MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA »Svet gibanja, svet

Comments

Transcription

MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA »Svet gibanja, svet
MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA
»Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja«
je projekt promocije GIBALNE ŠPORTNE aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter
izobraževalni program za strokovni kader vrtcev in osnovnih šol.
CILJI:
•
promocija gibanja in športnih aktivnosti otrok in odraslih za krepitev in ohranjanje zdravja;
omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti in razvijanje le-teh;
•
povečati kakovost in količino gibalno-športne aktivnosti;
•
postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti;
•
spodbuditi otroke k redni gibalni aktivnosti;
•
naučiti otroke, da je redna gibalno-športna aktivnost življenjski slog in ne obveznost;
•
razvijanje sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti;
•
osveščanje o varnosti;
•
prenos pozitivnega vzorca na otroke in starše.
Cilji MP FIT Slovenija se popolnoma pokrivajo s cilji športne vzgoje in zagotavljajo zdrav in
skladen razvoj otrok, večjo samozavest, pozitivno naravnanost in ustvarjalnost.
Vadbeni programi so:
•
privlačni in dostopni vsem otrokom, ne glede na njihove gibalne sposobnosti, starost, spol,
socialni položaj;
•
način učenja je IGRA;
•
poudarjajo prijateljstvo, veselje, sodelovanje;
•
vadbeni program poudarja netekmovanje;
•
programi so VARNI in ZDRAVI.
Filozofija MP FIT Slovenija:
•
razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in igro;
•
ni izpostavljanja neuspehom;
•
učitelji z otroki sodelujejo, jih učijo, ne trenirajo;
•
teži k večji strokovnosti;
•
otroci so sposobnejši, veseli in zadovoljni ter ZDRAVI.
FIT METODOLOGIJA UPOŠTEVA FIZIOLOGIJO – OTROCI NISO »MINI« ODRASLI
Naš namen je razvijati in ustvarjati skozi gibanje in skozi igro.
Ko se otroci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo
ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati.
V Fit-u ne učimo subjektov, temveč učimo otroke.
Dosežki se začnejo že s pripravljenostjo poizkusiti. Ni izpostavljanja neuspehom – pomembni so le uspehi
v majhnih korakih, ki vodijo k neskončnim dosežkom. Preizkušanje – učenje na napakah, raziskovanje
lastnih sposobnosti in omejitev, vodijo k obvladovanju nalog, le-to pa k večji samopodobi, samozavesti,
samoodgovornosti, logičnemu razmišljanju,…
Naši učitelji z otroki sodelujejo, jih UČIJO IN NE TRENIRAJO!
Sodelovanje otroka z učiteljem in učitelja z otrokom. Na ta način oba pridobivata in dozorevata tekom
procesa učenja. Pomemben je tako posameznik, kot tudi skupina. Napredujejo vsi. Tisti, ki so aktivno
vključeni v različne športne aktivnosti in tisti katerih gibalne spretnosti niso najbolj razvite. V Fit-u je
pomemben zdrav, celostni razvoj otroka!
V Fit-u težimo k večji strokovnosti, zavzetosti, odločnosti in si dovolimo napredovati. Otroke
vzpodbujamo. Naši otroci postajajo popolnejši in sposobnejši, so veseli in zadovoljni. Naši otroci
so ZDRAVI!
Fit vadbeni programi so privlačni in dostopni vsem otrokom, ne glede na njihove gibalne sposobnosti,
spol, starost, socialni položaj, veroizpoved... so zabavne in pisane na kožo otrokom 21. stoletja, so
univerzalne in niso le vodene različice športnih/vadbenih programov za odrasle. Poudarjajo samotekmovanje in skupinsko delo! Izhajajo iz otrok, za otroke! V Fitu je način učenja didaktična
gibalna IGRA!
KAJ PRIDOBI OTROK?
Pozitiven odnos do rednega gibanja, višja samopodoba, samozavest, razvije kognitivne sposobnosti,
razvije funkcionalne sposobnosti, pridobi pozitivne vrednote, socialni prostor - timsko delo,
multikulturalnost, pozitivna čustva - zabava, uspeh, veselje,… izboljša zdravstveni status, razvije
motorične sposobnosti, usvoji segmente različnih športnih zvrsti, vseživljenjsko učenje – različna znanja,
razvije zavedanje, da je gibanje potreba in ne obveznost.
NAŠE DOSEDANJE DEJAVNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izobraževanje strokovnega kadra (2 krat letno) v organizaciji FIT SLOVENIJA.
Interni ciljni seminar – Priprava na Fitove igre brez meja za učiteljice prve triade.
Interne delavnice za učiteljice v projektu.
Kakovostne ure ŠVZ s Fitovimi vsebinami in uporabe Fitove metodologije.
Fit gibalne minute in aktivni odmori.
Fit aktivni sprehodi.
Priprava in izvedba 1. Fitove olimpijade.
Aktivnosti v podprojektu Učimo za življenje (Evropski teden mobilnosti, Svetovni dan srca,
Svetovni dan hoje, Fit dan brez televizije in računalnika, Svetovni dan zdravja- Fit hoja za zdravje,
Svetovni dan gibanja, Svetovni dan športa).
Opravili Fitovo raziskavo o gibalno/športni aktivnosti otrok naše šole.
Po zaslugi sodelovanja v projektu smo obogatili zbirko športnih rekvizitov, ki jih redno uporabljamo
pri urah športne vzgoje.
NAČRTI ZA PRIHODNOST
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fit jutranja vadba.
Timska harmonija - delavnice za celoten kolektiv v letošnjem letu za sproščen in prijeten začetek
novega šolskega leta.
Interesna dejavnost – FIT »Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja.
Še naprej bomo sledili Fitovi filozofiji, vse pozitivne izkušnje preteklih let želimo ohranjati in razvijati.
Pridobljena strokovna znanja bomo učiteljice obnavljale na rednih internih delavnicah, da jih bomo
uspešno prenašale v dejavnosti z otroki.
Fitove dejavnosti bomo med-predmetno povezovali, tako s predmeti pri rednem pouku kot z drugimi
projekti na šoli (EKO šola).
Razvijali bomo sodelovanje s starši, posebno v okviru podprojekta Učimo za življenje.
Z druženjem v gibalnih dejavnostih skupaj s starimi starši, starši in otroki bomo razvijali boljše in
spoštljive odnose med generacijami.
Vzpodbujali bomo učence k vodenju dnevnika FIT in jih tako motivirali za gibanje. Vsak izpolnjen
dnevnik (10 sprehodov v trajanju najmanj 1 uro) bomo nagradili s Fit medaljo za sprehod.
Vsako leto bomo v mesecu juniju organizirali Fit igralno druženje z bodočimi prvošolci. S tako obliko
prvega srečanja z bodočo učiteljico in vzgojiteljico otrok doživlja pristen in sproščen prvi stik s šolo in
svojimi bodočimi sošolci.
Uvajali bomo redno pitje vode.
Uvajali bomo pravilno sedenje - sedenje na hoppy žogah.
PROGRAM ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
- Timska harmonija - delavnica za celoten kolektiv.
- Fit interne obnovitvene delavnice.
- Prenos informacij s seminarjev za Fit koordinatorje.
PROGRAM DEJAVNOSTI Z UČENCI
- Kakovostne ure športne vzgoje s Fit vsebino.
- Fit aktivni sprehod v povezavi z uro športne vzgoje in usmerjenega prostega časa v OPB.
- Fit gibalne minute.
- Fit jutranja vadba ob sredah.
- Fit športne igre v začetku junija.
- Dnevnik sprehodov (po lastni odločitvi otroka).
- Hidracija - uvajanje pitja vode.
- Pravilno in zdravo sedenje - sedenje na hoppy žogah.
- Fitove igre brez meja (14.9.2010)
- 1. Fitova olimpijada (28.9.2010)
- 2. Fitova olimpijada (31.5.2011)
PROJEKT UČIMO ZA ŽIVLJENJE
DEJAVNOSTI
CILJI
DAN BREZ AVTOMOBILA
•
aktivnosti pri pouku (ŠVZ, SPO,
LVZ)
•
•
ZDARVO SRCE
•
aktivnosti pri pouku (ŠVZ, SPO,
LVZ)
HOJA ZA ZDRAVJE - aktivni
sprehod
•
vsebine, ki govorijo o pomenu
hoje za zdravje, medpredmetno
povezovanje
MEDNARODNI DAN
STRPNOSTI
Fit didaktično gibalne igre, ki
vključujejo razvoj timske
harmonije (ura ŠVZ)
FIT DAN BREZ TELEVIZIJE
IN RAČUNALNIKA
Kaj lahko počnemo namesto
gledanja TV in uporabe
računalnika?
FIT HOJA ZA ZDRAVJE
•
•
•
•
•
•
•
peš, z rolerji, s kolesom v šolo in
iz šole
SVETOVNI DAN DRUŽINE
•
Fit aktivnosti z babicami in dedki
ali starši
•
•
2. FIT OLIMPIADA
•
•
Osveščanje o škodljivosti
izpušnih plinov,
spodbujanje aktivnega
življenjskega sloga,
osveščanje o pomembnosti
gibanja za zdravje.
Promocija gibanja za zdravo
srce in ožilje,
osveščanje o pomembnosti
zdravega delovnega okolja.
Promocija aktivnega
življenjskega sloga,
osveščanje o hoji kot najbolj
zdravemu načinu gibanja.
Spodbujanje prijateljstva in
sodelovalnega odnosa,
spodbujanje k strpnosti in
upoštevanju različnosti.
Promocija aktivnega
življenjskega sloga,
osveščanje o škodljivosti
pretiranega sedenja pred
televizijo in računalnikom.
DATUM
V tednu mobilnosti
16. - 22. 9. 2010
Ob svetovnem dnevu srca
24. 9. 2010
Ob svetovnem dnevu hoje
15. 10. 2010
ali v tednu od
14. - 18. 10. 2010
16. 11. 2010
20. 1. 2011
Promocija hoje kot aktivnega
življenjskega sloga in
najprimernejše gibalne oblike
za ohranjanje in izboljšanje
zdravja.
Ob svetovnem dnevu zdravja
Razvijanje medgeneracijskih
vezi in spoštovanja,
spodbujanje aktivnega
življenjskega sloga,
spodbujanje aktivnega
druženja.
V tednu od
Vzpodbujanje k
medsebojnem razumevanju
in fair payu,
vzpodbujanje k medsebojni
pomoči, prijateljstvu in
druženju.
7. 4. 2011
13. - 18. 5. 2011
Ob svetovnem dnevu športa
31. 5. 2011
Zapisala koordinatorica projekta:
Tjaša Drofenik, prof. RP