü ´ô ŸÜü¶l¯ª¿èA ¶úý¶Ö Ÿë³n¸h´ü ´ô ³¥¯éý¶d¸èA ¶úý¶Ö ³ê¶Û¯S ´ô ŸkA´öõ³×¸èA ú¶ý¶Ö ŸØŸÏ¸Ã´ü ¶ªî´ø ¹ò¶ì ¹î¯Þ
´ ô ¬ ¥ í ¹ Ï ¶ ð ¶ ª ê ³ Þ ³ ª £ ¶ è ´ ô ´ Q ¸ ð B ¯Ö ® ú ¯ P ¸ × ¯ z ¯ Þ ´ ô ª £ ñ ´ Î Ÿ ú ¯ P ¹ W ¯ ª p ¯ × ¯ Ö ´ á A ´ õ ¶ u ¹ ò ¯ ª í ´ Î ´ à ¹ ý ¯ è ¶ A þ © ñ ¶ ì « ¥ ´ H ¸ Ò ´ o ´ à ¹ ý ¯ è ¶ A Ÿ ú ³ O ¹ õ ¯ ß ¯ y ´ ô ´ à G
4.¥¬H´Ò¸o´ ê
ª¶ Þ³ þùP¯ñ¸ìŸ ô´ ¥¬¯ñv´c´ ꪶ޳ ŸIc¶B´¾
òì pG ú^ pø ok . þPvø õO þPhu pø ok òì lýìA ô þPvø õO þíÒ pø ok òì ûBñK ! Alg ÿA“
koô@|þì ok {LO úG Ao ëk úÞ þüBø|îÒ qA oBývG ú^ . þPvø òì ÿ|ûlññÞ ÿoBü ô ûBñK õO ,koô@ ÿôo
QüBßy ô ïkõíð oAnâAô õO úG ,lñÞ|þì kõñzg Ao òíyk ô ûlðBìok Ao ÜýÖo ô lñÞ|þì îÞ Ao ûoB^ ô
117 € úüõèõÚ ò‹… -1
. 110/2 ۱μ -2
82/4 € Žõº„ ±ùº ò‹… -3
80 €þìõýÚ -4
55
Ê …~ù»è… ~ý¶ òý·¥è… úéè…~ŒÎ þ‹… –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
õO wK .ÿkpÞ ÐÖk Ao îÒ ó@ õO ô ,õO pýÒ úG úð îPyAk õO úG ÈÛÖ úÞ þPHÒo ÿApG ïkpÞ õO úG Ao ó@
Üc ûAo ok ,koAk ú^ pø ôA ” .þüõO þüô[email protected] pø ÿBùPñì ô þPvø þGõg pø ô QíÏð pø IcB¾
òýñ^ ûBãéPÚ ëAkõâ o k ô ,Ao oAõgpýy ê×Æ þPc ô k|æôA ;JBd¾A ;ëBýÎ ;ëBì ;lñÞ|þì AlÖ
:lüõâ|þì
BƒÞ¯Ao´A¯ £¹ß¯è¶ ë´Bý´Ï¶è¸A Q
Ÿ ¹íP¯ü¹¯Aô´
BÞA´õ´ø £Ö¶«ApªÆ³ Ü´é¸h¯è¸A Q
Ÿ Þ¸´pO¯
1Bƒ®ÞAõ´u
¶ þèA¶ kŸAõö׳è¸A òª¯c´ Bí´è¯
B«GqA¶ I
ª¶ dŸ¸èA þÖ¶ £¶ñP¯Ï¹Ç©¯Ú¯ ¹õè¯ô´
îz^ óBãPvGAô úíø qA õO RBÚ|çì ÿApG ô îPynâõO ûAo ok rý^ úíø qA ,wÞ úíø qA ! Alg ÿA “
løAõhð êüBíO õO pýÒ ÿõu úG òì ëk ,ïõy ûoBK ûoBK õO QHdì ûAo o k pâA ! Alg ÿA . ï lýyõK
” .kpÞ
ô QªükõHÎ QÛýÛc ,Alg úG óBÖpÎ ô îéÎ QÛýÛc ,þèBÏO úéèA þèA pýu óBíüA QÛýÛc QuA òüA
QÎBXy QÛýÛc ô ;QÛýÛc ô ;úéèA ÿõu Bì qA Qynâô AõÛO QÛýÛc QuA òüA . úéèA þèA¶ FBñÖ
QÛýÛc QuA òüA . oBâqôo|lªì ô orW ok kõg òPgBHð ô w×ð pG úHéÒ ô òíyk pG úHéÒ ÿBñÏì úG
ô Alg ÿApG ÐÂAõO QÛýÛc ;Qíco ô QÖCAo ÿBñÏì ;RôBhu QÛýÛc ;þãðAkpì ô R¯ªõ³P³Ö
òüA . oAkpÞô oBP×âok QÒ|çG ô QcB¿Ö ÿBñÏì òüA ,îéc ïõù×ì òüA| ;Alg òük ô Alg Ýõéhì
úG ólýuo ÿBñÏì ;úéèA êýHu þÖ kBùW QÛýÛc ô ;QèAlÎ ïõù×ì ô ;QuBýu QÛýÛc QuA
pHìBýK QüAôo þñÏì BXñüA qA . QýðBvðA êüBÃÖö úíø úÞ QuA òüA ïBXðApu ô ;QùW pø qA JõéÇì
QüAlø ÕAp^ òývc “ :þñÏü 2.¶¦B´X¯©ñèA ³¥¯ñý¶×´u´ô ÿlŸù¸èA ŸfB´H¹¿¶ì ´ò¹ý´vŸd¸èA ¯ªó¶A :kõìpÖ úÞ ïpÞ A
þ¯è¶A ´p³Ë¸ñ´ü ¹ó¯A ¯ªI´c¯A ¹ò´ì :QuA û kõìpÖ ïpÞ A ëõuo pâA ô kõy|þì ïõéÏì ” . QuA RBXð þPzÞ ô
3. ò
„ ¹ýv´dŸè¸A þè¯A¶ ¹p˳ñ¸´ýé¸Ö¯ F¶B´ívª¯è¸A ô´ Å
„ o¹C|æA ꄹøA¯ I
ª¶ ´cA¯
òýìq kApÖA òüpO|JõHdì QýG êøA ô Alg krð úÞ þvÞ úG lñÞ pËð koAk Quôk úÞ pø :þñÏü
. QuA þñÏì òýíø úG ,lñÞ pËð òývc úG ,QuA óBí[email protected] ô
4.A«lG´A¯ ´f|¯çׯè¸A Ô¯³éH¹´ü ò
¹ è¯ þ©¯ñδ Ø
´ ©¯éh¯O¯ ò¹ì´ ô´ l´ù¸zPu¹¶A £G„ ܪ¯d¶è¯ ò¹ì´
ïBýÚ òüA o k QÞpy ô lñÞ ØéhO úÞ pø ô kõy|þì lýùy ,lüBýG òì BG ô klðõýK òì úG úÞ pø “
. ly løAõhð oBãPuo râpø ,lñßð òýðõg
.•¶… û¬±Þ êÛð ë†ì|æ… þù}ñì 1 ~é› °¬ € ú\Œ¥í#è… ž…±Ïì Ž†}Þ Øèõ‡ì ²… ÿ… úý÷±ì òí °¬ …° °†Ïº… ò‹… (û°) þíÚ š~¥ì -1
57/4 € ªü°…õ}è… ª¶†ð @ 52/4 € ³›†Ïíè… úöñü~ì € þð…±¥‹ -2
. 228/3 € Žõº„ ±ùº ò‹… @ 17/2 € ±Œ^\º -3
330/44 € þ·éœì -4
56
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
´óB¯Þ ¹ò´ì :îýðAõg|þì kõíð QÞpc |çGpÞ úG Iy ó@ eH¾ úÞ . úüôpO Iy Ê òývcö úHÇg ok
ok Ao {ðõg løAõg|þì úÞ pø“ 1.Ÿúéè¯A|´FB¯y ó¶A «A´l¯Ò ´óõ³é¶cA´o B¯©ð¶B¯Ö «Al¯Ò B¯ñ´Ï´ì ¹ê´c¹p´ý¸é¯Ö B¯ñý¶Ö Ÿú¯P´X¹ùŸì «|æ¶mB´G
úéíW òüA pýËð ô ”.kpÞ îýøAõg QÞpc AkpÖ Alg ÿoBü úG Bì . lñÞ QÞpc Bì BG AkpÖ ,løk Bì ûAo
.kõy|þì ûlük kBüq Êòývc ïBìA RBíéÞ ok
àü| ,RkBùy úG îéÎ BG ïBýÚ ,lyBG lý×ì ïBýÚ ÿApG úñýìq ô lyBG ûpÆBhì ok ï|çuA pâA Q×â lüBG
òyôo Ê òývc ïBìA ÿBø|úHÇg qA . kõG òýñ^ Ê òývc ïBýÚ ô ;QuA úíø ÿApG þñükö ú×ýÊô
QÞpc úñülì qA úÞ ÿqôo óBíø ïBìA .QuA úPyAk oApÚ lüly ûpÆBhì ok ï|çuA òük úÞ kõy|þì
:lüBìpÖ|þì òýñ^ ,lñÞ|þì
¶ ôŸpϹí¹è¯B¸G„ p´ìŸA ó¹A¯ Q
Ÿ W¹p´g¯ Bíð©¯A¶ ô´ B«íè¶Bʯ |¯æô´ A«lv¶×¸ìŸ |¯æô´ A«pǯG´ Z¹pŸg¸A¯ î¹è¯ £ð©A¶
p´ýu¶A¯ ô´ p„߯ñ¸íŸè¸A ò„δ þùðA ô´ Ù
2. ¤lª¯W
´ ¥¶ìª¯³A þÖ¶ f´|窯¿èA I
´ ³éƸ¯A ô´ £G„A¯ ô´ ¤lªW´ ¦¶´pýv¶G„
qA þùð ô ÙôpÏì úG pìA pÆBg úG òì ïBýÚ úßéG| ;îéÊ ô kBvÖA ô ë|çgA ÿApG ïA|û kpßð ïBýÚ òì“
ïªlW QìA ok luB×ì f|ç¾A ô Ê òýñìöõíèApýìA ïolK ô ïpÞ A ëõuo ûAo ókAk óBzð ô pßñì
úHÇg ó@ o k ô lðAõg|þì úHÇg ƒ lðkõG RkBùy ÿBªýùì úíø úÞ þPÚô — |çG pÞ o k ô ”.lyBG|þì
:lüBìpÖ|þì
R
´ õ¹í´è¸A ÿ´o´A¯ |æ þð©A¶ ô´ ú¶éèA F¶BÛè¶ £²Ö òŸì¶õíŸè¸A I
„ Ò¯pýè úŸñ¸Î´ þø´Bñ¯P¯ü´|æ ê´Æ¶BHè¸Aô´ ú¶G êŸí´Ï¹üŸ|¯æ ܪ¯d´è¸A óª¯A¯ ó´ô¹p´O¯ |¯æA¯
3. «Bìp´G´ |©æ¶A ´òýí¶è¶BË
© èA Ð´ì´ ¦¯Bý´d´è¸A ô´ ¦«kBÏ´u´ ©|æA¶
þÖpÆ qA .QuA û kõG ûpÆBhì o k ï|çuA úÞ kõy|þì òyôo Ê òývc ïBìA RBðBýG úðõâ òüA qA
Êòývc ïBìA ïBýÚ ÿApG| ,îýP×â Ê òvc ïBìA eé¾ö ûoBGo k «BÛGBu úÞ óBñ^ ,BÃPÚA ô úñýìq
. QuA þùèA ú×ýÊô àü RpÃc ó@ ïBýÚ Q×â lüBG wK .QuA ûkõG îøApÖ
úP×â ëBíWA oõÆ úG úÞ ú`ð@ qA BìA . koAk ê¿×ì þGBPÞ úG qBýð Ê òývc ïBìA ïBýÚ „ê¯é¶Î þuopG
.îýñÞ|þì úÖBÂA ÿpÇulñ^ ,kõ¿Ûì eýÂõO ÿApG Bìô lükpâ òyôo oAõâorG ó@ ïBýÚ QéÎ ,ly
püBÓì , ïpÞ A ëõuo RBüAôo óõ^ ô kBùð òýñìõöíèApýìA ÿBW úG Ao pßGõGAC ,ûlÎBu þñG ú×ýÛu
ëõuo qA QüAôo êÛð qA þÖpÆ qA ô QÖpâoApÚ àvíPvì >ú¶éèA J
Ÿ BP¯Þ¶ Bñ¯HŸv¹c´< oBÏy ,kõG oBÞ òüA BG
QyAk ïpÞ A ëõuo qA QüAôo l¿ðBK pßGõGA úÞ lññÞ|þì êÛð þPc . ly|þì QÏðBíì A«lüly úéèA
367/44 € õíø -1
. 241/3 € Žõº„ ±ùº ò‹… -2
224/3 € Žõº„ ±ùº ò‹… @ 160/2 €±Œº -3
57
Ê …~ù»è… ~ý¶ òý·¥è… úéè…~ŒÎ þ‹… –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
ûlÎBu þñG ú×ýÛu oBÞ ,kõy ûlñvG ó@pÚ úG pâA lðlük|þì ó@qA wK . kq {[email protected] ïkpì óBýì ok Ao ó@ úÞ
þùð þñÏü ;ly ÐüBy>ó„@p¹Û³è¸A £Ö Ø
¶ 驳߯P©¯èA ô´ Ü„íª³Ï´P©¯èA ò„δ Bñ¯ýùð³< :oBÏy QùW òüA qA ,kõy|þì þTñg
ú^ ,}ôo òüA úÞ QuA ïõéÏì.îüqAlðA Qícq úG Ao kõg ô îýñÞ pß×O ô êìBO ó@pÚ ok îüA ûly
,lì@ {ýK ï|çuA ÿApG úÞ ÿpãük QHý¿ì .kqBu|þì ÿA|û kAoA þG ô pßÖ þG ,RôB×O þG QªìA
úHÇg o k ÊòýñìöõíèApýìA ô lýuo kõg ZôA úG óBíTÎ QÖ|çg o k úÞ kõG þOBÛHÆ Ù|çPgA
:lñÞ|þì ûoByA ó@ úG úýªÛz¶¸Ûy¶
1.²ÐýG„ª¯pèA ¥¯P¹Hð¯ ê
„ G„¶|æA ¥¯í´¸Ã¯g ú¶éèA ë´Bì´ ó´õŸíÃ
¶ h¸ü´ ú¶ý¶GA¯ õ³ñG´ úŸÏ´ì´ ï´B¯Úô´
,lÏéG|þì Ao Bù×éÎ úÞ ÿpPy pýËð Ao óBðBíévì ëBíèA QýG ô lñPÖpâ Ao óBíTÎ ÙApÆA úªýìA þñG “
” .lðlýÏéG
Ao ï|çuA ÿ|úüBK úÞ kõG ÿoBGok ÿBøBíð þðBcôo qA RBüAôo êÏW ,lì@ {ýK úÞ ÿpãük QHý¿ì
:îüoô@|þì oBývG RBüAôo ó@ óBýì qA QüAôo úðõíð àü Bì ô kpÞ|þì ërèrPì
´ Bñ¯ì´ ô´ ÿrªÏŸè¸A ô´ R
´ |©¯çèA î¹P³ü¹A¯p´Ö¯A¯ AC¯p´Ú¯ AmB¶Ö¯ ò´ýÞpz¸íŸé¸è¶ ú¶éèA ëŸõuŸo´ BøACp´Û¯Ö¯ î²X¹ñ©¯èA ¦³oõ´uŸ Qè¯r´ð¯ Am¯A¶
¥T¯è¶BT©¯èA R
à
´ è¶nG„ Aôpª³u´ ó´õÞ³p„z¸íŸè¸B¯Ö þW´p¹P³è¯ òª¯ù´P³Î´Bׯy¯ þ´éϟè¸A ܟýð¶Ap´Ó¯è¸A à
´ é¸O¶ ë´BÚ¯ ô´ ú¶í¶Ö¯ þÖ¶ óŸBǯýz©¯èA £Û¯è¸A¯ ÿp´g¸|³æA¸
2. úŸÏ´ì´ ´óõÞ³p„z
¸ Ÿíè¸A l´X´u´ ô´ ú¶éèA ëŸõuŸo´ l´X´v´Ö¯
´R©|çèA Ÿî³P¹ü¯A´p¯Ö¯A úü@ þPÚô ô lðAõg òýÞpzì ÿApG Ao ûoõu ïpÞ A ëõuo ,ly ëqBð îX¯©ñè¯A ûoõu þPÚô
qôo Bùð@ QÎB×y ƒ BùPGŸ — þèBÎ ÿBøpýy lüõãG úÞ kBùð pHìBýK òøk ok óBÇýy ,lðAõg Ao ÿrªÏŸè¸A ô´
óBð@ ,kpÞ ûlXu pHìBýK óõ^ ô lðly kõñyõg úP×â òüA qA òýÞpzì . QuA ô[email protected] koõì QìBýÚ
. lðkpÞ ûlXu rýð
ÿ|úèBCvì .lñÞ|þì ØýÏÃO Ao pHìBýK ô ó@pÚ ô ï|çuA ÿ|úüBK úðõã^ RBüAôo úðõâòüA QuA ïõéÏì
úÞ pø úÞ úüôBÏì óBìq o k «B¾õ¿hì ,ly Bìp×íßc óBðBíévì pG úÞ kõG þHýXÎ JBÎoA pãük
êTì þ¿hy úÞ ly ûkBì@ úñýìq ,êüBvì òüA ÑõÚô pSA ok îÞ îÞ . lñPzÞ|þì Ao ôA ,lýzÞ|þì w×ð
:lüõãG ïkpì óBýì ok QcAp¾ ëBíÞ BG lürü
ë¹r´ð¯ þ®c¹ô´ |¯æ ô´ |F´BW´ ®pH´¯g ¯
|çÖ¯ à
¶ 鸟íè¸BG„ yBø´ Q
¹ ´H϶è¯
?lñÞ ïBýÚ úÞ kõHð|þì|çuA ú×ýÊô ô ïq|æ ,ïBýÚ ÿApG BÃPÚA ô úñýìq kõWô BG Ê òývc ïBìA ÿApG Bü@
36/1 € úÒ|çŒè… ùð -1
󆶆ñº°ô†¨ ô û~ì„ ( 77-76/2 ) ÿ±ŒÆ ªü°†{ °¬ Üýð…±Ò úöð†·Ö… . ~ü„ þì ô±ºõ¨ ó…õ› †ü þ‹„ Õ±ì Ñõð àü þñÏì ú‹ úÞ •¶… Üýð±Ò †ü Ýõð±Ò Ðí› Üýð…±Ò -2
.~ýü†ì±Ö úϛ…±ì 349-340 Á 1 ž •ü~‹… Õô±Ö " ½²°… †‹ Ž†}Þ ú‹ ±}»ý‹ Ñ|çƅ ÿ…±‹ .~ð… û¬±Þ êÛð ÿ±}»ý‹ Ž†{ ô Ž„ †‹ …° ó„
58
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
þGA RoBüq ô ÿoAkArÎ úG ÐWAo ï|çvèA îùýéÎ òüpøBÆ úªíDA úÞ QuA òüA Q×â lüBG úÞ ÿrý^
ó@ qA þÃÏG ok .lðA|ûkpíy ó@ pG þâorG ÿBø|JAõS ô lðoAk oBývG }oB×u Ê òývdèA úéèAlHÎ
úÏýzèA êDBuô IcB¾ úÞ Ao oBývG RBüAôo ó@ qA þßü Bì .lðA|úP×â Qü|æô ÿBýcA Ao ó@ Qé©Î RBüAôo
.îýüõâ|þì ûoBG òüAok ÿp¿Phì eýÂõO wLu ô îüoô@|þì ûkõíð êÛð êüBuô o„Ar´ì JBPÞok
w
Ÿ è¶BX´í´è¸A à
´ é¸O¶ óª¯A¶ ë´BÛ¯Ö¯ .î¹Ï´ð¯ ë´BÛ¯Ö¯ ó´õS³lª¯dP¯O¯ ô´ ó´õvŸé¶X¹O¯A¯ ê„ý¹Ã
¯ ×³è¶ ë´BÚ¯ úŸð©¯A¶ ïŸ|çvª¯èA ú¶ýé¯Î´ ú¶éèAl¶H¹Î´ £G„A¯ ò¹Î´
´ô ŸûB¯ñ¹ý´Î ¹Q¯ÂB¯×¯Ö Ÿû´l¸ñ¶Î Bð¹p¶Þ³m ô¶A B¯ð´p¯Þ¯m ¹ò´ì Ÿêý¯Ã³Ö B´ü . B¯ð´p¹ì¯A þ´ý¹c¯A ¹ò´ì Ÿú©éèA ´î¶c´p¯Ö B¯ð´p¹ì¯A AõŸý¹cB¯Ö BŸù³ªH¶c³A
1! p„d
¹ ´Hè¸A l¶G´q´ ê´T¸ì¶ Q
¹ ð¯BÞ¯ õ¹è¯ ô´ úŸG´õð³m³ ú©éèApׯү J
„ BG´n³èA f²B¯ñ´W o´l¹Ú¯ õ¹è¯
qA ô lýñýzð|þì ArÎ wèBXì o k Bü@“ :kõìpÖ úÞ lñÞ|þì êÛð Ê ÝkB¾ ïBìA qA oBvü òG êýóÖ
ûlðq Ao Qü|æô úÞ ÿkApÖA lñÞ Qíco Alg| :| kõìpÖ .ÿ[email protected]| :îP×⠔ ?lýñÞ|þì kBü Bì IüB¿ì
,þvãì ëBG oAlÛì úG þPc ,lñÞ úüpâô kõy kBü Bì qA ôA krð Bü lñÞ Bì kBü úÞpø !êýÃÖ ÿA .lññÞ|þì
”.BøBüok ØÞ oAlÛì úG þPc kqpì|~A|þì Ao ôA óBøBñâ Alg
QuAõg|þíð Ê òývc . kõG þÓýéHO ô þ×ÆBÎ ïBýÚ úßéG ;kõHð|þìBËð ïBýÚ ,Ê úéèAlHÎ þGA ïBýÚ
kõGBð Ao óAôpì þñG ô úýªìA þñG ô lürü Qý¿hy QuAõg|þì úßéG ;koAkpG Ao Bølürü ô lürü Àhy
QùW òüA qA . lñÞp×ñPì Qìõßc qA Ao ïkpì ,lðAoõzG Qìõßc úG Ao ïkpì ,lñÞoAlýG Ao ïkpì ;lñÞ
kpÞ QÞpc úßì qA ôA ,lðlì@|þì úßì úG ZõÖ ZõÖ ïkpì þPÚô ô QÖo óôpýG úñülì qA þ×hì oõÇG
þÓýéHO ô þ×ÆBÎ þðApñhu ô QÖo|þì óAlýì úG údéuA óôlG þøBâ úÞ òüA pG ûô|çÎ AoõyBÎ qôo ô
oAlýG úÞ kAk|þì îvÚ ó@pÚ úG Ao óBð@ ô kpG|þì óAlýì úG Ao ó@pÚ þøBâ úÞ òüA pG ûô|çÎ ô ,kõíð|þì
þWõì ïBXðApu ô ,lðkpÞ lýùy {ðBPuk ÿôo Ao ôA úÞ kpG óAlýì úG rýð Ao }oAõgpýy ákõÞ ,lðõy
. lì@ lülK lürü pßzè óBýì ok þÖ|çPgA ô kBùð pýSCBO AoõyBÎ p¿Î úÞ kpÞ kBXüA |çGpÞ ok
Êòývc RpÃc óAlðBg RoBuA ,pãük Zõì ó@ ô lñÞ ÿôpýK ÿpãük Zõì lüBG Ao Zõì òüA
Zõì ,lñPyAk úÞ þOBÓýéHO úÇuAô úG ,óBzOoBuA úÇuAô úG Ê òývdèA úéèAlHÎ þGA óAlðBg .kõG
QvýG Rlì ok úÞ ûly úP×â þPc . kpÞ kBXüA|þì|çuA àèBíì úíø úßéG ;ïBy ô úÖõÞok þíýËÎ
ïBýÚ qA lÏG ëBu QvýG Rlì o k þèô ;lzð ÐÚAô îø J|çÛðA àü Ê òývc ïBýÚ qA êHÚ ëBu
ëBu ok ô úªýìA þñG Qèôk ,ïôk ëBu ok ó@ ©„þÆ úÞ kAk jo J|çÛðA QvýG qA pPzýG ,Ê òývc
. 616 € þíÚ @ 278/44 € þ·éœì -1
59
Ê …~ù»è… ~ý¶ òý·¥è… úéè…~ŒÎ þ‹… –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
. ly ûlý^pG óBýuBHªÎ Quk úG óAôpì þñG Qèôk ,îPvýG
FArÎ Zõì ,ïõªu Zõì ó@ ô lðBíG ûlðq Zõì ó@ BO lñÞ klì lüBG ÿpãük þíüAk Zõì Ao ïôªk Zõì òüA
RkBùy }ôo úßð@ pG ûô|çÎ ÿoAkArÎ .QuA Ê òývc RoBüq ô ,þðq úñýu ,úüpâ ,þüApu úcõð
úÇuAô úG lðAõO|þì QüB×Þ BG pHøo ô ,kqõì@|þì óBvðA úG Ao ÿoôpK RkBùy ô oBTüA ô ÿoBÞ AlÖ ô
óõøpì rýð|þìõíÎ î驳ϴO¯ ô îýéÏO ó@ pG úÖBÂA ,kpýâ ûpùG ïkpì RBuBvcA qA úPuk ó@ ô wèBXì ó@
qA ,òPÖpð îéÊ oBG püq ô QÎBXy ,QìBÛPuA ,pH¾ «B¾õ¿g w×ð IünùO . QuA wèBXì òüA
òýðAõÚ qA QuA óõðBÚ ôk ókõíð ûlðq ,wèBXì úðõâ òüA pãük {Ûð . QuA ó@ îýÛPvì RApSA
. lyBG pßñì qA þùð ô ÙôpÏì úG pìA úÞ ï|çuA åorG
kBXüA ,àükrð ô oôk qA RoBüq ,ArÎ ÿBø|úPuk ,ArÎ wèBXì êýßzO ,Ê òývc ÿApG úüpâ
óõg òPyAk ûBãð ûlðq| ;QuA Qü|æô òPyAk ûBãð ûlðq ,úðBg B©Ûu ô úªýñývc êTì þüBøBñG
úG ûpg|æBG BO ,QuA J|çÛðA fôo òPyAk ûBãð ûlðq ;QuA ëôªA Zõì ok QÞpy ,QuA Êòývc
.kõy ê¾Bc óBùW pG È©évO Øüp¯©zèA Ÿú´W´p¯Ö þèBϯO ŸúéèA ´ê¯ªX´Î úéèA ¥ªýÛ´G RpÃc }pHøAo Quk
,RoBüq ê¾A ,QuA ûly IOpPì wèBXì êýßzO pG ,RoBüq pG ,ÿoAkArÎ pG JAõS ÿ|úíø pâA
rìo ;úÏýy ÿBÛG rìo ;ÿqôpýK rìo ;wèBXì úðõâ òüA úÞ QuA òüA ÿApG wèBXì êýßzO ê¾A
BG äñøBíø Ao úíø ô ,ókoô@ Ê òývc î^pK püq Ao ïkpì ûpg|æBG ô ,Qü|æô ókpÞ ûlðq
.QuA ókõíð {Ölø ô Êòývc
ÐGBñì
:úÒ|çHèA Yùð pG ûô|çÎ
.ï1956™Ý1376 ,ÙpyA ØXð ,þHPÞ îÊBÞ lídì {yõÞ úG ,IèBÆ þGA ë@ IÚBñì ,þéÎ òG lídì ,Jõ[email protected] pùy òGA -1
.BO þG ,Ý1417 ,þì|çu…èA pzñèA ¥vuõöì ,þìõýÚ kAõW {yõÞ úG ,RAoBürªèA êìBÞ ,lídì òG p×ÏW ,úüõèõÚ òGA -2
.ï1985™Ý1405 ,RôpýG ,¥íª³ÓèA ØzÞ ,þvýÎ òG þéÎ ,þéGoA -3
.Ý1413 ,îÚ ,rWBÏíèA ¥ñülì ,îyBø ,þðApdG -4
.ï1993 ™Ý1414 ,RôpýG ,kBHÏèA þéÎ úéèA YXc ¥ÖpÏì þÖ kByo…èA ,óBíÏð òG lídì òG lídì ,lý×ì iýy -5
.ï1879 ,ólýè ,iüoBO ,püpW òG lídì ,ÿpHÆ -6
.Ý| ,îÚ ,ÿpDArW ÿõuõì IýÆ {yõÞ úG ,pýv×PèA ,îýøApGA òG þéÎ ,þíÚ -7
.}1374 ,îÚ ,òývdèA ¥×ýd¾ ,kAõW ,þìõýÚ -8
.Ý1388 ,óApùO ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,£ÖBßèA ,JõÛÏü òG lídì ,þñýéÞ -9
.ï1983 ™Ý1403 ,RôpýG ,oAõð|CæA oBdG ,pÚBG lídì ,þvéXì -10
»ûoBG ok þøBOõÞ UdG
´ dŸèA òG þªé¶Î´ ; kBXu RpÃc
Ê ïoBù^ ïBìA òýv
QuA kBXªu ô òülGBÏèA òüq RpÃc ó@ JBÛèA òüpOoõùzì ô QuA þéÎ oAõâorG ó@ áoBHì îuA
}oAõâorG olK óõ`íø oAõâorG ó@ píÎ Rlªì . QuA òvdèAõGA ô líªdìBGA¯ ôA úýñÞ òüpO|oõùzì ô
.lì@ Býðk úG RpXø qA Qzø ô þu ëBu ëôª|æA ÿkBíW îøkrðBK Apüq 1;QuA ëBu Q×ø ô ûBXñK
olK BG ëBu úu ô QvýG B«HüpÛO ô QuA Ê òýñìõöíèApýìA RkBùy qA êHÚ ëBu ôk oAõâorG ó@ lèõO
2. QuA ëBu oBù^ ô þu oAõâorG ó@ QìBìA Rlì . kpÞ þâlðq }oAõâorG
QuA óApüA ûBykBK3 kpâkrü pPgk }o kBì ô koAk Ê òývc óõ^ ÿolK Ê kBªXu RpÃc
.lðBuo|þì òývc ïBìA úG Ao pPgk òüA ûkBÏèA ÝoBg oõÆ úG Üc QüBñÎ Quk úÞ
úíªDBC¯è¸A J
Ÿ A¯ Ê òývc ú`ðBñ^ ô kõy|þì òüpøBÆ úíDA qA p×ð úð okBì úÞ QuA ó@ óq òüA QÖApy
úWô ï|çvèA îùýéÎ QýG êøA ú^pâ :þðBvðA êüBÃÖ pËð qA BìA .QuA úªíDB¯¸èA 絛A³ rýð óq òüA ,QuA
BìA ;Qvýð þðBvðA êüBÃÖ ô RB×¾ pËð qA óBð@ óBýì þÚpÖ aýø ô lðoAk êüBÃÖ úíø ok áApPyA
:koAk Ê òýñìõöíèApýìA óBylW úG þìªBO QøBHy oAkpÞ ô oBP×âpËð qA Ê kBªXu ïBìA
Ê kBX
ª u ïBìA óBíüA
kõWô óBøpG úÞ þvÞ ÿA“ ¶ú¶OAn„G ¶ú¶OA¯m þ¯é´Î ¯ªë´k ¹ò´ìB´ü :lüõâ|þì fBH¾ ÿBÎk ok Ê òýñìöõíèApýìA
£¯ñP¸é¯è¯ªk ´Q¸ðCA´ô ´à³P¸Ö´p´Î ´à„G :lüõâ|þì þèBíS ûrícõGA ÿBÎk ok rýð kBªXu RpÃc ”! þPvø kõg
. 466/1 € þñýéÞ -1
. 139-137/2 € ~ý×ì ªýº -2
†œð†íø € þñýéÞ -3
61
Ê ï°†ùŸ ï†ì… òý·¥è… ò‹ þéÎ @¬†œ¶ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
.Q
´ ð¸¯A Bì´ o„k¹AC¯ î¹è¯|Q
´ ð¸A¯ ¯|æ õ¹è¯ô´ à
´ ý¹è¯¶A þñ¯O¯¹õδk´ ô´ à
´ ¹ýé¯Î´
pâA ô Rkõg úG ÿkõíð RõÎk ô Rkõg pG Apì ÿkõíð Qè|æk õO ô îPgBñy Rkõg úG Ao õO “
” . îPgBñy|þíð ApO ,ÿkõHð
òýñìöõíèApýìA úÞ QuA ÿkõùy óBíüA óBíø òüA ô lðBuo|þì Ao óBíüA ÿBùPñì ,RBíéÞ úðõâ òüA
1.|B«ñýÛ¶ü´ R
Ÿ ¹kk´qAC Bì´ FŸBÇÓ¶è¸A þ´è¶ Q
¹ ׯz¶Þ³ õ¹è¯ :lüBìpÖ|þì
óæ~A úÞ òì òýÛü pG ,ïlük|þì ô lük ÿpøBÊ îz^ òüA úG Ao Alg kõG òßíì ëBdì ÅpÖ pG pâA “
|”. ly|þíð ûkôrÖA| ,ïoAk Üc xlÛì RAm úG
kBXªu ïBìA îéÎ
ÐüBÚô ïBíO îvÚ Alg úG úÞ ,lýøAõg|þì ú^ pø lýupLG òì qA “ :lüõâ|þì Ê òýñìöõíèApýìA pâA
õªéÒ Bì ܄©c ok ïkpì úÞ ïlýupO|þíð pâA “ :lüõâ|þì rýð kBXªu RpÃc . îðAk|þì QìBýÚ qôo BO Ao
” . îP×â|þì QìBýÚ qôo BO Ao ÐüBÚô ,lññÞ
Ê kBXu ïBìA ÿAõÛO
ú´éèA|þ´¿
¶ ιA¯ ó¹A¯ þé¯Î´ Bù´Þ¶|¯çÖ¸A¯ Q
´ d¹O¯ Bì´| ô´¥¶Ï´H¹vª¯èA î´ýè¶BÚ|¯æA¸ Q
Ÿ ýǶιA³ õ¹è³ ú¶éèA ô´< :kõìpÖ|þì Ê òýñìõöíèApýìA
2> úŸP³¸éÏ´Ö¯ Bì´|¦¬´pý϶y
¯ ´I鸄W B¯ùHŸ³éu¹¯A|¥¬é¯í¹ð¯ £Ö¶
QuõK QùW þG ô îñÞ îéÊ ÿA ú^oõì úG úÞ lñøk òì úG Ao þPvø îèBÎ ïBíO pâA îvÚ Alg úG“
:kõìpÖ|þì rýð Ê kBXªu RpÃc ” . îñÞ|þíð ,ïpýãG ó@ óBøk qA Ao ÿõW
ŸÐül¶G´ ë´BÏ´¶×è¸A þÖ¶ ÿp„¹íÏ´¯è An¯ƒƒ´ø Ÿ úHª¯ƒcŸ pŸù¶Ë¸O³ Q
´ ð¸A¯ô´ ú´è|¯æ¸A þ¶¿Ï¹O¯
3 ŸÐýÇìŸ ŸId
¶ üŸ ò¹í´è¶ ª¯Id¶íŸè¸A|󪯶A úƒ¯ƒƒPϹƯ|C¯æ úŸª¶HƒcŸ Ÿpù¶Ë¸O³|Q
´ ƒ¸ƒñÞ³ ¹õè¯
IüBXÎ qA BÎkªA òüA òì óBW úG| !ÿoAk Quôk Ao ôA úÞ þñÞ|þì BÎkªA ô þñÞ|þì Qý¿Ïì Ao lðôAlg“
ÐýÇì úzýíø Iªdì Apüq ;ÿkpÞ|þì QÎBÆA Ao ôA ,þPyAk Quôk Ao Alg|þPuAo pâA .QuA oõìA
|”.QuA JõHdì
Ao ôA Apüq ;îñÞ Qý¿Ïì Ao lðôAlg úÞ QuA ëBdì :lüõâ|þì Ê kBªXu ïBìA rýð oBÏyA òüA o k
. ïoAk Quôk
ú ^é è … ú í Ï ð ~ ý ¶ ï õ ¤ ± ì … ° ó „ ú Þ ~ ð ¬ õ í ð ± ý · × { € þ ˆ † ù ‹ ª ý º ô þ ^ é ¤ ú ì † ^é Î ~ ñ ð † ì å ° ³ ‹ Š † í é Î ² … ÿ ° † ý · ‹ … ° Ø ü ± º ™ ü ~ ¤ ò ü … @ 2 7 / 3 € ( p ý v × O ) € þ ¶ õ è „ - 1
òì…~ކ ÿõð†‹ ó„ úÞ û¬õíð ó†ý‹ úü~϶ úíýé¤ ±}¨¬ û±^¤
\ ²… ÿ±Œ¨ òí °¬ Ýô~¾ ªýº …° ó„ ô û¬õíð êÛð 1 Ž 1 ž úýðBíÏñèAoAõðA Øü±º Ž†}Þ °¬ ÿ±ˆ…³›
.¬õí𠖆Œ÷… …° å°³‹ Š†ýŒð… ±‹ Ê þéÎ •ýé^Ãօ € Ùô±Ïì °õ{†}ßü¬ ضõü ò‹ ž†œ
^ ¤ ¸éœì °¬
218/2 € úÒ|çHèA Yùð -2
174/75 €15/67 €24/47 € þ·éœì -3
62
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
Ê kBªXu ïBìA RkBHÎ
òýWBPdì ô ApÛÖ ÿApG RBñÚ ô ÕBG kBXüA úG Bøqôo úÞ QuA ûly úP×â òýñìöõíèApýìA |ÿ|ûoBGo k
BùÒBG oBývG ú^| ,kõG òýñ^ rýð Ê kBªXu RpÃc . kpÞ|þì RkBHÎ eH¾ úG BO ô ,kõG ëõÓzì
úÞ kõG ÿªlc úG ôA| ûlXu ô RkBHÎ . ly kBXüA Bü [email protected] óApãük ÿApG óBzüA Quk úG úÞ RAõñÚ ô
1. ly IÛ©éì kBX
ª u ô òülGBÏèA òüq úG
ô|”|?òülGBÏèA òüq QuA BXÞ “| :kõy|þì JBÇg QìBýÚqôo úÞ ûly QüAôo ïpÞ A ëõuo qA
ûly QüAôo Ê pÚBG ïBìA qA 2. lü@|þì ô løk|þì JAõW Ê òývdèA òG þéÎ ïlðqpÖ úÞ îñýG|þì
{üBø úðõâ ô ,koq ôA Roõ¾ ô ,ûkpÞ ïoô ôA ÿBøBK ,RkBHÎ RpTÞ qA úÞ ïlük|þì Ao ïolK “ :úÞ
3|”. kõG úPvG úñýK ôA| ÿ|ûlXu êdì ô| ,fôpXì
|Ê kBXªu ïBìA QÖACo ô RõªPÖ ,RôBhu
BùHy òýñìõöíèApýìA . QuA ûkõG úðBý×hì oõÆ úG ApÛÖ ókpÞ ûoAkA Ê òýñìõöíèApýìA ÿBøoBÞqA þßü
þvÞ ú^ úÞ lñPvðAk|þíð þPc óBüAõñýG ó@ ô ,kpG|þì óBüAõñýG ÿ|úðBg úG ïrýø ô áByõK ,áAoõg
4.QuA û kõG òýñ^ Ê kBXu ïBìA úÞ QuA oõùzì òýgoªõì óBýì òýñ`íø . lñÞ|þì ûoAkA Ao Bùð@
ô ly QHd¾ Ê òýñìöõíèApýìA IÚBñì qA úÞ îükõG Ê ÝkB¾ ïBìA pÃdì ok :lüõâ|þì ÿôAo
pPzýG ,òýñìõöíèApýìA úG wÞ aýø QøBHy ô koAlð Ao òýñìõöíèApýìA êíÎ RolÚ wÞ aýø ly úP×â
qBíð QÏÞo oArø þøBâ BùHy . kpÞ|þì ûoAkA Ao ûkAõðBg l¾ úÞ QuA ûkõHð Ê òývdèA òG þéÎ qA
,Qzâ lýùy Ê kBXu RpÃc óõ^ úÞ QuA ûly QüAôo ò©ñvO êøA ÜüpÆ qA ”. lðAõg|þì
5. QuA û kpÞ|þì ûoAkA þ×hì oõÆ úG Ao û kAõðBg l¾ RpÃc ó@ úÞ ly òyôo
Ê kBX
ª u ïBìA løq
úG rW þvÞ úG ô þèBì úG þãPvHèk ô QuA ûkõG þñÏì ïBíO úG løAq Ê òýñìöõíèApýìA ú`ðBñ^
}oB×u kõg JBd¾A úG Anè .Ê kBXu ïBìA QuA ûkõG òýñ`íø ;QuA úPyAlð ëBÏPì ÿAlg
B´ù„G ´ô B´ù¹ý¯é´Î ¹î³ß¯©ð¶B¯Ö B´ý¸ðŸlèA „oA´l„G ¹î³ßý¶¾ô³A¯|æ´ô ¦´p¶g~æ¸A „oA´l„G|¹î³ß¹ý¯é´Î ,þ¶ðA´õ¯g¶A| ,þ„GB´d¹¾¯A| :kõìpÖ|þì
.BøŸôŸpí¹Ï¯O ¯|æ´ô BøŸôpŸH¹ÎB¯Ö ®¦p¯Ç¸ñ¯Ú Bý¸ð³ªlè¯A :´ò¶ýªü„oAõd¶é¸è ´ëB¯Ú|Ÿï|篪vèA ¶ú¹ý¯é´Î þ´vý¶Î|¯ªó¯A ¹î³ß¯Ó¯é´G B´ì¯A ´óõ³ß¶ªv´í¯PŸì
. 13/28 € þ»Î±ì -1
.23/1 € ÐDApzèA êéÎ € õíø @ 410 € þèBìA € Ýô~¾ ªýº -2
. 487/1 € þ¶±ŒÆ -3
. 148/2 € ~ý×ì ªýº @ 19/11 € þ·éœì -4
154-153/4 € Žõº„ ±ùº ò‹… -5
63
Ê ï°†ùŸ ï†ì… òý·¥è… ò‹ þéÎ @¬†œ¶ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
1. A«oAp´Ú¯ Bø´ôn³h
¶ P©¯O¯ ¯|æô´ Bý´ð¯ŸlèA ŸoAlª¯èA îŸß³¸éO¶ ? «AoAk´ „pd¹´Hè¸A Z²õ¹´ì þ鯴Π£ñH¹ü´ ò¹´ì :ë´BÚ¯ ô´
;îñÞ|þíð Bíy úG Ao Býðk }oB×u òì . lýyBG [email protected] úðBg IÊAõì ! òì óAokApG ! òì óAoBü ÿA “
óõüoªAõc úG þvýÎ RpÃc úÞ lüA|ûlýñzð Bü@ . lüA|ûkq äñ^ ó@ úG ô lýPvø Àüpc ó@ pG Bíy Apüq
[email protected] Zõì ÿôo þvÞ ú^|! lüqAkpLð }pýíÏO úG ô lüonãG ó@ ÿôo qA ,QuA êK Býðk :Q×â|þì
|” . lýyBG úPyAlð þãPvHèk ó@ úG ,QuA Býðk òüA Büok Zõì !? kqBu|þì úðBg
Ê kBX
ª u ïBìA QÎBXy
wéXì ok Ao Ê kBXu ïBìA oBP×âpâA ô ,QuA ïBÎ ô ÁBg krðBG q Ê òýñìõöíèApýìA QÎBXy
,îüpýãG pËð o k ïBy lXvì o k Ao oAõâorG ó@ ú„HÇg «B¾õ¿hì ô lürü wéXì o k ô kBüq òGA
. kõy|þì òyôo Bì pG rýð oAõâorG òüA QÎBXy|
úG ÿpHýg „I´c¹p´ì ô kôlŸH´Î „òG ôp¹í´Î êTì ÿkApÖA ÿApG óAlýì ok Ao kõg QÎBXy òýñìöõíèApýìA
ô lürü wéXì ô kBüq òGA wéXì ok Ao QÎBXy ,Ê kBªXu ïBìA ôA|þìApâ lðqpÖ ô kpG|þì oBÞ
. QuA ûkpG oBÞ úG ïBy lXvì ok ,pHñì ÿôo
Ê kBX
ª u ïBìA QuBýu
ûkBÏèA ÝõÖ ôA pýGlO ô ÿACo ô kõG ï|çuA oAluBK úÏýy ô þñ©u qA òýgoõì úíø oApÚA úG òýñìõöíèApýìA
,kõHð þéÎ pâA “| :þñÏü ;pŸí´ÎŸ à
´ é¯ù´è¯ þª®©é¶Î´|¯æõ¹è¯ :QuA úP×â koõì kBP×ø qA pPzýG píÎ úßðBñ^ ;kõG
2”. kõG ûly á|çø píÎ
ïBìA pýGlO úÞ lðlÛPÏì òýgoõì . kõG úÏýy oAluBK ëBu YñK ô þu Rlì o k ÊkBXu ïBìA
RBXð óAôpì àéíèAlHÎ ô lürü óõ^ þðBvÞ Quk qA Ao óBýÏýy qA ÿoBývG ô Ao úñülì| ,ÊkBXªu
. kAk
Ê kBX
ª u ïBìA îéc
lG òì úG úÞ îPynâ ÿkphýG ï[email protected] pG|“ :lðkõìpÖ óBzüA ô ûly êÛð ÿoBP×â òýñìõöíèApýìA ÿ|ûoBGok
rýð Ê kBXu ïBìA ÿ|ûoBGok ” . QuA ûkrð þÖpc ôA úÞ þüõâ ,ïkpÞ pËð Ùp¾ ôA qA . Q×â|þì
úÞ îP×â ôlG .Q×â|þì lG òì úG úÞ îPynâ þvÞ pG“ :lðkõìpÖ óBzüAô QuA ûly êÛð ÿoBP×â
107/70 € þ·éœì @ 43 € þèBì|CæA € ~ý×ì ªýº @ 65 € ëB¿hèA € Ýô~¾ ªýº -1
@ 583 € ÿ±ŒÆ @ 154/1 € ÿ~ñø þÛ}ì @ 85 € ¥` íD|æA ÀDB¿g € þ° Øü±º @ 36/4 € úýÛ×èA ûpÃdü |æ òì € Ýô~¾ ªýº @ 424/7 € þñýéÞ -2
64
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
1”.kqpìBýG Ao õO Alg ,þüõâ|þì Õôo k pâA ô ,lñÞ Qíco Apì ëBÏPì lðôAlg| ,þüõâ|þì QuAo pâA
Ê kBªXu ïBìA ÐÂAõO
ØÇè óBð@ úG ,kpÞ|þì þüõXèk óBð@ qA ,koõg|þì AnÒ óBð@ BG ,Qvzð|þì ApÛÖ BG RpÃc ó@
óApãük úG óBð@ ÿ|ûoBGok ô ,kõíð|þì þüApünK óBð@ qA ô kpÞ|þì oBÞ óBð@ ÿApG| ,kõG óBð@ ûBñK ô QyAk
. kpÞ|þì }oB×u
}A|ûp×u pu óBüAõñýG ô óBíýPü ,óApýÛÖ QyAk Quôk ,|Ê kBXu ïBìA úÞ lðoAk oApÚA óBvüõð iüoBO
. koAnãG óBð@ òøk ok AnÒ þPc ô lñÞ ûkBì@ Bùð@ ÿApG AnÒ ,lñýzñG Bùð@ BG ô . lñyBG
Ê kBX
ª u ïBìA QÒ|çG ô QcB¿Ö
QÒ|çG ô ,QuA ókpG oBÞ úG Ao BùèBTì ô ØüBÇè ,úüBñÞ ,qBXì ,òP×â òhu Jõg þñÏì úG QcB¿Ö
ô QcB¿Ö . QuA òPyAk rýøpK ûlüBÖ þG ï|çÞ ëõÆ qA ,òP×â òhu BXG ,òP×â Jõg òhu
:ûly úP×â úÒ|çHèA Yùð ÿ|ûoBGok úÞ ÿoõÆ| ,QuA úíø oApÚA koõì ,òýñìõöíèApýìA QÒ|çG
. ݄õ³éh¸í´è¸A ﲯ|çÞ¯ Ý´¹õÖ¯ô´ ܄è¶Bh¯è¸A ²ï|¯çÞ¯ ´óôkŸ
úükBXu úéìBÞ ¥×ýd¾ ,Ê kBªXu ïBìA” . QuA Ýõéhì ï|çÞ qA pO|æBG ô ÜèBg ï|çÞ qA pO|òýüBK “
o k úÞ ÿA ú×ýd¾ . lì@ løAõhð ô ûlìBýð ó@ óõ^ úÞ ÿA ú×ýd¾ . QyAk úÂpÎ óBùW úG Ao
,úÏýy QªýðBÛc ,ï|çuA RBýÎBíPWA ,ï|çuA Ý|çgA| ,ï|çuA QuBýu ,ï|çuA ÙoBÏì ,BÎk òíÂ
ûpg|æBG ô ,QÛýÛc ô Üc úG }oB×u ,îèBÊ ô îéÊ qA kBÛPðA ,ï|çvèA îùýéÎ QýG êøA QªýðBÛc
,2ó@p³Û¸èA|ŸQ¸g³A Ao ó@ îuA| ,òýÛÛdì úÞ ÿA ú×ýd¾.løk|þì }qõì@ Ao|þì|çuA ÙoBÏì ûoôk àü
lðAõO|þì úÞ kpÞ BÎkA QcB¿Ö BG þùéGA úÞ ÿA ú×ýd¾ .lðA|ûkBùð lídì ë@oõG q| ,QýG êøA êýXðA
3. kpì ô kpÞ Ýk¶ ,QvðAõPð ô QÖpâ Quk úG îéÚ óõ^ .koôBýG ó@ óõ^
Ê kBX
ª u ïBìA kBùW
òýÞpzì ô oB©×Þ Quk qA Ao ï|çuA QvðAõO úÞ QuA ï|çuA løBXì òüpPâorG Ê òýñìöõíèApýìA
ô {üBÛG| ,}kõWô BìA ;lzð úPzÞ |çG pÞ o k ú^pâ Ê kBªXu ïBìA }lðqpÖ þèô ;løk RBXð
. QuA ûkõG ï|çuA ÿBÛG êìBÎ {OoBuA
ô ólðBuo píS úG ô ÿoBý[email protected] ô ly úPyBÞ |çG pÞ o k úÞ kõG þPgo k Ê òývdèA úéèAlHÎ þGA ïBýÚ
. 157/4 € Žõº„ ±ùº ò‹… @ 13/11 € þ·éœì -1
76 € ¹ôô†Æ ò‹… -2
. 137/4 € Žõº„ ±ùº ò‹… -3
65
Ê ï°†ùŸ ï†ì… òý·¥è… ò‹ þéÎ @¬†œ¶ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
. QÖpâ ïBXð|A BùýéÎ úéèA ïçu ÿpHÞ Iñüq Quk úG ô Ê kBXªu ïBìA Quk úG ó@ qA ÿoAløBãð
úÂôo ô þðAõg úcõð ,úñülì o k Ê kBªXu ïBìA ÿBø|úüpâ ,RoBuA o k Ê kBªXu ïBìA pýGlO
û kBÏèA ÝõÖ kõG ÿkBùW ÐÚõì úG ,{ýðApñhu ëBu YñK ô þu Rlì o k RpÃc ó@ ÿBùýðAõg
. løk|þì óBzð Ao IèBÇì òüA ,iüoBO þuBýu êýédO úÞ {hG píS ô lý×ì
Ê kBX
ª u ïBìA ÿkpíðAõW ô õ×Î
úÞ|þìBãñø ô kpÞ QHÊAõì îXéì òGA qA úðõã^ úÞ lüõâ|þì Ê òýñìõöíèApýìA| ÿ|ûoBGok iüoBO pâA
ô ,kBPupÖ|þì ôA ÿApG Ao pãük îýð ô koõg|þì Ao þíýð| ;lðoô@|þì RpÃc ÿApG Ao ÿpýy ÙpÊ
oAlðBìpÖ :úÞ QuA ëõÛñì rýð Ê kBªXu ïBìA| ûoBGo k ,kõíð óAôApÖ }oB×u ô Qªý¾ô ôA ûoBGo k
ly pìA ô ly ëôrÏì óAôpì àéíèAlHÎ ÙpÆ qA ,kõG ûkpÞ óõg Ao Ê kBªXu ïBìA ëk úÞ úñülì
Ao ôA ô QÖo ôA krð Ê kBXu ïBìA .lññÞ òýøõO ôA úG ô lñüBýG ïkpì ô lðlñHG þPgo k úG Ao ôA úÞ
.lGBü RBXð ÿoAõg òüA qA úÞ kpÞ Ao ôA QÆBuô óAôpì àéíèAlHÎkrð ô kAk ÿoAlèk
oBývG îéÊBùð~A úG Apüq ïoAk xpO {ðAoBü ô Ê òývdèA òG þéÎ qA Q×â|þì ëôrÏìoAlðBìpÖ ó@
1.ïkpÞ
Ê kBX
ª u ïBìA Qý¿hyô QùGªA³
oAõâorG ó@ Qªý¿hy þâorG þèô| ;kõG ÐÂAõPì oBývG úÞ ûly úP×â Ê òýñìöõíèApýìA ÿ|ûoBGok
.Ê kBXªu ïBìA }rürÎ lðqpÖ QuA òýñ`íø . kõG Íõ×dì úíø óBýì
úÞ ly ÐðBì QýÏíW RpTÞ ô kõG ûlì@ Yc úG àéíèAlHÎ òG ïBzø úÞ QuA ÈHÂ iüoBO o k
ÊkBX
ª u ïBìA úÞ kõG úPvzð ô úPgAlðA þypÖ ôA ÿApG ÿA úyõâok wK . lñÞ ï|çPu¹A¶ Ao k¹õ´u¹BC¯è¸A|pŸX´c´
.kõíð ï|çPuA oªpßì RpÃc ô lñPÖo oBñÞ ïkpì ,lýuo kõu|æA pXc úG þPÚô ô ly ÙAõÆ koAô
ôA úG òýñ^ ïkpì úÞ QvýÞ kpì òüA :lýupK óBýÖApÆA qA þßü . ly QcAoBð û kBÏèA ÝõÖ ïBzø
þé¿
´ ×ì ûlý¿Ú úøAlHè¸A þ„Ö ,kõG BXð@ ÝkqpÖ| !îðAk|þíð :Q×âô kpÞ êøBXO ïBzø !?lðoAk ïApPcA
IÚBñì ok ûlý¿Ú ïBíO .îüoô@|þì Ao ûlý¿Ú ó@ qA QýG lñ^ Bì . kôpu Ê kBªXu ïBìA ÿ|ûoBGok
:QuA kõWõì Jõ[email protected] pùy òGA
ïŸpª´dƒè¸Aô´ ꪳ¶dƒè¸Aô´|úŸÖ³p„Ϲ´ü Q
Ÿ ¹ýH´è¸Aô´ úŸO¯BCƸô´ FŸBdǸH´¸èA Ù
Ÿ p„ϹO¯ ÿn¶©¯èA An¯ø
163/4 € Žõº„ ±ùº ò‹… -1
66
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
ŸîƒÏ´ð¯| ŸúƒDŸ|¯æ Q
¹ ð¯BƒÞ¯ lŸùª³z¯©¯PèA |¯æõ¹ƒè¯ ¶ ûl¶ƒª³ƒƒƒùz¯O¯ þƒÖ¶|©¯æA¶|È©³Ú¯ |¯æ ë´BƒÚ¯ Bƒ¯ì
Ÿîv¶P¯H¹ü´ ´òýƒƒƒƒƒƒc¶ |©¯æA¶ îŸé©¯ƒ¯ßüŸ Bí´ƒÖ¯ úP¶G´Bù´´ì ò¹ì¶ þÃ
¯ Ó¸üŸô´ F«Býc´ þÃ
¶ Ó¸üŸ

´ P¯¹ÏƒìŸ ô´|þ¬Xñ¸Ÿì|î¹ùŸGŸp¹³Úô´ p®×¸ƒƒ³Þ îùŸ³ÃÓ¸GŸ ô´ ªòük¶ îùŸHª³cŸ¬pz¯Ï¹ì´ ò¹ì¶
î¹é¶ß¯è¸A ú¶G„ ï®õP³h¸ì´ô´ Å
¬ ¹pÖ¯|ꪬ³Þ þÖ¶
|î¹øŸ pŸÞ¸¶m|ú¶éèA „pÞ¸¶m ÅlϹƒG´ ﮪl¯ Û¯ìŸ
— Qvýð {ì|çÞ o k ,úð . lñuBñy|þì Ao ôA ïpc ,êc ,Alg úðBg ,qBXc úÞ QuA ÿkpì òüA
ok lªùzO pâA ô ,lüõâ|þì ŸúéèA|¯©æ¶A ´úè¶A|æ úÞ ƒ lùªzO ok rW lñÞ|þì ûkoô@pG úzýíø Ao êDBu QWBc
úßð@ ÿApG ,klñG|þì ôpÖ Ao Bùíz^ óBìkpì BG koõgpG ïBãñø| ;kõG ÿ[email protected] úzýíø ,ôA ¶úð| ,kõHð qBíð
pãì ,lñüõâ|þíð ôA BG òhu ô koAk ôA úÞ þPùGŸA QùW úG ,lðlñG|þì ôpÖ îz^ óApãük ô ,koAk Býc
þßükrð ô JpÚ³ .QuA p×Þ Bùð@ ÄÓG ô QuA òük Bùð@ I
ª cŸ QìBýÚ qôo . lñÞ îvªHO oAõâorG ó@ úÞ
lÏG QuA ÿrý^ pø pG ïªlÛì Bùð@ îuA ô Bùð@ kBü BøqBíð ok . QuA BùðBvðA RBXð ô ûBñK óBð@ úG
,úìBÚA ok Alg îuA qA lÏG qBíð ok þñÏü ƒ kõy|þì ïBíO óBð@ îuA úG BøqBíð. ëBÏPì ÿAlg îuAqA
.QuA QýG êøA îuA qBG| ,kõy|þì úP×â[email protected] lùzO ok úÞ IéÇì [email protected] ô — QuA QýG êøA îuA
oBÏyA òüA úG î¯èBÎ êøA pâA|þìBW|úP×â úG ô QuA ûly ûlüqpì@ oBÏyA òüA úG ÝkqpÖ úÞ ûly úP×â
1. koAk BW ,lðõy ûlüqpì@
Ê kBX
ª u ïBìA þâlðq
þ¶Ö ´ô ŸR¹p´H´¿¯Ö :lüBìpÖ|þì úÒ|çHèA Yùð o k . kõG îÆ|çO pK Ê òýñìöõíèApýìA þâlðq îýðAk|þì
ô îz^ ok ÿoBg úÞ þvÞ pýËð IüB¿ì ok ïkõíð pH¾ “ :þñÏü 2þ´X¯y „ܸé´d¸èA þ¶Ö ´ô ÿlÚ|„ò¹ý´Ï¸èA
oBývG Ê òýñìöõíèApýìA þâlðq qA ÊkBªXu ïBìA þâlðq þè ô|”.lyBG úPyAk õéâ ok þðAõhPuA
,{OBüBñW ó@ô úüôBÏì óBìq ok . lì@ Býðk úG òý×¾ äñW úcõHŸd¹GŸ ok RpÃc ó@ . kõG pO|îÆ|çOpK
Ê òýñìöõíèApýìA I¶u úÎBy¶A Bü ,óBýÏýy þÏíW úPuk ÿBøoBPzÞ BG Ao úüôBÏì.kpÞ AlýK }oôpK
lñ^ ó@ qA ÿqôo pø úÞ| ,RoBuA ô |çGpÞ| ÿ|úuBíc ,lÏG .QuA ûlük BøqBíð qA lÏG ô Bø|úHÇg ok
ÿ|úýÃÚ .kBùð pu QzK }olK QýG êøA BG Ao lürü wéXì ô kBüq òGA wéXì ,QuA åpì oBG
.kpÞ ûløBzì Ao óBðBíévì òìAk pG QuA þãñð úÞ ûpªc´
127-126 € þíÚ š~¥ì -1
46 € úÒ|çŒè… ùð -2
67
Ê ï°†ùŸ ï†ì… òý·¥è… ò‹ þéÎ @¬†œ¶ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
ô kAk ïBÎ êPÚ oõPuk ô kBPupÖ úñülì úG pßzè oArø YñK BG Ao þ¿hy| ,QñÇéu ïôk ëBu lürü
1.kõíð ï|çÎA fBHì kõg óBüpßzè ÿApG Ao úñülì qôo úu
Ao úªý×ñc òGlídì úéíW òì ô îyBø þñG| ÿ|úíø úÞ — QuA pýG q òG úéèAlHÎ ÿ|úªýÃÚ løBy ôA
òG óAôpì løBy ƒ lzð Ü©Öõì ,lýuo òíyk óõ^ ô lðAqõvG úÞ kõíð ÐíW IèBÆ þGA IÏy ok
óAôpì àéíèAlHÎ Qìõßc løBy . kõG ï|çvèA îùýéÎ QýG êøA Qhu pu òíyk úÞ kõG îßc
óBýì ok úÞ QuA Øuõü òG ZBXªc óAlðq þðAlðq . QuA þ×ÛS Øuõü òG ZBXc }oAlðBìpÖ BG
Bùð@ áAoõg|“ :lüõâ|þì óAõýd¸èA ³¦Bý´c ok ÿp´ý¹ì¶k ô kõG óAlðq ó@ ok þðAlðq oArø ûBXñK ,þðBGBýG
ïpW úG ,kõG p×ð oArø l¾ qA pPzýG oBPzÞ løBy . kõG pPvÞ Bg ó@ pPzýG úÞ kõG óBð ú¾pÚ ôk
ó@ qA qôo pø þèô ;kpÞ þâlðq Býðk òüA ok ëBu Q×ø ô ûBXñK . ï|çvèA îùýéÎ QýG êøA BG þPuôk
. kõG þøBãéPÚ oAõâorG ó@ ÿApG
.«Býª´c U
Ÿ Ï´¹HüŸ ï´¹õü´ ô´ lù¶z¸P³u¹A|ï´õ¹ü´ ô´|l´¶èôŸ ï´õ¹´ü|ú¶ý¹é¯Î´ ïŸ|çvª¯èAô´
ÐGBñì
:úÒ|çHèA Yùð pG ûô|çÎ
.BW þG ô BO þG ,pýv×O ,þuõè@ -1
.ï1956™Ý1376 ,ÙpyA ØXð ,þHPÞ îÊBÞ lídì {yõÞ úG ,IèBÆ þGAC ë@ IÚBñì ,þéÎ òG lídì ,Jõ[email protected] pùy òGA -2
.ï1989 ™Ý1409 ,RôpýG ,ÙB×g lìBc {yõÞ úG ,JAõGC|æA ePÖ ,þuõì òG þéÎ ,xôôBÆ òGA -3
.Ý 1406 ,lùzì ,þñýìA ÿkBø lídì {yõÞ úG ,¥íD|CæA ÀDB¿g ,òývc òG lídì ,þÂo Øüpy -4
.Ý1417 ,RôpýG ,þèBìA ,þéÎ òG lídì ,Ýôl¾ iýy -5
.} 1362 /Ý 1403 ,îÚ ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,ëB¿hèA ,õíø -6
.ï1966 ™Ý1385 ,ÙpyA ØXð ,ÐDApzèA êéÎ ,õíø -7
.}1363 /Ý 1404 ,îÚ ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,úýÛ×èA ûpÃdüæ òì ,õíø -8
.ï1993 ™Ý1414 ,RôpýG ,kBHÏèA þéÎ úéèA YXc ¥ÖpÏì þÖ kByo…èA ,óBíÏð òG lídì òG lídì ,lý×ì iýy -9
.Ý1403 ,îÚ ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,þèBì|CæA ,õíø -10
.Ý1417 ,îÚ ,ÿlùèA ï|çÎBCG ÿoõèA ï|çÎA ,êùu òG êÃÖ ,þupHÆ -11
]BO þG[ ,îÚ ,ÿkõídì lícA {yõÞ úG ,lypPvíèA ,püpW òGlídì ,ÿpHÆ -12
.Ý1388 ,óApùO ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,þÖBßèA ,JõÛÏü òG lídì ,þñýéÞ -13
.ï1989 /Ý1409 ,RôpýG ,ëBíÏèArñÞ ,þéÎ ,ÿlñø þÛPì -14
.ï1983 ™Ý1403 ,RôpýG ,oAõð|CæA oBdG ,pÚBG lídì ,þvéXì -15
]BW|þG ô BO þG[ , ¥ýéÏèA ëõ¿×èA ,þíÚ Vldì -16
.BO þG ,îÚ ,þ×Xð òülèA JBùy lýu {yõÞ úG ,ÜdèA ÝBÛcA fpy ,úéèAoõð ,þzÎpì -17
Ùô±Ïì ±ý Ò ó † ì ¬ ± ì ± ü † ¶ ² … ô ~º ú}»Þ þè…õì ô ±›†ùì ô °†¿ð… ô ¼ü±Ú ²… ( ¹†ñº בּì) ¹ † ð û õ › ô ² … ± × ð ~ ¿ } × ø ú Þ û¬±Þ •ü…ô° ÿ±ø² ²… þñü…~ì -1
€~ð~ýì†ð " û±^¥
# è… ¬|æô#… " …° ó†»ü… ô ¬±Þ ~èõ}ì †ð² ~ð²±Ö ±øõº þ‹ ó² °…³ø û±¤ úÏڅô ²… ~ϋ ...•Ö° °†íº ú‹ ò{ °…³ø û¬ òýèõ}Ûì € ~ýŒÎ ô ±^¤ ô ¬±ì ô ó² ²…
. ( ó…±ù{ ’†Ÿ þù}ñíè… úí}{ ) ~ð¬±Þ †ð² û±Þ†‹ ±}¨¬ °…³ø †‹ úÞ •¶… þð†ì±Ö ëô~^è… °†Œ¨… °¬ ô ó² °…³ø û¬ ±ãü¬ þèõÚ ú‹ ô
»ûoBG ok þøBOõÞ UdG
Ÿ Ú¶BG ;þéÎ òG líªdì RpÃc
Ê îXñK ïBìA ïõ³éϟèA p
RpÃc ó@ ëõuo RpÃc úÞ QuA pÚBG ôA oõùzì IÛè ô ,lªídì oAõâorG ó@ áoBHì îuA
óBzüA áoBHì píÎ ô p×ÏWõGA¯ ,RpÃc ó@ oõùzì ú»ýñÞ 1.kõìpÖ IÛ©éì IÛè òüA úG þOBüAôo þÆ© Ao
IWo ëôA o k . kõG ëBu Q×ø ô ûBXñK Ê òývc óByoAõâorG lW ô oAõâorGolK píÎ êTì
lýèô òG îýøApGA Quk úG 2RpXø qA 114 ëBu ok ô ly lèõPì ,Ý. ƒø Q×ø ô ûBXñK ëBu IWp´íèA
ly ÐÚAô |çGpÞ ú»uBíc úÞ kõG úèBu úu . lükpâ lýùy ô ïõívì àéíèAlHÎ òG ïBzø oõPuk úG ô
oAõâorG olK BG ëBu oBù^ ô þu ,|çGpÞ ÿ|úuBíc qA lÏG .kõìpÖ ûløBzì Ao |çGpÞ oAõâorG ó@ô
3.kõG ëBu û kqõð B«HüpÛO RpÃc ó@ QìBìA Rlªì .kBùð pu QzK Ao þíÆ|çOpK þâlðq ,kõg
ó@ ÿokBì lªWô Ê òývc ïBìA óBzüA ÿolK ªlW .koAk úíDA óBýì ok qBýPìA ôk ÊpÚBG ïBìA
´ô òý¯ü„õ¯é´Î ò¶ì ®ªÿ„õ¯é´Î< :ûly úP×â óBzüA ©„Üc o k QùW òüA qA . QuA Ê òvc ïBìA RpÃc
. QuA AoAk Ao û kBÏèA ÝõÖ qBýPìA QHvð pËð qA4>òýªýí¶yBø ò¶ì ®£í¶yBø ô òýªýí¶ÆBÖ ò¶ì ®£ªí¶ÆBÖ
ïBìA qA .kõG úuªlÛì ô úíèBÎ oBývG þðq Ê òvc ïBìA pPgk úíÆBÖ óBzüA okBì úÞ òüA «B¾õ¿g
ûlzð ûlük {éTì òvc ïBìA k|æôA óBýì ok úÞ kõG ÿA úÛülª¾ ïlªW < :kõìpÖ úÞ ûly êÛð ÝkB¾
kõG úPvzð ÿoAõük ÿBK ïokBì < :lüBìpÖ|þì ô lñÞ|þì êÛð óBzüA qA þOkBÎ „ݹp¯g rýð ô 5>QuA
úÞ QuA û kAlð ómA lðôAlg úÞ þ×Ç¿ì ªÜc úG õzð ÈÚBu :Q×â ïo kBì. Qhüo ôpÖ oAõük úÞ
268 / 1 € þ¶±ŒÆ -1
472/1 € þñýéÞ -2
†œð†íø -3
498 / 1 € þ¶±ŒÆ -4
†ùé\˜ì& û…‡±#ì… ò
& ·
# ¥
# è… &ë„ þÖ á°#~\}íè# ú_Û#ü~^&¾ •ð#†Þ : 469/1 € þñýéÞ -5
69
Ê îœñ ï†ì… ïõéÏ腱چ‹ @ þéÎ ò‹ ~í¥ì –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
. 1>Qynâ ó@ ÿBK qA ïA|ûlªW BO lðBì þÚBG oAõük ÿõy ÈÚBu
ÙoBÏì oBzPðA ú^pâ .kõy|þì Jõvdì úÏýy þãñøpÖ J|çÛðA oAnâ úüBK ÿô úÞ ó@ pãük qBýPìA
.ly ÿoAnâ úüBK pÚBG ïBìA Quk úG þèô ;QÖpâ Roõ¾ Ê ÝkB¾ ïBìA Quk úG úÏýy
kõWô QéÎ úG . lðkõG p×ñPì Bùð@ qA ïkpì . kõG ëAôq úG ôo úýìA þñG Qèôk Ê pÚBG ïBìA óAoôk ok
þâorG op ,QyAk úÏýy ÿApG þâorG Ð×ð úÞ òüA pG ûô|çÎ úÞ ,rürÏèAlHÎ òG píÎ óõ^ þvÞ
qA þvÞ pø ô kõG ûlì@ lülK|þì|çuA àèBíì ok úÞ ÿlüly Ù|çPgA ô QyAk úýìA þñG ÿApG rýð
ïBìA|ö úèBu ûkqõð QìBìA ëõÆ ok úÞ óBñ^— lðkpÞ|þì pýýÓO QÎpu úG B×ég ,kpÞ|þì ïBýÚ ÿA úyõâ
òG píÎ ,àéíèAlHÎ òG óBíýéu .àéíèAlHÎ òG lýèô :lðlì@ oBÞ ÿôo ú×ýég YñK ,ÊpÚBG
RpÃc ó@ ÿApG þHuBñì QýÏÚõì wK . àéíèAlHÎ òG ïBzø ,àéíèAlHÎ òG lürü ,rürÏèAlHÎ
ô úªìBÎ qA þðBâorG .lüBíð qBÒ@ þíéÎ J|çÛðA úÞ lì@ lülK ,kõG ûly ÕoBÖ úýìA þñG îéÊ qA úÞ
lðkpÞpzPñì Ao ï|çuA ÙoBÏì ïBXðApu ô ØüBÇè , ÜüBÛc ô lðly ÐíW óBzüA ÙApÆA ok ú¾
ª Bg
Ÿú¯©ð¯B¶è ¶ú„G ´I¯©Û³è :lüõâ|þì oõËñì òGA . QuA ûkAk pÚBG IÛè óBzüA úG ïpÞ A ëõuo QùW òüA qA .
.Пuª³õ©PèA pŸÛ©³H´P©¯èAô ú¶ýÖ Ð´uª¯õ´O¯ ô ȯ´Hñ¯PuA ô´ ú´¯é¾A¯ Ù
´ p´Î´ ô´ î´é϶èA ´pÛ¯G´
QgBñy Ao|þì|çuA ïõéÎ úüBK . QuA îéÎ û»lñÖBßy óõ^ QuA IÛè òüA úG IÛ©éì ,Ê pÚBG ïBìA “
. QuA úÏuõO þñÏì úG pÛ¯HO ú»züo ô ”. kAk úÏuõO Ao ó@ô kõìpÖ áok Ao ó@ ÑôpÖ ô
:QuA ûkõìpÖ ÿoB¿ðA úéèAlHÎ òGpGBW úG ïpÞ A ëõuo úÞ lññÞ|þì êÛð ú¾
ª Bg ô úìªBÎ
A¯m¶B¯Ö ,«ApÛG ´òýªý„H¯©ñèA ´îé¶Î Ÿp³ÛH´ü ®l¯ªí´dŸì Ÿú¯è ŸëB¯ÛŸü „òý´vŸdèA ´ò¶ì £è «Al¯è´ô ´þÛé¯O þP´c þ¯ÛH¯O ó¯A Ÿà¯yõŸü Ÿp„GB´W Bü
2.ïŸ|¯çª¯vèA „ £©ñì¶ ûŸACpÚ¯BÖ¯ úŸP¯ýÛè¯
þñÞ|þì RBÚ|çì QuA líªdì {ìBð úÞ Ao Ê òývc k|æôA qA ÿkpì ô þðBì|þì ûlðq õO ! pGBW ÿA “
ï|çu þPÚô pGBW ”. óBupG ôA úG Ao îì|çu ,ÿlük Ao ôA úÞ|þìBãñø .lÖBßy|þì Ao BýHðA îéÎ ôA úÞ
ûqôo lñ^ òüA o k úÞ òÞ Qªý¾ô“ :lðkõìpÖ RpÃc ,lýðBuo Ê pÚBG ïBìA úG Ao pHìBýK
,îvÚ Alg úG !pGBW ÿA :lðkõìpÖ RpÃc ?þüõâ|þì BXÞ qA :Q×âô QvüpâpGBW ”.ÿpýì|þì
Ê pÚBG RpÃc .QuA ûkõìpÖ QüBñÎ òì úG QìBýÚ qôo BO Ao ûlñü@ ô úPynâ îéÎ îèBÎ oBâkoôpK
kByoA ok lý×ì .QuA ûkpÞ ÿrüo ûkõèBy ôA Ao|þì|çuA ÙoBÏì ô òük oBzPðA óõ^ ;lðA|ûlýìBð pÚBG Ao
.†œð†íø -1
197/4 € Žõº„ ±ùº ò‹… -2
70
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
ô ÿoB¿ðA úéèAlHÎ òG pGBW pýËð ;lðkõG ûlðBì úÞ úéèA ëõuo JBd¾A qA ÿkApÖA“ :lüõâ
òýìA ,þðBýhu óBvýÞ ,þ×ÏW pGBW pýËð BùÛÖ pýÒ ôBùÛÖ qA òýíévì FBuöôo òýÏGBO qA óBâorG
êÛð QüAôo Ê pÚBG ïBìA qA ,onñì òGkBüq ô þÏÖBy ,àèBì ,ú×ýñcõG¯A ,þÎAqôA ,ÿp´øŸq ,áoBHì
,ÿqôpì´ ,þÖBßuA¶ ,kôAkõGAC ,IýÇg ,|þì|çu ,ÿom|çG ,ÿpHÆ pýËð þñý׶ñ©¿ìŸ òýñ`íø .lññÞ|þì
ÿBíéÎ qA kApÖA òüA 1. lññÞ|þì êÛð QüAôo Ê pÚBG ïBìA qA îø pýÒ ô }BÛð ô ÈývG ,þðBù×¾|æA
ò©ñvO êøA ÿBíéÎ qA ÿoBývG ô ,lðA|ûlýuo ïBìA pÃdì ÄýÖ úG óBð@ qA þÃÏG úÞ lñPvø úªìBÎ
qA þßü úHýPŸÎ òG î¯ß´c þPc . QuA ûkõG {üõg óBìq îèBÎ òüpPâorG ,RpÃc úÞ lðoAk oApÚA
:QuA úP×â2 ò´ýí¶uª¶õ´P¯íŸéè¶ ¶RBüBè¯ à
´ ¶èm þÖ óª¯A¶ :ú×üpy úü@ òüA pýv×O ok úìBÎ åorG oBývG ÿBíéÎ
ò G ú é è A l H Î . Q u A ´ ò ý ¶ í ¶ ª u ´ õ ¯ P Ÿì q A p Ú B G l í d ì î v Ú A l g ú G þ ñ Ï ü ; > . î Ÿ ù ñ ¶ ì ª þ ¶ é ´ Î Ÿ ò G Ÿ l ¯ ª í ´ d Ÿ ì ú é è A ´ ô <
¹ A¯ l¬c´A¯ l´ñ¸Î¶ F´Bí´é¯ÏŸè¸A Q
Ÿ ü¹A¯o´ Bì´ :lüõâ|þì ,QuA úìBÎ ÿBíéÎ qA rýð ôA úÞ BÇÎ
þG„A¯ lñ¸Î¶ îùŸñ¸ì¶ B«íé¸Î¶ pŸÓ¯¾
3.î®é©¯Ï´P¯ìŸ úŸð©¯B¯Þ¯ ûŸl¸ñζ ¥¶H´¹ýP¯ÎŸ ò
´ G¹ î´ß¯dè¸A Q
Ÿ ü¹A¯o´ l¹Û¯è¯ p¬×¯Ï¹W´
à^õÞ Ê pÚBG ïBìA krð úÞ lðoAlñK à^õÞ Ao {üõg òýñ^ þvÞ krð úÞ Ao óAlñízðAk ïlülð “
ô Ê pÚBG ïBìA JBd¾A ÁAõg”.kõG kpâBy àü ÈÛÖ Ê pÚBG ïBìA krð úHý¯PŸÎ òG î¯ßc .lðkõG
ûkBÏèA ÝõÖ kApÖA þèô . lðp×ð oArø òülñ^ qA pPzýG ,lññÞ|þì êÛð QüAôo ôA qA úÞ ÿkApÖA òýñ`íø
QuA òüApG úÏýy ÑBíWA . lñPvø úÏýy phÖ Q×â lüBG A«lªW úÞ lðoAk kõWô Bùð@ óBýì ok ÿqªpHìŸ
lñOoBHÎ p×ð {y ó@ ô lñPvø JBd¾A óAkpâBy úÞ Bùð@ òýÏGBO ô úéèA ëõuo JBd¾A óBýì ok úÞ
úÞ ,úüôBÏì òG lürü ô îévì òGlídì ,oBvü òG êýÃ³Ö ,pý¿GõGA ,qõGphèA ,ÙôpÏì ûoAoŸq :qA
òüA lüõâ|þì ô 4,ûkpÞ QüAôo ÊpÚBG ïBìA qA QüAôo oArø þu îévì òGlídì êTì Bùð@ qA þßü
.>îüõãG lüBHð þvÞ úG úÞ QuA oApuA qA RBüAôo
òük|ÿ|úíDA óBýì ok ,koAk kõWô úíDA ÿApG úÞ þüBøqBýPìA pG ûô|çÎ þèBÎ qBýPìA ôk Ê pÚBG ïBìA
. QuA ûly ûoByA BøqBýPìA ó@ qA þÃÏG úG óBzüA óBG q qA ô lðoAk
Ÿê¹H´c Ÿò¹d¯ð ´ô ¶úéèA ŸI¸ñW Ÿò¹d¯ð :lðA|ûkõìpÖ RpÃc úÞ lñÞ|þì êÛð ÊpÚBG ïBìA qA Jõ[email protected] pùy òGA
þW´lª³èA eŸýG„B¿
´ ì´ ô´ ÿl´ùŸèA ¥³íª¯D¶A¯ òŸdð¯ ,úŸéèA îŸP¶hü´BñG„ ô´ úŸéèA eŸP¯×¸ü´ Bñ¯G„ ô´ ú¶Û¶é¸g¯ þé¯Î´ ú¶éèA ¥³í´c¹o´ òŸd¹ð¯ ô´ ú¶éèA
Ø
´ 驯h¯O¯ òì´ ô´ Ü´d¶è¯ Bñ¯G„ à
´ vª¯í´O¯ òì´ ,ó´ôŸpg¶|æA òŸdð¯ ô ó´õÛGBvª¯èA òŸdð¯ ô Bý´ðlª³èA ê„øBCè¶ ÑŸõÖ³pí´èA îŸé¯Ï´èA òŸdð¯ ô´
195/4 € õíø-1
( 218/1 € þñýéÞ) î\ýÛ\ì †íýÖ ê
\ ýŒ·
#^ è… ô# #óõí&¶#^#õ}#\íè… ò
\ ¥ð# : ~ü†ì±Ö þì (Ñ) ݬ†¾ ï†ì… ( 76 € 75 € ±œ¤) îýÛì ê
 ýŒ·
# &Œè# †ùð^#…&#ô -2
. 204/4 € Žõº„ ±ùº ò‹… @ 278/54 € ±Þ†·Î ò‹… -3
246 € ~ý×ì ªýº @ 195/4 € õíø -4
71
Ê îœñ ï†ì… ïõéÏ腱چ‹ @ þéÎ ò‹ ~í¥ì –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
¶úéèA þ¯è¶A ²îýÛ¯PvŸíèA ³ÉAp¶ª¿èA ´ô ŸÜüp¯©ÇèA Ÿòd¯ðô ¶úéèA Ÿï´p´c Ÿòd¯ð ô ´òý鯪X´dŸíèA| pÓèA ³¦´k¯B¯Ú Ÿòd¯ð .´Ý„p¯Ò B©ñÎ
¥¶è¯Bupª¶èA ПÂ
¶ õì´ òŸdð¯ ô ¦¶õªHª³ñ©³èA óŸl¶Ïì´ òŸdð¯ ô´ ZŸ¶Bùñí¶èA òŸdð¯ ô´ ú¶Û¶ég¯ þéδ úé©èA î²Ï´ð¯ òì¶ òŸdð¯ ô ꪯW´ ô rª¯Î´
„ò´í¶è ŸêýH¯ªvèA Ÿòd¯ð ´ô B¯ñ„G ´FB¯Ã¯Pu¶A ò´í¶è ŸZApªvèA Ÿòd¯ð ´ô ³¥¯ßD |ç´íèA ŸØ¶é¯Ph´ü B¯ñý¯è¶A ´ô „òü¶ªlè¶A ŸëõŸ¾³A Ÿòd¯ð ´ô
þ¯Ã´ì ò´ì Ÿp¶ÆB¯ñ¯ÛèA Ÿòd¯ð ô ŸoõŸvŸXèA Ÿòd¯ð ´ô ²ï|çu¶|æA ³¦´ô¹pŸÎ Ÿòd¯ð ô ¶¥©¯ñ´XèA þ¯è¶A ³¦AlŸùèA Ÿòd¯ð ô B¯ñ„G ÿl¯PÚA
´p´¿GA¯ ò´ì J
´ An¯Ï´èA ßñδ ŸúéèA Ù
Ÿ p„¿ü´ Bñ¯G„ ô´ ²î¯ËÎ|¯æA ŸïB¯ñvª¯èA òŸdð¯ ô Ü´d¶ì´ B©¯ñδ Ø
´ ©¯éh¯O¯ òì´ ô´ Ü´´HuA¯ B¯ñýé¯Î´
1.Bñ©ì¶´õùŸÖ¯ B¯ðpìB¯G„ n¯¯gA¯ ô´ BñÛ©¯´c Ù
´ ´pδ ô´ Bñ¯Ö¯p´Î´ ô´ Bñ¯G„
:QuA ïpÞ A pHìBýK qA þÏÇÚ RBüAôo ô ó@pÚ RBü@ úG ûoByA ú×üpy ú»HÇg òüA
Roõ¾ þñÏì úG úÞ úWô´ qA ú`ðBñ^ JpÎ ô QuA õéùK þñÏì úG IñW ,îýèBÏPì lðôAlg IñW Bì“
JpÚ³ û»kAoA ,I
Ÿ ñW´ qA ,lñÞ|þì RolÚ û»kAoA QuA Quk þñÏì úG úÞ lü´ qA ô lñÞ|þì RAm û»kAoA QuA
òüA .kõy|þì úP×â úéèA ´Iñ´W Bùð@ úG ,lðoAk Ao þùèA JpÚ ÿBùPñì QýG êøA óõ^ ô ,lñÞ|þì
:QuA p¹ì´qŸ û»oõu ok úÞ ÿA úü@ úG QuA ûoByA ÊpÚBG ïBìA »úéíW
lýüõãG úÞ òüA qA êHÚ lýñÞ úGõO “ :þñÏü 2¶úéèA „Iñ´W þÖ ŸQ©Æ ¯ªp¯Ö B´ì þ¯é´Î þO´pv´c B´ü ®wׯð ´ëõ³Û¯O ¹ó¯A
úG ÿAô ÿA :kõy|þì òýñ^ þñÏì ,pýv×O òüApGBñG ”! Alg »ûoBGok òì ÿpâ|Èüp×O ô òì úG ÿAô ÿA
»ú×üpy »úü@ úG QuA ûoByA úéíW òüA ,úéèA êHc îýüBì .îPyAlð QýG êøA BG ÿoBÞ ô pu úÞ òì
3. AõÚ³ª¯pׯ¯O ¯|æ ô´ B«Ïýí¶´W ú¶éèA „êHd
´ G„ AõŸí¿
¶ ¯PÎAô´
»úÏuAô Qíco »úéíW qA îýüBì >. lüõzð Ýp×Pì ô Alg îßdì óBívüo úG lýðrG äñ^ < þñÏü
;4>Fþ¯y ¯ªê³Þ Q´Ï¶u´ô þ¶P´íc´o ´ô < »ú×üpy »úü@ úG QuA ûoByA úéíW . koAk Bø|ûlñG pG úÞ oBâkoôpK
Alg »úÏuAô Qíco úÞ QuA ûlì@ RBüAôo o k .QuA úPÖpâApÖ Ao ÿrý^ pø òì Qíco þñÏü
ô QuA Bì êýèk úG BùPðA BO A lPGA qA îèBÎ QÛég úÞ îýüBì .QuA ï|çvèA îùýéÎ QýG êøA QÛýÛc
»úü@ úG ûoByA ,kõy|þì ûlük rýð RAoBüq o k úÞ úéíW òüA .kõíð Üég Ao îèBÎ Bì êýèk úG lðôAlg
î³ßý¯é´Î ŸëŸõu¯ªpèA ´óõ³ß´ü ´ô „xB¯©ñèA þ¯é´Î ´FA´l´ù³y Aõ³ðõ³ß¯P¶è «BÇ´u´ô ¯«¥¯ªì³A î³Þ B¯ñé´Ï´W ´à¶èn¯Þ´ô :QuA RkBùy
ëõuo ô lýyBG ïkpì løByBO îüA ûlüpÖ@ êíßPvìAo — QýG êøA ƒ Bíy Bì BðBíø ô” :þñÏü ;5A« lýùy¯
þðBìBìA Bì .QuA ÄýÖ »úÇuAô RkBùy òüA úÞ QuA óAôApÖ RBüAôo ok ô “.Bíy pG løBy rýð ïpÞ A
. 336/3 € Žõº„ ±ùº ò‹… -1
56 € ±ì² -2
103 € ó…±íÎ ë„ -3
. 156 € م±Î… -4
. 143 € û±Û‹ -5
72
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
;óô[email protected] ô óõÛGBu îýüBì . ïkpì ÿApG ûly úPyApÖA îéÎ ô óBzgok ÿBø|ÕAp^ ô Bíñøo .îýPvø
oBãPuo ,kpG ûBñK Bì úG úÞ pø — QuA ÄýÖ »úÇuAô úG ûoByA qBG — îýüBì [email protected] ô îýüBì ëôA þñÏü
úG úÞ ÿõHð Uülc úG QuA ûoByA úéíW1 . ly løAõg ÝpÒ ,lñÞ Ø©éhO Bì qA úÞ pø ô kõy|þì
,QýG êøA êTì < :QuA û kõìpÖ pHìBýK . QuA ûly QüAôo ïpÞ A pHìBýK qA pOAõPì oõÆ
løAõg ÝpÒ ,lñÞ ØéhO óBð@ qA úÞpø ô ,oBãPuo ,lüõW àvªíO óBð@ úG úÞpø QuA fõð þPzÞ
óBýì ok Bì ïApPcA úÞ úéèA ïpc îýüBì . lðoBãPuo úÞ QìBýÚ qôo ok îýPvø kApÖA ÿBíñøAo Bì >ly
qA . koAk ´îýÛ¯PvŸíèA ¯ÉAp¶ª¿èA B¯ð¶lø¶A »úü@ úG ûoByA ,îýPvø îýÛPvì ûAo Bì »úéíW . QuA Íõ×dì ïkpì
. îýPvø óBâlñG pG Alg ÿBùPíÏð ú»éíW
©„ê³Þ ò¶ì «Al¯Ò´o B´ù³Úq„o Bù´ý¶OCB´ü «¥¯©ñ¶E´íÇŸì «¥¯ñ¶ì@ Q¯ðB¯Þ «¥´üp¯Ú «|ç¯T´ì úéèA ´J´p¯Â ´ô :»ú×üpy »úü@ úG QuA ûoByA
oBâkoôpK < :þñÏü 2.ó´õÏñ¯¿ü´ Aõð³BÞ¯ Bí´G„ Ù
¶ õh¯èA ô´ ѲõŸXèA x
´ BH´è¶ úŸéèA Bù´Ú¯Am¯B¯Ö¯ ú¶éèA î²ÏŸðB¯G„ Rpׯ߯֯ ó¬B߯ì´
QíÏð úG óBð@ . lüoBG|þì Bùð@ ÿApG óAoBG êTì QíÏð ô QýªñìA ô ûlýÛÎ úÞ ÿA úüpÚ úG kq êTì îèBÎ
ú`ð@ ëBHÚ ok ,lýðByõK óBð@ pG Ao þñìABð ô þÇdÚ xBHè îèBÎ oBâkoôpK wK ;lðlüqoô p×Þ Alg
QèBuo ô ,îüoAk Bì úPyAk pHìBýK ú`ð@ .RõHð ólÏì ô îýPvø QÛýÛc ô Üc ûAo .>lðkAk|þì ïBXðA
oõð qA úÞ îýPvø ï|çuA ÿBø|úüBK Bì3 .úŸP¯è¯Bu´o„ êŸÏ´Xü´ U
Ÿ ýc´ îŸé¯ÎA¯ úŸéèA¯ :QuA ûlì@ kôpÖ Bì ú»ðBg ok
´à´ví¯PuA ¶l¯Û¯Ö ¶úéèB´G ò¶ìõŸü´ô :QuA ú×üpy »úü@ úG ûoByA. ï|çuA ÿB¯ÛSõèA ³¦´ôpŸÎ îýüBì .lðpHG ûpùG ,Bì
ûkq Quk þíßdì rüôBPuk úG ,koô@ Alg úG óBíüA úÞpø< :þñÏü 4,Bù´è¯ ï´B¿
´ ׶ðA|¯æ þÛ¯SõŸèA ¦¶ô´pϟèBG„
lGBü RBXð Qè|ç qA ô luo Üc úG løAõhG úÞ wÞ pø ÿBK îýPvø Bì .>QuA þñPvvâBð úÞ
úÞpø ô ,kpG QÛHu kpÞoõHÎ Bì qA úÞpø .kpýâ þüBíñøAo Bì qA ô lñÞ þÆ Ao Bì lüBG ,kôo QzùG úG ô
ÿõýðk JAnÎ Bì kõWô êýèk úG úÞ îýüBì .îýPvø ï|çuA ÌÖBc òüpPâorG .kõy kõGBð ,lñÞ Øé©hO
Ao Bì RAoõPuk ô QgBñy Ao Bì Üc ô QgBñy Ao Bì úÞ pø .kõy|þì ÙpÆpG óBâlñG qA ÿôpgA ô
ô RBüBñÞ ô RAoByA ÿAoAk úHÇg òüA Q×â lüBG . -ly løAõg oBãPuo - QuA Bì qA ,kpÞ ApWA
úÞ þéDBÃÖ pG úÖBÂA ÊpÚBG ïBìA .QyBãð úHÇg òüA ÿ|ûoBGok þGBPÞ lüBG ô QuA óAôApÖ ØüBÇè
qBýPìA ôk ,QuA ûkõíð ûoByA Bùð@ qA þÃÏG úG úHÇg òüA ok RpÃc ô lðoAk QýG êøA úíø
71 / 1 þÆõý¶ @ 19 / 12 € ÿ¬…~Ӌ ýǨ @ 216/6 € ÿ~ñø þÛ}ì -1
112 € ê¥ð -2
.124 € ï†Ïð|… -3
.256 € û±Û‹ -4
73
Ê îœñ ï†ì… ïõéÏ腱چ‹ @ þéÎ ò‹ ~í¥ì –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
.îýP×â òhu ó@ ÿ|ûoBG ok úéíXèA þÖ úÞ koAk þèBÎ
Bì úÞ lðA|úPyõð þHèBÇì ÊpÚBG ïBìA BG þðAp¿ð IøAo ó@ JAõW ô ëAöõu ÿ|ûoBGo k òýgoõì
1.îüoô@|þì Ao ó@ qA ÿA|ú¾|çg
Ê ÝkB¾ ïBìA BG ûApíø oAõâorG ó@ .kõíð oBÃcA ïBy úG Ao ÊpÚBG RpÃc ,àéíèAlHÎ ïBzø
,lðkõG ûkq úÛéc ôA oôk úG óAlñíOkAoA úÞ lðlük Ao þHøAo ûAo òýG ok .lðkpÞ QÞpc ïBy ÙpÆ úG
ïBìA oõð þéXO ô QªùGA . ly óBð@ ÐíW koAô ÊpÚBG RpÃc . lñÞ Qdý¿ð Ao óBð@ IøAo BO
lýupK þéüBvì ô kpÞ oBv׶Pu¶A oAõâorG ó@ ëBc qA ûBãð@ . kAk oApÚ pýSCBO QdO Ao IøAo ,ÊpÚBG
;koAlð þPHuBñì ÊpÚBG RpÃc þíéÎ xlÚ ïBÛì BG ô QuA úðBìAõÎ Bì pËð qA ú^pâôA êüBvì .
:lñÞ óBíévì Ao {ðBýÖApÆA ô IøAo QvðAõO úÞ åorG kõG þéüBvì ,êùW û»oôk ó@ ok þèô
? Iy qA úð ô QuA qôo qA úð úÞ þPÎBu —
óAõO|þì BùPÎBu ó@ ok .QuA QzùG ÿBùPÎBu qA úÞ lyBG|þì òýÎõé©ÇèA òýG ÿBùPÎBu lðkõìpÖ
. koô@ Quk úG Ao óBùW ôk RkBÏu ô kpÞ [email protected] Ao [email protected]
? Qvý^ Býðk òüA ok ó@ ú»ðBzð ,lðoAlð R|æõÃÖ QzùG êøA lñüõâ|þì —
. QuA okBì îßy ok úÞ QuA ÿA ú`G ó@ ú»ðBzð :lðkõìpÖ RpÃc
? Qvý^Býðk ok ó@ ú»ðBzð ,QuA pünKBð óBüBK QzùG ÿBùPíùð lñüõâ|þì —
.koAlð óB¿Ûð ,lðpýâ ûpùG ó@ qA ú^ pø úÞ QuA îéÎ ó@ ú»ðBzð :lðkõìpÖ RpÃc
ÿpãükpíÎ ô ëBu ûBXñK óBð@ qA þßü píÎ BìA ,lðkpì îø BG ô lðly lèõPì îø BG úÞokApG ôk ó@ —
? lðA|ûkõG þðBvÞ ú^ ,ëBu ûBXñK ôl¾
rürŸÎ úÞ løk|þì pHg Bùð@ qA ó@pÚ úÞ lðA|û kõG pürŸÎ ô rürÎ o kApG ôk ó@ :lðkAk JAõW RpÃc
QÖpâ ëBu l¾ Ao ôA óBW îèBÎ oBâkoôpK ,kpÞ lükpO QìBýÚ qôo okBø ûkpì óly ûlðq ok óõ^
óCBy 2.ly óBíévì {ðBýÖApÆA BG ,úðBíýßc ÿBùGAõW ólýñy qA wK IøAo ó@ . kpÞ ûlðq wLu
:QuA úP×âôA Üc ok I¿
ª ÏPì pX´c´ òG¶A ú^pâ ,QuA ûlðBì úPgBñyBð iüoBO ok òüpøBÆ ú»íDA
Ù
´ pŸy¯ ô´ úŸvŸ×ð¯ Rp´ùŸÆ¯ô´ úŸé³í´Î´ô´ úŸíŸéζ BÞq´ ô´ úŸHŸéÚ¯ þ´×¶¾
´ úŸÏŸÖ¶Ao´ ô´ ú¶í¶éζ lŸø¶By¯ ô´ úŸÏŸì¶BW´ ô´ î²é϶èA pŸÚ¶BG´ õ´øŸ
ò´ý×¾
¶ AõèA ¥³ñ¯v¶èA¯ úŸñδ ꪳ߶ü Bì´ ò´ý¶Öo„BÏ´èA R
¶ Bì´BÛ¯ì´ þÖ¶ j²õuŸpŸèA ò´ì¶ úŸè¯ ô´ ú¶éèA ¥¶Î´BÇG„ úŸO³BÚ¯ôA¯ Rpªí¶ÎŸ ô´ úŸÛ³ég³
.24 ô 23/3 €±\Œ\º - 1
5 Ù 7 Ž†‹ 2 € ë†ì|æ… þù}ñì -2
@ 262 € þð…ô±ýº -3
74
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
3.¥è¯BX
´ Ï´èA òì¶ BùŸé¶íPdO|æ Ù
¶ o„@Ï´í´èA ô´ á
¶ Ÿõévª³èA „þÖ ¦®pýTÞ¯ R
® B´íéÞ¯ úŸè¯ ô´
QÏÖo Ao îéÎ ô kõG îéÎ pãðBüBíð ôA . kõG îéÎ »ûlñøk úÏuõO ô îéÎ »ûlñÖBßy ô ïõéÎ ÐìBW ôA <
ôA píÎ ô kõG þèBÎ ôA Üé³g ,kõG pªùÇì ô pøBÆ ôA .kõG áBK ôA êíÎ ô îéÎ ô J©nùìôA IéÚ . kAk
ôA óBñhu .Qvýð ó@ ÿBüõâ ,óBG q úÞ QyAk óBÖpÎ ok ÿpªdHO. ly Ùp¾ lðôAlg QÎBÆA ok
RBñ©W IcB¾ >.kõy ÈH oBP×â òüA ok lðAõO|þíð úÞ QuA ÿªlc úG áõéu ô pýu ô óBÖpÎ ok
Alg Ùõg qA .ly|þì Alg QÎBÆA Ùp¾ ôA RBÚôA pTÞ A < :lüõâ|þì QuA úÏýy úÞ kõéhèA
Quk úG ú`ð@ ô kpÞ|þì oBÞ ô QÖo|þì ÑoArì pu pG Bøqôo ïBíO . kõG ÐÂAõPì oBývG.Qvüpâ|þì
óBzíéÎ .lðlì@|þì }krð BíéÎ ïBíO ô kõG ïkpì òüpO|þhu . kõíð|þì Ùp¾ Alg ûAo ok ,koô@|þì
lýyõW|þì {ÖApÆA qA Qíßc ÿBø|úíz^ Ê òýñìõöíèApýìA pýËð ô ,Büok êGBÛì ok kõG ÿA|ûpÇÚ
>.kõG à^õÞ þéýéW pø {Pè|çW êGBÛì ok ô
lñÞ|þì êÛð pý¿GõGAC qA þñýéÞ³ :îüõy|þì oô@ kBü Ao RpÃc ó@ RArXÏì qA ÿA|ûrXÏì ,úíOBg ok
:îP×â. ÿ[email protected] :lðkõìpÖ ?lýPvø ïpÞ A ëõuo VoAô Bíy :îP×â ô îPÖo Ê pÚBG ïBìA krð úÞ
:îP×â . QuA òýñ^ ,ÿ[email protected] :kõìpÖ ?lðAk|þì ôA lñðAk|þì óBð@ ú`ð@ ô QuBýHðA VoAô úéèA ëõuo
ú^|óBñ^ ,lýøk B×yAo ÁpG Åpì ô kAqokBì oõÞô lýñÞ ûlðq Ao ûkpì úÞ lüoAk RolÚ Bíy òüApGBñG
kõìpÖ wLu .îüoAk RolÚ oBâkoôpK ómA úG kõìpÖ ?QuA ûkõìpÖ ï|çvèA úýéÎ þvýÎ û»oBGok ó@pÚ
òì úG wLu .ïly BñýG òì ô kq òì ÿBø|îz^ úG Ao kõg áoBHì Quk îPÖo õéW óõ^ ! BýG õéW
ô JBPÞ ô JBvc ,ïkpì êTì QìBýÚ qôo ok þèô ;þyBG BñýG þøAõg|þì Bü@ !pý¿GõGCA :lðkõìpÖ
?ÿôo QzùG úG úHuBdì óôlG [email protected] ok þèô þyBG oõÞ Bü ,þyBG AoAk Ao [email protected] ÿBø|Q©Ûzì
1.ïkpÞ JBhPðA Ao ÿoõÞ :lüõâ|þì pý¿GõGA
ÐGBñì
:îüpÞ ó@pÚ pG ûô|çÎ
.ï1956™Ý1376 ,ÙpyA ØXð ,þHPÞ îÊBÞ lídì {yõÞ úG ,IèBÆ þGA ë@ IÚBñì ,þéÎ òG lídì ,Jõ[email protected] pùy òGA -1
.ï1995 ™Ý1415 ,RôpýG ,ÿpýy þéÎ {yõÞ úG ,Üzìk ¥ñülì iüoBO ,òvc òG þéÎ ,pÞ BvÎ òGA -2
.ï1997™Ý1417 ,RôpýG ,BÇÎ okBÛèAlHÎ þ×Ç¿ì {yõÞ úG ,kAlÓG iüoBO ,þéÎ òG lícA ,ÿkAlÓG IýÇg -3
470/1 € þñýéÞ -1
75
Ê îœñ ï†ì… ïõéÏ腱چ‹ @ þéÎ ò‹ ~í¥ì –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
.BO þG ,pß×èAoAk ,RôpýG ,oõTñíèAoªk ,òícpèAlHÎ òülèA ë|çW ,þÆõýu -4
]BO|þG[ ,RôpýG ,óõýÏèAF|çW ,ú©éèAlHÎ ,pªHy -5
.ï1993 ™Ý1414 ,RôpýG ,kBHÏèA þéÎ úéèA YXc ¥ÖpÏì þÖ kByo…èA ,óBíÏð òG lídì òG lídì ,lý×ì iýy -5
.BW þG ,Ý1414 ,¥ýì|çu…èA RAoõzñíèA ¥ÏHÇì ,óõvc lídì {yõÞ úG ,QýG êøAC IÚBñì ,lídì òG þéÎ olýc ,þðAôpýy -6
.Ý1417 ,îÚ ,ÿlùèA ï|çÎBCG ÿoõèA ï|çÎA ,êùu òG êÃÖ ,þupHÆ -7
.Ý1388 ,óApùO ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,þÖBßèA ,JõÛÏü òG lídì ,þñýéÞ -8
.BW þG ô BO þG ,oBøq|CæA RBd×ð ,òývc lìBc ,ÿõñùßè -9
.ï1989 ™Ý1409 ,RôpýG ,B×vèA ¦õ×¾ ô þðBýc ÿpßG {yõÞ úG ,ëBíÏèA rñÞ ,þéÎ òülèA F|çÎ ,ÿlñø þÛPì -10
»ûoBG ok þøBOõÞ UdG
Ê îzy ïBìA ;ÝkB¿
ª èA líªdì òG p×ÏW RpÃc
ÝkB¾ óBzüA oõùzì IÛè ô úéèA lHÎ þGA RpÃc ó@ oõùzì »úýñÞ ô p×ÏW óBzüA áoBHì îuA
pGBñG ô 2RpXø ïõu ô kBPzø ëBu o k 1.kõG ëBu YñK ô Q¿y oAõâorG ó@ áoBHì píÎ. QuA
lì@ Býðk úG QuA ëõuo RpÃc RkBÏu BG Rk|æô qôo úÞ ëô|æA ÐýGo îøl×ø ok oõùzì
.ly lýùy ô ïõívì þÛýðAôk oõ¿ñì pìA úG Qzø ô êù^ ô l¾ ëBu ïªpߟíèA ëAªõy 25 o k ô
3.kõG ëBu oBù^ ô þu oAõâorG ó@ QìBìA Rlªì
úÏýy úG RpÃc ó@ RBìlg .kpÞ ûlðq Ao úÏýy ,ëBu oBù^ ô þu òüA ok Ê ÝkB¾ RpÃc
. QuA Ê ÝkB¾ ïBìA ÿApG îªùì ÿqBýPìA òüA . lñüõâ|þì ÿp×ÏW Ao úÏýy úÞ QuA ÿªl´c úG
pHPÏì o k ŸúéèA úíco Ü©Ûdì ïõcpì . QuA ûly êÛð Ê ÝkB¾ ïBìA qA úÏýy RBüAôo IèBÒ
ok êÛÎ úÞ QuA ûly QüAôo Ê ÝkB¾ ïBìA qA ÿolÚ úG ,|þì|çuA »ú×éPhì óõñÖ ok :lüõâ|þì
. QuA pªýdO
þz©Þ¯ 4.lðA|ûkõíð êÛð QüAôo Ê ÝkB¾ ïBìA qA p×ð oArø oBù^ úÞlðoAk oApÚA þñ©uô úÏýy óBâorG
êÛð úG þyBªXð . QuA û kõíð êÛð Ê ÝkB¾ ïBìA qA QüAôo oArø þu I¶éÓ¯O òG óBG¯A :lüõâ|þì
:lñP×â|þì úíø úÞ ï lük úéèA ëõuo lXvì o k Ao óBâorG qA p×ð l¿ùð :QuA úP×â B©y´ô qA
.Ýk¶B¿
ª¯ èA l¬íª¯d´ìŸ òŸG ŸpׯÏW´ £¶ñS¯lª¯c´
ôk òüA ô kõG ÐÚAô xBHÎ þñG Qèôk ëôA ô úýìA þñG Qèôk óBüBK o k Ê ÝkB¾ ïBìA píÎ óõ^
472/1 € þñýéÞ -1
†œð†íø -2
. 475/1 € õíø -3
. 179/2 € ~ý×ì ªýº @372/3€ 43/2 € Žõº„ ±ùº ò‹… -4
77
Ê î»º ï†ì… @ݬ†¿è… ~í¥ì ò‹±×ϛ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
úPÖBýð þOolÚ qõñø xBHÎ þñG Qèôk ô kõG ëAôq úG ôo úªýì³A þñG Qèôk _ ,lñPyAlð þOolÚ Qèôk
ïõéÎ o k lñízðAk oArø òülñ^ ô kqAkpLG |þì|çuA ÙoBÏì pzð úG QvðAõO QùW òüA qA ,kõG
,ZAªo k òG êýíW :óõ^ þðAkpâBy úÛÖ o k ÊÝkB¾ ïBìA .lñÞ QýG pO ï|çuA îèBÎ o k|þì|çuA
úÞ Ao óBíTÎ òG óBG¯A ô óBíTÎ òG kBªí´c ,þvýÎ òG kBªí´c ,pýߟG òG úéèAlHÎ ,óBßvì òG úéèAlHÎ
óBð@ RBüAôo úýªìBìA þñÏü ;lðkõG ÑBíWA JBd¾A qA úÞ kpÞ úülø ï|çuA úG ,lñì|çuA åorG ÿBùÛÖ
,êÃ
© ×ì ô îßc òG ïBzø¶ óõ^ þðAkpâBy ï|çÞ îéÎ ok .kpünK|þì Ap^ ô óõ^ ô Àdª×O óôlG Ao
ô þu píÎ ¶Rªlì ok . løk|þì êüõdO ï|çuA îèBÎ úG Ao þèBí³S »ûrí´c þG¯A êTì þvÞ pýv×O ok ô
Qükôldì pG ûô|çÎ þÛýðAôk oõ¿ñì Qèôk ok þèô .QÖpâ Üðôo ÐýªzO Iønì ,óBzüA ú»èBu oBù^
RBüAôo oBzPðA qA ô óBzüA BG xBíO ô xok qA ØéPhì òüôBñÎ úG ô lì@lülK óBzüA ÿApG úÞ þüBø
qA BO ,ly ÿoAlÖpÆ ûkBÏèA ÝõÖ óBð@ qA ô lñPgBu óBzüA êGBÛì ok rýð Ao ÿkApÖA ,ly ÿpýâõéW
.lññÞ }õìBg Ao ÊÝkB¾ ïBìA QüõñÏì oõð lñðAõPG ûAo òüA
lüBÛÎ ok Ao BøFBWŸõ´ÏèA „þG¯A „òG¶A ,óBÖpÎ ok Ao Bùüoõ³S „óBýןu ,úÛÖ okAo îùèBTìA ô ûkBP³Ú ,ú×ýñc õGA
ûly êÛð . lñPvüBG oAõâorG ó@ êGBÛì ok lñPvðAõO|þíð kApÖA úðõâ òüA úÞ kõG òyôo þèô ;lñPgBu
ûkBP³Ú !lññÞ JBXŸì|þìApPcA þG pG ûô|çÎ Ao Ê ÝkB¾ ïBìA úÞ kAk êýßzO ÿA úvéW oõ¿ñì úÞ
úvéW koAô Ê ÝkB¾ ïBìA óõ^ . lupLG Ê ÝkB¾ ïBìA qA úÞ kpÞ úªýùO ÄìBÒ »úèCBvì êù^
Ao wéXì ,ïBìA QùªGA . lðkAk BW wéXì ÿ|æBG Ao Ê ÝkB¾ ïBìA ô lñPuBgpG úíø óBùâBð ,ly
qA ô Qvßy Ao Rõßu Ê ÝkB¾ ïBìA úÞ òüA BO kõG Bìp×íßc úvéW pG Rõßu .QÖpâ ApÖ
? ÿoAk þèAõöu :lýupK ûkBPÚ
?QuA ë|çc ókoõg pýñK Bü@ !úéèA ëõuo òG Bü :Q×â ûkBP³Ú
?QuA êýHÚ òüA qA õO êüBvì :lðkõìpÖ ô lðkõíð îvªHO ïBìA
òì kBü qA Ao úíø õO QùªG³A þèô ;ïkõG ûkpÞ úýùO êßzì »úèCBvì êù^ òì ,Alg úG úð :Q×â ûkBPÚ
lðôAlg úÞ þPvø þvÞ krð ? ÿA úPvzð þvÞ ú^ oõÃc ok þðAk|þì kõìpÖ ÊÝkB¾ ïBìA .kpG
´ô ¶ªôŸl³ÓèBG B´ùý¶Ö Ÿú¯è Ÿe¶ªH´vŸü ŸúŸíuA B´ùý¶Ö ´p¯ÞnŸü ´ô ´Ð¯Öp³O ó¯A ŸúéèA ´ó¶m¯A ¬RõŸýŸG þ¶Ö :QuA û kõìpÖ }A|ûoBGo k
1.ú¶éèAp„Þ¶m òδ ÐýG |æ ô´ ¦®o´BX
´ O¶ îùý¶ùéO |æ ë®BW´„o .ë„B´¾|æA
37 -36 € °õð -1
78
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
ok óBð@ QùGA³ ,lðoAk þÎBíPWA Qýª¿hy — lñyBG Ð×Opì QuA úPuAõg Alg úÞ þüBø úðBg ok<
þðAkpì ,lññÞ|þì eýHvO Ao Alg pÞm ïBy ô eH¾ pø ,úzýíø Bùð@ ok úÞ þüBø úðBg —QuA Bùèk
.>koAk|þíð qBG Alg kBü qA Ao Bùð@ ,lPuôkAk úÞ
ÿBø|ólG ,Bø úðBg ó@ ,Qvýð þéâô þPzg ÿBø|úðBg , Bø|úðBg ó@ ! úéèA ëõuo òG Bü :Q×â ûkBPÚ
òýñìöõíèApýìA úÞ oõÆ|óBíø Q×â lüBG rýð BøFBWõ´ÏèA þG¯A òG¶A ëBTìA úG ÐWAo .QuA Bíy pªùÇì
rýð Ê ÝkB¾ ïBìA ,kpÞ|þì ëBíüBK Ao úüôBÏì pßzè óA©pÒ pýy óõ^ úÞkõG ÿpPyA| àèBì IcB¾
ëBãñ^ ok þøBG ôo óõ^ {éGBÛì ok BøFBWõÏèA þ„GA¯ òGA úÞ QyAk Ao î߯c òG ïBzø óõ^ þvÞ
. QuA ÈH iüoBO ok ï|çvèA îùýéÎ QýG êøA óBñíyk BG oAõâorG ó@ ÿBø|UdG ô ,lðkõG pýy
»úÛýÃì o kAo Ê ÝkB¾ ïBìA ,lðpýãG úXýPð qõìpì ÿBø|ûAo òüA qA lñPvðAõPð óõ^ xBªHÎ þñG
Qìlg< :lüõâ|þì ÿôAo þP©c . lðkpÞ òýzð úðBg Ao óBzüA ô êýÇÏO ôA xok . lðkAk oApÚ ÿlüly
ÿBø|ûkpK BG þÚBOA ok :þñÏü : þgpì´ ú¶ýé¯Î´ pŸPvª¶èA ô´ Üé¯ÓìŸ ú¶ýé¯Î´ J
Ÿ BH´èA¯ < ïlük ô îPÖo Ê ÝkB¾ ïBìA
.>lðkpÞ lýùy ô ïõívì Ao óBzüA ïBXðApu BO ;kõG óApãük BG RBÚ|çì qA Ñõñíì ú»Phüô@
Ê ÝkB¾ ïBìA êüBÃÖ
oõùzì ïBìA wðA òG àèBì qA ÿA úéíW . kpÞpÞm óAõPG úÞ QuA ó@ qA {ýG Ê ÝkB¾ ïBìA êüBÃÖ
o k ô ûlýñzð þyõâ aýø ,ûlülð þíz^ aýø ,lídì òG p×ÏW qA pPùG< :úÞ QuA Qñu êøA
ŸQüA´o B´ì < :Q×â úÞ QuA oõùzì úéíW òüA rýð ú×ýñc õGA qA .1>QuA ûkpßð oõÇg þHéÚ aýø
ó@ kõg óBG q qA pâA ô >ïlülð pO|úýÛÖ ,lídì òG p×ÏW qA < :þñÏü ;2>¬l¯ªí´dŸì òG „p¯×Ï´W ò¶ì Ÿú¯ÛÖ¯A
3;úŸù´Wô´ |©æA¶ à
® è¶ Bø|¬ ¡y¯ ꪳ޳ :ú»×üpy ú»ü@ òüA ok Ê ÝkB¾ ïBìA :lüõâ|þì wüpÂ
¯ ,îüõñzG RpÃc
;Ÿúñ¶ì ŸúéèA „þOõŸü ¤©nèA ŸúW´õèA Ÿòd¯ð :kõìpÖ .> ëBÏPì ÿAlg ¶úW´ô rW ,QuA þðBÖ rý^ pø < :þñÏü
û kõìpÖ Ê ÝkB¾ ïBìA òüApGBñG . kõy|þì úPgBñy úñýü@ ó@ qA lðôAlg úÞ ÿA úñýü@ îýüBì þñÏü
. QuA þèBÏO Üc RAm »úñýü@ ôA úÞ QuA
Ê ÝkB¾ ïBìA óBíüA
ó@ ÿkõùy óBíüA pG Qè|æk kõg úÞ îýñÞ|þì êÛðAo Ê ÝkB¾ ïBìA þHýÒ oBHgA qA pHglñ^ Bì
:koAk RpÃc
396/3 € Žõº„ ±ùº ò‹… -1
†œð†íø -2
88 €À¿Ú -3
79
Ê î»º ï†ì… @ݬ†¿è… ~í¥ì ò‹±×ϛ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
.kõG óAlðq ok ,QuA úÏýy úÛÖ óBüôAo qA þßü úÞ lýídèAlHÎ < :lüõâ|þì úéèAlHÎ òG lídì —
óBzüA BG lýídèAlHÎ »úÛýÃì ô óAlðq qA ô ï lýuo Ê ÝkB¾ ïBìA Qìlg úßì o k úÖpÎ qôo
úÞ þÏÚõì .ly [email protected] óAlðq qA QÛýÖo :lðkõìpÖ lÏG ô lðkpÞ BÎk Ê ÝkB¾ ïBìA . ïkpÞ QHd¾
BÎk Ê ÝkB¾ ïBìA úÞ QÎBu óBíø ly ïõéÏì ,îPÖpâ xBíO lýídèAlHÎ BG ô îPzâpG úßì qA
.1>ly [email protected] óAlðq qA ôA ,kAk Ao lýídèAlHÎ ÿ[email protected] pHg lÏG ô kpÞ
þOlì qA wK .ïkpÞ ûoBWA þèrñì ô îPÖo úñülì úG Ê ÝkB¾ ïBìA ólük ÿApG < :lüõâ|þì ïrùì—
úG qôo óBíø.ïkAk oBzÖ RõùyBG Ao ôA Quk ÿqôo ô ïkpÞ AlýK úðBg IcB¾ rýñÞ úG þéüBíO
o kAo eH¾ úÞ îP×â Õôo k úG òì ? ÿkõG BXÞ qôpìA :lðkõìpÖ RpÃc ô ï lýuo ïBìA Qìlg
þðAk|þíð Bü@ :þñÏü ;²Ñ´o´õèB„G |æ¶A ŸëB¯ñŸü¯|æ A¯n´ø ¯ªó¯A Ÿî¯éϯO B´ì¯A :lðkõìpÖ RpÃc . ïkoô@ pu úG lXvì
2>?lýuo óAõO|þíð ÿoBÞ rýøpK ô Ñoô BGrW ,Qü|æô ïBÛì úG
ÊÝkB¾ ïBìA Qìlg úG ÿA|ûlÎ úÞ ï lük óõ^ ô ïkõG IñW òì ÿqôo < :lüõâ|þì pý¿GõGA—
IñW Bì ÿBø|úðBg úG þðAk|þíð Bü@ :lðkõìpÖ RpÃc .îPÖo QGBñW QèBc BG îø òì ,lðôo|þì
3>?kõy koAô lüBHð
ú»ðBg ok pG îø òì . kAk|þì BÇÎ ô ûrüBW ÿkApÖA úG þÛýðAôk oõ¿ñì ÿqôo < :lüõâ|þì þðApÛy¯—
îø òì ÿApG oõ¿ñì qA úÞ îPuAõg óBzüA qA ô îPÖo õéW . lì@ Ê ÝkB¾ ïBìA úÞ ïkõG ûkBPvüA ôA
:kõìpÖ ô kAk òì úG ,kõG úPÖpâ îüApG úÞ Ao ÿrý^ QÏWApì ok RpÃc . kpýãG þüBÇÎ
´à¶ðB¯ß´í¶è Ÿe´HÚ¯A ´àñ¶ì ´ô ®eý„H¯Ú ¬l´c¯A ¶ªê³ß¶è Ÿeý„H¯Ûè¯A ,B©ñ¶ì ´à¶ðB¯ß´í¶è Ÿò´vc¯A ´àñ¶ì ´ô ®ò´v´c ¬l´c¯A ©„ê³ß¶è Ÿò´v´dè¯A
. B©ñì¶
úÞ pø qA Qyq oBÞ ô ,þüBì úG Jõvñì óõ^ ;pPùG õO qA ô QuA Jõg lðq pu úÞ pø qA õßýð oBÞ
.>þüBì úG Jõvñì óõ^ ;pOlG õO qA ô QuA lG lðq pu
.4>ïkoõg|þì JApy B×gok þøBâ Apüq ;òì Qyq oBÞ úG kõG ÿA|ûoByA ï|çÞ òüA<:lüõâ|þì þðApÛy
Ê ÝkB¾ RpÃc îéÎ
:îýñÞ|þì êÛð úéíW lñ^ óBzüA óBG qqA ÊÝkB¾ ïBìA îéÎ úG ÐWAo
QuA òýìq ô óBí[email protected] ok ú^|ó@ qA îøBâ @ òì < :lðkõìpÖ Ê ÝkB¾ ïBìA ,lüõâ|þì úGBHu òG F|çÎ
360/3 € Žõº„ ±ùº ò‹… -1
. 353/3 € õíø -2
†œð†íø -3
159 € þíÚ -4
80
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
úìAkA wLu . QìBýÚ qôo BO ûlñü@ úG ô úPynâ úG îøBâ @ òì ô ,QuA îñùW ô QzùG ok ú`ð@ ô
ëBÏPì lðôAlg. îPuk ØÞpG Èé©vO óõ^ ,ïoAk ÈévO ó@pÚ úG ,îðAk|þì ó@pÚ qA Ao îéÎ òüA :lðkAk
.1> QuA rý^ úíø û»lññÞ óBýG ó@pÚ :úÞ QuA ûkõìpÖ ó @pÚ ok
òýìq ô Bø|óBí[email protected] o k ú`ð@ úG îøBâ @ òì :lðkõìpÖ Ê ÝkB¾ ïBìA < :lüõâ|þì ò´ýίA òG „pý¯ßŸG
. QuA [email protected] ô Býðk ok ú^|ó@ ô ,QuA
ó@pÚqA Ao îéÎ òüA òì !pýߟG ÿA :lðkõìpÖ ,lì@ òýãñu þÃÏG {ýK ï|çÞ òüA úÞlðlük óõ^
.2¬Fþýy¯ êª¶ß³è¶ B«ðB´ýHO¶ J
´ B¯P߶èA à
´ ý¯éδ B¯ñè rª¯ð¯ ô´ QuA ó@pÚok Apüq ;îðAk|þì
îðAk|þì ,îðAk|þì Ao òü[email protected] ô òýèôA îéÎ òì :kõìpÖ ÝkB¾ ïBìA < :lüõâ|þì þvýÎ òG óAõ×¾ 3>. QuA Bøo kBì îco ô BøolK Ié¾ o k ú`ð@
Ê ÝkB¾ ïBìA pH¾
qA þüôpyõg ëBíÞ BG ÊÝkB¾ ïBìA.QÖo Býðk qA ,kõG ÊÝkB¾ ïBìA åorG pvK úÞ êýÎBíuA
ok RpÃc qA . ly IXªÏO koõì úÞ ÿolÛG ,kõìpÖ þüApünK ,lðkõG ûlì@ QürÏO ÿApG úÞ|þìkpì
QHý¿ì o k .>4kõG lðôAlg pìA îýévO lüBG < :lðkõìpÖ oAõâorG ó@ ,lðkõíð ëAöõu koõì òüA
óõ^ þèô ;îýøk|þì ïBXðA Ao kõg QýèBªÏÖ ,QHý¿ì qA êHÚ QýG êøA Bì < :lðkõìpÖ ÿpãük
. 5>îýPvø þùèA pülÛO îýévO ô þÂAo ,lì@ QHý¿ì
Ê ÝkB¾ ïBìA îéc
kõg ,kpÞ pük ï|çÒ óõ^ ô kBPupÖ ÿoBÞ ëBHðk Ao {ì|çÒ Ê ÝkB¾ ïBìA úÞ lðA|û kõíð êÛð
.QuA úP×g ï|çÒ lük ûAo Èuô ok ô QÖo oBÞ ó@ ëBHðk úG RpÃc
6.þñÞ oBÞ Bøqôo ô þGAõhG BùHy QuA Jõg :kõìpÖ ôA úG wK .ly oAlýG BO ,kq kBG Ao ôA RpÃc
Ê ÝkB¾ ïBìA õ×Î
:Q×â oBývG ÿAruBð Bíy úG ïkpì óBýì o k Bíy ÿõíÎ pvK úÞ lýuo pHg Ê ÝkB¾ ïBìA úG
Üc qA òì !BüAlg< :Q×â lüly Q©Úo BG qBíð qA lÏG ô lðAõg qBíð QÏÞo ôk ly lñéG RpÃc
òüA úG RpÃc Büõâ > .òßð oBPÖpâ }oAkpÞ úG ôonâok ôA qA ;þñýìp´Þ|CæA ïŸp´ÞA¯ õO ,îPynâ ïkõg
. 414/2 € þ鋰… @ 373/3 € Žõº„ ±ùº ò‹… -1
. 374/3€ 318/1 € Žõº„ ±ùº ò‹… @ 89 € ê¥ð -2
†œð†íø -3
83/11 € þ·éœì -4
. 49/47 € þ·éœì @ 225/3 € þñýéÞ -5
. 56/47 € þ·éœì @ 298/1 € þڅ±ð -6
81
Ê î»º ï†ì… @ݬ†¿è… ~í¥ì ò‹±×ϛ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
BÎk ô qBíð ok QùW òüA qA ;koAk QÎpu BG ô lüly »ûngAöõì îco ÐÇÚ úÞlñPyAk úWõO IéÇì
. lðkõíð QÎpu ôA ÿApG
Ê ÝkB¾ ïBìA RôBhu
,Qynâ|þì Iy qA þuBK óõ^ úÞ kõG òüA Ê ÝkB¾ ïBìA »úüôo < :lüõâ|þì îèBu òG ïBzø
RpÃc qA óBð@ . kpÞ|þì îývÛO úñülì ÿApÛÖ óBýì Ao ó@ RBüõPdì ô QÖpâ|þì }ôk úG Ao ÿA|úvýÞ
úPyAk úWªõO óBð@ úG þvÞ ú^ úÞ ly òyôo Ê ÝkB¾ ïBìA åpì qA wK úÞ òüA BO ,lñPyAlð ÿpHg
.1>QuA
lýÞ BO ô îølG þ¿hy úG úÞlðkAk òì úG oBñük ÿBø|úvýÞ Ê ÝkB¾ ïBìA < :lüõâ|þì þíÏTg
ÊÝkB¾ ïBìA qA þèô ;kpÞpßzO ïkAk Àhy ó@ úG Ao úvýÞ óõ^ . ïpHð Ao óBzüA îuA úÞ lðkõíð
.2>!lñÞ|þíð þâlýuo Bì úG ,koAk RolÚ úÞ þ×¾ô BG úÞ kpÞ úéâ
Ê ÝkB¾ ïBìA Qýzgô RkBHÎ
qA eýHvO Q¿y ô lñPvø ûlXuô ÑõÞo ok úÞ ïlük Ao Ê ÝkB¾ ïBìA :lüõâ|þì Ié¶ÓO¯ òG óBGA¯
.3 ïlýñy kõXu ô ÑõÞo ok óBzüA
ïlük úéèA ëõuo lXvì ok Ao Ê ÝkB¾ ïBìA < :lüõâ|þì ÿôAo úÞ QuA ÿlðôAo YDApg ok
.>ïlýñy óBzüA qA ¶ûl¶íd´G„ ô´ ²îýËÏ´èA þ´Gª¶o´ ´óBdHuŸ úHOpì l¿ýu ô QuA qBíð úG
Ao ôA úÞ QÚô pø ô ï lülð AõÛO ô îéÎ o k ,lídì òG p×ÏW qA pPùG < :lüõâ|þì w¯ð¯A òG àèBì
ÿA|úPvüBy óBâlñG qA ô kBø´qŸ p„GBÞA¯ qA ôA. kõG qBíð ëõÓzì Bü ô kõG ûqôo Bü ô kõG pÞm ok Bü ,ïlük|þì
ÐÚõì óõ^ ,ïkõG ôA BG úßì ok þèBu.kõG óBüpâ ô ÐyBg Alg »úðBgok ô lýupO|þì Alg qA úÞkõG
lüõãG ôA ô ´àý¯ªH¯è îüõãG pâA :úÞ Qvüpâ|þì ô Q×â|þì ô lüõãG úýHéO QvðAõO|þíð ,ly úýHéO
4>? îñÞ ú^ à
´ ýª¯Hè¯ |æ
Ê ÝkB¾ ïBìA ol¾ ú»Ïu
ÐðB¾ RBHSA ok QuA þGBPÞ ,êÃ
© ×ìlýcõO úG ïõuõì ôA JBPÞô QuA úÏýy óBâorG qA þßü êÃ
© ×ì
{ðBýÖApÆA BG FBWõ´ÏèA þG¶A òGA ô ïkõG úPvzð lXvì o k < :lüõâ|þì ïBìA ûoBGo k .ôA RB×¾ ô
ÿA :Q×â FBWõ´ÏèA „þG¯A òG¶A . ïkpÞ }BgpK Bùð@ úG ô îñÞ pH¾ îPvðAõPð.lñP×â|þì rýì@p×Þ RBíéÞ
. 8/4 € þñýéÞ @ 38/47 € õíø -1
. 89/11 € þ·éœì @ 394/3 € Žõº„ ±ùº ò‹… -2
329/3 € þñýéÞ -3
. 16/47 € þ·éœì @ 395/3 € Žõº„ ±ùº ò‹… -4
82
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
îýñÞ|þì ûpÞ Anì ôA BG Bì. Qvýð òýñ^ ôA }ôo ,þPvø lídì òGp×ÏW JBd¾A qA õO pâA ! kpì
ûly JBXì Büõâ úÞ lñÞ|þì }õâ Bø|Ùpc úG QðBÇÖ ô êÛÎ ëBíÞ BG ,ÿoBGkpG ô pH¾ ëBíÞ BG ôA ô
. 1>lñÞ|þì êÆBG ô ko ÿpãük qA wK þßü Ao Bø|Ùpc lÏG ô ,QuA
p×ð àü :lüõâ|þì pý¿GõGA :îýñÞ|þì êÛð QuA ûrXÏì kõg úÞpý¿G þGA qA ÿA úªýÃÚ ,úíOBgok
,îükpÞ|þì Qdý¿ð ôA úG ú^ pø ô kõG Bì »úüBvíø ,îükõG ûlì@ äñO úG ôA ûBñâ qA Bì úÞ oBßøBñâ
ê®WŸo´ Bð¯A¯ !pý¿G´ BG¯A < :Q×âô lì@ òì {ýK ,ïôpG úñülì úG îPuAõg|þì úÞ ÿp×u ok .kpÞ|þíð pSA
úG õO . QuA êßzì îüApG ó@ ápO ô îøBñâ úG |çPHì ÿkpì òì :þñÏü .>þÖB´ÏŸíèA ´Qð¯A ´ô ´þé¯PHŸì
RpÃc ó@ lüBy ,õãG Ê ÝkB¾ ïBìA úG Apì ë„Bc ,ÿA ûly ûlýðBøo óBÇýy qA úÞ òßð ûBãð Rkõg
ôA úGApì ï|çu :lðkõìpÖ RpÃc . îP×â Ê ÝkB¾ ïBìA Qìlg Ao úýÃÚ òì .lñÞ ÿpßÖ îüApG
óõ^ :lüõâ|þì pý¿G þGA .ïõy|þì òìBÂ QüApG Ao QzùG òì ,þñÞ ápO Ao ûBñâpâA õãG ô óBupG
IéÛñì Rly úG ôA ô îP×âôA úG Ao ïBÓýK ô Ê ÝkB¾ ïBìA ï|çu òì .lì@ îðlük úG kpì ó@ îPzâpG
:Q×âô kpÞqBG îz^ .ïlük åpì ëBc ok Ao ôA ô îPÖo {ðlük úG úÞkõG úPynãð ÿqôolñ^.ly
ÝBOAkoAô qõñø . îPÖo ïBìA ërñì úG úñülì o klÏG ëBu. kpÞ BÖô kõg QðBí úG Ê ÝkB¾ ïBìA
. 2>îükpÞ êíÎ kõg QðBí úG Bì ,pý¿G BGA :kõìpÖ úÞ ïkõG ûlzð
QìlgAo úýªìA þñG ë„BíªÎŸ qA þßü < :QuA òýñ^ ó@ ô lñÞ|þì êÛð pý¿GõGA qBGAo úýÃÚ òüA pýËð —
kpâ úýìA þñG ÙApÆA ok ïkpì pâA < :kõìpÖ ô kpÞ úéâ RpÃc .lñÞ úGõO úÞ ïkpG Ê ÝkB¾ ïBìA
ïBXðA îüõãG ú^ pø :lðkõìpÖ wLu . >lññÞ I¿Ò Ao Bì ©„Üc lñPvðAõO|þíð óBð@ ,lðkõG ûlìBýð
. løk ïBXðA ,lüõâ|þì Ê ÝkB¾ ïBìA ú`ð@ úÞ kpÞ ëõHÚ ô kpÞ pH¾ ÿA úËdè kpì ó@ ?þøk|þì
ïlük ,îPÖo óõ^ >. ïõy|þì QzùG òìB îø òì ,ûlG úÚl¾ Ao QèAõìA ú»íø :lðkõìpÖ RpÃc
ïkpÞ úýùO ôA ÿApG þñøApýK ! koAlð òO úG îø þñøApýK úÞ ÿoõÆ úG ;QuA ûkAk úÚl¾ úPyAk ú`ð@
Ê ÝkB¾ ïBìA :Q×â òì úG îPÖo ôA òýèBG úG ,kõG åpì ëBc o k þPÚô úÞ Qynãð ÿqôo lñ^ ô
úÞ ïkõG ûlzð ÝBOA koAô qõñø ô ïlýuo Ê ÝkB¾ ïBìA Qìlg ûoBG ôk .kpÞ êíÎ kõg »ûlÎô úG
.3> îükpÞ BÖô kõg û»lÎô úG Bì pý¿G BGA :kõìpÖ
Ê|ÝkB¾ ïBìA û»oBGok ëBíWA oõÆ úG pâA Bì ô ,QuA Ê ÝkB¾ ïBìA êüBÃÖ ÿBüok qA ÿA|ûpÇÚ òüA
423/1 € °†¥Œè… úñý׶ -1
. 474/1 € þñýéÞ @ 426 € þ鋰… -2
. †ø†œð†íø þñýéÞ ô þ鋰… @ 138/48 € þ·éœì -3
83
Ê î»º ï†ì… @ݬ†¿è… ~í¥ì ò‹±×ϛ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
ok Bì < :lüõâ|þì þñùW´ . QuA ûkõìpÖ Ê ÝkB¾ ïBìA kõg úÞ îýüõâ|þì Ao ó@ ,îýüõãG ÿrý^
ïBìA .lì@ õéW Bì ÿApG QªýGõGo »úùHy ô îükpÞ|þì QHd¾ QýG êøA êüBÃÖ »ûoBGo k úñülì
?lýuo Bíy pËð úG QÚô ú^ þÖApg pßÖ òüA :lðkõìpÖ RpÃc . îükõíð RBÚ|çì Ao Ê ÝkB¾
lýðAõO|þì Bíy . îýñÞ|þì RkBHÎ Ao ôA Bì ô QuA Bì ÌÖBc úzýíø úÞ QuA ÿoBâkoôpK Bì ÿApG BðBíø
.>lýðAlG ëBÏPì lðôAlg Ýõéhì Ao Bì úÞ |òüA pG Éôpzì ,lýüõãG Bì û»oBGok lýøAõg|þì ú^ pø
,kõWõèA òßíì òüpøBÆ ú»íDA úÞ îýðAlG lüBG 1.QuA ûly êÛð òüpøBÆ ú»íDA qA ÿoBývG qA úéíW òüA
,QýªGõGoŸ ,kõWô ,JõWô ,ë|çÛPuA . lðoAlð kõg qA þè|çÛPuA ô lñPvø Ùp¾ pÛÖ ô ,Ýõéhì û»lñG
,lðôAlg RB×¾ pùËì ,îèBÎ òüA ÄýÖ ú»ÇuAô óBð@ þèô ;QuA þGõGoŸ RAm À
„© Phì BñÒ ô ,Üég
.lñyBG|þì ëBíÞ RB×¾ ú»íø ÿAoAk ô úéèA ÿõ´´u BíG îèBÎ
. îP³Ey¶B´ì Bñý´¶Ö Aõè³õÚ³ ô ¥¶ª¯ýG„´õGŸpª³èA ò„δ Bð¯õè³rª¶ð¯ :Ê òýñìõöíèApýìA ú»P×â úG ô
. lýüõãG Bì û»oBGok lýøAõg|þì ú^ pø ô lýüõãð Alg Ao Bì
>¥ìBì|æA J
Ÿ BPÞ¶ – oAõð|æA oBdG <
ÐGBñì
:îüpÞ ó@pÚ pG ûô|çÎ
.ï1956™Ý1376 ,ÙpyA ØXð ,þHPÞ îÊBÞ lídì {yõÞ úG ,IèBÆ þGA ë@ IÚBñì ,þéÎ òG lídì ,Jõ[email protected] pùy òGA -1
.ï1985™Ý1405 ,RôpýG ,¥íªÓ³èA ØzÞ ,þvýÎ òG þéÎ ,þéGoA -2
.ï1993 ™Ý1414 ,RôpýG ,kBHÏèA þéÎ úéèA YXc ¥ÖpÏì þÖ kByo…èA ,óBíÏð òG lídì òG lídì ,lý×ì iýy -3
.Ý1417 ,îÚ ,¥ýùHèA oAõð|CæA ,xBHÎ ,þíÚ -4
.Ý1388 ,óApùO ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,þÖBßèA ,JõÛÏü òG lídì ,þñýéÞ -5
.ï1983 ™Ý1403 ,RôpýG ,oAõð|CæA oBdG ,pÚBG lídì ,þvéXì -6
.BO þG ,óBíÏñèA ¥ÏHÇì ,ÙpyA ØXð ,pPð|çÞ lídì {yõÞ úG ,RAkBÏvªèA ÐìBW ,ÿlùì lídì ,þÚApð -7
... ô püB¿HèA Ž†}Þ °¬ ô ( 302/1 € ZBXPcA € þ¶±ŒÆ) (Ñ) ó†ì² ï†ì… ú¶~Ûì úý¤†ð ²… þÏýÚõ{ °¬ (Ñ) òýñìõ‡íè… ±ýì… ²… 놿¨ °¬ -1
ö ûoBG ok þøBOõÞ UdG
îP×ø ïBìA Êp×ÏW òG þuõì ë¹ôª¯B¯è¸A ò„v´d´è¸AõG A¯ ;YDAõ´dè¸A ŸJBG
oõùzì úýñÞ ô ;YD AõdèA JBG ô îèBÎ ,eèB¾ lHÎ ,îÊBÞ ôA oõùzì IÛè ô þuõì oAõâorG ó@ îuA
ëBu p×¾ îP×øok 1.kõG ëBu oBù^ ô ûBXñK B«HüpÛO oAõâorG ó@ píÎ .QuA ë„ ôª¯|C¯æA ò„v´d´è¸AõGŸA¯ óBzüA
úG ô à¶øBy „ò¹G „ÿ¶l¸ñ¶u Quk úG 183 ëBu 3IWo îXñK ô QvýG okô ,2ly lèõPì ÿpXø 128
QìBìA Rlªì 4.lükpâ êüBð RkBùy ÐýÖo ÿ|úWok úG ô ïõívì ú¶ý¶é¯Î´ ú¶é©èA ¥³ñ¯Ï¹è¯ lýypèA óôoBø oõPuk
lýÏHO ok Bü ô óAlðq ok Bü B«HèBÒ Rlªì òüA okô ëBu oBù^ ô þu óByoAõâorG olK êTì ,oAõâorG ó@
ô kõG òíyk BG ûqoBHì ëBcok úzýíø ô QyAk êìBÞ mõ×ð ïkpì óBýì ok RpÃc ó@ .QuA ûkõG
úG Rõßu ok Ao óBzüA QuAõg|þì xpO qA òíyk .kõG áBñíýG óBzüA qA ûkBÏèA ÝõÖ rýð òíyk
û kpLu á Bg úG þ¾Bg êýéXO BG oAõâorG ó@ ô QuAõhð òýñ^ îèBÎ oBâkoôpK úÞ koBLvG á Bg
úÞ lñøk RkBùy BO lðkpÞ ÐíW Ao óBâorG ô BíéÎ ô RBÃ³Ú qA ÿoBývG ,åpì ÐÚõì ú`ðBñ^ .ly
5.kõìpÖ }BÖ Ao óBð@ Õôo k ,RpÃc þèô ;kôo|þì Býðk qA þÏýHÆ åpì úG RpÃc
QéÎ þG ,koAk kõWô QýG êøA püBu ÿApG òýñ`íøô Êp×ÏW òG þuõì ÿApG úÞ þGBÛèA
eüpzO úG Êp×ÏW òG þuõì ÿ|ûoBGok òüApGBñG . QuA ûly òýýÏO Rõßéì îèBÎ qA úíø ô Qvýð
476/1 €þñýéÞ - 1|
†œð†íø -2
†œð†íø -3
214/3 € þڅ±ð ÜÛ¥ì -4
97/1 €°†Œ¨|æ… óõýÎ @65/3 €±^Œº -5
85
Ê ±×ϛ ò‹ þ¶õì ëô|æ… ò·¥è… þ‹… @ˆ…õ¥è… Ž†‹ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
:îýñÞ|þì B×PÞ A ôA JBÛè¸A«
QvðAõPð oBâqôo IüB¿ì ô kõG îýéc ô pGB¾ ,oAõâorG ó@ Apüq ;lñP×âîÊBÞ Ao Êp×ÏW òG þuõì
´òü„p¶øB©ÇèA ¶ú¶P¹ý´G „ê¹ø¯A ´ô ¬l¯ªí´dŸì þ¯é´Î ªê´¾ ¯ªîŸù¯©éè¯A :îýðAõg|þì oAõâorG ó@ RoBüq ok.koô@ ok BK qA Ao ôA
o„BÚ¯õ´è¸A ô´ ¥¶ñý߶vª¯èA Vo„Aô´ô´ o„Aõð¸|C¯æA ¥H´ý¹Î´ ô´ „oBýg¸|C¯æA ïBì´A ô´ o„Ap´G¹ æC¯¹A þ´¾ô´ p¬×¯Ï¹W´ ò„G¹ þu´õìŸ þéδ ꪾ
´ ô´
1.„oB¯S|æAô´ î²ýß
¯ d¶è¸Aô´
pG Qup×G kôok ôA ïõ¿Ïì QýG êøA ô úéèAlHÎ òG lídì pG Qup×G kôok !lðôAlg ÿA " :þñÏü
VoAô ô ëBÏPì lðôAlg RB×¾ qôpG êdìô úÏýy ÿAõzýK ô FBý¾ôA þª¾ô úÞ p×ÏW òG þuõì
kõg þüBÚ@ô Qý¿hy ,þãðAkpì ,òük — QgBHð Ao kõg oBâqôo IüB¿ì ok úÞoBÚô ô Qñýßu
".QuA QýG êøA ÿBø|îéÎ ô Bø|Qíßc VoAôô ƒ kpÞ Ì×c Ao
ok ô Bø|óBÖõÆ ok ;koAk ol¾ úÏu ;QuA îýéc ;QuA pGB¾ ;QuA îÊBÞ ,îÊBÞ ,òhu ú¾|çg
lýypèA óôoBø .koô@o k ÿBK qA Ao ôA lðAõO|þíð òíyk ô QuBWpG BK ûõÞ êTì oBâqôo ªlì ô orW
.QÖo oõâ úG ô[email protected] òüA BG þèô ;lñÞ ÑõÃg {éGBÛì ok Êp×ÏW òG þuõì úÞ kõG êüBì þéýg
îðAk|þì :kAk ïBÓýK ô kBPupÖ Êp×ÏW òG þuõì krð óAlðq úG Apì óôoBø" :lüõâ|þì ÐýGo
êüBì úÞ þüAnÒ pø QùW òüA qA !þyBG óAlðq o k úÞ QuA òüA õO ô òì f|ç¾ þèô ;þøBñâ|þG
óAlðq úG ,úéýc òüA BG þñÏü ;ïBÓýK òüA BG lüõâ|þì ÐýGo ".lññÞ ûkBì@ Bíy ÿApG BO lýüBìp×G lýyBG
;ly|þì ÿpãük qBíð ëõÓzì ,îñÞ QHd¾ îPuAõg|þì ú^ pø òì ô lðkõG qBíð úG RpÃc .ïlì@
lðkõìpÖ ÿA úéíW þüBñPÎA þG ëBíÞ BG RpÃc . ïkAk Ao ïBÓýK BøqBíð qA þßü [email protected] ok ïBXðApu BO
:kõG òýñ^ úéíW ó@.lðly qBíð ëõÓzì ô
2.|«æõEŸu
´ ¹Ü鯸gA³ î¹è¯ ô´ þñϟׯñ¸´ýÖ¯ ë®Bì £è ´pÂ
¶ Bc |æ
".QuA ûkpßð Üég - ûAõg QWBc- êDBu Apì lðôAlg ô ïpýâ ûpùG ó@ qA BO Qvýð òì krð ,RôpS
ëAõu úÞ îýñÞ|þìô ûkpÞpìA Ao kõg óBýÏýy Bì.îýøAõg|þíð QWBc þvÞqA QýG êøA Bì þñÏü
pãük ÿ|úÏÖk óôoBø" :lüõâ|þì ÐýGo.lññßð BW|þG ÿBø|Ùp¿ìô ,îßy ólypK ÿApG ëAõu ,BW|þG
Bøo óAlðq qA Ao Bíy BO lýñÞ oApÚA kõg ûBñâ úG :îüõãG úÞ kBPupÖ Êp×ÏW òG þuõì {ýK Apì
ó†ñœè… ¦ý{†×ì @±ˆ…³è… §†Œ¿ì €¹ôô†Æ ò‹… -1|
| 655 €þéì†Î î{†¤ ò‹… -|2
|21 €¥HýÓèA €þ¶õÆ ªýº - 3
86
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
úG oApÚA Bíy BO ïA|û koõg îvÚ òì Apüq ;líùÖ|þíð Bíy ô òì rW wÞ aýø lýðAlG ô 3,îñÞ
Qhuqôo àü konãG úÞ ÿqôo pø õãG óôoBø úG :lðkõìpÖ RpÃc ".îñßð óBPüBøo ,lýñßðpý¿ÛO
píÎ qA ÿqôo lñ^ô QuA Alg õO ô òì óBýì îÞ Bc .konâ|þì õO qA {hG Rnè qôo àü ô òìqA
ûlñGõÞ ÿolÚ úG óôoBø ÿApG ,Êp×ÏW òG þuõì JAõW :lüõâ|þì ÐýGo.QuA ûlðBíð þÚBG òì
.ïlük|þì ôA ÿBíýu ok Ao Qvßy ô ú¿Òô îÒ [email protected] qôo lñ^ úÞ kõG
RpÃc ó@ JBÛèA eýÂõO
:îýñÞ|þì B×PÞ A oAõâorG ó@ RoBüq qA ÿA úéíW úG IÛè òüA eýÂõOok Bì ;eèB¾ l¶H¹Î´-1
Ø
¶ ýéc´ o„BׯӸP¶u¹æ¶A ¥¶é¯¾
´ Aõ´íŸG„ p„ù´vª¯èA þè¯A¶ p„ù´vª¯èBG„ ê´ý¹é©¯èA þ„ýd¹üŸ ó„BÞ ¤nè©A p„ׯϹW´ ò„G¹ þu´õìŸ þéδ ¦³ç¿
ª¯ èA¯
1.¥¶é¯¿
¶ P©¯íŸè¸A R
¶ BδAp´Ã
©¯ èA ô´ ¦¶´pý¶T߯è¸A R
¶ BW´B¯ñíŸèA ô´ ¦pürÓ¯è¸A ²ÑõìŸlª³èA ô´ ¥¶¯éüõÇ©èA ¦¶l´X¹vª¯èA
þãzýíø oB×ÓPuA úG pdu BO úzýíø Ao Iy QyAk|þì ûlðq úÞ Êp×ÏW òG þuõì pG kôok"
"!þKok þK ÿBø|úèBð ô oBývG RBWBñì ô oBypu ÿBø|úüpâô þð|æõÆ ÿBø|ûlXuô
.kBPupÖ ôA ëBHðlG Apì óôoBø ,kõG lýÏHO ok kAlÓG ok Êp×ÏW òG þuõì úÞ þÏÚõì :lüõâ|þì ÿô Ao
þuõì ô ûly úPgBu ó@ ok Bìpg Øýè qA þgõÞ úÞ ïkpÞ AlýK ÿA úGApg ok Ao Êp×ÏW òG þuõì
óBzüA ûlXu ÐÂAõì ,þ`ýÚ BG ô úPvzð oAõâorG ó@ êGBÛì ok|þì|çÒ .kpÞ|þì þâlðq BXð@ p×ÏW òG
.kõG úPvG úñýK ôA ûlXu ÐÂAõì ,kõG úPÖo ûlXu úG wG qA oAõâorG ó@.kpÞ|þì ÅApÛì Ao
ÿApG Ao þOõég ÿBW !BüAlg" :QuA òüA óAlðq o k RpÃc ó@ oõùzì ÿBø|RBWBñì qA þßü
2 "!ÿkõìpÖ QüBñÎ úÞ Ao õO pßy ,îPuAõg|þì RkBHÎ
BølýÏHOô Bø|óAlðq ok Ê p×ÏW òG þuõì píÎ lñ^ pø .Êp×ÏW òG þuõì ÿApG îè¶BÎ IÛè BìA–
;lññÞ ÿpýâ|ûpùG Êp×ÏW òG þuõì îéÎ qA ïkpì úÞ QyAnãð QýðBvðAô ï|çuA òíykô Qynâ
iýy.lñÞ QüAlø ï|çuA îèBÎ úG úýÛÖ ô ,Üü|æ ÿkApÖA QvðAõO Êp×ÏW òG þuõì úíø òüA BG
,óAõ×¾ ,óBícpèA lHÎ òG wðõü pýËð ÿkApÖA ,kõg ëBWªpèA ¥ÖpÏì ok ¶ú¹ý¯é´Î ¶úéèA ³¥´í¹c´o þuõÆ
ô ,p¿¯ð þG¯A òG lícA ,JõHdì òG òvc ,ûpýÓì òG úéèAlHÎ ,p¹ý´íŸÎ þGA òG lídì ,þýdü òG
.lñPvø ÑBíWA JBd¾A qA úíø úÞ kpG|þì ïBð ,lñyBG|þì úÏýy ÿBùÛÖ qA úÞ Ao óBñüA pýËð
|.¹ôô†Æ ò‹ ~ý¶ ²… êÛð € óBñXèA eýOB×ì -1|
1281 €~ý×ì ªýº -2
87
Ê ±×ϛ ò‹ þ¶õì ëô|æ… ò·¥è… þ‹… @ˆ…õ¥è… Ž†‹ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
,QuA ûkpÞ Qìlg oBývG ÐýªzO úG úÞ QyAk òýÇÛ¸ü´ òG þéÎ óõ^ þGBd¾A Êp×ÏW òGþuõì
óôoBø RoAqô Qíu ôA óõ^ ;lðBíG 1 îéÊ î^pK püq úÞ kõG ûkõíð pìA Ao ôA p×ÏW òG þuõì ô
o k Êp×ÏW òG þuõì .kõíð êìBÞ QHÊAõì ôA qA Êp×ÏW òG þuõì ô QyAk Ao lýyªpèA
úýÃÚ lñ^ úG Bì ô kõG ByõÞrýð ôA QuApc ô Ì×c ok ,kõG ôA IÊAõì w×ð IünùO ô ÿqBukõg
:îýñÞ|þì ûoByA ûoBG òüA ok
kAlÓG úG ô kpÞ Ao Êp×ÏW òG þuõì RoBüq l¿Ú ,QuA Jõg óBýÏýy qA úÞ ëBªí´W îýøApGA–
þuõì.QzâqBG úñülì úG wK ,lñýHG Ao ôA QvðAõPð þèô ;lñÞ RBÚ|çì Ao òýÇÛü òG þéÎ BO lì@
þéÎ ëBu óBíø.kpÞ êÛð Ao kõg úýÃÚ îýøApGA ,QÖpâôA qA Ao òýÇÛü òG þéÎ ÕApu Êp×ÏW òG
òG þuõì úðBg úG Iy Ø¿ðô lupG Êp×ÏW òG þuõì Qìlg BO ly Ùpzì òýÇÛü òG
úßñüA BO ;lzð úPÖpünK îø ïõu Iy ô ïôk Iy.QÖpünLð Ao ôA RpÃc BªìA.ly koAô Êp×ÏW
:kõìpÖô QÖpünK Ao ôA RpÃc!?Qvý^ ïpý¿ÛO îðAk|þíð :Q×â|þì ô kBPÖA xBíPèAô úüpâ úG
úðAôo Ao ôA RkBÎ Ýpg oõÆ úG ûpg|æBG îPvýð þÂAo õO qA ,kõzð þÂAo QPuk qA ëBíªW îýøApGA BO
úÞ kpÞ xBíPèA.kpÞ úüpâ ,lük Ao îýøApGA óõ^ .kq Ao îýøApGA úðBg o k Iy Ø¿ð ôAô kpÞ úÖõÞ
óõ^.koAnãG òýÇÛü òG þéÎ Roõ¾ ÿôo Ao {üBK úÞ QyAk Aô A«pHW Ao ôA þPc!}BG þÂAo òì qA
IünùO ÿApG kõG þ¾Bg ØÇè oBÞ òüAô ,ïly þÂAo õO qA lðkõìpÖ RpÃc ,QzâqBG úñülì úG
.kõìpÖ QüBñÎ ôA úG Êp×ÏW òG þuõì úÞ w×ð
Qìlg Ao úìBW òýÇÛü òG þéÎ .kAk ûrüBW òýÇÛü òG þéÎ úG þPíýÚ ú^oBK àü lýyªpèA óôoBø
ÿBW okô òÞpÇÏì Ao ú^oBK" :kõìpÖ ô lýðAkpâpG Ao ú^oBK RpÃc. kBPupÖ Êp×ÏW òG þuõì
".Bíð ÿoAlùãð ó@ qA þÊõ×dì
úÞ Ao ÿA úìBW QuA BXÞ :lýupK óôoBø ÿqôo.lðkAk Ñ|çÆA óôoBø úG Ao úýÃÚ ,óAoBÞ QüBÏu
ïkpÞpÇÏì Ao ó@ ,kõG Bíy úülø óõ^ :Q×â òýÇÛü òG þéÎ ?þyõK|þíð Ap^ ?ïkAk ûrüBW õO úG
.koô@ Ao ú^oBK BO kBPupÖ Ao kõg ï|çÒ ô ,îñÞ|þì ÿoAlùãð þÊõ×dì ÿBW ok ô
2 . kpünLð ôA ÿ|ûoBG o k Ao óApãük Ùpc ,wK ó@ qA úÞ koõg îvÚ óôoBø
.•º…¬ ¬õ›ô †œð„ °¬ €ó†ì² ó„ þÛý¶õì ÿ†ø²†¶ څ ô хõð…ô ²…õ𠲆¶ ô ²…ô„ ½õ¨ ó†ð² ÿ¬†ü² ûô±â ô… ±¿Ú °¬€¬õ‹ 󅰯ãºõ¨ ±ãí}¶ °†ý·‹ óô°†ø -1|
þü†œ ý ‹ ÿ † ü … ~ ø ô ¬ ± Þ þ ì þ › ± © è ô þ ì õ í Î ë … õ ì … ° ¬ . • ¨ … ¬ ±  ° † ñ ü ¬ ° … ³ ø ~ ¾ ± } » ã ð … à ü ~ ü ± ¨ ÿ … ± ‹ ° † Œ ß ü € • º … ¬ ~ ñ ð † ì þ ‹ ÿ … ú Ú ç Î – … ± ø … õ › ú ‹ ó ô ° † ø
~ ñ Ÿ ± Æ † ¨ ú ‹ ó … ~ý Û ý ¶ õ ì þ é ¾ õ ì î ý ø … ± ‹ … ô ± Î † º ú ý ø † } Ï è … õ ‹ … ú ‹ ô ¬ … ¬ î ø ° ¬ ó õ ý é ý ì à ü € ÿ … ú ¥ ü ~ ì ± Æ † ¨ ú ‹ Ð œ º … ï † ð ú ‹ ÿ ± Î † º ú ‹ ú é í › ² … € ¬ … ¬ | þ ì ¬ … ± Ö … ú ‹
|"2ž €¥uBývèA ô ¥ìBì|æA €úŒý}Ú ò‹… @2ž îʆßè… ï†ìæ… û†ý¤"@.....ô ¹†Œè •¶¬ ~¾ô îø°¬ °…³ø ~¾ àü±ø €²…ô„ ô ²†¶ ÿ°~Úô ±Ïº •ý‹
|.303ô 302 € ÿoõèA ï|çÎA €þ¶±ŒÆ @53 €Ž†øõè…~ŒÎ ò‹ òý·¤ @[email protected] /11 €þ·éœì -2
88
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
,oBýÒ¸A¯ qA oôk ô Rõég ÿBøBW ok òýÇÛü òG þéÎ úÞ kõG ûkAk oõPuk Ê p×ÏW òG þuõì ïBìA–
êýèk ô QuA úÏýy òýÇÛü òG þéÎ úÞ lðkõG úP×â óôoBø úG.kqBvG õÂô Qñu êøA }ôo ÜHÆ
Ao òýÇÛü òG þéÎ òPÖpâ õÂô qpÆ QÖpâ îýí¿O óôoBø ÿqôo.QuA òPÖpâ FõÂô qpÆ ó@
îø þvÞ ô kpýâ|þì õÂô Qñu êøA }ôo úG ôA úÞ lükô ly ôA ÿõÂô pâ ByBíO úðBý×hì .lñýHG
úÞ koõg îvÚ qBG ô ,Qvýð úÏýy òýÇÛü òG þéÎ úÞ kpÞ AlýK òýÛü QùW òüqA. Qvýð ôA krð
úG ,lÏG úG òüA qA Q×â ôA úG Êp×ÏW òG þuõì ,lÏG .lñßð oôBG ôA |ÿ|ûoBGok Ao óApãük Ùpc
1.kpýãG õÂô úÏýy }ôo
ÑBíWA JBd¾A qA úÞ îýP×âôly ûkpíy úÞ ÿkApÖA ó@ pG ûô|çÎ ,úýéÎ úéèA ï|çu p×ÏW òG þuõì
Qìlg ûkBÏèA ÝõÖ ÐýzO Iønì úG ôlñPvø úÏýy óBâorG qA rýð óBð@ úÞ pãük ÿkApÖA ,lðA|ûkõG
2.lðkõìpÖ úülø ÐýzO îèBÎ úG Ao òýÇÛü òG þéÎ óõ^lðA|û kõíð
RoBüq ok úÞ ÿA úéíW qA QuA pPùG ,îýüõâ òhu Ê p×ÏW òG þuõì îéÎö ûoBGok îýøAõhG pâA
.QuA|o„Aõð¸|C¯æA|¥H´ý¹Î´ úéíW ó@ ô îýñÞ QHd¾ | ,kõy|þì ûlük rýð RAoBüq püBu ok ô QuA oAõâorG ó@
p×ÏW òG þuõì . lðoAnâ|þì ó@ ok Ao QíýÛðApâ RApøAõW úÞ QuA ÿA ú`Úôlñ¾ þñÏì úG ¥Hý¹Î´
Ücö úÏuAô Qíco úHýÎ ,QuA Alg RolÚ úHýÎ ,QuA ëBÏPì lðôAlg îéÎ úH´ý¹Î´|ú¶ý¹é¯Î´ ú¶éèA ïŸ|çu´
. QuA Üc RB×¾ ûBãüBW ,QuA
ô ,pOAõPdì pK ,pOBuo îýðAõO|þíð ,îýüõãG òhu Êp×ÏW òG þuõì îéÎ |ûoBGo k ú^ pø Bì
. îýyBG úP×âoAõð¸|CæA ¥Hý¹Î´ úéíW qA pO|þðAoõð
:lüõâ|þì òýñ^ Ê p×ÏW òG þuõìö ûoBGok þÏÖBy ¥déÆ òG lídì :YDAõd´è¸A J
Ÿ BG IÛè BìA ô –
ê„ý¹é©¯èAp|Ÿ ù¶v¹ìŸR
|¶ BìAp´ß¯è¸BGo|Ÿ õùŸzí´è¸A R
|¶ BδBÇ©¯èA þ´éδ I
Ÿ ʶAõíè¸A¯| l¶Xª³ù´P©¯èA pŸýT¶Þ¯ ó„BC¯z©¯èAî|Ÿ ýËδ o|„ l¹Û¯èA| êŸýé¶W´ ïŸBì´|湶 A úŸð©¯A¶
¶ú¶ðB´v¹c¶A ´ô|¶û„õ״϶è î¶ÊB¯ßèB„G þªí´vŸí¸èA|¶RAp¹ý¯h¸èA ´ô|¶¥Úl¯ª¿èA´ô ²ïBý¯ª¿è¶BG ´ï¹õ´ý¸èA ³ªî¶PŸì ´ô|²ïBý¶Û¸èA ´ô|¶¦´l¹X¯ªvè B„G
¶ú¹ý¯è¶A|Ÿê¯ªuõ¯P´ü ¹ò´ì|³ªê³Þ¸m¶A|²Y¶DAõ´d¸èA JBH„G ŸoõŸù¸z´í¸èA ´ô ¶ú¶P¯ªük„õHŸÎ| ¶¦´p¸T¯ß¶è ²e¶èBª¿èA|¶l¹H´Ï¸èB„G þªí´vŸí¸èA ô|Ÿú´DB´u¯A|¹ò´í„G
.ëŸõ۳ϟè¸A Bù´¸ñì¶oŸBd´³O|úŸO³Bì´Ap¯Þ|úŸP¯W´Bc|´JB¾
´ A¯
ÐýÇì ô oAk ûlðq Iy ôA . QuA óBCzèA îýËÎ ô olÛèA êýéW ÿAõzýK ,Êp×ÏW òG þuõì BðBíø
|.2€~ý×ì ªýº ô 4€Žõº„ ±ùº ò‹… @303 € [email protected]/11 €þ·éœì - 1|
(¬õ‹ ó…~ð² °¬ úýéÎ î}×ø ï†ì… úÞ þð†ì² ) Ý 182 놶 °¬ ô (117 € QupùÖ €þ¶õÆ ªýº) ~ì„ †ýð~‹ úÖõÞ °¬ ÿ±íÚ ÿ±œø 124 놶 °¬ òýÇÛü ò‹ þéÎ - 2
°†Œßü ³ýðô •¶… •»ù‹ êø… ²… (òýÇÛü ò‹ þéÎ)ô… úÞ îø¬þì þø…õâ òì:¬õì±Ö ïç·è… †íùýéÎ ±×ϛ þ¶õì –±Ã¤ ô (420 €þ»Þ 놛°) ¬õíð •é¤°
ô ÿõ»ð ú}»Þ ±ý»íº ú‹ õ{ úÞ ïõº þì òì†Â òì ô €ÿ°…~‹ þ셱â ô þñÞ ï…±Þ… …° ô… €~ì„ õ{ ¬³ð †ì ó†}¶ô¬ ²… þßü û†â±ø úÞ ½†‹ ~ùÏ}ì õ{:¬õì±Ö ô… ú‹
|.( 423-431€ó†íø)ÿõ»ð °†}Ö±â ó…~ð² ô þ}¶~ýù{ ú‹
89
Ê ±×ϛ ò‹ þ¶õì ëô|æ… ò·¥è… þ‹… @ˆ…õ¥è… Ž†‹ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
úG ;úPgAkpK|þì RkBHÎ úG eH¾ úG BO Ao Iy úÞ QuA êÛð ôA qA þOBìApÞ . QuA oBâkoôpK QÎBÆA
.QuA ûlýðBuo|þì óBüBK úG óApãük úG QðBÎA ô ûqôo úG Ao qôo ô ;ûkBPvüA|þì qBíð úG ;ûkõG ûlXu
óBvcA ô Qynâ| ,lðA|ûkpÞ|þì lG ôA úG úÞ ÿkApÖA úG QHvð . QuA ûkõG îÊBÞ oAõâorG ó@ IÛè .
úG ,QyAk úÞ þPükõHÎ ëBc ô RkBHÎ RpTÞ pÆBg úG ô kõG eèB¾ lHÎ ôA IÛè pãük ô ,QyAk
þuõì RBìApÞ . kõy|þì ûkAk {PWBc ,kõy êuõPì ôA úG wÞpø .lükpâ IÛéì rýð YDAõdèA JBG
1. QuA pªýdO o k Bø|êÛÎ úÞ QuA óAôApÖ ÿolÚ úG Ê p×ÏW òG
îPÖo Êp×ÏW òG þuõì pHÚ pu úG ,lì@ {ýK òì ÿApG úÞ þíÒ pø|“ :lüõâ|þì|þìqoAõg IýÇg
2 ”. ïkpÞ oôk kõg qA BXð@ Ao kõg îÒ ô
:QuA êÛð iüoBO ok . QuA YDAõdèA JBG Êp×ÏW òG þuõì úÞ QuA ûkAk óBzð úGpXO ô iüoBO
úÞôA Áõ¿hì îýßc þèô| ;lðkpÞrüõXO ôA úG þüBøAôk óBíýßc ô ly kok ëk úG |çPHì B×ég qA þßü|
þðrG þvÞ ÿõvG Quk lüBG ,þGBü B×y þøAõg|þì pâAô Qvýð kok ÿAôk òüA :Q×â ,kõG þðAp¿ð
RpÃc óõ^ . lüoôBýG Ao Êp×ÏW òG þuõì :Q×â ú×ýég ó@ . lyBG úPyAk Qèrñì Alg krð úÞ
:lðkõìpÖ RpÃc ?lükõìpÖ ú^ úÞ ly ëAõöu oAõâorG ó@ qA lÏG . QÖBü B×y ôA ô lðkpÞ þüBÎk| ,lðlì@
ûBñâ Qè©m úÞ óBñ^|! Alg ÿA “ . þP¶Î´BƯ|rª¯Î¶|û¶o„B¯Ö¯ ú¶P¶ý´¿
¶ Ϲì´|몯m³ úŸP¯ü¹o´A¯ Bí´Þ¯|ùŸé©¯èA¯ :ïlðAõg ôA ÿApG Ao BÎk òüA|
!þ×ýÇè ï|çÞ ú^ !þüBuo ï|çÞ ú^ 3 ”. ûk óBzð ôA úG rýð Apì QÎBÆA RrªÎ , ÿA|ûkAk óBzð kpì òüA úG Ao
4lñÞ|þì êÛð kBí´c qA {èBWo ok úýéÎ úéèA úíco þuõÆ iýy !ÿA|ûlñGõÞ ï|çÞ ú^ !ÿA|ûlðqBu ï|çÞ ú^
ó q lðôAlg BO lñüBìp×G þüBÎk úÞ îPuAõg óBzüA qA ô ï lýuo Ê p×ÏW òG þuõì Qìlg “ :úÞ
BÎk RpÃc . lñÞ QüBñÎ òì úG ëBu ûBXñK ÿApG Yc ÜýÖõO ô úPvüBy lðqpÖ ,Jõg úðBg ,Jõg
Yc úG úèBu úíø Àhy òüA ” . kpÞ QüBñÎ òì úG Ao Bùð@ úíø lðôAlg úÞ Qynãð þOlì :lðkõìpÖ
ëBu ó@ ok QvðAõPð ô ly ÝpÒ ô QÖo [email protected] ok êvÒ ÿApG ïApcA ÐÚõì þèBu úÞ òüA BO . QuA úPÖo
. QuA óAôApÖ iüoBO ok p×ÏW òG þuõì Üc ok BüBÃÚ úðõâ òüA ô ,koô@ ÿBW úG Yc
Ê p×ÏW òG þuõì RkBùy QéÎ
þHéÆ ûBW ,þßìpG þýdü qA lvc . ly óApãük RB×¾ ÿAlÖ ,Êp×ÏW òG þuõì Q×â lüBG
|2€2 €ë†ì|æ… þù}ñì -| 1
422/3 €Žõº„ ±ùº ò‹… -| 2
|.†œð†íø -| 3
.423-422 €õíø -| 4
90
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
ÿô RkBùy iüoBO . RpÃc ó@ ûkAq okApG êýÎBíuA òG þéÎ qA þPupK ëõK ô lýypèA óôoBø qA
JpªÛì þéýg óõ^ ô QyAk ûlùÎ úG Ao óôoBø pvK òýìA QýGpO ,þÏýy U
¶ Ï´y¸A¯ òG¹A :QuA òýñ^
ò¹GA¶ ô lPÖA òýìA Quk úG QÖ|çg óôoBø qA wK úÞ QyAk ó@ xApø þßìpG þýdü ,kõG óôoBø
þuõì qA ÿkBüq ÿBø|QüBÏu qA lÏG ïBXðApu ô kAk|þì Yðo Ao ôA lvc . lñýzñG ôA ÿBW úG U
¹ Ï´y¸A¯
Àdª×O Ê p×ÏW úG þuõì ÿ|ûoBGok BO QyAkAô úuõuô úG Ao óôoBø ,UÏyA òGA ô Êp×ÏW òG
òPÖo qA Ao ôA Ê p×ÏW òG þuõì úÞ þ×¾ô BG ô QuAõg Ao êýÎBíuA òG þéÎ QùW òüA qA . lñÞ
þýdü BG þOBÚ|çì îø ó@ qA êHÚ ô lì@ óôoBø {ýK ,kAk fpy ôA ÿApG Ao pÇg ô kpÞ Ðñì kAlÓG úG
! lyBG úPyAk ú×ýég ôk lðAõO|þíð Qßéíì :Q×â óôoBø úG êýÎBíuA òG þéÎ .kpÞ
lñüõâ|þì .kpì BXðBíø ô QÖpâõéâ kok ôA BìA ;lñølG ôA úG îøok oArø Qvüôk úÞ kpÞpìA óôoBø
kpÞ þðAlðq ô QÖpâ Ao Ê p×ÏW òG þuõì ,óôoBø 1.kpì ô lük Ao Bø|ëõK ókpì ïBãñø ïBXðApu
. ly kõGBð àìpG ú×üBÆ úÞ lýzßð þèõÆ þèô kõíð lýùy ïBXðApu Ao ôA ô
2.|ó´õé¸í´Ï¹O¯ îP³ñ¸Þ³ Bí´G´|î¹ß
³ EŸHª¶ñ¯ñ³Ö¯ î߳ϟW„p¹ì´ Bñ¯ý¹è¯A¶ S³ Býð¸lª³èA ¦¶õýdè¸A|Ñ´BP¯ì´ î¹ß³v¶×³ð¸A¯ þéδ|î¹ß³ýŸÓ¸G´ Bí´ð©¯A¶ x
Ÿ Bñ¯èA¯ B¯ùŸüª¯A Bü´
Bì ÿõu úG õO QzâpG wLu . kkpâ|þì pG Rkõg pG oBâqôo òüA o k õO îéÊ BðBíø ! pzG ÿA “
” . îýñÞ|þì oAkpHg Ao õO BXð@ ÿA|ûkpÞ ú`ð@ ô QuA
ÐGBñì
îüpÞ ó@pÚ pG ûô|çÎ
.BW þG ô BO þG ,þì|çu…èA pzñèA ¥vuõöì ,îýËñèA oªkŸ ,Øuõü ,þéìBÎ îOBc òGA -1
.ï1956™Ý1376 ,ÙpyA ØXð ,þHPÞ îÊBÞ lídì {yõÞ úG ,IèBÆ þGA ë@ IÚBñì ,þéÎ òG lídì ,Jõ[email protected] pùy òGA -2
.BW þG ô BO þG ,ûBÞpy ô þHédèA ¥vuõöì ,þñüq lídì úÆ {yõÞ úG ,¥uBývèA ô ¥ìBì…èA ,îévì òG úéèAlHÎ ,úHýPÚ òGA -3
.ï1950 ™Ý1369 ,ÙpyA ØXð ,þHPÞ îÊBÞ lídì {yõÞ úG ,RArXÏíèA óõýÎ ,JBøõèAlHÎ òG òývc -4
.BO þG ,)YÎ( ÿlùì ïBìA úvuöõì ,îÚ ,eDApXèA ô YDAphèA ,òülèA IÇÚ ,ÿlðôAo -5
BW|þG ô BO|þG ,óõýÏèAF|çW ,ú©éèAlHÎ ,pHªy -6
.Ý1415 ,îÚ ,þìõýÚ kAõW {yõÞ úG ,ëBWpèA ,òvc òG lídì ,þuõÆ iýy -7
.Ý1411 ,îÚ ,e¾Bð lícA þéÎ {yõÞ úG ,¥HýÓèA ,õíø -8
.BW þG ,Ý1417 ,|þì|çu…èA pzð ¥vuõöì ,þìõýÚ kAõW {yõÞ úG ,Qupù×èA ,õíø -9
.ï1993 ™Ý1414 ,RôpýG ,kBHÏèA þéÎ úéèA YXc ¥ÖpÏì þÖ kByo…èA ,óBíÏð òG lídì òG lídì ,lý×ì iýy -10
.Ý1417 ,îÚ ,ÿlùèA ï|çÎBCG ÿoõèA ï|çÎA ,êùu òG êÃÖ ,þupHÆ -11
.Ý1388 ,óApùO ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,þÖBßèA ,JõÛÏü òG lídì ,þñýéÞ -12
.ï1983 ™Ý1403 ,RôpýG ,oAõð|CæA oBdG ,pÚBG lídì ,þvéXì -13
.Ý1415 ,îÚ ,¥ÏüpzèA ïBßcAC þÖ ¥ÏýzèA lñPvì ,ÿlùì lídì òG lícA ,þÚApð ÜÛdì -14
|.59-58/3 €±Œº @ °†Œ¨æ… óõýÎ @486-485/1 €þñýéÞ -1
| 23 €¸ðõü -|2
ö ûoBG ok þøBOõÞ UdG
ÊB„©pèA þ´uõìŸ ò
„ ¹G þªé¶Î´ ;úíªDBC¯è¸A òŸì¶BS
ó@ áoBHì píÎ . QuA BÂo ôA oõùzì IÛè ô þðB©TèA „ò´v´d¸èAõŸG¯A ôA úýñÞ ô þéÎ oAõâorG ó@ îuA
203 ëBu ok ô 2lì@ Býðk úG ÿpXø 148 ëBuö ûlÏÛèA ÿm ûkqBü ok 1.kõG ëBu YñK ô ûBXñK RpÃc
. ly lýùy ô ïõívì þuBHÎ óõìBCì Quk úG p×¾ ûBì [email protected] ok 3ÿpXø
þXñìŸô ïAõÎ BCX´é¸ì´ ,úñülì ok Ao ó@ ëBu ûl×ø B«HüpÛO úÞ ,4kõG ëBu QvýG oAõâorG ó@ QìBìA Rlªì
xõÆ okô lðkpG xõÆ úG A«pHW úñülì qA Ao ôA ,[email protected] ëBu úu . kõG òük Zôªpì ô BíéÎ îé©Ïì ô ïBðA
.ly lýùy óõìBCì Quk úG ïBXðApu BO kpÞ QuApc òük îüpcqA QvðAõO BO
Ê BÂo RpÃc þíéÎ ïBÛì
,îèBÎ òüA ÄýÖ|úÇuAô ,úéèA ÿõ´u´ BíG„ îèBÎ RpÃc ó@ úÞ QÖpâ úXýPð óAõO|þì|þì|çuA óõPìŸ qA
ô RBWBXPcA . QuA ëBÏPì lðôAlg îéÎ|úñürg ô þùèA oAõðA Ýôlñ¾ ,oBâkoôpK RBíéÞ ólÏì
Ao RpÃc ó@ þíéÎ ïBÛì ,óõìCBì wéXì ok ØéPhì ÿBø|úÚpÖ BG Ê BÂo RpÃc RBTcBHì
¶úŸW´ô þ¯é´Î „êŸW¯ªpèA A¯nø|¹ò¶ì ê¯Ã¸Ö¯A «Al´c¯A Ÿî¯é¹Î¯A B´ì :Q×â|þì óõìCBì BøoBG úÞ óBñ^ . lñÞ|þì oBß[email protected]
.Å
„ o¹¯|æA
.|486 /1 €þñýéÞ -| 1
|†œð†íø -| 2
|†œð†íø -| 3
|492 /1 €õíø -| 4
92
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
. îðAk|þíð ÊBÂo RpÃc qA pOBðAk òýìq ÿôo ok Ao wÞ aýø
qA p×ð oArø úu ô þu óõìCBì“:lüõâ|þì BÂo úíéÞ êüm ok ,kõg ÙoBÏíèA ¦püAk ok ÿlWô lüpÖ
kõg óBýì qA Ao kApÖA òüpO|Üü|æ úÞ QuAõg óBð@ qA ô kpÞ ÐíW Ao ú×éPhì ÝpÖ ô ØüAõÆ óBâorG
ò¹G þé´Î o k ,p×ð oArø úu ô þu ó@ úíø . lüBíð oAnâAô ôA úG Ao ÿlùÎ|Qü|æô BO lññÞ JBhPðA
|” . lðkõíð ÝB×O®A¶ Ê B pªèA þ´uõìŸ
òyôo Bì pG Ao oAõâorG ó@ QªükõHÎ ïBÛì úÞ QuA êÛð þHéÇì Ê BÂo RpÃc qA JBG òüA ok
ok úÞ óAlG Ao ó@ olړ :kõìpÖ ô kAk þüBHÎ ,ÙôpÏì pÎBy þÎAr³g ê„H¹Î¶k úG RpÃc ó@ .lñÞ|þì
”.QuA ûly ûlðAõg qBíð QÏÞo oArø ,þHy pø ô Iy oArø BHÎ òüA
ô úGBð¶A ô ÑpªÃO ô RkBHÎ RpTÞ qA úíø ,lðkoô@ xõÆ úG úñülì qA Ao Ê BÂo RpÃc úÞ óBð@
. lðA|úP×â òhu RkBHÎ ok RpÃc ó@ êìBÞ QHÊAõì ô lXª³ù´O¯ ô ÿoAq
Ê BÂo RpÃc ÐÂAõO
AnÒ kõg ÿBøpâoBÞ ô úìlg BG úzýíø Ê BÂo RpÃc| :lüõâ|þì RpÃc ó@ ïkBg ,puBü
òüA úG óBøBâ @Bð qA þÃÏG . lñÞ ëk kok ô QHd¾ ô lñýzñG Bùð@ BG úÞ QyAk Quôk ô koõg|þì
®l¶cA´ô J¯|æA´ô ®l¶cA´ô þ¯èB´Ï¯O´ô ´á´oB´H¯O|¯ªJ¯ªpèA ¯ªó¶A| :kõìpÖ|þì RpÃc ô lðkpÞ|þì kApüA RpÃc oBÞ
1. ë
„ Bí´Î¹|¯æBG„ FŸAr´X´è¸Aô´| ¦®lc¶Aô´| ª³ï|C¯æ¸Aô´
. QuA oAkpÞ úG ÈÛÖ ô ÈÛÖ QéýÃÖ ô QuA þßü ,okBì ,olK ,oBâkoôpK
Ê BÂo RpÃc Ý|çgA ô JkA
òýñ^ ,QuA û kõG RpÃc ó@ Qìlg xõÆ BO úñülì qA RpÖBvì o k úÞ xBHÎ òG îýøApGA
ko Ao þPWBc aýø . kpÞ|þíð ÐÇÚ Ao þvÞ ï|çÞ QÚô aýø ,lñÞ îéÊ ÿlcA úG ïlülð|“ :lüõâ|þì
. kõíð|þíð
òhu wÞ aýø BG ô kAk|þíð úýßO ÿlcA êGBÛì o k ô kpÞ|þíð qAo k ÿlcA êGBÛì Ao kõg ÿBK
2 |”. Q×â|þíð rýì@ RoBvW
|230 /8 €õíø -| 1
314 €þ¶±ŒÆ -| 2
93
Ê †Â±è… þ¶õì ò‹ þéÎ @úíˆ|æ… òì†÷ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
Ê BÂo RpÃc RôBhu
BG “ :lüõâ|þì ÿôAo . îýñÞ|þì pÞm ,QuA ûkpÞ êÛð ûoBG òüA ok úéèA ¥í¶c´o þñýéÞ úÞ Ao ÿA úýÃÚ
„ëõŸu´o ò¹GB´ü :Q×â òýñ^ ô lì@ þéýH´u ò¹GA úÞ îükõG Ê BÂo RpÃc Qìlg oBývG þÏíW
òì úG Ao| úÛ×ð . ïA|û kpÞ îâ Yc ûAo o k Ao kõg|úÛ×ð . îPvø Bíy óAolK ô Bíy Quôk òì !úéèA
RpÃc . ïoAk Qñßì BXð@ Apüq ;îøk|þì úÚl¾ Bíy ÿApG ïlýuo óBuApg úG óõ^ ,lýñÞ QüBñÎ
kôpG kpÞ {øAõg ô kAk ôA úG oBñük Qvüôk ,ok ÿ|æBG qA ÿlñ^ qA wK ûly ÝBOA êgAk Ê BÂo
ok ÿ|æBG qA Ao ëõK :lðlýupK óBzüA qA ,lì@ RpÃc óõ^ . þølG úÚl¾ Qvýð ïq|æ :kõìpÖ ô
Roõ¾ ok Ao ëAöõu Qèm îPuAõg|þì | :kõìpÖ . lýñýHð Ao ôA BO kôpG úÞ lükõíð {øAõg ô lükAk
,QuA Yc kBP×ø ëkBÏì ,þðBùñK úÚl¾ :QuA ûkõìpÖ ïpÞ A ëõuo úÞ lüA|ûlýñzð Bü@ . îñýHð ôA
ÿA úðõíð ,ly úPyõð ú`ð@| ”1. kqpì@|þì lðôAlg Ao þðBùñK ûBñâ ô ,ó|æng IWõì oBß[email protected] ûBñâ ô
þðCBy ô ïBÛì Ê BÂo RpÃc ÿApG êüBÃÖ úðõâ òüA pÞ m . kõG Ê BÂo RpÃc êüBÃÖ qA
Ao xõÆ úG úñülì qA oAõâorG ó@ ÿp¹H´W RpÖBvì ÐüBÚô qA ÿoAlÛì úÞ QuA pPùG òüApGBñG .Qvýð
|:îýñÞ pÞm
.lì@ lülK þðAôApÖ ÿBø|}oõy . lðkõG óBýÓÆ ok lýyªpèA óôoBø åpì qA lÏG ,|þì|çuA àèBíì
f|ç¾ ,kpýãG Quk úG Ao|þì|çuA QªìA ïBìq QvðAõO ô kpÞ kõGBð Ao }okApG óõìCBì úÞ|þìBãñø
.lüBíð }õìBg Ao Bø|úñPÖ lðAõPG úéýuô|òülG BO ;lñÞ ÐíW Ao|þì|çuA àèBíì óApu úÞ lük ó@ ok Ao
Ao ÿlùÎ|Qü|æô ô ,kõíð ÐíW rÞpì ok oBzPvì ïBð úG Ao k|çG óBâorG qA p×ð oArø úu ô þu wK
àèBíì úG QvðAõO úéýuô òülG ô ,kpÞ oAnâAô Ê BÂo RpÃc úG lülùO ô pHW oõÆ úG
. lzhG {ì[email protected]|þì|çuA
ô Ýp×Pì ,lðkõG ûly ûlðAõg oBzPvì óAõñÎ úG úÞ ÿkApÖA ,Q×g ôpÖ Bø|}oõy úÞ|þìBãñø
ó@ úéíW qA . lðly úPzÞ ô lñPÖpâoApÚ lýÏHO ô óAlðq B«ðBýcA Bü ô ÿpùì þG koõì óBð@ qA ÿoBývG
pÞnO úG ïq|æ úÞ þOBßð . QuA Ê BÂo RpÃc ,lññÞ lýùy Ao ôA lñPvðAk f|ç¾ úÞ ÿkApÖA
:QuA
ô ÿlùÎ|Qü|æô ëõHÚ ,óBuApg úG }p×u úÞ ûkpÞ pÞm ÿklÏPì koAõì ok Ê BÂo RpÃc–1
|470/3 €Žõº„ ±ùº ò‹… -| 1
94
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
,QÞpc ÐÚõì úñülì ok ArÎ wéXì êýßzO .1 kõG ûly êýídO óBzüA pG óõìBCì ûBãPuk úG kôoô
ôA ÿBø|úüpâ ,óõìCBì ëBªíŸÎ ólì@ qA êHÚ úéèA QýG BG þËÖBcAlg ô úßì ok oAõâorG ó@ ÿBø|úüpâ
ÿlùÎ|Qü|æô oªpßì ókpßð ëõHÚ| ,óBð@ ólì@ qA lÏG ôA BG þËÖBcAlg ô }oAõâorG ªlW pHÚ oBñÞ
þPèBgk aýø þPßéíì oõìA ok úÞ |òüA pG Éôpzì ó@ ókpÞ ëõHÚ wLu ô kõy|þì lülùO úÞ ó@ BO
2.QuA ûly êýídO Ê BÂo RpÃc úG A«pHW óBüpW òüA úÞ QuA IéÇì òüA òýªHì úíø ,lñßð
þPc óBzüA p×u ô 3lðpHG ôpì úG xoBÖ ûAo qA Ao Ê BÂo RpÃc úÞ kõG ûkAk oõPuk óõìBCì –2
QýG êøA QHªdì úÞ Qvýð òüA pG êýèk kõg ,oõPuk òüA Bü@ . kpýâ Roõ¾ Iy ok óBßì|æA
òýzð úÏýy ô QýªÏíW pK ÿBøpùy koAô Ê BÂo RpÃc úßñüA qA óõìBCì ô úPyAk þüBW Bùèk ok
QÏðBíì| ?lñÞqBG þüBW Bùèk ok Ê BÂo RpÃc úÞ úPuAõg|þíð Bü ô| ,QuA ûkõG xApø ok| ,kõy
.lñÞ|þì lýüCBOAo ïôk ëBíPcA ,4RpÃc ÈuõO pÇÖlýÎqBíð ÿoArâpG qA óõìBCì
qA úÞ QÚô pø úÞ óBñ^ ;kõG QcAoBð û kBÏèA ÝõÖ óõìCBì BG }koõgpG qA Ê BÂo RpÃc–3
. kpÞ|þì åpì IéÆ ëBÏPì lðôAlg qA þãPvg QèBc BG ,Qzâ|þì qBG úÏíW qBíð
pSA oAõâorG ó@ ÿôo úðBÛÖBñì ëBíÎA Bü@ ?lðkAk|þì pWq Ao Ê BÂo RpÃc Rõég o k Bü@
Ê BÂo RpÃc| ûkBÏèA ÝõÖ þPcAoBð þèô ;îýðAk|þíð|?ûkõG ÿpãük IéÇì Bü@ ?QuA ûkoAnâ|þì
5.QuA îé©vì ÿpìA RpÖBvì qA
óAlýì óBãðBãýG ÿApG xõÆ Apüq ;kõG lý×ì oBývG ï|çuA ÿApG ôpì úG Ê BÂo RpÃc ólì@–4
lñÞ ÐÖo Ao óBð@ RBùHy úÞ QyAlð kõWô þvÞ ,kõHð xõÆ ok Ê BÂo RpÃc pâA ô kõG îéÎ
.kõG áBðpÇg ï|çuA îèBÎ ÿApG ,ly|þíð ÐÖo RBùHy ó@ pâA ô
úÏýy ô QªýÏíW pK û kBÏèA ÝõÖ oõGBzýð . lðlýuo oõGBzýð úG ûAo òýG o k Ê BÂo RpÃc–5
kõgoAõâorG ó@ úÞ lñPuAõg|þì ô lðlì@ Ê BÂo RpÃc ëBHÛPuA úG ïkpì úíø.QuA ûkõG òýzð
óõñޅ †ùñü… ô € •¶… °…õº¬ òì ¬³ð ó~ì„ € ÿ… ú}¶…õ¨ –†Úçì û²†›… úßñü… †ì… ô ... " : ~·üõð þì þÇð³ì ~í¥ì ò‹~í¤… ª¶† °¬ ïç·è… úýéÎ †Â° ï†ì… -| 1
97 /1 €þð†Ûíì 놛° ô 315 € †Â±è… ï†ìæ… û†ý¤ ²… êÛð|".. ~º ~ø…õ¨ ±·ýì –†Úçì ÿ¬ô³‹ úéè… Š†»ð…|€ •·ýð òßíì •ü…±‹ çÏÖ ô € ~ð… ú}ֱ⠕©¶ òì ±‹
|212./2 €°†Œ¨æ… óõýÎ ô
ÿ…±‹ ô ¬õ‹ °ô¬ ô ó†ùñ †ì ²… ¬±ì òü… : •×â òýñŸ € ÿ~ùÏ}üæô ú‹ Л…° ó†ý¶†ŒÎ ²… þøô±â ô ó†ü°†‹°¬ ª¶† °¬ óõì†ì û~ì„ †Â±è… ï†ìæ…` û†ý¤ Ž†}Þ °¬ -| 2
ô… ó†ã}×ýº ô € ~ü†íð م±}΅ †ì •Öç¨ ô •ñÇé¶ ú‹ ô € ~º†‹ †ì ÿ…±‹ ¼{õά †{ îýø¬ °…±Ú ¼üõ¨ ~ùÏýèô …° ô… îý}¶…õ¨ þì †ì . ¬±Þ þì –õά ¬õ¨
þ‹õº„ € îü°…¯â þچ‹ ¬õ¨ 놤 ú‹ …° ô… ±â… îü¬õ‹ á†ñíý‹ †ì ô ! ô… ú𠕶†ì Áõ¿©ì - •Öç¨ - ±ì… òü…ô € •·ýð ô… °¬ ¬±Þ þì †Î¬… ô… úŸ ó„ úÞ ~ñ‹†ü°¬
|.(183 /49 € þ·éœì @170/2 €°†Œ¨… óõýÎ €Ýô~¾ ªýº) ... îü±ý㋠…° ó„ ÿõé› îýð…õ}ð úÞ ¬²†¶ † ±‹ †ì ÿ…±‹
|489 /1 €þñýéÞ -| 3
|314-313 €¬†º°æ… €~ý×ì ªýº €490-489 /1 €õíø -| 4
òì ê{†Ú óõì†ì ³› þ·Þ …~¨ ú‹ ~ñâõ¶ . ~ü°õ©ð ü±Ö ô ~üõ»ð °ô±Óì ô… °†}×â ú‹ :¬õì±Ö óõì†ì û°†‹°¬ ¬õ¨ 󅰆ü ²… þ¨±‹ ú‹ ïç·è… úýéÎ †Â° ï†ì… -| 5
(óõì†ì Áõ¿©ì û¬†}¶±Ö) ᆥÃè… þ‹… ò‹ Š†›° óõì†ì ÿ°†ßŒü±Ö±‹ ~ø†º "(189 /49 €°†¥‹) ~¶° °¬ •Úô †{ ï²° ô þü†Œýߺ ï±ü³â†ð òì †ì… €¬õ‹ ~ø…õ©ð
…° ô… •Ëֆ¥ì ô ‹ ô… Ú…±ì º ô ²ô° ¬…¬ °õ}¶¬ ô îø¬ •Þ±¤ …° Ê †Â±è… þ¶õì ò‹ þéÎ ô ïô±‹ úñü~ì ú‹ ¬±Þ °õì†ì …±ì óõì†ì : •×â úÞ •¶…
|.(489/1 €þñýéÞ) ﰅ¯ãð…ô ÿ±ãü¬ ú‹
95
Ê †Â±è… þ¶õì ò‹ þéÎ @úíˆ|æ… òì†÷ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
lðôAlg QXªc úÞ lñÞ|þì îßc QüAok ô êÛÎ . lüõãG QüAôo óBð@ ÿApG ô lñÞoBß[email protected] ïkpì óBýìAo
.lñÞ QüBñÎ Bùð@ úG Ao RBÒõu òüpPùG lüBG xBvªc ÐÂô ó@ ok ëBÏPì
koô@ óôpýG Zkõø qA pu ó@ qA wK ,lýuo QüBùð úG ïkpì Ýõy BO kõíð pH¾ ÊBÂo RpÃc
| :kõìpÖ òýñ^ ô
„ò¹ü´q|¶úý„G¯A ¹ò´Î p¶ÚB´H¸èA ¶l¯ªí´dŸì ¶úýG¯A ¹ò´Î „ݶkB¯ª¿èA ¬l¯ªí´dŸì|„ò¹G „p¯×¹Ï´W|¶úýG¯A ¹ò´Î Ÿî¶ÊB¯ß¸èA þ´uõŸì þ„G¯A þ¶ñ¯S¯ªl´c
|´ëBÚ¯|ú¶è@ ô´|ú¶ý¹é¯Î´|ú´éèA þªé¾
´ ú¶éèA ëŸõuŸo´|þ„ñ¶S¯lª¯c´ ë´BÚ¯ I
¬ è¶BƯ þG„A¯ ò„G¹|þª¶é¶Î´ ú¶ýGA¯|ò¹Î´ ò„ý¶v´dŸè¸A|ú¶ýG¹A¯|ò¹Î´|ò´ülG„BÏ´è¸A
!£G„An¯Î´ ò¹ì¶ ò´ì¶A¯ £ñ¶¹¿c¶ þÖ¶ ê´g¯´k|ò¹ì´ô´ þ¶ñ¿
¹ c¶ úŸéèA|©¯æA¶ úè¶A |æ ¥íéÞ
lðôAlg úÞ kpÞ êÛð ëBÏPì lðôAlg qA ôA ô êýDpHW qA ôA ô ïpÞ A ëõuo úG BO }olK qA ôA ô ïolK
òì JAnÎ qA ,kõy êgAk ó@ ok úÞ pø ô QuA òì îßdì|úÏéÚ| ,úéèA |©¯æA¶|ú´èA¶ |æ úíéÞ :QuA ûkõìpÖ
Zkõø qA Ao pu ûoBG ôk . lñPÖo|þìlÚ lñ^ ô lðkpG Zkõø ok Ao pu RpÃc wLu . QuA óBìA ok
1. Bù´Æ¶ôpŸ³y ò
¹ ì¶ Bð¯¯A ô´ Bù´Æ¶ôŸpy³ ô´ Bù´Æ¶p¹z¯G„ :lðkõìpÖ ô lðkoô@ óôpýG
òì ó@ þuBuA ÈüApy qA þßü ô ,koAk þuBuA ÈüApy QuA RkBÏu IWõì úÞ úŸéèA |©¯æA¶ ú´èA¶ |æ òP×â
. Qü|æô úG oApÚA þñÏü| ,îPvø
| :kõy UdG Øüpy QüAôo òüA ûoBGok ÿA úíéÞ lñ^ úÞ koAk BW
. QuA RkBÏu IWõì| ,ó@ úG ókõíð êíÎ ô ó@ úG oApÚA| ,ŸúéèA |©¯æA¶ ú´è¶A |æ úíéÞ
úÏìBW RkBÏu ÿ|úüBu úÞ QuA þGBPÞ óBíø . QuA ó@pÚ óBíø QÛýÛc ok ŸúéèA ¯©|æ¶A ´úè¶A |æ|úíéÞ
. QuA aýø úßéG ô ÀÚBð| ,Qü|æô ÿBùñì úŸ éèA |©¯æ¶A ú´èA¶ |æ úíéÞ ,ó@pÚ pËð qA þèô| ;QuA ÿpzG|
ï´õ¹ý´è¸A¯ :kBPupÖ ôpÖ Ao ëBíÞ úü@| ,kõíð Jõ¿ñì Qü|æô úG Ao Ê òýñìõöíèApýìA þPÚô îèBÎ oBâkoôpK
2.«Bñük¶ ï|¯çu
¹ æA¸ îŸß³è¯ ŸQýÂ
¶ o´ ´ô £Pí´Ï¹ð¶ î¹ß³¹ýé¯Î´ Q
Ÿ ¹íí´¸OA¯ ô´ îß³¯ñü¶k î¹ß³è¯ Q
Ÿ é¸í´Þ¸¯A
þÂAo ô Ao kõg QíÏð Bíy ÿApG ïkõíð ïBíOA ô Ao Bíy òük Bíy ÿApG ïkõíð êìBÞ qôo òüA o k
. lyBG Bíy òük - Qü|æô BG ïACõO - ï|çuA úÞ ïly
| :lñÞ|þì JBÇg òýñ^ pHìBýK úG ÔýéHO úü@ ,Qü|æô úG ÊòýñìõöíèApýìA I¿ð qA êHÚ
3 úŸP¯è¯Bv
´ „o Q
´ Ó¸©¯éG´ B´íÖ¯ ê´Ï´×¸O¯ ¹îè¯ ¹óA¶ ô´ à
´ Gª¯o´ ò¹ì¶|à
´ ý¹è¯¶A ë´r„ð¸C³A Bì´ Ô¸©¯éG´ ëŸõuŸpª¯èA Bù´üª³A¯ Büª
|.134-131 / 2 €BÂpèA oBHgA óõý΀Ýô~¾ ªýº -| 1
ú‹ …° É …~¨ ±ŒíÓý úÞ î¨ ±ü~Ò²ô° °¬ úü„ òü… úÞ •¶… û~º êÛð •ñ¶ êø… ™ü¬†¤… ²… ™ü~¤ ¼º 39 Ž†‹ °¬ (284/1) ïApíèA ¥üBÒ °¬ @3 €û~ˆ†ì -| 2
þ
— }膶±‹ Ž±è… þ° ô ú`íÏñè… ï†í{… ô òü~è… ë†íޅ þéÎ ±ŒÞ… úéè… " : •×â ±ŒíÓý úÞ •¶… †ùð„ ±}»ý‹ °¬ ô û~º 벆ð ïç·è… úýéÎ þéÎ û°†‹°¬ ¬±Þ þÖ±Ïì •ì†ì…
|" þ
— éÏè ú`üæõè… ô
ô ¹†ŒÎ ò‹… ²… êürñPèA løAõy °¬ (239/1) þð†ß·¤ îކ¤ Ìֆ¤ ô ÿ°~¨ ~ý϶õ‹… ²… ÿ°õ‹†»ýð ÿ~¤…ô ô úüô¬±ì ò‹… ô î{†¤ þ‹… ò‹… ²… 1 ž ±ü~Óè… °¬ -| 3
úü„ òü… úÞ ~ñÞ þì êÛð ¬õÏ·ì ò‹… ²… ô… ô úüô¬±ì ò‹… ²… pülÛèA ePÖ ¬õ¨ ±ý·×{ °¬ þð†Þõº þÂ†Ú € òýÇívèA lDApÖ °¬ þñüõí¤ Ý†¥¶…õ‹… ô ÿ°†¿ð… ±‹†›
|. ¬°…¬ ïç·è… úýéÎ þéÎ þñý»ð†› ô •èæ¬ ô û~º 벆ð ±ü~Ò ²ô° °¬
96
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
ÔýéHO pâA ô õãG ïkpì úG — Qü|æô úG ÊòýñìõöíèA pýìA I¿ð|ƒ ly ëqBð õO úG Ao ú`ð@ ! pHìBýK ÿA
. ÿA|ûlýðBupð Ao kõg QèBuo ,þñßð
ô lñÞ|þì ÿoô@ kBü Ao ÔýéHOö úü@ ô ëBí¸Þ¶A úü@ óBíø Bù¶ÆŸôŸp³y ´ô Bù¶Æ¹p¯yö úéíW BG BÂo RpÃc
. QuA Qü|æô ,úŸ éèA |©¯æ¶A ú´è¶A |æ ö úíéÞ þuBuA Épy :lüBìpÖ|þì
þðBÏì ,QÓè pËð qA Qü|æô . QuA Qü|æô QÛýÛc ô þñÏì ,îýyBG úWõPì lüBG úÞ Ao ÿrý^
,lðoAlG Quôk Ao QýG êøA lüBG úíø . QuA ûlì@ îø Quôk þñÏì úG úéíW qA ô koAk ÿklªÏPì
þñ©u . QuA þâorG ó|æng QýG êøA ÄÓG ú`ðBñ^ ,QuA þâorG QíÏð QýG êøA QHªdì ô
l¬íª¯d´ìŸ ë„@ I
ª¶ cŸ þ´éδ R
´ Bì´ ò¹ì´ |¯æA¯ :kõìpÖ úÞ lññÞ|þì êÛð| þìApâpHìBýK qA Ao QüAôo òüA úÏýy ô
l¬íª¯d´ìŸ ë„@ I
ª¶ cŸ þé¯Î´ R
´ Bì´ ò¹ì´ ô´ |¯æA¯ ,úŸè¯ A«oõ×³Ó¸ì´ R
´ Bì´ l¬íª¯d´ìŸ ë„@ I
ª cŸ þé¯Î´ R
´ Bì´ ò¹ì´ ô´ |¯æA¯ ,A«lýù¶y¯ R
´ Bì´
Ä
„ Ó¸GŸ þé¯Î´ RBì´| ò¹ì´ |¯æA¯ ,ó„Bí´ü|CæA¸ ê´í¶ß¸P¯v¹ìŸ B«ñì¶õö¹ìŸ R
´ Bì´ l¬íªd´ìŸ ë„@| I
ª¶ cŸ þé¯Î´ R
´ Bì´ ò¹ì´ ô´ |¯æA¯ ,B«HD¬BO¯ R
´ Bì´
1 ¥¶ñ©¯X
´ è¸A¯ ¥¯´dDAo´ î¹z³´ü î¹è¯ l¬ª¯íd´ìŸ|ë„@ Ä
„ Ó¸GŸ ´þéδ R
´ Bì´ ò¹ì´ ô´ |¯æ¯A ,«ApÖBÞ¯ R
´ Bì´ lª¯íd´ìŸ ë„@
BG úÞ þvÞ lýyBG ûBâ @ . QuA ûkpì lýùy| ,kpýíG lídì ë@ QªHdì BG úÞ þvÞ lýyBG ûBâ @ “
,kpýíG lídì ë@ QHdì BG úÞ þvÞ lýyBG ûBâ @ . QuA ûlüqpì@| ,kpýíG lídì ë@ QHdì
ïBzì úG QzùG ÿõG| ,kpýíG lídì ë@ ÄÓG BG úÞ þvÞ lýyBG ûBâ @ . QuA ûkpì êìBÞ òìõöì|
” .luo|þíð ôA
Ê IèBÆ þGA òG þéÎ ôA ëk QupKpu úÞ þvÞ . QuA þPupKpu ,Qü|æô þðBÏì úéíWqA ô
QupKpu úÞ þvÞ . koAk Qü|æô lyBG ûly Jn©ùìŸ úéümo RB×¾ qA úÞ þvÞ . koAk Qü|æô| ,lyBG
ÿBøô[email protected] ô ëBì@| ,Bùuõø , Bø|ÿõø ,þðôpG ô þðôok ÿBø|óBÇýy ,þðôok ô þðôpG ÿBø|RõÒBÆ {èk
,lyBG QýG êøA QuAõgpG ïlÛì ôA QuAõg ,ôA þ¿hyö ûlýÛÎ ,ôA ÿAõø úÞ þvÞ ;lyBG BW|þG
:lüBìpÖ|þì Ê kBXu ïBìA úÞ QuA QùW òüA qA . QuA QýG êøA úG QHªdì þG úßéG Qü|æô þG
òüA BG ô lñÞ Qý¿Ïì Ao ëBÏPì lðôAlg úÞ þvÞ . koAlð þüBñÏì QÏGBPì óôlG QHªdì ô Qü|æô “
QùW òüA qA|”. QuA oBâqôo IüBXÎ qA ô QuA BW|þG ôA oBùÊA ,lñÞ Alg QHdì oBùÊA ؾô
úìAkA QýG êøA Qü|æô ,luo|þì þñÏì àü úG Qü|æô ïôk ô ëôA ÿBñÏì úÞ Q×â óAõO|þì
R
¶ Bíé³Ë©³èA ò´ì¶ î¹ùŸWŸp„h¸üŸ Aõñ³ì@ ò´ün¶è©Aþ|ª³ è¶ô´ úŸéèA¯ :lüBìpÖ|þì ëBÏPì lðôAlg .QuA ëBÏPì lðôAlg Qü|æô
|.ÿ±ùÇì þÃ{±ì ¬†}¶… ~ýùº Øýè†{ Bø|Qü|æô ô F|æô Ž†}Þ ²… êÛð .ÿ°õº û°õ¶ 32 úü„ êü® 4 €ÿ±»©ì² @166 /27 €ÿ²…° ±©Ö -| 1
97
Ê †Â±è… þ¶õì ò‹ þéÎ @úíˆ|æ… òì†÷ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
1 . ó´ôlŸè¶Bg BùýÖ î¹Ÿø o„B©ñèA J
Ÿ Bd¾
¹ ¯A à
´ EèŸôA ...o„õñ©³èA þè¯A¶
ÿõø þßüoBO ,Qè|ç ô p×Þ þßüoBO ƒ Bø|þßüoBO qA Ao óBð@ . QuA òìõöì kApÖA QupKpu Alg “
oõð| ,óBíüA oõð ƒ oõð ÿõu úG kpG|þì óôpýG ƒ Bø|óBÇýy þßüoBO ,úéümo RB×¾ þßüoBO| ,xõø ô
ô ÿõø RõÒBÆ — QuA RõÒBÆ óApÖBÞ QupKpu ô — Qü|æô oõð ,Jõg RB×¾ oõð ,Alg
Bø|þßüoBO úG oõð qA Ao óBð@ Bø|RõÒBÆ ó@ — úéümo RB×¾ RõÒBÆ| ,óôpG ô óôok RõÒBÆ| ,xõø
” . QuA þãzýíø {[email protected] óBð@ Qyõðpu ô lðpG|þì
ŸúéèA ¯©|æ¶A ´úè¶A |æ ok êgAk úÞ þvÞ|“| :QuA ûkõìpÖ úÞ Ê BÂo RpÃc QüAôo þñÏì QuA òüA ô
úÞ QuA òüA pãðBüBíð ,}oAkpÞ ô oBP×â ,{éíÎ ,}A|ûlýÛÎ ƒ lyBG úéèA {èk QupKpu| ,kõy
îßdìö úÏéÚ ok ,lyBG Qü|æô þPupKpu ó@ö úìAkA ô — Qvýð úéèA ÿ|úýcBð qA rW îèBÎ ok ÿpýSBCO
|” . QuA lðôAlg
ô ó@pÚ ïBíO| ,RkBÏu ïBíO| ,óBíüA ïBíO úéíW àü úG Ê BÂo RpÃc úÞ Q×â lüBG òüApGBñG
.QuA ûkpÞ úÂpÎ Ao Q©ñu ïBíO
. QuA ûly QüAôo ïpÞ A pHìBýK qA ly ûkAk úÞ þcpy BG úéíW òýíø pýËð
ëqBð ” . òÞ {Xñu Ao kõg àükrð óBzüõg“ :þñÏü 2;ò´ ýG„p´Ú¸|¯æA¸ à
´ O¯p´ýz¶Î´ o¹n¶ð¸A¯ô´ ú×üpyö úü@ óõ^
lýøAõg lñíOkBÏu ,lýüõãG úéíW àü pâA “ :kõìpÖ ô kpÞ RõÎk Ao {üpÚ óBâorG pHìBýK ,ly
JAõW úÞ þvÞ ëôA ” . QuA òì þª¾ô òì qA lÏG lüõãG ëªôA úÞ pø ô ŸúéèA ¯©|æ¶A ´úè¶A |æ lýüõãG ly
.kõG Ê òýñìõöíèApýìA ,kAk Ao RpÃc ó@
pHìBýK .kAlð JAõW þvÞ òýñìõöíèApýìA rW ô kpÞoApßO Ao kõg ï|çÞ úHOpì úu ëõuo RpÃc
ï|çÞ òüA ”3. QuA òì òýzðBW ô þª¾ô òì qA lÏG ,þéÎ “ :lðkõìpÖ úvéW óBíø ok ïpÞ A
. koAk QøBHy Ê BÂo RpÃc }lðqpÖ ï|çÞ BG
oô@kBü ,QuA ûlðAõg Ê RpÃc ÿApG ô¹p´ì o k úÞ Ao êHÎk|ö ûlý¿Ú qA þPívÚ ,úíOBg o k
lñ^ . QuA ûkõíð ÈH Ao ó@ö úíø ¥íÓèA Ø
Ÿ z¸Þ¯ IcB¾ ô QuA ê¿
ª ×ì oBývG ûlý¿Ú .îüõy|þì
BW òülG BO lðAõg Ao }oBÏyA ô lýuo RpÃc Qìlg êHÎk . îüoô@|þì BXñüA Ao ó@ qA þPýG
|257 €û±Û‹ -| 1
|214 €Š…±Ïº -| 2
þ©ü°…õ{ ²… ÿ±ŒÆ ªü°†{ ô ú}º…¬ °õÞ¯ì ú×é}©ì Ù±Æ ú‹ áõéíèA ô îì|æA iüoBO Ž†}Þ²… þð†÷ Š³› °¬ ÿ±ŒÆ € îü¬±Þ ±Þ® úÞ …° " û±ý»Î °…¯ð… " úýÃÚ òýíø -| 3
€~ð¬±Þ êÛ𠅰 úýÃÚ òü… ±ý¶ êø… ô òý¨°õì ô òý÷~¥ì ó†â°³‹ ²… ÿ±ý˜Þ Ðí› ÿ±ŒÆ ±‹ ûôçÎ ô ...~ð¬±Þ †ø|§~ì ó„ ²… ±ý¶ ô ªü°…õ{ òÖ Š†íéÎ úÞ •¶…
–†íé·ì ²… …° úýÃÚ òü… þð†÷ Š³› °¬ ±ý÷… ò‹… ô pýHÞpýv×O °¬ þŒéÏ÷ ô ¬õ¨ êD|æk ô òñ¶ °¬ þÛùý‹ ô îýÏð þ‹… ô úüô¬±ì ò‹… ô î{†¤ þ‹… ò‹… ô ݆¥¶… ò‹… : ê˜ì
|( <û°> þñýí¨ ï†ì… Øýè†{ 152-151 € oApu|æA ØzÞ ²… êÛð) ...ô ú}·ð…¬
98
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
| :lýuo
R
¶ A¯pÖ³ ©¯Èz¯G„ B«ðBz¯Ç¸Î´ R
´ Bì´l¹Ú¯ ´ô
|«ælª¯X´ì´ ò„ý¹v´dŸè¸A|Q
¶ é¸c¶ õ¹è¯ îŸÆ¶BÖ¯A¯
. kAk óBW úñzO RApÖ pùð oBñÞ ok úÞ ,ÿkõG |çGpÞ ok Qñývc BG }BÞ ! úíÆBÖ ÿA
:Q×â òýñ^ ô kAlÓG ok Ê p×ÏW òG þuõì pHÚ úG lýuo úÞ |òüA BO
|R
¶ BÖ³ŸpÓ³èA¸ þÖ¶ òŸíªc¹pª¯èA Bù¯ñíª¯¯Ã¯O
ú¬ª¯ýƒÞ¶q´ w
¬ ׸ñ¯ƒ¶è kAl´Ó¸´HG„ p®H¹ƒ¯Úô´
oAõðA úÞ þÞ BK w×ð pHÚ . QuA kAlÓG ok úÞ ÿpHÚ ÿApG ,òÞ úüpâô ÿ@ óôpýG pHÚ qA ! úíÆBÖ ÿA
. QuA úPÖpâ ApÖ Ao ó@ þðBíco
. òÞ Zok Ao ó@ BW òýíø ,îüõâ|þì ÿpÏy îø òì ! êHÎk :kõìpÖ ÊBÂo RpÃc
R
¶ Ap´Ö¯rª¯èBG„ ¶FBz¯c¹|C¯æA¯ þé¯Î´ Q
¹ dª¯è¯¯A ¥´Hý¿ƒìŸ ò¹ƒì¶ Bù´ƒè¯ B´ü x
¬ õ¶Ç³G„ p®H¹ƒ¯Úô´
¶ BGpŸ³ƒƒßè¸Aô´ ƒÓ©èA Bñ©¯ƒÎ´ ZŸpª¶×¯ƒƒƒƒŸü B«íD¶BÚ¯ úŸé©¯èA U
R
´ Ï´¹Hü´ þ©¯Pc´„pz¸d´èA þ诅
òüA . QuA û kpÞ ûoBK ûoBK Bø|úª¿Ò Ao ôA ëk . QuA xõÆ úG úÞ ÿpHÚ ÿApG òÞ úüpâ ! úíÆBÖ
êøA ÿBø|úª¿Ò ô Bø|îÒ úíø úÞ lªídì ë@ ïBýÚ BO ,úßéG úð| ;QìBýÚ qôo BO koAk úìAkA Bø|úª¿Ò
.lüAkq|þì Ao QýG
. îüoAlð ÕApu ÿpHÚ QýG êøA Bíy qA xõÆ ok Bì ! úéèA ëõuo òG Bü :lüõâ|þì êHιk¶
pø .ïõy|þì óõÖlì xõÆok òì úÞ QynâløAõhð þðBìq ,QuA òì pHÚ ó@ :lðkõìpÖ RpÃc
úìAkA êH¹Î¶k . 1QÖo løAõg ûlüqpì@ óBùW òüA qA ô QuA òì BG QzùG o k ,lñÞ RoBüq Apì úÞ
:løk|þì
¶RBƒ¯ƒÞpH´ƒèA ô´ ú¶éèA î²¹ƒuA þ´éδ ŸïõÛ³ƒ´ü
ЮÚAô ¥è¯Bdì|æ ïBìA ŸZôpg
¶ BíÛñ©¯èA ô´ ¶FBíϹ¯ƒñ©èA þ´éδ ÿrX¹ü´ô´
R
ê¬Æ¶BG´ ô´ ª¬Üc´ ꪯ޳ Bñ¯ýƒÖ¶ rŸª¶ý´íüŸ
êÆBG ô Üc . lü@|þì Alg RBÞpG ô ÄýÖ BG ô Alg ïBð BG kõy|þì ÐÚAô «BÏÇÚ — ïBìA ƒ AõzýK ïBýÚ
. lýuo lñøAõg óByoAkpÞ ÿArW úG óAlG ô óBGõg ô kõy|þì pøBÊ ïkpì óBýì ok ôA kõWô BG
kôpÖ pu ô kBùð pu ÿôo Quk ïApPcA ÿApG ô ly lñéG ÊBÂo RpÃc ,lýuo BXñüA úG óõ^
Bíy qA|þìBìA úÞ îðAk|þì :Q×â ¹ê„H¹Î¶k ? þuBñy|þì Ao ïBìA òüA ! ¹ê„H¹Î¶k :kõìpÖ ô kpÞ úüpâ ,koô@
puBOpu ,|þì|çuA QèAlÎ ô kõy|þì úPyApÖA òýìq ÿôo ï|çuA î^pK ôA Quk úG ô lñÞ|þì ïBýÚ
|. 67 /2 €þ¶±ŒÆ -| 1
99
Ê †Â±è… þ¶õì ò‹ þéÎ @úíˆ|æ… òì†÷ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
}pvK ôA qA lÏG ô QuA òì pvK lídì ,òì qA lÏG ïBìA ,|¹ê„H¹Îk ÿA :kõìpÖ .kpýâ|þì Ao óBùW
lídì ë@ îDBÚ ,Q´Xc ôA pvK òvc qA lÏG ô QuA òvc }pvK ôA qA lÏG ô QuA þéÎ
Ao óBùW úÞ QuA ôA .oôùÊ QÚô QuA ÑBǟì .QHýÒ ok QuA p¯Ë¯Pñì .QuA ÑBǟì
p¯Ë¯Pñì
xBHè àü ô oBñük l¾ ,RpÃc wLu .kõG ûõHðA îéÊ qA úÞ |ó@ qA wK ,lñÞ|þì úPyBHðA QèAlÎ qA
1.lðkpÞ QüBñÎ êHÎk úG
oArø úG Ao xBHè úÞ lðkpÞ ú^ pø ô lðlüpg oBñük l¾ ôA qA Ao ÿoBñük pø ,lì@ îÚ úG êHÎk óõ^
2.lñPÖpâôA qA oôq úG Ao xBHè îÚ êøA qA þÃÏG ,QÖo óôpýG îÚ qA óõ^ þèô ;kAlð lðphG ôA qA oBñük
þèBÎ|þìBÛì ô óCBy úÞ þüõðBG :îýñÞ|þì BùýéÎ úéèA ï|çu úìõ¿Ïì RpÃc úG ÿA|ûoByA úíOBg ok
RBÞpG úÞ þüõðBG .QuA ïBìA úªíÎ ô ïBìA pøAõg ,ïBìA pPgk úÞ þüõðBG . koAk ëBÏPì ÿAlg krð
ÊBÂo RpÃc úÞ þüõðBG . QuA ôA úìpªßì kõWô| úÇuAô úG ëBc úG BO úPynâqA îÚö úýªíéÎö ûqõc
3 “. QuA IWAô ôA ÿApG QzùG ,lñÞ RoBüq Ao ôA úÞ pø “ :QuA û kõìpÖ }A|ûoBGo k
RoBüq ÿApG ,ly ûkpG ôpì úG }oAõâorG okApG óõ^ ô| ,ly lèõPì ÿpXø 183 ëBu ok õðBG òüA
ïBXðApu BO kõG oBíýG ÿqôo lñ^ . ly oBíýG ,lýuo îÚ úG óõ^ ô !kõíð QÞpc úñülì qA okApG
ûlXýø «BHüpÛO óBzüA áoBHì ªòu wK 4.QuA ÿpXø 201 óBzüA RBÖô ëBu . QÖo Býðk qA îÚ ok
5.lñðõÖlì Ê kAõW ïBìA ÿBø|ûõð ô óApPgk qA p×ð lñ^ úìpPdì ÿõðBG ó@ lHñâpüq o k.QuA ëBu
. lðA|ûly óõÖlì óAôApÖ ,îÚ ok ï|çvèA îùýéÎ òüpøBÆ ¥íDA JBd¾A ô òýéíªÞ ô óBâorG qA
|322/4 €þڅ±ð ÜÛ¥ì @†œð†íø -| 1
| 339/3 €Žõº„ ±ùº ò‹… @†œð†íø -| 2
Л…° ïç·è… úýéÎ †Â° ï†ì… ²… ~϶ ò‹ ~϶ @ 576/14 €þéì†Î ±¤ @324 €úüõèõÚ ò‹… @ 124€98 /1 €ëBíÎ|æA JAõS €Ýô~¾ ªýº @331 /21 €îè…õÎ €þð…±¥‹ -| 3
ÿ±‹…±‹ •»ù‹ †‹ ô… –°†ü² :¬õì±Ö ïç·è… úýéΠݬ†¾ ï†ì…"úñœè… úéÖ †ø°…² òì : ¬õì±Ö –±Ã¤ . ¬õí𠼶± ïç·è… †íùýéÎ ±×ϛ ò‹ þ¶õì ±}¨¬ úíÆ†Ö ú‹
†ùÛ¥‹ †Ö°†Î †ø°…² òì : ¬õì±Ö ïç·è… úýéÎ †Â° ï†ì… ³ýð ô (227 /2 €ÿ°õ‹†»ýð îކ¤ @316/48 €267 /2 €þ·éœì) . ¬ô° þì •»ù‹ ú‹ ½±ˆ…² þñÏü € ~ñÞ þì
ï†ì… (330/21 €ó†íø €þð…±¥‹) ¬¬±â þì ›…ô ô… ±‹ •»ù‹ € ~º†‹ ú}º…¬ •Ö±Ïì ô •¨†ñº ô… ܤ ú‹ úÞ þ膤 °¬ ~ñÞ –°†ü² …° ô… úÞ ±ø : ú`ñœè… úè •Œ› ô
¼©‹ °¬ 2 ž ë†ì„è… þù}ñì °¬ ( û°) þíÚ š~¥ì ( 331/21 €õíø) . •Ö° ~ø…õ¨ •»ù‹ ú‹ € ~ñÞ –°†ü² îÚ °¬ …° ï… úíÎ ±ŒÚ úÞ ±ø : ¬õì±Ö ïç·è… úýéÎ ¬…õ›
•×â úÞ •¶… •ü…ô° ïç·è… úýéΠݬ†¾ ±×ϛ ï†ì… ²… û¬õì±Ö òýñìõöíèA wèBXì °¬ û° úéè… °õð Å†Ú úÞ ~·üõð þì ïç·è… †ùýéÎ úìõ¿Ïì –±Ã¤ –æ…õ¤…
ÿ…±‹ ²… ô •¶… úñü~ì ó„ ô •¶… þ챤 úè„ ô úýéÎ úéè… ê¾ ëõ¶° –±Ã¤ ÿ…±‹ ²… ô •¶… úßì ó„ ô •¶… þ챤 …~¨ ÿ…±‹ ²… úÞ þ}¶°¬ ú‹ ½†‹ û†â„ " :
ú Ö õ Þ îÚ ú Þ þ } ¶ ° ¬ ú ‹ : ½ † ‹ û † ⠄ . • ¶ … î Ú ò ì ² … ~ Ï ‹ ¬ æ ô … ô ò ì ï ± ¤ ú Þ þ } ¶ ° ¬ ú ‹ ½ † ‹ û † ⠄ . • ¶ … ú Ö õ Þ ó „ ô • ¶ … þ ì ± ¤ ï ç · è … ú ý é Î ò ý ñ ì õ í è … ± ý ì …
±}¨¬ úí Æ†Ö ô… ï†ð ô ~º†‹ òì ¬æô… ²… ô… úÞ þð² îÚ °¬ ~ñÞ –†Öô ô •¶… îÚ ÿõ¶ ú‹ †ùð„ °¬ ú¶ € •¶… °¬ •»ø •»ù‹ ÿ…±‹ ²… †ð†íø ô € •¶… û±ýÓ¾
| " . •»ù‹ °¬ ó†»ü… Ðýí› òì úÏýº ô… •Î†×º Œ¶ ú‹ ~ðõº þì ꨅ¬ úÞ € •¶… ïç·è… úýéÎ þ¶õì
|66 €¥` ýìõ¿ÏíèA ¥éýuô -| 4
.|"2 ž ë†ì„è… þù}ñì"...ô ÐÚ±Œì þ¶õì ±}¨¬ úùü±‹ô ïç·è… úýéά…õ› ï†ì… –±Ã¤ ó…±}¨¬ úðõíýìô ~í¥ì ï…ô ñü²~ñð†ì -| 5
100
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
ÐGBñì
:îüpÞ ó@pÚ pG ûô|çÎ
.BW þG ô BO þG ,pýv×O ,wüokA òG lídì ,îOBc þGA òGA -1
.BO þG ,óBýéýÎBíuA úvuöõì ,óApùO ,¥GBÓèA luAC ,lídì òG lídì ,pýSA òGA -2
.BW þG ô BO þG ,¦pýu ,ÝBduA òGA -4
.ï1956™Ý1376 ,ÙpyA ØXð ,þHPÞ îÊBÞ lídì {yõÞ úG ,IèBÆ þGA ë@ IÚBñì ,þéÎ òG lídì ,Jõ[email protected] pùy òGA -5
.BW þG ,Ý1417 ,þì|çu…èA pzñèA ¥vuõöì ,þìõýÚ kAõW {yõÞ úG ,RAoBürèA êìBÞ ,lídì òG p×ÏW ,úüõèõÚ òGA -6
™Ý1422 ,îÚ ,òülèA qpc òvc lídì ÝAqpèAlHÎ {yõÞ úG ,IèBÆ þGCA òG þéÎ IÚBñì ,þuõì òG lícA ,úüôkpì òGA -7
.}1380
.ï1977 ™Ý1397 ,RôpýG ,þðApüA òvc {yõÞ úG ,pülÓèA ,lícA ,þñýìA -8
.}1365™Ý1407 ,îÚ ,îèAõÏèA ,úéèAlHÎ ,þðApdG -9
.BW þG ô BO þG ,oõyBÎ þéÎ {yõÞ úG ,ïApíèA ¥üBÒ ,îyBø ,þðApdG -10
.BO þG ,pß×èAoAk ,RôpýG ,ÿpHßèA òñvèA ,òývc òG lícA ,þÛùýG -11
,¥ÖpÏíèAoAk ,RôpýG ,þézÎpì òícpèAlHÎ Øuõü {yõÞ úG ,òýdýd¿èA þéÎ áolPvíèA ,úéèAlHÎ õGA ,ÿoõGBzýð îÞ Bc -12
.BO þG
.}1372™Ý1414 ,îÚ ,¥ÏýzèA êDBuô ,òvc òG lídì ,þéìBÎ pc -13
.ï1990 ™Ý1411 ,óApùO ,ÿkõídì pÚBG lídì {yõÞ úG ,êürñ©PèA løAõy ,lícA òG úéèA lýHÎ ,þðBßv´c -14
.BW þG ,ï1978 ™Ý1398 ,RBÎõHÇíéè ÙoBÏPèA oAk ,BÂpèA ïBì|æA ûBýc ,þÃOpì p×ÏW ,þñývc -15
.ï1966 ™Ý1385 ,ûpøBÚ ,ÙBzÞ ,píÎ òG kõídì ,ÿpzhìq -16
.BW þG ô BO þG ,IPßèA îèBÎ ,pülÛèA ePÖ ,þéÎ òG lídì ,þðBÞõy -17
.}1368 ,îÚ ,ëBíÎ|CæA JBÛÎ ô ëBíÎ|CæA JAõS ,Ýôl¾ iýy -18
.ï1984 ™Ý1404 ,RôpýG ,þíéÎA òývc {yõÞ úG ,BÂpèA oBHgA óõýÎ ,õíø -19
.ï1993 ™Ý1414 ,RôpýG ,kBHÏèA þéÎ úéèA YXc ¥ÖpÏì þÖ kByo…èA ,óBíÏð òG lídì òG lídì ,lý×ì iýy -20
.Ý1417 ,îÚ ,ÿlùèA ï|çÎBCG ÿoõèA ï|çÎA ,êùu òG êÃÖ ,þupHÆ -21
.BW þG ô BO þG ,pýHßèApýv×PèA ,ÿqAo phÖ -22
.ï1879 ,ólýè ,áõéíèA ô îì|æA iüoBO ,püpW òG lídì ,ÿpHÆ -23
.Ý1388 ,óApùO ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,þÖBßèA ,JõÛÏü òG lídì ,þñýéÞ -24
.ï1983 ™Ý1403 ,RôpýG ,oAõð|CæA oBdG ,pÚBG lídì ,þvéXì -25
.Ý1415 ,îÚ ,¥ÏüpzèA ïBßcAC þÖ ¥ÏýzèA lñPvì ,ÿlùì lídì òG lícA ,þÚApð ÜÛdì -26
ö ûoBG ok þøBOõÞ UdG
„ õGA ;¥¶íªD|¯æA¸ kŸAõW´
Ê îùð ïBìA þ鶴Πò¹G líªdìŸ £ðBT©èA ¬pׯϹW
óBzüA oõùzì IÛè ô ,BÂp„©èA òŸG¹A¶ ô þðBT©èA p„ׯϹW´ õGAC ôA oõùzì úýñÞô QuA líªdì oAõâorG ó@ îuA
. QuA þÛO ô kAõW
QýG êøA óBýì ok þvÞ úªýÂpì ÿApøq qA wK ô 1,QuA ëBu YñK ô QvýG óBzüA áoBHì píÎ
IWo ûBì îøk úÏíW Iy ,oAõâorG ó@ l©èõO .lyBG úPyAk ûBOõÞ òýñ^ ÿpíÎ úÞ kõy|þíð ûlük
óõìCBì okApG( þuBHÎ î¿PÏì oõPuk úG oAõâorG ó@ RkBùy ô ly ÐÚAô úñülì ok 2 Ý 195 ëBu
ëBu ûlÏÛèA ÿm [email protected] ok þuBHÎ óõìCBì pPgk ô Ê kAõW ïBìA óq êÃ×èA ³ªï³A Quk úG ) lýypèA
}oAõâorG olK úÞ kõG úèBu Qzø Apüq ;QuA ëBu ûl×ø B«HüpÛO ôA QìBìA Rlì 3. ly ÐÚAô Ý220
. lýuo QìBìA úG RpÃc ó@ ô QÖo Býðk qA
ôA .kAk oApÚ BXð@ Ao kõg Qìõßc ªpÛì ô lì@ kAlÓG úG| Ê BÂo RpÃc RkBùy qA lÏG óõìCBì
ûkBPÖA xApø úG ,lðA|úPÖpünK QìBìA úG Ao oAõâorG ó@ ô lðA|úPÖo úñülì úGk|çG ÿBíéÎ úÞ lýñy óõ^
ªï³A kõg pPgk ô kpÞ êýéXO RpÃc ó@ qA óõìCBì . kpÞ oBÃcA kAlÓG úG Ao Ê kAõW RpÃc ô
. koô@ ok óBzüA lÛÎ úG Ao êÃ×èA
|492 /1 €þñýéÞ-| 1
|†œð†íø -| 2
†œð†íø -| 3
102
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
qA wK ô lñPÖo qBXc úG ïApdèA úéèA QýG RoBüq l¿Ú úG êÃ×èA ïA³ BG þOlì qA wK ÊkAõW ïBìA
}okApG ,óõìBCì åpì qA lÏG .1 lðkõG úñülì ok ,kõG ûlðq óõìBCì BO ô lñPzâpG úñülì úG Yc ëBíÎA
oAõâorG ó@ qA ïkpì ëBHÛPuA ô ÊkAõW RpÃc qA óõ^ ô Qvzð QÖ|çg I¿ñì úG î¿PÏì
.kõíð lýùy Ao ÊkAõW RpÃc úÞ lýzßð þèõÆ ô lýHéÆ kAlÓG úG A«pHW Ao RpÃc ,lýupO|þì
þPÞpG pK píÎ Q×â lüBG þèô ;ly Ùp¾ lýÏHO o k «BHèBÒ ô kõG ûBOõÞ ú^pâ kAõW RpÃc píÎ
:lðA|ûkõìpÖ úÞ lñÞ|þì êÛð ÊBÂo RpÃc qA þÖBÞ ok ,úéèA ¥³í´c¶o´ þñýéÞ.kõG
2.|úŸ¸ñì¶ ¥«Þ¯p´G´ îŸË
¯ ιA¯ ®kõè³õ¹ì´ l¹è¯õŸü î¹è¯ ÿn¶è©¯A kŸõè³õí´¸èA A¯nø
. QuA ûlzð ûlýüAq ôA qA pO|QÞpG pK úÞ QuA ÿkõèõì –Ê kAõW RpÃc – kõèõì òüA
óAlýì ok þÎBXy Q×â lüBG ô QuA QýG êøA îéÎ oBùÊA ,ÊkAõW ïBìA ÿBøqBýPìA úéíW qA
. QuA ûlìBýð ôA êTì îéÎ
úñülì úG BíéÎ ô óBâorG qA ÿA|ûlÎ ,QÖo Býðk qA Ê BÂo RpÃc óõ^ úÞ QuA ûlì@ iüoBO ok
ÊkAõW RpÃc ô ,lðkõíð ëAöõu Ê kAõW RpÃc qA qôo lñ^ o k úèCBvì oArø þu ô lðlì@
îýí¿O ô koô@ kAlÓG úG Ao oAõâorG ó@ þuBHÎ óõìCBì óõ^ . lðkAk JAõW pßÖ ô êªìCBO óôlG
IýOpO þøõßy BG wéXì ,koô@ ok óBzüA lÛÎ úG Ao }pPgk Bø|ÅApPÎA þyõìBg ÿApG QÖpâ
ô òñvO êøA ÿBíéÎ qA þßü ¹î¯T¸Þ¯A| „ò¹G þ´ý¹d´ü . kpÞ RõÎk Ao óBâorG ô BíéÎ ,úvéW òüA ok ô kAk
?Qvý^ ôA îßc ,lzßG Ao ÿlý¾|þì„p¹dŸì pâA :úÞ kpÞ ëAöõu RpÃc qA ,óBìq ó@ þÂBÚ
o k Bü QuA úPzÞ ïpco k Ao lý¾ ó@ :lðkõìpÖ þ×éPhì 3„Ýõ³Û³y úé¾BÖ|çG Ê kAõW RpÃc
[email protected] Bü ûkõG lHÎ ïpdì ó@ ?úð Bü QuA úPzÞ «AlíÎ ? êøBW Bü ûkõG îßc úG îèBÎ ? ïpc ZoBg
Bü QuA ûkõG oõý³Æ qA lý¾ òüA ?QuA ûkpÞ lý¾ rýð «|çHÚ Bü ûkõG {èôA oBÞ ? ÔèBG Bð Bü ûkõG ÔèBG
Yc ïApcA úG ïpdŸì ? Iy ok Bü ûkõG qôo ok oBÞ ó@ ? à^õÞ Bü QuA ûkõG åorG lý¾ ó@ ?úð
? ûpíÎ ïApcA úG ïpdìŸ Bü QuA ûkõG
. lðkõG ûly eÃP×ì ô RõùHì îTÞ A òG þýdü Áõ¿hG ,úíø . lük Y©ñzPì Ao wéXì ,óõìCBì
lÛÎ úG îøok l¿ðBK úG Ao êÃ×èA 荒A ,oAõâorG ó@ . lýðAõhG úHÇg úÞ Q×â Ê kAõW RpÃc úG
óBýG Ao ݄õÛ³y³ ¥ýéÞ îßc RpÃc ô ûkõíð ëAõöu úèBCvì ݄õÛ³y³ qA óõìBCì ,wLu . lðkoô@ ok kõg
|111 /3 ۱μ -| 1
|125 €þíÚ @229 €~ý×ì ªýº @321 / 1 €þñýéÞ -| 2
|ú膷ì þ뱅 ÿ†ø ú¨†º -| 3
103
Ê îùð ï†ì… þéÎ ò‹ ~í¥ì þð†˜è… ±×ϛ õ‹… @ úíˆ|æ… ¬…õ› û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
óõ^ ;kõG eüp×O ÿApG îø lüBy ô ,lýupK îTÞ A òG þýdü qA ÿA úèBCvì RpÃc oBÞ[email protected] ok .kõíð
. kõG þuôpÎ ô lÛÎ wéXì
ô ,kõy|þì ë|çc ôA pG kõy lñéG qôo óõ^ ô ïApc ÿkpì pG eH¾ úÞ QuA þðq ú^ ó@ :kõìpÖ
ÑõéÆ qA {ýK ô ë|çc Iy [email protected] ô ïApc JpÓì ô ë|çc p¿Î ô kõy|þì ïApc kõy|þì pùÊ óõ^
? kõy|þì ë|çc pXÖ ÑõéÆ qA lÏG ô ïApc pXÖ
ëôA úÞ QuA þÞrýñÞ ó@ :lðkõìpÖ . îýðAlG úíø BO lýüõãG Bíy ,îðAk|þíð :Q×â îTÞ A òG þdü
Ao ôA pùÊ ô ly ë|çc ôA pG ô lüpg Ao rýñÞ kpì ó@ ,ly lñéG qôo óõ^ ô QuA ûkõG þHñWA eH¾
oBùʶ ly JpÓì óõ^ ô ly ë|çc ô koô@ ok kõg lÛÎ úG Ao ôA p¿Î ô ,ly ïApc ôA pG ô kpÞ [email protected]
Ao ôA Iy [email protected] ô ly ë|çc ô kAk oBù¶Êö ûoB×Þ Iy Ø¿ð ô ly ïApc ôA pG oBùÊ ¥ÇuAô úG ô kpÞ
1.kõíð êýédO kõg ÿApG Ao ôA ô kpÞ ÑõWo ,ly ÑõéÆ óõ^ ô ly ïApc ô kAk Ý|çÆ
ú^pâ ÊkAõW RpÃc :Q×â|þì óõìCBì .kõy|þì lñéG wéXì qA Qñ´v¹c¯A Qñ´v¹c¯A ÿAl¾
úG Ao kõg Ùpc lðAõO|þì ôA ,lðoAlð þâorG ô þß^õÞ , QýG êøA òüA òßè ;QuA à^õÞ
. lðBzñG þupÞ
.kõG ûly ÐÚAô î¿PÏì óBìq ok úÞ QuA kqk úèBCvì ,lì@ õéW úÞ|þìõªu úèCBvì
RkBùy ÿApG Ao RpÃc úÞ Q×âlüBG ƒ lðkoô@ kAlÓG úG ïôk úÏÖk A«pHW Ao Ê kAõW RpÃc óõ^
qA ÿoBývG úÞ ÿqôo . koAnâ ïApPcA þéýg RpÃc ó@ úG î¿PÏì ƒ lðkõG QÚô pËPñì ô lðkoô@
lªc ôA pG lüBG ô kpÞ oApÚA ÿkqk úG úÞ lðkoô@ Ao ÿkqk ,lðkõG wéXì ok ÙApyA ô óBâorG ô BíéÎ
ÿBíéÎ qA ô þÂBÚ úÞ kôôAk þGA ò„GA¶ ?kõy ûlüpG lüBG BXÞqA Quk :lýupK î¿PÏì . ly|þì ÿoBW
úü@ úG ô ܯÖp¶ì qA :lñP×â óApãük . kpÞ àªvíO îªíýO úü@ úG ô ,aŸì qA :Q×â ,kõG óBìq ó@ åorG
.lðkpÞ àvªíO FõÂô
RpÃc . QuAõg JAõW ôA qA ô ÊkAõW RpÃc úG kpÞ ôo î¿PÏì . QÖpâ |æBG Ù|çPgA
ÿApG ûlXu ÿBøBW 2;¶ú©éèl„WBv´íè¯A ¯ªóA ú×üpy úü@ úG ô kpÞ ÐÇÚ lüBG Bø|QzãðA [email protected] qA :lðkõìpÖ
òývd¯O ÿAl¾ . kpÞ ÐÇÚ lüBHð Ao QuA Alg ÿApG ú`ð@ :lðkõìpÖ ô lðkpÞ àvíO ,QuA Alg
. lðkpÞ êíÎ kAõW RpÃc ÿAõPÖ úG ô ly lñéG wéXì qA
|78-74/5 €þ·éœì @245 €þ¶±ŒÆ @†œð†íø €~ý×ì ªýº -| 1
|18 €òœè… -| 2
104
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
úðBìAõÎ òøm IüpÛO ÿApG ô QuA û kõìpÖ Ao Alg îßc Ê úªíDC|æ¯A ŸkAõ´W úÞ kpÞ }õìApÖ lüBHð
QuA ïBíOBð þùÛÖ Q
¶ Ú©k pËð qA ú×üpy úü@ úG àvªíO |æA ô ;lðA|ûkõíð àvªíO ú×üpy úü@ úG wéXì
,kõy ÐÇÚ rýð ûlXu ÐÂAõì úÞ ûly û kAk oõPuk þðAôApÖ ÿBøBW Ÿï|篪vèA î¶ùý¯é´Î úíDA úÛÖ o k ô
lýÏHO Bü ô úPzÞ Bü ô kõy|þì ÐÇÚ — Øüpy ó@pÚ pËð qA ƒôA ÿBK àü ô Quk àü úÞ JoBdìŸ pýËð
þvÞ ÿBK Bü Quk þvÞpâA ú`ðBñ^ . lññÞ|þì ÐÇÚ Ao ôA ÿBK lñÞ ÿkqk ,pãük oBG pâA ô ,kõy|þì
. lññÞ|þì ÐÇÚ Ao ôA ÿBK Bü Quk ôlññÞ|þì ÁB¿Ú Ao ôA ,lñÞ ÐÇÚ Ao
,lñPuAõg|þì êýèk óBð@ óõ^ ô lðkõìpÖ Ao Alg îßc Ê kAõW RpÃc ,òhu ú¾|çg
.îðAk|þì Ao lðôAlg ïBßcA ô ,îyBG|þì úéèA ÿõ´u´ BíG îèBÎ ô îð@pÚ òýªHì òì lñüBìp×G lñPvðAõO|þíð
ó@ ok úÞ þíßc Q×â lüBG ô kõìpÖ àªvíO ú×üpy úü@ úG úÞ kõG óBð@ 1²ÑBñ¸Ú¶A ÿApG QùW òüA qA
.QuA ûkõHð úýªÛO qA þèBg ,QuA ûly óBýG wéXì
.ïkpÞ åpì IéÆ lðôAlg qA úÞ ,lì@ óApâ òì pG úvéW ÿolÚ úG úÞ lüõâ|þì kõg kôŸôAk´ þGA¯ ò„G¹A¶
ïlì@ î¿PÏì krð qôo lñ^ qA wK . îüBíð }õìBg Ao kõg l´v´c ô îñÞ pH¾ îPvðAõPð ïBXðApu
ÿAõPÖ pG úÞ ÿkpì òüA . Qvýð ÿA|ûoB^ ú×ýég Qdý¿ð qA þèô ;ïõy|þì þíñ©ùW îðAk|þì :îP×âô
óBýì ,ôA qA õO QüBíc ô lñðAk|þì ú×ýég Ao ôA ïkpì ,ÿkoAnâ BK püq Ao Bì ÿAôBPÖ ô ÿkpÞ îßc ôA
êéÎ qA þßü lñüõâ|þì . ly 2úHªñPìŸ ô pýªÓPìŸ î¿PÏì :lüõâ|þì kôôAk þGA¯ ò„G¹A¶ . QuA QÖ|çg ókpG
. QuA ûkõG QüBÏu òýíø Ê kAõW ïBìA êPÚ
óBvðA ,úéümo RB×¾ qA þßü pâA ,lyBG úPgBvð Ao kõg îèBÎ pâA ,lñÞ êâ³ óBvðA ok RkBvc pâA
Øüpy ó@pÚ ú`ðBñ^ .kôo îñùW úG úPvðAk QuA Býªùì óBvðA ,koô@ ok kõg pP^ püq ô lñÞ ëpPñÞ Ao
:koAk eüp¿O IéÇì òüA úG
3 .éζ þéδ ŸúéèA úŸ©¯éÂ
¯ A¯ô´ ûŸAõ´ø´ úù´èA¶ ¯nh¯©¯OA ò„ì´ Q
´ ¹üA¯p´Ö¯A¯
îøApÖ Ao Qè|ç úñýìq ô úPvðAk lðôAlg ô úPÖpâ kõg ÿAlg Ao kõg ÿAõø úÞ Ao þvÞ ÿlülð Bü@
. lñÞ|þì
. QuA óAôApÖ iüoBO ok }pýËð úÞ kõy|þì kôôAk þGA¯ ò¹GA¶ ,lzð Jn©ùì pâA pzG
ÝB×OA úíªDA püBu ÿApG }pýËð ô ûkõG Ê kAõW ïBìA RAqBýPìA qA þíéÎ QÎBXy òüA ú^pâ ,ÿoBG
| ó¬±Þ ïõߥì ô ó¬õíð Ðð†Ú -| 1
|5. /50 €þ·éœì @319 / 1 €þº†ýÎ -| 2
|23 €úý÷†› -| 3
105
Ê îùð ï†ì… þéÎ ò‹ ~í¥ì þð†˜è… ±×ϛ õ‹… @ úíˆ|æ… ¬…õ› û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
ïBìA þíéÎ xªlÛì ïBÛì pãðBýG ,Qynâ Bùð@ qA þgpG úÞ êüBvì úðõâ òüA þèô ;QuA û kBP×ýð
:îüõñzG }kõg qA QuA pPùG Ao kAõW ïBìA þíéÎ ïBÛì . Qvýð ÊkAõW
kAõW RpÃc lýuo RkBùy úG Ê BÂo RpÃc óõ^ úÞ QuA ëõÛñì oAõð¯C|æA ŸÝ„oBzì o k
:kõìpÖ òýñ^ ô QÖo pHñì ,lì@ úéèA ëõuo lXvì úG ÊúíD|æA
´ô ¹ î ³ Þ „ p ¶ D A ´ p ´ v „ G Ÿ î ¯ é ¹ Î ¯ A B ¯ ð ¯ A „ J ¯ | ç ¹ ¾ ¯ | æ A þ ¶ Ö „ x B ¯ © ñ è A „ J B ´ v ¸ ð ¯ B ´ G Ÿ î ¶ è B ´ Ï è A B ¯ ð ¯ A Ÿ k A ´ õ ´ X ¸ è A B ¯ ð ¯ A B  ¶ ª p è A ª þ ¶ é ´ Î Ÿ ò „ G Ÿ l ¯ ª í ´ d Ÿ ì B ¯ ð ¯ A
õ¹è¯ô´ òý¶Âo|¯æA ô´|R
¶ Aõ´í´vª¯èA FBñ¯Ö¶ l´Ï¹G´ ô´ ܬé¸g¯ ê„H¹Ú¯ ò¹ì¶ úG Bñdñ¶ìŸ î®é¸Î¶. ú¶ýè¯A¶ ó´ôpŸD¶B¾ îP³ð¸A¯ Bì´ ô´ î¹Þ³ p„ø¶oAõ´Ê¯
ó´ôpŸg¶æ~A ô´|ó´õŸèô´ BC¯è¸A|úŸñ¸ì¶ I
Ÿ X´Ï¹ü´ |«æõ¹Ú¯ Q
Ÿ é¸Û³è¯ à
ª¯ z©¯èA|ê„ø¹A¯ J
Ÿ õ¹y¯ ô´ ë„|çÃ
©¯ è|A êøA¯ ¥èôk ô êÆBG êø¹A¯ pŸøŸB˯O¯ |¯æ
1.ê
„ H¹Ú¯ ò¹ì¶ ´áôö¹BG´@|Q
´ í´¾
´ BíÞ¯ Q
¹ ퟾
¹ ³A lŸíª¯d´ìŸ Bü´ ë´BÚ¯ ô´ ú¶ýÖ þéδ ú¶×¯üp„z©¯èA ûŸl´ü´ дÂ
¯ ô´|S³
Bü lðA|ûlì@ Býðk úG úÞ|þìkpì ,îPvø ïkpìö úíø ÿBùH´v¯ð úG î¶èBÎ òì|! ïkAõW þéÎ òGlídì òì “
QÛég qA êHÚ Ao îéÎ òüA . îPvø Bíy ÿBø|òÆBG ô Bíy pøAõÊ úG Bíy kõg qA îéÎA òì . lðA|ûlìBýð
ô êÆBG êøA RApøBËO kõHð pâA . îüoAk rýð þPvø îèBÎ ÿBñÖ qA lÏG ô îüA úPyAk þPvø îèBÎ
úíø úÞ îP×â|þì þüBørý^ ,óBð@ ÿBø|ày ô ïAõÎ ïkpì kõHð pâA ô ,Bì úýéÎ êÆBG ÿBø|Qèôk
QðAolK ú`ðBñ^ ;}BG QÞ Bu kõìpÖ ô kBùð kõg óBøk pG Quk ÊkAõW ïBìA wLu . lññÞ IXÏO
” .lðkõG QÞ Bu
úÇuAô úÞ|òüA ô ôA îéÎ ô ÊkAõW ïBìA ïBÛì QuA òüA ô óBð@ îéÎ ô QýG êøA ïBÛì QuA òüA
. QuA îèBÎ òüA
úÞ þðAôApÖ RBüAôo óBýì qA ,QuA óõíÃì àü úG úÞ ÊkAõW ïBìA qA QüAôo òülñ^ úíOBg ok
:lyBG Bì ÿApG ÿpÞnO úÞ lyBG ;îüoô@|þì ûly êÛð oAõâorG óA qA úÏýy þüAôo IPÞ ok
2.¬ëBδ ê
ª Þ³ þèA¶ ¯éuŸ ô´|ë¬BÒ¯ ꪶ߳è¶|ò®í´S¯ þèBϯO|ú¶éèBG„ ¥³Û¯T¶è©A¯ :ï®|çvª¯èA ¶úýé¯Î´ ¥¶íª¯D¶|C¯æA kŸAõ´W´ ´ëB¯Ú
. QuA ÿlñéG ÿBW pø ÿApG óBGkpð ô þPíýÛðApârý^ pø ÿBùG ,ëBÏPì ÿAlg úG kBíPÎA
3.|x
„ Bñ©¯èA ò„δ ûŸB¯ñÒ¶ ò„ì¶õö¹Ÿíè¸A rª³Î¶ :´ëBÚ¯ô´
. QuA ïkpì qA ôA ÿqBýð þG ,òìõöì RrªÎ
ô´|ú¶éèA|p„ý¹Ò¯ þ´èA¶|дǯۯð¸A|ò„ì´|ô´ ?úŸHŸè¶BƯ þèBÏ´O¯ úéèA òì õXŸñ¸ü´ Ø
´ ý¹Þ¯ ô´ ? úŸé³Ö¶BÞ¯ þ´è¶BÏ´O¯ úŸéèA|ò„ì´ ПýÃü´ Ø
´ ý¹Þ¯|ë´BÚ¯ ô´
1.Ÿeé³¹¿ü´ Bíªì¶ ´pT¯Þ¸A¯ l´v
´ Ö¸A¯|î¬é¸¶Î|p„¹ýÒ¯ þéδ ê´¶íδ ò¹ì´ ô´ ú¶¹ýè¯A¶ úŸéèA úŸé¯Þ¯
|. •¶… û~ì„ 108 /50 € oAõð|æAoBdG °¬ –…°†ŒÎ °¬ Ùç}¨… þíÞ †‹ Øü±º ™ü~¤ ò‹… -| 1
|309 €þíéü¬ @365 /2 €°†¥‹ úÂô° -| 2
|†ø†œð†íø -| 3
106
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
RBXð úðõã^ ô ?QuA û kAk oApÚ kõg êý×Þ Ao Alg úÞ þvÞ ,kõy kõg úG û koAnâAô úðõã^
úG Ao ôA lðôAlg ,lñÞ AlýK Alg pýÒ úG kBíPÎA úÞ þvÞ| ?QuA ôA kl¾ o k Alg úÞ þvÞ lGBü|þì
.QuA f|ç¾A qA pPzýG ó@ kBvÖ ,løk ïBXðA Ao ÿoBÞ îéÎ óôlG úÞ þvÞ ô ,koAnâ|þì Aô }kõg
ëBc pø ok lüBG Bì úÞ kqõì@|þì Bì úG ,QuA oBývG QýG êøA RBüAôo ok ó@ pýËð úÞ RBüAôo òüA
ö |úüBì ,òPuõýK ëBÏPì lðôAlg úG ô ólüpG úíø qA . îýyBG úPyAk Alg úG kBíPÎA oBÞ pø ÿApG ô
RôBÛy ô ÿlýìA Bð ,þðApãð rW ,òPyAk lýìA îz^ óApãük úG ô ólüpG Alg qA . QuA RkBÏu
. QyAk løAõhð pG ok ÿpãük rý^
óApãük qA Bü ô ûlñü@ qA Qzcô ô xpO ,pÆBg JApÇÂA ô ûpùèk ,úª¿Ò ô îÒ qA Ao óBvðA ú`ð@
kBüq Ao pÆBg J
„ ApÇÂA ô ûpùèk ,koô@|þì ú¿
ª Ò³ ô îÒ ú`ð@ ô QuA Alg úG kBíPÎA ,løk|þì RBXð
þðAôApÖ RBü@ ok úPßð òüA úG ó@pÚ ok îèBÎ oBâkoôpK . QuA òPyAk óApãük úG lýìA îz^ ,lñÞ|þì
| :lñÞ|þì ûoByA
´þéδ|êÞ©¯õ¯P´ü ò¹´ì ô´ ŸIv´¶Pd¹´ü|¯æ U
Ÿ ¹ýc´|ò¹¶ì Ÿú¸ÚŸq¹pü´ ô´ «BW´ph¸ì´ Ÿúè¯|ê¹´ÏX¹ü´ ´úéèA ܄©¯P´ü ò¹´ì´ô :lüBìpÖ|þì lðôAlg
2.|A«o¹lÚ¯ |F¬þy
¯ ê„©ß³è¶ úŸéèA ê´Ï´W´ ¹lÚ¯|û¶„pì¹A¯|³Ôè¶BG´|ú´éèA|󪯶A úŸŸHv¹c´ ´õùŸÖ¯ ú¶éèA
ûAo ôA ÿApG Bø|QvG òŸG ok îèBÎ oBâkoôpK ƒ lyBG îßdì Alg BG ôA ÿ|úÇGAo ƒ lñÞ úzýK AõÛO úÞ pø
,lñÞ kBíPÎA Alg úG úÞ pø . løk|þì ÿqôo ôA úG ,koAlð lýìA úÞ þøAo qA ô lñüpÖ@|þì ûoB^ ô oApÖ
oApÚ ÿoªlÛì ÿrý^ pø ÿApG ô koAk rý^ úíø pG RolÚ lðôAlg BðBíø . lñÞ|þì QüB×Þ Ao ôA Alg
. QuA ûkAk
pø ÿApG óBGkpð ô rý^ pø ÿApG BùG ,qBu ûoB^ Alg úG kBíPÎA ÈÛÖ ;kqõì@|þì Bì úG ú×üpyö úü@ òüA
:QuA þüBuoBð
3. ë
¬ Bδ|ꪶ³Þ þ趶A|î®é©¯uŸ ô´ ë¬BÒ¯ ꪶ³ßè¶ ò®í´S¯ ú¶éèBG ¥³Û¯T©¯è¶A¯
B«PýG´ R
¹ n¯hO©¯A|R
¶ õHŸßñ¸Ï´è¸A ê„T¯í´Þ¯ F´Bý´èô¹A¯ ú¶ð¶ôkŸ òì¶ Aôn³h¯O©¯A|ò´ün詯A êŸT¯ì´ :lüBìpÖ|þì ó@pÚ ok îèBÎ oBâkoôpK
4.|´óõŸíéϹ¯O Aõð³BÞ õ¹è¯|R
¶ õŸH߯¸ñÏ´è¸A Q
Ÿ ý¹´Hè¯|R
¶ õýŸŸHè¸A ò´ø´¹ôA|óª¯A¶ ô´
êTì ƒ lðoAlñK kõg oBÞ àíÞ ô oBü ,Quôk Ao óBð@ ô ƒ lññÞ úýßO lðôAlg pýÒ úG úÞ ÿkApÖA êTì
kBýñG þG ô Qvu oBývG RõHßñÎ ö |úðBg úÞ QuA ïõéÏì . kqBu|þì úðBg úÞ QuA þOõHßñÎ
|163 /2 €°†¥‹ úÂô° @†œð†íø €þíéü¬ -| 1
|3.-2 €ÝçÆ -| 2
|†œð†íø €þíéü¬ -| 3
41 €–õŒßñÎ -| 4
107
Ê îùð ï†ì… þéÎ ò‹ ~í¥ì þð†˜è… ±×ϛ õ‹… @ úíˆ|æ… ¬…õ› û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
.lñÞ|þì kõGBð Ao ó@ îÞ oBývG óAoBG àü ,p¿Phì kBG àü.QuA
Alg úG rW ÿlýìA úÞ QuA Alg Á
„© Bg QüBñÎ koõì þPÚô ,QuBWpGBK ,QuA rürÎ þPÚô óBvðA
. lñÞ|þì kõGBð Ao }lýìA ô Ao ôA Bøkoõg pG ô oBâqôo ÿBø|óBÖõÆ ô VkAõc|©æA ô lyBG úPyAlð
1. ú¶ý¹è¯A¶|úŸéèA úŸé¯Þ¯ ô´|ú¶éèA|„pý¹Ò¯ þè¶A дÇ
¯ Û¯ð¸A ò„´ì ,x
„ Bñ©¯èA òÎ ûŸB¯ñÒ¶ ò„ì¶õöŸíè¸A rª³Î¶
óAlðq úG ô ïly þuBªHÎ óõìCBì kôpÇì ,Ê BÂo RpÃc RkBùy qA lÏG “ :lüõâ|þì Qé´¾ BG¯A
àü ,kõG Qìõßc óAoBÞolðA Quk pãük ô óApýìA ô óBâkpÞpu ô óõìCBì úG ïlýìA óõ^ ô ïkBPÖA
ïlýìA . ïkAk îvÚ QýG êøA úG Ao Alg ô îPÖBü Alg úG êªuõO þHy . ïlðBì pýXðq ô ê³Ò püq ëBu
îíz^ óõ^ . ïlük óAlðq ok Ao Ê úªíDC|æA ŸkAõ´W óBùâBð . îPuõýK ôA úG ô ïkpÞ ÐÇÚ úíø qA Ao
QÚô ú^ Q¸é´¾ BG¯A “ :kõìpÖ . lýuo|þíð òì kAk úG Ap^ úÞ ïkpÞ ú¶é¶â ;ïkpÞ úüpâ ,kBPÖA óBzüA úG
úG ôpG “| :kõìpÖ ô koô@ óôpýG Bø|óBHðAlðq óBýì qA ô QÖpâ Apì Quk wLu ”? ïlìBýð ô þPuAõg
| 2 “. kpÞ lñøAõhð AlýK þupPuk õO úG pãük úÞ Alg lýìA
;Bø|ÿoBPÖpâ;úüªõýðk oõìA ÿApG Ê kAõW ïBìA úG êuªõO úÞ QuA òüA ,kõy ûkAk lüBG BXñüA úÞ ÿpÞnO
òñ©vO êøA þPc .QuA pSõöì oBývG ÿpøBÊ ô ÿõñÏì óBìok þG ÿBøkok ;åorG ÿ Bø|ú¿Ò ô Bø|îÒ
.lðõy|þì êuõPì }pùªÇì pHÚ úG oBývG rýð
ÐGBñì
:îüpÞ ó@pÚ pG ûô|çÎ
.BW þG ô BO þG ,òülèA ï|çÎA ,òvdèA þGAC òG òvc ,þíéük -1
BW|þG ô BO|þG ,óõýÏèAF|çW , úé©èAlHÎ ,pHy -2
.ï1984 ™Ý1404 ,RôpýG ,þíéÎA òývc {yõÞ úG ,BÂpèA oBHgA óõýÎ ,þéÎ òG lídì ,Ýôl¾ iýy -3
.ï1993 ™Ý1414 ,RôpýG ,kBHÏèA þéÎ úéèA YXc ¥ÖpÏì þÖ kByo…èA ,óBíÏð òG lídì òG lídì ,lý×ì iýy -4
.ï1966 ™Ý1386 ,ÙpyA ØXð ,óBupg pÚBG lídì {yõÞ úG ,ZBXPc…èA ,þéÎ òG lícA ,þupHÆ -5
.BO þG ,¥ýì|çu…èA ¥ýíéÏèA ¥HPßíèA ,óApùO ,þO|çdì þèõuo îyBø {yõÞ úG ,pýv×O ,kõÏvì òG lídì ,þyBªýÎ -6
.Ý1417 ,îÚ ,¥ªýùHèA oAõð|CæA ,xBHÎ ,þíÚ -7
.Ý1388 ,óApùO ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,þÖBßèA ,JõÛÏü òG lídì ,þñýéÞ -8
.ï1983 ™Ý1403 ,RôpýG ,oAõð|CæA oBdG ,pÚBG lídì ,þvéXì -9
|.†œð†íø €þíéü¬ -| 1
|303./ 49 €þ·éœì @247 /2 €Ýô~¾ ªýº -| 2
ö ûoBG ok þøBOõÞ UdG
îøk ïBìA Êlídì òG þéÎ UèBTèAòvdèAõGA¯ ,ÿkBø RpÃc
IÛè ô QuA ,B©„pèA Ÿò¹G¶A ô1UèBTèA òvdèAõG¯A óBzüA oõùzìö úýñÞ ô QuA þéÎ oAõâorG ó@ îuA
IWo ïôk o k . kõG ëBu êù^ oAõâorG ó@ Øüpy píÎ. QuA ÿkBø ô þÛð oAõâorG ó@ oõùzì
þuBHÎ rªPÏì Quk úG3 IWpíèA IWo ïõu 254ëBu ô2 ly lèõPì RpXø qA 214 ëBu IWªpíèA
úèBu Q×ø . QuA ëBu úu ô þu oAõâorG ó@ QìBìA Rlªì . lükpâ lýùy ô ïõívì úýé¯Î´ úé©èA ¥³ñÏè
kõG úñülì ok ëBu ûkrýu . ly êÛPñì óBzüA úG QìBìA ô QÖo Býðk qA Ê kAõW RpÃc úÞ lðkõG
úÞ|òüA BO ,kõG kAlÓG o k «ApHW ëBu QvýG ô lðkpG kAlÓG úG «ApHW Ao ÿô þuBªHÎ êÞõPì pìA úG úÞ
püq þèô [email protected] ûBâô ÿkBÎ óAlðq ûBâô ,úXñßy BG óAlðq ok ûBâ Ao Rlì òüA . ly lýùy ô ïõívì
þvÞ BG Ê ÿkBø RpÃc . kpÞ þâlðq xBHÎ þñG îéÊ ô QÛ©zì BG ëBu QvýG ô kõG lüly pËð
QuA ûkpíy xBHÎ þñG ÿB×ég òüpO|þÛy Ao ôA ,úÒ|çHèA Yùð ok Ê òýñìõöíèApýìA úÞ kpÞ þâlðq
ok ô lñÞ|þì pHÚ {éGBÛì ok ô kpÞ|þì óAlðq Ao RpÃc ÈÛÖ úð úÞ kõG þvÞ BG ÿkBø RpÃc .
Ao BXð@ ô QvG Ê òývdèA úéèAlHÎ þGA pHÚ úG [email protected] úßéG ;QyAk|þì ûBãð Ao ôA àüoBO óAlðq
Ao ôA Quk ,QÖo|þì Êòývc RoBüq úG úÞ pø ô ,kõíð JApg Ao Ê òývc pHÚ ô kpÞ oBýy
. QuA xBHªÎ þñG ÿB×ég òüpO|þÛy qA þuBHªÎ êÞ©õPì Q×â lüBG þPuAo úG 4. kpÞ|þì ÐÇÚ
Ø¿ð úÞ kAk oõPuk BøoBG . QyAlð ÿA|ûoB^ pH¾ rW ô kõG ôA ÿBøoBÞ pÊBð Ê ÿkBø RpÃc
òüA IýXÎ ÿBüBÃÚ qA þßü . lðpHG ,QuA úðBg ok ú`ð@ ô lðrüpG ÿkBø RpÃc ¥ðBg úG Iy
.~ñüõâ þì þð†÷ ò·
# ¥
# è…õ‹… …° (Ñ) †Â° ï†ì… ô ëô… ò·
# ¥
# è…õ‹… …° (Ñ) ±×ϛ ò‹ þ¶õì ï†ì… € úÏýº ó†üô…° †_¤|çǾ… -1
497/1 € þñýéÞ -2
†œð†íø -3
~ϋ ú‹ 240 € þù}ñíè… úí}{ @ 599-597 € þð†ù×¾… ž±×è…õ‹… -4
109
Ê îø¬ ï†ì… ~í¥ì ò‹ þéÎ ™è†˜è… ò·¥è…õ‹… @ÿ¬†ø –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
ûly û kq ó@ ÿôo êÞõPì o kBì pùŸì úÞ ëõK úvýÞ àü ô lñPhüo RpÃc úðBg úG þHy úÞ QuA
ïBìA onð Ao ëõK úvýÞ ó@ }o kBì ô û kõG Äüpì êÞõPì úÞ ly ïõéÏì «AlÏG . lðkpÞ AlýK ,kõG
AlýK ôA ÿApG úªHñO þèô| ;lük|þì RpÃc qA Bø|ûrXÏì ô Bø|QìApÞ êÞõPì1 .QuA ûkõíð ÊÿkBø
. QÖo Býðk qA ,kõíð RpÃc úG úÞ þñýøõO úÇuAô úG ïBXðApu BO ,ly|þíð
JBÞo ok óBâorG úíø úÞ kõíð pìA ,kpÞ Jõ¿ñì kõg RoAqô úG Ao óBÚBg òG ePÖ óõ^ êÞõPì
ïpâ ÿAõø ó@ ok úÞ ïlük Ao ÿkBø RpÃc “| :lüõâ|þì ÿôAo . lðôo ûAo ûkBýK óBÚBg òG ePÖ ô ôA
Bø|òüA :lðkõìpÖ RpÃc . lðoAkAô ÿoBÞ òýñ^ úG Ao Bíy lüBHð :îP×â óBzüA úG .kôo|þì û kBýK
”. îPvýð pPíÞ eèB¾ö úÚBð qA òì úÞ lñðAk|þíð þèô ;QuA òì ÙB×hPuA oBÞ òüA qA óByl¿Ú
lðôAlg Apüq| ;Qvýð ûlðq qôo úu qA {ýG êÞõPì Q×âôA . îP×â þâorG krð Ao úéíW òüA lüõâ|þì
qôo úu .lðkpßð þâlðq qôo úu qA {ýG ,lðkpÞ þK Ao úÚBð óõ^ :lüBìpÖ|þì eèB¾ ïõÚ| ÿ|ûoBGok
lðly êÞ©õPì úvéW koAô kõg óBì|çÒ qA p×ð lñ^ BG êÞ©õPì pvK þuBHªÎ p¿Pñì úÞ ,kõG ûlzð ïBíO
2. lðkpÞ ûoBK ûoBK êÞ©õPì BG Ao óBÚBg òG ePÖ ô
Ê ÿkBø ïBìA êüBÃÖ
RpÃc kõg úÞ ÿokBì ô
QýG êøA óõ^ ÿA|ûkAõðBg ô kAõW óõ^ koAk ÿolK ,Iv´ð¯ pËð qA
:QuA ûkõìpÖ }A|ûoBGok Ê ÿkBø
®¥G´õé¸Ç´ì ´þ¶ø ´ô ¬lý¶ñ´Î ¬oBªH´W Ÿl¹ý¯Þ Bù³è B¯ñ´ü¯|æ ´ô ®lüpŸì ®óBǹý¯y BùŸGŸp¸Û´üB´ì ¶ú¯©ñ´X¸èA „ê¹ø¯A ¹ò¶ì ´þ¶ø ´ô þÛ´d„G úÖoB´Î
. ò´ýd¶è¶B¿
ª èA ô´ ´òýÛül¿
ª è¯A R
¶ Bù쪯A³ Ø
Ÿ ¯éh©¯P¯¯O|¯æ ô´ ïŸB¯ñO¯¯|æ þP¶¯è©A ú¶éèA ò„¹ýÏ´G„
lyBG ïBìA ©„Üc úG ÙoBÎ úÞ þvÞ Apüq ;QuA QzùG êøA qA ôA ! QuA òì ©„Üc úG ÙoBÎ òì okBì
lðAõPð óBÇýy BO lyBG Àéhì lüBG . lyBG AoAk Ao óBíüA úWok òülñ^ lüBG ,lyBG úPgBñy Ao ôA ô
BO lyBG úÛüªl¾ lüBG .lyBG lðôAlg Ì×c ok BO ,lyBG úPyAk úéèA FBÛè ïBÛì lüBG .lñÞ mõ×ð ôA ok
.lyBG Üül¾ okBì
î¹T¯Þ¸A¯ ò„G¹A þý´d¹ü´ . îýñÞ êÛð RpÃc kõg óBG q qA QuA pPùG ,óBzüA îéÎ ô êüBÃÖ ô Ivc pËð qA
ŸûlŸí´ü Ÿp¹d´H¸èA ´ô ®ï¯|ç¸Ú¯A ¬¦´p´X¯y ´ò¶ì „Źo¯|æA þ¶ÖB´ì ¯ªó¯A ¹õ¯è´ô :ú×üpy úü@ òüA ÿBñÏì qA ÿkBø RpÃc qA
282-281 € þßè†ì ՆŒ¾ ò‹… @ 453-452/12 € ÿ±}·{ -1
.þãñ¶ ’†Ÿ 114-113/11 € þ·éœì @ 122/3 € ±Œº -2
110
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
ô kõy îéÚ QuA òýìq o k Qgo k ú`ð@ pâA “ þñÏü :1ú¶éèA ŸRB´í¶é¯Þ ¹R´l¶×¯ðB´ì ¬pŸd¹G¯A ³¥´Ï¹H´u ¶û¶l¹Ï´G ¹ò¶ì
lýupK ” . Qvýð þðly ïBíO lðôAlg RBíéÞ ,lü@ kõWô úG Büok úHOpì Q×ø ô kõy IÞpì Büok
Ÿá´o¹l³O¯|æ „þP¯©èA úéèA ŸRB´í¶é¯Þ Ÿò¹d¯ð :lðkõìpÖ Ê ÿkBø RpÃc ? Qvý^ úéèA RBíéÞ qA kApì| :úÞ
2. þ¿
´ Û¸P¯v¹³O |æ ô´ B¯ñéD¶B¯ÃÖ¯
:Qvýð þðly ïBíO ô þðly áok óBð@ êüBÃÖ úÞ ,lðôAlg RBíéÞ îýüBì
ÿoBízG úd×¾ô QzãðApu þñÞpO úÞ Qvýð þÖBÞ pdG [email protected] Ao õO êÃÖ JBPÞ
Ùpc úu ô kBP×ø ëBÏPì lðôAlg îËÎA îuA :kõìpÖ|þì úÞ ïlýñy Ê ÿkBø ïBìA qA lüõâ|þì þéÖõð
ok Ao wýÛéG QhO QvðAõO ô kõG Býc¶pG´ ò„G Ø
¶ ¾@ {ýK ,Ùpc úu ô kBP×ø ó@ qA Ùpc àü úÞ QuA
îýðAk|þì Ao Ùôpc ó@ qA Ùpc ôk ô kBP×ø Bì ô ! koô@ ïBy úG òíü qA ,ókq îø úG îz^ àü qA pPíÞ
3. QuA ûly û kBùð ûpýgm úG îèBÎ oBâkoôpK krð ,Ùpc úu ô kBP×ø ó@ qA Ùpc àü ô
úðõíð JBG qA ;lðA|ûkpÞ ÈHÂ Ao Bùð@ òýgoõì ô QuA óAôApÖ Ê ÿkBø ïBìA RBìApÞ ô RArXÏì
:îýñÞ|þì ûoByA Bùð@ qA þßü úG
.lðkoô@ êÞ©õPì krð Ao ôA . îPvø IèBÆ þGA òG þéÎ pPgk Iñüq òì úÞ kpÞ BÎkªA ApHÞ Iñüq ïBð úG þðq
;lüõâ|þì Õôok| :kõìpÖ RpÃc . lñÞ JBXŸì Ao ôA úÞ kõíð oBÃcA Ao Ê ÿkBø RpÃc ê©ÞõPì
úPHèA — úíÆBÖ k|æôA Qyõâ úßñüA ÿApG ,lðoõhð Ao ôA Qyõâ óBâlðok lüBG ,lüõãG QuAo pâA Apüq|
RpÃc ÿkõGBð ÿApG ÿA úðBùG ëBHðk úÞ êÞ©õPì .QuA ïApc óBâlðok pG — úíÆBÖ| úÇuAô óôlG k|æôA
kõg úÞ þüBøpýy ô óBâlðo k krð oAõâorG ó@ kõg úÞ QuAõg RpÃc qA ,Qzâ|þì Ê ÿkBø
ó@ ÙApÆA ÐÂAõO ëBíÞ BG óApýy ,QÖo ô kõíð ëõHÚ RpÃc . kôpG ,kpÞ|þì ÿoAlùãð êÞõPì
,lì@ Qì|çu úG óApýy krð qA RpÃc óõ^ ! kpÞ|þì }qAõð Ao óBð@ RpÃc ô lñPÖpâ Ao oAõâorG
4.ly ôA Ðý×y êÞõPì okBì úÞ ,lðqAlñýG óApýy {ýK Ao ôA lñPuAõg ô kõíð oApÚA kõg Õôok úG óq ó@
Ê ÿkBø RpÃc ÿ|ûoBGok þOBüAôo
QüAôo àü úG Bì . QuA óAôApÖ ,lðA|ûkõíð êÛð Ê ÿkBø ïBìA qA Bì olÚ þèBÎ óBüôAo úÞ þOBüAôo
úÞ ûly QüAôo oAõâorG ó@ qA . îýñÞ|þì ûoByA ,koAk óAôApÖ þâlðqBu ÿ|úHñW úÞ oAõâorG ó@ qA
27 €ó†íÛè -1
109/11 € þ·éœì -2
230/1 € þñýéÞ -3
þãñ¶ ’†Ÿ 106/11 € þ·éœì -4
111
Ê îø¬ ï†ì… ~í¥ì ò‹ þéÎ ™è†˜è… ò·¥è…õ‹… @ÿ¬†ø –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
,lñÞ kõg úzýK AõÛO ô lupPG Alg qA úÞ pø”1 : ŸÑBǟü ú¯éèA ²Ð¶ÇŸü ò´ì ´ô þÛ¯©PŸü ú¯éèA „Ü©P´ü ¹ò´ì :lðA|ûkõìpÖ
QÎBÆA ôA qA úíø ,lñÞ lðôAlg QÎBÆA úÞ wÞ pø ô ,lðpG|þì JBvc ôAqA ôlñupO|þì ôA qA úíø
”.lññÞ|þì
þðAôApÖ RBüAôo ô RBü@ úÞ|òüA pG ûô|çÎ .QuA ûly RBHSA úGpXO úG úÞ QuA ÿA úéíW ,úéíW òüA
ŸîŸù¯è Ÿê´Ï¹X´ý´u ¶RB´d¶èB¯ª¿èA Aõ³é¶í´Î ´ô Aõ³ñ´ì@|´òü¶n¯©èA ¯ªóA¶ :lüBìpÖ þì|ëBÏPì lðôAlg ,lñÞ|þì lýüCBO Ao ó@
2. A«kªôŸ Ÿòíc
¹ ª¯pèA
Ao Bùð@ QªHdì «BÏÇÚ îèBÎ oBâkoôpK ,lññÞ|þì úPvüBy oBÞ ô lðoAk Alg úG óBíüA úÞ þðBvÞ BðBíø
.lññÞ|þì Qìõßc Bø|ëk pG ,lðõy|þì Bùð@ ÐýÇì úíø - krüo|þì Bø|ëk ok
úŸ O¯p´g¶@ô ûŸBýðkŸ úŸéèA e´¯é¾
¹ ¯A ú¶éèA ò´¹ýG´ ô´ úŸñ¯¹ýG´ e´é¯¹¾A¯ ò¹ì´ :lüBìpÖ|þì Ê ÝkB¾ ïBìA
løAõg f|ç¾A Ao ôA [email protected] ô Býðk ,îèBÎ oBâkoôpK ,lñÞ f|ç¾A Ao kõg ÿAlg ô kõg óBýì úÞpø “
” . kpÞ
¶ªr¶Î þ¯è¶A ¶úéèA ¶¥´ý¶¿¹Ï´ì ¶ªë³m ¹ò¶ì ¹ZŸp¸h´ý¸é¯Ö ¬¥¯ñ¯Ç¸é´u |ç„G ¥´H¹ý´ø ´ô ¬¦p´ý¶z´Î¯|ç„G «Aªr¶Î ´kA´o¯A ¹ò´ì :lüBìpÖ|þì ïôk ïBìA
3. ú¶¶PδB¯Æ¯
ïkpì óBýì o k QªùG³A ô Qý¿hy ô RªrÎ ,lyBG úPyAk ú×üBÆ ô ûpýzÎ úÞ òüA óôlG úÞ pø “
RrÎ xBHèô lü@ok úG Qý¿Ïì Qèm qA lüBG ,lyBG úPyAk ÿA|úÇéu ô RolÚ úÞ òüA óôlG ,løAõhG
|” . lyõLG lðôAlg QÎBÆA
ò¹Î´ Ù
´ Bg¯|ú¶éèA ò´ì¶ Ø
¹ h¯ü´ î¹è¯|ò¹ì´ ô´ F¬þ¹y¯ ꪳ޳ úŸñ¸Î´ Ù
´ Bg¯ ú¶éèA ò´ì¶ Ù
´ Bg¯ ò¹ì´| :lüBìpÖ|þì þìApâ ëõuo
4. F¬ þy
¯ ê„Þ³
”. lupO|þì rý^ úíø qA ,lýupPð Alg qA úÞ pø ô lñupO|þì ôA qA úíø ,lupPG Alg qA úÞ pø “
,lñÞ|þì lýüBCO Ao oAõâorG ó@ {üBìpÖ úÞ lññÞ|þì êÛð þHèBÇì Ê ÿkBø RpÃc kõg qA òýgoõì
. îüoô@|þì BW òüA Ao Bø ó@ qA þgpG Bì ô
,êÞõPì óBâkpÞpu qA þßü :Q×âô lì@ Ê ÿkBø ïBìA Qìlg û kq Qzcô úÏýy p×ð àü –
ôk ô Qvßy òì krð òýãð òüA ô ïqBvG ÿpPzãðA ó@ qA úÞ QuA ûkoô@ ôA krð ÿpPzãðA òýãð
. lñÞ f|ç¾A lðôAlg úÞ QuA lýìA :lðkõìpÖ RpÃc . lzÞ|þì Apì ôA úÞ îðAk|þì . ly úíýð
176/3 €þ鋰… @ 366/2 € °†¥‹ úÂô° -1
96 € îü±ì -2
85/4 € òýì… -3
á~ð… Ù|ç}¨… †‹ 50/77 € þ·éœì -4
112
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
Ø¿ð ôk Ao òýãð ó@ kõy|þì pâA ,QuA ÑArð Bø|óq óBýì úÞ kBPupÖ Ao þvÞ êÞõPì ûkpÞpu ,AkpÖ
. qBvG ÿpPzãðA ôk ô òÞ
1. QgBu ÿpPzãðA ôk úPvßy òýãð qA ô QÖpâ þðAôApÖ ëõK ôA
BG lðõýK ,Alg BG lðõýK “ þñÏü QuA ŸÑB¯ÇŸü ´úéèA ²Ð¶ÇŸü ¹ò´ì ´ô :Ê ÿkBø ïBìA {üBìpÖ ÿBñÏì úu òüA
|” . lñÞ|þì f|ç¾A Ao BøoBÞ ÿ|úíø|B«ÏÇÚ ,QýG êøA úG êuõO ô QýG êøA
kôpÇì ÿpâ úÏýy Q©éÎ úG ô QyAk þPíu þuBªHÎ êÞõPì oBGok ok ëªôA ;kõG úÏýy ÿoõ¿ñì–
kõg ëBc qA ÊÿkBø ïBìA úG .koô@ ÿôo òì úG QÞ|çÖ ô pÛÖ :lüõâ|þì ÿoõ¿ñì .ly êÞõPì
QuA lýìA :lðkõìpÖ ÊÿkBø RpÃc . ïA|ûly kôpÇì ÿpâ úÏýy ïpW úG îP×âô ïkõíð QüBßy
. úéèA FBy óA kõy f|ç¾A úÞ
pËPñì úÞ ïlük Ao óBÚBg òG ePÖ ûAo òýG ok . kBPupÖ òì ëBHðk Ao p×ð lñ^ êÞõPì ,ly Iy óõ^
òì qA lük Apì êÞõPì óõ^ . QuA ûkõíð lÞöõì pìA òì ÿ|ûoBGok êÞõPì úÞ ly ïõéÏì ô QuA òì
lÏG .kõíð oAnâAô òì úG ,îPyAk úÞ Ao þPíu ô kAk òì úG þðAôApÖ }AkBK ô kõíð þøAõgonÎ
Apì QÆBuô êÞõPì krð Bíy Bü@ :îPyAk úÂpÎ ô ïkõíð pßzO ,ï lýuo Ê ÿkBø ïBìA Qìlg
îüoô@|þíð ôo þvÞ úG RBíªùì ok ,ôA rW îüoAlð þøBñK úÞ lðAk|þì lðôAlg :lðkõìpÖ| ?lükõíð
û kAk RkBÎ Ao Bì rýð îèBÎ oBâkoôpK ô ,ôA rW îüoAlð ÿkBíPÎA Bø|çG ô Bø|þPhu o k ,ôA úG rW
ÿoôk ôA Qý¿Ïì qA ô lñÞ Alg QÎBÆA þvÞ pâA . lñÞ QüBñÎ ,îýøAõhG ôA qA óõ^ úÞ QuA
Üc ô luo|þì ôA kBüpÖ úG Bø|þPhu o k lðôAlg ,lyBG úPyAk QýG êøA úG êªuõO ô lüõW
. kpÞ løAõhð ïôpdì Ao ôA þèBÏO
.kpÞ|þì ïApPcA ôA úG ûkBÏèA ÝõÖ ,ly|þì koAô Ê ÿkBø ïBìA QÚô pø úÞ kõG òüA êÞõPì îuo–
lñP×âôA úG óAkõvc ô óBâlññÞ QüBÏu .lñyBG ÐÂAõPì ôA êGBÛì ok úíø úÞ kõG ûkAk oõPuk þP©c
. ÿpG|þì óBýì qA Ao QÖ|çg ,Rkõg Quk úG õO :úÞ
ïApPcA ôA úG úíø ,ly koAô RpÃc . lñßð ïApPcA RpÃc úG þvÞ úÞ kAk óBìpÖ êÞõPì úÞ òüA BO
qA úíø ?ly ú^ :lðlýupK|þì kõg qA úíø lñPÖo RpÃc þPÚô ! lðkpÞ ëBHÛPuA ô . lðkoAnâ
!? ÿkõíð ëBHÛPuA Ap^ ô ÿly lñéG Ap^ :lðlýupK|þì pãülßü
þ¶õÆ ªýº þè†ì… ²… êÛð 126-125/50 € õíø -1
113
Ê îø¬ ï†ì… ~í¥ì ò‹ þéÎ ™è†˜è… ò·¥è…õ‹… @ÿ¬†ø –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
óBì|çÒ qA p×ð lñ^ úG ôA . îülük áBñHÃÒ Ao ôA ô îýPÖo êÞ©õPì {ýK þHy “ :lüõâ|þì rªPÏ¹ìŸ IOBޖ
ólG ,îzÞ|þì Ao ôA :Q×â|þì Iè püq IOpì ô lðoôBýG Ao Ê ÿkBø RpÃc úÞ kpÞpìA kõg ápO
. îðAqõu|þì Ao ôA
,kBPÖA RpÃc úG {íz^ BO êÞõPì . ly koAô oBÚô ô QìBùy ëBíÞ BG Ê ÿkBø RpÃc óBùâBð
ó@ úG ;ò´v´d¸èA B´G¯A Bü ô ;¹î´Î ´ò¹GB´ü| ;¶úéèA „ëõŸu´o ´ò¹GB´ü òP×â BG ;kpÞ ÐÂAõO ,kpÞ ëBHÛPuA ô ly lñéG
Iy QÚô òüA| :lýupK ô lðBzð kõg ÿõéùK ô lýuõG Ao RpÃc Roõ¾ !kpÞ ïApPcA RpÃc
Q×â Bì úG ûBãð@ ! lðA|úP×â Õôok :Q×â !ÿA|ûkBPupÖ îèBHðk õO| :lðkõìpÖ RpÃc|?lüA|ûkõG BXÞ
1. îülðBuo úðBg úG Ao Ê ÿkBø RpÃc ,ïApPcA BG Bì . lýñÞ QÏüBzì Ao óBzüA :úÞ
úÞ lðkAk pHg òì úG ô kpÞ þðAlðq Apì êÞõPì :lüõâ|þì RpÃc ÿ|çÞô qA þßü p×ÏW òG þéΖ
qA úÞ þPGBýð ô þPuôk ïpW úG úÞ ïkAk ïBÓýK Ê ÿkBø ïBìA Qìlg òì .koAk Ao õO òPzÞ l¿Ú
úÏíW Iy :lðkõìpÖ RpÃc .lýüBìp×G òì ö |ûoBGok þ×Çè .îPvø åpì Ù
¶ pŸy³ok| ,ïA úPyAk Bíy
xõüCBì kõg qA úÞ ÿoõÆ úG ,QÖpâ ÿlüly IO Ao êÞõPì úÏíW eH¾ . îñÞ|þì BÎk RA ûoBGok
. lññÞ [email protected] Ao p×ÏW òG þéÎ úéíW qA óBýðAlðq kpÞ pìA .ly
Bùð@ qA lüBG Bì úÞ QuA óAôApÖ Ê ÿkBø ïBìA úéíW ó@ qA QýG êøA ÿ|ûoBGok BüBÃÚ úðõâ òüA
. îüpýãG lñK
phÖ Bùð@ qA ÿoBývG úÞ lðoAk þðAôApÖ JBd¾A Ê ÿkBø ïBìA úÞ ,îüõy pÞnPì lüBG úíOBg ok
. QuA óõÖlì ÿo pùy ok úÞ QuA þñvc îýËÏèAlHÎ RpÃc ,óBð@ úéíW qA ô lñPvø úÏýy
úÞ QuA þvÞ ôA . lðkoAnâ|þì ïApPcA þéýg ôA úG Ê ÿkBø RpÃc ô QuA óBüôAo îʶBÎA¯ qA ôA
ÿApG úýHy ô QuA þßü Alg . QyAk úÂpÎ Roõ¾ òüA úG Ê ÿkBø RpÃc Qìlg Ao óBíüA
úíø ô QuA ûkõíð Üég Ao rý^ úíø . QuA îvW ÜèBg úßéG Qvýð îvW . kõy|þíð ÅpÖ ôA
QuA óApHìBýK [email protected] ôA ô QuA pHìBýK , lídì . QuA Bùð@ àèBì ôA ô QuA ôA Quk úG rý^
þG¯A òG þéÎ òýñì¹öõí¸èAŸpýì¯A . QuA óBükA úíø óBüBK ôA òük ô lì@ løAõhð ôA qA lÏG ÿpHìBýK úÞ
ô òývc òG þéÎ ô òývc ô òvc ,òýñìõíèApýìA qA lÏG ô QuA pHìBýK þª¾ô Ê IèBÆ
ô þéÎ òG lªídì ô þuõì òG ªþéÎ ô p×ÏW òG þuõì ô lªídì òG p×ÏW ô ªþéÎ òG lªídì
( 554 € ÿ~ðô†ùð ø…õíè… °…õð… ²… êÛð ) •¶… û¬±Þ •ü…ô° ¬†ü² ò‹ êí¶ ²… ü…±¨ °¬ ÿ~ðô…° ÇÚ -1
114
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
ÿqôo ô kõy|þì IüBÒ úÞ
}lðqpÖ qA lÏG ô þéÎ òG òvcô lªídì òG þéÎ
:Q×â îýËÏèAlHÎ .lyBG ûõHðA îéÊ úÞ ó@ qA lÏG ,lñÞ|þì ëlÎ qA ûõHðA Ao óBùW ô kõy|þì pøBÊ
QÎBÆA . QuA Alg òíyk ,Bíy òíyk ô Alg Quôk ,Bíy Quôk îüõâ|þì ô ïoAkoApÚA “
QzùG ô pHÚ ok ëAöõu ô ZApÏì úG . QuA Alg Q×èBhì ,Bíy Q×èBhì ô Alg QÎBÆA Bíy
,QuA þðlì@ QìBýÚ úÞ îðAk|þì ô QuA Üc Bùð@ úíø ô ïoAk kBÛPÎA óArýì ô ÉAp¾ ô îñ©ùW ô
,QuA pßñì qA þùð ô ÙôpÏì úG pìA ,kBùW ,Yc ,RBÞq ,ûqôo ,qBíð úÞ þùèA RBHWAô pG ô
ó@ pG Ao õO lðôAlg ,QuA ûlülñvK òük òüA ! îuBÛèAõGA ÿA|“ :lðkõìpÖ RpÃc” . ïoAk oApÚA
1”. koAlG QGBS
úÂpÎ Ao ÿkBÛPÎA òük ,úýéÎ úéèA ³¥´íc´o îýËÏèAlHÎ :úÞ QuA òüA ,îüõy pÞnPì lüBG úÞ ÿrý^
IWõì lðAõO|þíð kBÛPÎA BùñO þèô ;îýyBG úPyAk kBÛPÎA ó@ ÑôpÖ ô òük ëõ¾A úG lüBG Bì ô úPyAk
Ê ÿkBø RpÃc QùW òüA qA . lyBG êíÎ BG ïACõO úÞ QuA RBXð IWõì þñük . lyBG RBXð
oAõâorG ó@ . îPÖo Ê ÿkBø RpÃc RkBýÎ úG :lüõâ|þì úìBÎkõGA . lðA|ûkõìpÖ òýñ^ Ao óBíüA
ïolK qA þPüAôo ,QÛ©c ÿAkA ÿApG , ÿA|ûkpÞ AlýK þÛ©c òì pG ÿlì@ òì RkBýÎ úG óõ^ :lðkõìpÖ
:îüõâ|þì ,QuA ûkpÞ êÛð ïpÞ A ëõuo qA ôA ô òýñìõöíèApýìA qA ô {ðAolK qA ôA úÞ
2. ë
Ÿ Bí´Î¹¯|æA¸ úP¸Úlª¯¾
´ ô´ ŸJõé³Û³è¸A úŸ¸Op´Ú©¯ô¯ Bì´ ŸóBí´ü|æA¯ ú¶éèA ëŸõuŸo´ ë´BÚ¯
.lñÞ|þì Üül¿O Ao ó@ oAkpÞ ô oBP×â ,ëBíÎA ô QuA ûly òürãüBW ëk ok úÞ QuA ÿrý^ óBíüA
kpì úÞ ÿkApÖA qA úÞ kõy|þì ûlük óAôApÖ QýG êøA RBüAôo ô Øüpy ó@pÚ o k ,QùW òüA qA
:QuA ûoõu òüA RBü@ ó@ úéíW qA . QuA ûly óBíüA „ Iéu ,lñPvýð êíÎ
ò´ý¶é©¯¿íŸé¸è¶ ê®üõ´Ö¯ ò„ý߶v¹í¶è¸A ï²BϴƯ þé¯Î´ Ä
©³ dŸü´|¯æ ô´ î´ýP¶ý´è¸A Ѫ³lŸü´ ÿn¶è©¯A à
´ è¶nÖ¯ ò„ülªè¶BG„ J
Ÿ n¶©ß¯üŸ ÿn¶è©¯A Q
´ ü¹A¯o´A¯
. ó´õΟBí´è¸A ó´õϟ¯ñí¹´ü ô´ ó´õƒ³DApŸü î¹ùŸñ¯ünƒ¯è©A ô´ ´óõøŸBu´ î¹ù¶O¶õ鯴¾ ò¹Î´ î¹ùŸñ¯ün¶è©¯A
Ao òýßvì ô BñPÎA þG Ao îýPü úÞ QuA þvÞ ôA !?ÿA|ûlük ,lñÞ|þì IünßO Ao òük úÞ Ao þvÞ Bü@ “
óBð@ ô lðoBÞ Büo ô pøBËPì úÞ óBð@ ô QuA qBíð ok oBãðA êùu úÞ þvÞ úG ÿAô .koAnâ|þì ûpùG þG
qA ,úÞoBHì ÿ|ûoõu òüA ok úÞ îýñýG|þì ”!lðoô@|þíð pG ô lðoô@pG Ao óApãük YüAõc lñðAõO|þì úÞ
êíÎ ú`ðBñ^ ;koAlð ÿkpGoBÞ ,êíÎ óôlG kBÛPÎA òüApGBñG . QuA ûly óBíüA Iéu úPuk oBù^
204 € Ýô~¾ ªýº -1
85/4 € ÿ¬õÏ·ì -2
115
Ê îø¬ ï†ì… ~í¥ì ò‹ þéÎ ™è†˜è… ò·¥è…õ‹… @ÿ¬†ø –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
. QyAk løAõhð pG ok Ao ÿpãük rý^ ,kõg pG QÛ©zì rW îø kBÛPÎA óôlG
úG þøBâ kBÛPÎA . îýñÞ úWõO Jõg ,lðA|û kAk ó@ úG úªWõO Ê ÿkBø RpÃc úÞ Ao úPßð òüA
lðlýéÛO ûAo qA òük ëõ¾A úG îèBÎ Bü úÞ ïkpì IèBÒ kBÛPÎA pýËð ,kõy|þì AlýK îéÎ ô óBøpG|úÇuAô
oApÚ óBðBíévìö ûpìq ok Ao óBð@ ô QuA Jõg ú^pâ RAkBÛPÎA úðõâ òüA . lðA óBøpG ûAo qA îèBÎ Bü ô
løk RBXð Ao óBvðA lðAõO|þì þðBíüA . lyBG lðAõO|þíð ûlññÞ ëpPñÞ ÿôpýð «|æõíÏì þèô ;løk|þì
óŸBí´ü¶|¹æA¯ :Ê ÿkBø ïBìA úP×â úG ô ;lyBG QèBc ;lyBG ûly àc úÞ . lñÞ Ì×c Bø|úßéùìqA Ao ôA ô
QüBñÎ úßéG ;kõy|þíð AlýK îéÎ ô óBøpG qA óBíüA úðõâ òüA . ŸëB´í¹ÎC|æ¸A Ÿú¸P¯Ú¯ªl´¾ ´ô ŸJõé³Û¸èA ú¸O´pÚ´ô B´ì
QüAlø ô ,lñÞ QüAlø óBíüA úðõâ òüA úG Ao Bì îèBÎ oBâkoôpK lüBG ô løAõg|þì ÿlðôAlg Á
„ Bg
. QuA Bì QÚBýè úG Éõñì lðôAlg
þðAôApÖ RBü@ ok Øüpy ó@pÚ . kõy|þì AlýK ûBñâ ápO ô RBHWAô úG óBýO¸A¶ ,êíÎ ûAo qA þHéÚ óBíüA
| :løk|þì úWõO úPßð òüA úG
´ò¶ì ¹îŸùŸW„p¸hŸü ô´ . ²ï¯|篪vèA ´êŸHŸu Ÿú¯ðA´õ¸Â„o ´Ð´H¯©OA „ò´ì ŸúéèA ¶ú„G ÿ¶l¹ù´ü ®òýHŸì ®JB¯P¶Þ ´ô ®oõ³ð| ¶úéèA ´ò¶ì ¹î³ß´DB´W ¹l¯Ú
1. ¬îýÛP¯v
¹ ìŸ É¬A´p¶¾ þ诶A î¹ù¶ül¶ù¹ü´ ô´ ú¶ð¶m¸BG„ o„õ©³ñèA þ诶A R
¶ B´íéË©³èA
qA QÏGBPì úÞ Ao ÿkApÖA ,JBPÞ òüA BG îèBÎ oBâkoôpK ,lì@ òyôo JBPÞ ô oõð lðôAlg ÙpÆ qA
QuAo ûAo úG ô kpG|þì oõð úG Bø|QíéÊ qA Ao óBð@ ô lñÞ|þì QüAlø ,lñyBG ûkpÞ Alg ÿkõñyõg
. lñÞ|þì þüBíñøAo
QüBñÎ ó@ ô ,QuA òýÛP©ì À
„© PhìŸ Alg|Á
ª Bg QüBñÎ úÞ QuA ûly eüp¿O úü@ òüA ok úÞ îýñýG|þì
|æAô ,lðBupG RkBÏu úG Ao pzG lðAõO|þì úÞ ,lñüõâ|þì Jõé³Ç¸í´è¸A þ´èA¶ ë„B¿üA¶ ó@ úG úÞ QuA ÁBg
. Qvýð ûlññÞ ëpPñÞ ÿôpýð ô koAlð ÿkpGŸoBÞ ,ó@ úG kBÛPÎA ô ûAo ókAk óBzð Ù
¶ p¹¾
¶
Bü ´òýì@ ,îýøk|þì îvÚ Ao ôA Ê ÿkBø ïBìA Ü©„ c úG ô îýøAõg|þì þðBíüA òýñ^ ëBÏPì lðôAlg qA
.ò´ýíè¯BÏè¸A ª¯Jo´
16-15 € û~ˆ†ì -1
116
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
ÐGBñì
:îüpÞ ó@pÚ pG ûô|çÎ
.ï1965 ™Ý| ,îÚ ,p×Ëì îÊBÞ {yõÞ úG ,òýýHèBÇèA êOBÛì ,þðBù×¾A Zp×èAõGA -1
.ï1985 ™Ý1405 ,RôpýG ,¥íD|CæA ¥ÖpÏì þÖ ¥íÓèA ØzÞ ,eP×èA þGAC òGA ,þéGoA -2
.BO þG ,RBÎõHÇíéè ÙoBÏPèAoAk ,RôpýG ,òýìA òvc {yõÞ úG ,¥ÏýzèA óBýÎA ,òvdì ,òýìA -3
.BW þG ô BO þG ,|ܪdèA ÝBÛcA ,úéèA oõð ,ÿpPvO -4
.Ý1417 ,RôpýG ,þèBì|CæA ,þéÎ òG lídì ,Ýôl¾ iýy -5
.Ý1388 ,óApùO ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,þÖBßèA ,JõÛÏü òG lídì ,þñýéÞ -6
.ï1983 ™Ý1403 ,RôpýG ,oAõð|CæA oBdG ,pÚBG lídì ,þvéXì -7
.ï1965 / Ý1385|,RôpýG ,pÒAklÏuA Øuõü {yõÞ úG ,IønèA Zôpì ,þéÎ ,ÿkõÏvì -8
ö ûoBG ok þøBOõÞ UdG
îøkqBü ïBìA líª¯´dìŸ õGŸA¯ ;Êÿpßv¹Ï´è¸A þª¬é¶Î´ „òG¹ ò„v´c´ RpÃc
oAõâorG ó@ JBÛèA òüpOoõùzì ô BªpèA Ÿò¹G¶A ô lídì BG¯A }oõùzì úýñÞ ô òvc oAõâorG ó@ îuA
ó@ RkBùy ô1 Ý 232 ëBu þðBTèA ÐýGo îPzø oAõâorG ó@ RkBÏu BG Rk|æô .QuA ÿpãvÎ
píÎ òüApGBñG.QuA ûkBPÖA ÝB×OA þuBªHÎ líPÏì Quk úG 2Ý 260 ëBu 믪ô¯B¸èA ÐýGo îPzø oAõâorG
.kõG ëBu {y ÿô QìBìA Rlìô ,3ëBu Qzøô QvýG oAõâorG ó@
lýÏHO ok Bü ô óAlðq ok Bü Ao píÎ ïBíO B«HüpÛO Ê ÿpãvÎ RpÃc úÞ QuA ØuBO úüBì úPßð òüA
BG ûApíø ëBu QvýG Rlì ôlì@ ûBâlýÏHO úG Ê ÿkBø RpÃc BG úÞ kõG úèBu úu ôk.kpG pu úG
{y «BHüpÛO úÞ îø RpÃc ó@ kõg RkBùy BO lÏG ôkõG lýÏHO ok Bü ô óAlðq ok Bü RpÃc ó@
lñPvðAõO|þíð JBd¾A ,QùW òüA qA .QyAk oApÚ lüly QHÚApì BG lýÏHO ok Büô óAlðq ok Bü kõG ëBu
.lññÞ ëAõu óBzüA qA ûAo |úðBýì ok Ao kõg êüBvì úÞ lðkõG oõHXìôlñupG óBzüA Qìlg
ïApc qA IñŸW ÝpÎ îßc úÞ îupLG ÊÿpãvÎ RpÃc qA îPuAõg|þì :lüõâ|þì ÿôAo
õO ,úPuAõg Ao RpÃc ú×ýég qôpìA :lñP×â òì úG ô îupG BÚ@ Qìlg úÞ lðkõG ÐðBì?Qvý^
pük RpÃc óõ^ ô ïkBPvüA ûAo ÿ|úðBýì :lüõâ|þì .þñÞ ëAöõu ûAo ÿ|úðBýì Ao RA úèCBvì þðAõO|þì
ûkBùð òìö |úðBy úG þPulGõ^ þvÞ ïly úWõPì.îPÖo JAõg úG ô ïly úPvg ú^õÞ oBñÞ ,lðkpÞ
¶ªê´¿³O|æ :lðkõìpÖ òì úG.QuA ÿpÆBÚ pG oAõu Ê ÿpãvÎ RpÃc ï lük ,ï ly oAlýG.QuA
503/1 € þñýéÞ -1
†œð†íø -2
†œð†íø -3
118
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
òüA qA pPzýG îPvðAõPð ,lðkõG pËð QdO RpÃc óõ^ .óAõhð ïApc qA IñW ÝpÎ ok qBíð!¶ú¹ý¶Ö
!îñÞ õãP×â óBzüA BG
RpÃc ó@ ÿApG òýgªoõì .kõy|þíð kôldì êüBvì òüA úG Ê ÿpãvÎ RpÃc RArXÏì
ûkõìpÖ êÛð Ýôl¾ iýy úÞ QuA óBük¹Bè¸A þ„GA¯ ö úýÃÚ úéíW ó@ qAô lðA|ûkpÞ êÛð ÿoBývG RArXÏì
òì úG Ao þüBø úìBð JAõWô ,QuAõg Apì Ê ÿpßvÎ RpÃc" :lüõâ|þì óBükæA õG¯A .QuA
´ò¹G B´ü :îP×â. ïA|ûly lýùy òì ,ÿkpâ|þìpG úÞ qôo û krðBK qA lÏG kõìpÖ ô ïpHG òüAlì úG úÞ kAk
qBG :îP×â.lðAõhG qBíð òì ÿ|ûqBñW pG úÞ þvÞ :lðkõìpÖ ? QvýÞ Bíy qA lÏG þª¾ô ú©éèA „ëõuo
Bø|úvýÞ ok lüõãG úÞ þvÞô løAõhG õO qA Ao Bø|úìBð úÞ þvÞ :lðkõìpÖ !lýüBìpÖ óBýG þPì|çÎ îø
îPÖo òüAlì úG.îñÞ ëAõu òüA qA pOkBüq úÞ ly ÐðBì ÊÿpßvÎ ïBìA QªùG³A.QuA ëõK oAlÛì ú^
ó@ ókAk êvÒ ëõÓzì ÿpHÚ oBñÞô kõG ûly lýùy ÊÿpßvÎ ïBìA .îPzâpG îøkrðBK qôoô
lýüBýG QuA Býùì ûqBñW ,lñP×â Ê ÿpßvÎ ïBìA okApG p×ÏW úG úÞ lýzßð þèõÆ.lðkõG RpÃc
QÚBýè ô QuA êøBW ô Üu BÖ p×ÏW úÞ îPvðAk|þì òì :løk|þì úìAkA óBük¯æAõŸG¯A !lýðAõhG qBíð
õíÎ ô ly AlýK ûBì ÿ|ûoBK óõ^ þðAõW ,kõG úPÖpâ Ao óBük¹|¯æAõGA¯ QùGŸ úÞ óBýì òüA ok.koAlð Ao ïBìA
óAõW ó@. Ao p×ÏW B«¾õ¿hì ;kõG úPÖpâ QùG Ao úíø oBÞ òüA qA ôlðAõg qBíð ûqBñW úG ô kq oBñÞ Ao
ô lðlì@ îÚ qA p×ð lñ^ lýzßð þèõÆ.ûlG Ao Bø|úìBð JAõW :kõìpÖô òvc úG kpÞ ôo qBíð qA lÏG
ûApíø BùèõK Bì :lñP×â Bùð@.kpÞ þÖpÏì Ao kõg p×ÏW .lñPuAõg Ao Ê òvc RpÃc ªþ¾ô
IcB¾ ô QuA ëõK oAlÛì ú^ Bø|úvýÞ ok ô QvýÞ qA Bø|úìBð þüõãG lüBG ,îüoAk Bø|úìBð ,îüoAk
.kõG òýñ^ Ê ÿpßvÎ RpÃc îuo Apüq ;QvýÞ ó@
!lñøAõg|þì IýÒ òì qA ïkpì ¹IX´Ï´é¸è¯Bü :Q×â ûkq QùG p×ÏW
oAlÛì ô Bø|úvýÞ IcB¾ô Bø|úìBð IcB¾ôlì@ óôpýG ÿpßvÎ ïBìA ÿ|úðBg qA þðq ïBãñø òüAok
Ao Bø|úìBð ô Bø|ëõK ô Q×â Øüp¯ƒƒ©zèA Ÿú´W´p¯Ö þèBϯO Ÿú©éèA ´ê¯ªX´Î ¶ú©éèA ³¥¯ªýÛ´G RpÃc ÙpÆ qA Ao Bø|ëõK
. ly AlýK QýuªBvªc ôA óBýÖApÆA ô ú×ýég ÿApG ,óBìq òýíø qAô ,1ly úðBg êgAk ô QÖpâ
þèô ;lüBýð Býðk úG QuA Alg ÿ|ûlÎô úÞ ÿlðqpÖ ó@ úÞ lðkpÞ ëpPñÞ Ao ÿpãvÎ RpÃc óBð@
oApÚ óõÎpÖ QhO püq óõÎpÖ ÿkõGBð ÿApG Ao Ê þuõì RpÃc ëBÏPì lðôAlg úÞ |òüA qA êÖBÒ
140/11 € þ·éœì -1
119
îø¬²†ü ï†ì… ~í¥ì õ‹… @Êÿ±ß·Ïè… þéÎ ò‹ ò·¤ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
.kõy|þì QýGpO ôA Quk úG óõÎpÖ úðBg ok ô løk|þì
Bùð@ ÿ|úíø qA ô kpÞ þâlðq ú×ýég òülñ^ BG ÊÿpßvÎ RpÃc úÞ QuA òüA ,تuCBO úüBì
ëBu {y Rlì .líPÏì ô ÿlP¯ù¹ìŸ ,r¹P¯Ï¹ìŸ ,òýÏPvì ,p¿PñìŸ ,êÞõPì ,ÜSAô ,î¿PÏì :lük QHý¿ì
þèô ;lðlük Bø|QìApÞ RpÃc ó@ qA óBð@ úíø.kõG líPÏì ô ÿlPùì ,rPÏì ú×ýég úu BG Ao QìBìA
.lðkAk oApÚ [email protected] koõì Ao oAõâorG ó@ úßéG ,lðkõHð lÛPÏì ôA QìBìA úG BùñO úð
líPÏì óBHðAlðq .kõG QHÚApì QdO Bü ô óAlðq ok Bü ëBu {y Rlì ó@ ok Ê ÿpßvÎ RpÃc
oõùzì úÞ Ao p×ðôk QùW òüA qA ,îølG Zpg úG êíÎ Rlªy úÞ kõG ûly pìA òì úG óõ^ :lüõâ|þì
ÿkApÖA p×ð ôk ó@ úÞ lýzßð þèõÆ .ïkoBíâ ÿpãvÎ ïBìA óAlðq pG lðkõG QèAmo ô RôBvÚ úG
.BÖô ô pýg êøA ;Qýñß´u ô oBÚô êøA ;l³ªX´ù¯O êøA ;þHdPvì ûqôo ô qBíð êøA ;lðly úPvüBy
,îýüõãG ú^ ôA ܪc´ ok :lñP×â?lüpýâ|þíð Qhu þéÎ òG òvc úG Ap^ úÞ ïlýupK Bùð@ qA óõ^
úG eH¾ úG BO Bø|Iy ,kpýâ|þì ûqôo Bøqôo . QuA lðôAlg RkBHÎ úG ëõÓzì úzýíø úÞ þvÞ
ûqpè ,lñÞ|þì ûBãð Bì úG óõ^ úÞ QuA óBñ^ ôA QªùŸG³A ;QuA oBÚô pK ô Ùpc îÞ ;QuA RkBHÎ
oAõâorG ó@ úÞ ó@ BO ,úð ?lñPÖpâ|þì lñK Bø|êÞõPì ô Bø rPÏì ,BølíPÏì Bü@ þèô 1!lPÖA|þì Bì ïAlðA|úG
pO|ûlðok ÿA|ûlðok pø qA ô pO|óAõýc þðAõýc pø qA ,ly úéümo Ý|çgA ÿAoAk pâA pzG .lðkpÞ lýùy Ao
:lüBìpÖ|þì A«lÏG ô koõg|þì îvÚ ûkqBü "wízèAô" ÿ|ûoõu ok îèBÎ oBâkoôpK .QuA
2.B´ùýuk´ ò
¹ ì´ J
´ B¯gl¹Ú¯ ô´ Bù´ýªÞq´ ò¹ì´ e´¯éÖ¸¯Al¹Ú¯
þðBvÞ ÿApG RôBÛy ô þPhGlG BðBíø ô ;lñyBG J©nùì úÞ QuA þðBvÞ ÿApG ÿoBãPuo «BíPc
.lñyBHð Jn©ùì úÞ QuA
qA úÞ lñÞ|þì óBýG A o ÊpHìBýK eèB¾ ïõÚ iüoBO.lñÞ|þì óBýG ûoõu òýíø ok Ao lýÞ BO òüA QéÎ
óBíüA ÈÛÖ úð óBð@ þèô ;lì@ óôpýG ûõÞqA }A ú`G BG ÿA úÚBð.lñPuAõg ûrXÏì Ê eèB¾ RpÃc
þñG ,úªýìA þñG ,eèB¾ ïõÚ .lðkpÞ AlýK þùèA JAnÎ ÝBÛdPuA ô lðkpÞ ¹þ¶K Ao úÚBð úßéG ,lðkoôBýð
ïŸBì¶|æA ô´ :îýðAõg|þì ÊÿpßvÎ RpÃc RoBüq ok úÞ îýyBHð I
¹ Xª¶Ï´P¯Ÿì ô lðA óAôApÖ ... ô xBHÎ
J
„ B´Ïª¿èA ¶ªJAô¯ªlèB„G ´ò¶d³Pì¸A ô B´ù¶Ã„GAp´ì ¹ò¶ì Ÿú¯P¹¿¯©é¯h¯Ö ²ÑB´Hªvé¶è ´f„p³Æ ÿ¶n¯©èA Ÿï|篪vèA ú¹ý¯é´Î ¬þ¶é´Î Ÿò¹G Ÿò´v´d¸èA
3.Bù´H´Þ¶Ap´ì´ úŸè¯ ´Qé¸è©¯¯nÖ¯
135/11 € õíø -1
10-9 € ¸íº -2
2ž ë†ì|æ… þù}ñì -3
120
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
,Bø|åpâ ëBãñ^ qA Ao ôA õO wK.ly úPgAlðA óApýy krð úÞ QuA þvÞ Ê þéÎ òG òvc ïBìA“
".ÿkõíð ïAo ôA ÿApG Ao }õí^ ÿBø óAõýc õO ô ÿkAk RBXð Bøpýy ô
:kõG ûlì@ {ýK RpÃc ÿApG úÞ QuA ÿA úýÃÚ ôk úG ûoByA úéíW òüA
RpÃc ó@ úÞ lñPyAk òýÛü óBãíø ô QgAlðA óApýy krð Ao RpÃc ,ú×ýég pìA úG óBG|óAlðq–
ÙApÆA ok ÐÂAõO ëBíÞ BG óApýy ô QuA qBíð úG ëõÓzì RpÃc úÞ lðlük þèô ;ly løAõg kõGBð
1.lñyBG|þì ÙAõÆ ëõÓzì ôA
RpÃc QuAõg ÿqôo.lñÞ ïAo Ao ó@ QvðAõO|þíð þvÞô QyAk }õí^ ÿp¯Pu¯A ú×ýég–
Bíy úÞ îøAõg|þì ô ïoAk þyõí^ pPuA :Q×â ,lñÞ kõGBð RpÃc kõg Quk úG Ao Ê ÿpßvÎ
!lýñÞ ïAo Ao ó@
RpÃc qA {ì[email protected] ëBíÞ BG óAõýc .ly oAõuô ûkBùð pPuA pu pG Qü|æô Q
¶ uk ô ly lñéG RpÃc
2.lðkAk úülø RpÃc úG Ao pPuA ó@ .kpÞ òýßíO Ê ÿpßvÎ
óBvðA òüA þèô ;lñPvø ïAo Qü|æô êGBÛì ok Bø|äu ô oAõhðõg åpâ ;ûlðok pýy ;}õí^ pPuA
ö úíø .lñPü|æô êOBÚ úßéG ;lñPvýð ïAo BùñO úð BølíPÏì ,BøªrPÏì ,Bø òýÏPvì ,Bø|êÞõPì ,{Þpu
RpÃc Qªý¿hy ô QªùGA ô QÞõy ô QíËÎ úG ,pßzè pu ô püqô ;ú×ýégpvK ,ú×ýég ,óBð@
ô òPvG ,òPÖpâ ,QHÚApì ,lýÏHO ,óAlðq ,òýøõO pG óBð~A ÿ|úíø þèô ;lðoAk oApÚA Ê ÿpßvÎ
.lðkpÞ ÝB×O©A RpÃc ó@ RkBùy ïBXðApu
:lüõâ|þì Ê ÿpßvÎ RpÃc ÿ|ûoBGok ,QuA ûkõG þH¾Bð lñüõâ|þì úÞóBÚBg úé©èAlHÎ òG lícA
QÖApyô Býc ô Q×Î BG ,Qñýßu ô oBÚô BG ,AõÛO BG ,løAq ,îèBÎ kõG ÿkpì Ê ÿpßvÎ RpÃc"
krð QùW òüA qA ,kõG òürãüBW ,óAoAlìkpu ,Aoqô ,B×ég þPc úíø ëk ok ôA QªùGA. QªùGA BG ô
úÞ ïkõG úPvzð óBðA~ö |ûoBÞ úíø ô B×ég püqô ïolK {ýK ÿqôo.QyAk þPíËÎô Qèrñì ô olÚ óBð@
ôlýðBzð kõg ÿBW úG Ao ôA.lýuõG Ao {Pukô kpÞ ëBHÛPuA Ao ôA ïolK.lì@ BÂpª¶èA òŸG¹A¶ lðkAk pHg ôA úG
ú^ BÚ@ òüA úÞ ïkõíð ëAõu ïolK qA ,QÖo oAõâorG ó@ óõ^.Qvzð êGBÛì ok êýèm ûlñG àü lñðBì
,îèBÎ QuA ÿkpì!ôA rW koAlð QÖ|çg ÝBÛdPuA óBùW òüA o k þvÞ :Q×â ïolK?kõG þvÞ
3.kõG òýñ^ rýð ôA olK ú`ðBñ^ ,êìBÞ óBvðA àü ú¾|çg ô þðBvðA RB×¾ ÿAoAk ,løAq
325-324 € ~ý×ì ªýº -1
. 265/50 € þ·éœì @ 294/1 € ÿ°õ‹†»ýð ë†}Ö @ 321 € õíø -2
318 € ~ý×ì ªýº @ 504-503/1 € þñýéÞ -3
121
îø¬²†ü ï†ì… ~í¥ì õ‹… @Êÿ±ß·Ïè… þéÎ ò‹ ò·¤ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
qA. Qvýð ÿA|ûlüBÖ ó@ okô QuA Ùpc ÈÛÖ þèô ,QuA óAôApÖ òíyk oBP×âqA RBíéÞ òüA pýËð
QªùGA ,lðoAk oApÚA ó@ úG úðBãýG ô ÿkõgô ûly êÛð Ê ÿpßvÎ RpÃc ÿApG úÞ þüBøqBýPìA
QùªGA ÿAoAk QýG êøA ÿ|úíø úÞ QuA ûly pÞm iüoBO ok ú^pâ.QuA Ê ÿpßvÎ RpÃc
F«Bý´c´ þÃ
¶ Ó¸ü´ :Q×â ïBzø krð ok Ê kBXu ïBìAö ûoBGok ÝkqpÖ Qynâ ú`ðBñ^ ;lðA|ûkõG þ¾Bg
.îŸv¶¯PH¹ü´ ò´´ýc¶ |©¯æ¶A ¯é߯¹ü|¯çÖ¯ ú¶¶PG´Bù´ì´ ò¹ì¶ þ¯ÃÓ¸üŸ ô´
QGBùì QùW úG ôA êGBÛì ok kõy|þì úPvG ôpÖ îz^ ô koAk úÞ þüBýc QùW úG klñG|þì ôpÖ îz^
.ôA îvHO QÚô rW kõy|þíð IÆBhìô ,koAk úÞ þPùGA ô
û kBÏèA ÝõÖ þPªùGA Ê ÿpßvÎ RpÃc þèô ;Qynâ ó@ pýËð Ê òýñìöõíèApýìAö |ûoBGo k ô
óBzüA qA ô ÐÂAõPì óBzüA êGBÛì o k QÖ|çg ÿBø|óAkpâoBÞ ö |úíø ly úP×â ú`ðBñ^ .lðA|úPyAk
.kõG úPgAlðA Qzcô úG Ao óBð@ö |úíø ,Ê òvc RpÃc Qýª¿hy ô QùªGA .lðkpG|þì JBvc
,Ê ÿpßvÎ RpÃc QªùGA .QuA û kõG îèBÎ oBâkoôpK QùGA pùËì Ê ÿpßvÎ RpÃc
úíø ÿApG Üzì pu Ê ÿpßvÎ RpÃc QùªGA.QuA ûkõG êìBÞ óBvðA ô ï|çuA QùªGA ÝAl¿ì
Àhy ÿApG þüAlg QùªGA ,ly êìBÞ ëBÏPì lðôAlg BG Bì úÇGAo pâA úÞ îýðAlG lüBG úíø.QuA ûkõG
ö |úíø ,QÖo Býðk qA }olK úÞ þÏÚõì" :lðA|úPyõð Ê ÿpßvÎ RpÃcö ûoBGo k .kõy|þì AlýK
IèBÒ ,xBHÎ þñG ô îyBø þñG óBâorG IèBÒ ,óBâkpÞ pu ,óAlùÏýèô ,óBâkAq ú×ýég ,óBüoBGok
úíø.lì@ óBzüpK ëBc BG Ê ÿpßvÎ RpÃc ;Qü|æô o„l¹G´ óBùâBð úÞ lðkõG ÐíW úÏýy óBâorG
ApÖ Ao wéXì òýãñu þOõßu .lñPvzð ôA êGBÛì úíø ô Qvzð RpÃc BO lñPuBgpG BW qA
ok BøAl¾ ,RpÃc kôoô Ädì úG ô kõG ïBckqA pK wéXì ó@ ,RpÃc ólì@ qA êHÚ .QÖpâ
1".ly QÞpcö û kBì@ ûqBñW úÞ òüA BO ;QÖpâApÖ Ao úvéW þñ´vc
´ QªùGA ô ûlý`ýK õéâ
ÿpßvÎ RpÃc RkBùy
lñ^ ,kpÞ ïõívì Ao RpÃc ô kAk ïBXðA Ao kõg oBÞ þuBHÎ líPÏì úÞ þÏÚõìlðA|úPyõð òýgoªõì
2.kpÞ Ê ÿpßvÎ RpÃc ö |úðBg ïq|çì Ao IýHÆ p×ð lñ^ ô ÁAõg qA p×ð lñ^ô BíéÎ qA p×ð
RpÃc þÎBíPWA Qý¿hy pG êýèk ,xpO òýíø.kõzð oBß[email protected] ôA úPvüByBð oBÞ úÞ òüA ÿApG
Ê
5 Ù 12 Ž†‹ 2 € ë†ì|æ… þù}ñì @ 369 € þ¶±ŒÆ -1
. 311/2 € ~ý×ì ªýº @ òü~è… ë†íޅ € Ýô~¾ ªýº -2
122
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
,ÿoAqBG BO ú×ýég qA.lükpâ BK pG þPìBýÚ ûpìBu ok ,ly lýùy RpÃc óõ^.QuA Ê ÿpßvÎ
ô kpÞ ÐíW Ao ÙApyA ô RBÃÚ þvýÎ õGA ,qBíð ÐÚõì .lðly pÂBc ûqBñW ÐýýzO o k úíøô úíø
Ao êPÚ úéýuô òülG ô 1,QuA úPÖo Býðk qA þüAlg åpì úG Ê ÿpßvÎ RpÃc úÞ lýñýHG :Q×â
.ò´ý¶Ïí´W¹¯A úŸé©èA îŸùŸ¯ñÏ´è¯.lðkoAnâ }õK pu {PÖ|çg êTì Ao oAõâorG ó@ RkBùy ô þ×hì
þñG ô úýìA þñG ,kõHð ïkpì ÐíªXO pâA.lñÞ|þì AlýK ÝAl¿ì BXñüA ,kõìpÖ ÊÝkB¾ ïBìA úÞ ÿA úéíW
.lññÞ ëBíüBK Ao–ØÏÃPvì Üc ,ïõéËì Üc–QýG êøA Üc lñPvðAõO|þíð pâoBíTPuA ô îèBÊ x
„ BHÎ
RpÃc ,Ý260 ëBu ,þðBTèA ÐýGo îPzø úÏíW qôo eH¾ óAmA ëªôA" :lüõâ|þì RpÃc ï|çÒ
Øüpz©¯èA úŸW´pÖ þèBÏO¯ úŸé©èA ê´Xª¯Î´ ú¶é©¯èA úýª¯Û¶G´okBì ô òì rW þvÞ QÚô ó@ok.ly lýùy Ê ÿpßvÎ
Ao kõg û kAq BÚ@ Ê ÿpßvÎ RpÃc.lðkõHð RpÃc ó@ Qìlg QªXc RpÃc kõg ô
kpÞ òùK Ê ÿpßvÎ ïBìA òìAk ok þèBíPuk ôA.løk õÂô Ao RpÃc ó@ úÞ kpÞ pìA ô QuAõg
ïŸ|¯çvª¯èA ô´ :kõíð p×u xlÚ îèBÎ úG Býðk òüA qA ô koô@ BW úG Ao eH¾ qBíð ô kAk õÂô Ao RpÃc ô
.B«ªýc´ U
Ÿ Ï´H¹üŸ ï´õ´ü ô´ l´ù¶z¸P³¹uA ´ïõ¹ü´ ô´ l´è¶ôŸ ï´õ¹ü´ ú¶ý¹é¯Î´
þgpG .lñPvø úÏýy ÿBíéÎ óBâorG qA Bùð@ IèBÒ úÞ koAk þ¾Bg JBd¾A Ê ÿpßvÎ RpÃc
JBd¾A qA ûAlÖ þcôo úé©èA úýªÛG RpÃc ÿ|çÞô .lñPvø òüpøBÆ úíDA pªu¶ JBd¾A qA Bùð@ qA
.lñyBG|þì rýð Ê ÿpßvÎ RpÃc
ÿ|çÞô qA úÞ QuA þíÚ ÿpÏyA ÝBduA òG lícA ,Ê ÿpßvÎ ïBìA ÁBg JBd¾A úéíW qA
RpÃc pìA úG ô óBzüA Quk úG ,îÚ ok Ê ÿpßvÎ òvc ïBìA lXvì ô lñPvø rýð RpÃc
úÏýy óBâorG qA îø ôA úÞ ú©éèAlHÎ òG lÏu úÞ QuA úHOpì lñéG ÿolÚ úG oAõâorG òüA.ly úPgBu
:lðkõìpÖ RpÃc .lñPuAõg þñ×Þ Ê ÿpßvÎ RpÃc qA ÝBduA òG lícA" :lüõâ|þì ,QuA
[email protected] .QÖpâ IO Ao ôA ûBzðBìpÞ àükrð ,îüly Àgpì BÚ@ QìlgqA óõ^.lýuo løAõg õO úG
QürÏO Bì úG úÞ ï lük Ao ÿpßvÎ ï|çÒ eH¾ àükrð .îüoAnãG BùñO Ao ôA úÞ kAk oõPuk Iy
ïBìA krð ok Ao ôA.lýñÞ òÖk Ao ôA ô lürýgpG .îüly ÕoBÖ lícA ò×Þ ô êvÒ qA :kõìpÖô ,lüõâ|þì
óBýì qA ô ,Alg krð QuA kApÖA òüpPGpÛì óõ^ ;QuA óBýÏýy òüpPGpªÛìô òüpOrürÎ Ê ÿpßvÎ
2".ly IüBÒ
. 378 € þ¶±ŒÆ @ †œð†íø -1
. 50/1 € ëBÛíèA eýÛñO -2
123
îø¬²†ü ï†ì… ~í¥ì õ‹… @Êÿ±ß·Ïè… þéÎ ò‹ ò·¤ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
Ê ÿpßvÎ RpÃc oBG pùâ RBíéÞ
B×PÞ A RpÃc ó@ RBíéÞ qA úéíW lñ^ úG Bì úÞ lðoAk ÿoBývG RBíéÞ Ê ÿpßvÎ RpÃc
.lyBG Bì úíø Üzìpu ô RkBÏu úüBì QuA lýìA .îýñÞ|þì
¯ªê³Þ B¯©ñ´Î AõŸÏ¯Ök¹A ô ¬¦k´õ´ì ¯ªê³Þ )Bñ¹ý¯è¶A Aô³ªp´W( B¯ñ¯è AõŸH¶é¹W¶A «B¯ñ¹ý¯y B¯ñý¯é´Î Aõ³ðõ³ß¯O¯|æ´ô «Bñ¹ü´q B¯ñ¯è Aõ³ðõ³Þ ´ô ´ú¯©éèA õ³Û¯©O¶A-1
Rkªõì.lýyBHð Bì ÿApG äñð ô lýyBG Qñüq QýG êøA Bì ÿApG ô lýñÞ úzýK AõÛO" :þñÏü 1.e¬ýH„Ú¯
".lýüBíð ÐÖk Bì qA Ao þPyq ô eHÚ³ ô lýñÞ IéW Bì ÿõu úG Ao ïkpì QHªdì ô
þè¯A¶ ¦«BδkŸAõð³õÞ³ :kõìpÖ|þì Ê ÝkB¾ ïBìA ú`ðBñ^.QuA ûly pÞm rýð úíDApüBuqA RBíéÞ òüApýËð
2.î¹ß
³ P¶¯ñv¶è¸A¯ „pý¹Ó¯G„ ú¶©éèA
.lyBG Bíy ëBíÎA úÇuAô úG Alg ÿõu úG ïkpì RõÎk
3.ó„Aõ´¸g¶|æA¸ Ð׳𸯠ô´ ú¶éèBG„ ŸóBí´üB¶è¸¯A ,Fþy
¯ B´íùŸ¯ÚõÖ¯ w
´ ¹ýè¯ ó„BP¯¯é¿
¹ g¶-2
úG ólýðBuo Ð×ð ô ëBÏPì lðôAlg úG óBíüA :Qvýð þüõgô þP×¾ ó@ ÿ|æBG úÞ QuA Q×¾ ôk
.òìõì okApG
îßdì Alg BG }A úÇGAo pâA .QuAoAk Ao rý^ úíø ,lyBG AoAk Ao Q×¾ ôk òüA óBvðA pâA þPuAo
ô RkBHÎ úG Ao ôA úÞ þðBíüA ,koAk qBG ÿlªÏO ô ûBñâ qA Ao ôA úÞ þðBíüA ,lyBG úPyAk óBíüA ô lyBG
,lyBG óApãük úG Qìlg ôA þâlðqö úcõè pu ô ly BG îßdì rýð ïkpì BG }A úÇGAo ô koAkAô þGõg
.QuA ûkpÞ kõg Iý¿ð B«ÏÇÚ Ao òü¹oAk RkBÏu ,kpHG Rn©è óApãük úG Qìlg qA ô
4úƒ³è©n¶³O ¥®´HÒ¸o´ úŸè¯ ´óõß
³ ¯O ó¹A¯ ò„춹õíŸè¸BG„ e´´HÚ¸A¯ Bì´-3
.lyBG úPyAk rýì@ Qè©nì êüBíO úÞ òìõì ÿApG QuA äñð ú^
„p¸Þ¶©nèB„G ´ò¯ª¿´d¯O ´ô ¶ú¹ý¯é´Î ¶FB¯ñ¯©TèA „ò¹vŸd„G ¶ú¶DA´l¹Î¯A ¹ò¶ì ´p´¿¯P¸ð¶A Ÿú¯P´ý¸é²´c ŸëB¶Ã¸Ö…¸èA ´ô Ÿú¯P¯ªý„X´u ŸÑ´o´õ¸èA ´óB¯Þ ¹ò´ì-4
5.ú¶¹ýè¯A¶ À
„ Û¸¯ñèA ë„õ¾
Ÿ ôŸ ò¹ì „êýí¶X´è¸A¯
qA kõy|þì ÿoBü ,lyBG ôA Qñüq RôBhu ô ïpÞ ô þüAõâ pãük ô lyBG ôAö úzýK AõÛOô Ñoô úÞ pø
. lñÞ kBü ÿlG pG Ao ôA úÞ òüA qA kõy|þì úPyAk ûBãð ô lñÞ ôA ØüpÏO úÞ òüA úG òíyk
òíyk úÞ QuA òüA þÏÂô pSA ó@ ô koAk þÏÂô pSA ,RôBhu ô AõÛO úÞ lñüBìpÖ|þì RpÃc Büõâ
. 486 € úŒÏº ò‹… @ 371/2 € °†¥‹ úÂô° -1
. 520 € õíø -2
. 484 € úŒÏº ò‹… @ 376/2 °†¥‹ úÂô° -3
. 379/2 € °†¥‹ úÂô° -4
. 11 € ëô… ~ýùº -5
124
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
.lñÞ|þì ÿoAkkõg ôA ÀýÛñO qA ô ØüpÏOôA qA ûBâ @kõgBð oõÆ úG
1.¥¶ìA l´©¯ñèA o´A´k ú¶G„ ë
„ ´rð¯ ê„ƶBHèA¸ ´pù¹Ê¯ I
´ Þ¶o´ ò¹´ì-5
.þðBíýzK rW Qvýð ôA pýu ÿBùPñì ,lyBG ôA }ôo ô ûpýu ,êÆBG úÞ pø
ÐGBñì
:îüpÞ ó@pÚ pG ûô|çÎ
.Ý1404™}1363 ,îÚ ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,ëõÛÏèA ØdO ,þéÎ òG òvc ,úHÏy òGA -1
.]BO þG[ ,ÙoBÏíèAoAk ,ûpøBÚ ,pÛ¾ lícA {yõÞ úG ,ó@pÛèA qBX΅ ,IýÆ òG lídì ,þð|çÚBG -2
.]BW þG ô BO þG[ ,òýñìõöíèA RB×¾ þÖ òülèA ï|çÎA ,òvdèA þGAC òG òvc ,þíéük -3
,ÙpyA ØXð ,pýÓ¾ þéÎ òülèA ë|çW {yõÞ úG ,¦pøBÇèA ÙAl¾|CæA òì ¦pøBHèA ¦oªlèA ,òülèA ëBíW òG lídì ,ëôA lýùy -4
.ï1968 ™Ý1388
.ï1993 ™Ý1414 ,RôpýG ,kBHÏèA þéÎ úéèA YXc ¥ÖpÏì þÖ kByo…èA ,óBíÏð òG lídì òG lídì ,lý×ì iýy -5
.Ý1417 ,îÚ ,ÿlùèA ï|çÎBCG ÿoõèA ï|çÎA ,êùu òG êÃÖ ,þupHÆ -6
.BO þG ,þÂpèA RAoõzñì ,îÚ ,óBupg òvc {yõÞ úG ,òýËÎAõèA ¥Âôo ,ëBPÖ òG lídì ,ÿoõGBzýð ëBPÖ -7
.Ý1388 ,óApùO ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,£ÖBßèA ,JõÛÏü òG lídì ,þñýéÞ -8
.ï1983 ™Ý1403 ,RôpýG ,oAõð|CæA oBdG ,pÚBG lídì ,þvéXì -9
. 314 € þíéü¬ € 379/2 € °†¥‹ úÂô° @ 69 € þð|çچ‹ @ 379/75 € þ·éœì -1
ö ûoBG ok þøBOõÞ UdG
;kõùzì ô QHýÒ òýG| úÇuAô kõWô îèBÎ oõdì ô óBßìA îèBÎ IÇÚ
Øüp©¯zèA ŸúW´´pÖ¯ þèBϯO úŸéèA ê´Xª¯Î´ ú¶éèA ¥¶ýª¯Û¶G´ RpÃc
êüBÃÖ –1 :QuA IéÇì úu ÿôBc ó@ úìlÛì . QuA ê¿Ö {y ô úìlªÛì àü ÿAoAk UdG òüA
kõWô RBHSA –3 þÏýHÆ óBüpW úð ;QuA RkBΠ݄p¹g¯ ûAlÖ þcôo óBìq ïBìAö úýÃÚ –2 oAõâorG ó@
. óBìq ïBìA xlÛì
ô oõùÊ Qý×ýÞ –4 píÎ ëõÆ –3 QHýÒ lüAõ֖2 ÿpHÞ QHýÒ BO lèõO qA –1 :ëõ¿Ö BìA ô
. ZpÖ oBËPðA þñÏì ô ZpÖ oBËPðA –6 oAõâorG ó@ Qìõßcö |ûõdð –5 ó@ þãðõã^
úìlÛì
A¹õ´¾A´õ¯O ´ô ªÜ´d¸èB„G A¹õ´¾A´õ¯O ´ô ,¶RB´d¶èBª¿èA Aõ³é¶í´Î ´ô Aõ³ñ´ì@ ´òü¶n¯©èA ¯©|æ¶A ,¬p¹v³g £¶×¯è óB´v¶ðæ¸A ¯ªó¶A ,p¹¿´Ï¸èA´ô
1.p„H¹¿
ª¯ èBG„
òüA ô ?QuA ûkõíð ûkAoA ú^ p„¿
¹ Ï´è¸Aô´ úéíW qA îèBÎ oBâkôpK úÞ QuA Ù|çPgA êªdì úèBCvì òüA–
lðA|úP×â òüpvª×ì qA þÃÏG ? Qvý^ ô QuA þðBìq ú^ ,QuA ûkoõg îvÚ ôA úG lðôAlg úÞp¿Î
qBíð B«¾õ¿g ,QuA oAkoõgpG þ¾Bg QýíøA qA ï|çuA ok qBíð Apüq ;QuA p¿Î qBíð kApì :úÞ
}pýv×O ok ÿqAo phÖ .QuA ûly ûkAk QýªíøA pPzýG ó@ úG ó@pÚ ok ô ûkõG þÇuôŸ qBíð úÞp¿Î
2. QuA û koô@ ëõÚ òüA lýüBCO ÿApG É ïpÞ A ëõuo qA rýð þPüAôo
óBâorG qA þÃÏG pâA úÞ IýOpO òüA úG 3. QuA É úéèA ëõuo p¿Î , kApì úÞ lðA|úP×âpãük þÃÏG
±¿Ïè…ô û°õ¶ -1
86/32 € ÿ²…° ±©Ö -2
87/32 € ó†íø -3
126
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
þzÞ³pPgk QvðAõO úÞ ÿqôo . QuA úPyAk Bøp¿Î ,úßéG ô Bøqôo ÉïpÞ A ëõuo ,lðA|úPyAk qôo
Ao þðBGpùì ô Qíco ,QÖCAo QvðAõO úÞ ÿqôo . QuA pHìBýK qôo ,koAk pG qBXc òýìqpu qA Ao
QG ÿBW úG Ao úéèA QvðAõO úÞ ÿqôo . kõG pHìBýK qôo ,lñÞ RôBÛy ô îéÊ ,RôBvÚ òürãüBW
ëõuo qôo lñßzG Algö úðBg o k Ao Bø|QG ô lñÞ òürãüBW ápy ÿBW úG Ao lýcõO ,lñÞ pzPñì
.kõG ÉïpÞ A
Apüq ;1QuA Øüp¯©zèA Ÿú´W´p¯Ö þèBϯO ŸúéèA ´ê¯ªX´Î ¶úéèA ¶¥¯ªý¶Û´G RpÃc p¿Î ,kApì lðA|úP×â pãük þÃÏG
òPyApÖApG qôo ;óBùW qA îéÊ ÐÖo qôo ;ëlÎ oBzPðA qôo ;koAk Bøqôo É ïpÞ A ëõuo pýËð îø ôA
qôo ;pâoBíTPuA ô ld¶é¸ìŸ ;ápzì ólýGõÞô ØÏÃPvì ókpÞ åorG qôo ;òýìq ÿôo lýcõO î^pK
. ... ô óBùW ok ï|çuA òýðAõÚ oBzPðA
QuA ókAk oBzÖ þñÏì úG p¿Î Apüq ;lyBG ókAk oBzÖ ,kApì úÞ|òüA ó@ ô Qvø rýð|þìoBù^ ëõÚ
,kõy|þì ÑpPhì ,ÑpPhì pâA .QuA xõìBð òüA óõøpì ô ,QuA oBzÖpu püq Bø|RkBÏu úíø ô
QÏýHÆ xõìBð qA pSCBPì ,kõy|þì îèBÎ ,îèBÎ pâA . QuA oBÞ oBzÖ ëõHÚ ô êídO ,pH¾ óõøpì
ÿBupÖ QÚBÆ RBícq êídO óõøpì ,lñÞ pzPñì Ao ï|çuA QvðAõO É ïpÞ A pHìBýK pâA . QuA
ô Üc úG úý¾õO ô eèB¾ êíÎ ô óBíüA ëõHÚ óõøpì ,lü@|þì ok óApvg qA óBvðA pâA . QuA ôA
. QuA pH¾ úG úý¾õO
ûoB¿ÎŸ :kApì îýüõãG úÞ òüA ó@ ô QuA pãük ÿBñÏì ,luo|þì pËð úG pPùG þðBÏì òüA qA ú`ð@ þèô
.QuA ûAlÖ þcôo úéèA ¥ýÛG RpÃc xlÛì kõWô ,QÛég îèBÎ ûoB¿Î ô QuA QÛég îèBÎ
.Bø|RoBüq ô BøBÎk pËð qA ,QuA òªýýH„ñ©¯èA ¥³è¯|çŸu ô Ñk´õ¹¯Pv¹ìŸ pª¶¶u ôA ú`ðBñ^
,ly úP×â ú`ð@ qA Apüq ;îýñÞ|þì B×PÞ A oAlÛì òýíø úG ,ûAlÖ þcôo ÿlùì êüBÃÖ eüpzO ok Bì
ÉþìApâpHìBýK úÞ QuA QùW òüA qA lüBy . koAk BùñO ôA ,lðoAk óBGõg ú`ð@ úÞ kõy|þì ïõéÏì
óBâoBPu óBýì o k ûBì êTì þíøkqAôk oõð ô ï lük }pÎ ÝBu o k oõð û kqAôk ZApÏì Iy :kõìpÖ|
. kõG
,óBùW òüA ok Bì ô QuA RkBΠ݄pgö úýªÃÚ àü ,Øüpz©¯èA úŸW´p´Ö¯ þèBÏO¯ úŸéèA ê´Xª¯Î´ ÿlùìö úýÃږ2
,îýðAlG þÏýHÆ óBüpW àü Ao ûAlÖ¶ þcôo ÿlùì| úýÃÚ lüBHð . îüoAk óAôApÖ RkBΠ݄oBg ÿBüBÃÚ
657-656€òülèA ëBíÞ € Ýô~¾ ªýº -1
127
Øü±»è… ú›±Ö þè†Ï{ úéè… êœÎ úéè… úýۋ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
þvÞpâA ô lñÞ|þì êÛð kBüq RkBΠ݄oBg ÿBüBÃÚ Øüpy ó@pÚ . îýyõßG ó@ pýv×O ô úýWõO ok BO
úýÃÚ Bì úÞ QuA òüA ,lñÞ|þì êÛð Ao RkBÎ ÝoBg ÿBüBÃÚ ó@pÚ úÞ òüA êéÎ qA þßü lüõãG
pËð úG lýÏG ,îýøk oApÚ ó@pÚ ÿBüBÃÚ óBíø úýHy Ao ó@ ô îüpünLG îýðAõPG Ao úéèA ¥ýÛG RpÃc
. luo|þíð
Ÿl¹Hδ þ©ð¶A :Q×â òýñ^ ïkpì ÿApG ûoAõùâok ôA úÞ lñÞ|þì êÛð Ao Ê þvýÎ RpÃc úýÃÚ ,ó@pÚ
Q
Ÿ ì¹kŸBì´ ¦¶õÞrª¯èA ô´ ¦¶|ç¿
ª¯ èBG„ £ð¶B¾
´ ôA¯ ô´ Q
Ÿ ñ¸Þ³ Bì´ ò´ü¹A¯ B«Þo´BH´ìŸ £ñ¶é¯Ï´W´ ô´ . B«ýª¯H„ð¯ þñé¯Ï´W´ ô´ J
´ BP¯ß¶è¸A þ´ð¶BO¯@ úéèA
U
Ÿ Ï´G¹A³ ï´õü´ ô´ R
Ÿ õìŸA¯ ï´õ¹ü´ ô´ R
Ÿ l¹è¶ôŸ ï´õ¹ü´ þª¯éδ ïŸ|¯çvª¯èA ô´ . B«ýª¯Û¶y¯ A«oBHª¯W´ £ñé¸Ï´X¹ü´ î¹è¯ ô´ £O¶l´è¶Aõ´G„ A«pªG´ ô´ . B«ýª¯c´
1.«Býª¯c
´
Bø|óBvðA ÿApG Apì kõWô ô û kAk oApÚ pHìBýK Apì ô û kAk JBPÞ òì úG ôA ,îüAlg ÿ|ûlñG òì BðBíø
úG okBì úG þüõßýð òýñ`íø . QuA ûkõíð úý¾õO òì úG Ao RBÞq ô qBíð ô ûkpÞ óõíýìô áoBHì
ÿqôo ô ïly ûlýüAq úÞ ÿqôo ,òì pG kôok . QuA ûkpßð Üég þÛyô îèBÊ Apì ô ûly úý¾õO òì
! ïõy|þì ûlðq úÞ ÿqôo ô ïpýì|þì úÞ
Qìõßc qA pHg ô lðAõg ó@pÚ ,lè©õO òýc ôA :úÞ lñP×âô îülýuo
ÿlùìö úýÃÚ úG Bì pâA
óAôApÖ ,QÛég îèBÎ ok ó@ pýËð úÞ îýðAlG ô îýñßð }BdýPu¹A¶ ,kõG ïBìA Qýªèõ×Æ ok ôA úÞ |òüA ô kAk
.QuA ûkõG
:lüBìpÖ|þì ôA ÿ|ûoBGok ïBXðApu ô lñÞ|þì êÛð Ao Ê wðõü RpÃcö úýÃÚ ó@pÚ
2.´óõT³Ï´HŸü ï²õ¹´ü þèA¶ ú¶¶ñÇ
¸ G´ £Ö¶ U
´ H„¯éè¯ . ò´ýd¶Hª²v´Ÿíè¸A ò´ì¶ ó´BÞ¯ úŸð©¯¯A |¯æ õ¹¯éÖ¯
oArø ƒ píÎ ëõÆ qA Bì BO . lðBì|þì þøBì îßy ok QìBýÚ qôo BO «BíPc ,óBâlññÞ úürñO qA kõHð pâA
úÞ þüAlg ó@ . îýyBHð IXÏPì úéèA ¥ýÛG RpÃc ƒ pPzýG ô ëBu oArø ôk ,ëBu oArø ôk ,ëBu
ok Ao kõg „©þèô lðAõO|þì ,koAk ûBãð ûlðq þøBì îßy ok QìBýÚ qôo BO Ao wðõü RpÃc lðAõO|þì
. koAlG þÚBG óBùW òüA ok Qí¿Î pzÚ
ûBÞ êTì Ao êýÖ JBd¾A BøõPupK “ :lüõâ|þì ïBXðApu ô lñÞ|þì êÛð Ao êýÖ JBd¾A ö |úýÃÚ ó@pÚ
þHýÒ ÿBøkAlìA úÇuAô úG ,Øüpz©¯èA úŸW´p´Ö¯ þèBÏO¯ ú¶éèA ¥¶ýª¯Û¶G´ RpÃc îýðAlG Bì BO .3”lðkõíð ûlüõW
.kõy Èé©vì óBùW òüA pG þð[email protected] úG lðAõO|þì
32-30 € îü±ì -1
144-143 € –†^ֆ¾ -2
5 € êýÖ -3
128
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
ÿlùì úýÃÚ . lyBG ÿlùì úýÃÚ qA pO|oõùzì úÞ kpÞ AlýK ÿA úªýÃ¯Ú ï|çuA o k óAõPð lüBy–
.QuA eÂAô ô ÿoôp û kBÏèA ÝõÖ ÿA úªýÃÚ ï|çuA ol¾ o k Øüp¯©zèA Ÿú´W´p¯Ö þ¸èBϯO ŸúéèA|´ê¯ªX´Î
ÿlùì óCBy o k ) úü@ 130 lñüõâ|þì ô( úü@ ûBXñK qA {ýG ,oBdG û krýu léW o k þvéXì úì©|çÎ
. lðA|ûkpÞ êÛð ÿlùì ÿApG QüAôo oArø ûk úG IüpÚ úÏýy ô þ©ñu qA ï|çuA óBüôAo . QuA ûkoô@
. QuA òýñ^ ,lðA|ûkõìpÖ rýð úíDA püBu ô QuA ûkAk ÿlùì úG É ï|çuA pHìBýK úÞ þP×¾
. «AoõW´ ô´ «Bíé¸Ê³ Q
¹ E´é¶ìŸ Bì´ ´lϹG´ |«æ¹lδô´ B«Çv¹¶Ú Å
¯ o|CæA¸ úŸéèA ç
C í¹ü´ ú¶„G
>.lyBG ûly îéÊ qA pK úÞ ó@ qA lÏG ,lñÞ|þì QèAlÎ qA pK Ao òýìq ôA Quk úG ,îèBÎ oBâkoôpK<
. QuA úéíW òüA ÿAoAk QüAôo l¿ýu qA {ýG Apüq ;QuA RApOAõPì qA B«ÏÇÚ QüAôo òüA
ô lñPvýð ÿkBÎ ÿkApÖA . lñPvýð îÞ ,lðA|ûlýuo óBzüA Qìlg úG QHýÒ qA lÏG ô êHÚ úÞ ÿkApÖA
ûkõHð ÿpHìBýK |«ç¾A úÞ kõíð oBßðA Ao ï|çuA kõWô ê¾A kõy|þì B«ÏÇÚ ,kpÞoBßðA Ao óBð@ kõzG pâA
úýÃÚ
ÿlùì úýÃÚ úÞ Qvýð òüA pßñì ,úÏýy ô þñ©u qA þvÞ aýø . QuA ûkoôBýð ï|çuA ô
lñÞ|þì úPyApÖA òýìqö ûpÞ ÿôo Ao ï|çuA î^pK úÞ QuA ôA ô ûkAk pHg ôA qA ÉpHìBýK úÞ QuA ÿA
òüA pßñì kõg iüoBOö úìlÛì ok óôlég ò„G¹A¶ ÈÛÖ ô ÈÛÖ .kpýâ|þì ApÖ Ao óBùW puBOpu ,QèAlÎ ô
þuBýu êýédO ô ,lñÞ|þì RBHSA ô úPyAk ëõHÚ Ao ó@ iüoBO ê¾A ok îø ôA BìA ;QuA ûly IéÇì
ÿBÎkA úÞ òªýýíÆBÖ pGApG o k Apüq ;koAk þuBýu úHñW ôA oBßðA úÞ QuA òüA ÿBüõâ ôA úìlÛì qA
. QuA ûkõíð oBßðA Ao Qüªôlùì ,lðkõG ûkpÞ Qüôlùì
ÿpHÞ QHýÒ BO lèõO–1
255 klÎ 1. ly ÐÚAô Ý 255 ëBu óBHÏy ûkrðBK eH¾ óAmA àükrð úÏíW Iy ,oAõâorG ó@ lèõO
ûBykBK pPgk úÞ QyAk ïBð wâpð oAõâorG ó@ okBì . QuA oõð úíéÞ BG ÿôBvì l¹X´G¹A¯ Ùôpc pËð qA
2. lýðBuo ÊÿpãvÎ ïBìA úG Ao ôA pülÛO Quk ô kõG ïôo
RpÃc Qìlg óBHÏy îøkoBù^ qôo :lüõâ|þì Ê kAõW RpÃc pPgk óõOBg úíýßc
QüBñÎ Bì úG ÿlðqpÖ lðôAlg úÞ }BG Bì {ýK Ao IzìA :lðkõìpÖ RpÃc.ïkõG Ê ÿpßvÎ
[email protected] .ïkõG oAõâorG ó@ Qìlg Ao Iy ô ïkpÞ IXÏO ,ïlülð wâpð ok êíc pSA óõ^ .lñÞ|þì
514/1 € þñýéÞ @ 138/3 € ±Œº -1
234 € þ¶õÆ ªýº -2
129
Øü±»è… ú›±Ö þè†Ï{ úéè… êœÎ úéè… úýۋ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
ú^ :îP×â ëk o k pXÖ ÑõéÆ àükrð .îülðAõg Iy qBíð wâpð BG ô ï ly oAlýG JAõg qA Iy
ûlÎô !óBW úíÎ :lðkõìpÖ ÿpãük ÝBOA qA Ê ÿpßvÎ RpÃc !?lðkõìpÖ RpÃc ú`ð@ ly
.QuA àükrð lðôAlg
AlýK ôA ok êíc ÐÂô [email protected] .îPÖpâ êÓG okAo ôA òì ô kBPÖA wâpð ïAlðA|úG ÿA|ûqpè úÞ lýzßð þèõÆ
kpÞ lñéG óBí[email protected] úG ôo Ao kõg úGBHu QzãðA ô QÖo ûlXu úG úÞ lì@ Býðk úG þøBì ûoBK ô ly
ö |ûlÎô !Alg ÿA" :Q×â wLu .lýuo kõg îuA úG BO koô@ óBG q úG Ao úíDA FBíuA Q×â òýOkBùy
òì ÿApG ú`ð@ ô óBupG ïBíOA úG ,QuA òì ûlùÎ úG úÞ Ao ÿoBÞ ô òÞ r¯ªX¯ñŸì òì ÿApG Ao kõg
".òÞ pK ëlÎ qA Ao óBùW òì Quk BG ô óBuo RBHSA úG ,ÿA|ûkõìpÖ
1.B«ÚõŸøq´ ´óBÞ¯ ê
´ ¶ÆBH´è¸A ª¯óA¶ êŸÆ¶BH´è¸A Ü´ø´q´ ô ܪ³d´è¸A F´BW´ :kõG ûly úPyõð ôA QuAo Quk úG úÞ ïlük ô
". QuA þñPÖo òýG qA êÆBG BðBíø ;ly kõGBð êÆBG ô lì@ Üc"
:kõìpÖ ô kpÞ ï|çu .ïkpG RpÃc {ýK Ao ú`G ".oôBýG Ao ïA|ûlük oõð" :lðkõìpÖ Ê ÿpßvÎ RpÃc
¹îŸùè¯ ´ò©¶ß´íð³ ô´ ò´ýSoAõè¸A ŸîŸù¯é´Ï¹Xð¯ ô´ «¥ª¯í¶D¯A ¹îŸù¯é´Ï¹Xð¯ ô´ „Źo¯|æA¸ þÖ¶ Aõ³×¶Ï¸Ã³Pu¹A ´òü¶n詯A þ¯é´Î ª¯òŸí叫óA¯ Ÿlüpð³ ´ô
2.ó´ôoŸn¯d
¹ ´ü Aõð³BÞ¯ Bì´ î¹ùŸ¸ñ¶ì BíøŸ ´kõñ¯WŸ ô´ ó´Bì´B´ø ô´ ´óõδp¹Ö¶ ÿ´p„ð³ ô´ Å
„ o¹B¯è¸A £Ö¶
òýìq òüA ok òý×ÏÃPvì pG îüoAnâ Qñì úÞ òüA – QuA òüA îévì ô þÏÇÚ pìA–îýñÞ|þì ûkAoA
ô óõÎpÖ ô îýøk óBzð ô îýøk oApÚ òýìq òüA VoAô Ao óBð@ ô îýøk oApÚ óBùW ÿAõzýK Ao óBð@ô
3.lñupO|þì ú`ð@ qA òý×ÏÃPvì ó@ qA Ao óBýðBìBø ô óBìBø ,Ao óBýðõÎpÖ
úG Bø|Q×¾ óõÎpÖ ô óõÎpÖ úÞ QuA òüA þèBÏO Üc Qñu úÞ lüBìpÖ|þì ú×üpy úü@ òüA Büõâ
kõg ÿBW pu Ao îèBÊ ,òýíèBÊ óBPuk püq ïBXðA puô ,lðõy|þì ô ûly kõGBð Bø|ïõéËì Quk
þð@pÚö úzüo ,QuA RkBΠ݄p¹g¯ Apüq ;îýñÞ k¹BÏH¹P¶u¹A þhüoBO úýÃÚ òüA qA lüBHð Bì .lýðBzð lñøAõg
.koAk
ó@ BO ëBu YñK òüA ok ô kõG olK BG ëBu YñK ú©éèA ¥ªýÛG RpÃc ,îüly pÞnPì úìlÛì ok ú`ðBñ^
ô JõüA òG lídì ô úüôBÏì òG lªídì .QuA û kõíð þÖpÏì Ao RpÃc ,kõG òßíì úÞ ûqAlðA
,Bì úG ÊÿpßvÎ RpÃc úÞ lññÞ|þì êÛð ,lñPvø úÏýy óBâorG qA úíø úÞ óBíTÎ òG lídì
81 € Š…±¶… -1
6-5 € À¿Ú -2
237-236€184 € þ¶õÆ ªýº € 19/51€ þ·éœì -3
44 € òülèA ëBíÞ € Ýô~¾ ªýº € 26/52 € þ·éœì -4
130
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
£P¯×ýé¯g´ô ¤¶l¹Ï´G ¹ò¶ì ¹î³ßŸìB´ì¶A A¯nø :kõìpÖ ô kõíð þÖpÏì Ao ú©éèA ¥ýÛG RpÃc ,îükõGp×ð êù^ úÞ
4. î¹ß
³ ð¶Bük¹¯A £Ö Aõß³¶éù¹P¯Ö¯ ¤lϹG´ ò¹¶ì AõÚ³ªpׯP¯¯O |æ ô´ ûõϟýÆA¯ î¹ß³¹ýé¯Î´
“.lüõy|þì á|çø úÞ lüõzð Ýp×Pì ,lýñÞ QÎBÆA AoôA.òì qAlÏG QuA Bíy ïBìA òüA“
ÊÿpßvÎ RpÃc Qìlg êßzì úèBCvì êù^ :lüõâ|þì úÏýy åorG ÿBíéÎqA úéèAlHÎ òG lÏu
úÏýy åorG ÿBíéÎ qA ô Ê ÿpßvÎ ïBìA ÿ|çÞô qA îø ôA úÞ ,ÝBduA òG lícA krð ô îPyõð
BýG Rkõg :Q×â òì úG ÝBduA òG lícA .koôBýG JAõW ô lðBupG ïBìA Qìlg úÞ ïkpG ,QuA
òG lícA BG :lüõâ|þì úéèAlHÎ òG lÏu .îüõy Ùpzì ÊÿpßvÎ RpÃc Qìlg îø BG BO
ô l¾ .kõG BXð@
úéèA ¥ýÛG RpÃc ô îülýuo Ê ÿpßvÎ RpÃc Qìlg ÝBduA
oõð úG ÿpßvÎ RpÃc .kBùð ÿpßvÎ ïBìA Qìlg kõG û koô@ úÞ Ao úªüªp„G ûõWô úvýÞ Q¿y
ÝpÖ úHPzì qA Ao ó@ Jõg ô ë|çc qA Ao ó@ ïApcô oAkpG Ao úªüpG ûõWô òüA BýG :kõìpÖ }A|ûlük
ëõK oAlÛì .kpG ïBðAo úvýÞ Q¿y ô l¾ ó@ úíø óBHcB¾
úéèA úýÛG RpÃc !oAnãG
êªìCBO óôlG Apì êßzì êüBvì wLu .kBùð ÝpÖ ïApc qA Ao ë|çc ô kõìpÖ Ao Bø|úvýÞ o k kõWõì
1.kAk JAõW îupLG úÞ òüAqA êHÚ Ao Bùð@qA þgpG þP©c ;kAk JAõW
ó@ ô ly êÛPñì
úéèA ¥ýÛG RpÃc úG QìBìA ,ÊÿpßvÎ RpÃc RkBùy qA wK
xBíO RpÃc BG úÏýy Á
ª Aõg ,ëBu oBù^ ô kBP×ø Rlì ok þèô ;ly QHýÒ úG oõHXì RpÃc
ô kBP×ø ó@ ok .RpÃc ó@ ÿ|çÞôö úÇuAô BG xBíO ,JõPßì xBíO ,ÿoõÃc xBíO .lñPyAk
,RpÃc úÞ lðkõG Jõ¿ñì úª¾Bg Q
¶ èBÞô I¿ñì úG p×ð oBù^ ,oAõâorG ó@ ÙpÆ qA ëBu oBù^
,óBíTÎ òG lªídì ,lýÏu òG óBíTÎ p×ð oBù^ ó@.kAk|þì ïBXðA óBð@ö úÇuAô úGAo BøoBÞ IèBÒ
òüpøBÆ ö úªíDA kBíPÎA koõì p×ð oBù^ òüA.lñPvø ÿpŸí¹ý¶u lªídì òG þéÎ ,fôo òG òývc
.lðA|ûkõG úÏýy óBâorG úíøô
òýíø" :kõG ûkõìpÖ úÞlì@ ÿpíŸý¹u¶ líªdì òG þéÎ ÿApG ïBìA qA ÿA úìBð ,ëBu oBù^ ô kBP×ø qA lÏG
òüA qA2 ".QuA ÿpHÞ QHýÒ QGõð ,lÏG úG òüA qA ô ly ïBíO úª¾Bg QGBýð ,ÿpýì|þì ûqôo lñ^
3.lðlýìBð ÿpÓ¾ QHýÒ Ao ëBuoBù^ô kBP×ø ó@ QùW
78/52 € þ·éœì -1
297/2€ þ¶±ŒÆ -2
-329) –±Ã¤ ó„ Á†¨ ü†ð òü±¨„ •é¤° ²ô° †{ ¬õº þì Ž†·¤ (Ñ) ÿ~ùì –±Ã¤ ~èõ{ ²… "ÿ±Ó¾ •ŒýÒ" úÞ ~ñÞ þì ¦ü±¿{ ¬†º°… °¬ ~ý×ì ªýº -3
.Ý ( 255
131
Øü±»è… ú›±Ö þè†Ï{ úéè… êœÎ úéè… úýۋ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
ô ,lðkAk ÈüAp©zèA ŸÐ¶ìBW lùPXì Quk úG Ao oõìA ïBìq ,kõy êýÇÏO lüBHð|þì|çuA QªìA pìA óõ^
ó@ ok ô ,kõG ûly úPyõð
úéèA¥ýÛG RpÃc ÙpÆ qA þñýé³Þ ï|çvèA ¥Û¯¶S ÿApG úÞ þÏýÚõO ok
:QuA ûly ïõÚpì òýñ^ ,lðA|ûkõìpÖ êÛð úÏGoA IPÞok Ao ó@ iýy ô Ýôl¾ ô þñýéÞ úÞ ÐýÚõO
.ú¶éèA ¥³Xª¯cŸ B¯ð¯A¯ ô´ î¹ß³ý¹é¯Î´ þP¶ª¯XcŸ î¹ùŸð©¯B¶Ö¯ Bñ¯T¶ük¶Bc´A¯ ¦¶Aô´oŸ þè¶A AõϟW„¹oBÖ¯ ¥³Ï´Ú¶Aõ´è¸A ŸV¶kAõd´¸èA BìªA¯ ô´
qA óBð@ Apüq ;lýñÞ úÏWApì Bì UükBcA óBüôAo úG ,lýñÞ úÏWApì òì úG lüBG úÞ Ao þüBølìBzýK BìA ô
.îyBG|þì lðôAlg ÙpÆ qA Bíy pG QXªc òì ú`ðBñ^ ;lñPvø Bíy pG QXªc òì ÙpÆ
úÞ þÏÚõì ƒAo|þì|çuA QªìA pìA rýð RpÃc ó@ ô1 ûly okB¾ rýð ÝkB¾ ïBìA qA QüAôo òüA pýËð
.lðA|ûkAk ÈüApzèA ÐìBW lùPXì Quk úG — lyBHð ïõ¿Ïì ïBìA úG þupPuk
ÿBø|ïBËð óBýì ÿA úvüBÛì JBPÞ òüA ok Bì ô ê¿×ì ô ûlðqoA QuA þTdG ,úýÛÖ Qü|æô qA UdG
qA ÿpªu ,QHýÒ ê¾A .lññÞ úÏWApì BXð@ úG lñðAõO|þì òýHèBÆ .îüA ûkõíð UdG ó@ qA ÿkB¿PÚA
oApuA qA ÿpuª QHýÒ úÞ lðA|ûkõìpÖ ô QuA ûly ëAõöu QHýÒ puª qA òükö úíDA qA .QuA þùèA oApuA
pÃg ô þuõì RpÃc úýÃÚ pýËð ,QHýÒ óBüpW :QuA ûkõìpÖ Ê ÝkB¾ ïBìA 2.QuA Alg
RpÃc ÿBøoBÞ pªu ,kõG ûly ûkBùð þuõì ÿApG úÞ Áõ¿hì xok ïBíOA qA lÏG ú`ðBñ^ ô QuA
úéèA ¥ýÛG îýðAk|þì ú`ð@ þèô| ,îýñÞ|þíð UdG QHýÒ pªu ok Bì òüApGBñG .kõy|þì ïõéÏì pÃg
:lüBìpÖ|þì ó@pÚ ô QuA þPvø îèBÎ pG — óBHùãð ;QuA êÞ©õì IýÚo úÞ |òüA ApG ûô|çÎ
3.|ó´õ³ñì¶õöퟸèA|ô´ úŸè³õŸuo´ ô´ îß
³ é´íδ úŸéèA ÿp´ýv´Ö¯ Aõé³´íιA¶ êÚ³
Bíy pG òüpøBÆ úíDA ô ôA ëõuo ô Alg úÞ lýðAlG þèô| ;lüoô@ BW úG lýøAõg|þì ú^ pø õãG
òýñ^ ,lðA|ûkBPupÖ úýéÎ úéèA ¥íco lý×ì iýy ÿApG úÞ þÏýÚõO pGBñG óBzüA kõg ”.lðoAk QGBÚo
ôCA FAôC|æA îßG ërñè ´à¶èm ¯|æõ¯è ´ô ¹î³Þ„p¸Þ¶n¶è ´òý¶uB¯ð Ÿp¹ý¯Ò ´ô ¹î³ß¶OB´ÎA´pŸí¶è ´òýé¶í¹ùŸì Ÿp¹ý¯Ò B©ð¶A :lðA|û kõìpÖ
4.FŸAlΟ¯|æA îßíéǾA
Bíy qA QHÊAõì . îýñÞ|þì Ao Bíy RBÎApì ô îüA ûkoAnãð QupKpu þG ô êíùì Ao Bíy Bì BðBíø “
Bíy kBü úG úÞ òüA ô Bì RBÎApì kõHð pâA ô îýñÞ|þíð }õìApÖ Ao Bíy ô îýPvø Bíy kBü úG ô îüoAk
.” kõG ûkpÞ ûkõGBð Ao Bíy òíyk ,îýPvø
° … ~ ù ã ð ú Þ ó † ù ý Û Ö ² … à ü ± ø ô ( 2 6 3 / 2 € þ ¶ ± Œ Æ ) \û\ô\~#^é#Û\ü ó#… &ï…õ#Ï&é#Ö \û|æõ#ì &±ì#†&è _†ÏýÇ\ì \û…õ#ø & þ é Î _†#×&膩\ì ú ñ ü ~ è #†Ë& Ö † ¤ &ú&·×#ñ&è _†ñü†¾\ Š†ù#Û\ × è … ò&ì # ó † Þ ò#ì †#^ì#… #ô - 1
.~ññÞ ~ýéÛ{ ô… ²… •¶… ›…ô ï…õÎ ±‹ € ~º†‹ ¼ü|æõì ±Œð†ì±Ö ô ¼ýð†·×ð –|çü†í{ Ø膩ì ô ¼ñü¬ ó†Œùãð ô ¼·×ð
246 € ÐüApzèA êéÎ € Ýô~¾ ªýº -2
105 € ú‹õ{ -3
323/2 € þ¶±ŒÆ -4
132
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
îèBÎ ÄýÖ úÇuAô óBð@ úÞ òüA úG
òüpøBÆö úíªDA ô QuA þPvø îèBÎ ÄýÖ úÇuAô RpÃc ó@
. lðoAk ûoByA| ,lñyBG|þì þPvø
þPÚô úÞ QuA kõWõì3
úéèA ¥ýÛG RpÃcô2Ê ÝkB¾ ïBìA ô1É ïpÞ A ëõuo qA þOBüAôo
pýËð ,IüBÒ ïBìA :lñøk|þì JAõW ? Qvý^ þPvø îèBÎ ÿApG IüBÒ ïBìA ûlüBÖ :lññÞ|þì ëAõöu
ólük qA ïkpì ú^pâ ,QuA ûkBì îèBÎ ÿApG lý×ì pGA püq lýyoõg ú`ðBñ^ . QuA pGA püq lýyoõg
. IüBÒ ïBìA kõWô QuA òýñ`íø ;lñPvø ïôpdì ó@
QuA ÿrÞpì ô oõdì óBùW òüA ok ÿrý^ pø ÿApG :Q×â lüBG ,RBüAôo úðõâ òüA eýÂõO ÿApG
îèBÎ oBâkoôpK . QuA þÏÇÚ ô ÿoôp ÿpìA Bùð@ ÿApG rÞpì ô oõdì kõWô ,óBzßùÞ BO îOA¯ qA .
ô oõdì ó@ úG úPvGAô îOA ó@ þPvø ô BÛG úÞ ,QuA û kAk oApÚ ÿrÞpì ô oõdì îO¯A úðAk pø ÿApG
QuA òýñ`íø . QuA þGõGo RAm úG úPvGAô îOA kõg rÞpì ô oõdì ó@ þPvø ô BÛG ô QuA rÞpì
rÞpì ô oõdì óBùW òüA FrW pâA “ :lüõâ|þì FApÛPuA ûlÎBÚ ,QuA òýñ^ þPÚô .Bø|óBzßùÞ úíø
óBùW ô ôA úG úPvGAô óBùW BO lyBG úPyAk rÞpì ô oõdì ,îø ÿôo óBùW úíø lüBG ,lyBG úPyAk
ôA úG úPvGAô óBùW úíø ,rÞpì ô oõdì
¶úéèA ³¥ªýÛ´G RpÃc ”. lyBG þüõGo RAm úG úPvGAô
. QuA Alg RAm úG úPvGAô óBùW úíø ô ôA ô
JBPÖ@ qA ú^ pâA Bì . QuA pGA püq lýyoõg pýËð óBìq ïBìA :lüõâ|þì úÞ QuA þOBüAôo ÿBñÏì òüA
þPvø îèBÎ kõWô ,òýìq ô óBí[email protected] kõWô ,Bì kõWô þèô ;îýPvø ïôpdì óBìq ïBìA êüBÃÖ ô îéÎ
Å
¯ o¹|C¯æA¯ QHª¯S¯|û¶k¶õWŸõŸG„ ô´ ÿo´õ´è¸A Ý´q„oŸ|ú¶ñ¶í¹ýŸG„ :îýðAõg|þì RpÃc kõg RoBüq ok . QuA ôA úG úPvGAô
. FŸBívª¯èA ô´
pGBK òýìq ô óBí[email protected] ôA úÇuAô úG ô kõy|þì ûkAk ÄýÖ þPvø îèBÎ úG ôA xªlÛì kõWô úÇuAô úG
. QuA BW
:QuA ûlì@ òýñ^ Ê ïBìA ؾô ok þðAôApÖ RBüAôo ok
Bù鶹øB¯G„ Å
³ o¹C¯|æA Q
¶ ¯gBvè¯ ¥³Xª¯dŸè¸A |¯æ ¹õè¯
4. kõG løAõhð BWpGBK òýìq ,lyBHð Alg QXc pâA
271 € û±÷|æ… ©}ñì -1
265/1 € òü~è… ë†íÞ € Ýô~¾ ªýº -2
281/2 € ž†œ}¤|æ… € þ¶±ŒÆ -3
:†ù&é#ø#†&‹ •¨†·#è †^ñ&ì &Å°æ… þé#Î †ì |æõ# è : •ü…ô° òü… úéí› ²… •¶… û~º êÛð •ü…ô° û~×ø 179-177 Á ` úœ¥è… Ž†}Þ þÖ†Þ ëõ¾… °¬ óõíÃì òü… ú‹ -4
.¬±‹ þì ô±Ö …° ¼éø… òýì² úñü„ ±ø € ~º†Œð òýì² ÿô° °¬ ÿ¬±Ö †ì ²… ±â…
133
Øü±»è… ú›±Ö þè†Ï{ úéè… êœÎ úéè… úýۋ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
. QuA ûlì@ òýñ^ ûpýHÞ ö úÏìBW RoBüq ok
w
Ÿ ש²ñüŸ î¹ß³G„ ô´ Å
„ o¹|¯æA þé¯Î´ дۯO¯ ó¹A¯ F´Bí´vª¯èA à
Ÿ v¶í¹üŸ|î¹ß³G„ ô´ U
´ ý¹Ó¯è¸A ëŸrñüŸ|î¹ß³G„|ô´ îŸP¶h¸ü´ î¹ß³G„ ô´ úŸéèA e´P¯Ö¯ î¹ß³G„
.pª¯Ã
©³ èA ŸØz¶ß¸ü|ô´ ù´è¸A
þPvø îèBÎ ÿApG Alg ÄýÖ ,óAoBG ëôrð . QuA Bíy úÇuAô úG ,óBüBK BO ëôA qA þPvø îèBÎ kõWô
úG Bø|çG ô Bø|îÒ óly ÙpÆ pG ,QuA Bíy úÇuAô úG þPvø îèBÎ ÿBÛG . QuA Bíy úÇuAô úG
. QuA Bíy úÇuAô
QHýÒ óBìq ok ,QuA oõùÊ úìlÛì úÞ ÿpßÖ ô þuBýu lyo úñýìq ,îüonãG úÞ lüAõÖ òüA úíø qA
ÿlÏG ÿBø|UdG o k úPßð òüA eýÂõO . Qvýð òßíì oõùÊ ,lyBHð QHýÒ pâA ô kõy|þì AlýK
. lü@|þì úéèA FBy|óA
píÎ ëõƖ2
óBùW qA Ao ó@ kõy|þì úÞ QuA þÂpÎ pìA ôk ÿpýK ô åpì :lñüõâ|þì þuBñy Qvüq ÿBíéÎ
. QyAkpG
.lðA|ûlýðBuo RõHS úG Ao kõg| úP×â,lðA|úPyAk Bø|óAõýc qA þgpG ô RBOBHð ÿôo úÞ þüBø úGpXO BG óBð@
. lðA|ûlðBuo ëBu {y úG ,QHÚApì BG Ao ûBýâ àü ûqôo ûkoBù^ píÎ
úyõg o k úÞ Ao|þìlñâ úðAk .lññÞ pGApG l¿ùð ,QHÚApì BG lðA|úPvðAõO Ao Bø|óAõýc qA þgpG píÎ
ûly rHuô lðA|úPyBÞ Ao ó@ . QuA úPynâ|þì ëBu oArø oBù^ ó@píÎ qA úÞ lðA|úPÖBü p¿ì ok ,ûkõG
.lñÞpGApG oArø òülñ^ Ao kõg píÎ úPvðAõO ,ûkõG úyõg ok óõ^ ô
BG ,îüpHG |æBG pGApG l¿ùð úG Ao þðAõýc píÎ kõzG QHÚApì BG pâA :lüõâ|þì Bì úG IuBñO óõðBÚ
úPßð òüA . kpG |æBG ëBu oArø òülñ^ úG kõy|þì ,QuA ëBu l¾ úÞ Ao óBvðA þÏýHÆ píÎ| ,QHÚApì
:lüõâ|þì òýñ^ pHìBýK pü¹´rΟ úG ÐWAo ó@pÚ . îüoô@|þì óôpýG Øüpy ó@pÚ qA Ao
ŸúéèA Ÿú¯OB´ì¯B¯Ö Bù¶Oõ´ì ´l¹Ï´G ŸúéèA ¶û|¶nø £¶ýŸdŸü þ¯©ð¯A ´ëB¯Ú B´ù¶yôŸpŸÎ þ¯é´Î ®¥üôB¯g ´þ¶ø ´ô ¬¥´ü¹p¯Ú þ¯é´Î ¯ªp´ì ¤n¯©èB¯Þ ¹ô¯A
ô´|à
´ ì¶BϴƯ þè¯A¶ pŸË³ð¸BÖ¯|ï¬Bδ|¥¯DBC¯ì¶ Q
´ T¸H„è¯ ê¹G´ ë´BÚ¯ ï¬õ¹ü´ Ä
¯ ϹG´ ô¹A¯ B«ìõ¹ü´ Q
Ÿ T¸H„è¯ ë´BÚ¯ Q
´ T¸H„è¯ î¹Þ¯ ë´BÚ¯ úŸT¯Ï´G´ S³ ï¬Bδ ¥¯DBC¯ì¶
BøõvŸß¸ð¯ S³ Bø´rŸz¶ñ¸ð³ Ø
´ ý¹Þ¯ ï²B˯϶è¸A þè¯A¶ p¹Ë³ð¸A ô|x
„ Bñ©¯éè¶ ¥«ü@ à
´ é¯Ï´X¹ñ¯è¶ ô´ á
´ oBí´c¶ þè¯A¶|p¹Ë³ð³A¸ ô´| ú¹ñ©¯v´P¯ü´ î¹è¯ à
´ G„Ap´y¯
1. p®ü¶lÚ¯ F¬þy
¯ ê„³Þ þéδ ú´éèA|óª¯A¯ Ÿîé¯Î¹¯A ë´BÚ¯ úŸè¯|ò´ýª¯´HO¯ Bíª¯éÖ¯ B«íd¹è¯
259 € û±Û‹ -1
134
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
òüA oBâkôpK úðõã^ :Q×â ,kõG ûly JApg {ìkpì pG úÞ þøk úG ƒ pHìBýK rürŸÎ ƒ kõíð oõHÎ
Ao ôA wLu ,lýðAo|þì Ao ôA Alg ëBu l¾ ƒ kpÞ ÿpßÖ òýñ^ óõ^ —|!? lñÞ|þì ûlðq Ao Bø|û kpì
úßéG| :ly JBÇg ,qôo Ø¿ð Bü qôo àü :Q×â ? ÿA|ûlðBì BW|òüA oAlÛì ú^ :Q×â ô kpÞ ûlðq
ûlýuõK úÞ — QÒ|æA³ úG òÞpËð ô QuA ûlzð luBÖ ,þPyAk ûApíø úÞ þ[email protected] ô AnÒ úÞ òýHG ,ëBu l¾
Ao ó@ ÿBø|óAõhPuA úðõã^ úÞ ,îükAk oApÚ ƒ kBÏì BG úÇGAo ok — ïkpì ÿApG ÿA úðBzð Ao õO . kõG
ûkpì ókõíð ûlðq Qý×ýÞ ƒ Ao úñd¾ lük óõ^ . îýðBüôo|þì Ao ó@ ÿôo Qyõâ ô îýñÞ|þì ÐíW
. QuA okBÚ rý^ úíø pG Alg úÞ îðAk|þì :Q×⠃ Ao
JBPÖ@ óBýì ok ó@ þÏýHÆ píÎ úÞ [email protected] ô AnÒ úÞ QuA òüA ,îýñÞ|þì ûkB×PuA RBü@ òüA qA úÞ þHèBÇì
:lüõâ|þì Bì úG IuBñO óõðBÚ .QuA ûly ØÎBÃì ëBu l¾ úG Üc QHÚApì QdO ,QuA qôo àü
. ly løAõg ëBu óõýéýì òülñ^ ,QHÚApì BG QuA ëBu l¾ úÞ óBvðA þÏýHÆ píÎ
ó@ ÿôo Bì ô QuA òøm IüpÛO ÿApG Bø|òüA úíø úÞ QuA òüA ,kõy }õìApÖ lüBHð úÞ þHéÇì
wðõü . îüly pÞnPì úìlÛì o k úÞ QuA þHéÇì îýñÞ|þì úýßO ó@ pG ú`ð@ ;îüoAlð úýßO
oBâqBu pHìBýK àü óCBy BG oBÞ òüA ô ly ZoBg {ìõÚ óBýì qA Alg qA ûqBWA óôlG ,ÊpHìBýK
úG þøBì îßy ok .kõG BXð@ qôo úðBHy Q×ø ô ly þðAlðq þøBì îßy ok QùW òüA qA ;kõHð
þ„ð©A¶|à
´ ð¯Bd´H¹uŸ Q
´ ð¸A¯ |æA ú´èA¶ |æ :Q×â|þì ôA úÞ lüBìpÖ|þì ó@pÚ ô kpÞ úGõO ô kõíð úWªõO kõg ÿBÇg
óAlðq ok pâA :lüõâ|þì ó@pÚ . kpÞ AlýK RBXð óAlðq qA qôo Q×ø qA wK BO 1ò´ýí¶è¶BË©¯èA ò´ì¶ Q
Ÿ ñ¸Þ³
ú¶ñ¶Ç¸G´ þÖ¶ U
´ H„é¯è¯ ò´ýd¶Hª¶v´íŸèA|ò´ì¶ óB¯Þ¯|úŸð©¯A¯ |¯æõ¹é¯Ö¯ :lðBì|þì þÚBG þðAlðq QìBýÚ qôo BO ,kõG ûkpßð úGõO
2.´óõT³Ï´H¹üŸ ï²õ¹ü´ þ¯èA¶
ûBãð QìBýÚ qôo BO úßéG qôo úðBHy Q×ø þøBì îßy ok Ao kõg pHìBýK koAk RolÚ úÞ þüAlg ó@
ûpÞ òüA ok ,lyBG olªÛì úÞ þPÚô BO Ao kõg Ñkõ¹P¯v¹ìŸ p„©u ;kõg ûpýgm ;kõg „©þèô koAk RolÚ ,koAk
. koAk ûBãð òýìqö
.QuA |æBG úG ëBu oArø óBvðA þÏýHÆ píÎ úÞ QuA òüA ,îýñÞ|þì ûkB×PuA ó@pÚ qA úÞ ÿpãük úPßð
: lüBìpÖ|þì òýñ^ ÊpHíÓýK fõð úG ÐWAo ó@pÚ
87 € Š†ýŒð… -1
144-143 € –†Ö†¾ -2
135
Øü±»è… ú›±Ö þè†Ï{ úéè… êœÎ úéè… úýۋ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
1 B«ìBδ ´òýv
¶ í¹g¯ ©|æA¶ ¥¬ñ¯u´ ´Ø踯A î¹ù¶ýÖ U
´ „Hé¯Ö¯
RBüAôo ok . kõíð þâlðq — ëBu ûBXñK ô l¿ùð ƒ pPíÞ ÿoAlÛì ëBu oArø {ìõÚ óBýì ok fõð
2. {PèBuo Rlì ëBu ûBXñK ô l¿ùð ô QuA û kõG ôA píÎ Rlªì ëBu 2400 úÞ QuA ûlì@
RkBÎ „ݹp¯g úßéG ,Qvýð þÏýHÆ pìA àü ûAlÖ þcôo ÿlùì píÎ ëõÆ úÞ òüA òhu ú¾|çg
QùW òýíø úG ÊþHPXì RpÃc ïªôk ïBìA .QuA oBývG óBùW òüA o k RkBÎ Ýpg ô QuA
:lüBìpÖ|þì ô lñÞ|þì ûoByA
¯ªó¯A ´î¯é¹ÏŸý¶è|´à¶èm ¥¯ñ´u ´òý¶Ï´G¹o¯A óôŸk „ò¹G¶A ªJBy ¦´oõŸ¾ þ¶Ö ¶ú¶O´o¹l³Û„G ŸûŸp¶ù¸ËŸü ¯ªî³S ¶ú¶P´H¹ý¯Ò þÖ Ÿû´p¹íŸÎ ŸúéèA Ÿêý³ÇŸü
3.p®ü¶lÚ¯ F¬£y
¯ ꪯ޳ þé¯Î´|ú´éèA|
úHéÒ óBùW pG — lñÞ|þì pøBÊ {OolÚ úÇuAô úG Ao ôA wLu . lñÞ|þì þð|æõÆ Ao ôA píÎ lðôAlg “
lðôAlg kõy úPvðAk úÞ QuA òüA ÿApG oBÞ òüA ,ëBu êù^ qA pPíÞ þðAõW Roõ¾ úG |ƒ løk|þì
” . koAk RolÚ ÿrý^ pø pG þèBÏO
ó@ þãðõã^ ô oõùÊ Qýª×ýÞ –3
þÏÖk J|çÛðA úéèA ¥¯ªý¶Û´G RpÃc J|çÛðA úÞ QuA òüA kõy|þì ûkB×PuA RBüAôo ô RBü@ qA ú`ð@
ïBíO Iy àü o k ÿlùì oBÞ lðA|û kõìpÖ úÞ îýðAõg|þì RBüAôo o k .þXüolO J|çÛðA úð QuA
ô Iy àü o k úHéÒ úÞ þñÏì òüA úG ,qôo {y o k lðA|û kõìpÖ RBüAôo qA þÃÏG o k4. kõy|þì
. qôo {y ok Èé©vO
lüBG B«OlÎBÚ ,úPÖo oBÞ úG Øüpz©¯èA úŸW´p´Ö¯ þèBÏO úŸéèA 괃¯XªÎ´ ÿlùì úG ÉõG pì RBü@ ok úÞ VoA úíéÞ
:lyBG úPyAkpG ok Ao ÿA úPßð
5ò
´ ýSo„Aõ´è¸A îŸùŸé¯Ï´¹Xð¯ ô´ «¥íD¶¯A î¹ùŸ¯éÏ´X¹ð¯ ô´ Å
„ o¹C¯|æA þ¶Ö Aõׯ϶Ã
¸ ³Pu¹A ´òün¶©èA þé¯Î´|òª¯íŸð¯ ó¹CAlŸüpð³ô´
6. ´óõd
¹ è¶B¿
ª¯ èA ´ÿk¶BHζ Bù´S„pü´ Å
¯ o¹C¯|æA¯ óª¯A¯ „pÞ¸n©¯èA ¶lϹG´ ò¹ì o„õŸG|rª¯èA þÖ¶ Bñ¯¹HP¯Þ¯ l¹Û¯è¯ ô´
7.òýÛ¶P©¯íŸ¸éè¶ ¥³H´Ú¶BÏ´è¸A ô´ û¶¶kBHζ ò
¹ ì¶ FŸBzü´ ò¹ì´ Bù³So„õð ú¶é©è¶ Å
¯ o¹¯|æA óª¯A¶
14 € –õŒßñÎ -1
úýº†¤ € 290/11 €°†¥‹ € þ·éœì -2
. 316 € òülèA ëBíÞ € Ýô~¾ ªýº @ 132/51€ 19/44 € õíø -3
( 281/52 €õíø) `úé#ýè# þÖ û\±#ì…# ú\é^è… ¦
\ &é¿ü\ •
& ýŒ#è… ê
# #ø…# †ñ^ì& ÿ
^\ ~&ùí#è…# : (Á) …~¨ ëõ¶° ²… (Ñ) òýñìõöíè… ±ýì… -4
5€ À¿Ú -5
105€ Š†ýŒð… -6
128 € م±Î… -7
136
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
1.Bùý¶Ö Bñ¯¸Þ o´BG þP¶è©¯A¯ Bù´G´ o„BÓ¯ì´ ô´ Å
„ o¹|CæA ´Ýo„Bzì´ ´óõ׳ϴÃ
¸ ¯Pv¹üŸAõð³BÞ¯ òünè©A ´ïõÛ¯è¸A B¯ñS¸o´ô¹A¯ô´
úPßð lüBy ô QuA úPÖo oBÞ úG VoAö úíéÞ ,QuA úéèA ¥ýÛG RpÃc úG ÉõGpì úÞ úü@ oBù^ òüA ok
óBùW pG úÏýy È©évO ,QuA Q©Ûzì êªídO óôlG ô þÏÖk VoA ëBÛPðA ú`ðBñ^ úÞ lyBG òüA ó@
}õìApÖ lüBG ô QuA RBü@ òüA ok úÞ ÿpãük úPßð . QuA òýñ^ rýð úéèA ¥ýÛG RpÃc ÿpHøo úG
o k ú`ðBñ^ ;QuA Alg QuAõg úG óBùW òüA pG ŸûAlÖ þcŸôo ÿlùì È©évO úÞ QuA òüA kõzð
.ly løAõg ÐÚAô ,lyBG Alg QuAõg úG úÞ ÿrý^ ô QuA ûly ûkAk pÞnO ôA úG rýð ÿpãük RBü@
Qýªzì úG ô QuA RkBÎ Ýpg óBùW òüA pG ôA Èé©vO Qý×ýÞ úÞ ,îýñÞ|þì ûkB×PuA rýð RBü@ òüA qA
.kõy|þì ÐÚAô ,ûkAk oApÚ Ao ó@ oBâkoôpK úÞ ÿA úüoBW Qñ©u úG ,þùèA
,QuA ïkpì Quk úG ó@ ÿBÃPÚA ô úñýìq ô koAk ïq|æ úñýìq ,þÏÖk J|çÛðA òüA úÞ QuA îévì
pËð qA .lñyBG úPyAk Ao J|çÛðA òüA kAlÏPuA ô QÚBýè lüBG úÞ lñìkpì òüA ô QuA ïkpì úG ÉõGpì
þG BøpâoBíTPuA þPÚô . ly løAõg AlýK ïkpì o k óBíèBÊ îéÊ êýèk úG kAlÏPuA òüA ,RBüAôo
kAlÏPuA ô îèBÊ qA p©×ñO ëBc ,kõy ûlñÞ @ óBð@ îéÊ qA Býðk ô lðBupG BùPðA úG Ao óBvðA úG þPìpc
oBX×ðA êGBÚ ¦lªÏP¯vìŸ ûkªBì úÞ QuA ïBãñø ó@ . ly løAõg AlýK ïkpì ok úÛéÇì QèAlÎ òPÖpünK
. QÖpâ løAõg ApÖ Ao óBùW puBOpu ,úÛéÇì QèAlÎ úÞ QuA QÚô óBíø . QuA
þPÚô :lñüõâ|þì RBüAôo .koAk ûoByA úPßð òüA úG ,QuA QüAôo l¿ýu qA pPzýG úÞ þðAôApÖ RBüAôo
qA ûõHðA Ao óBùW puApu ô lì@ løAõg
úéèA ¥ýÛG RpÃc ,QÖpâ Ao óBùW pu BO pu îéÊ
.A«oõ¹W´ ô´ B«íé¸³Ê QE´é¶ŸìBì´ l´Ï¹G´ |«æl¹Î¹ ô´ B«Çv¹Ú¶ ¯Åo¹|¯æA úŸéè³A|BCé¯í¹´ü ú¶G„ :kpÞ løAõg QèAlÎ
:lüõâ|þì RBüAôo òüA
QvK ô |æBG qA [email protected] lyõXG BO Quk úG oô@ þãñzO õW îÞ [email protected]
ô îèBÊ ,ïkpì úÞ Qvýð òüA óBýG kl¾o k RBüAôo òüA úÞ QuA òüA ,kAk pÞnO lüBG úÞ ÿA úPßð
lñøAõg qôBXPì pýÒ ô ëkBÎ ïkpì ,lì@
úéèA ¥ýÛG RpÃc óõ^ ô ly lñøAõg qôBXPì
òüA . QuA úý´ÏýHÆ úýÃÚ õdð úG úßéG ;Qvýð úýªÛýÛc úýÃÚ ,RBüAôo òüA þíéÎ RoBHÎ úG . ly
Ao îéÊ ,BùOolÚ pGA ô BùPèôk þPÚô ,lðkoõg pu óAkpíPèôk îéÊ qA ïkpì þPÚô :lüõâ|þì RBüAôo
.kõy|þì AlýK ïkpì ok úÛéÇì QèAlÎ ëõHÚ kAlÏPuA ô îéÊ qA þâkoõgpu QèBc ,lðlýðBuo BùPðA úG
137 € م±Î… -1
137
Øü±»è… ú›±Ö þè†Ï{ úéè… êœÎ úéè… úýۋ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
Bìp×íßc ïkpì pG QéýÃÖ Qèôk ,QèAlÎ Qèôk ,Üc Qèôk ô lü@|þì óBìq ïBìA úÞ QuA QÚô ó@
. lðpünK|þì Ao ó@ lüly êüBíO BG kõg QuAõg BG óBð@ ô kõy|þì
òüA ÿApG FBýHðA úíø . QuA þðBùW J|çÛðA àü ÿApG þuBuA Épy úÞ QuA FBÃPÚA ô úñýìq òüA
:lüBìpÖ|þì ó@pÚ . lðkAk ïBXðA þðBùW J|çÛðA òüA ÿApG ,kõG óBð@ óAõO ok ú`ð@ ô lðlì@ J|çÛðA
´lü¶l´d¸èA B¯ñè´r¸ð¯A ´ô ¶È¹v¶Û¸èB„G ŸxB¯ñ¸èA ´ïõ³Û´ý¶è|´óA´r¹ý¶í¸èA ´ô ´JB¯P¶ß¸èA ŸîŸù´Ï´ì B¯ñ¸è´r¸ð¯A ´ô ¶RBñ¶ªý´H¸èB„G B¸ñ¯éŸuŸo B¯ñ¸éu¹o¯A ¹l¯Û¯è
1x
„ B©ñéè¶ ÐŸÖ¶Bñì´ ô´ l®ü¶ly x
® BCG´ úýÖ¶
ëkBÎ ,ïkpì úÞ òüA BO kõG QèAlÎ ô ,óõðBÚ ,JBPÞ ,óBð@ BG ô îükBPupÖ RArXÏì BG Ao FBýHðA úíø“
}pünK úÞ Ao ZõXè óAl¶ðBϟì BO kõG ûlðpG údéuA ƒ kõG rýð pýzíy óBð@ BG . lðõy qôBXPì pýÒ ô
ïkpì ÿApG óAôApÖ ÐÖBñì ,QuA lüly þPhu ó@ ok úÞ ,lñðBzñG kõg ÿBWpu ,Qvýð Bùð@ ok Üc
. QyAk løAõg pG ok
píS úG Ao J|çÛðA ó@ lñPvðAõPð ,kõHð þðBùW J|çÛðA àü ÿApG êìBÞ úñýìq ïkpì o k óõ^ þèô
.kõy ÐÚAô lüBG ô QuA îèBÎ oBâkoôpK Qñ©u þðBùW J|çÛðA òüA ,lñðBupG
2 . óõÞ³pz
¸ íŸè¸A| ´ûp„Þ¯õ¹è¯ ô´ úé©Þ³ ò„ü©nèA þ¯éδ ûŸp´ù¶Ë¸Ÿýè¶ Üªd´è¸A ò„ü¶k ô´ ´ÿlùŸèB¸G„ úè¯õŸuo´ ê´u´o¹¯A ÿn詯A ´õøŸ
QuA QüpªzG úÏìBW QüAlø IWõì úÞ ,ó@pÚ BG Ao Alg ëõuo QuA ûkBPupÖ úÞ þvÞ QuA õíø
.Bø|òük úíø pG ƒ kõy þðBùW úÞ |òüA ÿApG — Qvýð þðly êüAq ô QuA BWpG BK - úÞ Üc þñük BG ,lñPvüBG ,lññÞ úEÆõO ƒ lñøAõhð òüªlcõì pýÒ õèô ,ly løAõg òýñ^ òüA ô lñÞ úHéÒ Bø|ïApì
pG Iy àü úG ô lü@|þì ûAlÖ þcŸôo ÿlùì ,ly AlýK FBÃPÚA ô úñýìq òüA úÞ þÏÚõì .lññÞ ûqoBHì
.lñÞ|þì úHéÒ óBùW
úÇuAô úG úHéÒ òüA úÞ îüpýâ|þì ûpùG RBüAôo qA . QuA úHéÒ Qªý×ýÞ ,îýñÞ úWõO lüBG úÞ þHéÇì
:QuA rý^ ôk
pO|æBG ÝpG QÎpu qA úÞ QÎpu òüA ? Qynâ Bø|óBzßùÞqA kõy|þì úðõã^ ô Qvý^ IÞpì òüA
„ò¹G ¶Ø¶¾@ úÞ QuA òüA ,îýðAk|þì úÞ oAlÛì ó@ þèô. îýðAk|þíð !? kpýâ|þì ïBXðA úðõã^ ,QuA
àü úG úPvðAõO ó@pÚ pËð qA ô Büok êGBÛì ok ÿA|ûpÇÚ ,ûkõG AoAk Ao ó@pÚ îéÎ qA þíÞ oAlÛì Bý¶g¹p´G
þvÞ ó@3 koô@ ïBy úG òíü qA Ao wýÛ¸éG QhO ,QuA pPzýG ÝpG QÎpu qA úÞ ókq îø pG îz^
25 € ~ü~¤ -1
9 € ؾ @ 33€ú‹õ{ -2
.( 40 €êíð) û\~#ñÎ& …_±Û^&}·ì\ \û„ °\†^íé#Ö# € #àÖ\±Æ# à
# ýè&… ~^\{#±ü ó…# #êŒÚ# &ú‹& àý{„ †ð^…# Ž
& †}ß&è… òì& îéÎ& û\~#ñÎ& ÿ¯è^#… ë†Ú# -3
138
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
óBùW qA ;lñÞ pý¶u Ao óBùW ,ókq îø úG îz^ àü úG lðAõO|þì ,QuA AoAk Ao ó@pÚ îéÎ úíø úÞ
.kõy Èé©vì óBùW pG Iy àü ok ïBXðApu ô ,lupG úðBãP×ø ÿBùðBí[email protected] úG ;konãG
óBìq ïBìA Qìõßcö ûõdð–4
pK ,áoBHì þPìõßc ,ûAlÖ þcôŸo ÿlùì Qìõßc ,ú×üpy RBü@ pËð qA úßéG Bì RBüAôo pËð qA
. QuA Bø|óBvðA ÿApG JõéÇì l¾ok l¾ Qìõßc àü ïBXðApu ô QéýÃÖ BG ,QÖCAo BG ,QÞpG
QéýÃÖ ô QÛýÛc oBzPðA ,óBùW pG ôA È©évO :lyBG úPyAk ô[email protected] úu lðAõO|þì QéýÃÖ BG óBvðA
þèBϯO ŸúéèA ´ê¯ªX´Î ÿlùì Qìõßc lüBìpÖ|þì ó@pÚ .óBùW qA þüBuoBð úðõâ pø ÐÖo ô ,óBùW o k
:QuA òýñ^ ,Øüpz©¯èA úŸW´´pÖ¯
¹ò¶ì ´òü¶n¯©èA ´Ø¯é¸h¯P¹uA B´í¯Þ „Źo¯|æ¸A £¶Ö ¹îŸù¯©ñ¯×¶é¸h¯P¹v´ý¯è ¶RB´d¶èB¯ª¿¸èA Aõ³é¶í´Î ´ô ¹î³ß¸ñ¶ì Aõ³ñì@ ´òün©èA ŸúéèA ´l´Î ´ô
1. «Bñ¯ì¹A¯| î¹ù¶Ö¶õ¹g
¯ ¶lϹG´ ò¹ì¶|î¹ùŸñ©¯è¯lª¯´HýŸèô´ î¹ùŸè¯ þïO¹oA ÿn¶è©¯A îŸùŸñ¯ü¶k î¹ùŸè¯ òª¯¯ñß©¯´íŸýèô´ î¹ù¶éH¹¯Ú
úÞ|òüA úG ,lññÞ|þì úPvüBy ëBíÎA ô lðoAk óBíüA úÞ Ao ÿA úPvüBy kApÖA Alg QuA û kAk ûlÎô“
òük B«íPc ô ,lðA|ûkõG óBð@ qA êHÚ úÞ ÿkApÖA lñPÖBü Qìõßc ú`ðBñ^ ;lñGBü|þì þðBùW Qìõßc
, Bø|þñìA Bð ÿBW — QýðBvðA ,QéýÃÖ — QªýñìA ô kõy þðBùW ,QuA óBð@ ©„þ¶Â¹p´ì úÞ óBð@
” . kpýãG Ao Bø|QèAmo ô Bø|þüBuoBð
Alg ûlÎô òüA . {ðAoBü ô ÿlùì ÿApG QuA Alg ûlÎô òüA . koAlð Øé©hO ô QuA Alg ûlÎô òüA
ÿlùì Qìõßc QuA òüA ïBXðApu . ZpÖ pËPñì kApÖA ÿApG ,úPvüBy kApÖA ÿApG ,úÏýy ÿApG QuA
Øüpz©¯èA úŸW´p´Ö¯ þèBÏO¯ úŸéèA ê´Xª¯Î´ ÿlù¹ì´ Qìõßc Qý×ýÞ ûoBGok RBüAôo ô RBü@qA ú`ð@.ûAlÖ þcôo
:îüoô@|þì Ao Bø|ó@ qA þgpG Bì úÞ QuA óAôApÖ ,lü@|þì Quk úG
oõùÊ qôo–4 QýñìA ô ,QéýÃÖ ,QèAlÎ qôo–3 óBùW pG ï|çuA úHéҖ2êÆBG pG Üc úHéҖ1
QuBýÞ ô QðBÇÖ ,êÛÎ oõùÊ qôo–6 úíø ÿApG îéÎ oõùÊ qôo–5 Bø|QíÏð ô RApýg ,RBÞpG
ÿkpÖ pÛÖ óly ÙpÆ pG ô ÿqBýð þG ô òß©íO qôo–8 úíø ÿApG w×ð IünùO qôo–7 úíø ÿApG
ØÏÃPvì úHéÒ qôo ïBXðApu ô–10 óBùW qA ûBñâ ô {cAõÖ ëAôq qôo–9 þÎBíPWA pÛÖ ô
. pHßPvìpG
55 € °õð -1
139
Øü±»è… ú›±Ö þè†Ï{ úéè… êœÎ úéè… úýۋ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
:úÞ òüA QuA ÿoôp ó@ pÞnO úÞ ÿrý^
QìBýÚ BO Qìõßc òüA úÞ QÖpâ ûpùG óAõO|þì ,QuA QüAôo l¾ qA pPzýG úÞ þðAôApÖ QüAôo qA
Býðk úG oAõâorG ó@ óAolK ,Øüp¯©zèA Ÿú´W´p¯Ö þèBϯO ŸúéèA ´ê¯ªX´Î ¶úéèA ¶¥¯ªý¶Û´G RpÃc qA lÏG ô koAk úìAkA
úÞ kõy|þì û kB×PuA RBüAôo þgpG qA . 1lðpýâ|þì Quk úG Ao þðBùW Qìõßc ô lðkpâ|þì qBG
,úÏýy|þì|çÞ ÿBø|JBPÞok UdG òüA . QuA þð|æõÆ oBývG Ê òývc ô òýñìõöíèApýìA Qìõßc
úÞ QuA òüA ï|çÞ ú¾|çg ô QuA þð|æõÆ UdG òüA . QuA ûly ûlýìBð ” Q´Ï¹W´o UdG “
þÏÇÚ úÏýy pËð qA ,ûAlÖ þcôo ÿlùì Qìõßc qA lÏG ,óBùW òüA pG QýG êøA Qìõßc
.QuA îé©vì ô
ZpÖ oBËPðA–5
oBËPðA ÑõÂõì ,koAk þüArvG QýªíøA ô ûly úýßO ó@ pG RBüAôo ô RBü@ ok úÞ þOBÎõÂõì qA þßü
BðBíø ;lýzßG oBËPðA|“ þñÏü2 ´òü„p¶Ë¯P¸ñŸí¸èA ´ò¶ì ¹î³ß´Ï´ì þ©ð¶A AôŸp¶Ë¯P¸ðB¯Ö :úü@ Bì RBüAôo ok . QuA ZpÖ
:þñÏü 3;®I¶ýÚ´o ¹î³ß´Ï´ì þ©ð¶A AõŸH¶Û¯OoB¯Ö úü@ ô QuA ûly oApßO ó@pÚ o k úÞ ” . îðApËPñì qA Bíy BG òì
. QuA ûly êüôBCO ,ûAlÖ þcôo ÿlùì ZpÖ oBËPðA úG|”! îñýHÚApì qA îø òì BðBíø lýyBG IÚApì|“
êýHu þÖ løBXì ô ZpÖ pËPñì . 4QuA ûlì@ oBíy úG ëBíÎA|„êÃÖA qA ZpÖ oBËPðA Bì RBüAôo o k
òýñìöõíèApýìA ëõÚ qA Ê ÝkB¾ ïBìA . QuA oô úÆõÒ kõg óõg o k úÞ QuA þvÞ êTì ,úéèA
5. ú¶éèA ê
„ ýH„u´ þÖ ú¶ì¶l´G´ ȶdª¯z¯P¯íŸè¸BÞ¯Bð p„¹ì|¶¯æ pŸË¶P¯¸ñíŸè¸¯A| :lðA|ûkõìpÖ oõÆ òüA Ê þéÎ
.lyBG oô úÆõÒ óõg úG lðôAlg ûAo ok úÞ QuA þvÞ êTì ,koAk ZpÖ oBËPðA úÞ þvÞ
êÛð . QuA oAkoõgpG þª¾Bg QªýíøA qA ZpÖ oBËPðA ,rýð þuBñy óAôo ô þuBñy úÏìBW pËð qA
óBùW lðAõO|þì ïBXðApu ô lðBíG úPvðAõO úÏýy pâA :QuA úP×â óBuBñy úÏìBW qA þßü úÞ lññÞ|þì
.lñÞ|þì lýüCBO Ao úP×â òüA ,úÏýy iüoBO ok þèBíWA pý¹u¶ àü . QuA ZpÖ oBËPðA ÿApG ,lñÞph©vì Ao
,úíéu ïªA ,ûp„ü¹õ´ð³ òG àèBì ,omõGA ,óBíéu pýËð óBâorG qA p×ð 114 BG úÏýy ,ûlÎBu þñG|ú×ýÛu qA lÏG
†ùðõ‡éíý#Ö# ó&†ì³^è… ±&¨„ þÖ Å
# °|æ… ó#õß\éíü# •
& ýŒ#è… êø#…# †ñì& ú`^#íˆæ… þñÏü : ¬õì±Ö úÞ ~ñÞ þì •ü…ô° (Á) ±Œì†ý ²… <†ùýé^›
# …®#…& °†ùñè^#…ô > úü„ ±ý·×{ °¬ ¹†ŒÎ ò‹… -1
~ð¬±â þì òýì² ( ÿ…ô±ð†ì±Ö ô °†ý}¨… ¤†¾) àè†ì ó†ì³è…±¨„ °¬ úÞ.~º†‹ þì –õŒð ó…~ð†¨ †ì ²… ó†ü…õ»ý € úü„ °¬ òºô° ²ô° ²… ¬õ¿Ûì : †#Ç·Ú& ô# |_æ~#Î#
( 118/53 @ 80/24 € þ·éœì ) ( ~ñü†íð þì ¬…¬ ô ë~Î ²… ± …° ó„ ô
341 / 18 € òülèA ëBíÞ € Ýô~¾ ªýº @ 52/51 € þ·éœì @ 20 € ¸ðõü @ 71 € م±Î… -2
€ ¬ õ í ð ¼ ¶ ±  ž ± Ö ° † Ë } ð … û ° † ‹ ° ¬ ( Ñ ) †  ° – ± à ¤ ² … ê Ã\Ö ò ‹ ~ í ¥ ì ú Þ ~ ñ Þ þ ì ê Û ð þ ¶ † Œ Î ± ý · × { ² … ú × ü ± º ú ü „ ò ü … ê ü ® ° ¬ ó … ³ ý í è … ± ý · × { @ 9 3 € ¬ õ ø - 3
.ýÚ°# îß\Ï#ì# þð^…& …õ\ŒÛ&{#°…ô# : ~ü†ì±Ö þì …~¨ û†ãð„ ‚ •¶… ž±Ö ¬õ¨ € ž±Ö °†Ë}ð… úÞ þð…¬ þíð" : ¬õì±Ö Ž…õ› °¬ ï†ì…
^# ›
ê
# ô#³^#Î# ú&é^è… ò
& ì# ž
& ±×#è… °†Ë}ð&… þ}ì^#…\ ë†í΅# ê
\ Ã
# օ : 3 ™ü~¤ @ 287 €ó†íø € Ýô~¾ ªýº -4
123/52 € þ·éœì -5
140
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
úÞ ûpüõð òG àèBìö úýÃÚ .QuA ûkõG ïõXø koõì qôpìA BO qôo óBíø qA ô ly êýßzO ... ô ú©ÃÖ
ÐÚAô |çGpÞ úuBíc úÞ lýzßð þèõÆ . ly ÐÚAô ï|çuA iüoBO êüAôA óBíø ok ,QuA iüoBO äñð
ó@ qA úÏýy ô ,ly ÐÚAô J|çÛðA QvýG qA {ýG ,|çGpÞ| úuBíc qA lÏG ëBu QvýG Rlªì ok . ly
úPuk ÿBø|óAlðq ;ÿkpÖ ÿBø|úPzÞ ,þÏíW úPuk ÿBø|úPzÞ . QuA ûkAk úPzÞ ,qôpìA BO ëôªA qôo
Øuõü òG ZBªXc óBGBýG Èuô ÿBø|óAlðq ô ú©ÚBy ëBíÎA BG àüoBO ÿBø|óAlðq ,ÿkpÖ ô þÏíW
xõüCBì ô Ýp×Pì ïBXðApu ,lyBG ZAõìA Ùlø òýñ^ úÞ þGrc pø . QuA ûlük Ao îùèBTìA ô þׯۯS
úÞ îñì :kõG òüA }oBÏy ,kAk|þì Ao ÿkpÖ Bü þÏíW úPuk ÿBø|úPzÞ pâA úÏýy þèô .ly løAõg
.QÖpâ løAõg Ao óBùW puBOpu QèAlÎ ô kõy|þì úPyApÖA òýìq ûpÞ ÿôo ï|çuA î^pK îPuk úG
óAlðq o k ,lük|þì Ao ú´ýì³A þñG Ùõh´ì ÿBø|óAlðq ô xBHÎ þñG àüoBO ÿBø|óAlðq pâA úÏýy
. koAk BW ZpÖ oBËPðA ok lýÞBCO òüApGBñG ;kpÞ îøAõg kõGBð Ao îèBÊ úÞ îñì :Q×â|þì
ÿBñÏì úG ,QÓè pËð qA ZpÖ oBËPðA .QuA òürãüBW Bì òøm o k úÞ Qvýð ó@ ZpÖ oBËPðA þñÏì
ó@ pâA ô lýyBG úPyAk ûlÎô þvÞ BG eH¾ Qzø QÎBu Bíy pâA «|çTì . QuA þâkBì@ ô Fõ³ªýù¯O
þèô ;lìBýð ,ïkõG pËPñì lýüõãG lýðAõO|þì ,lýyBG ûlì@ Qzø QÎBu qA êHÚ Bíy ô lì@ pük wÞ
. ïkõG pËPñì lýüõãG lýðAõO|þíð ,lýyBG JAõg ok pâA Bíy
.QuA QýG êøA RBüAôo ô ó@pÚ pËð qA ZpÖ oBËPðA ÿBñÏì ,îýøk QýíøA ó@ úG lüBG úÞ þHéÇì
:lñÞ|þì þñÏì òýñ^ Ao ZpÖ oBËPðA ó@pÚ
1. Å
„ o¹|¯æA¸ þÖ¶ î¹ùŸñ©¯×é¶h¸P¯v¹ý´¯è| R
¶ Bdè¶Bª¯¿èA Aõé³í¶Î´ ´ô|î¹ß³¸ñì¶ Aõ³ñì´@ òün¶è©¯A úŸéèA l´Î´ô´
. lñÞ òýìq pG îÞ Bc Ao úPvüBy kApÖA úÞ lðôAlg QuA ûkAk ûlÎô
2. ò
´ ý¶ÛP©¯íŸ¸éè¶ ¥³HÚ¶BÏ´èA ô´ û¶k¶B´Hζ ò¹ì¶ Bù´S³„oõüŸ ú¶é©è¶ Å
¯ o¹C¯|æA óª¯A¶
,}õg QHÚBÎ ô løAõhG úÞ {ðBâlñG qA úÞ pø úG løk|þì VoA úG . QuA Alg|ó„@ qA òýìq BðBíø
. QuA óAoBÞrýøpK ó@ qA ÈÛÖ
3.|´óõd
Ÿ è¶Bª¿èA ÿ´k¶B´Hζ BùS³„pü´ ¯Åo¹|¯æ|A ª¯óA¯ p„Þ¸n©¶èA l¶Ï¹G´ ò¹ì¶|o„õGŸª¯rèA þÖ¶ B¯ñH¹P¯Þ¸ô´
òýìq òüA pG îÞ Bc ïBXðApu ,úPvüBy óBâlñG úÞ îüA úPyõð — ó@pÚ pG ûô|çÎ|ƒ kôôAk 4oõG q ok Bì
55€ °õð -1
128 € م±Î… -2
105 € †ýŒð… -3
û°†º… °õ‹² •Óè °¬ lXñíèA°¬ ( îÚ Ü¤ û…° °¬ –…°†»}ð… ²… îø¬²…ô¬ ÿ…õ»ý ) ï1901 ’†Ÿ xlÛì JBPÞ 37-10 ~ñ‹ € 37 °õì³ì (°õ‹²) (Ñ)¬ôô…¬ ±ý셳ì -4
(~º†‹ þì (Ñ) ¬ôô…¬ ( ÿ†ø¬ô±¶ ô †ø†Î¬) ±ý셳ì ó †íø °õ‹² úÞ û~º
141
Øü±»è… ú›±Ö þè†Ï{ úéè… êœÎ úéè… úýۋ –±Ã¤ û°†‹°¬ þø†{õÞ ™¥‹
. ly lñøAõg
;lyBG þÛP©ì ô úPvüBy ,lHÎ úÞ kõy òýìq òüA VoAô lðAõO|þì þvÞ| :lüõâ|þì Bì úG RBü@ ,òüApGBñG
þÛP©ìŸ pýÒ ,úéümo RB×¾ úG Ø
¹ ¿
¶ P©ìŸ ô úPvüBy pýÒ| ,xõø ô ÿõø ûlñG ,óBÇýy| ûlñG úÞ þvÞ |æA ô
lüõãG pâA ,ÝkB¾ kõg úP×â o k úð ô QuA RBü@ ÝAl¿ì úð ,lyBG qôBXPì ô pWBÖ ô ÜuBÖ ô
. ïoAk ZpÖ oBËPðA
ó@ úG lüBG úÞ koAk þ×üBÊô QHýÒ óBìq ok ,úÏýy ok ZpÖ pËPñì úÞ kõy ûkAk pÞnO lüBG úíOBg ok
rürÎ ÿlùì kõg ûly îâ kBü úG ZpÖ oBËPðA ÿApG BÎk ØüBÊô ó@ úéíW qA . lñÞ êíÎ ØüBÊô
„xo kBüpÖ ô Uýӟì ôA úÞ|òüA úG úªWõO ,Bø|ÿoBPÖpâ o k oAõâorG ó@ úG êªuõO ô QuA ûAlÖ þcôo
:îýøk|þì pÞnO ,QuA ûly }oB×u ó@ úG þéýg úÞ Ao IéÇì úu . QHýÒ óBìq ok QuA úÏýy
þñÖ¸p„¶©Î´ ùŸé©èA¯ à
´ èõuŸo´| Ù
¹ p„ιA¯ î¹è¯|à
´ v´×¸ð¯ þñÖ¸pªÏ´O³ î¹è¯ ó¹A¶|à
´ ð¯B¶Ö¯ à
´ v´×¸ð¯ þñ¶Öp„©Î´ îùŸé©èA¯ :BÎk òüA ólðAõg–
Ÿîýc´o B´ü Ÿòí¹c´oB´ü Ÿúéè¯A B´ü BÎk òüA lðAõg ô 1þñük ¹ò´Î ŸQ¸é¯é¯Â ´à¯©P¹XŸc þñ¯Ö©„p´Ï³O ¹î¯è ¹ó¶A ´à¯©ð¶B¯Ö|´àèõŸu„o
2.|à
´ ¶ñük þ¯é´Î þHé¸Ú¯ Q
¹ ª¶HS¯„ Jõ³éÛ³è¸A I
´ ©¶éÛ¯ìŸ Bü
úzýíø úÏýy úÞ ûly }oB×u ô QuA
óBìq ïBìA úG ÉõG pì úÞ BÎk òüA úG ókAk úìAkA–
¶ªê³Þ þ¶Ö ´ô ¶¥´ÎB¯ªvèA|¶û¶n´ø þ¶Ö|¶ú¶[email protected] þ¯é´Î ô ¶úý¯é´Î |´àOAõ¯é´¾ „ò´v´d¸èA „òG|¶¥¯ªXŸd¸èA ´à¶ªýè´õ¶è ¹ò³Þ ¯ªîŸù¯©éèA :lðAõhG
3.|«çüõ„¯Æ BùýÖ¶ úŸÏ´P©¶í´O³|ô´|B«Îõ¹Æ¯ à
´ Â
¯ o¹A¯ úŸ¯ñ߶v¹³O þP©c´|B«ñ¯¹ýδ ô´ «|çý¹è¶k´ ´ô|A«p´¾
¶ Bð¯ ô´ A«´lD¶BÚ¯|ô´ B«Ë¯Ö¶Bc´ ô|B«ªýè¶ô´|¥¬ÎB´u
RoBüq QuA þèBÎ óõíÃì BG ô ÿõPdì pK úÞ þOAoBüq úéíWqA .ïôAlì oõÆ úG oAõâorG ó@ RoBüq–
Roõ¾ úG eH¾ qôo pø lüBG úÏýy ô ,lyBG|þì rýð BÚ@ kõg QüBñÎ koõì úÞ QuA ûpýHÞ úÏìBW
. lüBíñG oAõâorG ó@ xlÛì QcBu úG JkA ÅpÎ ,|RoBüq òüA BG þcAlì
Ùpz©ì ØXð úG óõ^ “ :lüõâ|þì RoBüq òüA êüm ok pŸÃ
³ dü´|æ ò¹ì´ fpy ok ,ëôA þ„véXì|úì|çÎ
RkBHÎ ÿqôo lñ^ úÞ îPÖpâ îýí¿O ,îñÞ AlýK Ao ÿõ©é´Î ïpc ÙpzO QÚBýè úÞ òüA ÿApG ,ï ly
RpÃc ú×yBßì îèBÎ ok þHy .ïkõG ëõÓzì pùªÇì ÝAôo ok Bø|Iy ô îDBÛì ïBÛì ok Bøqôo .îñÞ
ÿCA´o ¹ò´ì¯ªpŸu úG AkpÖ .ï lük }oAõâorG olK ïpc o k Ao Øüp¯©zèA Ÿú´W´p¯Ö þèBϯO|ŸúéèA ´ê¯ªX´Î ¶úéèA ¥ªý¶Û´G
oôk qA ô ïkBPvüA . kõG BW|ó@ ûBì ûoBK ó@ ûAlÖ þcôo ÿlùì ,ïly ïpc koAô óõ^ ô ,ïly Ùpzì
. 342/2 € òülèA ëBíÞ € Ýô~¾ ªýº -1
. 352/2 € ó†íø -2
¬õœ ¶ 놤 °¬ …° †Î¬ òü… ó†Ãì° û†ì ²… ïõ¶ ô •·ý‹ º °¬ þñÞ þì °±ßì : ~ð¬õì±Ö úÞ (Ñ) òý¥è†¾ ²… ¬õ¨ ~ñ¶ ú‹ þ·ýÎ ò‹ ~í¥ì û¬±Þ •ü…ô° -3
þì •{†ý¤ °†â²ô° †Î¬ òü… ~ü†ý‹ –¬†ü þñÏü € …° õ{ ¬õº ±Â†¤ úÞ þð†ì² ±ø ô ¬õº •ñßíì úŸ±ø ô û†ì ï†í{ °¬ þ}·ø úÞ þ膤 ±ø ±‹ ô ¬õÏÚ ô ï†ýÚ ô
(586 € þíÏ×Þ @ óBñXèA eýOB×ì) ..à
# ý&èõ#è& òÞ\ î^#\ùé^è…# (Á)±ŒíÓý ±‹ –…õé¾ ó¬†}¶±Ö ô °…õâ°³‹ ú‹ þè†Ï{ ܤ ó¬±Þ ¼ü†}¶ ²… ~ϋ þüõâ
142
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
:lðkõìpÖ . ïlðAõg Ao úÏìBW RoBüq ,ïkpÞ|þì ôA úG ûoByA ,QzãðA BG úÞ þèBc ok ô þcAlªì oõÆ úG
´î¹Ï¶ð :kõìpÖ ô kpÞ Ø³ƒ©Ç¯é¯O òì úG . îPÖo õéW ïBXðApu BO ly|þì ÐðBì ôA QíËÎ ô QªùG³A õéW BýG
. RoBüq òüA QuA þOoBüq Jõg :þñÏü ,û¶¶nø³ ¦´oBürªèA
ïªlW qA þéG “ :lðkõìpÖ . ïkpÞ Ê ÿkBø ïBìA pªùÇì pHÚ úG ûoByA ô ?lyBG|þì óBOªlW qA :îP×â
òüpO|eýd¾ “ :lüBìpÖ|þì RoBüq òüA ûoBGok ïôªk þvéXì úì|©çÎ ,QùW òüA qA ” QuA ûly okB¾
. ” QuA ûpýHÞ úÏìBW RoBüq ,lñu ô òPì pËð qA RAoBüq
þèBϯO ŸúéèA ´ê¯ªX´Î ¶úéèA ¶¥¯ªý¶Û´G RpÃc «B¾õ¿g QýG êøA RBùªWõO êÊ o k ëBÏPì lðôAlg qA
. îðBøAõg QýG êøA úG Qìlg ÿApG Ao úíø QýÛ©Öõì ,Øüpz©¯èA úŸW´p´¯Ö
.1361 pýO ûkrðBK pGApG ;1402 áoBHíèA óBÃìo îøkoBù^
ÐGBñì
:îüpÞ ó@pÚ pG ûô|çÎ
.ï1966 ™Ý1385 ,ÙpyA ØXð ,ÐDApzèA êéÎ ,þéÎ òG lídì ,Ýôl¾ iýy -1
.}1363 ™Ý| ,îÚ ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,¥íÏñèA ïBíO ô òülèA ëBíÞ ,õíø -2
.Ý1411 ,îÚ ,e¾Bð lícA þéÎ ô þðApùO úéèA kBHÎ {yõÞ úG ,¥HýÓèA ,òvc òG lídì ,þuõÆ iýy -3
.ï1993 ™Ý1414 ,RôpýG ,kBHÏèA þéÎ úéèA YXc ¥ÖpÏì þÖ kByo…èA ,óBíÏð òG lídì òG lídì ,lý×ì iýy -4
.ï1966 ™Ý1386 ,ÙpyA ØXð ,óBupg pÚBG lídì {yõÞ úG ,ZBXPc…èA ,þéÎ òG lícA ,þupHÆ -5
.BW þG ô BO þG ,pýHßèA pýv×PèA ,ÿqAo phÖ -6
| .ï1983 ™Ý1403 ,RôpýG ,fBH¹¿í¶èA ,þéÎ òG îýøApGA ,þíÏ×Þ¯ -7
.Ý1388 ,óApùO ,ÿoB×Ò pHÞ A þéÎ {yõÞ úG ,þÖBßèA ,JõÛÏü òG lídì ,þñýéÞ -8
.ï1983 ™Ý1403 ,RôpýG ,oAõð|CæA oBdG ,pÚBG lídì ,þvéXì -9
UükBcA
:îéuô úè@ô úýéÎ ŸúéèA ê´¾ ú¶éèA ë´õŸuo ë´BÚ
î²é϶èA ëŸn¸G´ ô´ à
´ v¶×ð¯ òì¶ x
„ Bñ©èA à
´ ÖB¿ðAô o„BPÚ|¶æA ò´ì¶ ݟB×ð|¶æA¯ ,ó„BíüæA ¶ ÜD¶BÛc´ òì¶ V
® |çS¯ þª³é¶Î´ Bü -1
.)360/4 ,úýÛ×èA ûpÃdü |æ òì ,Ýôl¾ iýy ;4 f ,62/1 , ¦BýdèA( . ¶éÏ´P¯Ÿíéè¶
kAk ( ïkpì BG ÙB¿ðA ô þPulãñO QÚô úG {zhG ;QuA þÏÚAô óBíüA »úðBzð rý^ úu þéÎ ÿA
. õXzðAk úG òPgõì@ {ðAk ô ) ókAk kõg qA ïkpì
„ò´Î ¯ªlŸ¿´ý¯Ö ÿõ´ù¸èA ŸÑBH¯©O¶A Bªì¯A „ê´ì¯|æA Ÿëõ³Æ ´ô ÿõ´ùèA ŸÑBH¶©O¶A :„óBP¯é¿¯g î³ßý¯é´Î ŸÙBg¯A Bì ´Ù´õg¯A ¯ªó¶A |æ¯A-2
)111 /1 ,ÿpùy ÿo( .¦¯´pg¶Bè¸A þv¶¸ñýŸÖ¯ ê„ì´B¯è¸A ëŸõƳ BªìA¯ ô´ ܪ¶d´è¸A
ÿô[email protected] ô w×ð {øAõg ÿôpýK )QuA rý^ ôk( îupO|þì Bíy pG rý^pø qA {ýG ú`ð@ lýyBG ûBâ @
.kpG|þì kBü qA Ao [email protected] qAok ÿô[email protected] ô koAk|þì qBG Üc qA w×ð úPuAõg ÿôpýK .qAok ô oôk
.þéW¹A¯ ò¹¶ì úŸO¯õ´ù¹y¯ á
´ ´pO¯ ÿlH¹Î´ þèA¶ AôpŸË³ð¸A³ ëŸõÛ³ü´ ¥¯¯ßD¶|çí´è¸A l¶G„BÏè¸A J
„© Bz©èB„G þøBHüŸ þèBÏO¯ ú´é©èA 󪯶A –3
)726 , ¥cB¿×èA Yùð(
lüpãñG ïA|ûlñG úG :lüBìpÖ|þì ô lñÞ|þì RBøBHì ô phÖ óBãPypÖ pG lGBÎ óAõW úG lðôAlg òýÛü úG
.QuA ûlýyõK îz^ kõg ÿBø|xõø qA òì pÆBg úG úÞ
¶l„GBϸ è A þ¯é´Î ²î¶èBϸè A Ÿê¸Ã¯Ö ´ô . . . ¶¥¯©ñ´ X è A þ¯è … «BÛü„p¯Æ ¶ú„G Ÿú© é è A ´à¯é´u «Bí¸é¶Î ¶ ú ý Ö ŸI³é¸Ç´ü «BÛü„p¯Æ ´à¯é´u ¹ò´ì – 4
)34/1 ,|þñýéÞ( .²ïõXŸñ©èA p„¶DBu þé¯Î´ p„í´Û¯è¸A ê„Ã
¸ ׯޯ
144
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
kpG QuA QzùG ÿõu úG úÞ þøAo úG Ao ôA lðôAlg ,lüõW þzðAk ó@ ok úÞ kôo þøAo ok úÞ pø
.QuA óBâoBPu pãük pG ûBì ÿpOpG lñðBì lGBÎ pG îèBÎ ÿpOpG ô
:¥´íýÛ¶è¸A ï´õ¹´ü î¹ùŸè¯ ŸÐý׶z©¯èA Bð¯AC¯ ¥®Ï´G´o¹AC¯ –5
.þPý¹G´ ê„ø¹C¯A òŸýÏìŸ –
.ú¶ý¹¯è… Aôpª³Ç³Â
¸ A Bì´ l´¸ñζ î¹ùŸX´¶DAõc´ î¹ùŸè¯ þÂBÛè¸Aô´ –
.ú¶ð¶Bvè¶ ô´ ú¶„Hé¸Û¯G„ î¹ùŸè¯ ª³Id¶íŸè¸Aô´ –
)196 , ëB¿hèA ,Ýôl¾ iýy( .û¶¶lý´G„ ¹îùŸ¸ñδ Пָlª¯èAô´ –
:îPvø Bùð@ Ðý×y QìBýÚ qôo òì úÞ lðA|úPuk oBù^
.îPýG êøA ûlñøk ÿoBü –
.ÿoB^Bð ô oApÇÂA ïBãñø úG îPýG êøA RBWBc ûlðoô@pG –
.óBG q ô IéÚ úG îPýG êøA oAlPuôk –
.êíÎ ô Quk BG îPýG êøA qA ûlññÞ ÑBÖk –
B © è … ® ¥ ¯ ª ý ¶ ð | æ ´ ô ® ê ´ í ´ Î | æ ´ ô ® ë ¹ õ ¯ Ú Ÿ ê ´ H ¸ Û Ÿ ü | æ ´ ô ¬ ¥ ¯ ª ý ¶ ñ „ G B © è … ® ê ´ í ´ Î B ¸ è ´ ô ® ë ¹ õ ¯ Ú Ÿ ê ´ H ¸ Û Ÿ ü | æ ´ ô ¬ ê ´ í ´ Ï „G B © è … ® ë ¹ õ ¯ Ú Ÿ ê ´ H ¸ Û Ÿ ü | æ – 6
)261/2,þvéXì( .¥¶ñ©¯vª³èA ¥¶G´B¾…¶G„
úPÖpünK þéíÎ ô òhu ô ,lyBG êíÎ BG ûApíø úÞ ó@ pãì kõy|þíð úPÖpünK þñhu lðôAlg krð
pãì kõy|þíð úPÖpünK þPªýð ô êíÎ ô òhu ô ,lyBG ÀèBg Qªýð BG ûApíø úÞ ó@ pãì kõy|þíð
.lyBG Q©ñu ÜGBÇì úÞ ó@
)31/2 ,ÿôBñì( .¦¶p´g¶@è¸A I
´ é¯Æ¯ î¹O³p¹S¯Bè¯ Býðlª³èBG„ ó´õñ³Ú¶õO³ BíÞ¯ Bøpª¶y¯ ô´ ¦¶p´g¶@è¸A p„ý¹h¯G„ ó´õñ³Ú¶õO³ îP³ñ¸Þ³ õ¹è¯ –7
ó@ ok úPHèA ,lüoAk Býðk úG òýÛü úÞ ÿoõÆ ó@ lýPyAk|þì [email protected] pªy ô pýg úG òýÛü ïkpì Bíy pâA
.lükpÞ|þì JBhPðA Ao [email protected] Roõ¾
´ê¸Ã¯×¸èA ´ë¯n´G ´ô ´l¹¿¯Û¸èA ´Ü¯×¸ð¯CA ¹ò´í¶è þGõ³Æ ¶ú¶ðAõ¸g¶… ¹ò¶ì ´òýñ¶ì¹öõí¸èA „JõŸýŸÎ ¹ò´Î ŸúŸH¹ý´Î Ÿú´Ï¯ñ´ì ¹ò´í¶è þGõ³Æ –8
.)169/8 ,þñýéÞ( . ê„Ϲ׶è¸A ²eýHÚ¯ ô´ ë„õ³Ã׳¸èA ò„δ úŸè¯õ¹Ú¯ à
´ v´ì¹C¯A ô´
ok úÞ þvÞ ëBc úG Byõg .koAk qBG {ñìõì óAokApG JõýÎ qA Ao ôA {HýÎ úÞ þvÞ ëBc úG Byõg
ÿoAkkõg Qyq ô ÿkBüq ô ûkõùýG óBñhu qA ô lzhHG Ao Zpg qA ûkBüq ô lñÞ ÿôo úðBýì ókpÞ Zpg
145
™ü¬†¤…
.kqoô
)41 ,úHÏy òGA( .F´Apۯ׳¸èAAõvŸè¶BW ô´ F´Bí߯dŸ¸èAAõHŸÆ¶Bg ô´ F´Bíé¯ÏŸ¸èAAõé³D¶Bu –9
.lñýzñG óApýÛÖ BG ô lýDõãG óBãðAqpÖ BG ô lýupLG óAlñízðAk qA
î¹ù¶ý¹è¯…¶ úŸé©èApŸË³ñ¸ü´ |æ ЮDBW î¹ù¶ýÖ ô´ Q
Ÿ ýHü´ ¥¬ü´p¹Ú¯ ê„ø¹AC¯ ò¹ì¶ Bì ô´ ,ЮD¶BW ûŸoŸBW ô´ ó´BÏH¹y¯ R
´ BG ò¹ì´ þG ò´ì´@ Bì –10
)668/2 ,þñýéÞ ,( .¥¶í´ý¶ÛèA ï´õ¹ü´
Iy úÞ ÿ[email protected] àü êøA ô lyBG úñupâ }A úüBvíø ô lGAõhG pýu úÞ þvÞ ûkoôBýð óBíüA òì úG
.lñß×ýð Qíco pËð Bùð@ úG lðôAlg QìBýÚ qôo ,lyBG ÿA úñupâ óBzüA óBýì ok ô lñðAonãG Ao
Êþ
ª é¶Î´ ´òýñì¶õö¹íŸè¸A ŸpýìA¯ ë´BÚ
. òª¯Ë©¯èA ú¶G„¶ F´BuA¯ ò¹ì´ òª¯ì´ õ³é´ü|çÖ¯ ¥¶í´ùP³èA д¶ÂAõì´ úŸv´×¸ð¯|дÂ
¯ ô´ ò¹ì´–1
|)159 ,oB¿Ú ,274/3 , úÒ|çHèA Yùð(
Ao þvÞ }kõg rW kpýâoApÚ þñýGlG koõì ô løk oApÚ QíùO ÅpÏì ok Ao òPzüõg úÞ wßð@
.lüBíñð {ðqpu
.Bùè¶õ۳Ο þÖ BùÞ¯o´By ë´BWpª¶èA ´oô´By ò¹ì´ ô´ ,à
´ 鯴ø ú¶ü¶AC¸ p´G„´lª¯´HP¯¹uA ò„ì–2
|)159 ,oB¿Ú ,274/3Z, úÒ|çHèA Yùð(
úG {üõg oBÞ ok úÞ wÞ ó@ ô kkpâ á|çø lüBíð ÿoBzÖBK {üõg ” QuokBð “ ÿCAo pG wÞpø
.kõy àüpy óApãük kõg ok QgAkpK Roõzì
|)170, oB¿Ú ,276/3, úÒ|çHèA Yùð( ¥¶Gõ¹P©¯èA „Ié¯Æ¯ ò¹ì¶ óŸõ´¹øA¯ I
„ ð¸n©¯èA á
Ÿ p¹O¯–3
.QuA úGõO qA pO ó[email protected] òPyAkpG ûBñâqA Quk
. ÿõÛ¸P©¯èA ò´¶ì rª³Î´¯A rª¯¶Î |æ ô´ ï²|ç¹u¶|æA ò´ì¶ þéιA¯ ´Ùp´y¯|æ–4
|)371 ,oB¿Ú ,350/3,úÒ|çHèA Yùð(
. Qvýð AõÛO qA pOlñíWoA þOrÎ aýø ô ,ï|çuA qA pOpG þÖpy aýø
î¹é¯Î¹A ô´ ë„BÓP¶y¸Bè¶ BùP¶Ú¸ô´ ò¹Î´ Bøp¹g¶©õö´O³ |æ ô´ Õ¬Ap×¯è¶ BùP¯Ú¸ô´ ê¹Xª¶Ï´O³ |æ ô´ Bùè¯|Q
¶ Ú©¯õ´íŸè¸A Bù´P¶Ú¸õ´è¶ ¦¯ç¿
ª¯ èA ꄩ¾–5
)27úöìBð ,290, úÒ|çHèA Yùð( . à
´ ¶O|ç¿
´ è¶ Ð®H´O¯ ´àé¶í´Î´ ò¹ì¶ F¬þ¯y ꪯ޳|ª¯óA¯
146
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
oAlì ÿBKpG Ao ó@ QÚô ólýuo qA {ýK ÿoBßýG pÆBg úG ô oô@ ÿBW úG ó@ òýÏì QÚô ok Ao qBíð
õO ÿBøoBÞ ïBíO þèõHÚ oõdì úÞ óAlG ô qAlñýð pýgBCO úG {PÚô qA Ao ó@ oBÞ úG òPgAkpK pÆBg úG ô
. QuA qBíð
|)200 ,úHÏy òGA( ID¶B¿í´è¸A ŸóBíP¸Þ¶ ´ô BüAqª¯pèA þé¯Î´ ŸpH¹¿
ª¯ èA ô´ ꄴíÏ´è¸A FŸB׸g… ô´ ª³pH„è¸A¶ ¥ñ©¯X´è¸A q„õñ³Þ³ ò¹ì¶–6
ókpÞ óBùð ô Bø|QHý¿ì pG pH¾ ô ) àýð ( oBÞ ókõíð óBùñK ô ókpÞ þßýð ,QzùG ÿBø|Yñâ qA
. QuA) Bùð@ qA QüBßy ïlÎ ( Bø ÿoBPÖpâ
|)BXðBíø(. ûŸp´ß¸y³ ëŸ|ç´dè¸|ê¹Ó¯z¸ü´ è|ô´ ,ûŸ´p¹H¾
´ ïŸApd´è¸A I
„ ¶éÓ¸ü´ î¹è¯ ò¹ì´ Bý𸪳lèA þÖ¶ lŸ¶øArªèA–7
.koAlð qBG }pßy qA ë|çc ô ,lñßð úHéÒ }pH¾ pG ïApc úÞ QuA þvÞ Býðk ok løAq
ŸÑBHO©¶… BªìAC¯ ô´ û´p´g¶æ~A þv¶ñ¸ýŸÖ¯ ê„ì´|¯æA ëŸõƳ BìªCA¯ ,ÿõù´è¸A Ñ´BH©¶OA ô´ ê„ì´|C¯æA ë´õƳ :ò„¹ýñ¯¸SA îŸß³ý¹¯éδ þzg¸C¯A Bíð©¯A¶–8
|)203 Á ,õíø( . ª¶Üd´è¸A ò„δ lª³Ÿ¿ü´ úŸð©¯…Ö¯ ÿõù´è¸A
IHu ô[email protected] ÿqAo k BªìA . w×ð ÿAõø ÿôpýK ô ô[email protected] ÿqAo k :îupO|þì rý^ ôk qA Bíy pG BðBíø
.koAk qBG ܪc qA Ao|þì[email protected] ,w×ð ÿAõø qA ÿôpýK BìªA ô ,kõy [email protected] þyõìApÖ
|)224 Á ,õíø(. î´é¸d¶è¸A îŸß³v´×³ð¸AC¯ AôkŸõª¶Î´ ô´ ,ï²o„Bßí´è¸A þè¯A¶ BøôkŸõª¶Ú¯ ô´ ,ò„u¶Bdí´è¸BG„ î¹ß³Ú¯|çg¸AC¯ Aõé³è©¶m¯–9
.lýøk RkBÎ ÿoBGkpG úG Ao kõg ô lýðBzßG óBzüBø ÿoAõâorG úG ô lýñÞ Bø|þGõg ïAo Ao kõg Ý|çgA
Ÿú ¯è ŸúéèA ´e¯é¹¾¯CA ¶ú¶O´p¶[email protected] ´p¹ì¯CA ´e¯é¹¾¯CA ´ô „xB©ñèA ´ò¹ý´G ´ô Ÿú¯ñ¹ý´G Bì ŸúéèA ´e¯é¹¾¯CA ¶úéèA ´ò¹ý´G ´ô Ÿú¯ñ¹ý´G Bì ´e¯é¹¾¯CA ¹ò´ì–15
|)374 , úÒ|çHèA Yùð( ®ÌÖ¶Bc ú¶éèA ò´ì¶ ú¶¹ý¯éδ ó´BÞ Ì®Î¶Aô ú¶v¶×¸ð¯ ò¹ì¶ úŸè¯ ó´BÞ ò¹ì´ ´ô . ûŸBýð¸Ÿk p´ì¹AC¯
[email protected] oBÞ úÞ ó@ ô lüBíð|þì f|ç¾A Ao ïkpì ô ôA óBýì Alg ,lñÞ f|ç¾A Ao Alg ô kõg óBýì úÞ ó@
þËÎAô òPzüõg pG kõg qA Ao ôA úÞ ó@ ô . løk óBìBu Ao ôA ÿBýðk oBÞ Alg ,lñÞ Quok Ao kõg
. QuA þËÖBc ôA pG Ao Alg ,QuA
³¥í´Æ¶BÖ Q
¹ è¯BÚ
)67/20,þéìBÎ pc(. òª¯ùŸð¯ô¹p´ü´ |æô´ ë´BWª¶pèA ò´üpü´|©æC¯A òª¯ùŸè¯ ®pý¹¯g :F¬Bv¶©ñéè¶ ®pý¹¯g õ´øŸ Bì ¶Ø¾
¹ ô´ þ֖1
ô lññýHð Ao óBð@ óAkpì úÞ QuA ó@ ,óBð@ ÿApG rý^ òüpPùG :kõìpÖ óBðq ÿApG rý^ òüpPùGö ûoBGok
. lññýHð Ao óAkpì óBð@
147
™ü¬†¤…
¯ªê³Þ ,´lýϯªvèA ¯ªó¶… :þðŸp„H¸hŸü Ÿï|篪vèA ¶ú¹ý¯é´Î ŸêýDp„H„W Anø : ¶úéèA ŸëõŸu´o ´ëBÚ : ¥´í¶ÆBÖ ¹Q¯èBÚ –2
)270,þÖõÞ( . £OBÖô´ ´lϹG´ ´ô £OBýc´ £Ö B«ýª¶éδ I
ª¯ c´AC¯ ò¹´ì ,l¶ýÏvª¯èA ª¯Üc´ ,l¶ýÏvª¯èA
pHg òì úG úÞ QuA Ê êýDpHW òüA : kõìpÖ Alg ëõuo :QuA ûkõìpÖ úíÆBÖ RpÃc
þéÎ úÞ QuA þvÞ òýPuAo lýÏu ô lyBG AoAk Ao RkBÏu|þìBíO úÞ QuA þvÞ ”lýÏu“ :løk|þì
.lyBG úPyAk Quôk òì RõÖ qA wK ô RBýc ok Ao
¶ú¶P´d¶é¹¿´ì ´ê¯Ã¸Ö¯CA ¶ú¹ý¯è¶A ŸúéèA ¯È´H¹ø¯CA ¶ú¶O´kBH¶Î ´À¶èBg ¶úéèA þ¯è… ´l´Ï¹¾¯CA ¹ò´ì : ¥´í¶ÆBÖ ¹Q¯èBÚ –3
)184/68,þvéXì(
,lPup×G |æBG oBâkoôpK ÿõu úG Ao kõg ÀèBg RkBHÎ wÞpø :QuA ûkõìpÖ ¥íÆBÖ RpÃc
. lPupÖ|þì ôA ÿõu úG Ao kõg Qdé¿ì òüpOpG lðôAlg
.¥¶ñ©¯X´è¸A þÖ¶ à
´ P³Ï´ýy ô´ þª³éδ Bü à
´ ð©¯A¯ BìAC¯ :ïŸ|çvª¯èA ú¶ý¹é¯Î´ þ¬©éÏ´è¶ ú¶éèA ëŸõuŸo´ ë´BÚ : ¥³í´Æ¶BÖ Q
¹ è¯BÚ –4
)1 ,ÿpHÆ(
,þéÎ ÿA :kõìpÖ Ê þéÎ RpÃc úG ëõuo RpÃc :QuA û kõìpÖ úíÆBÖ RpÃc
.kõG lýøAõg QzùG ok QðBýÏýy ô õO BðBíø
Ø
® 驶h¯ìŸ þð©A¶ |æAC¯ :ëŸõÛ³ü´ ú¶ýÖ Ä
¯ H„Ú³ ¤n詯A ú¶Â
¶ p´ì´ £Ö ú¶éèA ëŸõuŸo´ £GAC¯ Q
Ÿ Ϲí¶u´ : ¥³íƶBÖ Q
¹ è¯BÚ –5
|æ ªþ¶é´Î ´Ð´ì Ÿó@¹p³Û¸èA ´ô „ó@¹p³Û¸èA ´Ð´ì ¬ªþ¶é´Î ¶l´ý„G ¯n¯g¯A ¯ªî³S . £P¹ý´G ´ê¹ø¯A £O´p¸P¶Î ´ô ¯ªê´W´ô¯ªr´Î þªG´o ´JBP¶Þ ¹î³ßýÖ
) 44ÿqôlñÚ(. Bíù¶ý¶Ö þðõ׳¶©éh¯³O Bì î¹ß³è³BC¯u¹BC¯Ö¯| ,¯Åõ¹d´è¸A ª¯þ¯éδ Akp„´ü þP©c´ ó„BÚp„P¯×¸´ü
kõíð Qéco Býðk qA úÞ ÿoBíýG ó@ o k Alg ëõuo ïolK :QuA û kõìpÖ úíÆBÖ RpÃc
úG Bíy òýG ok Ao îPýG êøA ô kõg RpPÎ ô ªêWôªrÎ oBâkoôpK JBPÞ òì lýyBG ûBâ @ :kõìpÖ
ó@pÚ ô QuA ó@pÚ BG þéÎ òüA :kõìpÖ úPÖpâ Ao Ê þéÎ Quk ûBãð@ . ïA úPyAnâ kõg þñýzðBW
o k ,lðõy koAô òì pG pSõÞ Åõc oBñÞ o k úÞ òüA BO . lðõy|þíð AlW pãülßü qA ,QuA þéÎ BG
. lükõíð êíÎ úðõã^ óBñüAö ûoBGok Apì }oB×u úÞ kpÞ îøAõg {upK Bíy qA BXð@
. Ÿú´c„oAõ´W ´ô Ÿû´p´¿´G ´ô Ÿú´Ï¹í´u ´ô Ÿú¯ðBv¶è ¹òŸ¿ƒ´ü ¹î¯è Am¶… ¬ïBý¶¿„G Ÿî¶DBª¿èA ŸÐ¯ñ¹¿´ü Bì :³ ¥´í¶ÆBÖ ¹Q¯èBÚ –6
)565/1,ÿoõð ÿqApýì(
{coAõW ô BÃÎA pãük ô îz^ ô }õâ ô óBG q úÞ ÿoAk ûqôo :QuA ûkõìpÖ Apøq RpÃc
148
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
? løAõg|þì ú^ òPÖpâ ûqôo qA ,koAk|þíð úãð Ao
. p„H¹ß¶èA ò„δ î¹ß³è¯ «Bùürñ¸O¯ ¦¯|窯¿èA ô ,á
¶ ¹pz¶©èA ò´ì¶ î¹ß³è¯ «ApýùǸO¯ ´óBíü|æA úŸéèA ê´Ï´X´Ö¯ –7
) 99,ZBXPc|æA,þupHÆ(
)þâkõè@( qA Bíy þÞ BK ô úürñO IWõì Ao qBíð ô ,ápy qA Bíy þÞ BK IWõì Ao óBíüA lðôAlg wK
. kAk oApÚ pHªßO
)155/65,þvéXì( . ¥¶ñ©¯X´è¸A ê„ø¹¯A o„Býg¶ ò¹ì¶ BñP³´Ïýy : ¥³´íƶBÖ Q
¹ è¯BÚ –8
. lñPvø QzùG êøA ÿBø òüpPùG qA Bì óBýÏýy :QuA ûkõìpÖ úíÆBÖ RpÃc
.A«lýùy¯ R
´ Bì l¬íª¯d´ìŸ ë„A~ I
ª cŸ þéδ R
´ Bì ò¹ì´ |æAC¯ ú¶éèA ëŸõuŸo´ ë´BÚ ,Qè¯BÚ F¶Ap¹ørª¯èA ¥¯í´Æ¶BÖ ò¹Î´ –9
) 286/1 ,¥XùG(
. QuA ûkpì lýùy kpýíG líªdì ë@ þPuôk pG úÞ pø ,lýyBG ûBâ @
) 300/1 ,óBíø( .¥¯ñ©¯X´è¸A ú¶H„¶cB¿è¶ I
„ WõüŸ ò„¶ìõö¹íŸè¸A ú¶¹Wô´ þÖ pŸz¸ŸHèA:Q
¹ è¯BÚ Bùñ¸Î´ ô´ –10
.kõy|þì IHu Ao QzùG ,{HcB¾ ÿApG òìõöì ûöpù^ ok þDôo ûkBzâ
: Ê þHP¯X¹Ÿíè¸A ïŸBì|æA ëBÚ
Ù
´ p„Ϲý´è¶|î¹ß³z¯D¶BÏì´ î¹ß³ñ¯ý¹G´ î´vª¯Ú¯ ô´ î¹ß³è³[email protected]
´ P¶Þ³ ,ÿl«uŸ î¹ß³Þ¶o„BPG„ w
´ ý¹è¯ ô´ B«TH´Î´ îß³Û¸é³h¸ü´ î¹è¯ ú´éèA| óª¯A¯ AõíŸé¯Î¹A¶–1
)234 ,úHÏy òGA( . úŸ´Hý¿üŸ ò¹é¯Ö¯ úŸ¸ñδ Ù
´ ´p¾
´ Bì ô úŸè¯ ´olª¯Ú¯ Bì óª¯A¯ ô´ úŸP¯è¯r„ñ¸ì´ I
¬© è³ ÿm ꪳ޳
,ûkõíñð Bøo kõg ëBc úG ô ,QuA ûlüpÖBýð ûkõùýG Ao Bíy lðôAlg úÞ lýðAlG ” Alg óBâlñG ÿA “
kõg }qoA ô olÚ ÿlñìkpg pø BO ûkpÞ QívÚ óBPñýG Ao Bíy ÿqôo ô ,úPyõð Ao óBOpíÎ Rlì
. luo|þíð ôA úG râpø ûly olªÛì ú`ð@ rW líù×G ô lðAlG Ao
)227 Á ,õíø( . w
„ ׸ñ©¯èA Ÿàé¸ì¶ ô´ ̶ý¹Ó¯è¸A îŸË¸Þ¯| :ë´BÚ ? Ÿîé¸d¶è¸A Bí´Ö¯ :Ê úŸè¯ ê´ýږ2
ôpÖ qA RoBHÎ ÿoBGkpG :lðkõìpÖ ? ú^ þñÏü ÿoBGkpGŸ úÞ ly ûlýupK Ê òvc ïBìA RpÃc qA
. QuA òPyAk kõg oBýPgA ô îzg ókpG
ô´|¥¶Ï´ýñ¿
ª¯ èA lŸùª³Ï´O¯ ô´ ,Ø
¶ ñ¯ß¯èA òŸýèô´ ,w
„ ׸ñ©¯èA qŸArÎA¶ ô´ ,ò„ülªèA ̳׸c¶ :Ê ë´BÚ ¦³ôª¯pŸíŸè¸A Bí´Ö¯ :Ê úŸè¯ ê´ýÚ –3
)BXðBíø( . x
„ B©ñèA þè¯A¶ I
Ÿ ª³Hd´P©¯èA ´ô ,݄õÛ³dŸè¸A FŸAk¯A
149
™ü¬†¤…
QuApc qA QuA RoBHÎ ÿkpíðAõW :lðkõìpÖ ? ú^ þñÏü ÿkpíðAõW úÞ ly ûlýupK Ê ïBìA qA
ÝõÛc QgAkpK ô ,{üõg kpßéíÎ þuopG ô ókõíð koõgpG “ {ìpð BG ô ,w×ð RªrÎ ô òük
” ïkpì BG ókõíð þPuôk ô
´ò¶ì ´qBÖ ¹ò´ì ´qBÖ ÿõ¸Û¯©PèBG„ . ¬ê´í´Î|¶ªê³Þ ŸÙ´p¯y ´ô ¬¥´í¸ß¶c ©„ê³Þ Ÿx¸CA´o ´ô ¥´G¹õ¯O ¶ªê³Þ ŸJBG ÿõ¸Û¯©PèA´ô Ê ´ëBږ4
)234 ,õíø( . ò´ýÛ©¯PíŸè¸A
,Qíßc pø ”úPyopu“ ô ” Alg ÿõu úG “ QzâqBG o„k´ ÿoBÞrýøpK :QuA ûkõìpÖ Ê þHPXì ïBìA
. QuA ûkõG AõÛO úéýuô úG lýuo þGBýìBÞ úG óAoBÞrýøpK qA wÞ pø ô ,QuA oBÞ pø QÖApy ô
)236 Á ,õíø(.|øl¶¸yoŸ þèA¶ AôlŸøŸ ©|æA¶ ®ïõ¹Ú¯ o´ô´Bz¯O Bì :Ê þHP¯X¹Ÿíè¸A ïŸBìA¶ ë´Bږ5
. QÖBü ûAo êìBßO ô þÚ©pO úG úÞ òüA pãì kpßð Roõzì|þìõÚ aýø Ê þHPXì ïBìA
ò¹Î´ ê´E´v¹ü´ þP©c´ l¬H¹Î´ Bìl´Ú¯ qŸô„BXüŸ úŸð©¯A¶ ”ó´õè³õEŸv¹ì´ î¹ùŸð©¯A¶ î¹øŸõ׳ڶô´ “ ú¶è¶õ¹Ú¯ p„ýv×O¯ þÖ|ë´BÚ úŸð©¯A¶ :Ê ë´Bږ6
Bñ©„HŸc ¹ò´Î ´ô ,Ÿú¯Û¯×¸ð¯A BíýÖ ´ô ,Ÿú´Ï´í´W|´ò¹ü¯A ¹ò¶ì ¶ú¶èBì ¹ò´Î ´ô ,ŸûBñ¸Ö¯A BíýÖ ¶û„p¹íŸÎ ´ô Ÿû|çGCA BíýÖ ¶ú„GBH¯y|¹ò´Î :¬Ð´G¹o¯A
)13-12/44,þvéXì(. Q
¶ ¹ýH´è¸A „êøA¯
QìBýÚ qôo “ ÜýÛdO úG :lðA|ûkõìpÖ ” óõè³õEŸv¹ì´ î¹ùŸð©¯A¶ î¹øŸõ׳ڶô´ “ ú×üpy úü@ pýv×O ok :)Ñ(òvc ïBìA
{upK ô þDõWqBG koõì rý^ oBù^ úG QHvð úÞ òüA pãì koAk|þíð pG ïlÚ qA ïlÚ ÿA|ûlñG aýø ”
:kpýâ|þì oApÚ
. ûkõíð Ùp¿ì þøAo ú^ ok úÞ }A þðAõW qA–
. úPÖpâoBÞ úG Ao ó@ ÿoBÞ ú^ ok úÞ }píÎ qA ô –
. ûkõíð Ùp¿ì þøAo ú^ ok ô ÐíW úðõã^ úÞ {OôpS qA ô –
. pHìBýK óAlðBg ô QýG êøA Bì þPuôk qA ô –
.)62 /4 ,¦BýdèA( . A«lÒ¯ R
Ÿ õíŸO¯ à
´ ð©¯B¯Þ¯|´àO¶p´¶gBCè¶ ê¹´íιA ô´ ,«AlG´¯A {
Ÿ ýÏO¯|à
´ ð©¯B¯Þ¯ á
´ Býð¸lŸè¶ ê¹´íÎA¶–7
[email protected] ÿApG óBñ^ ô , ÿA|ûlðq úzýíø Büõâ úÞ òÞ }|çO QüBýðk ÿApG óBñ^ :Ê òvc ïBìA
. luo|þì ApÖ Qâpì AkpÖ þDõâ úÞ òÞ }|çO
î´è¶|ú¶éèA ë„õuŸo´ ò´G¹Bü´ :úŸè¯ ê´ýÛÖ¯ ú¶G„BýS¶ k´õ´WA¯ w
´ H„è¯ |¦¶|ç¿
ª¯ èA þè¯A¶ ï´BÚ AmA¶ Ê þ¬©éδ òŸG¹A òŸv´d´è¸A|ó´BÞ :ë´Bږ8
Aô³n³g “ Ÿëõ³Û´ü ´õŸø ´ô þªG´p¶è Ÿê¯ªí´X¯O¯B¯Ö ´ëBí´X¸èA ³ªI¶dŸü ô Ÿêýí´W ´úéèA ¯ªó¶A Ê ´ëBÛ¯Ö !? ´à„GBý¶S ´k´õ¹W¯A Ÿw´H¸é¯O
150
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
.)66 Á ,5óBíø( . þGBý¶S ´kõ´¹WA¯ w
´ ´H踯A ó¹A¯ I
ª³ c¶B³Ö¯ ”l¬X„¹vì´ ê„©Þ³ ´lñ¸Î¶ î¹³ßP¯ñ¯üq
,lðlýyõK|þì Ao xBHè òüpOBHüq lñPyAk|þì BKpG Ao qBíð úÞ þðBìq Ê òvc ïBìA :lüõâ|þì ÿôAo
RpÃc ? þyõK|þì xBHè úðõâòüA qBíð ïBãñø úG Ap^ Alg ëõuo pvK ÿA ,ly ÅpÎ RpÃc úG
ïoBâkoôpK ÿApG Ao kõg wK . koAk|þì Quôk Ao þDBHüq ô QuA BHüq Alg ÜýÛdO úG :lðkõìpÖ
lýyõLG Ao kõg ÿBHüq xBHè lWBvì ok oõÃc ô qBíð ïBãñø úG “ :lüBìpÖ|þì ú`ðBñ^ . îü[email protected]|þì
. îyõLG Ao îuBHè òüpPùG úÞ ïoAk Quôk wK ”.
ò„ülªèA á
Ÿ |çø´ ú¶G„ pŸH߶è¸A¯ .lŸv´d´è¸A¯ ,Á
Ÿ p¹d¶è¸A ,pŸH¹ß¶è¸A¯ :V
¬ |çS¯ þÖ x
„ Bñ©èA á
Ÿ |çø´: Ê þHP¯X¹íŸè¸A ïŸBìA¶ ë´Bږ9
êŸýGBÚ ê´P¯Ú¯ ú¶G„ ô´ F¶õvª³èA lŸD¶Ao lŸv´d´èA¯ . ¥¶ñ©¯X´è¸A|ò´ì¶ ïŸk´@ Z´p„g¸A³ ú¶G„ ô´ w
„ ׸ñ¯èA ôª³lŸÎ´ Á
Ÿ p¹d¶è¸A¯ . w
Ÿ ýéG¹A¶ ò´Ï¶è³ ú¶G„ ô´
)113 ,Uülc êù^ ïõ¿Ïì pø qA( . ´êýGBø
þüBíð åorG–:QuA rý^ úu ok ïkpì ÿkõGBð :Ê òvc ïBìA
. oBývG þøAõg óôrÖA–
. ókõG àyo ô lvc–
Alg ûBâok ûlðAo óõÏéì óBÇýy ó@ úÇuAô úG ô kkpâ|þì kõGBð òük ó@ úéýuô úG úÞ þDBíð åorG ô
úG ô QuA ÿlG úíø úPyopu úÞ àyo ô ,ly ZoBg QzùG qA ï[email protected] ó@ pÆBg úG úÞ Ápc ô ly
. QzÞ Ao êýGBø êýGBÚ ó@ úÇuAô
)114,óBíø( .úŸìª³A³ ô´ p¬ý¹¯g ꄩ޳õG¹A¯ ´p߳ׯP©¯èA óª¯B¶Ö¯ ,„p߳ׯP©¯èA ¥¶ìAk¶A ô´ ú¶éèA ÿõ´Û¸P¯G„ î¹³ßý¾ôA³–10
úzülðA ô p©ß×O Apüq îñÞ|þì }oB×u úzülðAô pß×O úìAkA ô Alg qA xpO ô ÿoBârýøpK úG Ao Bíy
. QuA Bø þGõg úíø úíz^pu
:Ê òývdèA ú©éèAlHδ õŸGA ë´BÚ
kª¯pŸñ¯è¶|ò¹ß¶è ô´ ï²BÇdŸè¸A ë„õÃ
³ Ö³ ò¹ì¶ B«uBíP¯è¸A¶ |æô´ ó¬BÇéuŸ þÖ B«vÖ³BñO¯ Bñ©ì¶ ó´BÞ Bì ò¹ß³ü´ î¹è¯ úŸð©¯A¯ îŸé¯Ï¹O¯|à
´ ð©¯A¶ ùŸé©èA¯–1
)172 Á , úHÏy òGA( . à
´ ¶ñük ò¹ì¶ î´è¶BÏí´è¸A
:lðkõìpÖ Ê òývc ïBìA
þðBÖ ÑBPì qA ÿrý^ òPuAõg Bü RolÚ ok úÛGBvì ÿApG kõG ûkBPÖA ÝB×O©A ú`ð@ úÞ þðAk|þì õO BüAlg
151
™ü¬†¤…
Quk õO ÿBøpùy ok ô îýðAkpâqBG Ao Qñük ÿBø|úðBzð úÞ kõG QùW óAlG úßéG . kõHð óBùW òüA
óBüpW úG ûoBG ôk õO òük áôpPì ïBßcA ô lðõy òíüA RA ûlülíPu óBâlñG BO îýðq RBc|ç¾A úG
. lPÖA
)33,xôôBÆ òGA( . ¦¶BPׯè¸A ¶lýW þé䦶´k|çÛ¯èA È©¯h¯ì´ ï´´[email protected] l¶è¸Ÿô þéδ R
Ÿ õ¹´íè¸A È©¯g³–2
ïq|çì åpì þñÏü( lyBG|þì óAõW pPgk ókpâ pG lñG ókpâ óõ`íø ï[email protected] óAlðqpÖ ókpâ ok åpì
) kõy|þíð AlW ôA qA ô QuA óBvðA
.ó´õð³Büªlª¯èA ¯ êªÚ¯| F¶|çH´¯èBG„ AmB¶Ö¯ î¹ùŸz³ü¶BÏì´ R
¹ oª¯k´Bì úŸð¯õƳõŸdü´ î¹ù¶P¶ñ¯v¶è¸B¯G„ Ü®Ï¶è¯ òŸülªèA ô´ Býð¸lª³èA lŸýHδ x
Ÿ Bñ©èA¯–3
)383/44,þvéXì(
. lñÞ|þì QÞpc Bùð@ QzýÏì ÜHÆ óBG q . QuA Bùð@ óBG q úÛéÛè òük ô lñPvø Býðk ûlñG ïkpì
.)lñðBì|þíð BW pG BK Bø|çG ô {üBì[email protected] ok þñÏü( lñíÞ òüªlPì kApÖA lü@ {ýK Bùð@ ÿApG |çG úÞ þðBìq
)4/73,õíø(. ²ï|çvª¯èBG„ ê´h¶G´ ò¹ì´ x
„ B©ñèA êŸh¯G¹A¯ ô´ F¶BΪ³lèA ò„δ r´X´Î´ ò¹ì´ „xBñ©èA rŸX´Î¹@¯–
ï|çu qA úÞ QuA þvÞ ïkpì òüpO êýhG ô lyBG óAõOBð {üBýð qA úÞ QuA þvÞ ïkpì òüpO|óAõOBð
. kqoô êhG ókõíð
¦¶k´BHζ òδ ú¶O¶k´BH϶G„ Aõñ³Ó¸P¯u¹A¶ ûŸôlŸH´Î´ AmB¶Ö¯ ûŸôlH´Î´ . ûŸõÖ³p´Î´ AmB¶Ö¯ ûŸõÖ³p„Ϲý´è¶ |©æA¶ k´BH϶è¸A Ü´é¯g¯ Bì þèBÏO¯ ú´éèA óª¯A¶–5
.)312/5,õíø( .k¶BH϶è¸A
ûBãð@ ô lñPupLG Ao ôA lñPgBñy óõ^ ô lñuBñzG Ao ôA úÞ ó@ ÿApG pãì lüpÖBýð Ao Bø óBvðA lðôAlg
. lðõy qBýð þG óBâlñG þâlñG qA ôA RkBHÎ BG lðkpÞ RkBHÎ Ao ÿô úÞ
Ÿlüo³A ¤ªl´W ¶¥¯ªì³A £Ö ²f|ç¹¾¶¹|æA „I¯é¯Ç¶è ŸQ¹W´p¯g Bí¯©ð¶A ´ô . «Bí¶èBÊ |æ´ô «Al¶v¸×Ÿì ¯|æ´ô «Ap¯y¯A|¹ZŸp¸g¯A ¹î¯è þ©ð¶A –6
.Ê I
¬ è¶BÆ þGA¯ ò„G¹A þª²éδ £GA¯ ô´ ¤lªW´ ¦¶´pývG„ ´pýuA¯ ô´ „p߯ñ¸Ÿíè¸A ò„δ þùð¸¯A ô´ ¶ÙôpϹí´è¸BG„ ´pìŸA ó¹A¯
.)329/44,õíø(
úÞ îPuBg BK úG òüA ÿApG BùñO úßéG ïkpßð ïBýÚ ÿpãíPu ô ÿoBßøBHO ô pªHßO ,oôpÒ ÿôo qA òì
ïolK ô lªW }ôo ô îñÞpßñì qA þùð ô ÙôpÏì úG pìA îøAõg|þì .îøk óBìBu Ao ïlªW QìªA ÑBÂôA
. ïpýâ {ýK ok Ao
´ô ,¶lýH´ÏèA ³¦´kBH¶Î ´à¸é¶P¯Ö«¥´H¹ø´o ´úéèA AôŸl´H´Î «Bì¹õ¯Ú ¯ªó¶A ´ô „oBªX³©PèA ³¦´kBH¶Î ´à¸é¶P¯Ö «ú´H¸Ò´o ´úéèA AôŸl´H´Î «Bì¹õ¯Ú ¯ªó¶A–7
152
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
)223,úHÏy òGA( . ¦¶k´BH϶è¸A êŸÃ
¯ Ö¸¯A £´¶ø ô´ o„Apc¹B¯è¸A ¦³´kBHζ à
´ é¸P¶Ö¯ «Ap߸y³ ú´éèA AôlŸ´Hδ B«ì¹õÚ¯ óª¯A¶
óBðBâoqBG þâlñG òüA úÞ lñüBíð|þì þâlñG|” QzùG úG “ QHÒo ÿôo qA Ao Alg þøôpâ ÜýÛdO úG
QuA óBâkpG þâlñG ,þâlñG òüA úÞ lñüBíð|þì þâlñG ” jqôk “ xpO qA Ao Alg þøôpâô . QuA
òüpPùG úÞ QuA óBâ[email protected] RkBHÎ òüA ô lññÞ|þì þâlñG ôA þãPvüBy Uýc qA Ao Alg þøôpâ ô .
. QuA þâlñG
)BXðBíø( . ꪯ´W ô´ ª¯rδ|´úéèA| ©¯|æA¶|A«p¾
¶ Bð à
´ ý¹¯éδ lŸX„´ü|æ ò¹ì´ î´¸é詳A ô´ á
´ BüªA¶–8
.koAlð ÿoôBü Alg rW úÞ þvÞ úG ókpÞ îPu qA lýupPG ô lýyBG onc pG
î¹ø¶o„õWŸA³ ò¹ì¶ À
´ Û³ñ¸ü´ ó¹A¯ pýÒ¯ ò¹ì¶ ú¶í´ýÛ¶è¸A ï²õ¹ü´ þèA¶ BùG„ ê´í¶Î´ ò¹ì´ pŸW¹A¯ ô´ BøpŸW¹A¯ úŸé¯Ö¯ ¥«ñ¯v´c´¥«ñ©¯uŸ òª¯u´| ò¹ì´–9
)BXðBíø( . B«E¹ý¯y
QìBýÚ qôo BO ûlññÞ êíÎ ÿApG ô ôA ÿApG {yAkBK koô@ kõWô úG Ao þüõßýð }ôo ô Qñu wÞpø
.kõy úPuBÞ ÿrý^ ûlññÞ êíÎ JAõS qA úÞ ó@ óôlG QuBWpGBK
î²Ï´ñ©¯èA ô´ ¥¬Ï´u¶Aõè¸A ó„BñX„è¸A F¶Ap´Ã
©¯ èA ô´ x
„ õö¹HŸèA ò„δ î¹ß³G„ pŸHŸÏ¹O¯ ¦®p´Ç¯ñ¸Ú¯|©æ… R
Ÿ õ¹í´è¸A Bí´Ö¯ ï²Ap߶è¸A þñ¶G´ Bü A«pH¹¾
´ –10
.)190 ,òývdèA ¥Ò|çG( ¥¶´íD¶AlªèA
åpì úÞ lüqoô þüBHýßy ô pH¾ ,óBâkAq åorG ÿA :kõìpÖ AoõyBÎ qôo ok kõg ûlñìqo JBd¾A úG
ÿBø|QíÏð ô oôBñùK QzùG úG û kAk oõHÎ Yðo ô þPhu qA Ao Bíy úÞ Qvýð ê³K àü rW ÿrý^
.lðBuo|þì ó@ þãzýíø
Ê ´òülG„BÏè¸A òüq´ ïBìBè¸A ë´BÚ
þé¯Î´ AC¯p´P¯W¹A¶p„ýÓ¿
ª¯ èA þÖ¶ J
´ n¯Þ¯ Am¯A¶ ê´WŸpª¯èA|óª¯B¶Ö¯ ,ë¬r¹ø´ ô l¬©W„ ꄩ޳ þÖ p´ýH߯è¸Aô´ úŸñ¸ì¶ p´ýÓ¿
ª¯ èA J
´ n¸ß¶è¸A AõÛ³O©¯A¶–1
.)278,úHÏy òGA( „pýH߯è¸A
,þgõy Bü lyBG ÿlªW ,åorG Bü lyBG à^õÞ lürýøpLG Õôok qA :lðkõìpÖ Ê òülGBÏèA òüq ïBìA
.kõy|þì oõvW îø åorG Õôok pG lüõãG à^õÞ Õ²ôok úÞ ûBãð@ kpì úÞ þPuok úG
|)BXðBíø(. Býð¸lª³èA ¶úý¹¯éδ Q
¹ ð¯Bø úŸvŸ×¸ð¯ ú¶¹ýé¯Î´ Q
¹ ´ìpŸÞ¯ ò¹ì´ :Ê ò´ülG„BÏè¸A òŸüq´ ŸïBì|æA ë´Bږ2
.QyAnâ løAõg BK püq Ao Býðk lyBG úPyAk ÿlñéG fôo wÞ pø :lðkõìpÖ Ê òülGBÏèA òüq ïBìA
153
™ü¬†¤…
òŸv¹cŸ ô´ ûŸpŸH¹¾
´ ô úŸíŸé¸c¶ ô´ ú¶D¶Ap¹ì¶ ¥é©¯Ú¶ ô´ ú¶ýñ¶Ï¹ü´ |æ BíýÖ ï´|ç߯è¸A úŸÞ³p¹O¯ î²é¶v¹íŸè¸A ò„ük ë´BíÞ¯ ô´ ¥¯Ö¯p„Ϲí´è¸A óª¯A¶–3
.|) 279 ,õíø( ú¶Û¶¸ég³
þDõhyõg ô pH¾ ô îéc ô ,ókpÞ ëlW îÞô ûlüBÖ þG ï|çÞ á
¶ pO ,óBíévì QðBük ëBíÞô QÖpÏì
. QuôA
¶ú´G¹õ¯©PèB„G ´o´kBG „oB©ñèA|´ò¶ì ´Ü¯×y¯CA ¹ò´ì ´ô ¶RAõ´ù¯©zèA|„ò´Î |ç´u ´ô ¶|RAp¹ý¯h¸èA þ¯èA´ Ñ´oBu ¶¥¯©ñ´X¸èA þè¶A¯ ÝBP¸yA ò´ì–4
|)281,õíø( ïo„Bdí´è¸A ò„δ дW´Ao ô´ ú¶G„õð³³m ò¹ì¶ ¶úéèA þ诅
lupO jqôk qA úÞpø ,lñürâ ÿoôk RAõùy qA ô lGBPy RBñvc úG QuA QzùG ÝBPzì úÞ pø
.kkpâpG Bø|ïApc qA ô kpýâ þzýK Alg ûBâok úG {ðBøBñâqA úGõO ÿApG
|)254 ,õíø( . Bù驶޳ o„õìŸ|C³æA ÿ„l´´ü ò´ý¹G´ ¥³P¯Î´BÆ|ŸúéèA I
´ W´ô¹AC¯ ¹òì´ ¥¶Î´BÆ ô úŸP¯Î´BÆô´ ú¶éèA´pì¹C¯A Aõ쟪²lږ5
.lüoAlG ïlªÛìrý^ úíø pG ûkpÞ IWAô Alg Ao úÞ pø QÎBÆ ô Alg QÎBÆ
|) ,204 ,õíø( .ê„۸ϴè¸A þÖ¶¦k´Býq„|F¶Bíé¯ÏŸè¸A Ÿ[email protected] ô´ f²|窯¿èA þ诅¶¥®ý´¶ÎAk ò´ýdè¶Bª¿èA w
Ÿ è¶BXì–6
o k þðôrÖ óAlñízðAk [email protected] ô QuA þãPvüBy ÿõu úG ûlññÞ RõÎk óBãPvüBy ÿBø|wéXì
. QuA kpg¶
)127/73 þvéXì(.|F¶BÛ´Hè¸A ´oAk á
´ ´pO¯ ô´ F¶Bñׯè¸A „oAlè¶ ê´í¶Î´|ò¹´íè¶ „IX´Ï´è¸A ꪯ޳ B«HX´Î–7
! þðAkôBW ÿApu lñÞ|þì ápO ô þðBÖ ÿBýðk ÿApG lñÞ|þì oBÞ úÞ þvÞ qA ! BP×ãy
)160/78 õíø(. à
´ ñ¸¶ì ú¶G„p¹Û³è¶ úŸñ¸ì¶ „þd¹P¯¹uAô´ à
´ ý¹¯éδ|ú¶O¶o´¹lÛ³è¶ þèBϯO ú´éèA Ø
¶ g¯–8
úPyAk Býc ô ïpy ôA qA ,õO úG }A þßükrð pÆBg úG ô ,xpPG õO pG {OolÚ pÆBhG ëBÏPì ÿAlg qA
.}BG
)161/78õíø( FŸBÖõ´è¸A Bù¶íý¶OAõ¯g pŸ¹ýg¯ ´ô ,ݟl¹¿
ª¶ èA „oõìŸBC³è¸A ²eýO¶B×ì´ Ÿpý¹g¯–9
. QuA ÿoAkBÖô ó@ þðBüBK pùìŸ òüpPùG ô ,þDõãPuAo ,BøoBÞ {üBzâ lýéÞ òüpPùG
´ô ,„xBñ©èA ŸÙB¿ð¸…¶ ´ô ,вuª³õ´P©¯èA o„l¹¯Ú|¹þéδ Пuª³´õP©¯èA ´ô ,„oBPÚ¸¶…èA o„l¹¯Ú þéδ ŸÝB×ð¸¶|æA ò„ì¶õö¹Ÿí¸èA ¶|ÝçgAC¯ ò¹¶ì–10
)241/2,þñýéÞ( .î¹ù¶ý¹é¯Î´ ²ï|çvª¯èBG„ î¹øŸBªüAC¶ ûŸôöŸAlP¶G¹…¶
ókAk ÙB¿ðA ô ,úÏuõO olÚ úG {zhG ok úÏuõO ô ,þPulãñO olÚ úG ÝB×ðA ,òìöõì Ý|çgA qA
. QuA ïkpì pG ï|çu òPÖpâ þzýK ô ,ïkpì úG
154
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
)Ñ(pŸÚBHèA ëBÚ
²ÑBí¶P¹u¶|æA ´ò¹vŸc ¹î¯©é´Ï¯O ô ´ëõ³Û¯O ¹ó¯CA þé´Î ´à¸ñ¶ì|ŸÁ´p¹c¯CA ´Ð´í¹v¯O ¹óCA þé´Î ¹ò³ß¯Ö ²î¶èBÏèA þ¯è… ´Q¹v¯é´W A¯m¶… “-1
.)222/1 ,þvéXì( ” ë„õ¹Û¯èA ò´v¹cŸ îŸé©¯Ï¯PO¯ BíÞ¯
óõ`íø Ao ólýñy Jõg ô ,òP×â BO }BG pO|Àüpc ólýñy pG þñýzð|þì þíèBÎ krð úÞ|þìBãñø
.pýâ ApÖ òP×â Jõg
¶¥´¯ðBì¯C|æA ¶FAk¯A ´ô ²Ð³ƒƒ©z¯h¯©PèA ´ô ²Ð³ÂAõP¯©èB„G ©|æ¶A|´óõ³Ö´p¹ÏŸü Aõ³ðBÞ Bì ´ô ,Ÿú´ÎBƯA ´ô ´úéèA ´þÛ¯©OA „ò´ì|©æ¶A Bñ³P´Ïýy Bì“-2
´ô|¶¥¯ñ¯ß¹v´í¸èA ÿ„ô¯m ´ô ¶FAp¯Û³×¸èA ´ò¶ì „óApý„X¸èA|¶l³ªù´Ï¯O ´ô „ò¹ü´l¶èAõ¸èB„G|¶ªp„H¸èA ´ô ¶¦|篪¿èA ´ô ²ï¹õ¯ª¿èA ´ô ¶úéèA „p¸Þ¶m ¶¦p¸T¯Þ ´ô
.|)295 ,úHÏy òGA( ”... ò´ýìo„BÓè¸A
QgBñy óAõPð Ao úÏýy ,lñÞ ÿôpýK Ao ôA ô koAk Alg þðBìpÖBð qA ÿAôpK úÞ þvÞrW Qvýð Bì úÏýy(
þâlýuo ,okBì ô olK úG þßýð ,qBíð ,ûqôo ,Alg kBü ÿoBývG ,QðBìA ÿAkA ,þâkBPÖA ,þñOôpÖ BG rW
)... óAoBßølG ô lñíPvì ô lñìqBýð óBãüBvíø úG
ú¶ý¹è¯… J
Ÿ pª¯Û¯P¯üŸ |æ ô´ ꪯW´ô´rª¯Î´ ú¶éèA ò´ý¹G´ ô Bññ¯ý¹G´ ¥¯G´ApÚ¯ |æ úŸð©¯AC î¹ùŸí¹é¶Î¹AC¯ ô ï´|çvªèA þñ©¶Î´ þPÏ´ýy ¸Ô驯G´ pŸG„BWBü “-3
|” BñHª³cŸ úŸÏ¹×¯ñ¸´ü î¹è¯ ú´éèA þ¿
´ δ ò¹ì´ ´ô ,Bñýª³è¶ ô´ õ´ùŸÖ¯ BñHª¯c´A¯ ô´ ú´éèA Ñ´BÆC¯A ò¹ì´ pŸG„BW Bü ,úŸè¯ ¥¶Î´BÇèBG„ ©|æA¶
)183/78 ,þvéXì(
ÿlðôBzüõg êªWôrªÎ ÿAlg ô Bì óBýì úÞ òÞ ï|çÎA óBð@ úG ô óBupG îðBýÏýy úG Ao îì|çu pGBW ÿA
Ao Bì ô kpG óBìpÖ Ao Alg úÞ pø ,pGBW . lGBýð JªpÛO ôA úG þâlñG ô QÎBÆ BG rW þvÞ ô ,Qvýð
.koAlð ÿkõu {èBc úG Bì QHªdì lñÞ Alg þðBìpÖBð úÞ pø ô QuBì Quôk koAlG Quôk
” B«Eý¹y¯ î¹ø¶o„õWA³ ò¹¶ì à
´ E¶èôA³ À
Ÿ Û³¸ñü´ |æ ô´ ,úG„ ê´í¶Î´ ò¹´ì p„W¹C¯A êŸT¸¶ì úŸ¯éÖ¯ ÿ«lŸø J
´ BG î´©¯éδ ò¹ì´“-4
)35 ,1 ,þñýéÞ(
rýð ôA ÿApG lññÞ êíÎ ó@ úG úÞ þðBvÞ krì ,kõy óõíñøo QüAlø qA þGBG úG Ao óApãük wÞ pø
|.)kõy|þíð îÞ óBð@ krì qA ÿrý^ úÞ þèBc ok ,Qvø
´ê¶ù´W Am¶A ´î³é¹d¯O ´ô ,´à´ÏǯÚ|¹ò´ì ´ê¶¿¯O ´ô ´à´í¯é¯Ê|¹ò¯ªí´Î ´õ³×¹Ï¯O ¹ó¯A ! ¶¦´p¶g~æA ´ô Bý¸ð³ªlèA ²ï„oBß´ì|¹ò¶ì ú¯S|ç¯S “-5
)293 ,úHÏy òGA( ” à
´ ¹ý¯éδ
ûlüpG õO qA úÞ ó@ BG òPuõýK . ûkpÞ îPu õO úG úÞ þvÞqA Qynâ :lñ[email protected] ô Býðk ïoBßì qA rý^ úu
155
™ü¬†¤…
.QuA ûkpÞ þðAkBð õO úG QHvð úÞ þvÞ ûoBGok ÿoBGkpG ô
¶ k B ñ Ÿ ü ¹ î ¯ è ´ ô ¶ ¥ ´ ü | æ ´ õ ¸ è A ´ ô © ² Y ´ d è A ´ ô ² ï ¹ õ ¯ ª ¿ è A ´ ô ¶ ¦ B Þ ¯ ª r è A ´ ô ¶ ¦ | ç ¯ ª ¿ è A þ ¯ é ´Î ! ¬ w í ¯ g þ ¯ é ´ Î Ÿ ï | ç ¹ u ¶ | æ A ´ þ ¶ ñ Ÿ G : ´ ë B Ú – 6
)18/2,þñýéÞ;13/1,þéìBÎ pc( . ¥¶´ü|æõ´è¸BG„ ´¤k¶õð³ A ¯Bí´Þ F¬þz¯G
,|Yªc ,ûqôo ,RBÞq ,qBíð :qA lñOoBHÎ úÞ QuA ûly oAõPuA úüBK YñK pG ï|çuA :kõìpÖ Ê pÚBG ïBìA
. Qvýð Qü|æô ûqAlðA|úG ïAlÞ aýø QªýíªøA ô þPupKpu ô Qü|æô
”¥¶z¯ýÏí´è¸A pŸülÛ¸O¯ ô´ ú¶H´D¶B©ñèA þ¯éδ ŸpH¹ª¿èA ô´ ò„ü¶©lèA þÖ¶ úŸÛ³×¯P©¯è¯A ë„Bí߯è¸A ꪳ޳ ëŸBí¯ß踯A“-7
)301 Á ,úHÏy òGA(
þâlðq ok ÿpýâ ûqAlðA ô ÿôo úðBýì ô ÿoAõâBð pG pH¾ ô QuA òük ok îùÖ ,ëBíÞ ïBíO ô ëBíÞ
. QuA
þé´Î ¹p„H¹¿´ü ¹î¯è ´p´X¯Â ¹ò´ì ´ô «B©Û´c ¶ªk´öõŸü|¹î¯è ´ê´v¯Þ ¹ò´ìp¯y ©„ê³Þ ŸfBP¸×¶ì BíŸù¯©ð¶B¯Ö ´p´X¯©ÃèA ´ô ´ê´v¯ß¸èA ´ô ´áBªü¶A“-8
.)295,õíø( |” . ܬ©c´
úÞ pø ô kqAkpLð þ©Ûc lñÞ þéHñO úÞ pø QuA ÿlG pø lýéÞ ôk òüA úÞ rýøpLG þèlãñO ô þéHñO qA
.kõHð BHýßy ܪc pG kõy ëlãñO
.)311 ,õíø( ” ²ï|çvª¯èA F´BzÖ¸A¶ I
ª³ d¶Ÿü ú´éèA óA¶ “-9
. Ao ï|çu ókpÞ oBß[email protected] koAk|þì Quôk lðôAlg þPuApG
¹ô¯A ´óBÞA«ªp´G Bù¹ý¯é´Î ¹î³ß¯ñ´í¯P¹DA „ò´ì þè¶A ¶¥¯ðBì¯|æA ¶FAk¯A ´ô ¶Uül´d¸èA „ݹl¶¾ ´ô ¶kBù¶P¹W¶|æA ´ô ²Ñ´o´õ¸èB„G|¹î³ß¹ý¯éΓ-10
.)308 ,õíø( |” A«pW„BÖ
õßýð {HcB¾ úG QðBìA ólðAkpâqBG ô þüõãPuAo ô }|çO ô {yõÞ ô þðBuo ÿoBü kBG Bíy pG
. oBßùHO Bü lyBG oBÞ
Ê ÝkBª¿èA ë´BÚ
:B«Xí´ø´ Aõð³BÞ à
´ è¶m AõìŸl¶ÎŸ|ó¹B¶Ö¯ î¹ù¶O¶ p´g¶@|ô´| î¹øŸ Býð¸kŸ p„ì¹A¯ þÖ ú¶ý¹è¯A¶ џr´×¸ü´ ¥¬S¯|çS¯|ò¹Î´ l¬é¯G´ ꪶ޳ êŸø¹A¯ þñÓ¸Pv¹ü´ |æ-1
.)321,õíø( ¥®Û¯S¶®pý¿G´ ®IýHƯ ô´ Ñ®BÇìŸ p®ª¶ýg¯|®pýìA¯ ô´ ®Ño´ô´ î®è¶BÎ úŸýÛÖ¯
qBýð þG lðpG|þì ûBñK óAlG ó[email protected] ô Býðk ÿApG úÞ rý^ úu qA Bøpùy ïBíO ïkpì :Ê ÝkB¾ ïBìA
. lðkpg þG ô }BG ôA kApÖA lñyBHð AoAk Ao Bùð@ pâA úÞ lñPvýð
156
(Ñ) ïõ¿Ïì û¬°†ùŸ þð†â~ð²
.kBíPÎA êGBÚ ô BðAk àyrK–3 .kõy FApWA {ðBìpÖ úÞ þüAôpðBìpÖ -2 .BuoBK lùPXì ô úýÛ֖1
.¶ëBíè¸A ô´ w
„ ¸×ñ©¯èBG„ ¥³é¯¿
ª¶ èA ô´ F¶ þýv¶íŸè¸A ò„δ Ÿõ׸ϴè¸A ô´ ̶ý¹Ó¯è¸A îËÞ :Al«ª¶ýu´ ó´BÞ|ú¶ýÖ òª¯Þ³ ò¹ì´ V
® |çS¯–2
.)330,õíø(
àíÞ ,oAkpÞlG qA Qynâ ,ókoõg ôpÖ îzg :QuA oôpu ô BÚ@ lyBG úÞpø ok úÞ QuA rý^ úu
. ëBì ô óBW BG îco úé¾ úG
. A«l¹ÏGŸ |©æA¶ p„ý¹vª¯èA ¥³Î´p¹uŸ ûŸŸlü„rO¯ |çÖ¯ ܬü„pƯ p„¹ýÒ¯ þé¯Î´ „pD¶BvªèBÞ¯ ¬¦pý¿G´ „pý¹¯Ò þé¯Î´ êŸì¶BÏè¸A¯–3
.)379,õíø(
l¿Ûì qA Ao ôA òPÖo o k JBPy wK QuA úøApýG úG ûlðôo lñðBì þDBñýG óôlG BøoBÞ ûlñøk ïBXðA
. lñÞ|þì pOoôk
.)366,õíø(þGõŸýΟ|ª¯þè¯A¶ ÿl´¹øA¯ ò¹ì´ ª¯þ诶A þðAõg¸¶A I
ª³ c´A¯–4
.lüBíð õâqBG òì ÿApG Roõ¾ òüpPùG úG Apì ÿBø IýÎ úÞ QuA þvÞ îðAokApG òüpPùG
)306,õíø( . ¦¶p´¶g|æA þÖ¶ q´õ¹×¯è¸A ú¶„G AõWŸ¹pO¯ BíG„ Bý𸪳lèA þÖ¶ ´ï¹õý´è¸A ê„í´Î¹²…–5
. ÿoAk Ao [email protected] ok þGBýìBÞ lýìA ó@ ¥éýuô úG úÞ òÞ ÿoBÞ Býðk ok qôpìA
´Ù¯n¯Ú| ¯ªî³S ,Ÿû´p¯ß¸ð¯CA ©|æ… «Ap¯ß¸ñŸì ¹|æ ´ô Ÿú¯Ö´p´Î|©æ… «BÖôŸp¹Ï´ì ŸÐ´í¹v´ü|ç¯Ö|´ú´côŸo ´I¯ªý¯Æ «Ap¹ý¯g ¬l¹H´Ï„G ŸúéèA ´kAo¯CA Am… –6
)312,õíø( ûŸ ´pì¹AC¯ BùG„ Пí´X¹´ü ¥«í´é¶Þ¯ ú¶H„¸éÚ¯ þÖ úŸéèA
{yõâ úG þÖôpÏì aýø úÞ ÿoõÆ úG lðAkpâ á BK Ao {côo løAõg Ao ÿA|ûlñG pýg Alg óõ^
ÿA úíéÞ wLu ô . lðAk {Pyq úÞ ó@ rW kõñzð Ao ÿpßñì aýø ô líù×G Ao ó@ úÞ ó@ pãì lupð
. [email protected] îøApÖ óAlG Ao }oBÞ úÞ lñÞ ïBùèA {èk úG
)231,õíø(.F¶Býd´è¸A ô ¥¶ñ´ý߶vª¯¶èA ô´ o„BÚõ´è¸A ô´ ¥¶Î´lª¯èB„G |î¹ß³ý¹¯éδ ô´ ¥¯´ýÖ¶BÏè¸A îŸß³Gª¯´o Aõ³éE´v¹Ö¯–7
.lýñÞ Ì×c Ao kõg {ì[email protected] ô oBÚô ô {ìpð ô lýøAõhG QýÖBÎ óBOoBâkôpK qA
¥¯G´BXP¶u¹|¶æA ò´ýñì¶õöíŸè¸A ûŸk´BHζ l´Î´ ô´|l¹Ú¯ ô´ ,úŸð¯õΟl¹ü´|ò´ün詯A û¶k¶BHζ ò¹ì¶ I
ª³ d¶üŸ ú´é©èA 󪯅֯ ,F¶BÎlª³èA ò´ì¶ AôpŸT¶Þ¸AC¯–8
)313,õíø( . ú¶©¯ñX´è¸A þÖ¶ ú¶G„ ølŸü¹rü´ |«çí´Î´|î²ùŸè¯ ¥´íýÛ¶è¸A ï´|¹õü´ ´òýñì¶õö¹Ÿíè¸A|F´BΟk pŸýª¶´¿ìŸ úŸéèA ô´
QGBWA ûlÎô {ñìõöì óBâlñG úG ô koAk Quôk Ao kõg òÞ BÎk óBâlñG lðôAlg Apüq lýñÞ BÎk kBüq
QzùG ok Ao óBzGAõS ô koAk Jõvdì óByoAkpÞqA Ao óBñìõöì ÿBÎk QìBýÚ qôo ok lðôAlg ô ,ûkAk
157
™ü¬†¤…
. lüArÖA|þì
¹î³P¹Hé¯¯Æ ¹ò´í¶è AõŸÏ¯ÂAõ¯O ´ô ´î¸é¶ÏèA Ÿú¯ðõŸí¶©é´Ï³O|¹ò´í¶è AõŸÏ¯ÂAõ¯O ´ô „oBÚ´õ¸èA ´ô ²î¸é¶d¸èB„G Ÿú´Ï´ì Aõ³ñ¯ªü´r¯O ´ô ´î¸é¶ÏèAAõŸH³é¸Æ³CA–9
.)44/1,þñýéÞ(|î¹ ³ßÛ©¶d´G„| î¹ß³¸éƶBG ´Iø´n¸´ýÖ¯ ò´üoBªH´W F´Bí¯éΟ Aõð³õß³¯O |æ ô´ ,´îé¸Ï¶è¸A úŸñ¸ì¶|
òOôpÖ kõg óAqõì@ {ðAk úG QHvðô lýDAoBýG þñýãñu ô ÿoBGkpG úG Ao kõg ó@ BG ô lüqõìBýG {ðAk
óBPÛ©cBð oBPÖo úÞ . lýyBHð lHPvìô pHªßPì óBíèBÎ qA ô ,lýñÞ ÐÂAõO {üõg kBPuA pGApG ok ô ,lýyBG
. kpG òýG qA Ao Bíy ܪc
ô´|î¹ß³ð¯Aõg¸… Aôpª¯G„ ô î¹ß³ð¯Aõg¸… Aõ鳿
¶ Ö¯ J
„ õð³n©³èA ò´ì¶ ó„Bí¿
¶ Ϲü´ ô´ J
´ Bvd¶è¸A ó„Bðõ„©ù´ýŸè¯|pª¯H„è¸A ô´ î²c¶pª¯èA ¥¯é¯¾
¶ |óª¯A–10
)376,úHÏy òGA( „JAõX´è¸A kª²o´|ô´|²ï|çvª¯èA ò„v¹dŸG„ ¹õè¯
BG wK ,lüBíð ÿpýâõéW óBøBñâ qA ô lñÞ ó[email protected] Ao JBvc ÿoBÞ õßýðô îco úé¾ úÞ þPuAo úG
. lyBG ï|çu JAõW ô ókAk ï|çu õßýð úG ú^pâ lýñÞ þßýð ô îco úé¾ kõg óAokApG
Ê pׯϴW òG þuõìŸ ë´BÚ
.)311,õíø( ûŸ Aõ´ø ú¶ýÖ ó´BÞ ó¹A¶ ô J
Ÿ ¶n߸ü´|æ ê´Ú¶BÏèA|óª¯A¶ ïŸBzø¶Bü–1
.kõy ûkoô@pG òP×â Õôok úG ôA úPuAõg ú^ pâA ,lüõãð Õôok lñìkpg ïBzø ÿA
ŸFBý„H¸ð¯C | æ A ´ ô ŸêŸu³ªpèB¯Ö ³¦´p¶øB© Ë è A B¯ªìB¯Ö ,«¥¯ñ¶ÆBG|«¥¯ªXŸc ´ ô«¦p¶ ø B Ê «¥¯ªXŸc :„ò¹ý¯P¯ªXŸc „xB© ñ è A þ¯é´Î ¶ú©é¶è ¯&o