Srg 2013/1843 matična številka 6301819000 SKLEP o vpisu

Comments

Transcription

Srg 2013/1843 matična številka 6301819000 SKLEP o vpisu
Srg 2013/1843
matična številka 6301819000
SKLEP
o vpisu ustanovitve subjekta
Okrožno sodišče v Ljubljani je v registrski zadevi vpisa ustanovitve subjekta dne
23.01.2013
sklenilo:
V sodni register se vpiše nov subjekt s temi podatki:
MATIČNA ŠTEVILKA: 6301819000*
DAVČNA ŠTEVILKA: 13109154**
DATUM USTANOVITVE: 19.09.2012
FIRMA: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
SKRAJŠANA FIRMA: ZKMŠ Litija
SEDEŽ: LITIJA
POSLOVNI NASLOV: Litija, Trg na Stavbah 008 A, 1270 Litija
PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA: Javni zavod
DODATNA OBLIKA: Podoblika ni določena
DRUŽBENIK (oziroma član in ustanovitelj)
identifikacijska številka: matična številka - 5874246000
osebno ime / firma: OBČINA LITIJA
naslov: Litija, Jerebova ulica 014 , 1270 Litija
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: odgovarja omejeno
obseg odgovornosti: Ni vpisa
datum vstopa: 19.09.2012
* Matično številko je subjektu vpisa dodelila Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ki je
subjekt vpisa hkrati vpisala v poslovni register.
** Davčno številko je subjektu vpisa dodelila pristojna Davčna uprava, ki je subjekt hkrati vpisala v davčni register.
stran 1 od 2
ZASTOPNIK:
tip zastopnika: direktor
identifikacijska številka: EMŠO - 3004961500245
osebno ime / firma: Parkel Igorij
naslov: Jevnica, Jevnica 021 , 1281 Kresnice
datum podelitve pooblastila: 19.09.2012
način zastopanja: samostojno
omejitve: zastopa kot vršilec dolžnosti direktorja
RAZNO:
vsebina vpisa: Vpiše se spojitev javnih zavodov na temelju Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija, ki ga je Občinski svet Občine Litija
sprejel dne 19.09.2012, z začetkom veljavnosti 01.01.2013, in ustanovitev javnega
zavoda zaradi izvedbe te spojitve.
Pri spojitvi sta bila udeležena ta prevzeta javna zavoda, ki zaradi spojitve prenehata:
- Javni zavod za kulturo Litija, matična št. 2214784000 in
- JAVNI ZAVOD MLADINSKI CENTER LITIJA, matična št. 2172844000.
Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve.
Pritožbo je treba vložiti pri tem sodišču.
Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.
* Matično številko je subjektu vpisa dodelila Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ki je
subjekt vpisa hkrati vpisala v poslovni register.
** Davčno številko je subjektu vpisa dodelila pristojna Davčna uprava, ki je subjekt hkrati vpisala v davčni register.
stran 2 od 2

Similar documents