Eko patrulja

Comments

Transcription

Eko patrulja
REGIJSKO DRUŠTVO EKOLOŠKEGA GIBANJA IVANČNA GORICA
EKO ODBOR LIVAR IVANČNA GORICA
EKO ODBOR LIVAR ČRNOMELJ
EKO ODBOR STRAŽA – NOVO MESTO
1295 Ivančna Gorica, Malo Hudo 23, Slovenija
telefon: 01/7877-040, GSM: 031/589-939
Številka: 55/S-NM/03-13
Zadeva:
ZAPISNIK UGOTOVITEV EKO PATRULJE RDEG IVANČNA GORICA
Ugotovljeno dne
Občina
Datum: 04.03.2013
03.03.2013
Straža
2
LEGA:
Lega odlagališča (relief)
1. ravna tla
2. pobočje
3. vrtača
4. brezno.jama
5. grapa
6. izkopan jašek ali kanal
7. ježa terase
8. umetna udornina
9. struga potoka
10. breg reke, jezera
Raba tal
1. kmetijske površine
2. gozd
3. grmovje
4. omejek
5. neobdelane površine
6. opuščen kop/kamnolom
7. tovarniške površine
8. vaške površine (znotraj vasi)
9. rob poti, ceste, železnice
10. površine namenjene odlaganju
Bližina vode
1. v stoječi vodi
2. v poplavljenem obm. stoječe vode
3. na bregu potoka, reke
4. v poplavljenem obm. potoka, reke
5. tik nad potokom (izcejanje)
6. izven poplavnega območja
7. pritok odpadne vode v potok,
reke, jezera
Vodovarstveni pas
1.
2.
3.
4.
5. izven vodovarstvenega območja
Zaščitena območja
1. znotraj naravnega parka
2. bližina naravnega spomenika
3. bližina kulturnega spomenika
4. izven zaščitenih območij
bivša Opekarna Novo mesto v Zalogu
uri, na kraju
---
, KS
---
Opravljen pregled na tel. prijavo, dne
Prevoženi KM:
18:10
ob
,
---
, ura
.
.
Razdalja do prve hiše
1. znotraj naselja
2. pod 100 m
3. 100-500 m
4. 500-1000 m
5. nad 1000 m
Višina glede na naselje
1. nad naseljem
2. v isti višini
3. pod naseljem
ODLAGALIŠČE
Vrsta odlagališča
1. splošno
2. zasebno
3. enkratno
4. INDUSTRIJSKO
5. zasmetene površ. ob cesti
6. ob frekventnih točkah
7. zasmeteni bregovi vode
Vpliv na okolico (možnih več odg.)
1. smrad
2. onesnažene površinske vode
3. onesnaževanje podtalnice
4. nevarnost požara
5. izrazito kvari videz
6. škoda na vegetaciji
7. plazovi
8. manj pomembno
Dostop do odlagališča
1. asfalt
2. makadam
3. kolovoz
4. steza
5. nič
Ukrepi za varovanje okolja
1. ograja
2. tabla za prepoved
3. nič
Predlog sanacije
1. odvoz
200
m3
2. zasutje
--- m3
3. poseben projekt
Način sanacije
1. ročno
2. strojno
3. kombinirano
ODPADKI
(če so poleg gospodinjskih še
kateri izraziti ali pomembni)
% klasični gospodinjski
% živila (11.12)
% mrhovina (13)
% gnoj (137)
% usnje (14)
% lesni odpadki (17)
% papir (19)
% mineralni izvor (31)
?
% kovine (35)
?
% kemikalije (51-55.59)
?
% plastika, guma (57)
% tekstilni odpadki (58)
% radioaktivni odp. (71)
?
% mulj čist.n. (943-945)
% bolnišnični odp. (97)
% kosovni odpadki (XX)
?
% ele. filter. pepel (XX)
Oddaljenost od poti
0 m – 15m
,
Geološka podlaga
Stanje odlagališča
1. živo
2. opuščeno
3. zasuto
1
---
,
,
Pri pregledu na kraju samem, je bilo ugotovljeno naslednje:
VČERAJ JE PRED MRAKOM ZAGORELA POLOVICA STAVBE NA PARC. ŠT. 1610/3 (POSLOVNI OBJEKT). TO JE OPAZIL
NAŠ ČLAN DRUŠTVA IN EKO ODBORA STRAŽA – NOVO MESTO TER POKLICAL NA ŠTEVILKI 112, 113. TAKOJ ZA TEM JE
OBVESTIL ŠE NEKATERE ČLANE ODBORA IN OPRAVILI SMO EKOLOŠKO PATRULJO OZ. OGLED GAŠENJA POŽARA.
ZAGOREL JE DEL OBJEKTA, KJER JE, KOT JE NAM ZNANO, STROJNA LINIJA ZA PREDELAVO ODPADKOV. GASILCI SO
TAKOJ ZAŠČITILI DRUGO POLOVICO STAVBE, KJER SO SKLADIŠČENI KUPI SEKANCEV, GOREČA POLOVICA PA BO
OČITNO UNIČENA, VKLJUČNO S SONČNO ELEKTRARNO NA STREHI.
PO OPAŽANJU NAŠEGA ČLANA JE ŠE DRUGI DAN VIDETI, DA SO GASILCI VLEKLI CEVI ZA VODO IZ REKE KRKE V
BLIŽNJI VASI LOKE! MEDIJI POROČAJO, DA SO BILI GASILCI PRIMORANI GASITI IZ KRKE ZARADI PREMAJHNEGA
PRITISKA V VODNEM OMREŽJU. ENAKO SO OBVEŠČALI JAVNOST BLIŽNJIH NASELIJ VSE DO NOVEGA MESTA, NAJ NE
ODPIRA OKEN.
ŠE NASLEDNJI DAN SE PO OKOLICI ŠIRI SMRAD POGORIŠČA. NE UPAMO SI PREDSTAVLJATI, KAKO BI BIL SMRAD
NEVZDRŽEN, ČE BI SE POŽAR ZGODIL POLETI!
ŽE DVE LETI VZTRAJNO PRISTOJNE SLUŽBE OPOZARJAMO NA NEUREJENOST OBRATA, KI SE UKVARJA Z ZELO
INTENZIVNO PREDELAVO NENEVARNIH ODPADKOV, OB VELIKEM SUMU IN NEURADNIH INFORMACIJAH O
PRISOTNOSTI TUDI NEVARNIH ODPADKOV NA LOKACIJI, KI SO BILI Z ODLOKOM OBČINE STRAŽA PREPOVEDANI.
DA JE OBRAT EKOSISTEMOV D. O. O. CELJE V SVOJI NESPREJEMLJIVI NEUREJENOSTI RES EKOLOŠKA BOMBA,
IZREDNO NEVARNA NARAVI IN OKOLJU NA DNEVNI RAVNI, DOKAZUJEJO URADNO DOKUMENTIRANI VEČKRATNI
IZLIVI NEVARNIH IZCEDNIH VODA V LANSKEM LETU IN NAŠA OPAŽANJA TER OPOZARJANJA NA NEOBSTOJEČI
SISTEM UREJANJA IZCEDNIH VOD, KI JIH TAK OBRAT MORA IMETI. IZCEDNE VODE SO PROBLEM OB VSAKEM
DEŽJU IN TOPLJENJU SNEGA, SAJ Z IZLIVANJEM V NEPOSREDNO OKOLICO OGROŽAJO PODTALNICO. ČE BO
PREISKAVA, KI TA TRENUTEK POTEKA NA LOKACIJI, POKAZALA, DA OB TAKO OGROMNI AKOMULACIJI LESNE
SUROVINE IN ŽE PREDELANIH SEKANCEV TER TUDI VELIKE KOLIČINE NEZAKONITO SKLADIŠČENE ODPADNE
SUROVINE (T.J. SMETI (!), KI BI MORALE BITI PO ŽE IZDANI ODLOČBI ODSTRANJENE POD NADKRITE POVRŠINE)
NIMAJO UREJENE NITI USTREZNE HIDRANTNE MREŽE ZA PRIMER GAŠENJA POŽARA, POTEM SE BO ŠE URADNO
IZKAZALO, DA JE OBRAT ŽE V SMISLU OSNOVNE UREJENOSTI NEZAKONIT. PO NAŠIH PODATKIH SO NJIHOVA
OKOLJSKA DOVOLJENJA ZGOLJ PLATONIČNA, NIMAJO VSEH GRADBENIH DOVOLJENJ, OBRAT PA NI BIL
USTREZNO PREUREJEN ZA NEPRIMERNO BOLJ OBREMENILNO DEJAVNOST OD OPEKARSTVA! NA VSE TO
OPOZARJAMO INŠPEKCIJSKE SLUŽBE IN MINISTRSTVO VES TA ČAS, PA SE NAS ŽALJIVO IGNORIRA, DA NE
OMENJAMO KAZENSKO ODGOVORNOST TEH SLUŽB IN NJIHOVIH POSAMEZNIKOV, KI NE ODREAGIRAJO NA NAŠE
PRIJAVE V OKVIRU ZAVEZUJOČIH ZAKONOV (ZIN, ZVO-1, ZON...).
ODLOČNO ZAHTEVAMO, DO ČESAR SMO KOT DRUŠTVO S STATUSOM DELOVANJA V JAVNEM INTERESU IN S TEM
VLADNI PARTNER ZAKONITO UPRAVIČENI, DA VLADNE SLUŽBE NEHAJO ŠČITITI AGRESIVNEGA KRŠITELJA
OKOLJSKE IN BREZ DVOMA TUDI DRUGE ZAKONODAJE TER OBRAT PODJETIJ EKOSISTEMI D. O. O. TER ONM
ENERGIJA NA BIVŠI OPEKARNI ZALOG TAKOJ USTAVITE, NAREDITE OBSEŽNE PREIZKAVE USKLAJENOSTI
NJIHOVIH OKOLJSKIH DOVOLJENJ TER JIH OB OČITNIH KRŠITVAH USTREZNO SANKCIONIRATE IN ODREDITE
TAKOJŠNJO SANACIJO OBRATA, USKLAJENO Z VSEMI STROKOVNIMI ZAHTEVAMI IN ZAKONODAJO RS IN EU!
ALI SE BO MORALA ZGODITI ŠE VEČJA KATASTROFA, MORDA ŠE VEČJI POŽAR, ALI CELO EKSPLOZIJA, V KATERI
BODO ŽIVLJENJE IZGUBILI DELAVCI PODJETIJ, MORDA SOSEDOV ALI MIMOIDOČIH, DA SE BO KONČNO ZAKONITO
UKREPALO?! ČE ZAGORIJO SMETI, KI SO TRENUTNO NEZAKONITO SKLADIŠČENE TIK NA MEJI S PARCELO
SOKRAJANA ZALOGA (PARC. ŠT. 1403/3), KAMOR SE JE KUP CELO ŽE SIPAL, BO NJIHOVA DOMAČIJA ZNAŠLA V
NEPOSREDNI ŽIVLJENJSKI NEVARNOSTI.
PREDLOG ZA SANACIJO:
NA PODLAGI KRŠITVE ŠTEVILNIH ČLENOV OKOLJSKE ZAKONODAJE, KI JIH NITI NE BOMO VEČ NAŠTEVALI,
ZAHTEVAMO, DA SE UČINKOVITO UKREPA PROTI PODJETJU, KI NADVSE OČITNO NIMA USTREZNO UREJENE
DEPONIJE RAZNORAZNIH ODPADKOV IN SUROVIN TER OBRATA NASPLOH!
PONAVLJAMO: PREDLAGAMO PODROBEN INŠPEKCIJSKI PREGLED OBRATA, HKRATI PA PONOVNO (!) URGIRAMO
PRISTOJNIM INŠPEKCIJSKIM SLUŽBAM, DA PODROBNO PREGLEDAJO DOVOLJENJA PODJETJA. IN UGOTOVI (PO
NAŠEM MNENJU GOTOVE!) NEUSKLAJENOSTI MED NJIHOVIMI DOVOLJENJI IN STVARNO SITUACIJO OBRATA NA
LOKACIJI TER STROGIMI PREDPISI OKOLJSKE ZAKONODAJE REPUBLIKE SLOVENIJE IN EU; KAKOR TUDI
POMANJKLJIVA OBRATOVALNA, UPORABNA IN GRADBENA DOVOLJENJA. PROTI OBRATU JE OB POTRDITVI
NAŠIH TRDITEV POTREBNO NEMUDOMA UKREPATI IN PREPREČITI NADALJNJE NEVZDRŽNEGA OBEMENJEVANJA
OBČUTLJIVE NARAVE IN OKOLJA.
RDEG IVANČNA GORICA KOT PARTNER PRI VAROVANJU NARAVNEGA ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA OD PRISTOJNE
INŠPEKCIJSKE SLUŽBE PONOVNO ZAHTEVA, DA UKREPA SKLADNO Z ZIN, ZVO-1, ZON… IN UPOŠTEVA ZAKONODAJO
RS/EU TER Z VZTRAJNIM IZOGIBANJEM DOLŽNOSTI SAMA NE KRŠI ZAKONA IN USTAVE RS.
VSE TOKRATNE DOTIČNE NASLOVE VLJUDNO OPOZARJAMO, DA SE BOMO PRIMORANI OBRNTI NA PRISTOJNI NASLOV V
BRUSLJU, ČE NE BO ŽGOČA PROBLEMATIKA BIVŠE OPEKARNE NOVO MESTO V ZALOGU USTREZNO ODPRAVLJENA V
ROKU NEKAJ MESECEV.
2
O UKREPIH ZOPER ZGORAJ UGOTOVLJENEGA POVZROČITELJA EKOLOŠKO-OKOLJSKEGA ŽARIŠČA NAS V SKLADU Z
ZAKONOM O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ) PISNO OBVEŠČAJTE V ZAKONITEM ROKU.
IRSOP OE NOVO MESTO TOKRAT NE POŠILJAMO POD VROČENO. OCENJUJEMO, DA NIMA POMENA, SAJ JIM NA PODLAGI
NJIHOVE NEODZIVNOSTI NA TEJ PROBLEMATIKI NE ZAUPAMO VEČ. ŽAL JE PODOBNO TUDI Z OSTALIMI NASLOVI, SAJ
PRISTOJNI NISO KOREKTNO ODREAGIRALI NA NAŠO PRITOŽBO NAD PRISTOJNIM INŠPEKTORJEM IRSOP OE NOVO MESTO,
KI JE BIL DO ODLOČBE O ODSTRANITVI ODPADKOV Z DVORIŠČA OBRATA, KI JO JE SAM IZDAL, V OČITNI KRŠITVI ZAKONA
O INŠPEKCIJSKEM NADZORU (ZIN), SAJ NI ODREAGIRAL NA NAŠA OPOZORILA VEČ KOT ENO LETO!
ZA ČISTO NARAVNO OKOLJE IN ZDRAVO ŽIVLJENJE!
VODA ZA ŽIVLJENJE (EU)
Predmet prijave je bil tudi foto dokumentiran
(obkroži ustrezno):
DA
NE
Predsednik RDEG Ivančna Gorica:
Aleš Plut
Vročeno:
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, IZPOSTAVA NOVO MESTO, vodja Karol
NAHTIGAL, Seidlova 1, 8000 Novo mesto
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, minister Franc Bogovič, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
- spis tu
V vednost:
- Vlada Republike Slovenije, kabinet predsednika vlade, Gregorčičeva 20, 25, 1000 Ljubljana
- IRSOP OE Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto
- Varuh človekovih pravic RS, gospa Vlasta Nussdorfer, univ. dipl. prav., Dunajska cesta 56 (4.
nadstropje), 1109 Ljubljana
FOTO-DOKUMENTACIJA:
Slika 1
3
Slika 2
Slika 3
4

Similar documents