Letno poročilo - Tatjana Dolinšek

Comments

Transcription

Letno poročilo - Tatjana Dolinšek
LETNO POROČILO
SEMINAR ZA MENTORJE UČNIH PODJETIJ
ZREČE, 9. 11. 2010
Pripravila: Tatjana Dolinšek
Vsebina in cilji:








Pojem letnega poročila
Namen letnega poročila
Pravna ureditev poslovnega poročanja
Uporabniki računovodskih informacij
Vsebina letnega poročila
Ocenjevanje letnih poročil
Analiza informacij letnih poročil
Primer izdelave letnega poročila - kazalniki
poslovanja
1. Letno poročilo





Letno poročilo je najpomembnejša listina komuniciranja
z lastniki in drugimi interesnimi skupinami.
Je popoln sklop revidiranih računovodskih izkazov, ki
jih druţba enkrat letno posreduje delničarjem in drugih
zainteresiranim oseba
Vključuje obvezne informacije in dodatne informacije o
poslovanju druţbe
Lahko je v tiskani obliki ali v e-obliki (na spletni strani)
Podjetja lahko sestavljajo tudi medletna poročila
(šestmesečna, četrtletna) in tudi v tujih jezikih (angleški)
2. Namen letnega porocanja
Druţba lahko pripravi letno poročilo zaradi:
 Zadostitve zakonskim zahtevam
 Informiranja
 Spodbujanja sodelovanja
 Reklamiranja
Priprava letnega poročila je pomembna zaradi:
1.
Predstavitve druţbe obstoječim in bodočim
investitorjem in drugim deleţnikom
2.
Letno poročilo predstavlja za podjetje velike stroške,
veliko časa, napora.
PRIPRAVA LETNEGA POROČILA
PROJETKTNA
SKUPINA ZA
PRIPRAVO LP
VSEBINA LP
SKRBIJO ZA
STROKOVNA
PODROČJA
ZAKONSKA
DOLOČILA
SKRBIJO ZA SLOG
IN STIL
PROSTOVOLJNA
RAZKRITJA
STRUKTURA LP
3. Pravna ureditev poslovnega poročanja
ZAKON O GOSPODARKIH
DRUŢBAH (ZGD)
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI
STANDARDI (SRS)
USLADITEV SLOVENSKE
8.POGLAVJE
ZAKONODAJE Z EVROPSKO
SRS 22, 24,25,26,27 IN 30
KAPITALSKA
DIREKTIVA
PUBLICITETNA
DIREKTIVA
SRS 22 –
poslovne knjige
SRS 26 – izkaz
BILANČNA
DIREKTIVA
DIREKTIVA O
KONSOLIDACI
BILANC
SRS 24 –
bilanca stanja
SRS 27 – izkaz
gibanja kapitala
SRS 25 – izkaz
poslovnega izida
SRS 30 –
Računovodsko
informiranja
DIREKTIVA O
REVIZIJI BILANC
gibanja denarnih
tokov





56. člen -konsolidirano letno poročilo
57. člen – revidiranje
58. člen – javna objava letnih poročil
59. člen – pošiljanje podatkov iz letnih poročil
60. člen – sestavine letnega poročila
3.1 Zakon o gospodarskih druţbah




ZGD je bil sprejet leta 1993 in so ga s šestimi
novelami večrat spremenili
Sedma novela (ZGD F) pa je bila največja
sprememba, ker je zahtevala uskladitev slovenske
zakonodaje evropski (velja od leta 2001)
Za poročanje zunanjim uporabnikom je pomembno
osmo poglavje (Poslovne knjige in letno poročilo)
Uradni list Republike Slovenije.mht

Zavezanci:
vse kapitalske druţbe,
 tiste osebne druţbe, pri katerih za njihove obveznosti ne odgovarja
neomejeno nobena fizična oseba,
 samostojni podjetnik,čigar podjetje ustreza merilom za srednje
oziroma velike druţbe

Sestavine LP
Mikro podjetja
Bilanca stanja
X
Izkaz poslovnega
izida
Priloge s pojasnili k
izkazom
Majhna podjetja
Srednja podjetja
Velika podjetja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Izkaz den. Tokov
X
X
Izkaz gibanja K
X
X
Poslovno poročilo
X
X
VRSTA POSLOVNEGA
SUBJEKTA
ZA ZAGOTOVITEV JAVNOSTI PODATKOV
•
gospodarske
družbe, zadruge
•
Letna poročila – 3 mesece po koncu
poslovnega leta,
Revidirana (v 6 mesecih) in
konsolidirana letna poročila –
objava: 8 mesecev po koncu
poslovnega leta
ZA DRŽAVNO STATISTIKO
do konca meseca marca
samostojni
podjetniki
3 mesece po koncu poslovnega leta
(oziroma do konca meseca marca za
preteklo leto)
do konca meseca marca
pravne osebe
javnega prava
do konca meseca februarja
do konca meseca
februarja
nepridobitne
organizacije –
pravne osebe
zasebnega prava
do konca meseca februarja
do konca meseca
februarja
društva
letna poročila – do konca meseca marca,
revidirana letna poročila – do konca
meseca avgusta
do konca meseca marca
4. Uporabniki računovodskih informacij
NOTRANJI
• POSLOVODSTVO
• ZAPOSLENI
• DELNIČARJI
ZUNANJI
•
•
•
•
•
KUPCI
DOBAVITELJI
POSOJILODAJALCI
DRŢAVA
JAVNOST
5. Vsebina letnega poročila
SESTAVINE LETNEGA POROČILA
UVOD
OPISNI DEL
POSLOVNO
POROČILO
RAČUNOVODSKI
DEL
5.1. Uvod




Uvodni del mora biti pregleden in razumljiv
Njegov namen je, da z grafično podobno in jasno
vsebino pritegne bralca, da prebere tudi ostali del
poročila
V uvodu so prikazani osnovni podatki o druţbi
Bralec naj ţe v uvodnem delu razbere kaj je tema
letnega poročila
5.1 Uvod - vsebina


Kazalo
Kratka uvodna predstavitev (osnovni podatki o druţbi:
sedeţ, število poslovnih enot, opis dejavnosti)
5.1 Uvod - vsebina

Poročilo predsednika uprave in nadzornega sveta
(v obliki pisma, intervjuja), ki mora biti kratko,
razumljivo, brez številk.
5.1 Uvod - vsebina

Povzetek letnega poročila (najpomembnejši podatki
o poslovanju druţbe: kazalniki, tabele, grafi, ki
prikazujejo poslovanje preko več let…)
5.2 Opisni del- poslovno poročilo


V opisnem delu druţba bolj podrobno prikaţe svoje
poslovanje v tekočem letu
ZGD določa obvezne sestavine, ki jih mora druţba
vključiti, vendar pa se druţba sama odloči, da
razkrije tudi dodatne informacije
Obvezne sestavine
Prostovoljna razkritja
Poslovanje druţbe v preteklem letu z
vidika prodaje, razvoja
Poročilo o korporativnem upravljanju
Pričakovani razvoj druţbe v prihodnosti
Poročilo o trajnostnem razvoju
Aktivnosti druţbe na področju RR
Poročilo o tveganjih
Podruţnice druţbe
Podatki o lastniški strukturi in dividendi
politiki
Pomembni poslovni dogodki po koncu
poslovnega leta
Kazalniki uspešnosti poslovanja
Pregled pomembnih dogodkov
5.2 Opisni del – razvoj poslovanja in
poloţaj druţbe



Druţba mora najprej podrobno predstaviti svoje
poslovanje (prodaja po trgih, po blagovnih
skupinah…)
Napisan je v obliki analiz, kazalnikov, grafov skozi
daljše časovno obdobje
Predstavljena je organizacija poslovanja
(organigram)
5.2 Opisni del



Prikaz vizije, poslanstva, strategije poslovanja iz
katere izhajajo kratkoročni in dolgoročni cilji
Prikaz aktivnosti druţbe na področju RR (velik
poudarek je na razčlenjevanju in merjenju stroškov,
ki pri tem nastanejo, na pregledu investicij po
programih in področjih)
Podatki o podruţnicah (druţba prikaţe strnjene
podatke o posameznih delih druţbe)
5.2 Opisni del – korporativno
upravljanje

Poročilo o korporacijskem upravljanju vključuje:
 Podatki o izvedenih skupščina delničarjev in
sprejetih ukrepih
 Podatki o upravi in nadzornem odboru (o članih,
ţivljenjepisi, slike…)
 Podatki o revizijski skupini (notranji in zunanji)
 Poročanje delničarjem (časopis, e-novice)
 Izjava o skladnosti o Kodeksu upravljanja javnih
delniških druţb
Opisni del – trajnostni razvoj

Poročilo o trajnostnem razvoju oz. druţbeni
odgovornosti
 skrb za okolje (opis zmanjševanja vplivov na
okolje, prikaz pridobljenih certifiaktov)
 razvoj zaposlenih (struktura zaposlenih po
starosti, stopnji izobrazbe, izobraţevanje,
napredovanje, varnost in zdravje zaposlenih)
 odnos do kupcev, dobaviteljev,
 sponzorstvo
Opisni del – upravljanje s tveganji
V tem poglavju prikaţemo različne vrste in oblike
tveganj ter njihovo obvladovanje:
 Poslovna tveganja, ki so povezana s samim
predmetom poslovanja podjetja
 Tveganja delovanja , ki so povezana izvajanjem in
nadziranjem poslovnih procesov
 Finančna tveganja (valutna tveganja, obrestna
tveganja, tveganje refinanciranja…)
Opisni del - finančno upravljanje

To poglavje vključuje:
 lastniško
strukturo
 dividenda politika
 Podatki o delnicah, dividendah
Opisni del – analiza poslovanja
KAZALNIKI
DONOSNOSTI
KAZALNIKI
LIKVIDNOSTI
KAZALNIKI
FINANIRACNJA
KAZALNIKI
INVESTIRANJA
ROE
TEKOČA
LIKVIDNOST
DOLŢNIŠKOST
FINANCIRANJA
OSNOVNOST
INVESTIRANJA
ROA
POSPEŠENA
LIKVIDNOST
LASTNIŠKOST
FINANCIRANJA
KRATKOROČNA
LIKVIDNOST
5.3 Računovodski del




Je v zakonodaji (ZGD) najbolj natančno opredeljen
Vključuje temeljne računovodske izkaze s pojasnil
Vsebovati mora revizorjevo poročilo
Vključuje tudi pojasnitve:
Računovodskih usmeritev (SRS; MRS)
 pojasnila k računovodskim izkazom (metode vrednotenja)
 Izjava poslovodstva
 Predlog za uporabo bilančnega dobička
 Poročilo o razmerjih z obvadujočo druţbo

5.3 Računovodski del





Bilanca stanja
Izkaz poslovnega izida
Izkaz denarnih tokov
Izkaz gibanja kapitala (izkaz vseobsegajočega donosa)
Priloga s pojasnili kazalnikom
Priloge:
 revizijsko poročilo
 Predlog za uporabo bilančnega dobička
 Poročilo o razmerjih z obvadujočo druţbo
5.3 Računovodski del – bilanca stanja
5.3 Računovodski del – izkaz
poslovnega izida
5.3 Računovodski del – izkaz denarnih
tokov
5.3 Računovodski del – izkaz
vseobsegajočega donosa
5.3 Računovodski del – poročilo
revizorja
6. Ocenjevanje letnih poročil –
akademija FINANCE
1000 točk
UVODNI DEL 100
TOČK
POSLOVNO
POROČILO
350 TOČK
RAČUNOVODSKO
POROČILO
350 TOČK
KOMUNIKACIJSKI
VIDIK 200 TOČK
ANALIZA
POSLOVANJA
RAČUNOVODSKI
IZKAZI
OBLIKA
PREDSTAVITVE
POROČILO
PREDSEDNIKA
UPRAVE
OKOLJSKI I VIDIK
RAČUNOVOSKE
USMERITVE
JEZIK
POROČILO
NADZORNIKA
UPRAVE
TVEGANJA
RAZKRITJA
GRAFIČNO
OBLIKOVANJE
KAZALO
Najboljša letna poročila v zadnjih 10-ih letih
Sava Kranj
Mercator Ljubljana
Gorenje Velenje
Interevropa Koper
Petrol Ljubljana
Luka Koper
Merkur Kranj
NAJBOLJŠE LETNO
POROČILO ZA LETO 2009
MERCATOR
SGP TEHNIK
Vsebinski kriterij preučevanja
Oblikovni kriteriji preučevanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
bilanca stanja,
izkaz poslovnega izida,
izkaz denarnega toka,
izkaz gibanja kapitala
izkaz vseobsegajočega donosa,
pojasnila k računovodskim izkazom,
računovodske usmeritve in razkritja
kazalniki uspešnosti poslovanja ,
pojasnila finančnih kazalnikov,
revizorjevo poročilo,
vmesna polletna poročila,
vmesna četrtletna poročila,
poročanje po odsekih,
poročanje o plačilni sposobnosti in zadolženosti,
letno poročilo za pretekla leta,
letno poročilo v tujem jeziku,
ostale računovodske in finančne informacije v tujem jeziku,
analiza uspešnosti poslovanja,
strnjeni podatki o poslovanju za preteklo obdobje
poročilo o finančnem tveganju,
podatki o vlaganju in naložbah,
gibanje cene delnice,
gibanje vrednosti dividende ,
javne objave za vlagatelje,
finančni koledar,
kontakt za vlagatelje,
podatki o izvedenih skupščinah,
lastniška struktura,
E-časopis za vlagatelje,
poročilo o poslovanju,
poročilo nadzornega odbora- korporativno, poročanje o trajnostnem
razvoja
Dostop do računovodskih informacij,
iskalnik po spletni strani,
Iskalnik po letnem poročilu,
ločeno prikazana računovodska poročila,
poglavja letnega poročila razdeljena v menije (brskanje po sklopih),
finančni podatki za nadaljnjo možnost obdelave, ažurnost podatkov,
letno poročilo v PDF formatu,
letno poročilo v HTML formatu,
letno poročilo v XBRL formatu,
grafični prikazi uspešnosti poslovanja,
video prikazi uspešnosti poslovanja,
virtualno listanje po letnem poročilu,
interaktivno letno poročilo,
možnost shranjevanja,
možnost tiskanja,
grafično oblikovanje letnih poročil
PRAKTIČNI DEL – VAJA
(KAZALNIKI POSLOVANJA)
Pripravila: Tatjana Dolinšek
Kazalniki uspešnosti poslovanja
KAZALNIKI
DONOSNOSTI
KAZALNIKI
LIKVIDNOSTI
KAZALNIKI
FINANIRACNJA
KAZALNIKI
INVESTIRANJA
ROE
TEKOČA
LIKVIDNOST
DOLŢNIŠKOST
FINANCIRANJA
OSNOVNOST
INVESTIRANJA
ROA
POSPEŠENA
LIKVIDNOST
LASTNIŠKOST
FINANCIRANJA
KRATKOROČNA
LIKVIDNOST
Kazalniki donosnosti


Kazalnik donosnosti kapitala (ROE), ki nam prikazuje
ustvarjen čisti dobiček na enoto kapitala
Kazalnik donosnosti sredstev (ROA), ki nam prikazuje
ustvarjeni čisti dobiček na enoto vloţenih sredstev
Kazalniki likvidnosti


Kazalnik hitre likvidnosti, pove sposobnost podjetja,
da lahko kratkoročne obveznosti poravna z
denarjem, ki ga ima. Priporočena vrednost je 0,5
Kazalnik pospešene likvidnosti, meri pokritost
kratkoročnih obvezosti z likvidnimi sredstvi in
kratoročnimi terjatvami. Priporočljiva vrednost je me
več vsaj 0,8

Kazalnik kratkoročne likvidnosti, prikazuje
sposobnost podjetja, da kratkoročne dolgove
poravna s kratkoročnimi sredstvi. Priporočljiva
vrednost je 1.
Kazalniki investiranja

Stopnja osnovnosti investiranja prikaţe razmerja
med osnovnimi sredstvi in vsemi sredstvi podjetja.
Povečevanje kazalnika pomeni, da podjetje skrbi
za rast.
Kazalniki lastniškosti financiranja

Stopnja lastniškosti financiranja prikazuje deleţ
kapitala v virih financiranja, ki so ga v podjetje
prinesli in prikazuje stopnjo financiranja kapitala, ki
so ga v podjetje vloţili lastniki. Lahko zavzame
vrednosti med 0 in 1.

Stopnja dolţniškosti financiranja predstavlja deleţ
dolgov v vseh virih financiranja. Predstavlja
finančno tveganje podjetja.

Similar documents