TERMIN

Comments

Transcription

TERMIN
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
Sevno 13, 8000 Novo mesto
Tel: 07/39 34 700
Fax: 07/39 34 710
www.ksgrm.net
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje«
Novo mesto, 23. 1. 2014
Štev.: 36/2014
Spoštovani!
Na zavodu Grm Novo mesto že tradicionalno pripravljamo usposabljanje za Vas, pridelovalce
zelenjave. V teh letih smo slišali in videli že veliko zanimivh vsebin, zato sem prepričan, da bo tudi
tokrat tako. V goste smo kot predavatelje povabili izvrstne strokovnjake s svojega področja, pa naj
bo s področja odkupa zelenjave, ponudbe semena, do povsem tehnoloških področij. V tem letu se
bomo osredotočili predvsem na sledeče vsebine:
predstavitve najpomembnejših odjemalcev zelenjave v Sloveniji,
predstavitve najpomembnejših ponudnikov semena vrtnin v Sloveniji,
podrobno spoznali tehnologijo čebule in česna (setev/sajenje, namakanje, gnojenje,
varstvo rastlin, skladiščenje, priprava posevka na skladiščenje…),
spoznali biotično varstvo rastlin,
vključili v naše gnojilne načrte organska gnojila,
podrobno spoznali gnojenje, dognojevanje vrtnin, poiskali odgovore na stresne pogoje v
pridelavi.
Verjetno bomo v diskusiji s posameznimi predavatelji odgovorili na vrsto vaših konkretnih
vprašanj, vezanih na vašo pridelavo zelenjave. Na koncu usposabljanja pa si bomo skupaj ogledali
še primere dobrih praks v sosednjih državah, saj vas bomo odpeljali na strokovno ekskurzijo.
Zato vas vabimo na usposabljanje z naslovom Modeliranje pridelave zelenjave, ki se prične v
petek, 31. 1. 2014 in konča s strokovno ekskurzijo, predvideno v mesecu marcu 2014.
Usposabljanje organiziramo v okviru Ukrepa 111, ki omogoča brezplačno usposabljanje za:
- nosilce/namestnike in družinske člane kmetijskih gospodarstev in za lastnike gozdov;
- za zaposlene pri pravni osebi, ki se ukvarja s v kmetijsko dejavnostjo (podjetje mora biti vpisano v RKG);
- za zaposlene pri pravni osebi, ki se ukvarja z gozdarsko in živilskopredelovalno dejavnostjo (podjetje mora biti
registrirano za opravljanje gozdarske ali živilsko predelovalne dejavnosti po veljavni SKD).
Zaradi
organizacije
usposabljanja
vašo
udeležbo
obvezno
potrdite
na
e-naslov:
[email protected] Na e-naslov pošljite izpolnjeno prijavnico (v prilogi dopisa) ter potrdilo,
ki izkazuje brezplačno udeležbo na usposabljanju:
- izpisek iz registra Kmetijskega gospodarstva, kjer ste navedeni kot nosilec/namestnik ali
družinski član kmetijskega gopodarstva ali
- dokazilo o redni zaposlitvi v podjetju s kmetijsko predelovalno dejavnostjo.
PLAN USPOSABLJANJA:
TERMIN
Št. ur
OD - DO
PREDAVATELJ in KOORDINATOR:
g. Jože PODGORŠEK
VSEBINA
petek
31.1.2014
6
9:00 –
14:00
Nataša Malovrh in Gregor Goslar
(Mercator d.d.),
Špela Pečarič in Kourajši Bahet (Spar
Slovenija d.o.o.),
Jure Vončina (KZ Krka z.o.o.)
sreda
5.2.2014
6
9:00 –
14:00
Darko Malovrh in Aleš Avšič (Zeleni
hit d.o.o.), Branka Hribar (HP Hibrid
d.o.o.), Jožica Gasparič (Agrocasol
plus d.o.o.), Iztok Vidic (Aspega
d.o.o.), Minka Zupin (Agroprom
d.o.o.)
kakovostne zahteve kupca, zahteve za
monitoring pridelka, zahtevana
dokumentacija za notranji nadzor, prodaja
sveže zelenjave preko posameznega
trgovca, opažanja trgovskih verih pri
ponudbi zelenjave, perceprcija kupcev,
priporočila pridelovalcem o vrsti in času
ponudbe zelenjave
predstavitve sortimenta vrtnin različnih
ponudnikov v Sloveniji, iskanje sortimenta
sveže zelenjave glede na potrebe kupcev,
možnosti razvoja pridelave zelenjave v
Sloveniji
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
Sevno 13, 8000 Novo mesto
Tel: 07/39 34 700
Fax: 07/39 34 710
www.ksgrm.net
torek
11.2.2014
6
9:00 –
14:00
Rajko Jambrošič (Koppert,
Nizozemska)
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje«
biološka zaščita vrtnin, uporaba
opraševalcev in predatorjev pri pridelavi
zelenjave, iskanje odgovorov na že
ugotovljeno rezistenco škodljivcev na
insekticide
Alessandro Cappellari (Fomet, Italija)
sreda
12.2.2014
6
9:00 –
14:00
Paul Leenheer (Takii, Nizozemska)
Iztok Vidic (Aspega d.o.o.)
torek
18.2.2014
6
9:00 –
14:00
Sharan Dayan (Haifa, Izrael)
uporaba organskih gnojil v pridelavi
zelenjave, kombiniranje organskih in
vodotopnih gnojil v tehnologiji gnojenja
vrtnin, uporaba doma pripravljenih
kompostov v vrtnarstvu
Tehnologija pridelave čebule in česna
(setev/sajenje, namakanje, gnojenje,
varstvo rastlin (bolezni, škodljivci,
pleveli…), skladiščenje, priprava posevka na
skladiščenje, ekonomika pridelave,
dognojevanje, namakanje vrtnin, foliarna
aplikacija hranil, odgovor na stresne pogoje
(vročina…)
Grm NM
Zaupanja vredno kmetijsko gospodarstvo
Ekskurzija bo predvidoma v marcu 2014 – točna lokacija bo določena med predavanji v skladu z
dogovorom s slušatelji. Možna je sprememba termina usposabljanja.
Spremljajte našo spletno stran www.ksgrm.net, kjer so navedena vsa usposabljanja, ki jih
organiziramo v okviru Ukrepa 111.
Direktor:
Tone Hrovat, univ.dipl.inž.kmet., l.r.
USPOSABLJANJA – UKREP 111: www.ksgrm.net,
INFORMACIJE IN PRIJAVE: [email protected], 07 39 34 709
-
Kako si izdelam HACCP
Prireja mleka z uporabo molznega robota
- Preusmeritev kmetije v ekološko vinogradništvo
Promocija in trženje slovenskih vin
- Novi trendi v vinogradništvu
Ekološko pridelovanje zelenjave
- Predelava sadja
Novi izzivi v poljedelstvu
- Trženje izdelkov vrtnarskih kmetij
Pridelava in uporaba zelišč
- Pridelava sadik zelenjadnic
Vzdrževanje traktorjev v zimskem obdobju
- Priprava naprav za nanos FFS za sezono
Internetno komuniciranje v kmetijstvu
- Organizacija in logistika kmetijske pridelave
Cilji skupne kmetijske politike
- Organizacija in trženje v kmetijstvu
Priprava promocijskih daril na kmetiji
- Promocija kmetijskih in živilskih proizvodov
Organiziranje pridelovalcev kmetijskih proizvodov
- Pridelava enoletnic za suho cvetje
Pridelava in predelava kobiljega mleka
- Uporaba zdravilnih zelišč v konjereji
Jahalna šola kot dopolnilna dejavnost na kmetiji
- Trendi v selekciji konj
Zdravstveno varstvo konj
- Trendi v prehrani konj
Obnovljivi viri energije na kmetiji
- Pletarstvo – izdelava izdelkov iz šibja in izdelava slamnatih streh
Racionalna raba energije v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu
Ohranjanje etnološke in kulturne dediščine na kmetijah
Urejanje in vzdrževanje dvorišč in športnih igrišč na podeželju
Ureditev kmetijskega gospodarstva v učno kmetijo
Lupinarji – priprava in vzgoja nasada, skladiščenje in uporaba pridelka