A¯G

Comments

Transcription

A¯G

										                  

Similar documents

“ GBG ” - Sobh Iran

“ GBG ” - Sobh Iran ok QuA >Qìõßc àü pýýÓOîüso< úéEvì ç¾A pÂBc ëBc ok þyBKôpÖqA lÏG Bü ô lðBíýì þÚBG óApüAok ïçuA ô úÏýy BuBuA Bü@úÞQuA òüA úÏýy óBýèõPì þðApãðpÂBc ëBc úð .ïõy þ...

More information

“ GBG ” - Sobh Iran

“ GBG ” - Sobh Iran )pvK ô olK }õG( Bø ”}õG“ ÿBø ÿôolñO qA þøôpâ .lñPvø QcAoBð þéÏÖ QýÏÂô qA úÞ RApÞõìk Jrc ô BìBGôA ÿBø ÿoBÞ Qvu ô Bø ëBíøA qA þøôpâ ô lñPvø þÂAoBð ok Ao ûpãñÞ îø ô lý×u jBÞ îø úÞ þíýð ô ëBvßü ëõÆ ok ...

More information

ko - Sobh Iran

ko - Sobh Iran BG úýðpÚ lðõýK,þcApW ô orýè BG )BìõÞçâ(ûBýu JA~ óBìok| îuApì ok lðkõHð pÂBc úÞ Bølðõ[email protected] .koAlùãð õOBð oBñÞok Ao úýÞpO úÞ lzð oôk Ùlø òüA qA râpø îø ,óBÒôkoA ô ÿorýè ÿBø þcApW úýéÞ ô úýhG óôlG ô lülW...

More information

“ GBG ” - Sobh Iran

“ GBG ” - Sobh Iran lññÞ|þì þâlðq okB^ püq|,QhPüBK ûApøBy oBñÞok úÞAo óApüA Qèôk óAlñìoBÞwßÎ QÚõð@ ÿBø ú`G|,Bø óq úÞ ûkpÞ ûpGBhì óBíè@ ÿoArâpHg úÞ þüBø wßÎ .îýñýG|þì Ao ó@ BG óAõPG úÞ ÿrý^ pø ô AnÒ ëBHðk QhPüBK ëBÓ[email protected] ...

More information

daily saman.qxp

daily saman.qxp xBHÎ ô ÿkoõWæ îuBÚ lñðBì þüBÃÎA úÞ ”pdu ûoBPu“ tè Bü .kõG óApüA oAlPÚA ûoôk úG QzâqBG ó@ õÃÎ îùèBTìA ô ÿoBùG óõüBíø ô þÏhð xlÚ ô ÿqBXc úèôlèA ÐýÇì ô úPuApýK ÿlùì|,ï[email protected] ëBu ûk BO þðBùñK ÿBøtè òüA .Q...

More information

¾He A q,@k - Sobh Iran

¾He A q,@k - Sobh Iran !úÏìBW ÄHð óBGp ólýñy

More information