PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZD SEŽANA ZA LETO 2012

Comments

Transcription

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZD SEŽANA ZA LETO 2012
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZD SEŽANA
ZA LETO 2012
1
1. GLAVNI CILJI DELA V LETU 2012
Ključni načrti in cilji za leto 2012, ki niso bili še uresničeni v letu 2011 ali ne v celoti:
o pridobitev uporabnega dovoljenja za novo zgrajeno reševalne postajo in dograjeno
urgenco, ki je zaradi pravnih zapletov še v postopku je še vedno nerešena zato še
vedno pozivamo pristojne službe, da zadevo dokončno rešijo;
o pridobiti dogovorjena finančna sredstva za ohranitev drugega dežurnega centra v
Hrpeljah s strani ZZZS;
o posodobitev voznega parka patronažne in ostalih služb;
o več bo potrebno delati tudi še na boljših medsebojnih odnosih znotraj in zunaj
ustanove, kar se vedno bolj kaže kot zelo pomembno tako v odnosu do uporabnikov in
obratno kot tudi v učinkovitosti obstoječega sistema zagotavljanja neprekinjenega
zdravstvenega varstva
Ključni novi cilji za leto 2012
o ohraniti, izboljšati in dograditi že zagotovljene storitve na področju zdravljenja in
preventive bolezni tudi vnaprej v okviru zagotovljenih finančnih sredstev;
o že 3 leta imamo namen, če nam bodo dopuščale finančne zmožnosti, da se bomo bolj
sistematično lotili širšega Projekta za izboljšanje kakovosti naših storitev, kar je seveda
tudi naš dolgoročnejši cilj;
o dokončanje uvajanja registratorja delovnega časa, ki je v zaključni fazi in prehod na
preglednejše in enostavnejše obračunavanje plač preko njega;
o posodobitev in oživitev spletne strani zdravstvenega doma;
o v sklopu novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu bomo pričeli izvajati načrtno
Promocijo zdravja na delovnem mestu in zunaj njega za zaposlene v našem zavodu.
2
2. PRAVNE PODLAGE
Pravne podlage za pripravo finančnega načrta zavoda za leto 2012 so:
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur.l.RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,58/10, 104/10,
104/11)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-2759,
127/06-5348, 14/07-600, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 110/11)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št.91/00,122/00)
- Zakon o računovodstvu (Ur.l.RS, št. 23/99 in 30/02)
- Slovenski računovodski standardi (Ur.l.RS, št. 107/01, 67/03, 8/04, 118/05, 9/06, 3/07)
3. IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE
V letu 2012 bomo ohranili takšno raven zdravstvenega varstva, ki omogoča kar največjo
možno korist posamezniku in celotni skupnosti. Realizirati bomo skušali celoten dogovorjen
program z ZZZS.
Trudili se bomo doseči čim boljše poslovne rezultate, čeprav so ti v veliki meri odvisni od
zunanjih okoliščin. Sproti se bomo prilagajali danim razmeram in poskusili omiliti finančno
krizo.
Skrbeli bomo za ohranitev ugleda zavoda kot celote in posameznih zaposlenih.
Za izvedbo finančnega načrta bomo upoštevali napoved ključnih makroekonomskih postavk
za leto 2012.
4. DELOVNI PROGRAM
a. SPLOŠNE AMBULANTE
3
IZVAJALEC
Elizabeta Nabergoj
Marija Synteer
Neda Maraž
Miro Jurančič
Tadeja Pogačnik Godnič
Ivan Masič
Katja Šantelj
Semko Verem*
Barbara Pahljina**
Amira Lazić
Miran Fakin
Ljubislava Škibin
Katja Simunich
Aneta Georgijeva Minova
SPLOŠNA AMBULANTA
dr. med. spec.
dr.med.
dr. med. spec.
dr. med. spec.
dr. med. spec.
dr. med. spec.
dr. med. spec.
dr. med. spec.
dr.med. spec.
dr.med.
dr. med. spec.
dr. med. spec.
dr.med.
dr.med.
SEŽANA
SEŽANA
SEŽANA
SEŽANA
SEŽANA; Dom upokojencev Sežana
DUTOVLJE, SVZ
KOMEN
HRPELJE - KOZINA
HRPELJE - KOZINA
NMP, nadomeščanje, specializantka
DIVAČA
SENOŽEČE
NMP, nadomeščanje, specializantka
NMP, nadomeščanje, specializantka
• * Upokojitev v juliju 2012
• ** konec zaposlitve v maju 2012
Potrebno bo zagotoviti manjkajoči kader.
Mreža splošnih ambulant zajema ambulante vseh štirih občin:
- Sežana
- Komen
- Divača
- Hrpelje – Kozina
V okviru splošnih ambulant deluje tudi ambulanta v domu upokojencev in ambulanta v SVZ
Dutovlje. V okviru ambulante dr. Pogačnik Godnič je v letu 2011 začela delovati tudi
referenčna ambulanta.
Predviden obseg dela v letu 2012:
SPLOŠNE AMBULANTE
PLAN
Število K iz obiskov
Število K za preventivo
Število timov
Število zdravnikov
Število medicinskih sester
270.367
16.951
9,73
9,73
10,70
AMBULANTA V SOCIALNIH ZAVODIH
Število K iz obiskov
Število timov
Število zdravnikov
Število medicinskih sester
PLAN
28.148
1,02
1,02
1,13
4
b. OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA
V okviru zdravstvenega varstva otrok in mladine delujeta ambulanti prikazane v spodnji
preglednici. Ambulanti zagotavljata celovito zdravstveno varstvo za otroke in mladino do
dopolnjenega 19. leta starosti.
IZVAJALEC
Jožica Mugoša
Martina Trobec Kralj
AMBULANTA
dr. med. spec.šolske med.
dr.med.spec. pediater
SEŽANA
SEŽANA
Šolski dispanzer načrtuje naslednji obseg dejavnosti:
ŠOLSKI DISPANZERIJ
Število K iz obiskov
Število timov
Število zdravnikov
Število medicinskih sester
Kurativa
Preventiva
34.448
1,23
1,23
1,66
12.540
0,27
0,27
0,54
Otroški dispanzerji načrtuje naslednji obseg dejavnosti:
OTROŠKI DISPANZERIJ
Število K iz obiskov
Število timov
Število zdravnikov
Število medicinskih sester
Kurativa
Preventiva
17.644
0,63
0,63
0,85
18.003
0,37
0,37
0,74
c. GINEKOLOŠKA AMBULANTA
V okviru zdravstvenega varstva žensk se izvaja zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po
porodu, zdravstveno varstvo žensk zaradi preprečevanja in zdravljenja ginekoloških obolenj.
Ambulanta deluje za območje vseh štirih občin.
IZVAJALEC
Zlatko Lazić
AMBULANTA
dr.med. spec.gin. in porod.
SEŽANA
V okviru ginekološke ambulante se načrtuje naslednji obseg dela:
GINEKOLOŠKA AMBULANTA
PLAN
Število K iz obiskov
Število K za preventivo
Število timov
Število zdravnikov
Število medicinskih sester
23.567
982
0,90
0,90
1,35
5
d. FIZIOTERAPIJA
Na področju fizioterapije je. planiramo enak obseg kot v letu 2011.
IZVAJALEC
Suzana Konobelj
Tjaša Bevk
dipl.fizioterapevt
dipl.fizioterapevt
SEŽANA
SEŽANA
FIZIOTERAPIJA
PLAN
Število točk
Število primerov
Število timov
23.440
505,0
1,26
V zavodu imamo zaposlenega enega fizioterapevta za polni delovni čas in enega za krajši
delovni čas.
e. PATRONAŽNA SLUŽBA
Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov na domu. Skrbi tudi za zdravstveno
obravnavo otročnic in novorojenčkov. Imamo devet izvajalcev, ki delajo v okviru patronažne
službe, na celotnem območju vseh štirih občin. Planirani program presegamo, zato smo že v
letu 2010 zaprosili za širitev programa za 0,60 tima, kar ustreza tudi normativu 2400
prebivalcev na tim. Programa nam niso odobrili.
IZVAJALEC
Bojana Rolih Prelc
Zdenka Ausec Furlan
Mateja Prelc
Breda Bogataj
Draga Franetič
Irena Jejčič
Vida Furlan
Tatjana Kastelic
Marta Ražem
dms
dms
dms
dms
dms
dms
dms
dms
sms
DIVAČA
SEŽANA
SEŽANA
DIVAČA
SEŽANA
DUTOVLJE
KOMEN
HRPELJE - KOZINA
HRPELJE - KOZINA
Obseg dejavnosti patronažne službe je razviden iz spodnje preglednice:
PATRONAŽA
PLAN
Število točk
Število timov
154.696
9,4
6
f. ZDRAVSTVENA VZGOJA
Zdravstvena vzgoja obsega obsega tako zdravstveno vzgojo za mladino kot tudi za odrasle. V
letu 2012 planiramo naslednje delavnice:
g. CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI
V centru za zdravljenje odvisnosti se izvaja psihosocialna rehabilitacija, individualno in
skupinsko zdravljenje, hitra detoksikacija, priprava na komuno, substitucijsko zdravljenje in
vzdrževanje abstinence s pomočjo zdravil. Izvaja se svetovanje in učenje staršev o bolezni
odvisnosti. V letu 2012 bomo za potrebe centra zaposlili psihologa za krajši delovni čas.
CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI
PLAN
Število timov
Število delavcev iz ur
Zdravnik
Dipl. medicinska sestra
Psihiater
Psiholog
0,58
2
0,60
0,67
0,17
0,17
h. NUJNA MEDICINSKA POMOČ
Služba za nujno medicinsko pomoč nudi neprekinjeno medicinsko pomoč osebam, ki so
neposredno življenjsko ogroženi. Območje delovanja obsega območje vseh štirih občin,
katerih površina znaša 665 km2. Zaradi velike površine in težje dostopnih krajev delujeta v
okviru NMP B okrepljena, dva dežurna centra. Za leto 2012 nam je uspelo zagotoviti širitev
programa za dežurni center za 0,5 tima. S sredstvi občin Divača in Hrpelje - Kozina bi
zagotovili pokrivanje stroškov drugega dežurnega centra.
IZVAJALEC
Mitja Štok
Valter Colja
Uroš Birsa
Andrej Humar
Marko Milačak
Marko Majerič
Kristian Pavletić
Sebastjan Čendak
Milan Vrečko
Andreja Vrabec
Matej Štok
Boštjan Žerjal
srednji zdravstvenik v urgentnem vozilu
srednji zdravstvenik v urgentnem vozilu
srednji zdravstvenik v urgentnem vozilu
srednji zdravstvenik v urgentnem vozilu
srednji zdravstvenik v urgentnem vozilu
srednji zdravstvenik v urgentnem vozilu
srednji zdravstvenik v urgentnem vozilu
srednji zdravstvenik v urgentnem vozilu
srednji zdravstvenik v urgentnem vozilu
srednji zdravstvenik v urgentnem vozilu
diplomiran zdravstvenik v urgentnem vozilu
srednji zdravstvenik v urgentnem vozilu
7
i. REŠEVALNA SLUŽBA
V okviru reševalne službe izvajamo nujne reševalne prevoze, nenujne reševalne prevoze s
spremljevalcem, sanitetne prevoze dializnih bolnikov in ostale sanitetne prevoze. Dializne
prevoze za zavod opravljata zunanja izvajalca. V januarju 2011 je bila sklenjena pogodba z
zunanjim izvajalcem za izvajanje sanitetnih prevozov in nenujnih prevozov s spremljevalcem.
V letu 2012 bomo s spremenjeno organizacijo dela skušali sami zagotoviti čim več prevozov.
j. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
Za leto 2012 ne planiramo sprememb pri izvajanju programa antikoagulantne ambulante.
k. ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI
Mreža zobnih ambulant za odrasle je razvidna iz preglednice:
IZVAJALEC
Andrej Lipušček
Ester Zavrtanik Jankovič
Mirijam Grmek Tavčar
Tea Kitak
Natija Šuligoj
ZOBNA -ODRASLI
dr. denta.med.
dr. denta.med.
dr. denta.med.
dr. denta.med.
dr. denta.med.
SEŽANA
SEŽANA
DIVAČA
KOMEN
DUTOVLJE
V okviru zobnih ambulant za odrasle planiramo naslednji obseg dejavnosti:
ZOBNE AMBULANTE
PLAN
Število točk
Število zobozdravnikov iz ur
Število medicinskih sester iz ur
Število zobnih tehnikov iz ur
215.392
4,55
4,55
2,27
Večjo pozornost moramo posvetiti razmerju med konzervativo in protetiko, ki je pogodbeno
določeno. Potrebno je tudi enakomerno podpisovanje opredelitvenih izjav po posameznih
timih. Število opredeljenih oseb po posameznem timu niha med 1130 in 2370 opredeljenih. V
povprečju imamo pri zobozdravstvu za odrasle zadostno število opredeljenih za doseganje
predpisanega programa.
l. ZOBOZDRAVSTVO MLADINA
Za zagotavljanje zobozdravstvenega varstva mladine imamo zaposlene tri zobozdravnike, ki
pokrivajo celotno območje štirih občin.
IZVAJALEC
Dušica Zandomeni
Nataša Torkar Fabčič
Stojan Šturm*( Nina Kraševec)
ZOBNA - MLADINA
dr.denta.med.
dr.denta.med.
dr.denta.med.
SEŽANA, DUTOVLJE
SEŽANA, KOMEN
DIVAČA, HRPELJE - KOZINA
• *predvidena upokojitev v aprilu
V okviru zobnih ambulant za mladino planiramo naslednji obseg dejavnosti:
8
ZOBNE AMBULANTE
PLAN
Število točk
Število zobozdravnikov iz ur
Število medicinskih sester iz ur
Število zobnih tehnikov iz ur
96.180
3,00
3,00
0,30
Pri mladinskem zobozdravstvu imamo premajhno število opredeljenih otrok na posamezen
tim. Zato kljub opravljenemu delu del storitev ne dobimo plačanih. V letu 2012 moramo
izvesti še dodatne ukrepe za povečanje števila opredeljenih otrok.
m. SPECIALISTIČNE AMBULANTE
ORTOPEDIJA
Za izvajanje ortopedske ambulante imamo dva zunanja izvajalca. En izvajalec za svoje
storitve izstavlja račune, drugega pa plačujemo preko podjemne pogodbe.
IZVAJALEC
AMBULANTA
Nikša Hero
Simon Kovač
dr. med. spec.ortoped
dr. med. spec.ortoped
SEŽANA-otroci
SEŽANA
V okviru ortopedije planiramo naslednji obseg dejavnosti:
ORTOPEDIJA
PLAN
Število točk
Število obiskov
Število timov
17.729
2.054
0,40
PSIHIATRIJA
IZVAJALEC
AMBULANTA
Andreja Fabič
dr. med. spec.psihiatrije
SEŽANA
V letu 2012 smo zaposlili novo psihiatrinjo
V okviru psihiatrije planiramo naslednji obseg dejavnosti:
PSIHIATRIJA
PLAN
Število točk
Število obiskov
Število timov
37.959
4.838
1,00
DIABETOLOGIJA
Za izvajanje diabetološke ambulante imamo dva izvajalca. En izvajalec je zaposlen v ZD
(dopolnilno delo), drugi za svoje storitve izstavlja račune.
9
IZVAJALEC
Stojan Kralj
Pal Narancsik
AMBULANTA
dr. med. spec.int.
dr. med. spec.int.
SEŽANA
SEŽANA
Zaradi vedno večjih potreb v diabetološkem dispanzerju in večletnega preseganja planiranega
obsega dejavnosti smo v letu 2012 zaprosili za širitev tima za 0,20 tima. Odgovora še nismo
prejeli, zato v okviru diabetologije planiramo enak obseg dejavnosti kot v letu 2012:
DIABETOLOGIJA
PLAN
Število točk
Število obiskov
Število timov
21.766
22.207
0,40
KIRURGIJA BREZ OPERATIVE
Za izvajanje kirurške ambulante imamo zunanjega izvajalca. Za svoje storitve izstavlja
račune.
IZVAJALEC
AMBULANTA
Željko Vidaković
dr. med. spec.kir.
SEŽANA
V okviru kirurgije planiramo naslednji obseg dejavnosti:
KIRURGIJA BREZ OPERATIVE
PLAN
Število točk
Število obiskov
Število timov
8.864
1.004
0,20
10
5. FINANČNI NAČRT
5.1 PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV
Osnova za finančni načrt za leto 2012 so doseženi prihodki in odhodki za preteklo leto.
Finančni načrt temelji na programih zdravstvenih storitev, ki so pogodbeno dogovorjeni z
ZZZS. Zavod planira prihodke v višini 5.166.900,82 € in skupne odhodke v višini
5.165.539,00 €. Planiramo pozitiven rezultat.
5.1.2 PRIHODKI
Zavod planira prihodke v višini 5.166.900,82 €, kar je 4 odstotke več kot v letu 2011. Pri
planiranju prihodkov smo izhajali iz finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
Predpostavljamo, da bodo cene zdravstvenih storitev ostal na ravni druge polovice leta 2011
in da bomo dogovorjeni obseg programov v celoti uresničili.
Večje prihodke planiramo iz naslova drugega dežurnega centra v višini 177.761 € in 47.000 €
za referenčno ambulanto.
Realizacija 2011
v€
760 1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
4.931.426,43
762 2. Prihodki od obresti
7.073,22
763 3. Izredni prihodki
7.306,07
Skupaj prihodki
4.945.805,72
Vrsta prihodkov
Plan 2012
indeks 12/11
v€
5.156.500,82
105
6.900,00
98
3.500,00
48
5.166.900,82
104
5.1.3 ODHODKI
Vrsta odhodkov
460
461
462
464
465
467
468
469
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški amortizacije
Stroški dela
Drugi stroški
Finančni odhodki
izredni odhodki
Prevrednotovalni posl. Odhodki
Skupaj odhodki
Realizacija 2011
v€
557.554,88
740.626,19
185.775,00
3.549.889,38
3.734,97
1.816,73
6.801,81
5.046.198,96
11
Plan 2012
indeks 12/11
v€
569.100,00
102
704.070,00
95
185.000,00
100
3.699.869,00
104
4.000,00
107
3.500,00
5.165.539,00
51
102
Stroški materiala
Zavod planira skupne stroške materiala v višini 569.100 €, kar je 2 odstotka več kot v
preteklem letu. Planiramo večjo porabo laboratorijskega materiala, ker bomo z nakupom
novega aparat razširili obseg storitev, ki jih bomo opravili samo. Predvidevamo tudi večjo
porabo goriva, ker bomo del reševalnih prevozov opravili sami. Nadomestnih delov in
vzdrževanja vozil planiramo manj kot v preteklem letu, ker smo v letu 2011 opravili
generalne servise vozil.
Stroški materiala
Šifra
konta
Realizacija
2010
Realizacija
2011
plan 2012
ind. 12/11
v€
v€
v€
46000 PORAB.ZDRAVILA IN MAZILA
23.162,71
29.156,69
29.000,00
46001 PORABLJENA CEPIVA
38.838,77
18.445,24
15.000,00
81
46002 PORABLJEN SANITETNI MATERIAL
27.958,99
25.216,14
25.300,00
100
46005 AMPULIRANA ZDRAV.-REF.ZZZS
99
3.187,56
394,51
400,00
101
46006 PORABLJENE AMPULE
11.494,92
10.540,64
10.600,00
101
46007 PORAB.LABORAT.MATERIAL
90.387,55
111.457,70
120.000,00
108
46009 POR.ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL
86.940,29
82.402,63
83.000,00
101
46010 PORABLJENE PLEMENITE KOVIN
22.201,80
21.256,15
22.000,00
103
46011 PORAB.DRUGI POTROŠNI MATER
17.140,37
18.703,27
18.800,00
101
2.641,09
5.971,47
7.000,00
117
46013 PISARNIŠKI MATERIAL IN OBRAZCI
16.274,25
17.426,36
17.500,00
100
46014 PORABLJENA ČISTILNA SREDSTVA
10.423,49
10.414,95
10.600,00
102
46015 MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE
1.540,50
3.485,38
3.500,00
100
46016 ZDRAVSTVENI OBRAZCI
6.562,16
7.473,56
8.000,00
107
46017 PORABLJEN TEKSTIL
176,76
301,58
300,00
99
46018 DRUGI STROŠKI POMOŽNEGA MAT.
111,62
1.210,87
1.300,00
107
46012 PORAB.DELOVNA OBLEKA
46020 NADOM.DELI IN MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE VOZIL
16.324,18
21.826,72
16.000,00
73
46021 NADOM.DELI IN MATERIAL ZA OSN.SREDSTVA
14.298,47
11.496,57
10.000,00
87
46022 NADOMESTNI DELI IN MATERIAL ZA OPREMO
2.215,68
8.616,94
4.000,00
46
46030 ODPIS DI, AVTOM.GUM IN EMB
9.197,79
12.787,78
13.000,00
102
32.982,70
33.699,26
34.000,00
101
3.668,14
4.235,96
4.300,00
102
46053 PORABLJENO POG.GORIVO-BENCIN
51.383,86
45.243,41
60.000,00
133
46054 POR.KURIVO ZA OGREVANJE
48.565,08
49.192,88
49.000,00
100
407,00
1.454,03
1.500,00
103
3.381,78
2.948,48
3.000,00
102
46051 POR.ELEKTRIČNA ENERGIJA
46052 VODA,TAKSA ODPAD.VODE,DRUGI STROŠKI Z OSKRBO VOED
46060 STR.ZA STROK.LITERATURO IN KNJIŽNICO
46061 ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI
46080 STROŠKI MATERIALA IZ PREJŠNJIH OBDOBJI
336,98
46090 DRUGI STROŠKI MATERIALA
3.311,96
SKUPAJ
2.000,00
108
544.779,47 557.554,88 569.100,00
1.858,73
102
Stroški storitev
Stroške storitev smo planirali po posameznih postavkah. Planiramo za 704.071 € stroškov
storitev, kar je 5 odstotke manj kot so znašali stroški storitev v letu 2011. V primerjavi z
realizacijo leta 2011 Planiramo manjše stroške laboratorijskih storitev, ker bomo z nakupom
novega aparata opravljali določene analize v lastnem laboratoriju. Računalniške storitve
planiramo 10 % višje, ker posodabljamo internetno stran. Zmanjšali smo prevozne storitve,
ker bomo del prevozov opravili sami. Bistveno več planiramo tudi stroškov vzdrževanja
komunikacijske opreme zaradi posodobitve telefonije. Večji bodo tudi stroški vzdrževanja
12
objektov, zaradi obnove laboratorija. Storitve podjemnih pogodb smo zmanjšali, ker smo v let
2011 redno zaposlili specialista ginekologije.
Šifra
konta
46100
46101
46102
46103
46105
46106
46107
46108
46109
46110
46111
46113
46114
46115
46116
46117
46118
46119
46120
46121
46122
46123
46130
46131
46132
46133
46134
46140
46141
46143
46150
46151
46152
46154
46160
46161
46170
46171
46180
46181
46182
46190
46192
46193
46194
46195
46198
46199
Stroški storitev
ZDR.,MIKROB.IN LAB.STORIT.
LAB.STORITVE-BORELIJA
STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV
ZOBOT.STORITVE-VIZILKE IN PORCELAN
ZDRAVSTV.STOR.-RTG
ZDR.STOR.-CITOL.BRISI,PAPAVDRL,TPHA,HIV
RAČUNALNIŠKE STORITVE
DRUGE NEPROIZVODNE STORITVE
STOR.VARSTVA PRI DELU
TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA
TAKSE IN DRUGE PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL
STORITVE PREKO ŠTUD.SERVISA
STORITVE ČIŠČENJA
STORITVE ZDRAVNIKOV,ZOBOZDRAVNIKOV, MED.KADRA
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE
DRUGE PREVOZNE STORITVE
POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE
ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INST.
TEKOČE VZDRŽ.KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSL OBJEKTOV IN NAPRAV-INSTAL.
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
TEKOČE VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA
PREMIJE ZA KOLEKT.NEZG.ZAVAROVANJE
PREMIJE ZA DRUGA ZAV.ŠKODE
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE
NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE
STORITVE FIZ.OSEB-POD.POG.BRUTO
STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.PRISPEVKI NA BRUTO
STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PR
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV
STROŠKI REPREZENTANCE- HRANA, PIJAČA-POGOSTITEV
STROŠKI REPREZENTANCE- DRUGO
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA
STROŠKI BANČNIH STORITEV
KOMUNALNE STORITVE-odvoz smeti
KOMUNALNE STORITVE-UPRAVLJANJE
ODVOZ INFEKTIVNIH ODPADKOV
STROŠKI SPECIALIZACIJ
STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-DNEVNICE
STR.STROK.IZOB.DELAVCEV- KOTIZACIJE
STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-PREVOZNI STROŠKI
STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-HOTELSKE IN REST.STORITVE
STROŠKI SLUŽBENA POT-OSTALI STROŠKI
STROŠKI SLUŽBENA POT-PREVOZNI STROŠKI
SKUPAJ
13
Realizacija Realizacija
2010
2011
v€
v€
70.476,15
50.555,81
12.883,30
10.608,44
1.386,35
2.076,08
42.728,00
41.122,81
6.960,84
536,10
14.926,87
12.212,72
21.028,90
23.545,36
2.953,63
5.267,58
2.880,00
2.880,00
26.810,78
27.984,05
2.025,70
2.348,66
2.144,80
3.918,49
79.421,80
83.317,46
84.895,31 108.730,46
4.470,71
6.706,14
35.826,86
59.390,89
15.739,52
11.446,58
3.295,08
3.216,85
4.606,58
5.053,68
23.269,28
23.882,33
18.002,31
20.798,98
10.717,68
10.571,72
1.440,96
1.465,64
26.590,35
23.972,95
3.212,88
3.308,15
4.922,44
4.939,60
17.501,56
18.427,72
1.585,37
1.676,09
693,50
1.161,53
203,40
227,91
57.756,89
83.511,75
3.743,84
4.828,96
14.132,20
18.669,64
2.998,31
3.626,98
3.846,33
1.680,41
1.783,78
1.380,00
590,98
630,61
969,72
1.088,00
8.978,06
9.724,20
108,12
260,35
10.643,47
8.563,60
2.705,10
1.170,00
523,62
2.979,43
15.712,33
18.444,11
3.356,73
2.273,97
5.355,61
4.590,56
1.352,38
1.309,10
3.938,04
4.543,74
682.096,42 740.626,19
plan 2012
v€
45.000,00
11.000,00
2.000,00
42.000,00
100,00
12.000,00
26.000,00
5.000,00
2.880,00
28.000,00
2.000,00
4.000,00
84.000,00
110.000,00
7.000,00
35.000,00
12.000,00
3.200,00
15.000,00
31.000,00
19.000,00
10.000,00
1.500,00
24.000,00
3.300,00
5.000,00
19.000,00
1.700,00
1.200,00
220,00
62.000,00
3.583,60
13.857,00
3.700,00
1.700,00
1.400,00
630,00
1.100,00
10.000,00
0,00
9.000,00
0,00
3.000,00
19.000,00
2.200,00
4.500,00
1.300,00
5.000,00
704.070,60
indeks
12/11
89
104
96
102
19
98
110
95
100
100
85
102
101
101
104
59
105
99
297
130
91
95
102
100
100
101
103
101
103
97
74
74
74
102
101
101
100
101
103
0
105
0
101
103
97
98
99
110
95
Stroški dela
Stroške dela načrtujemo v višini 3.699.869,63 €. V letu 2012 se sredstev za izplačilo tretje
četrtine za odpravo nesorazmerij ne planira. V juliju 2012 planiramo napredovanja
uslužbencev, ki dosegajo pogoje za napredovanje. V primerjavi z letom 2011 smo osnovne
plače v letu 2012 povečali za plačo ginekologa in del plače zdravnika na medicini dela.
Planiramo tudi povečanje stroškov dežurstva zaradi reorganizacije dela na reševalni postaji.
Izplačilo regresa za letni dopust se v letu 2012 ohranja na nivoju leta 2011 (692 EUR na
zaposlenega). Jubilejne nagrade bodo izplačane v skladu s kolektivno pogodbo. Za
odpravnine ob upokojitvi načrtujemo 55.000 € (6 upokojitev).
Šifra
konta
46400
46401
46402
46403
46408
46409
46410
46420
46421
46430
46460
46461
46462
46463
46464
46465
46490
46491
46492
Stroški dela
OSNOVNE PLAČE
SPLOŠNI DODATKI
BRUTO OD-DEŽURSTVO
BRUTO OD-NADURNO DEL
BRUTO OD-NADOMESTILA
BRUTO OD-BOLOVANJE
REGRES ZA LETNI DOPUST
STR.PREVOZA NA DELO IN Z DELA
STROŠKI PREHRANE MED DELOM
SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST
PRISPEVEK ZA POKOJ.IN INVALID.ZAVAR.
PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAV.ZAVAR.
PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU
PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
PREMIJE KOLEKT.DODATNO POKOJ.ZAVAROVANJE
JUBILEJNE NAGRADE
ODPRAVNINE
SOLIDARNOSTNE POMOČI
SKUPAJ
Realizacija
2010
v€
1.700.102,93
215.662,27
418.483,93
89.937,82
367.521,20
33.196,72
73.911,38
126.788,38
88.567,01
4.860,20
252.076,75
186.845,41
15.095,84
1.708,89
2.848,83
45.779,57
3.753,83
29.758,95
1.155,02
3.658.054,93
Realizacija
2011
v€
1.671.111,83
209.230,86
319.884,86
97.036,59
390.941,39
41.643,04
74.119,62
138.907,07
89.727,63
plan 2012
indeks 12/11
v€
1.738.000,00
104
210.000,00
100
350.000,00
109
95.000,00
98
391.000,00
100
41.700,00
100
74.700,00
101
150.000,00
108
90.000,00
100
243.585,17
180.549,25
14.587,22
2.175,08
2.752,10
46.135,09
2.454,42
23.893,14
1.155,02
3.549.889,38
250.074,45
185.365,92
14.976,21
1.695,42
2.825,70
46.500,00
2.454,42
55.000,00
577,51
3.699.869,63
103
103
103
78
103
101
100
230
50
104
Stroški amortizacije
Amortizacijo planiramo v višini 285.000€, kar je enako kot v letu 2010. Za izračun
amortizacije smo upoštevali višino januarske amortizacije. Planiramo tudi zmanjšanje
amortizacije v višini 100.000 EUR za razliko med obračunano in priznano amortizacijo v ceni
storitev ZZZS. Skupno amortizacijo priznano v odhodkih planiramo v višini 185.000 eur.
Šifra konta
Sroški amortizacije
Realizacija
2010
Realizacija
2011
plan 2012
v€
v€
v€
indeks 12/11
ind
46200
AMORTIZACIJA-SRED.V UPRAVLJANJU
263.521,16
269.124,15
269.000,00
100
46210
AMORTIZACIJA-SREDSTVA IZ DONACIJ
15.249,23
15.895,40
16.000,00
101
46290
ZMANJŠANJE AMORTIZACIJE
99.038,39
462 SKUPAJ
179.732,00
14
99.244,55
185.775,00
100.000,00
185.000,00
101
100
Drugi stroški
Pod druge stroške uvrščamo razne prispevke, takse, davke in kazni. Druge stroške planiramo
v višini 50 odstotkov stroškov iz leta 2011. Planiramo tudi nižjo vrednost prevrednotovalnih
odhodkov zaradi oslabitve terjatev, saj bomo še naprej poskušali čimveč terjatev izterjati.
Šifra konta
46500
46520
46521
46531
46700
46800
46820
46890
46910
Realizacija Realizacija
2010
2011
plan 2012 indeks 12/11
Drugi stroški
DAVEK OD PROMETA ZAV.POSLOV-KAD
POVRAČILA ZA UPORABO CEST
ADMINISTRATIVNE TAKSE IN SODNI STROŠKI
DRUGI NEMATERIALNI STROŠKI
ZAMUDNE OBRESTI
ODHODKI IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ
PLAČILO KAZNI
DRUGI IZREDNI ODHODKI
PREVRED.ODH.ZARADI OSLABITEV TERJATEV IZ POSLO.
15
v€
271,98
242,50
170,30
3.069,80
1,89
1.080,64
199,21
0,26
2.733,62
v€
827,34
145,50
19,37
2.742,76
51,89
1.360,71
0,89
403,24
6.801,81
v€
830,00
150,00
2.700,00
3.400,00
100
103
0
98
0
0
0
0
50
PLAN NABAV V LETU 2012
nahajališče
Zdravstvena vzgoja
patronažna služba Divača
šolski dispanzer
diabetološka ambulanta
medicina dela
Splošna ambulanta I. In II.
Sežana
Referenčna ambulanta
splošna ambulanta Komen
zobna ambulanta Komen
zobna tehnika Komen
Zobna ambulanta Dutovlje
Splošna ambulanta Dutovlje
zobna tehnika Dutovlje
zobna preventiva
zobna amb. In teh. Divača
Laboratorij
Reševalna postaja
ZD Sežana
opis
prenosni računalnik
službeni avtomobil
avdiometer
kartotečna omara
stol
simulator
količina
1
1
1
2
1
1
cena
1.100
10.000
3.500
200
250
11.000
vrednost
1.100,00
10.000,00
3.500,00
400,00
250,00
11.000,00
luč (reflektor) v prevezovalnici
1
2.000
2.000,00
pohištvo
dvižna pregledna miza
stol za asistentko
1
1
1
4.000
1.450
250
4.000,00
1.450,00
250,00
stol za terapevta
1
1.200
1.200,00
sistem toplotnega pol. kanalov
1
1.000
1.000,00
vakumat
stol za terapevta
Gutta Cut
pisalna miza
pohištvo
stol
ivomat
stol
ultrazvočni čistilec
biokemijski analizator
imunološki analizator
Pulzni oksimeter
Defibrilator
registrator delovnega časa
Računalniška oprema
(računalniki in tiskalniki)
avto Hišnik (berlingo)
avto uprava
stol
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1.300
1.200
160
500
5.000
250
1.500
250
600
19.000
16.000
250
30.000
11.000
1.300,00
1.200,00
160,00
500,00
5.000,00
500,00
1.500,00
250,00
600,00
19.000,00
16.000,00
250,00
30.000,00
11.000,00
1
8.000
8.000,00
1
1
2
16.000
13.000
250
16.000,00
13.000,00
500,00
160.910,00
SKUPAJ
DIREKTORICA:
Ljubislava Škibin,dr.med.spec.
16

Similar documents