complete Almagest

Comments

Transcription

complete Almagest
This text is a scan of a Teubner used
by Dr. David Pingree.
It was downloaded from Wilbourhall,org
MA0HMATIKHS STNTASEaS
67
A'.
rv\v secr
ttfavgav itaga xv\v ev rc5
rr\v
V
EitiTtedcp,
xal
ts xal 6^-9-^v
jv di'
ft&iv
TG>
dice
t&v
XK&STIG)
TOV
XQOS TO snfaedov rov
avt&v ev&etav axgiflovvTsg VTto&spaTi&v
kem&v
ita
TO
svds'ov diOQ&oviisvwv
Tr]Qov[iv
iv Talg }i6rj^ftQLCCLs Tr\v aitb TOV agog rc3
KvklvdQLOV yiVQ^ivY\V 6KLKV 7tCCQaTl,d'VTg
KEVTQCp
11 10
yQK^svrj ytQi<pGQ8ia XQog TO xaTadr}TOV T07COV <p(X,lV6d'ai KCcl TCCVT^g TO
/
TO
6ypwvpevot>
KVTOV TH^CC Tqg TOV
HUT'
itl
TOV ii6rj[ipQivov nagodov 15
TOV fjMov.
in
drj
TCQV itol
T&V TOIOVT&V
Tag TQonag avTag
nteiovag 7tQiodovg
v nvxhov ncd
V\\LIV
Kai
face
TO,
xcci
jrccQCCTrjQiJGfcav
iitl
CCVTCC T[nj[iaTcc
TOV
TCI
XCCTK Tag
iidAiGTct
KVCCKQWOIISVGW
&Qi,vag TQOitag xal 20
Tag %iiiQivag T^g 6rj[iid)6G)g
cog
iitiitav
anb
TOV xaTa xoQv<pf}v dTtoAappavovGrjg 6r^iiov xaTfAafio[i&a TYJV dnb TOV POQMOTKTOV TtBQUTog iitl TO VOTLCOTCCTOV
7tQlCpQiaV,
0TiV
iJTig
&GCQS mg. BC.
f]
[IfTa^V TG)V
yQcc^iijv C.
TQOTtM&V
KvMvSqmv D,
H
D.
6. unlivf)] &y.Uvft
ra]
KKQifaZ TS xat.
8. ten-lav] in ras. D,
7. ndUv" riv&v B.
postea ins. D.
9. wGavtoog] o^otoog D.
JiSTtrov BC.
itQi %gr}G(o<s mg. BC.
13. avrov] avro seq.
10. xvMvdQOv D.
rb y.tvxgov D.
17. dij] postea
14. dicca^atvov] d- in ras. A.
ras. 1 litt. D.
21. cog] supra scr. A.
22.
ins. B.
20. xara] supra scr. A 1
1.
TtEQti
deinde
3.
5.
del.
.
v] corr. ex arnistov C, supra scr.
sett
t A.
rj]
supra
scr.
A
1
.
D3
.
24. TteQitpfysiv A.
T^oTttxwv] r- postea ins. C.
KAATAIOT UTOAEMAIOT
68
^
Ttavrore yivQ\Livv\v
,
arog,
elaGGovog de
xctl
peC&vog
ov tivvayerai 6%edbv 6 avrbg Adyog
dt
[lev
TJ
rerdgrov,
fjiifoovg
rov 'Ega-
rc5
f
5
xal 6
c5
roG&svovs,
TOiovtcDv
yap
6Tiv 6
OLCOV
6vve%g^ato
r&v tQOTtiK&v Ice
'IrtJtaQ%os
psto&V
1^
n,6rjit,($()ivbs ivy.
ds avro&sv ex
rag
cclg
av
re
r&v dvo
nfyccrcov, b yiverou, Kara rbv
xal rijg ^era^v rovrov re xal rov xara
ov
TteQicpeQeCag,
i]
fayv d^Aovdrt nal ot
rov bgt&vros a
7t6Aoi,
rag
eig
'AKokovftov
15
v
^CC^KVO^VCOV tov
fyKJUpaxtt
rriQt]6i,s^
10 percc^v Grftieiov
,
ri^s itgoxsLiisvrj
ra r&v oiMJ6(ov,
Keel
d'
ovrog ajtodet^cu xal rag
xccrcc
rcbv a7t
V percc^v rov re l^rj^eQivov xal rov dia
r&v Jcadtov xvxAov rcbv yQafpo^e
dice r&v rov farnieQivov nohov
pQa%ea xal ev^ri^ra^
20 paria
eig
C.
15.
rcbv
rag itkeitirag 6%edbv
GcpaiQM&g fteooovnevcw, &g em
dvo
di)
Se] Ss
2.
ins.
di' cav
xal iie&odix&reQOV TCoirjGope&a.
xal
ev&eCag rag
ij
D.
13. Trolot]
ovros] -v- ins.
AT
AB
3.
TO C.
TOT]
TroHo/C.
D
3
.
17.
5.
peragv] -|- postea
14. ty'] C,
pscov D.
yt B, om. AD.
21. GcpaiQiK&v
23.
D, supra scr. ccpSQM&g &ea>Qov[iva)v D
a' A^/u-^cc evftvygauiiov KKTCC ovvpostea ins. D.
3
.
eig
dvo
dij]
mg. BC.
MA0HMATIKHS 2TNTAEE&S
dvo
TO
BE
rs
sv&slai,
Kal
TA
r\
69
A'.
rspvsrcoGav a
Z
TA
on, b rijg
rs vov tils
Td
TtQog
4Z
rov
dice
yaa
E
ZB
rijg
TA
TA Kal EH,
BE.
JtQog
TTJ
EA
itabg
Adyog Gvvrinrai SK
Kal rov
efaw ai
rijg
AE
jtobg
6
TA
EH
xabg
sv $
[Eucl. VI, 4].
ZA'
i]
EH Adyog
FA
rijg
s6nv r&
Adyog 6 avrog
aoa
6
TA
rijg
6vyKi[ivog sGrai,
Jtgbg z/Z Kal
10
TA
SK rs rov rijg
'Z nabg
rov rijg
ds Kal 6
ZB
xabg
rijg
BE
slvai rag
6 rijg
A
FA
Ksirai
SK
itgbg
rs rov
z/Z Kal rov
z/Z Ttobg
ZA'
6
TA
z/Z
HE.
itobg
Adyog 6 avrbg
dt,a
[Eucl. VI, 4]
&6rs Kal
Adyog
rijg
rijg
HE
EH Kal
HE'
AE
aga
15
ro5
rb naoaMrjAovg
rijg
FA
itabg
AE
TA
Ttobg z/Z Kal rov
Adyog (SvyKSirau SK rs rov rijg
20
BE'
oitsa
xaosKSiro
Ttabg
dsl^ai.
rijg
ZB
Kara ra avra d
dsi^^srai, on Kal Kara
diai-
FE agog EA Adyog Gvvrptrai SK rs rov
Q6iv
A 2, Kal rov rijg AB nabg BA, dia rov
FZ
Jtobg
rijg
EB jrapaAA^'Aov ^O^tfiyg Kal itQO<5eKfttri& siting
A
b
rijg
rri
sit
avrr^v
1.
FJ]
rijg
AT
D.
D.
F4H.
7.
yag ttdkiv TtaQa&hrjAog 25
sitsl
EA\
10. TCQOS] corr.
AE
ex
12. z/Z] Zz/ D.
HE] EH D.
17. ZB] E Z D.
HE] EH D.
23.
l7)ti[ici vccra Siuigtaiv mg. BC.
JB mg. D 3
24. rfj] seq. ras.
.
D.
25.
Fz/H]
corr.
D.
TTQO
3
11.
.
ZE]
z/Z] Zz/ D.
1
B.
litt.
ex Fz/
D
3
wl
zfZ] Z4 D.
16.
D.
D.
21.
HE] EH
BZ
15.
20.
ilfr&w SE]
9.
D
z/E] Ez/