OBLJUBILI - URESNIČILI

Comments

Transcription

OBLJUBILI - URESNIČILI
Poštnina plačana
pri pošti 3102 Celje
Kaj bomo naredili
ZA CELJE v mandatu
2014-2018?
“Imamo kaj za pokazati!”
OBLJUBILI - URESNIČILI
NAJBOLJ PONOSNI
smo na:
Drage Celjanke, dragi Celjani!
Radi imamo Celje. To dokazujemo že 16 let z dejanji. Trud
in delo, ki smo ga v štirih mandatih vložili v naše najlepše
mesto, zrcalijo čisto in zdravo okolje, večja varnost pred
poplavami, številna urbana infrastruktura - od rekreativnih
površin v mestnem parku in pešpoti do Šmartinskega
jezera in okoli njega, smučišča s hotelom na Celjski koči, do
fakultet, čudovite knjižnice in tržnice, rokometne dvorane,
nogometnega stadiona, prve slovenske mestne blagajne, do
obnovljenih kulturnozgodovinskih spomenikov, mestnega
jedra, šol in vrtcev …
Več kot
1.000.000 EUR
ste prihranili Celjani v vaših
gospodinjstvih, od kar je možno
poravnati položnice brez provizije na
prvi slovenski mestni blagajni.
22
novih oddelkov
v vrtcih
smo odprli v zadnjem mandatu.
Več kot
100 milijonov EUR
nepovratnih evropskih sredstev
je v mesto ob Savinji pripeljala županova ekipa.
Veliko se je zgodilo v zadnjih 16 letih v mestu ob Savinji.
»Imamo kaj za pokazati«, slišim pogosto iz ust mnogih
izmed vas. Enako priznanje nam morda še bolj pogosto
izrečejo občasni obiskovalci našega mesta, zlasti tisti, ki
vedo, kako je bilo, in vidijo, kako je sedaj.
700
novih dreves
v mestu smo posadili v zadnjem mandatu.
Na naše delo smo lahko upravičeno ponosni. Uspeh je rezultat dela celotne ekipe, če se izrazim športno. Na eni strani zelo
strokovne in učinkovite mestne uprave ter v minulem mandatu odličnega, konstruktivnega mestnega sveta, v katerem so
največja svetniška skupina SLS skupaj z dolgoletnima koalicijskima partnerjema SD in SDS odigrali odločilno vlogo pri sprejemanju najboljših odločitev. In nenazadnje mene kot župana tega mesta. Po rezultatih sodeč, je za nami zagotovo eden
najuspešnejših mandatov. Poleg vsega ostalega nam je uspelo rešiti dva velika dolgoletna celjska problema: prenovo
starega mestnega jedra in izboljšanje poplavne varnosti. V SLS smo najbolj ponosni na to, da nam je uspelo realizirati
praktično vse volilne obljube izpred štirih let in še kaj za povrhu.
Izkušnje so pomembne pri vsakem delu. V teh 16 letih smo si jih pridobili ogromno. Skrbno smo pretehtali, čemu bi bilo
potrebno v naslednjem mandatu dati prednost. Te predvolilne obljube smo sposobni tudi uresničiti. Imamo odlično ekipo,
ki je vredna zaupanja.
V strategijo gospodarskega razvoja Mestne občine Celje smo zapisali, da bo MOC leta 2020 gospodarsko uspešna, turistično prepoznavna in čim bolj samooskrbna občina priložnosti, ki bo zagotavljala blaginjo občanom. Ta cilj lahko dosežemo
le s skupnim prizadevanjem vseh nas. Vi lahko naredite prvi korak k temu cilju že v nedeljo, 5. oktobra. Pojdimo na volitve,
to je naša pravica in dolžnost. Ne dovolite, da bi namesto vas odločali drugi! Če menite, da smo dobro delali in smo vas
prepričali z ambicioznimi načrti za naslednja štiri leta, vas prosim, da glasujete zame in kandidate za svetnike na listi SLS.
Listo SLS sestavljajo odlični ljudje vseh generacij z izkušnjami na različnih področjih, ki so se že do sedaj izkazali z delom za
skupno dobro. Želim si, da bi tudi naslednja štiri leta mesto vodili izkušeni, pošteni, razumni in strpni politiki. Gre za prihodnost našega mesta, gre za prihodnost vseh nas.
Prenova starega mestnega jedra je ena največjih in
najpomembnejših investicij zadnjih let. Vrednost celotne
investicije je znašala 7,6 milijona evrov.
Zaradi izvajanja protipoplavnih ukrepov, skupaj vrednih
45 milijonov evrov, so Celjani varnejši pred poplavami.
Ponosni, da smo Celjani!
2
Ekipa SLS z županom Bojanom Šrotom
Glasujte
Bojan Šrot,
župan
KAZALO 4
Obljubili –
naredili
vredna
12 Ekipa,
zaupanja
6
za preverjeno in zmagovito ekipo!
Popotnica za
5. mandat
14 Križanka
8
Kaj bomo
naredili
v mandatu
2014-2018
3
OBLJUBILI - NAREDILI
Zgradili smo nov vrtec na Hudinji,
… v Novi vasi.
4
Izboljšali smo poplavno varnost in
sočasno uredili številne pešpoti.
na Ljubečni in …
Prenovili OŠ Lava
Prenovili Krekov trg
Prenovili smo Stanetovo pred Metropolom; zamenjali
smo tlake, komunalne vode, razsvetljavo, stebričke …
Omogočili brezžični in brezplačen dostop
do spleta v središču mesta
Povsem obnovili številne ceste (Bukovžlak –
Proseniško, Delavska ulica, Trnoveljska, Medlog –
Lopata, Šentjungert – Šmartno v Rožni dolini …)
Obnovili Glavni trg
Uredili protipoplavno zaščito ob Koprivnici in
sočasno uredili prečudovite sprehajalne poti
Popestrili turistično ponudbo - Pustolovski park
na Celjski koči
5
DOBRE NOVICE
ZADNJIH 16 LET
› Popolna prenova OŠ Hudinja
na
› Nova OŠ Ljubeč
ov
gistiko sistem
lo
a
z
ta
e
lt
u
k
› Fa
2006-2010
1998-2002
POPOTNICA ZA 5. MANDAT
6
› Čistilna naprava
Celje
› Rekonstrukcija Mariborske
ceste v štiripasovnico
› Rokometna dvorana in nogometni
stadion pod Golovcem
›
a cesta
Severna vezn
a cesta
› Bežigrajsk
› Nova varovana stanovanja pri Domu
ob Savinji
o in okoli
› Pešpoti d ga jezera
e
sk
in
Šmart
› RCERO
› Knjižnica
› Knežji dvorec
› Tehnopo
lis
2010-2014
2002-2006
› Protipopla
vni ukrepi
› Hotel Celjska koča
› Tržnica
› Nova OŠ Frana Kranjca
› Mestno jedro
› Sanacija stare Cinkarne
› Stari grad
› Protipoplavni ukrepi
› Vrtci
› Mestna
› Brezžično
blagajna
omrežje
› Zasaditev dreves v mestnem
parku
7
Kaj bomo naredili za Celje v mandatu
2014-2018
Med številnimi projekti, ki sledijo jasno začrtanim razvojnim vizijam Celja in jih bomo
s podporo Celjank in Celjanov uresničili v mandatu 2014-2018, so:
Naredili bomo mesto bolj
privlačno za investitorje v
gospodarstvo. Prizadevali si
bomo za spremembo državne
zakonodaje tako, da bodo
občine lahko igrale bolj proaktivno vlogo pri privabljanju
potencialnih investitorjev, ki
bodo ustvarjali nova delovna
mesta.
7.
2.
Spodbujali bomo
ustvarjanje novih
delovnih mest skladno
z že potrjeno strategijo
gospodarskega razvoja
mesta Celje.
3.
Nadaljevali bomo
z aktivnostmi za
ustanovitev
Univerze
Savinjske regije.
1.
8
8.
14.
Zagotavljali bomo
enakomeren razvoj
občine - tako primestnih
krajevnih skupnosti kot
mestnih četrti.
9.
Sanirali in
reurbanizirali
bomo območje
stare Cinkarne.
15.
Poskrbeli bomo za
renaturacijo in ohranitev
habitata Volčeki.
Nadaljevali bomo z aktivnostmi na področju mestnega turizma in drugih
turističnih točk s ciljem, da
se poveča število nočitev
in število dnevnih turistov
(npr. razširili bomo gostinsko ponudbo z rekreativnimi
vsebinami na jezeru …).
16.
Poskrbeli bomo za
sistem pregledništva in
vzdrževanja športnih
igrišč v mestnih četrteh in
krajevnih skupnostih.
17.
Dogradili bomo
sekundarno
kanalizacijsko omrežje.
4.
10.
5.
Gradili bomo regionalne
kolesarske poti, ki bodo
povezovale Mestno
občino Celje s sosednjimi
občinami.
11.
6.
13.
Podpirali bomo nepovratne
finančne spodbude za
izboljšanje kakovosti zraka
v Celju (za zmanjšanje
onesnaženosti s prašnimi
delci PM10).
Nadaljevali bomo s
subvencioniranjem obnov
fasad v starem mestnem
jedru.
Dogradili bomo
severno vezno
cesto.
Nadgradili
bomo
mestni
promet.
Nadaljevali
bomo z obnovo
mestnega jedra
Obnovili bomo objekt
Rakuševega
mlina.
Spodbujali bomo ustvarjanje novih delovnih mest
• Gospodarska razvitost občine zelo močno vpliva na blaginjo vseh
občank in občanov. Zato je Mestni svet MO Celje sprejel Strategijo gospodarskega razvoja Mestne občine Celje, s katero želimo
spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest.
• S formalnega vidika imajo občine majhen vpliv na
gospodarstvo, saj je večina nalog s tega področja v domeni države, ki pa
je neučinkovita. Zato si bomo v večji meri prizadevali, da se pristojnosti
pri spodbujanju gospodarstva prenesejo na občinsko raven.
Sanirali in reurbanizirali bomo območje
stare Cinkarne
• S sodobno tehnologijo, ki okolja dodatno ne obremenjuje, smo
že začeli z odstranjevanjem onesnažene zemljine na območju stare
Cinkarne.
• Ta prostor bomo nato ponovno urbanizirali, da bo prijeten za
bivanje, delo in življenje nasploh.
Dogradili bomo severno vezno cesto
• Severno vezno cesto, ki povezuje naselji Hudinja in Nova vas, bomo
nadgradili s povezavo do Lave.
• Povezava Nove vasi čez Sončni park z Lavo (od Lidla do Ceste na
Ostrožno) je že sprojektirana. S tem bo dokončan severni mestni
cestni obroč, kar bo razbremenilo stanovanjsko sosesko Ostrožnega.
Sočasno se bo dogradil tudi severni krak krožišča proti Lokrovcu.
Gradili bomo regionalne kolesarske poti
12.
Poskrbeli bomo za
energetsko sanacijo
javnih stavb (Celjski dom,
Ljudska univerza, objekt
na Mariborski cesti 2 ...).
18.
Uredili bomo pokrito
družinsko otroško igrišče
v mestnem središču Celja.
In še in še ...
• Z občinami Laško, Vojnik, Štore in Dobrna smo že podpisali pogodbo o
pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarskih poti, ki bodo
Mestno občino Celje povezovale s sosednjimi občinami.
• Direkcija RS za ceste je že potrdila dobrih 50 km kolesarskih poti na
območju Osrednje Celjskega. K projektu »Regijske kolesarske poti« pa
sta se pridružili še občini Šentjur in Žalec, kar pomeni skupaj 64 km poti,
ki bodo omogočile varno kolesarjenje za celo družino.
Nadgradili bomo mestni promet
• Vzpostavili bomo novo krožno pot mestnega prometa, ki bo
povezala večja stanovanjska naselja z mestnim jedrom.
• Pogostost voženj bo čim večja (cca 15 minut).
• Uvedli bomo enotno ceno za širše mestno jedro; cena bo primerno
nizka, subvencionirana.
• Vozila bodo uporabljala ekološko ustrezna goriva.
9
Obnovili bomo objekt Rakuševega mlina
Nadaljevali bomo z obnovo mestnega jedra
• Potem ko smo v celoti obnovili vodovodno in plinovodno omrežje v delu mestnega jedra, obnovili hišne priključke, zamenjali javno
razsvetljavo, pretlakovali 13.000 m² površin ter namestili urbano opremo (koše za smeti, klopi, potopne stebričke, hitrostne ovire …),
bomo z deli nadaljevali še na ostalih območjih mestnega jedra. Hkrati bomo nadaljevali z vsebinsko prenovo.
Nadaljevali bomo s sofinanciranjem
obnov fasad stavb
Uredili bomo pokrito družinsko otroško igrišče v mestnem
središču
• S sofinanciranjem obnov stavb v starem
mestnem jedru bomo prispevali k povečanju
atraktivnosti mesta.
• Obisk središča mesta želimo družinam napraviti prijaznejši. Medtem ko se boste
odpravili po ugodnih nakupih ali poklepetali ob pijači, bodo vaši otroci lahko uživali
v igri v pokritem družinskem igrišču.
• Opečnata stavba Prvega mestnega mlina je eden najboljših primerov tipične industrijske arhitekture na Slovenskem.
• Poskrbeli bomo, da bo ta neobrušeni biser, ki je bil nekoč resnično pomemben za razvoj mesta, opozarjal na bogato zgodovino Celja.
• Dragocenemu spomeniku industrijske dediščine bomo vrnili sijaj z vsebino, ki bo koristila mestu in njegovim prebivalcem.
Podpirali bomo nepovratne finančne
spodbude za izboljšanje kakovosti
zraka v Celju
Zagotavljali bomo enakomeren razvoj občine
• V letu 2014 smo že razpisali nepovratne spodbude
za sofinanciranje vlaganj v obnovo ogrevalnih sistemov na področju daljinskega ogrevanja in zemeljskega plina za zmanjšanje emisij prašnih delcev PM10.
• Odziv je bil visoko nad pričakovanji, zato bomo tudi
v prihodnje omogočali podobne spodbude.
• Zavedamo se, da je potrebno skrbeti za večjo kakovost življenja Celjank in
Celjanov tako v primestnih krajevnih skupnostih kot mestnih četrteh in ne samo v
središču mesta.
• Eden prvih velikih korakov v tej smeri bo izgradnja novega večnamenskega
centra v Šmartnem v Rožni dolini, vrednega 1,18 mio EUR, za katerega nam je
uspelo pridobiti dobrih 800.000 EUR nepovratnih evropskih sredstev!
Nadaljevali bomo z aktivnostmi za ustanovitev univerze
Savinjske regije
Poskrbeli bomo za renaturacijo in ohranitev
habitata Volčeki
Razširili bomo turistično ponudbo
10
• Turizem je ena najhitreje rastočih in najuspešnejših gospodarskih
dejavnosti 21. stoletja.
• Mesto Celje s svojo razvito infrastrukturo, bogato kulturno in naravno
dediščino, pestro zgodovino in ugodno geografsko lego predstavlja velik
turistični potencial, zato bomo nadaljevali z aktivnostmi tako na področju
mestnega turizma kot tudi drugih turističnih točk s ciljem, da se poveča
število nočitev in število dnevnih turistov. Zgradili bomo turistično
infrastrukturo in povečali promocijske aktivnosti.
Poskrbeli bomo za energetsko sanacijo
stavb
• Prvi bodo prišli na vrsto stavba Celjskega doma in
Ljudske univerze, objekt na Mariborski cesti 2 ...
• Volčeki, ki ležijo med vasmi Začret, Bukovžlak in Proseniško, so
uvrščeni v območje Nature.
• Zaradi redkih živalskih in rastlinskih vrst ima status naravne vrednote državnega pomena.
• Prizadevali si bomo, da bomo ohranili biotsko raznovrstnost habitata, ga vzdrževali in še izboljšali stanje naravnega življenjskega
okolja ogroženih rastlinskih in živalski vrst iz Volčekov.
Dogradili bomo sekundarno kanalizacijsko omrežje
In še in še ...
11
EKIPA, VREDNA ZAUPANJA
Rajfa Janević
25. 8. 1957
ekonomski tehnik,
naj prostovoljka 2014,
ki letno nameni
prostovoljnemu delu
več kot 900 ur, vseh
dejavnosti se udeležuje
samoiniciativno
Kandidati za mestne svetnice
in svetnike
I. VOLILNA ENOTA
mag. Marko
Zidanšek
11. 11. 1968
direktor družbe za
ravnanje z odpadki
Simbio in pooblaščenec
župana, prejšnje tri
mandate podžupan
Tanja Gregl
12. 9. 1982
magistrica poslovnih in
ekonomskih ved,
referentka v Banki Celje;
aktivna športnica
Drago - Karl Grad
27. 10. 1944
upokojenec, aktiven
član KS Škofja vas,
nekdanji mestni svetnik
Ana Kolar
14. 6. 1949
diplomirana
ekonomistka,
upokojenka,
zborovska pevka
Dubravka Milovanović
2. 7. 1976
direktorica Ljudske
univerze Celje,
profesorica
matematike; ljubiteljica
knjig in narave
III. VOLILNA ENOTA
Dejan Rašević
29. 8. 1988
študent, podpredsednik Nove generacije
SLS Celje; poznavalec
sodobnih informacijskih
tehnologij
Bojan Šrot
9. 2. 1960
univ. diplomirani
pravnik, župan in
odvetnik, nekdanji
predsednik SLS, alpinist
in gorski reševalec
Borislav Jagodič
5. 3. 1944
upokojeni magister
farmacije, zeliščar in
svetovalec pri
zdravstvenih težavah
II. VOLILNA ENOTA
Jelka Čuk
7. 10. 1965
magistrica
menedžmenta, analitik
prodaje v podjetju
Istrabenz Plini, mestna
svetnica že drugi
mandat
Maksimiljan Naglič
1. 9. 1938
predsednik
Prostovoljnega
gasilskega društva
Ljubečna in predsednik
Društva upokojencev
Ljubečna, nekdanji
dolgoletni predsednik
KS Ljubečna
mag. Darja Turk
10. 9. 1979
magistrica znanosti
s področja davčnega
prava, vodja
finančno-računovodske
službe, podžupanja
Doroteja Štruc
3. 3. 1981
diplomirana medicinska
sestra, vodja programa
zdravstvene nege v
zdravstvenem domu;
poznavalka hortikulture
in prehranske
samooskrbe
Maja Papič Lindič
5. 2. 1983
magistrica
varstvoslovja, vodja
enote za komercialo
in skladišča, predsednica Nove generacije
SLS Celje; rekreativna
športnica
Irena Posavec
21. 5. 1965
univ. dipl. inž.
gradbeništva,
ravnateljica Srednje
šole za gradbeništvo in
varovanje okolja;
ljubiteljica gora
Peter Pišek
16. 9. 1967
Alenka Sajovic
30. 9. 1980
profesorica geografije
in sociologije, zaposlena
kot razvojna
inženirka; učiteljica
plesa, rekreativna
športnica
Branko Nezman
26. 4. 1961
dolgoletni mestni
svetnik, podpredsednik
MO SLS Celje, radiolog
Gregor Lešar
8. 6. 1976
diplomirani sanitarni
inženir, vodja čistilnega
servisa na Onkološkem
inštitutu v Ljubljani;
ljubitelj kulinarike,
planinarjenja in teka
Srečko Erjavec
9. 1. 1960
direktor in podjetnik,
grafik; glasbenik
Alojz Ocvirk
14. 9. 1953
upokojenec, podjetnik,
cvetličar
Romana Zabret
26. 6. 1978
diplomirana
ekonomistka,
poslovna sekretarka;
rekreativna športnica
Fekri Beđeti
18. 7. 1952
podjetnik in oče ene
najboljših judoistk na
svetu Vlore in odličnega
mladega rokometaša
Jaka
mag. Frančiška
Škrabl Močnik
3. 6. 1949
specialistka za bolezni
srca in ožilja, nekdanja
strokovna direktorica
Splošne bolnišnice Celje,
dolgoletna predstojnica
oddelka za bolezni srca,
pljuč in ožilja, mestna
svetnica
Carmen Hriberšek
10. 11. 1965
komercialni tehnik,
koordinatorica na
krajevni skupnosti,
ljubiteljica pohodništva
mag. Milena Čeko
Pungartnik
10. 4. 1967
direktorica Zavoda
Celeia, mestna svetnica
že drugi mandat; velika
ljubiteljica kulture
Mateja Tofant
24. 1. 1986
ekonomski tehnik,
operater digitalnih
sistemov v Cetisu,
oblikovalka in aranžerka
Franc Kač
11. 2. 1942
dolgoletni predsednik
KS Teharje, član odbora
za komunalo na Mestni
občini Celje, nekdanji
mestni svetnik
Melita Šendlinger
27. 4. 1967
ekonomistka,
zavarovalničarka;
ljubiteljica potovanj
Franjo Dolenc
22. 9. 1971
diplomirani
organizator, vodja
energetskih naprav v
Cinkarni Celje;
kolesar, hokejist, eden
od ustanoviteljev
hokejske “Fotr lige”
Slaviša Golinac
12. 7. 1983
komercialist, poštar,
član Nove generacije
SLS Celje; športnik
Benjamin Gorečan
27. 3. 1984
magister poslovnih ved,
vodja oddelka v
Aplastu, član Nove
generacije SLS Celje;
kolesar, padalec
Darko Žvižej
10. 12. 1958
znan tudi kot
Štamperlov Pepi,
voditelj TV oddaj,
oče dveh vrhunskih
rokometašev Luke in
Mihe
direktor in podjetnik,
mestni svetnik, predsednik
KS Ostrožno, predsednik
odbora prevoznikov v
agroživilstvu in farmaciji
pri Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije (OZS) ter
podpredsednik Območne
obrtno-podjetniške
zbornice Celje
12
13
Nagradna križanka
Nedelja, 5. oktober 2014
Rešite nagradno križanko in si priborite praktične nagrade. Pri žrebanju bomo upoštevali vse
pravilne rešitve (geslo), ki jih bomo prejeli na naslov: MO SLS, Stanetova 17a, 3000 Celje,
do 10. 10. 2014. O nagradi vas bomo obvestili po pošti.
za vso družino* s kosilom na Celjski koči
2. nagrada: Najem električnih koles s kosilom
na Celjski koči za vso družino
3. nagrada: Dnevna družinska smučarska karta
s kosilom na Celjski koči
PLIN, KI SE
UPORABLJA ZA
KUHANJE IN
OGREVANJE
KOMPAKTNO VOZILO
ZNAMKE
ŠKODA
OSKAR
DEV
KAČJI
GLAS
DVOJICA
MUSLIMANSKA
VERA
RAHEL
PREMIK
ZRAKA
ČAR, PRIVLAČNOST
NAŠA
DEL KOLE- DOPISNICA
SARSKE
IZ
DIRKE
LONDONA
(NINA)
*Družina: starši in otroci
Nagrade:
1. nagrada: Zabava v pustolovskem parku
VIRUSNO
VNETJE
OČESNE
VEZNICE
REKLAMNI
LIST ALI
BROŠURA
GRELNA
NAPRAVA
IZ REBER
TATVINA
OTO
PESTNER
MANJŠI
KIP
BARVA
KART
BIKOV
GLAS
AVTOR:
MATJAŽ
HLADNIK
HUDIČ,
SATAN
MAJHNA
ZAJEDAVSKA
ŽUŽELKA
MANJŠI
RT
NALEZLJIVA
PRIZORIŠČE AFRIŠKI
BOLEZEN V CIRKUSU VELETOK
PLJUČ
GRŠKA
ČRKA
TALJIVA
KOVINA,
KOSITER
ČEHOV
ANTON
ANGELA
MERKEL
USTVARJALEC,
TVOREC
ČVRSTOST,
KREPKOST
VRSTA
IGLAVCA
MEHANIČNO
URJENJE
MAJHEN
ŠKRJANEC
KDOR SE
VOZI Z
ROLKO
GLINENA
POSODA Z
ROČAJEM
ATA,
OČE
OTROCI
SNOV,
TVARINA
NAŠE
OBALNO
LETOVIŠČE
PLAST
CELIC NA
POVRŠINI
KOŽE, POVRHNJICA
ANGLEŠKA
MERA
STROKOVNJAK ZA
DIETETIKO
AMERIŠKI
IGRALEC
(ROBERT)
TEKOČINA
V ŽILAH
METODA
RAVNANJA
ZLATO
JABOLKO
BAKTERIJA
V OBLIKI
SPIRALE
TANJA
RIBIČ
POMOČ:
EPITEL,
KAPAR
TRAHOM,
VEREJA
DEL
OBLAČILA
ZA SPRAVLJANJE
STVARI
ŽENICA,
ŽENIČKA
SLAVKO
ADAMLJE
NAŠ
IGRALEC
(PRIMOŽ)
MANJŠE
ODPRTO
VODNO
VOZILO
3
5
GLASOVNICA ZA LISTO
6
PROSTOR ZA PREFERENČNI GLAS
7
DOLENJSKA
REKA
GOZDNI
ZAJEDAVEC
STEBER ZA
VRATA V
PLOTU
MANJŠA
JAMA
SESTANEK,
SREČANJE
PRIJETEN,
PLEMENIT
VONJ
ALKA
VUICA
MOČVIRSKA
RASTLINA
TENISAČ
SAMPRAS
UPOŠTEV,
OBZIR
RIMSKI BOG
LJUBEZNI
VODNA
ŽIVAL S
KLEŠČAMI
DRŽAVNA
BLAGAJNA
IZRASTEK
NA GLAVI
NAŠE
MESTO
NA OBALI
ROGER
VADIM
MOŠKI
GLAS
RAFKO
IRGOLIČ
MERILO ZA
PRESOJO
SLAŠČICA IZ
MANDELJNOV, SLADKORJA IN
BELJAKA
KRALJICA
ŠPORTOV
KDOR GOJI
VODNE
ŽIVALI V
AKVARIJU
I.VOLILNA ENOTA
II. VOLILNA ENOTA
III. VOLILNA ENOTA
1. mag. Marko Zidanšek
2. Jelka Čuk
3. Peter Pišek
4. Romana Zabret
5. Franc Kač
6. Tanja Gregl
7. Maksimiljan Naglič
8. Alenka Sajovic
9. Fekri Beđeti - Fik
10. Melita Šendlinger
11. Drago - Karl Grad
1. mag. Darja Turk
2. Branko Nezman
3. mag. Frančiška Škrabl Močnik
4. Franjo Dolenc
5. Rajfa Janević
6. Dejan Rašević
7. Doroteja Štruc
8. Gregor Lešar
9. Carmen Hriberšek
10. Slaviša Golinac
11. Ana Kolar
1. Bojan Šrot
2. Maja Papič Lindič
3. Srečko Erjavec
4. mag. Milena Čeko Pungartnik
5. Benjamin Gorečan
6. Dubravka Milovanović
7. Borislav Jagodič
8. Irena Posavec
9. Alojz Ocvirk
10. Mateja Tofant
11. Darko Žvižej
(Šmartno v Rožni dolini, Škofja vas, Ljubečna,
Ostrožno, Lava, Hudinja, Trnovlje, Teharje):
TROPSKI
KRAJI
KNJIŽEVNICA
Ime in priimek:
GLASOVNICA ZA ŽUPANA
2 BOJAN ŠROT
ZIDAK
DEL ROKE,
LAHET
DIKTAT
1
GONILNI
STROJ
MEVŽA,
ŠLEVA
MOŠTVO,
TIM
ČLOVEK
ČRNIH LAS
ALI TEMNE
POLTI
STAR
SLOVAN
(Center, Aljažev hrib, Gaberje, Nova vas,
Dečkovo naselje):
(Savinja, K. D. Kajuh, S. Šlander, Medlog,
Dolgo polje, Pod gradom):
Naslov:
Tel. št.:
KRIŽANKA 2014
14
GESLO:
Izdala: Slovenska ljudska stranka / Tisk: Studio EMS / Foto: Gregor Katič, Shutterstock, Sherpa
15

Similar documents