prednostna lista 2014-2015

Comments

Transcription

prednostna lista 2014-2015
OBČINA LITIJA
Jerebova 14
1270 LITIJA
Tel.: 01-89-63-424
Fax.: 01-89-63-460
Matična številka: 5874246
Davčna številka: 18369529
TR:01260-0100002491
OBČINA LITIJA
htpp:/WWW.LITIJA.SI
E-mail: [email protected]
Številka: 9709/2014-6
Datum: 14.10.2014
Občina Litija na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08,
62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF), 2. odstavka 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14), v zadevi javnega razpisa št. 9709/2014-6, z dne 31.03.2014, za oddajo
neprofitnih stanovanj v najem, objavlja
prednostno listo upravičencev za najem neprofitnih stanovanj
sproščenih v letu 2014-2015
ZAP. ŠT.
UPRAVIČENEC
ŠT.
TOČK
ŠT. ČL.
GOSP.
1
JELKA TAVČAR
570
4
2
JANJA PRAŠNIKAR
440
4
3
BERNARDA BLAGOJEVIĆ
410
5
4
REFIKA GROŠIČ
390
1
5
ZEQIR SHALA
370
5
6
JASMINA AVDIĆ
360
2
7
XHAVIT BAJRAKTARAJ
350
5
8
JANA SALKIĆ
350
3
9
IGOR IVANOVIĆ
335
1
10
AMALIJA KRES
320
2
11
LULZIM BEKTHESI
320
4
12
TATJANA GRUJEV KOVŠE
320
3
13
SONJA BORIŠEK
310
1
14
GREGOR LAHARNAR
310
3
15
KARMEN RAVNIKAR
305
2
16
SLAVOJKA RAKANOVIĆ
290
3
17
LJUBA KOTAR VIDALI
290
3
18
LILIJANA SARAJLIĆ
280
3
19
DRAGICA PROSENC
270
3
20
IVAN MARTINŠEK
270
2
21
MIŠO IVANOV
270
1
22
ANA MARKIĆ
260
2
23
SANDRA KATIĆ
260
1
24
ALEKSANDRA KOKALJ
220
1
25
ANA ĆOSIĆ
220
2
26
ZDENKA PODMILJŠAK
210
1
27
MAŠA MEDVEŠEK
210
2
Število oddanih neprofitnih stanovanj bo odvisno od števila spraznjenih ali na novo pridobljenih neprofitnih stanovanj, ki bodo na razpolago
v letu 2014 in 2015. Stanovanja se bodo upravičencem dodeljevala postopoma po vrstnem redu glede na mesto uvrstitve na prednostni listi,
odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti sproščenih stanovanj (primerna velikost skladno s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem). Upravičenec, ki bo izbran za najemnika pozvan k sklenitvi najemne pogodbe s strani najemodajalca. V primeru, da se
upravičenec na ponoven poziv najemodajalca k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se ga črta iz seznama upravičencev, ki jim bodo
dodeljena stanovanja. Izjemoma se iz seznama upravičencev ne črta upravičenca, ki ne želi skleniti najemne pogodbe za primerno
stanovanje, ki je locirano v kraju, kjer ni zagotovljenega javnega prevoza in upravičenčevo gospodinjstvo nima v lasti oz. posesti osebnega
vozila in so prejemniki denarne socialne pomoči.
Veljavnost seznama oz. prednostne liste je 31.12.2015.
Občina Litija
Župan
Franci ROKAVEC l.r.

Similar documents