Cenik pravnih knjig

Comments

Transcription

Cenik pravnih knjig
Knjižna zbirka Pravne prakse
Podarite
Kotički pravnega jezika, N. Logar
Kult žrtve, D. Petrovec
Lastninska pravica na nepremičninah, M. Tratnik
Mostovi prava 2, M. Novak
Mostovi prava 3, M. Novak
Potek kazenskih postopkov v Sloveniji,
ur. M. Bošnjak
Uvod v zemljiškoknjižno pravo, R. Vrenčur
29,00
15,85
40,89
31,30
25,60
Na poti preobrazbe, D. Türk
Prava pot prava, skupina avtorjev
Pravnikov mozaik, M. Cerar Zvestoba Normi
in druge zgodbe, M. Ambrož
48,00
18,00
39,01
novo
28,00
40,06
13,77
Študijske preglednice
Zbirke odločb Vrhovnega sodišča RS
Zbirka odločb
kazenskega oddelka 2007−2010 v pripravi Zbirka odločb
civilnega oddelka 2009/2010 novo Zbirka odločb civilnega oddelka 2008/2009
Zbirka odločb
gospodarskega oddelka 2005-2008 Zbirka odločb kazenskega oddelka 1999-2007
Zbirka odločb civilnega oddelka 2007/2008
Zbirka odločb civilnega oddelka 2006/2007
Zbirka odločb gospodarskega oddelka 2002-2004 Zbirka odločb civilnega oddelka 2004
Zbirka odločb civilnega oddelka 2003
Zbirka odločb civilnega oddelka 2002
Zbirka odločb
delovno-socialnega oddelka 2001-2002 273,00
215,00
255,00
255,00
245,00
245,00
219,20
99,73
41,94
50,28
48,40
Kazensko materialno pravo, M. Ambrož Zakon in zakonodajni postopek,
M. Cerar, B. Višner
Postopki javnega naročanja,
B. Ferk, P. Ferk
Družinsko pravo, B. Novak
Temelji prava, M. Cerar
Pravo EU, M. Accetto v pripravi
Kazensko procesno pravo,
P. Gorkič, K. G. Šugman
v pripravi
4,00
3,50
4,60
3,50
3,50
Podarite
Pravni rokovnik 2011
41,00
46,11
Revije
Podjetje in delo, revija za gospodarsko,
delovno in socialno pravo (letna naročnina)
Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja
(polletna naročnina)
Pravnik, revija za pravno teorijo in prakso
(letna naročnina)
Zbornik znanstvenih razprav, 70. letnik, 2010
Pravni letopis 2010
210,06
150,00
Vsa ponudba GV Založbe je predstavljena
v spletni knjigarni www.gvzalozba.si.
70,05
41,30
38,00
Vabljeni k obisku! Z nakupom v spletni knjigarni
prihranite stroške poštnine.
Naročam
C 01
www.gvzalozba.si
faks: 01 30 91 815
št. izvodov
naslov knjige
ime in priimek
delovno področje
podjetje
ulica, hišna številka
identifikacijska št. za DDV faks
e-pošta (če želite biti sproti obveščeni o novostih)
da
ne
zavezanec za DDV
datum
telefon
poštna št., pošta
matična št. podjetja
podpis in štampiljka
Reklamacije so možne v 15 dneh po prevzemu pošiljke. Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Cene vključujejo DDV.
Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. ☐ Ne želim, da uporabljate moje podatke.
Knjige naročajte na naslov: GV Založba, založniško podjetje, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Prodaja, tel.: 01 30 91 820, faks: 01 30 91 815, e-pošta: [email protected] www.gvzalozba.si
Cenik pravnih knjig
2010
2011
Zbirka Nova slovenska zakonodaja
izid
EUR
Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov,
Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah s komentarjem
in Zakon o arbitraži s pojasnili
Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora,
Zakon o prostorskem načrtovanju s komentarjem
Pravdni postopek, zakon s komentarjem (4 knjige, 2044 strani) Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence s komentarjem
Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu s komentarjem
Zakon o prekrških s komentarjem
Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem
Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem
Zakon o upravnem sporu s komentarjem (ZUS-1)
Zakon o zadrugah s komentarjem
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb s komentarjem
Ustava Republike Slovenije, 7. izdaja, s pojasnili
Zakon o davku na dodano vrednost s komentarjem
Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev,
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja s komentarjem
Zakon o občinskem redarstvu s komentarjem Zakon o varstvu javnega reda in miru s komentarjem Veliki komentar zakona o gospodarskih družbah (4 knjige, 2616 strani) Zakon o varstvu osebnih podatkov s komentarjem
Zakon o društvih s komentarjem
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih s komentarjem
Obligacijski zakonik s komentarjem (5 knjig, 4396 strani) Stvarnopravni zakonik s komentarjem
Zakon o kazenskem postopku s komentarjem
Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem
Zakon o industrijski lastnini s komentarjem
Kazenski zakonik, posebni del, s komentarjem
Kazenski zakonik, splošni del, s komentarjem
Zakon o menici s komentarjem
2010 98,00
2010 2005-2010
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
272,00
796,00
188,00
195,00
175,00
235,00
225,00
185,00
185,00
175,00
173,00
28,80
185,00
2007
2007
2007
2006/07
2006
2006
2005
2004
2004
2004
2004
2003
2002
2001
2001
155,00
38,00
29,00
597,65
161,49
49,24
77,62
667,67
246,20
254,55
42,14
147,30
147,30
118,09
77,20
Zakoni z uvodnimi pojasnili
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ- H), uvodna pojasnila: V. Rijavec, T. Keresteš
Zakon o javnem naročanju in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev, uvodna pojasnila: V. Kranjc
Zakon o zadrugah, uvodna pojasnila: F. Avsec, P. Žerjav
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
napovedujemo in prisilnem prenehanju z novelo C, uvodna pojasnila: N. Plavšak
Zakon o kazenskem postopku, uvodna pojasnila: Š. Horvat
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1C), uvodna pojasnila: M. Kocbek, S. Prelič
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1A, B), uvodna pojasnila: M. Kocbek, S. Prelič
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju, uvodna pojasnila: N. Plavšak
Zakon o pravdnem postopku (ZPP-D), uvodna pojasnila: V. Rijavec, L. Ude
Zakon o preprečevanju nasilja v družini, uvodna pojasnila: K. Filipčič Kazenski zakonik (KZ in KZ-1), uvodna pojasnila: I. Bele, M. Deisinger, V. Jakulin
Zakon o pacientovih pravicah, uvodna pojasnila: N. Pirc Musar, U. Brulc
Zakon o delovnih razmerjih, uvodna pojasnila: N. Belopavlovič
Zakon o prekrških (ZP-1E), uvodna pojasnila: Š. Maček Guštin, H. Jenull
Zakon o sodnem registru, uvodna pojasnila: N. Plavšak
Zakon o upravnem sporu, uvodna pojasnila: E. Kerševan
Zakon o prevzemih s pojasnili, uvodna pojasnila: M. Kocbek, N. Plavšak, D. Pšeničnik
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, uvodna pojasnila: M. Kalčič
2010 82,00
2010 2010 53,00
65,00
2011 2009
2009
2008
125,00
88,00
95,00
165,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2006
2006
2006
155,00
52,00
29,00
145,00
42,00
57,00
49,00
76,00
32,55
74,28
42,56
Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, uvodna pojasnila: M. Pavliha, P. Vlačič, M. Kos
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih, uvodna pojasnila: A. Cvetko, J. Novak
Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, uvodna pojasnila: N. Plavšak
Stanovanjski zakon, uvodna pojasnila: M. Juhart
Stvarnopravni zakonik, uvodna pojasnila: M. Juhart
2004
2004
2004
2003
2002
35,47
36,30
54,66
37,14
36,72
Zakoni in predpisi
Zakon o pravdnem postopku Civilno pravo, zbirka predpisov Nepremičninsko pravo, zbirka predpisov Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora,
Zakon o prostorskem načrtovanju
Predpisi s področja delovnega prava in socialne varnosti, 3. izdaja
Predpisi o policiji, drugih varnostnih organih in zasebnem varovanju Zakon o splošnem upravnem postopku
Predpisi s področja državne meje, tujcev in schengenskega pravnega reda Predpisi s področja davkov Zdravstveni predpisi
Predpisi s področja prava varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij
javnega značaja, uvodna pojasnila: N. Pirc Musar, M. Prelesnik, S. Bien
Predpisi s področja civilnih in upravnih postopkov
Obligacijski zakonik
Predpisi s področja javne uprave
2010 2009
2009
25,00
57,00
55,00
2008
2008
2008
2007
2007
2006
2006
38,00
46,00
58,00
13,80
55,00
31,30
30,04
2006
2005
2004
2003
52,58
23,37
20,03
50,50
Pravna literatura
Arbitražna in sodna zavarovalna praksa, ur. M. Viršek 62,00
Arbitražno pravo, L. Ude
68,43
Civilno izvršilno pravo, V. Rijavec
88,88
Čezmejna izvršba v EU, A. Ekart, V. Rijavec novo 96,00
Delniške opcije, N. Samec
48,00
Delovna in uslužbenska razmerja, R. Bohinc
76,79
Delovni spori, J. Novak
117,68
124,00
Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo, A. Berger Škrk novo Družba z omejeno odgovornostjo, S. Prelič, B. Zabel, Š. Ivanjko, P. Podgorelec, A. Kobal
152,00
Evropska delniška družba, S. Prelič, J. Prostor
75,00
Evropski nalog za prijetje in predajo, K. Šugman Stubbs, P. Gorkič
58,00
Evropsko kmetijsko pravo, F. Avsec, E. Erjavec
49,24
Evropsko pravo gospodarskih družb, uvodna pojasnila: M. Kocbek, V. Trstenjak
61,76
Evropsko pravo varstva potrošnikov, uvodna pojasnila: R. Knez, V. Trstenjak, D. Možina
61,76
Glavna obravnava v kazenskem postopku, P. Mozetič
novo 29,00
Gospodarsko kazensko pravo, L. Selinšek
89,72
Gospodarsko pogodbeno pravo, V. Kranjc
103,49
Informacijske pravice družbenikov, P. Podgorelec 45,01
Izbrane sodbe Sodišča Evropskih skupnosti s komentarjem, M. Avbelj
55,50
Izročilo pravne znanosti, zbirka razprav
46,00
Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva, P. Ferk, B. Ferk
88,00
Kako do denarja EU, P. Wostner in sodelavci 74,69
Kako do prenove slovenske uprave, M. Colnar
57,58
Kazensko pravo, učbenik in dodatek, L. Selinšek 93,00
Kazensko procesno pravo RS, Z. Dežman, A. Erbežnik
160,66
Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic, M. Trampuž
78,00
Konvencije mednarodne organizacije dela s komentarjem, skupina avtorjev
90,13
Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja (knjiga in CD-rom), E. Ključanin, M. Zemljič
86,80
Korporacijsko pravo, Š. Ivanjko, M. Kocbek, S. Prelič, 2. predelana in dopolnjena izdaja
165,00
Kršitev pogodbe, D. Možina
87,60
Lizbonska pogodba, pojasnila: K. Vatovec (red.) in soavtorji
novo 94,00
Lokalni zločinci – univerzalni zločini, V. Sancin (ur.) in soavtorji
novo 38,00
Materialno statusno preoblikovanje, S. Prelič
76,36
Mnenja Informacijskega pooblaščenca s področja zdravstva za leto 2006 8,00
Moderne oblike zavarovanja plačil, R. Vrenčur
65,10
Nadzorni sveti in upravni odbori, M. Kocbek, Š. Ivanjko, B. Bratina, P. Podgorelec
novo 165,00
Napotitev na mediacijo, M. Pel
novo Notarski fiduciarni posli, A. Ratnik
Obligacijsko pravo, N. Plavšak, M. Juhart, R. Vrenčur
Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, M. Deisinger
Omejitve lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah,
M. Tratnik, R. Vrenčur
Opremljanje stavbnih zemljišč, L. Štravs, J. Dekleva, L. Ivanič
novo Osebe javnega prava, R. Bohinc
Pogodba o zaposlitvi in podjetniška kolektivna pogodba, skupina avtorjev
Pogodbeni prenos lastninske pravice na premičninah v evropskem
pravnem prostoru, A. Vlahek novo Policijsko pravo in pooblastila splošni del, B. Kečanović, K. Zidar, G. Klemenčič, P. Pavlin
Pot v podjetništvo, s. p. ali d. o. o., J. Cepec, T. Ivanc, U. Kežmah, M. Raškovič
novo Praktikum za kazensko procesno pravo, P. Gorkič, K. Šugman Stubbs, 2. izdaja
Pranje denarja, V. Šeme Hočevar Pravica do zasebnosti v medicini, Z. Krušič Mate
Pravna ureditev nepremičnin, V. Rijavec, T. Keresteš, R. Vrenčur, R. Knez
Pravne osebe, V. Trstenjak
Pravne razsežnosti zunanje politike EU, M. Brkan
Pravni vodnik po internetu, skupina avtorjev Pravo blagovnih in storitvenih znamk, M. Repas
Pravo EU pred slovenskimi sodišči, B. Bapuly, A. Kmecl, R. Knez
Pravo gospodarskih družb v EU, B. Rajgelj
Pravo socialne varnosti, A. Bubnov Škoberne, G. Strban
novo Pravo Sveta Evrope, F. Benoît-Rohmer, H. Klebes
Pravo v zgodovini, K. Škrubej
novo Pravo vrednostnih papirjev, M. Juhart, P. Grilc
Prevozno pravo, 2. izdaja, M. Pavliha, P. Vlačič
Proračunsko pravo, M. M. Cvikl, E. Korpič Horvat Prosti pretok blaga v EU, J. Hojnik
novo Sistem plač v javnem sektorju, I. Klinar
Stvarno pravo, M. Juhart, R. Vrenčur, M. Tratnik
Šport in pravo, skupina avtorjev
Temelji prava in pravne ureditve, R. Bohinc, M. Cerar, B. Rajgelj
Tržno pravo, B. Zabel
Upravno pravo, procesni del, upravni postopek in upravni spor, B. Grafenauer, J. Breznik
Ustavna ureditev Slovenije, 5. izdaja, I. Kaučič, F. Grad
Ustavno civilno procesno pravo, A. Galič Varovanje zasebnosti v delovnih razmerjih, A. Cvetko
Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami, J. Murgel
Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo, M. Juhart
Vzorci uradnih pisanj v upravnem postopku, 2. izdaja, J. Sedonja, M. Štriker, N. Todorovič
Začasne odredbe, skupina avtorjev
Zakonodajni referendum, I. Kaučič (ur.) in soavtorji novo Zastavna pravica, M. Tratnik
Zavarovalno pravo, 2. izdaja, M. Pavliha, S. Simoniti 86,00
71,77
225,00
78,80
125,00
120,00
82,62
120,19
38, 00
65,94
78,00
58,00
58,00
64,00
143,97
78,46
30,00
86,80
98,06
23,78
55,00
88,00
32,96
42,00
45,48
69,00
75,00
79,00
58,42
133,95
88,00
91,80
77,62
95,00
69,00
78,03
35,56
24,21
38,06
155,00
82,62
38,00
75,95
79,00
Zbirka Pravna obzorja Država, L. Pitamic
65,00
Filozofija prava, G. Radbruch
48,50
Izbrane razprave Ronalda Dworkina, R. Dworkin, razprava A.Novak v pripravi
Latinski pravni reki, zbral in komentiral J. Kranjc
63,43
Pogledi sociologije prava, A. Igličar
78,00
Politika, Aristotel
novo 115,00
Pravna država, skupina avtorjev, ur. M. Pavčnik
64,00
Pravo je “Proces”, o Kafkovi pravni filozofiji, J. Ferk
21,01
Preureditev oblasti, M. Delmas-Marty
42,00
Rimsko pravo, J. Kranjc, 2. izdaja novo
96,00
Temelji mednarodnega prava, D. Türk 67,70
Teorija prava, M. Pavčnik 72,50
Upravno procesno pravo, V. Androjna, E. Kerševan 87,00