Vaša vstopna vrata za nanotehnologijo v Srednji Evropi

Comments

Transcription

Vaša vstopna vrata za nanotehnologijo v Srednji Evropi
Nanotehnologija
Nanotehnologija se ukvarja s tvorbo in uporabo funkcionalnih materialov, naprav in sistemov, ki imajo zaradi dimenzij
ali zaradi specifičnih lastnosti posameznih nanostruktur
povsem nove funkcije in lastnosti. Predpona “nano” opisuje
1000-krat manjše dimenzije, kot so obstoječi elementi
mikrometrskega ranga. Te dimenzije so postale dosegljive
z uporabo novih fizikalnih inštrumentov in postopkov ter z
nadaljnjim zmanjševanjem obstoječih mikrosistemov.
Nanotehnologija je trenutno neobhodna v številnih
praktičnih rabah (zdravila, informacijska in komunikacijska
tehnologija, proizvodnja energije, kmetijstvo in živilstvo...)
in ima potencial, da za prebivalce EU dvigne kvaliteto
življenja in varovanje okolja na višjo raven, pa tudi izboljša
konkurenčnost naše industrije.
• Paolo Manes
SC - Sviluppo Chimica SpA (I)
E-naslov: [email protected]
Tel.: +39 02 34565373
• Christian Micheletti
Veneto Nanotech S.C.p.A. (I)
E-naslov: [email protected]
Tel.: +39 049 7705500
• Jiri Reiss
Association of Chemical Industry
of the Czech Republic - SCHP (CZ)
E-naslov: [email protected]
Tel.: +420 266 793 570
• Jana Laganis
Univerza v Novi Gorici (SLO)
E-naslov: [email protected]
Tel.: +386 5 3315 232
• Silvia Surova
Association of Chemical & Pharmaceutical Industry
of the Slovak Republic - ZCHFP (SK)
E-naslov: [email protected]
Tel.: +42 1905 948233
• Witold Łojkowski
Insitute of High Pressure Physics, Polish Academy
of Sciences - UNIPRESS (PL)
E-naslov: [email protected]
Tel.: +48 22 888 00 06
o
Program SREDNJA EVROPA med leti 2007 in 2013
namenja 231 milijonov evrov za financiranje projektov
mednarodnega sodelovanja, ki vključujejo tako javne kot
zasebne organizacije. Program financira Evropski sklad za
regionalni razvoj (ESSR).
• Andreas Falk
BioNanoNet Forschungs GmbH (A)
E-naslov: [email protected]
Tel.: +43 6991 876 2115
Ta projekt se izvaja preko
Programa Srednja Evropa
og Ta p
ra ro
m je
a S kt
re se
dn iz
ja va
Ev ja
ro pre
pa k
Vloga Srednje Evrope
Srednja Evropa je evropski program s sedežem na Dunaju.
Njegov cilj je spodbujanje sodelovanja med devetimi evropskimi državami: Avstrija, Češka, Nemčija, Madžarska, Italija,
Poljska, Slovaška, Slovenija in Ukrajina. V ospredju je
napredek glede inovacij, dosegljivosti in okolja, pa tudi
povečanje kompetitivnosti in privlačnosti njihovih mest in
regij.
• Krzysztof Łokaj
Polish Chamber of Chemical Industry - PIPC (PL)
E-naslov: [email protected]
Tel.: +48 22 828 75 06
Pr
- orodja za varno rabo nanomaterialov, kot je izdelava
scenarijev izpostavljenosti in varnostnih listov;
- velik informacijski sistem za izbor pravih lokacij v Srednji
Evropi, kjer lahko vzpostavite in razvijate svoje podjetje;
- poslovne načrte kot preliminarni korak pri tvorbi »Medregijskega sklada tveganega kapitala Nanotech«, ki bo razpolagal s 30 milijoni evrov za podporo pri nastanku in rasti
novih nanotehnoloških podjetij.
Va
Glavni cilj projekta Nanoforce je krepitev nanotehnologije v
regijah Srednje Evrope. S tem namenom spodbujemo
povezovanje javnih in zasebnih organizacij (podjetja, raziskovalni centri, vlagatelji, javne institucije) k izvajanju
skupnih, interdisciplinarnih raziskav o nanomaterialih v
okviru REACH. Spodbujamo tudi prenos najbolj obetavnih
rezultatov v inovativne tržne aplikacije.
NANOFORCE uporablja:
- inovativno IKT platformo »NANODEALS Generator«
(»generator nano-poslov«) za boljše povezovanje znanosti,
industrije, finančnega sektorja, upravnih in regulatornih
organov na območju Srednje Evrope;
• Irina Nunberger
Chemie-Cluster Bayern (D)
E-naslov: [email protected]
Tel.: +49 89189416830
za ša
v S na vs
re no top
dn te n
ji E hn a v
vr olo rat
op g a
i ijo
Projekt NANOFORCE
Vaša vstopna vrata za nanotehnologijo v Srednji Evropi
Projekt NANOFORCE se je začel maja 2011 s ciljem
doseči boljše povezovanje znanosti, industrije,
finančnega sektorja, državnih organov in vodstva
podjetij za spodbujanje trajnostnega razvoja
nanotehnologije (1) v Srednji Evropi (2).
Združenje
kemijske industrije
Češke Republike
Aktivnosti v okviru projekta zajemajo širok spekter
visoko zastavljenih idej: promocija in financiranje
raziskovalno-razvojnih projektov, ponujanje nano-snovi
in nano-produktov na industrijskih trgih ter za komercialno rabo, odgovoren pristop k nanomaterialom ter
promocija njihove varne rabe... NANOFORCE zajema
vse te faze!
Poljska zbornica
za kemijsko industrijo
PIPC
Inštitut za
visokotlačno fiziko,
Poljska akademija
znanosti
www.nanoforceproject.eu
Najbolj učinkovita pot za odkrivanje... sodelovanje... predloge... financiranje... izvajanje postopkov evropskih predpisov za
izkoriščanje nanotehnologije v Srednji Evropi... je preko uporabe strani: www.nanoforceproject.eu!
elovali
Bi radi sod
z devetimi
i
institucijam
udoviti poti
č
i
v
o
h
ji
n
a
n
kt
skozi proje
CE?
NANOFOR
e
Sodelujt
godkih
o
d
ih
n
a
v izbr
rope!
širom Ev
Pridružit
e se
sistemu
NANOFO
RCE…
odprl se v
am bo nov
s
da!
e
v
e
S
arimo
v
t
s
u
aj
sko
Skup
m
o
n
o
k
lno-e
a
i
c
o
danje
s
e
s
a
ost z
n
d
acije!
r
e
e
vr
n
e
nje g
d
o
h
i
in pr
Kemijski grozd
Bayern
Združenje
kemijske in
farmacevtske
industrije
Slovaške Republike
BioNanoNet Forschungs GmbH
Univerza v
Novi Gorici
SC - Sviluppo Chimica SpA
Veneto Nanotech
S.C.p.A.
(1) NANOFORCE uporablja definicijo "Nanotehnologije«, povzeto po Evropski komisiji.
(2) Za seznam držav glejte naslednje strani.
vet!
Obv
ešč
eni
bost
o na
pred
e
ovan
ju
proje
k
ta
NA
NOF
ORC
E!
ORCE
F
O
N
A
N
t, ki
k
je
o
r
p
je
,
znanost
je
u
ž
u
r
zd
finance
,
o
ij
r
t
s
u
ind
anje...
lj
v
a
r
p
u
in
Kako?
o
svoj
e
t
,
ravi
p
o
logo
m
a
i
n
Č
is!
ko
p
s
e
j
r
o
n
t
ivlje
dok
ž
j
svo
e
t
i
j
pošl
Iščete par
tnerja?
Bi radi sod
elovali
v evropske
m programu
Horizon 20
20?
Dvomite gle
de
nanotehnolo
gije ali
klimatskih
sprememb?
edeli,
Bi radi v
gotoviti,
kako za
delavci
da bodo
bniki
a
r
o
p
u
in
varni
ni?
informira

Similar documents