tukaj!

Comments

Transcription

tukaj!
KAZALO
MOBILNI
kontroling
5
SPLOH RABIMO IT
v vzdrževanju
18
6
UČINKOVITE
storitve
19
7
POSLOVNI CILJI
proti financam
20
NEPREKINJENO NAROČANJE
v oblaku je cenejše
7
VZDRŽEVANJE
za uspešnost
21
KLJUB KRIZI
nekaj dobrega na mizi
8
JASNI POSLOVNI
učinki
22
OBVLADOVANJE
dobičkonosnosti
10
365 DNI
brez skrbi
24
CILJNO VODENJE
uresničuje strategijo
11
VIDEO NADZOR
v kovačnici
26
VIZUALNO
upravljanje virov
12
VEČ KOT POSLOVNI
informacijski sistem
POVEČANJE
vrednosti okolja Oracle
TRG ZAHTEVA
boljši izplen
INTERAKTIVNO
spremljanje proizvodnje
1,2,3 – gremo naprej!
13
14
ELEKTRONSKE POGODBE urejeno poslovanje
15
ČLOVEŠKI VIRI
imajo vrednost
16
NAPREJ OD
inteligentnega HRM
17
Izdajatelj: KOPA računalniški inženiring, d. d.
Odgovorna urednica: dr. Lidija Breznik
Vsebine: KOPA d. d., Jares d. o. o.
Lektoriranje: Jares, d. o. o.
Oblikovanje: Jares, d. o. o.
Tisk: Collegium Graphicum, d. o. o.
Naklada: 5.000 izvodov
Samozavestni in pripravljeni smo bolj kot
kadarkoli prej. Morda k temu prispeva zavedanje, kaj vse lahko ponudimo tržišču, morda
spremembe v delovanju poslovnega okolja ali še
večji tempo razvoja tehnologij. Upravičeno se lahko vprašamo, kje so
meje. V znanju in ustvarjalnosti jih dejansko ni. To dokazujemo vsakodnevno. Kopa še nikoli ni imela tako kakovostne, široke ter inovativne
ponudbe poslovnih rešitev in storitev, kot jo ima danes. Smo edini slovenski proizvajalec, ki izdeluje poslovne rešitve na taki ravni, kot so vodilne svetovne standardne rešitve, le da sami podpiramo tudi nišne
poslovne procese. Z lastnimi, originalnimi aplikacijami zagotovimo podporo vsem segmentom poslovanja, zato je dodana vrednost Kopinih rešitev bistveno večja od konkurenčnih. To potrjujejo tudi uspehi naših
uporabnikov. Med njimi najdemo rastoča podjetja, ki vsakodnevno uresničujejo svojo odgovornost do kapitala, zaposlenih, poslovnih partnerjev
in družbe. Kopa je pripravljena tudi na nove tehnološke trende in prihajajoče poslovne modele, ki jih odkriva računalništvo v oblaku. Organizacijam omogočamo, da že sedaj odgovorijo na ključne poslovne izzive,
tako z vidika zniževanja stroškov kot tudi izboljšanja upravljanja in izkoristka poslovnih virov. Še posebej nas veseli, da so naše meje tudi poslovno vse manjše. Uspešno delujemo na tujih tržiščih, kjer se bo, glede
na zaupanje v naše reference, obseg poslovanja le še povečeval.
dr. Lidija Breznik, izvršna direktorica trženja
NOVICE
V ZAOSTRENIH RAZMERAH POSLOVANJA
DO VEČJE DODANE VREDNOSTI
Kot je potrdila dobra praksa, ki je bila predstavljena na Kopinem srečanju za TOP menedžerje, lahko z uporabo informacijskih rešitev za
poslovno obveščanje KOPA BI podjetja povečajo prodajo za 40 odstotkov in dvignejo dodano vrednost na zaposlenega za kar 50 odstotkov. Podjetje KOPA d. d. je skupaj s svetovalnim podjetjem Fakta
Plus d. o. o. pripravilo poseben posvetovalni dogodek, na katerem so
razpravljali o optimizaciji poslovanja in krepitvi dodane vrednosti.
Ključni poudarek srečanja se je nanašal na predstavitev neposrednih
finančnih in nefinančnih koristi vpeljave ciljnega vodenja ter managementa sprememb in podpore ter KOPA BI sistema z vodilnimi rešitvami za poslovno odločanje.
DOMA MED INOVACIJAMI
Kopa je gostila cvet koroških inovacijskih podjetij, prejemnikov diplom in priznanj za najboljše inovatorje leta 2012. Koroška podjetja
so z 21 prijavljenimi inovacijskimi projekti potrdila, da se v regiji zavedajo pomena inovacij pri zagotavljanju poslovne uspešnosti in ohranjanju delovnih mest. Med njimi je z inovativnim sistemom za
obvladovanje skladiščno-logističnih procesov sodelovala tudi Kopa,
ki je zanj prejela srebrno plaketo. Nagrade sta podelila mag. Samo
Hribar Milič, predsednik GZS, in predsednica GZS Območne zbornice Koroška, Mojca Kert.
PREMOGOVNIK IN KOPA - REFERENČNI
PRIMER POSLOVNE OPTIMIZACIJE
Obvladovanje vzdrževanja v Premogovniku Velenje je zaznamovalo
tudi letošnji IBM-ov globalni dogodek Pulse 2013 “Optimizing the
World′s Infrastructure”, ki se ga je udeležilo preko 7.000 obiskovalcev
in več kot 1.000 IBM-ovih partnerjev z vsega sveta. Na dan otvoritve
je bila na srečanju ključnih predstavnikov IBM-a in njegovih poslovnih partnerjev predstavljena slovenska dobra praksa v referenčni
zgodbi Premogovnik Velenje d. d. in KOPA d. d. Projekt je vzbudil
veliko zanimanje pri IBM-u na ravni celotne korporacije, tako da so
ob dogodku izdali tudi študijo primera in video predstavitev, ki je svetovni poslovni javnosti na voljo na spletni strani You Tube.
4
NOVICE
NA “SPEED DATINGU”
MOBILNI KONTROLING
Mobilne informacije na klik, za
hiter odziv na stanje pri poslovanju
ter sodelovanje s partnerji.
Karierni center Univerze v Mariboru je v sodelovanju z društvom
kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice priredil
zaposlitveni dogodek, na katerem so poleg predavanj o načrtovanju
kariere in o zahtevah delodajalcev, študentske mreže Erasmus na Univerzi v Mariboru ter organizacije IAESTE Maribor izvedli tudi t.i.
speed dating. V sklopu speed datinga je strokovna žirija izmed 60
prijavljenih kandidatov, glede na delovne izkušnje in ob študijske dejavnosti, dosedanja izobraževanja in usposabljanja ter različne kompetence in znanja, izbrala 20 študentov, ki so se v kratkih, tri
minutnih razgovorih predstavili sedmim delodajalcem, med njimi
tudi podjetju Kopa. Kot so navedli organizatorji, je bil cilj teh predstavitev navezovanje stikov med iskalci zaposlitve in potencialnimi
delodajalci. Iskalci zaposlitve so od sodelujočih kadrovikov pri tem
dobili povratne informacije o svoji predstavitvi, kadroviki pa so
lahko sestavili nabor perspektivnih kadrov.
REGIJSKI IBM TIVOLI CEE SALES
ACADEMY
Udeleženci osrednjega IBM-ovega poslovnega dogodka za partnerje
v regiji srednje-vzhodne Evrope so pridobili nova spoznanja o poslovnih koristih obvladovanja poslovnih sredstev ter o novih konceptih zagotavljanja informacijske podpore tej dejavnosti, ki izkorišča
mobilne tehnologije in računalništvo v oblaku. IBM-ovi partnerji so
spoznali novosti, strategijo razvoja in primere uporabe rešitev IBM
Tivoli - na področju mobilnosti in računalništva v oblaku ter platforme za upravljanje s poslovnimi sredstvi, ki združuje rešitve, kot
so SmartCloud Control Desk, Maximo in Tririga. Kopa je bila na
konferenci predstavljena kot eden najbolj kompetentnih regijskih
partnerjev za obvladovanje sredstev in storitev, še posebej pa na področju vzdrževanja. Vinko Jelenko, vodja programa Maximo v Kopi,
pa je kot eden vodilnih strokovnjakov za rešitve IBM Maximo sodeloval tudi pri diskusiji o izzivih uvajanja rešitev za obvladovanje poslovnih sredstev v regiji.
V
Kopi so za managerje izdelali dovršeno rešitev, ki zagotavlja
stalno dostopne kontrolinške podatke, prilagojene priljubljeni
mobilni napravi. Mobilna rešitev je osredotočena na posredovanje bistvenih informacij o poslovni uspešnosti. Uporabnik samo z
nekaj kliki, brez zamudnega dela z aplikacijo, pridobi vse pomembnejše
podatke, ki odražajo kondicijo podjetja. Vodilnim omogoča interaktivne
informacije o ključnih poslovnih kazalnikih, na primer pred pomembnim poslovnim srečanjem, med pogajanji ali ko so na poti. Tako so lahko
vedno obveščeni o tekočem stanju, zadnjih trendih, medletnih primerjavah ter napovedih.
Poslovna poročila takoj
Managerji večinoma pregledujejo zbirne podatke o denarnem toku in
donosnosti ter o poslovanju z največjimi kupci in dobavitelji. Zadnje
čase pa sledijo tudi ključnim parametrom v osnovni dejavnosti, na primer o stanju proizvodnje, kjer spremljajo odprte pozicije, tedensko
realizacijo, doseganje načrta in celo delovanje kritičnih proizvodnih
naprav. V večino poročil, ki se generirajo in posredujejo samodejno, se
je možno poglobiti prek grafikonov in hitro pridobiti analitične informacije. S tem se navsezadnje izloči zamudno in napakam podvrženo
zbiranje podatkov ter preračunavanje podatkov za poročila, ki jih večinoma še ročno izdelujejo v kontrolingu.
USPEŠNI NA RAZPISU ZA SPODBUJANJE
INOVATIVNIH R&R PROJEKTOV
Kopa je kot eno izmed desetih podjetij pridobila evropska sredstva
za razvoj inovativne in v prihodnost usmerjene informacijske rešitve
za obvladovanje kompetenc e-DKES. Uvrstitev med najboljših deset
projektov, ki s tem pridobivajo sofinanciranje iz naslova evropskih
sredstev potrjuje, da je Kopa v samem vrhu najbolj inovativnih in
tehnološko naprednih podjetij – tokrat za obvladovanje kapitala v
znanju.
5
KOPA ERP+
VEČ KOT POSLOVNI
INFORMACIJSKI SISTEM
ERP+ je odgovor na naraščajoče zahteve po učinkovitih in donosnih
poslovnih rešitvah.
P
odjetja danes od informacijske podpore poslovanju pričakujejo več kot samo
osnovne funkcije. Ker so naložbe v
IT strateške in odločajo o tem, kako
bo podjetje v prihodnje dihalo, je
nujno, da ima poslovni informacijski sistem vgrajeno tudi poslovno
strategijo in najboljše prakse.
Vodilne poslovne rešitve
Kopa je prenovila svoj koncept ponudbe poslovnega informacijskega
sistema KOPA ERP, saj se zaveda,
da lahko uporabnikom ponudi bistveno več od konkurence. Ne
samo, da podjetje zagotavlja celovite
funkcionalnosti in nišne rešitve za
različne gospodarske panoge. Dejansko narekuje razvoj informacijske
podpore na različnih ravneh poslovanja, kar pomeni, da obvladuje posebnosti poslovanja in najboljše
prakse za različne proizvodne in
storitvene panoge.
Hitra uvedba najboljših
praks
Pomemben razkorak v primerjavi s
konkurenco predstavljajo Kopine
visoke kompetence pri informatizaciji poslovanja v različnih dejavnostih in podjetjih različnih velikosti.
Podjetje hkrati s celovitim naborom aplikativnih in sistemskih rešitev ponuja pred nastavljene
informacijske sisteme, s katerimi zagotavlja hitro uvedbo in podporo
vsem posebnostim poslovanja naročnika.
Pripravljeni na nove izzive
Uporabniki poslovnih rešitev
KOPA ERP+ lahko dodobra izkoristijo prednosti spletnih tehnologij, računalništva v oblaku in
tesnega povezovanja. Rezultat je visoka avtomatizacija poslovnih procesov in postopkov v oddelkih in na
odločevalskih ravneh, od osnovne
dejavnosti do nabave in prodaje, kadrov, računovodstva in financ, kontrolinga ter najvišjega vodstva.
Usklajeno s strategijo
Visoka odzivnost na spremembe
pri poslovanju je odlika Kopinih
rešitev, pa naj gre za organizacijske
in procesne spremembe, priključevanje novih podjetjih, širitve na
6
tuje trge ali za rast poslovanja.
Uporabnikom omogoča uspešno
doseganje poslovnih ciljev, vod-
stvom pa kakovostne vzvode za
strateško vodenje in uresničevanje
poslovne vizije.
“Koncept ERP+ uporabnikom
omogoča, da svoje posebnosti
in konkurenčno prednost nadgradijo z najboljšimi poslovnimi praksami in tehnološkimi
rešitvami. Plus v praksi pomeni
višjo raven kakovosti informacijske podpore poslovanju,
hkrati pa celovitost rešitve, saj
dejansko podpiramo vse vidike
poslovanja.”
“Kopin nabor najboljših praks
podjetjem kljub neugodnim
gospodarskim razmeram zagotavlja zavidljivo poslovno
uspešnost. Prilagojene in celovite rešitve, ki jih je podjetje
oblikovalo tekom več kot 35letnega dela, danes uporabnikom povečujejo kompetence,
produktivnost in konkurenčnost.”
Domen Ocepek
Tomislav Ogorevc
vodja razvoja KOPA ERP+
vodja prodaje KOPA ERP+
KOPA ERP+
POVEČANJE VREDNOSTI
OKOLJA ORACLE
18 novih storitev ORASTOR poenostavlja razvoj, vzdrževanje in upravljanje poslovnih rešitev v Oracle okoljih.
O
rganizacije, ki uporabljajo tehnologije Oracle, zaradi pomanjkanja znanja in časa v internih oddelkih informatike poslovnih
sistemov pogosto ne uskladijo s potrebami poslovanja. V Kopi
so jim ponudili širok nabor sistemskih in razvojnih storitev:
• vzdrževanje podatkovne zbirke in aplikacij;
• razvoj in dograditve aplikacij;
• upravljanje aplikacijskih strežnikov in SOA
povezovanje;
• izgradnja sistemov za poslovno obveščanje
ter nadzor;
• zagotavljanje visoke razpoložljivosti sistemov.
NEPREKINJENO
NAROČANJE V OBLAKU JE
CENEJŠE
Podjetja lahko v oblaku veliko
prihranijo ter zaposlenim in kupcem
ponudijo kakovostnejše storitve.
Storitve so usmerjenje v ohranjanje preteklih naložb in v povečevanje
njihove vrednosti. Hkrati omogočajo hitro posodobitev informacijskih
sistemov, lažje uvajanje poslovnih inovacij ter ustvarjanje pogojev za
učinkovito in konkurenčno poslovanje.
U
poraba javnega oblaka postaja vedno bolj aktualna. Kljub
temu, da se v podjetjih še vedno pojavlja nezaupanje, je ta izvedbeni model cenovno izredno privlačen in ob ustrezni strategiji sploh ni sporen. Še več, ko gre za uporabo za specifična področja,
se njegove koristi pokažejo takoj. Dober primer je zagotavljanje neprekinjenega delovanja (24/7) spletne trgovine za B2B. Zagotavljanje neprekinjene storitve za naročanje zahteva od ponudnika stalno
razpoložljivost tehnične podpore, kar je iz organizacijskih in stroškovnih
vidikov težko zagotoviti. V oblaku pa se takšno raven storitve dobi za
samo nekaj deset evrov mesečno.
V Kopi so za potrebe neprekinjenega delovanja spletne trgovine izdelali
spletno rešitev, ki skrbi za replikacijo in sinhronizacijo podatkov iz lokalnega poslovnega informacijskega sistema. S tem so zagotovili, da
lahko stranke v trgovini naročajo od kjer koli in kadar koli, pri čemer so
podatki o izdelkih in zalogah ažurni, naročila pa se avtomatsko prenašajo
v sistem za materialno poslovanje. To na primer omogoča, da se tudi ob
vnosu naročila zvečer ali ponoči odprema kupcu izvede že naslednji delovni dan. Rešitev uporablja najsodobnejše tehnologije za oblak, kar pomeni visoko varnost, hitro delovanje in možnost prenašanja v druge
oblake.
Posodobitev poslovnih aplikacij
V Mariborskem vodovodu so se odločili za preizkus tehnološkega
prenosa aplikacije vzdrževanja in spremljanja infrastrukture s tehnologije Oracle IAS 6i na IAS 11g. Pilotski projekt je obsegal pripravo procedur za konverzijo, konverzijo form in poročil, vključno
z izvedbo tipičnih ročnih popravkov, potrebnih za prehod in namestitev novega strežnika Oracle IAS 11g ter računalniško testiranje
delovanja. Zaradi velikega zadovoljstva z rezultatom želijo tehnološko posodobiti večino poslovnih aplikacij.▪
7
KOPA ERP+
KLJUB KRIZI NEKAJ
DOBREGA NA MIZI
Poslovna rast Celjskih mesnin je podprta z investicijami v
informacijski sistem.
D
obre poslovne zgodbe se ne
spletejo čez noč. V Celjskih
mesninah, kjer so v letu 2012
na ravni poslovne skupine ustvarili za
dobrih 68 milijonov evrov čistega prihodka od prodaje oziroma sedem odstotkov več kot leto poprej, stavijo na
kakovost in gospodarnost.
Na izzive zaostrenih gospodarskih pogojev odgovarjajo tudi z neprestanimi
vlaganji v poslovni informacijski sistem,
kar jim omogoča gospodarno poslovanje in ohranjanje dobičkonosnosti,
kljub nenehni rasti cen surovin in energentov ter vzdrževalnih in drugih stroškov.
Podlaga za dobičkonosno
poslovanje
Za ohranjanje donosnosti v podjetju
stalno izvajajo notranji benchmarking.
Tako nenehno izboljšujejo proizvodne
procese in dosegajo načrtovano poslovno uspešnost. V nabavi na primer
bdijo nad cenami vhodnih materialov,
medtem ko v proizvodnji izvajajo materialno po kalkulacijo, prek katere analizirajo razlike v ceni za strateške
skupine izdelkov in hitro ukrepajo v
primeru anomalij. Pri prodaji tedensko
V Celjskih mesninah natančno obvladujejo sledljivost izdelkom vse do prodajnih polic.
8
KOPA CRM KOPA ERP+
»Koristi
+Notranji benchmarking
za ugotavljanje uspešnosti
+Zagotavljanje popolne
sledljivosti v
proizvodnem procesu
+Preprečevanje kritičnih
tveganj in pravočasno
odzivanje na anomalije
pri poslovanju
vodne postopke in parametre predelave. S tem uresničujejo zahtevne standarde, kot so ISO,
HACCP ter IFS, potrebne za
prodajo na tujih trgih, na primer
Švice, Francije in Nemčije.
analizirajo promet glede na plan
ter rezultate v prejšnjih obdobjih,
ugotavljajo razloge za odstopanja
in sprejemajo odločitve za izboljšanje rezultata. Prek informacijskega sistema izvajajo tudi pred
kalkulacije za strateško načrtovanje in sklepanje pogodb z dobavitelji.
Sledljivost je strateška
prednost
Celjske Mesnine ohranjajo zveste
kupce s kakovostjo, ki narekuje reševanje še posebej zahtevnega izziva – sledljivosti. Pri proizvodnji
svežega mesa obvladujejo vse postopke, od dopitanja živali pri
kooperantih, logistike do klavnice,
razreza ter odpreme kupcem.
Sledljivost je vgrajena v poslovanje
z različnimi segmenti kupcev, od
mesnic do trgovskih verig in gostinskih obratov, podpira pa tudi
skladiščenje svežega mesa v eni
največjih hladilnic v državi, od
koder oskrbujejo svojo tovarno
mesnih izdelkov. Pri gotovih izdelkih natančno vodijo uporabo
mesa, vseh drugih surovin, proiz-
Popoln pregled nad delovanjem podjetja
S KOPA ERP so vzpostavili
osrednji pregled nad celotnim poslovanjem. Sistem je tesno povezan s proizvodnim pod sistemom
in s sistemom za elektronsko poslovanje s trgovskimi verigami.
Povezava z maloprodajnim sistemom je namenjena spremljanju
prodaje v lastnih mesnicah in
trgovinah. Pokrili so tudi vse
ostale funkcije, kot so računovodstvo, finance, kadri ter poročanje
na DURS, CURS, SURS in
Banko Slovenije.
Podpora poslovni rasti
Tudi s pomočjo informacijskega
sistema Celjske mesnine uspešno
priključujejo nova podjetja. Poleg
matične družbe Celjske mesnine
d. d. in manjšega storitvenega
podjetja osrednji informacijski sistem uporabljajo še v podjetjih
Pršutarna Lokev na Krasu d. o. o.
ter v partnerskem podjetju Ledas,
d. o. o. , delno pa je s komercialnimi funkcijami podprta tudi
podružnica na Hrvaškem. Načrtujejo, da bodo v enoten informacijski sistem povezali še letos
odprto podjetje v Srbiji.
9
“Celjske mesnine so uspešne tudi zaradi uporabe celovitega informacijskega sistema, ki nam pomaga pri gospodarnem poslovanju, doseganju pozitivnih poslovnih rezultatov ter pri rasti na domačem in tujih
trgih. Poleg tega lažje obvladujemo poslovne standarde, upravljamo s
tveganji ter dosegamo kakovost, ki jo pričakujejo vedno bolj zahtevni
potrošniki.“
Izidor Krivec, direktor, Celjske mesnine d. d.
“Kopina rešitev nam služi kot osrednji vir informacij za natančno obvladovanje ključnih poslovnih procesov. Omogoča analiziranje vseh
kritičnih točk poslovanja, da lahko v primeru odstopanj pravočasno
in pravilno ukrepamo.“
Marko Založnik, direktor komerciale, Celjske mesnine d. d.
KOPA ERP+
OBVLADOVANJE
DOBIČKONOSNOSTI
Proizvodni kontroling za dobičkonosnost in optimizacijo poslovanja v Monter Dravograd.
M
onter ima dolgoletno
tradicijo,
njegove
stranke pa so veliki poslovni sistemi iz Evrope in ZDA.
Podjetje se stalno organizacijsko
spreminja, čemur je sledil tudi IT.
Z vidika obvladovanja stroškov in
dobičkonosnosti so uporabljali
Excel in rešitev v COBOL-u. Ker
posamezne službe med seboj niso
bile povezane, je imela služba
kontrolinga izredno veliko dela z
zbiranjem in prepisovanjem podatkov. To jih je pripeljalo do
odločitve, da se lotijo izvedbe
projekta obvladovanja dobičkonosnosti in upravljanja s stroški.
Hitre informacije za
odločanje
Osnovni cilj projekta je bil, da se s
povezovanjem različnih virov
uredi avtomatski zajem podatkov,
s čimer so racionalizirali delo v režiji, pohitrili dostop do podatkov
in pridobili točnejšo obdelavo podatkov. Sedaj se posvečajo predvsem kakovosti in hitrosti
podatkov, torej vsebini, hkrati pa
želijo omogočiti uporabnikom lažji
dostop do informacij za odločanje.
Pri prodaji se na primer na osnovi
kredibilnih in takoj dostopnih podatkov hitreje odločajo o sprejemanju naročila po določeni ceni,
oziroma lahko kupcem ponudijo
konkurenčno, vendar še vedno dobičkonosno ceno. Naslednja faza je
izboljšanje produktivnosti, pri
čemer sta ceni materiala in dela največji izziv. Podatki iz tega sistema
bodo Monterju v pomoč pri spreminjanju organizacije ter izboljšavi
postopkov in tehnološke opremljenosti.
pripravljeni na enak način, brez
človeškega posredovanja, ki deluje
na podlagi ocene in dela napake,”
je pojasnila Marjana Muratović,
vodja financ v podjetju Monter
Dravograd d. o. o. Sedaj na enem
dokumentu spremljajo za isti delovni nalog tri vrste podatkov, napovedne iz komerciale, normativne iz
tehnologije ter nato še o realiziranih neposrednih in posrednih
stroških iz računovodstva. Tako
lažje ugotavljajo realno stanje, analizirajo odstopanja, rešujejo probleme in sprejemajo odločitve.
Obvladovanje stroškov
Vzporedno so vzpostavili tudi rešitev za po kalkulacije, in sicer za
vse tipe proizvodnje – individualno-naročniško, maloserijsko
ter servis oziroma prenovo viličarjev – in upoštevali posebnosti poslovanja z največjimi kupci. “Prej
podatki niso bili dovolj zanesljivi,
saj so bile napake pogoste, predvsem zaradi velikega obsega prepisovanja podatkov. V številke se
sedaj ne dvomi, zato jih je lažje
analizirati. Podatki so vsakokrat
Nadaljevanje optimizacije
S tem projektom so v Monterju zaokrožili informacijsko podporo temeljnemu poslovnemu procesu, saj
se vanj stekajo podatki iz različnih
aplikacij, od obdelave naročil kupcev
do lansiranja proizvodnje, odpreme,
fakturiranja in prejetih računov. V
prihodnje bodo sistem povezali še s
sistemom Zeus za optimizacijo in
avtomatizacijo razreza debele pločevine, tako da bodo lahko točneje vodili porabo materiala po nalogih ter
dodatno optimizirali izkoristek.
10
»Koristi
+Natančno ugotavljanje
dobičkonosnosti po delovnih nalogih
+Racionalizacija dela pri
kontrolingu
+Kredibilne informacije
za odločanje
“Delamo zato, da ustvarjamo
dobiček in si zagotovimo pogoje za bodoče delo. Zato morajo biti informacije točne in
pravočasno na voljo na vseh točkah, kjer se jih rabi, ne pa samo
na koncu, ko se dela letne obdelave. Kopa nam je omogočila,
da na enostaven način pridemo
do čim bolj natančnega ugotavljanja dobičkonosnosti po posameznem delovnem nalogu.”
Marjana Muratović
vodja financ,
Monter Dravograd d. o. o.
KOPA ERP+
CILJNO VODENJE
URESNIČUJE STRATEGIJO
Usklajeno delovanje vseh nivojev managementa vodi k hitrejšemu doseganju
strateških ciljev.
B
istvo ciljnega vodenja je, da se strateški cilji podjetja iz uprave sistematično prenesejo na osebne cilje
ključnega managementa. Orodje ciljnega
vodenja omogoča upravi in managementu merjenje izvajanja ciljev na enostaven način, osredotočeno komunikacijo s
ključnim managementom in sprotno preprečevanje kritičnih tveganj. Pri ciljnem
vodenju, ki ga vsebinsko uvaja Fakta Plus
in je podprto s celostno rešitvijo
KOPA.BI, gre za praktično uvedbo rešitve, temelječo na bogatih managerskih izkušnjah in znanju. Rešitev že v kratkem
roku v podjetje prinese vidne rezultate.
Združene najboljše prakse
vodenja
Kopa zagotavlja informacijsko rešitev in
integracijo potrebnih podatkov, medtem
ko Fakta Plus poleg praktične uvedbe ciljnega vodenja poskrbi za pravilen proces
poslovnega poročanja, organizacijo linij
poročanja ter vsebino in globino informacij, ki jih mora obvladovati management.
“Največkrat je problem določiti, kaj so
tisti maloštevilni, enostavni vendar najpomembnejši podatki, ki vplivajo na odločitve in kako na enostaven in učinkovit
način vzpostaviti sistem obveščanja na ra-
zličnih nivojih vodenja, da postane podjetje bolj učinkovito,” je poudaril Marjan
Gobec, generalni direktor KOPA d. d.
Menedžerji imajo v informacijskih sistemih največkrat na voljo preveliko količino podatkov, zato večine sploh ne
uporabljajo. S to rešitvijo se vzpostavi
ustrezna hierarhija odločanja in sistem
odgovornosti od zgoraj navzdol ter hkrati
določi ravni zbiranja podatkov in skupek
podatkov, ki se posredujejo posameznim
odločitvenim ravnem. Vodstveni zaposleni tako uporabljajo samo tiste podatke,
ki jih rabijo za svojo raven odločanja, obenem pa jim omogočajo ukrepanje v smeri
krovne poslovne strategije.
“Pri optimizaciji podjetij se največkrat pokaže, da je ključni problem podjetja, da drugi in tretji nivo managementa drugače razume pričakovanja uprave, svoje naloge
ter odgovornosti kot uprava.
Sistem ciljnega vodenja, ki je podprt z jasnim poslovnim
poročanjem, poenoti pričakovanja, usmeri tim k skupnemu cilju podjetja, meri uspešnost in je učinkovito orodje vodenja, ki na enostaven način uskladi delo in hitro
ustvari dodano vrednost.”
»Koristi
+Prevajanje strateških ciljev
na nižje nivoje managementa
+Spremljanje uspešnosti
doseganja ciljev
+Preprečevanje kritičnih
tveganj
11
Gregor Bulc, izvršni direktor, Fakta Plus d. o. o.
KOPA ERP+
VIZUALNO SPREMLJANJE
VIROV
Zgolj podatkovno vodenje zalog in skladiščnih lokacij naraščajočim
zahtevam po povečanju učinkovitosti skladiščno-logističnega procesa ne
more več slediti.
U
činkovito upravljanje skladišča
je poleg optimizacije proizvodnega procesa ključni element
uspeha pri nastajanja in distribuciji izdelka
ali storitve do kupca.
Uvajanje sistema sledljivosti v skladišču
pripomore h konkurenčnosti in poslovni
učinkovitosti podjetja. Da bi to dosegli, je
treba poleg oznake izdelka, polizdelka ali
repro materiala z vsemi lastnostmi natančno poznati tudi njegovo nahajališče.
Optimizacija s tehnologijo
Tehnologiji, s katerimi v Kopi zagotavljajo
lokacijsko sledljivost v skladišču sta črtna
koda in RFID. S temi označbami se poleg
blaga opremi tudi njegova nahajališča v
prostoru. Rešitev zajema označevanje vseh
izdelkov/polizdelkov s pasivnimi nalepkami RFID, ki jih sistem ob poizvedovanju prebere in izračuna, kje v skladišču se
izdelek nahaja. Z vizualizacijo prostora, ki
lahko vključuje tudi načrt skladiščnih lokacij, se nato prikaže, kje točno se blago
nahaja. Sistem se povezuje s katerim koli
poslovnim informacijskim sistemom, kar
omogoča hitro iskanje izdelkov ali materiala, prikaz pa je uporabniku prijazen in
ne zahteva posebnega uvajanja.
Uporaba oznak RFID zagotavlja, da je
»Koristi
+Popolna sledljivost blagu in
skladiščnim lokacijam
+Hitrejše delo skladiščnega
osebja
+Takojšen vpogled v realno
stanje zalog
skladiščni sistem praktično neobčutljiv na
nepredvidene dogodke ali človeške napake, na primer prestavljanje blaga med
lokacijami, ko se išče določen izdelek. Poenostavi se tudi zagotavljanje ažurnosti
zalog. Material, ki gre v proizvodnjo skozi
portal s čitalcem oznak RFID, se v skladiščnem sistemu samodejno razknjiži. Ko se
ostanek materiala vrača v skladišče dobi
novo nalepko RFID, na katero se shrani
potrebne podatke (vrsta, količina, teža, dimenzija …). Ob ponovnem prehodu skozi
RFID portal pa se ostanek še samodejno
vknjiži v skladiščni sistem.
Kot so še poudarili v Kopi, rešitev za vizualizacijo temelji na dobri praksi mednarodno poznanih podjetij DHL, Lufthansa
ali Jungheinrich. Ta globalna podjetja so
ravno z učinkovito sledljivostjo dosegla
konkurenčno prednost.
12
“V proizvodnih in storitvenih podjetjih
se večkrat zgodi, da se blago shranjuje na
nepredvidenih lokacijah. Skladiščni informacijski sistem posledično na določeni lokaciji kaže nepravilno zalogo. Za
iskanje založenega blaga se porabi veliko
časa. Še posebej v prostranih, odprtih
skladiščih je problem obvladovanja lokacije še večji in ustvarja ogromno nepotrebnih poti ter s tem povezanih stroškov.
Rešitev je uporabna tudi v drugih okoljih, na primer v bolnišnicah za spremljanje opreme, pacientov in osebja.”
Gregor Kavšček,
sistemski inženir, KOPA d.d.
KOPA ERP+
TRG ZAHTEVA
NAJBOLJŠI IZPLEN
Izboljšanje vodenja zalog koristnih ostankov
materialov je Puro tehniki znižalo proizvodne stroške.
P
osebnost proizvodnega procesa v Puro tehniki je visoka
cena poliuretanske pene,
ključnega parametra končne cene
izdelka. V proizvodnem procesu se
ustvarjajo številni koristni, ponovno uporabni ostanki. V podjetju
pred uvedbo Kopinega logističnega
sistema niso imeli točnih podatkov
o zalogah, kar je bila posledica knjiženja z zamikom in vračila velikega
števila različnih dimenzij uporabnih materialov. Ker je v skladišču
tudi do sto premikov zalog na iz-
»Koristi
+Večji izkoristek vhodnega
materiala
+Nižji stroški zalog
+Boljša izkoriščenost proizvodnih in skladiščnih zmogljivosti
+Cenejše poslovanje
zalog pa so morali vsak mesec izvajati še inventure, kar je zaposlene
dodatno obremenjevalo.
meno, je kljub dnevnemu knjiženju še vedno prihajalo do neusklajenosti stanja zalog s podatki
v informacijskem sistemu. Zaradi
neažurnega stanja in pomanjkanja kakovostnih informacij o lokacijah koristnih ostankov so
izvajali nepotrebna naročila, kar
je ustvarjalo preveliko vrednost
zalog in nepotrebno gnečo v skladišču. V primerjavi s konkurenčnimi podjetji, je bila poraba
materialov v tekoči proizvodnji
večja . Zaradi težav z vodenjem
Učinkovito z zalogami
Z rešitvijo za obvladovanje zalog po
dimenzijah, ki temelji na uporabi
brezžičnih terminalov in knjiženju
s črtno kodo, so v Puro tehniki podprli vse ključne skladiščno-logistične procese.
Z njo na osnovi potreb proizvodnje
in obstoječe zaloge pripravljajo naročila dobaviteljem, prevzem materiala od dobavitelja, izdajo
materiala v proizvodnjo ter vrnitev
materialov v novi dimenzijski
obliki v skladišče in na lokacijo.
Kopin sistem Puro tehniki zagota-
vlja realno stanje zalog z dimenzijami in lastnostmi posameznega
kosa, hkrati pa tudi informacijski
pregled nad nahajališčem oziroma
lokacijo materiala v skladišču in
vpogled v dejansko stanje zalog. Zaradi boljšega nadzora vračila materiala iz proizvodnje so bistveno
izboljšali izrabo materiala, zmanjšali zaloge ter optimizirali naročanje dobaviteljem. Z možnostjo
rezervacije in razporejanjem materiala na potrjene delovne naloge so
izboljšali načrtovanje materialnega
toka, z odpravo mesečnih inventur
pa so pridobili več časa za proizvodnjo. To je dodatno prispevalo k
večji produktivnosti podjetja in izboljšanju konkurenčnosti.
“Za obvladovanje izkoristkov materialov ni bilo več
dovolj, da smo vodili zaloge po teži materiala, ampak
smo potrebovali tudi vodenje po dimenzijah. S Kopino rešitvijo smo dosegli večji izplen proizvodnje,
po drugi strani pa smo znižali sredstva, vezana v zaloge, ter izboljšali ekonomiko poslovanja.”
Primož Mlačnik, direktor, Puro tehnika d. o. o.
Kopa je za sistem logistike po dimenzijah dobila srebrno
priznanje GZS za inovativnost.
13
KOPA ERP+
INTERAKTIVNO VODENJE
PROIZVODNJE
Realni podatki iz proizvodnje v Akers Valjih ustvarjajo
dodano vrednost.
»Koristi
+Boljše vodenje in ukrepanje
+Nižji proizvodni stroški
+Kakovostnejše delo s
strankami
D
anašnje razmere na trgu ne dopuščajo, da bi resna proizvodnja
delovala brez sprotnih podatkov. Preveliki časovni zamiki, ki so predvsem posledica ročnega vnašanja
podatkov o opravljenem delu in drugih
dogodkih, podjetjem povzročajo vrsto
težav: nepopolne informacije o izgotovljenosti naročil, nezmožnost natančnega
načrtovanja proizvodnje, slabe informacije za po kalkulacije, počasna odzivnost
na anomalije v proizvodnji in podobno.
V podjetju Akers Valji Ravne so, za izboljšanje preglednosti nad delovanjem proizvodnje, v sodelovanju s Kopo vzpostavili
sodoben sistem za interaktivno spremljanje proizvodnje prek panelov na dotik.
Hitrejše ukrepanje
Podatki, ki jih v Akers Valjih zdaj zajemajo samodejno na mestih, kjer dejansko
nastajajo, omogočajo ukrepanje v trenutku, ko motnja nastane. Vodje so sproti
obveščeni tudi o pomanjkljivih podatkih
in o tem, kdo je odgovoren. S tem preprečijo nastanek nepotrebnih stroškov in
nezadovoljstvo, saj pri napakah v proizvodnji ukrepajo že takrat, ko je obdelava
še razmeroma poceni. Sistem spremljanja
proizvodnje je povezan tudi s sistemom
za poslovno obveščanje. Tako prodajalcem, tehnologom in vodstvu omogočajo
spremljanje učinkovitosti, izkoriščenosti
proizvodnih zmogljivosti in človeških
virov ter spremljanje in analiziranje anomalij v proizvodnji.
Zadovoljne stranke
V podjetju so z boljšim nadzorom proizvodnje dosegli tudi natančnejše dobave,
saj zaradi predčasnega odkrivanja nevarnosti za zamudo zaradi napak v proizvodnji pravočasno dodelijo dodatne človeške
vire oziroma kooperante. Interaktivne
proizvodne podatke v podjetju uporabljajo za optimizacijo virov, povečanje
produktivnosti ter enakomernejšo porazdelitev dela v povezavi z načrtovanjem. V
podjetju so hkrati izboljšali delo s strankami, saj v vsakem trenutku poznajo dejansko stanje naročil.
14
“S tem projektom smo želeli vzpostaviti sistem, ki bi nam resnično
omogočal natančno spremljanje
proizvodnje na strojnih in termičnih obdelavah za vsako operacijo
posebej. Osnovno vodilo je bilo pridobivanje informacij za optimizacijo tehnologij in kalkulacij ter
hkratno natančno spremljanje še
nedokončane proizvodnje, kar je
zelo pomembno za zagotavljanje
denarnih tokov. “
Miran Rebernik,
direktor, Akers Valji Ravne d. o. o.
KOPA ERP+
ELEKTRONSKE POGODBE UREJENO POSLOVANJE
S Kopino rešitvijo za elektronsko vodenje dokumentov UREJENO.DOK so
v družbi BSH Hišni aparati d. o. o. Nazarje ustvarili pomembne časovne in
stroškovne prihranke.
V
podjetju BSH Hišni aparati d. o.
o. Nazarje so se zaradi velikega števila pogodb ter zamudnega in nepreglednega postopka potrjevanja, ki je
potekal s pomočjo navadne in elektronske
pošte, srečevali s pomanjkanjem nadzora
nad tem, kje in v kakšni fazi potrjevanja se
nahajajo pogodbe. Tudi pripravljavci pogodb niso imeli pregleda nad tem, kaj se je
dogajalo z osnutki pogodb med procesom
odobravanja, kar je botrovalo vsebinskim
napakam. „V pravni službi nismo imeli natančnega nadzora nad vsebinskimi spremembami in nad podpisovanjem pogodb,
kar je v skrajnih primerih onemogočalo
uspešno delo v primeru reševanja poslovnih problemov s kupci in poslovnimi partnerji,“ je razložila Sanda Skubic Drnovšek,
pravna svetovalka v BSH. Da je upravljanje
s pogodbami kritičen proces v podjetju,
priča tudi dejstvo, da pripravljajo pogodbe
za devet lokalnih trgov. Pri vseh pogodbah
v regiji nastopata podpisnik iz Slovenije in
iz lokalnega podjetja. Tako so pošiljali ali
sami prevažali cele kupe pogodb, kar je bilo
drago in dolgotrajno.
Upravljanje in podpisovanje
Da bi zmanjšali poslovna tveganja pri upravljanju s pogodbami, so uvedli Kopino re-
šitev za elektronsko upravljanje z dokumenti UREJENO.DOK. S to rešitvijo
sedaj vodijo potrjevanje in shranjujejo vse
pogodbe (prodajne, nabavne, servisne ...)
razen kadrovskih. „Zaposlenim v pravni in
finančni službi smo želeli v prvi vrsti olajšati delo, tako da vedo, kje se pogodbe nahajajo in v kateri fazi postopka potrjevanja
so,“ je poudarila Sanda Skubic Drnovšek.
»Koristi
Pregledno in ceneje
Celoten postopek potrjevanja pogodb se
izvaja elektronsko, zagotovljena je tudi revizijska sledljivost potrjevanja. Pogodbe
imajo glede na tip različen delotok in
arhiv, pri čemer elektronske pogodbe
lahko pregledujejo in delno tudi podpisujejo od kjer koli in kadar koli. Obveščanje
uporabnikov o aktivnostih na pogodbi
poteka prek e-pošte, pri čemer so same pogodbe varno shranjene v osrednjem arhivu, kar dodatno zmanjšuje tveganja
uporabe občutljivih poslovnih informacij.
Z ureditvijo elektronskega procesa potrjevanja in podpisovanja pogodb so na primer v prodajnem procesu bistveno
izboljšali sodelovanje ključnih akterjev - iz
prodajnega kontrolinga, produktnega
marketinga, pravne službe, finančno računovodske službe in iz oddelka prodaje.
+Pregledovanje in podpisovanje pogodb od
kjerkoli in kadarkoli
15
+Revizijska sledljivost potrjevanja in upravljanja s pogodbenimi različicami
+Hitro iskanje po pogodbah z možnostjo filtriranja po različnih opisnih podatkih
+Znižanje stroškov elektronskega podpisovanja, distribucije in arhiviranja
“Časovni prihranki so izredni, ustvarili pa smo tudi neposredne prihranke pri stroških, na primer pri tiskanju, poštnih
stroških in pri pisarniškem materialu.”
Sanda Skubic Drnovšek,
pravna svetovalka, BSH Hišni aparati d. o. o. Nazarje
KOPA HRM+
ČLOVEŠKI VIRI
IMAJO VREDNOST
V družbi Premogovnik Velenje želijo z novim kadrovsko-informacijskim sistemom dvigniti sistem upravljanja
s človeškimi viri na višjo raven.
P
remogovnik Velenje je
skozi leta dela številnih
strokovnjakov razvijal sistem upravljanja s človeškimi viri.
“Želimo celovit centralni informacijski sistem, samostojne uporabnike,
hitro
odzivnost,
kompatibilnost z obstoječimi informacijskimi sistemi v družbi in
visok nivo varovanja podatkov.
Obenem pa želimo ohraniti vse
dobre stvari iz starega sistema, ki
smo jih leta in leta nadgrajevali z
lastnim znanjem, ter obdržati vso
dosedanjo zgodovino podatkov.”
Sonja Kugonič,
vodja Kadrovsko-splošnega področja,
Premogovnik Velenje d. d.
Vseskozi so ga zaposleni s tega področja uspešno nadgrajevali, v
zadnjem času pa razmišljajo tudi
o sistemu kompetenc. Z njimi želijo nadgraditi že vpeljane elemente dela z ljudmi. Naloge
opravljajo tako za Skupino Premogovnik Velenje kot za družbe v
manjšinski lasti – to je za približno 2.700 oseb.
•
obvladovanja izobraževanja;
•
načrtovanja in razporejanja
zaposlenih z določanjem izmen;
•
spremljanja štipendistov;
•
zajema in obračuna plač ter
drugih dohodkov;
•
mesečnega nagrajevanja
(bonusi in akordi);
•
dninske knjige.
Stavijo na KOPA HRM
Projekt se uvaja postopoma, to
pomeni, da določeni sklopi programa že delujejo v novem KOPA
HRM sistemu. Področje kadrovske evidence se že ureja v novem
sistemu, plačni del pa je v fazi testiranj in se približuje zaključku.
Takšen način dela sicer zahteva
veliko usklajevanja, sodelovanja in
koordinacije med posameznimi
področji dela ter med sodelavci
obeh podjetij.
Po končanem projektu uvedbe
bodo pridobili informacijsko pokritost kadrovske evidence z dograditvijo specifičnih problematik
v okviru kadrovske evidence:
•
letnih razgovorov;
»Koristi
+Enovit sistem z vgrajenimi dobrimi praksami
za podporo celotni kadrovski dejavnosti
+360-stopinjski pregled
nad kadri za karierni
razvoj in obvladovanje
kompetenc
+Izboljšanje produktivnosti ter nižji stroški obvladovanja kadrov
Sistem bo povezan še s programskimi rešitvami ODOS, Špica,
ERP QAD, Maximo, MIK. Pokrili bodo tudi ostala področja:
varnost in zdravje pri delu, jamske
reševalce, sindikat, disciplinske
prekrške, zaščitna sredstva, navodila za varno delo, pravno pisarno,
klub upokojencev in športno društvo.
Dobre prakse HRM tudi v Srbijo
Kopa srbskemu podjetju IMT, kjer proizvajajo traktorje in kmetijsko
mehanizacijo, pomaga pri doseganju nadaljnje poslovne rasti. V prvem
koraku prenove informacijskega sistema je podjetje namestilo novo sistemsko in programsko infrastrukturo, uvedli so sistem za upravljanje s
kadri in obračun plač KOPA HRM. Prenova bo po načrtih zaključena
konec leta 2014, v tem času pa bodo uvedli celovit nabor rešitev KOPA
ERP za upravljanje finančnega in materialnega toka, podprtega z načrtovanjem in spremljanjem v proizvodnji.
16
KOPA HRM+
NAPREJ OD
INTELIGENTNEGA HRM
e-DKES podpira trajnostni razvoj z umetno inteligenco, najboljšimi
praksami HRM in široko obravnavo poslovnega okolja.
I
nformacijske rešitve za ravnanje s
človeškimi viri, ki jih ponuja trg,
so večinoma medsebojno nepovezane, ne podpirajo strateške usmerjenosti podjetij in niso dolgoročno
naravnane. Tako se ne morejo učinkovito prilagajati spremembam v organizaciji niti ne upoštevajo demografskih
in socialnih sprememb in trendov kot
je staranje prebivalstva.
Kopa je s Fakulteto za računalništvo in
informatiko, Univerze v Ljubljani, pričela izvajati razvojni projekt dinamičnega kompetenčnega ekspertnega
sistema e-DKES za upravljanje s kompetencami zaposlenih, organizacij in
širše družbe. V Kopi so za ta tehnološko dovršen in kompleksen sistem pridobili evropska sredstva, kot eno od
desetih najboljših razvojnih podjetij.
Vgrajene najboljše prakse
Kopin ekspertni sistem bo zajemal vse
vidike obvladovanja in razvoja kompetenc na vseh ravneh:
• lažje prilagajanje kadrovske in organizacijske strukture potrebam na
trgu;
• enostavno prilagajanje sistema za
upravljanje s kadri specifičnim poslovnim procesom;
• posamezniki bodo pridobivali napotke za izboljšave kompetenc ter lažje
načrtovali svojo karierno pot in jo
usklajevali z dolgoročnimi cilji;
• podpora vseživljenjskemu učenju
– integracija in povezovanje znanja
med različnimi generacijami;
• reševanje problematike zaposlovanja in upokojevanja starejše generacije;
• storitev v oblaku bo zagotavljala
minimalno začetno investicijo.
“e-DKES je inovativen, dinamičen, stroškovno učinkovit in v prihodnost
usmerjen ekspertni sistem.
Njegov glavni cilj je omogočiti nabor, kombinacijo in
razvoj pravih specifičnih
kompetenc (znanja), ki je z
vidika teorije organizacij na
splošno najpomembnejši dejavnik ohranjanja konkurenčne
prednosti podjetja,”
dr. Lidija Breznik, KOPA d. d.
Skladno s poslovno
strategijo
Osnovo predstavlja baza znanja o
kompetencah, ki se neprestano dopolnjuje in posodablja. Sistem kot nadgradnja in najvišji nivo rešitve HRM
uporablja sistematično in strukturirano analizo načina in procesa dela,
kulture in okolja, v katerem organizacija deluje. Uvedba takšnega sistema
narekuje spremembo poslovnega koncepta in drugačen način razmišljanja v
organizaciji. Tisti, ki želijo čim bolj izkoristiti svoj kadrovski potencial,
bodo z e-DKES lažje uresničili svoje
dolgoročne strateške cilje.
17
"V veliko veselje mi je, da
lahko pokažemo širši javnosti, da sodelovanje med institucijami
znanja
in
gospodarstvom dejansko
prinaša dokazljive rezultate.
e-DKES je projekt, ki je plod
prenosa znanja med strokovnjaki iz Kope in strokovnjaki
iz FRI-ja. V prihodnosti si želimo še več takšnih projektov, saj
slednji prinašajo dodano vrednost širši skupnosti."
prof. dr. Marjan Krisper, FRI
KOPA EAM
mernejšo informacijsko rešitev. Ključni dejavniki pri izbiri informacijske
rešitve za podporo vzdrževanju so:
SPLOH RABIMO IT V
VZDRŽEVANJU?
Vzdrževalni informacijski sistem izboljšuje ključne parametre vzdrževanja: razpoložljivost sredstev, upravljanje
vzdrževanja ter znižanje stroškov.
N
apredek pri vzdrževanju v
podjetjih je v zadnjih desetletjih ogromen. Največja razlika je v informacijski
podpori vzdrževanju, saj ta pred desetletji ni obstajala, sedaj pa si brez
računalnika vzdrževanja ne moremo
predstavljati. Kako podpreti vzdrževalce in odločanje o vzdrževanju? Je
dovolj preglednica, smo razvili lastno aplikacijo, ki jo je deloma povozila nekompatibilnost z novimi
operacijskim sistemi in verzijami
programske opreme na osebnih računalnikih, ali pa nimamo nič oziroma imamo vse v 'glavi' ?
Vzdrževanje v podjetjih
Vzdrževanje v podjetjih je lahko
glede na proces sestavljeno iz štirih
gradnikov: tehnologija, materiali,
človeški viri, stroji. V praksi pa se je
izoblikovala tudi delitev vzdrževanja
na tri gradnike:
• OV - operativno vzdrževanje
(vzdrževalci, vgrajeni rezervni deli,
navodila);
• UV - upravljanje vzdrževanja (vodje vzdrževanja, nabavne službe, na-
Informacijska podpora
Edino smiselno je, da informatiki in
vzdrževalci skupaj izberejo najpri-
črtovanje proizvodnje/remontov);
• IP - informacijska podpora (informatiki, programske rešitve, priprava
podatkov, dostop do informacijske
podpore, računalnik, tablični računalnik, pametni telefon).
• cilji in zahteve vodstva podjetja,
potrebe in cilji vodstva vzdrževanja
ter vzdrževalcev;
• uporabnost rešitve v sorodnih
podjetjih;
• tehnološka platforma;
• kompatibilnost in povezljivost z
obstoječimi sistemi v podjetju oz.
načrtovanimi rešitvami.
Odločitev o informacijski podpori
mora biti sprejeta na podlagi vseh
opisanih dejavnikov. V praksi je
smotrno k izbiri rešitve vključiti svetovalce za informatiko in vzdrževanje, ki lahko svetujejo in opozorijo
na pasti in skrite neskladnosti ali dodatne zahteve, ki bi se potencialno
pojavile po sami implementaciji novega sistema v podjetju. Prepuščanje
odločitve nekompetentnim osebam
poveča tveganje za slabo odločitev,
predvsem pa se je treba zavedati, da
bomo slabo rešitev morali uporabljati tudi sami!
Nižji stroški in večja kakovost
Za zagotavljanje najvišjega nivoja
vzdrževanja v podjetju je treba zagotoviti dobre kadre in kakovostne rezervne dele, opremo vzdrževalcev
(OV), usposobljene vodje vzdrževanja in strategijo vzdrževanja (UV)
ter ustrezno in dostopno informacijsko podporo (IP). Najboljši rezultat
bomo dobili, če bomo na vseh področjih zagotovili ustrezne rešitve,
kar najbolje prikaže preprosta matematična formula:
V podjetju GKN z IBM Maximo obvladujejo vzdrževalne posege, stroške in zastoje na 320 strojih, za katere vodijo okrog 8.500 pozicij rezervnih delov. Imajo vpogled v dogajanje na vsakem stroju posebej, od
stroškov, porabe in kakovosti storitev ter delov, do spremljanja razpoložljivosti strojev, vodenja napak ter analiziranja vzrokov, obvladujejo”pa
tudi delovno uspešnost vzdrževalcev. “Z uporabo IBM Maximo ter sodelovanjem s Kopinimi strokovnjaki smo dosegli prihranke v višini milijona evrov letno,” je povedal Drago Padežnik, vodja vzdrževanja v
GKN Driveline. Stroške vzdrževanja povezujejo s stroški proizvodnje,
ti podatki pa so osnova pri vsakodnevnem delu vodij proizvodnje,
vzdrževanja in najvišjega vodstva. Podprli so celotno preventivno
vzdrževanje, s katerim so bistveno zmanjšali število in čas za odpravo
nekontroliranih izpadov, s čimer so povečali razpoložljivost in učinkovitost strojev, dosegli večji izplen proizvodnje ter izboljšali kakovost.
1 (OV) * 1 (UV) * 1 (IP) = 1
Slabša kondicija ene izmed treh
komponent vzdrževanja bo povzročila slabše vzdrževanje v celoti, kar
pomeni več in daljšanje zastojev,
manjšo razpoložljivost in učinkovitost ter slabšo kakovost. Vsi ti dejavniki se odrazijo v dvigu stroškov ter
nižanju dobičkonosnosti podjetja.
18
Enotni kontaktni center
državne uprave (EKC)
UČINKOVITE
STORITVE
Informacijsko podprto izvajanje IT-storitev prispeva
k zmanjšanju poslovnih izgub, dvigu produktivnosti
zaposlenih ter večjemu zadovoljstvu strank.
S
toritve so pomemben sestavni del delovanja vsake organizacije. Ob izpadu
storitve uporabnik pričakuje
ustrezen odzivni čas in hitro odpravo napake. Daljši kot je pri
tem čas izpada storitve, večja je
lahko poslovna škoda. Storitveni
center zagotavlja dostop do internih informacij, podporo in
pomoč pri uporabi različnih aplikacij, komunikacijskih naprav,
težavah z ostalo infrastrukturo in
tehnološko opremo. Poslovnim
partnerjem omogoča vpogled v
nabavno verigo, končnim strankam pa različne elektronske storitve – oddajo povpraševanj,
naročil, kataloško prodajo, reklamacije ...
čnosti rešitve, ki na osnovi poslovnih pravil določa gradnike
(komponente storitve), postopke
in parametre obračunavanja storitev. Te gradnike lahko uporabnik z ustreznimi pravicami sam
spreminja in prilagaja poslovnim
potrebam, na primer s strankami
sklenjenim pogodbam in dogovorom o ravneh zagotavljanja storitev (SLA, OLA).
znanjem, procesi in organizacijo,
ki so povezani z zagotavljanjem
storitev. V portfelj nalog storitvenega centra je možno enostavno
dodajati nove storitve ter različne
izvajalce, tako notranje kot zunanje.
Ko so v proces podpore vključeni
tudi zunanji izvajalci, v Kopi posebno pozornost namenjamo
visoki prilagodljivosti in dinami-
Katalog in obračunavanje
Delovanje storitvenega centra je
opredeljeno s katalogom storitev.
Ta končnim uporabnikom predstavlja nabor storitev, ki jih neka
organizacija nudi, ter predstavlja
zvezo z vsemi ostalimi podsistemi
oziroma elementi storitev, na primer tehnološko opremo, delom,
KOPA je s svojim znanjem in
dobrimi praksami pri obvladovanju sredstev in storitev z vodilno rešitvijo IBM Maximo
sodelovala pri vzpostavitvi
Enotnega kontaktnega centra
državne uprave - EKC, ki deluje
na konceptu storitvenega centra. Rešitev podpira celoten proces zagotavljanja storitev
(end-to-end), od evidentiranja
zahtevkov, komunikacije in obveščanja vseh deležnikov, vključitve pogodbenih obveznosti
izvajalcev, načrtovanja in evidentiranja dela, poročanja in
analitičnih informacij do specifikacije opravljenih storitev kot
osnove za obračunavanje storitev. Da gre po velikosti, obsegu
storitev in celovitosti rešitve za
največjo tovrstno rešitev v Sloveniji in širše, priča dejstvo, da
EKC na mesec obravnava tudi
več kot 5.000 zahtevkov za vsebinsko in tehnično podporo.
“Z uporabo rešitve IBM Maximo v javni upravi na enem
mestu rešujemo probleme z informacijskimi storitvami. Te so
danes bistvenega pomena za nemoteno delovanje države in njenih storitev, tako z vidika
racionalizacije poslovanja javnih
ustanov in povečanja produktivnosti kot življenja posameznikov in poslovanja podjetij.
Centralizacija kontaktnih točk
na enotnem sistemu je prispevala k večji učinkovitosti delovanja Enotnega kontaktnega
centra državne uprave ter izboljšala nadzor nad izvajanjem in
obračunavanjem storitev.”
Lea Šraj,
vodja tehnične podpore EKC,
Ministrstvo za notranje zadeve,
Direktorat za informatiko in
e-storitve
19
KOPA EAM
Odlični rezultati v
praksi
POSLOVNI CILJI
PROTI FINANCAM
Dinamično upravljanje vzdrževalnega proračuna omogoča doseganje poslovnih ciljev ob omejenih finančnih
virih.
Z
a kurativno vzdrževanje se
tudi v gospodarski krizi
vedno najde najnujnejša
sredstva, saj mora proizvodnja potekati s čim krajšimi prekinitvami.
Drugače pa je s preventivnim
vzdrževanjem. To je v resnici
idealno za zniževanje stroškov, v
praksi pa se finančna sredstva zanj
velikokrat celo ukine.
»Koristi
+Enostavno, učinkovito
in pregledno načrtovanje ter spremljanje porabe proračunskih
sredstev, namenjenih
vzdrževanju, ne glede
na hitre in nepredvidljive spremembe, ki se
vsakodnevno dogajajo
v praksi
Pri srečnežih, ki še imajo proračun
za vzdrževanje, se pojavlja vrsta
vprašanj: za kaj porabiti razpoložljiva sredstva, kateri posegi, kdaj in
na katerih napravah in opremi so
prioritetni, kako dejanske potrebe
tudi po posameznih mesecih in povrhu vsega še po ključnih napravah
ali lokacijah, bi to pomenilo velik
korak k smotrnejši in učinkovitejši
uporabi razpoložljivih finančnih
virov.
po vzdrževanju uskladiti z
razpoložljivostjo in časovno
dinamiko proračunskih sredstev. Poleg tega se nepredvidenih okvar niti njihovega
obsega – s tem pa tudi potrebnih finančnih sredstev – ne
more vnaprej napovedati.
Hkrati vsaka sprememba tako
v kratkoročnem kot tudi dolgoročnem terminskem načrtu
izvajanja posegov vpliva na
potrebe po finančnih sredstvih (za material in rezervne
dele, stroške internega dela,
stroške zunanjih storitev ...). V
današnjih razmerah je treba
nujno spremeniti tako načrtovanje proračunskih sredstev
kot tudi njihovo uporabo in
spremljanje.
Za to pa je v vsakem trenutku
potreben ažuren in natančen
nadzor nad razpoložljivimi,
rezerviranimi in že porabljenimi proračunskimi sredstvi.
Če bi bilo možno takšne podatke zagotavljati in spremljati ne le na ravni
proračunskega leta, temveč
“Ker praksa kaže, da razpoložljivost sredstev v resnici ni
nikoli natančno jasna, niti
niso jasne dejanske potrebe,
prioritete in časovni okviri, je
smiselno vpeljati dinamično
upravljanje proračuna za
vzdrževanje.”
Vinko Jelenko, vodja programa
Maximo v Kopi.
20
KOPA je dinamično upravljanje vzdrževalnega proračuna
dosegla v bolgarskem rudniku
zlata in bakra Chelopech Mining EAD. V rudniku so po
uvedbi standardne rešitve
IBM Maximo mesečna proračunska sredstva za ključne naprave in lokacije še vedno
vodili v preglednicah. Pri tem
so jim velike težave povzročali
spremljanje dejanske porabe
finančnih sredstev, nepredvidene spremembe v dinamiki
koriščenja načrtovanih sredstev, ažurnost in razpoložljivost podatkov. Največji izziv
pri oblikovanju rešitve je bilo
zagotavljanje ažurnosti podatkov, ki so odvisni od številnih
spremenljivk. “S Kopino rešitvijo ima vsak uporabnik, ki
načrtuje predvideno vrednost
posega za posamezni delovni
nalog, takoj na razpolago
skupni znesek proračuna za
napravo ali lokacijo, znesek že
rezerviranih sredstev na ostalih nalogih, znesek dejansko
porabljenih sredstev, znesek
razpoložljivih sredstev, in to
za vsak mesec posebej,” je razložil Vinko Jelenko, vodja
programa Maximo v Kopi.
Tudi, če se predvideni datum
zaključka posega prestavi v naslednji mesec, se to takoj
odraža v skupnem proračunu
in tudi pri vseh ostalih posegih ali delovnih nalogih, ki se
financirajo iz istega mesečnega proračuna. Uporabnikom poleg tega ni treba ročno
določati in vnašati oznake
proračuna, temveč informacijski sistem na osnovi algoritmov in izbranih parametrov
samodejno določi, kateri proračun se upošteva v danih razmerah.
KOPA EAM
»Koristi
+Večja razpoložljivost
zmanjšuje zastoje in izboljša produktivnost
+Daljša življenjska doba
strojev in naprav ter
posledično nižji stroški
VZDRŽEVANJE ZA
USPEŠNOST
V Premogovniku Velenje so s 16-odstotnim znižanjem
stroškov vzdrževanja za 22 odstotkov povečali produktivnost.
P
remogovnik Velenje z letnim izkopom štirih milijonov ton
predstavlja vir za proizvodnjo
kar ene tretjine električne energije v Sloveniji. Preventivno vzdrževanje je ključnega pomena za nemoteno oskrbo z
energijo saj napake na rudniški opremi
hitro povzročijo dolge zastoje v proizvodnji. “Ugotavljati moramo že majhne
spremembe pri delovanju opreme in jih
obravnavati, še preden nastanejo veliki
problemi. V našem podjetju je namreč
90 odstotkov preventivnega vzdrževanja in samo 10 odstotkov kurativnega,”
je povedal Gregor Železnik, pomočnik
vodje Področja vzdrževanja v Premogovniku Velenje d. d. Implementacijo
programa IBM Maximo so zaupali
Kopi, ki je izvedla še integracijo
s poslovnim informacijskim
sistemom ter s sistemi za
upravljanje inventure,
človeških virov in za poslovno obveščanje.
Premogovnik Velenje je
IBM izbral kot svojo svetovno referenco za vzdrževanje v
rudnikih.
Napovedovanje problemov še
pred izpadom
V službi vzdrževanja so za enoten pregled
nad sredstvi vzpostavili osrednje nadzorne
plošče, s katerimi vodijo dejavnosti. “Za
vsa sredstva vemo, kje se nahajajo ter kako
delujejo – praktično v realnem času,” je
poudaril Železnik. “Imamo nadzorne
plošče, ki nam pomagajo pri ugotavljanju
učinka katerega koli popravila na uspešnost delovanja. Zagotovljen je boljši pregled nad zamudami na posameznih
lokacijah in nad napravami, ki povzročajo
daljše zastoje. Na ta način lahko ugotovimo, kaj se z napravo v resnici dogaja, ali
gre le za naključje ali se neka napaka
stalno ponavlja.”
Uporaba analitičnih orodij pomaga
vzdrževalcem pri odkrivanju dejavnikov, ki vplivajo na nastanek
mehanskih okvar in s tem na
izvajanje preventivnega
vzdrževanja pred nastanki
napak. Takšen vpogled v
delovanje naprav je omogočil povečanje razpoložljivosti opreme in zmanjšanje
izpadov delovanja ter s tem
zmanjšanje zamude pri izkopu za kar
22 odstotkov.
21
+Analiziranje posegov in
predčasno odkrivanje
ter odpravljanje napak
IBM Maximo jim pomaga spremljati stroške sredstva v celotni dobi
uporabe, da lahko presodijo, ali je
stroj bolje zamenjati namesto popraviti. Stroški opreme so namreč
precej visoki, zato morajo poskrbeti, da z njo naredijo čim več. Takšna preglednost jim je omogočila,
da so stroške vzdrževanja znižali za
16 odstotkov.
Petrol z IBM Maximo v regijo
Petrol je skupaj s Kopo letos
vzpostavil informacijsko podporo za vodenje servisne dejavnosti
in
obvladovanje
tehnoloških sredstev v hčerinskem podjetju Beogas d. o. o.
Gre za največjega distributerja zemeljskega plina v Beogradu, katerega glavne dejavnosti so poleg prodaje in distribucije zemeljskega plina še investicije in vzdrževanje
plinovodnih omrežij. Z več kot 200 km dolgim distribucijskim omrežjem pokrivajo teritorije beograjskih občin
Čukarica, Palilula in Voždovac, ponudbo pa bodo razširili
še na območje Rakovice, Banovega brda in Topčidera. Na
njihov sistem je priklopljenih več kot 10.000 gospodinjstev, ocenjujejo pa, da je potencialnih uporabnikov lahko
vsaj še enkrat toliko. Poleg gospodinjstev so njihovi odjemalci stanovanjske zgradbe in poslovni odjemalci, ki letno
porabijo okrog 15 milijonov kubičnih metrov zemeljskega
plina. Nova informacijska rešitev temelji na uporabi sistema IBM Maximo ter Kopinih dodatno izdelanih rešitev
in prilagoditev in dvosmerne integracije s poslovnim informacijskim sistemom Petrol. Informacijski sistem poleg
nabavno-skladiščnega poslovanja zajema še upravljanje in
vzdrževanje plinovodnih omrežij, hišnih plinskih priključkov, merilno-regulacijskih postaj, kotlovnic in pripadajočih
instalacij, vodenje periodičnih in tehničnih pregledov plinskih instalacij ter vzdrževanje notranjih plinskih instalacij.
KOPA SI
Foto: Dobran Laznik
JASNI POSLOVNI UČINKI
Hitrejše, učinkovitejše in cenejše poslovne storitve v skupini SIJ - Slovenska
industrija jekla.
V
skupini SIJ – Slovenska industrija jekla se zavedajo pomena
tehnoloških izboljšav in vlaganj.
Na tržišču so namreč zanimivi in uspešni
le tisti izdelki in storitve, ki imajo višjo
dodano vrednost. V skupini so se z na-
“S potekom projekta konsolidacije aplikacij in sistemskega okolja Microsoft
smo zadovoljni. Za nas je to letos drugi
največji projekt za prenovo poslovnega
informacijskega sistema ERP. Sodelovanje s Kopo je zgledno, še posebej glede
na to, da gre za izredno pomemben in
strateški projekt, zahteven tako za nas
kot naročnika, kot tudi za izvajalca.”
Boris Horvat,
svetovalec uprave skupine SIJ – Slovenska
industrija jekla za informatiko
menom povečanja dodane vrednosti
odločili za poenotenje uporabniške programske opreme ter konsolidacijo in
standardizacijo informacijskega okolja na
platformi Microsoft.
Prehod na višji nivo informacijskega
sistema za vse
članice skupine
je bil nujen zaradi optimizacije
poslovnih ter
informacijskih
procesov, bolj
učinkovitega in
enostavnega poslovanja znotraj
skupin, za zago“KOPA je projekt dobila na osnovi
tavljanje večje
uspešnega poenotenja programske invarnosti in preformacijske infrastrukture v Metalu
glednosti posloRavne, kjer smo v partnerstvu z interno
vanja ter nižjih
službo informatike poskrbeli za sostroškov upradobno upravljanje programske infravljanja IT-okolja.
strukture, implementacijo visokih
Novo, poenovarnostnih zahtev ter obvladovanje razteno informacijpoložljivosti informacijskih storitev.”
sko okolje je ne
nazadnje usklaBojan Javornik,
jeno z uvedbo
vodja Sistemske integracije, KOPA d. d.
novega osrednjega poslov22
nega informacijskega sistema ter oblikovano za enostavno in transparentno implementacijo
bodočih
storitev
zasebnega oblaka.
Učinkovito IT-okolje
Načrtovana uvedba sistemske rešitve v
okolju Microsoft temelji na dobri praksi,
ki jo je Kopa realizirala v družbi Metal
Ravne. Celoten projekt, ki so ga v izvedbo
prav tako zaupali Kopi, so tako razdelili
na tri večje sklope:
• vzpostavitev hitrih in zanesljivih komunikacijskih povezav med vsemi lokacijami podjetij skupine SIJ;
• vzpostavitev glavnega podatkovnega
središča v Metalu Ravne ter dveh izpostav,
na sedežu skupine v Ljubljani in v Acroniju na Jesenicah, z namenom konsolidacije in optimizacije strojne platforme;
• uvedba novih skupnih storitev in selitev storitev, specifičnih za posamezne
članice, na osrednjo informacijsko infrastrukturo z visoko ravnjo zanesljivosti,
razpoložljivosti in razširljivosti.
Poleg izvedbe sistemskih storitev za konsolidacijo in poenotenje IT-okolja so s
podjetjem Kopa podpisali pogodbo o na-
NAJBOLJ PRIVLAČNO
IZ MICROSOFTA
Glavni cilji prenove
Skupni aktivni imenik
• poenotenje avtorizacije v
informacijskem okolju skupine SIJ;
• poenotenje sistema za
upravljanje z identitetami.
“Implementacija projekta je
izredno kompleksna. To, da
nas je skupina SIJ - Slovenska
industrija jekla izbrala za izvajalca, je potrditev naše strokovnosti in hkrati velik izziv.
Prepričan sem, da gre za projekt, ki bo tudi ostalim naročnikom predstavljal garancijo,
da nam lahko zaupajo.”
Gordan Kotnik,
sistemski inženir, KOPA d. d.
jemu Microsoft licenc (EAS – Enterprise Agreement Subscription). S
tem so ob nižjih stroških licenciranja več kot 1.100 uporabnikom v
celotni skupini zagotovili uporabo
najsodobnejših rešitev Microsoft
Office 365 ter drugih vodilnih rešitev za komunikacijo, sodelovanje in
storilnost v oblaku.
Dodatni stroškovni učinki
Celoten projekt podpira vrsta sistemskih storitev, na primer vzpostavitev enotne informacijske
platforme za spletne, aplikacijske
in podatkovne strežnike, skupni
aktivni imenik, centralizacijo
upravljanja z identitetami (Microsoft Forefront Identity Management) ter poenotenje nadzora in
upravljanja infrastrukture (Microsoft System Center).
Med dobrimi praksami, ki so se
predhodno potrdile v družbi
Metal Ravne, je tudi standardizacija delovnih postaj, s čimer želijo
v vseh družbah izboljšati upravljanje ter znižati stroške delovnega
okolja. Tako so se pri izgradnji
programske infrastrukture naslo-
Z novim generalnim direktorjem slovenskega Microsofta, Robertom Trnovcem, smo se pogovarjali
o Office 365 in partnerskem sodelovanju.
Standardizacija okolja delovnih postaj
• standardizacija nabora
storitev;
• enotna pravila dela v informacijskem okolju;
• skupne infrastrukturne
storitve (spletni portali, tiskalniško okolje, distribuiran
datotečni sistem …);
• avtomatizacija distribucije programskih paketov in
operacijskih sistemov;
• poenotenje okolja delovnih postaj.
Kaj za vas pomeni Office 365?
Računalništvo v oblaku predstavlja prihodnost našega poslovanja. To
potrjuje tudi Office 365, ki je že eden najuspešnejših izdelkov Microsofta doslej. Prepričan sem, da ima Office 365 veliko konkurenčno
prednost, še posebej z vidika povezovanja naprednih poslovnih storitev, ki jih zagotavljajo tudi naši partnerji, ter namiznih in mobilnih
aplikacij Office.
Uvajanje storitve
Microsoft Office 365
• poenotenje e-poštne komunikacije;
• centralizacija dokumentacijskih portalov;
• poenotenje medsebojne
tekstovne, govorne in video
komunikacije.
Kako ocenjujete sodelovanje s Kopo?
Kopa je prepoznana kot visoko usposobljen Microsoftov partner, kar
nadaljuje tudi v eri računalništva v oblaku. Zdi se mi pomembno, da
podjetje poleg same ponudbe rešitev in storitev Office 365 obvladuje
tudi ostale, bolj sistemske vidike, ki so potrebni za uspešen prehod na
računalništvo v oblaku. Podjetje je navsezadnje svojo usposobljenost
potrdilo na zahtevnem projektu poenotenja tehnologij Microsoft in
uvedbe Office 365 v skupini SIJ – Slovenska industrija jekla. Hkrati
uspešno implementira Microsoftove storitve v oblaku v različna poslovna okolja in ima eno največjih uporabniških skupin.
Upravljanje in nadzor
• centralni nadzor in upravljanje s celovitim informacijskim okoljem;
• vpeljava
storitvenega
centra za pomoč uporabnikom.
nili še na eno dobro izkušnjo iz
Metala ter izvedli prehod iz virtualizacijskega okolja VMware na
Microsoftovo virtualizacijsko tehnologijo Hyper-V ter tehnologije
za varovanje podatkov Microsoft
System Center DPM. Ta rešitev je
postala temelj zasebnega oblaka
Skupine SIJ, pri čemer so z rešitvijo System Center Service Manager poskrbeli za učinkovitejšo
pomoč uporabnikom.
Kaj bo po vašem mnenju imelo največji vpliv za nadaljnjo rast uporabe Office 365?
Zagotovo bodo partnerske storitve eden od motorjev rasti, saj bodo
povečale dodano vrednost osnovne ponudbe Office 365. Eden od segmentov, ki bo za podjetja še posebej aktualen, bodo poslovne rešitve
na SharePointu v oblaku. Te bodo poslovnim uporabnikom omogočile
izboljšanje poslovnih procesov in izmenjave informacij med zaposlenimi in s poslovnimi partnerji, dvig učinkovitost ter znižanje stroškov
poslovanja.
23
KOPA SI
365 DNI BREZ
SKRBI
Uporabniki potrjujejo visoko poslovno vrednost pisarne
v oblaku, ki jo nudijo storitve Office 365.
R
ačunalništvo v oblaku organizacijam ponuja vrsto
novih priložnosti za
izboljšanje poslovanja, ne le cenovno privlačnih storitev, dostopnosti ter inovativnih funkcionalnosti.
Neposredni poslovni učinki
Office 365 je po Kopinih izkušnjah izredno privlačna storitev, saj
ima podjetje že blizu 1.500 uporabnikov v različnih poslovnih
okoljih, od gospodarstva do javne
Uporabnikom omogočajo, da z
inovativnimi zmožnostmi delajo
bolj kakovostno in hitreje. Med
storitvami v oblaku po katerih
podjetja naj več povprašujejo je
Office 365.
uprave. Odlikuje jo cenovna ugodnost ter prilagodljivost – lahko se
jo uporablja na praktično vseh napravah, dosegljiva pa je vedno in
povsod. “Ocenjujemo, da se z Office 365 tekoči stroški za podporo
pisarniškemu poslovanju znižajo
do dvajset odstotkov mesečno.
Poleg tega organizacijam ni treba
izvajati naložb v strojno opremo,
licence in storitve povezane z
upravljanjem in vzdrževanjem tega
dela informacijskega sistema,” je
poudarila Majda Kavšček, vodja
prodaje Sistemske integracije v
Kopi.
Ob tem so uporabnikom na voljo
zmožnosti, ki so bile doslej dosegljive samo v organizacijah z
močno službo informatike – na
primer stalno delujoči pisarniški
programi, takojšen dostop do poslovnih vsebin in visoka varnost
dokumentov.
Ne gre spregledati tudi širokih komunikacijskih zmožnosti in orodij
za sodelovanje v organizacijah in s
partnerji, ki konkretno, tudi do
trideset odstotkov povečajo produktivnost in dodatno znižajo
stroške.
Pridobitve za večjo dodano vrednost
“Kopa se glede na število namestitev in uporabnikov
uvršča med vodilne ponudnike storitev Office 365.
Uporabniki nam še posebej
zaupajo, ker jim omogočamo, da koristi oblaka pretopijo v večjo dodano
vrednost.”
“Storitve Office 365 so z vidika poslovanja in uporabe izredno prijazne. V Kopi
poskrbimo za to, da je prehod
na pisarno v oblaku za uporabnike čim bolj gladek in
lahko že od prvega dne uporabe občutijo njene prednosti.”
Majda Kavšček,
vodja prodaje Sistemske
integracije v KOPA d. d.
Dejan Kašnik,
sistemski inženir v KOPA d. d.
S storitvami Microsoft Office 365 so zaposleni v družbah skupine SIJ
– Slovenska industrija jekla pridobili zbirko najsodobnejših poslovnih
storitev za komunikacijo, sodelovanje in storilnost v oblaku. S to rešitvijo, ki vključuje spletne različice poznanih in uveljavljenih Microsoftovih izdelkov Exchange, SharePoint in Lync ter programski paket Office,
so podprli najbolj napredne oblike sodelovanja in komunikacije ter dosegli večjo preglednost in nižje stroške za informacijske tehnologije:
• osrednji portal za izmenjavo informacij in skupno uporabo dokumentov ter znižali stroške za diskovni prostor in njegovo upravljanje
(storitev SharePoint Online);
• napredna komunikacijska storitev Lync Online, ki s takojšnjim
sporočanjem, video klici ter avdio in video konferencami omogoča
ugodnejšo poslovno komunikacijo in znižanje stroškov za poslovna potovanja;
• prihranek pri diskovnih zmogljivostih zaradi selitve e-poštnih
predalov v storitev Exchange Online. Na računalnikih uporabnikov zaradi selitve v oblak ne bo več lokalne Outlookove datoteke .pst, ki lahko
predstavlja tudi varnostno tveganje;
• prihranek pri licencah za Office. Vsakemu uporabniku je na voljo
še 5 licenc za namestitev na domačem računalniku in tablicah.
24
KOPA SI
Za vsa poslovna okolja
Hitro širjenje uporabe med vsemi
segmenti poslovnih uporabnikov
potrjuje univerzalnost storitev Office 365. V Kopi organizacijam različnih velikosti in dejavnosti znajo
prisluhniti. Zagotavljajo celovit
nabor sistemskih, uvajalnih in izobraževalnih storitev, s katerimi
poskrbijo za uspešen prenos pisarne
v oblak, tako za majhna kot tudi
srednja in največja poslovna okolja.
S temeljitim poznavanjem vseh
zmožnosti teh storitev in lastnih rešitev v Microsoftovem oblaku uporabnikom zagotavljajo odlično
uporabniško izkušnjo ter izboljšanje vsakodnevnih administrativnih
postopkov z oblačno učinkovitostjo.
“V skupini SIJ – Slovenska industrija jekla se zavedamo pomena tehnoloških izboljšav in vlaganj, saj so
na trgu zanimivi in uspešni le tisti
izdelki in tiste storitve, ki imajo višjo
dodano vrednost. To seveda velja
tudi za področje informacijskih tehnologij. Ocenjujemo, da bomo velik
korak v tej smeri naredili z uporabo
storitev Office 365 za zagotavljanje
hitrejših, učinkovitejših in tudi cenejših poslovnih storitev. V Microsoftu in njegovih rešitvah vidimo
dolgoročnega, učinkovitega partnerja, s katerim bomo lažje in hitreje
uresničili naša pričakovanja na področju informacijskih tehnologij.”
ORIGINALNE REŠITVE ZA
OBLAK
Nova raven poslovne mobilnosti:
večja produktivnost, kakovostni
postopki ter zadovoljni uporabniki.
Tibor Šimonka, predsednik uprave
skupine SIJ – Slovenska industrija
jekla
“V mestni občini Slovenj Gradec
stremimo k čim bolj gospodarnemu
poslovanju. S prehodom na Office
365 smo poleg cenejših pisarniških
programov tudi znižali stroške za
strojno opremo, saj smo se izognili
investiciji v nov strežnik. Stara strojna
oprema je bila namreč zastarela, premalo zmogljiva in potrebna posodobitve. Z Microsoftovimi storitvami
računalništva v oblaku smo tako za
nižje mesečne stroške pridobili celoten nabor storitev, ki jih potrebujemo
za učinkovito poslovanje, na primer
pisarniške aplikacije, elektronsko
pošto in okolje za skupinsko delo.”
V
Kopi so razvili inovativne in cenovno dostopne oblačne aplikacije,
namenjene ureditvi dokumentacije, delovnih postopkov in enostavni uporabi informacij. Trenutno se aplikacije namešča individualno, v podjetju pa že pripravljajo svojo tržnico s standardnimi
aplikacijami, ki jih bodo uporabniki sami namestili:
• Vstopni portal – v osnovni in napredni izpeljanki za hiter pregled
nad novostmi ter enostaven dostop do vseh aplikacij, storitev ter dokumentov v zasebni, skupni in javni uporabi, ki so na voljo uporabniku;
• Rezervacije – široko uporaben rezervacijski sistem za vodenje zasedenosti službenih vozil, poslovnih prostorov, tehnologij in drugih osnovnih sredstev;
• Odsotnosti – učinkovita rešitev za napovedovanje in potrjevanje odsotnosti z delovnega mesta (službene poti, dopusti, izobraževanja, poslovni
dogodki …);
• UREJENO.DOK – poslovni dokumentacijski sistem za obvladovanje različne poslovne dokumentacije in povezanih delovnih postopkov,
na primer pogodb, zadev, organizacijskih in projektnih dokumentov ...
Andrej Čas, župan Mestne občine
Slovenj Gradec
25
“Do pred kratkim nismo imeli lastnega strežnika za e-pošto, zato smo
razmišljali o postavitvi novega strežnika Microsoft Exchange. Istočasno
nam je potekla najemna licenčna pogodba za programe Office. Ugotovili smo, da nam Office 365 ponuja
vse to in še več, poleg tega nam ni
bilo treba investirati v infrastrukturo
in licence za Exchange. Pomembna
pridobitev je tudi to, da imamo vse
programe, dokumente in e-pošto
dostopne z vseh naprav in to od kjer
koli, pri čemer je odlično poskrbljeno za varnost. Poleg tega je bil
prehod na Office365, s pomočjo sodelavcev iz Kope, za uporabnike skoraj nemoteč.”
Andrej Fajmut, direktor Nieros
Metal d. o. o.
“Z uvedbo storitev Office 365 smo
na enem mestu združili vse informacijske storitve za pisarniško poslovanje. Pred tem smo imeli ločeno
gostovanje za e-pošto ter programe
Office v najemu. Ocenjujemo, da
smo z uvedbo Office 365 znižali
strošek pisarniških aplikacij ter epošte za trideset odstotkov. Zraven
smo pridobili vrsto novih storitev,
na primer za shranjevanje in skupno
rabo dokumentov, ter poenoteno
internetno komunikacijo, ki bistveno izboljšujejo sodelovanje.”
Primož Mlačnik, direktor, Puro tehnika d. o. o.
KOPA SI
»Koristi
+Večja varnost in
razpoložljivost
delavcev v proizvodnji
+Večja produktivnost in
kakovost izdelkov
VIDEO NADZOR V
KOVAČNICI
Spremljanje poteka proizvodnega procesa ustvarja dodano vrednost in zmanjšuje tveganja kovačnice Metala
Ravne.
O
bvladovanje tehnoloških
in proizvodnih procesov
zagotavlja vrsto pozitiv-
“Vodja procesa ima neposreden
nadzor nad tehnološkim in proizvodnim procesom in s tem nad kakovostjo končnega izdelka. Poleg
tega smo skrajšali čas za ukrepanje
ter možnost rekonstrukcije dogajanja v primeru nepravilnega delovanja stroja ali delovne nezgode.
Ne nazadnje smo s postavitvijo
nadzornih kamer boljše zaščitili
tudi našo lastnino.”
Zdravko Mlakar,
direktor Kovaškega programa
Metal Ravne d. o. o.
okolja dosega 75°C, temperature
jeklenih izdelkov pa med obdelavo
do 1220°C . “Za snemanje v pogojih, kjer nastopajo visoke temperature, IR žarčenje, prah in agresivne
snovi smo uporabili visoko zmogljive kamere, ki so sposobne zagotavljati brezhibno delovanje ter
čisto in visoko razpoznavno sliko
pri velikih kontrastnih razmerjih in
pri visokih temperaturah,” je povedal Branko Sušec iz podjetja Kopa.
nih učinkov. V kovačnici podjetja
Metal Ravne so nadzor nad proizvodnimi procesi izvajali samo prek
neposredne prisotnosti oseb, odgovornih za doseganje proizvodnih
rezultatov in pravočasno realizacijo
naročil. Pomanjkanje stalnega nadzora nad delom zaposlenih in nad
dogajanjem ob prekinitvah proizvodnje je onemogočalo hitro ukrepanje in obvladovanje tveganj, kot
so zamude pri dobavi kupcem, napake na izdelkih ter prekomernih
stroških proizvodnje.
Zaradi želje po vzpostavitvi stalnega nadzora nad proizvodnim
procesom so uvedli Kopino rešitev
za video nadzorni sistem, s pomočjo katerega nadzorujejo in
upravljajo proizvodne procese v
težkih pogojih dela. V sklopu rešitve so postavili kamere na enajstih
najvažnejših proizvodnih mestih –
kovaških strojih ali drugih delovnih mestih, od katerih je v največji
meri odvisen proizvodni rezultat,
doseganje dnevne proizvodnje,
pravočasnost dobav in končni poslovni izid. Kamere delujejo v okoljih, kjer delovna temperatura
Nadzor s poslovno
vrednostjo
Z novim nadzornim sistemom
vodja oddelka interaktivno spremlja in vodi procese preko video zaslonov z visoko kakovostjo slike.
Celoten video zapis o dogajanju na
kontrolnih točkah se shranjuje v
programski del sistema, ki omogoča oddaljeno spremljanje
procesa ter pregledovanje ali rekonstrukcijo dogodkov v zadnjih
treh tednih. Nadzor nad dogajanjem je omogočen tudi vsem, ki so
odgovorni za doseganje proizvodnih rezultatov, vse do glavnega direktorja za proizvodnjo, bodisi z
26
+Nižji proizvodni stroški
zaradi optimalnejšega
izvajanja tehnologije
+Učinkovito reševanje
reklamacij zaradi
lažjega odkrivanja
vzrokov napak
+Znižanje ocene tveganj
na delovnem mestu
zaradi oddaljenega
nadzora
+Boljša zaščita lastnine
osebnim računalnikom bodisi z
mobilnimi napravami. V primeru
zastoja ali okvare imajo vse odgovorne osebe za proizvodnjo takojšenj vpogled v dogajanje v
proizvodnji. Tako si denimo direktno ogledajo potek odpravljanja
zastoja in po potrebi takoj ukrepajo. Podobno lahko oddaljeno
spremljajo delovanje strojev, dejavnost zaposlenih, razpoložljivost
vhodnega materiala ter izvajanje
popravil in drugih vzdrževalnih
del.
Z izboljšanim nadzorom so zaradi
znižanja izmeta in nenapovedanih
zastojev v kovačnici izboljšali produktivnost, istočasno pa povečali
kakovost preko učinkovitejšega
odkrivanja vidnih in nevidnih
napak na izdelkih. Zaradi pravočasnega ukrepanja so zmanjšali število nepotrebnih obdelav in s tem
posledično zmanjšali nabavo surovin in rezervnih delov. Obstoj
video zapisa poenostavlja razreševanje reklamacij in delovnih nezgod ter pomaga pri izboljšavah
tehnoloških procesov in varstva
pri delu.