Eter - Kefo doo

Comments

Transcription

Eter - Kefo doo
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ETER
1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
Identifikator izdelka
Trgovsko ime: ETER
Številka artikla: CH0220
CAS-številka:
60-29-7
Število ES:
200-467-2
Število indeks:
603-022-00-4
Številko registracije 01-2119535785-29
Območje uporabe
SU3 Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah
SU8 Proizvodnja razsutih kemikalij v velikem obsegu (vključno z naftnimi derivati)
SU9 Proizvodnja čistih kemikalij
SU22 Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)
Kategorija postopka
PROC1 Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2 Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3 Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)
PROC4 Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost izpostavljenosti
PROC8a Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na nenamenskih
napravah
PROC8b Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na namenskih
napravah
PROC15 Uporablja se kot laboratorijski reagent
PROC9 Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem)
PROC5 Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ali
znatni stik)
PROC10 Nanašanje z valjčkom ali čopičem
Kategorija izpustov v okolje
ERC1 Proizvodnja snovi
ERC4 Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v procesih in izdelkih
ERC2 Formuliranje pripravkov
ERC8e Močno razpršena zunanja uporaba reaktivnih snovi v odprtih sistemih
Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Proizvajalec/dobavitelj:
DISTRIBUTOR:
KEFO d.o.o.
Brnčičeva 29
1231 Ljubljana-Črnuce
Slovenija
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ETER
2 Ugotovitev nevarnosti
Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
GHS02 plamen
Flam. Liq. 1 H224 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
GHS07
Acute Tox. 4 H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
STOT SE 3 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Razvrstitev v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS ali Direktivo 1999/45/ES
Xn; Zdravju škodljivo
R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
F+; Zelo lahko vnetljivo
R12: Zelo lahko vnetljivo.
R19-66-67: Lahko tvori eksplozivne perokside. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali
razpokane kože. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje:
Produkt je potrebno označiti na osnovi postopka izračuna "Splošnih smernic za uvrstitev pripravkov ES" v zadnji
veljavni izdaji.
Ob daljšem in ponavljajočem stiku s kožo lahko nastane dermatitis (vnetje kože) zaradi razmastitvenega
delovanja topila.
Deluje narkotizirajoče.
Elementi etikete
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Snov je razvrščena in označena v smislu Uredbe CLP.
Piktogrami za nevarnosti
GHS02 GHS07
Opozorilna beseda Nevarno
Izjave o nevarnosti
H224+EUH019 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko tvori eksplozivne perokside.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ETER
Varnostne izjave
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. - Kajenje prepovedano.
P241 Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo, odporno proti
eksplozijam.
P243 Preprečiti statično naelektrenje.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati
kožo z vodo/prho.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša
dihanje.
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P330 Izprati usta.
P370+P378 Ob požaru: Za gašenje uporabiti: CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek.
P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi
predpisi.
Druge nevarnosti Rezultati ocene PBT in vPvB
PBT: Ni uporaben.
vPvB: Ni uporaben.
3 Sestava/podatki o sestavinah
Kemijska karakteristika: Snovi
CAS-št. Oznaka
60-29-7 Dietil eter
Identifikacijska številka (-e)
Število ES: 200-467-2
Število indeks: 603-022-00-4
4 Ukrepi za prvo pomoč
Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni napotki:
Simptomi zastrupitve lahko nastopijo šele po več urah, zato zdravniški nadzor najmanj 48 ur po nezgodi.
v primeru vdihavanja: Če ne diha, dati umetno dihanje
če pride v stik s kožo/lasmi
takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
če pride v stik z očmi:
spirati s tekočo vodo nekaj minut.
Takoj priskrbeti nasvet zdravnika.
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ETER
če snov zaužijemo:
Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.
Takoj iti k zdravniku.
Napotki zdravniku: Pokaži ta varnostni list.
Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo.
Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.
5 Protipožarni ukrepi
Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za gašenje: Proti alkoholu obstojna pena
Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Voda v polnem curku
Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid
Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema: Ne vdihavati eksplozivnih in vnetljivih plinov.
Drugi podatki Ogrožene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpršenim vodnim curkom.
6 Ukrepi ob nenamernih izpustih
Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Zavarovati vire vžiga.
Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.
Pri učinkovanju pare/prahu/aerosola uporabiti dihalno zaščito.
Okoljevarstveni ukrepi:
Ne dopustiti, da pride v talnino/zemljo.
Ne pustiti, da odteče v kanalizacijo ali vodotoke.
Preprečiti, da pronica v kanalizacijo, jame in kleti.
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi,
žaganje).
Skrbeti za zadostno zračenje.
Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.
Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ETER
7 Ravnanje in skladiščenje
Ravnanje:
Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Ne vdihavajte hlapov.
Izogibajte se daljši ali ponavljajoči se izpostavljenosti
Proizvod pretakati in delati z njim samo v zaprtem sistemu.
Pnevmatsko črpanje samo z dušikom.
Posode odpreti in z njimi ravnati previdno.
Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:
Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.
Ukreniti potrebno za preprečitev elektrostatičnega naboja.
Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Skladiščenje:
Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: Hraniti na hladnem.
Napotki za skupno skladiščenje: Hraniti ločeno od oksidacijskih sredstev.
Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:
Posode ne plinodržno zapreti.
V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.
Varovati pred vročino in direktnim sončnim žarčenjem.
Varovati pred dostopom zraka/kisika (tvorjenje peroksida).
Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.
8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko 7.
Parametri nadzora
Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:
60-29-7 Dietil eter
MV (SLO)
AGW (D)
308 mg/m3, 100 ppm
EU
1200 mg/m3, 400 ppm
1(I);DFG, EU
Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.
Nadzor izpostavljenosti
Osebna zaščitna oprema:
Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ETER
Zaščita dihal: Ni potrebno.
Zaščita rok:
Rokavice morajo biti v skladu s standardi (EN374) in direktiva EU 89/89/CEE, iz katere izvira.
Rokavice iz gume.
Material za rokavice
Materiala rokavic, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.
Izbira materiala rokavic na upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice
različnih proizvajalcev razlikujejo.
Čas prodiranja skozi material za rokavice
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.
Zaščita oči: Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).
Ščitnik za telo:
Izberite vrsto fizičnega varovanja, odvisno od koncentracije nevarnih snovi na delovnem mestu.
9 Fizikalne in kemijske lastnosti
Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Splošne navedbe 74,12 g
Videz:
Oblika: tekoč
Barva: brezbarven
Vonj: sladkoben
Mejne vrednosti vonja: Ni določen.
Vrednost pH Ni določen.
Sprememba stanja
Tališče/območje taljenja: -116,3°C
Vrelišče/območje vretja: 35°C
Vnetišče: -40°C
Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): Ni uporaben.
Temperatura vnetišča: 170°C
Temperatura razgradnje: Ni določen.
Samovžig: Ni določen.
Nevarnost eksplozije: Lahko tvori eksplozivne perokside.
Meje eksplozije:
spodnja: 1,7 Vol %
zgornja: 36 Vol %
Parni tlak pri 20°C: 587 hPa
Gostota pri 20°C: 0,71 g/cm3
Relativna gostota Ni določen.
Gostota hlapov Ni določen.
Hitrost izparevanja Ni določen.
Topnost v / se meša s/z
voda pri 20°C: 12 g/l
organska topila: topen v številnih organskih topilih
Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): 0,82 log POW
Viskoznost:
dinamična pri 20°C 0,233 mPas
kinematična: Ni določen.
Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo.
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ETER
10 Obstojnost in reaktivnost
Reaktivnost
Kemijska stabilnost
Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:
Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
Pogoji za Izogibajte se: Heat, plameni in iskre.
Možnost poteka nevarnih reakcij
Lahko silovito reagira z materialom, ki je bogat s kisikom (pospešuje požar). Nevarnost eksplozije.
Možno tvorjenje peroksida.
Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.
Nevarni produkti razgradnje: Ogljikov monoksid
11 Toksikološki podatki
Podatki o toksikoloških učinkih
Akutna toksičnost:
Primarno draženje:
na koži: Lahko povzroči draženje kože.
na očeh: Ni dražilnega učinka
Senzibilizacija: Učinek senzibilizacije ni znan
Drugi podatki (za toksikologijo): Drugi ustrezni podatki niso na voljo.
Dodatni toksikološki napotki:
Vdihavanje koncentriranih par kot tudi oralno uživanje povzročata narkozi podobno stanje in glavobol,
omotico, itd.
12 Ekološki podatki
Strupenost
Toksičnost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
Karakteristike na področjih okolja:
Zmožnost kopičenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
Drugi ekološki napotki:
Splošni napotki:
Kategorija ogrožanja vode 1 (uvrstitev na listi): rahlo ogroža vodo
Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v
kanalizacijo.
Rezultati ocene PBT in vPvB
PBT: Ni uporaben.
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ETER
vPvB: Ni uporaben.
Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo.
13 Odstranjevanje
Metode ravnanja z odpadki
Priporočilo:
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.
Zastran recikiranja se obrniti na trg za odpadke.
Šifra odpadne snovi:
Evropska unija ne določa enotna pravila za odstranjevanje kemičnih odpadkov, ki so posebni odpadki.
Njihova obdelavo in odlaganje je urejena z domačo zakonodajo vsake države. Torej, v vsakem primeru, se
obrnite na pristojni organ, ali te družbe zakonito pooblaščene za odstranjevanja odpadkov.
2001/573/ES: Sklep Sveta z dne 23. julija 2001 o spremembi seznama odpadkov iz Odločbe 2000/532/ES.
Direktiva Sveta 91/156/EGS z dne 18. marca 1991 o spremembi Direktive 75/442/EGS o odpadkih.
Neočiščena embalaža:
Zabojnikov in embalažni materiali, onesnaženi z nevarnimi snovmi ali pripravki, je treba obravnavati kot
proizvod.
Direktiva 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni
embalaži.
Priporočilo:
Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.
Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, odložimo kot odpadke tako kakor substanco.
Operite z vehiklom, ki se pošiljajo v sežig
14 Podatki o prevozu
OZN-številka (spodnja na oranžni tablici)
ADR, IMDG, IATA UN1155
Pravilno odpremno ime ZN
ADR 1155 DIETILETER (ETILETER)
IMDG, IATA DIETHYL ETHER (ETHYL ETHER)
Razredi nevarnosti prevoza
ADR
Kategorija
Listek za nevarnost
3 Vnetljive tekočine
3
IMDG, IATA
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ETER
Class
Label
3 Flammable liquids.
3
Embalažna skupina
ADR, IMDG, IATA I
Nevarnosti za okolje:
Marine pollutant:
Ne
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Pozor: Vnetljive tekočine
Številka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranžni
tablici):
33
EMS-številka:
F-E,S-D
Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k
MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC
Ni uporaben.
Transport/drugi podatki:
ADR
Izvzete količine (EQ):
E3
Omejene količine (LQ)
0
Prevozna skupina
1
Kod omejitev za predore
D/E
UN "model regulation":
ADR 2009 - uradni italijanski prevod ARS
15 Zakonsko predpisani podatki
Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
Državni predpisi:
Napotki za omejitev zaposlitev: Tehnično navodilo - zrak:
Kategorija
NK
Delež v %
100,0
Stopnja ogrožanja vode: KOV 1 (uvrstitev na listi): rahlo ogroža vodo.
Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.
16 Drugi podatki
Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede
lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.
Lista s podatki področja izstavitve: Q.A / Normative
Okrajšave in akronimi:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Viri
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ETER
Direktiva 67/548/EGS in njene spremembe in prilagoditve.
Uredba (ES) št 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006, REACH.
Uredba (ES) št 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008, CLP, in poznejše
spremembe.
Globally Harmonized System, GHS
34.0.9
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si