G R A D I V O ZA 20. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne

Comments

Transcription

G R A D I V O ZA 20. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne
GRADIVO
ZA 20. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 07.04.2014
Uprava in delničar Slovenska odškodninska družba, d.d. (v nadaljevanju: delničar)
predlagata skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:
Točka dnevnega reda: 1
Izvolitev organov skupščine
PREDLOG SKLEPA:
Za predsednika skupščine se izvoli mag. Marko Vresk.
Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik.
Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Majda Lokošek.
OBRAZLOŽITEV K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Utemeljitev delničarja: Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati tudi predsednika
skupščine, ki bo poskrbel za njeno vodenje in ki naj ga imenujejo delničarji.
Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, v tem primeru
preštevalca glasov za izvedbo glasovanja, ter zagotoviti prisotnost notarja.
Uprava
Delničar
GRADIVO
ZA 20. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 07.04.2014
Uprava in delničar predlagata skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:
Točka dnevnega reda: 2
Sprememba statuta družbe
PREDLOG SKLEPA:
2.1. Tretji odstavek 13. točke statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Dano pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 18 mesecev in določa najnižjo in
najvišjo prodajno ceno, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.«
2.2. Spremeni se 18. člen statuta družbe in sicer tako, da se besedilo 18. člena po novem
glasi:
»Nadzorni svet šteje šest (6) članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake
pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.
Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev.
Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev,
razen članov nadzornega sveta iz drugega odstavka te točke.
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta in so lahko po izteku mandata ponovno
izvoljeni.«
2.3. Četrti odstavek 25. člena statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnem
zasedanja skupščine na spletni strani AJPES, na spletni strani družbe in v sistemu
elektronskega obveščanja Ljubljanske borze.«
2.4. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta družbe, ki nadomesti statut družbe z dne
27.07.2012.
OBRAZLOŽITEV K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA – utemeljitev sprememb statuta:
Predlagana sprememba statuta družbe glede spremembe števila članov poslovodnega
organa iz dosedanjih osem na šest članov je skladna z zakonskimi določili in v duhu
optimizacije stroškov družbe. Glede na posledično zmanjšanje skupnega števila članov
nadzornega sveta, se zmanjšuje tudi število predstavnikov delavcev družbe, ki ju v
nadzorni svet izvoli svet delavcev, in sicer iz dosedanjih treh na dva člana.
Predlagani spremembi točk 13 in 25 statuta družbe predstavljata uskladitev z veljavno
zakonodajo.
Uprava
Delničar
GRADIVO
ZA 20. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 07. 04. 2014
Delničar predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:
Točka dnevnega reda: 3
Seznanitev z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala
in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala
PREDLOG SKLEPA:
3.1. Ugotovi se, da zaradi podanih odstopnih izjav z mesta članov nadzornega sveta, z
dnem 7.4.2014 (sedmi april dva tisoč štirinajst) preneha mandat naslednjim članom
nadzornega sveta:
- Igor Stebernak
- Žiga Škerjanec
- Miha Grilec
- Samo Mirnik
- Gregor Bajraktarević.
3.2. Za nove člane nadzornega sveta, z mandatno dobo štirih let, se na nezasedena mesta
z dnem 7.4.2014 (sedmi april dva tisoč štirinajst) imenujejo:
- Gerald Martens
- Dkfm Ralph-Leo Lanckohr
- Mag.(FH) Markus Hellerschmid
- Mag. Gunther Vesko, M.A.«
OBRAZLOŽITEV K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Delničarji družbe so, skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico, upravičeni, da na
skupščini volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. Glede na
podane odstopne izjave predsednika nadzornega sveta in članov nadzornega sveta
družbe, Slovenska odškodninska družba, d.d., skladno s 1. odstavkom 274. člena ZGD-1
predlaga izvolitev novih članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala.
V skladu z določbo 301. člena ZGD-1 volilnega predloga za člana nadzornega sveta ni
potrebno utemeljevati, v nadaljevanju pa so predstavljeni osnovni podatki predlaganih
članov nadzornega sveta skladno z 297a. členom ZGD-1:
- Gerald Martens je zaključil francoski licej na Dunaju. Od leta 2002 do leta 2006 je bil
direktor Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, od leta 2006 do leta 2010 je bil predsednik
uprave divizije za pisarniški material, Ring International Holding AG, od leta 2010 dalje pa
je predsednik uprave Ring International Holding AG.
- Dkfm. Ralph-Leo Lanckohr, LL.M., je končal študij poslovne ekonomije na RTWH
Aachen in magistrski študij prava. Med leti 1999-2000 je bil finančni direktor Millennium
Communication Network AG, od 2000-2001 finančni direktor I-Online Software AG, od leta
2001 dalje pa je finančni direktor Ring International Holding AG.
- Mag. (FH) Markus Hellerschmid je magister korporacijskega managementa in manager
e-poslovanja. Med leti 2004 in 2006 je bil komercialni manager v podjetju v DBK
Heizelemente Vertriebs GmbH, od leta 2006 do 2011 je bil finančni kontrolor v Ring
International Holding AG, od leta 2011 dalje pa je vodja računovodstva v Ring International
Holding AG.
- Mag. Gunther Vesko, M.A., je magister korporacijskega prava. Od leta 2007 do leta
2010 je bil zaposlen v pravnem oddelku AIT Austrian Institute od Technology GmbH, od
leta 2010 pa je pravni svetovalec v Ring International Holding AG.
Delničar

Similar documents