Outline SLO

Comments

Transcription

Outline SLO
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
SEMINAR
Na študijskih programih MPŠ se izvajajo seminarji:
a) Bolonjski študij druge stopnje:
 Seminar I - 9 KT
 Seminar II - 9 KT
b) Bolonjski študij tretje stopnje:
 Seminar I - 10 KT
 Seminar II - 10 KT
 Seminar III - 10 KT
Seminar I je namenjen pridobivanju širšega pregleda področja študija, medtem ko Seminar II
in Seminar III obravnavata že zelo ozko raziskovalno področje.
Vsebino seminarja I izbere študent v sodelovanju z mentorjem. Vsebina seminarja II (tretja
stopnja) obravnava temo doktorske naloge, medtem ko vsebini seminarja II (druga stopnja) in
seminarja III (tretja stopnja) predstavljata rezultate magistrske oz. doktorske naloge.
Razpored zagovorov za Seminar I bo določen s strani koordinatorjev seminarja, medtem ko
bodo datumi zagovorov seminarjev II in III določeni s strani mentorjev magistrskih oz.
doktorskih študentov. Komisija pri Seminarju II na tretji stopnji je praviloma enaka komisiji
za oceno teme disertacije, pri Seminarju III na tretji stopnji in Seminarju II na drugi stopnji pa
je predsednik komisije predstojnik študijskega programa ali njegov pooblaščeni predstavnik,
člana komisije pa sta tudi mentor in praviloma vsaj en član komisije za oceno disertacije
oziroma magistrskega dela.
Za študente prvih letnikov je obvezna 75 % udeležba na seminarjih prvega letnika istega
študijskega programa in vsaj 5 seminarjih višjih letnikov, udeležba na seminarjih ostalih
študijskih programov je neobvezna ampak zelo zaželena.
V zimskem semestru bo seminar sestavljen iz dveh blokov. Prvi blok sestavljajo predavanja iz
posameznih študijskih modulov, s katerimi bodo podali pregled vsebin njihovega področja.
V drugem neobveznem bloku seminarjev zimskega semestra bodo slušatelji na dveh
strokovnih delavnicah pridobili znanje pisanja znanstvenih člankov v angleškem jeziku in
predstavljanja rezultatov raziskovalnega dela. Delavnica o predstavitvah raziskovalnih
rezultatov in o učenju pisanja bo predvidoma v februarju.
Poletni semester bo namenjen predstavitvam študentskih seminarjev I. Podroben razpored
zagovorov seminarjev bo določen do začetka semestra 1. marca.
SEMINAR I
Za potrebe poenotenja kvalitete študentskih seminarjev na vseh treh študijskih smereh MPŠ je
pri pripravi seminarske naloge za Seminar I potrebno upoštevati naslednje kriterije:
- glavnino študijskega gradiva morajo predstavljati znanstveni članki objavljeni v vodilnih
znanstvenih revijah z obravnavanega področja,
- seminar mora vključevati med drugim opredelitev področja raziskav, pregled raziskav na
obravnavanem področju (podatki, metode, rezultati), kritično presojo dosedanjih raziskav na
področju in predloge za nadgradnjo obstoječega stanja,
- seminar mora biti podpisan s strani mentorja
- oddati je potrebno samo elektronsko PDF kopijo seminarja, predstavitev in obstoječe
elektronske kopije v seminarju navedenih člankov.
- pisni izdelek mora izpolnjevati oblikovne zahteve iz predloge za seminar, v primeru
nejasnosti pa študenti uporabljajo pravila o pisanje doktorskih disertacij
- ustna predstavitev mora posredovati vse ključne informacije seminarske naloge, izpolnjevati
mora kriterije kakovostne predstavitve, ki bodo posredovani na delavnici o predstavitvah,
zagovor in odgovori na vprašanja morajo biti suvereni in argumentirani.
Izbor teme, pisanje seminarja in odobritev seminarja za zagovor mora biti nadzorovan
in potrjen s strani mentorja. Zagovor seminarja brez odobritve mentorja ni mogoč.
Študent mora po odobritvi mentorja poslati seminar v PDF obliki in podpisan s strani
mentorja v tajništvo MPŠ ([email protected]) in koordinatorju IKT prof. dr. Marku
Debeljaku ([email protected]) dva tedna pred zagovorom.
Koordinatorja seminarja sta prof. dr. Zvonko Trontelj ([email protected]) in prof.
dr. Boris Žemva ([email protected]).
Nosilec seminarjev IKT je prof. dr. Marko Debeljak ([email protected]).
Nosilec seminarjev Ekotehnologije je prof. dr. Milena Horvat ([email protected]).
Nosilci za posamezna področja na programu Nanoznanosti in nanotehnologije so prof. dr.
Barbara Malič ([email protected]), prof. dr. Gojmir Lahajnar ([email protected]),
prof. dr. Monika Jenko ([email protected]), prof. dr. Dušan Turk ([email protected]) in
sonosilka doc. dr. Veronika Stoka ([email protected]).

Similar documents