Žveplo - Kefo doo

Comments

Transcription

Žveplo - Kefo doo
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ŽVEPLO
1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
· Identifikator izdelka
· Trgovsko ime: ŽVEPLO
· Številka artikla: CH0566
· CAS-številka:
7704-34-9
· Število ES:
231-722-6
· Število indeks:
016-094-00-1
· Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
· Proizvajalec/dobavitelj:
DISTRIBUTOR::
KEFO d.o.o.
Brnčičeva 29
1231 Ljubljana-Črnuče
Slovenija
http://www.kefo.si; [email protected]
Telefonska številka za nujne primere: +386 15634100
V primeru zastrupitve se posvetujte z zdravnikom oziroma pokličite Center za zastrupitve tel: 112
2 Ugotovitev nevarnosti
· Razvrstitev snovi ali zmesi
· Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Povzroča draženje kože.
· Razvrstitev v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS ali Direktivo 1999/45/ES
Xi; Dražilno
R38: Draži kožo.
· Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje:
Produkt je potrebno označiti na osnovi postopka izračuna "Splošnih smernic za uvrstitev pripravkov ES" v
zadnji veljavni izdaji.
· Elementi etikete
· Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Snov je razvrščena in označena v smislu Uredbe CLP.
· Piktogrami za nevarnosti
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ŽVEPLO
GHS07
· Opozorilna beseda Pozor
· Izjave o nevarnosti
H315 Povzroča draženje kože.
· Varnostne izjave
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P264 Po uporabi temeljito umiti.
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi).
· Druge nevarnosti · Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
· vPvB: Ni uporaben.
3 Sestava/podatki o sestavinah
· Kemijska karakteristika: Snovi
· CAS-št. Oznaka
7704-34-9 žveplo
· Identifikacijska številka (-e)
· Število ES: 231-722-6
· Število indeks: 016-094-00-1
4 Ukrepi za prvo pomoč
· Opis ukrepov za prvo pomoč
· v primeru vdihavanja: V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.
· če pride v stik s kožo:
Takoj vključiti zdravnika.
Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
· če pride v stik z očmi: Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo.
· če snov zaužijerno: Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.
· Napotki zdravniku: Pokaži ta varnostni list.
· Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.
5 Protipožarni ukrepi
· Sredstva za gašenje
· Ustrezna sredstva za gašenje:
CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti
alkoholu obstojno peno.
· Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Žveplov oksid (SOx)
· Nasvet za gasilce
· Posebna zaščitna oprema: Ne vdihavati eksplozivnih in vnetljivih plinov.
· Drugi podatki Ogrožene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpršenim vodnim curkom.
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ŽVEPLO
6 Ukrepi ob nenamernih izpustih
· Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
V primeru prah / aerosoli se priporoča, osebne varovalne opreme.
· Okoljevarstveni ukrepi: Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
· Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Mehanično pobrati.
V primeru droben prah: Uporaba sesalnika
· Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.
7 Ravnanje in skladiščenje
· Ravnanje:
· Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Preprečiti nastajanje prahu in aerosolov
Pri nastajanju prahu skrbeti za odsesovanje.
Preprečevati nastajanje aerosola.
· Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
· Skladiščenje:
· Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:
Shranjujte v hladnem v suhem in dobro prezračevanem. Hraniti v tesno zaprti posodi.
· Napotki za skupno skladiščenje: ni potrebno
· Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: Posodo imeti zaprto.
· Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.
8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
· Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko 7.
· Parametri nadzora
· Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu: Odpade
· Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.
· Nadzor izpostavljenosti
· Osebna zaščitna oprema:
V primeru prahu ali aerosole: Uporabi filter odobren respirator.
Za kratek čas se svetuje, da uporabite filtrirnih napravah primeren za nevarnost.
· Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.
Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Izogniti se stiku s kožo.
· Zaščita dihal: Filter P2.
· Zaščita rok:
Rokavice morajo biti v skladu s standardi (EN374) in direktiva EU 89/89/CEE, iz katere izvira.
Zaščitne rokavice.
Rokavice iz gume.
· Material za rokavice
Materiala rokavic, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.
Izbira materiala rokavic na upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ŽVEPLO
različnih proizvajalcev razlikujejo.
Rokavice iz PVC ali PE.
· Čas prodiranja skozi material za rokavice
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.
· Zaščita oči: · Ščitnik za telo:
Izberite vrsto fizičnega varovanja, odvisno od koncentracije nevarnih snovi na delovnem mestu.
9 Fizikalne in kemijske lastnosti
· Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Splošne navedbe 32,06 g
· Videz:
Oblika: kristalast
Barva: rumen
· Vonj: karakterističen
· Mejne vrednosti vonja: Ni določen.
· Vrednost pH Ni uporaben.
· Sprememba stanja
Tališče/območje taljenja: 119°C
Vrelišče/območje vretja: 445°C
· Vnetišče: 168°C
· Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): Snov ni vnetljiva.
· Temperatura vnetišča: 260°C
· Temperatura razgradnje: Ni določen.
· Samovžig: Ni določen.
· Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven.
· Meje eksplozije:
spodnja: Ni določen.
zgornja: Ni določen.
· Parni tlak: Ni uporaben.
· Gostota pri 20°C: 1,8-2,06 g/cm3
· Relativna gostota Ni določen.
· Gostota hlapov Ni uporaben.
· Hitrost izparevanja Ni uporaben.
· Topnost v / se meša s/z
voda: netopen
· organska topila: Netopen.
· klorirani ogljikovodiki: Topen v kloroformu
· Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni določen.
· Viskoznost:
dinamična Ni uporaben.
kinematična: Ni uporaben.
· Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo.
11 Toksikološki podatki
· Podatki o toksikoloških učinkih
· Akutna toksičnost:
· Primarno draženje:
· na koži: Draži kožo in sluznico.
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ŽVEPLO
· na očeh: Ni dražilnega učinka
· Senzibilizacija: Učinek senzibilizacije ni znan
· Drugi podatki (za toksikologijo): Drugi ustrezni podatki niso na voljo.
12 Ekološki podatki
· Strupenost
· Toksičnost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Karakteristike na področjih okolja:
· Zmožnost kopičenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Drugi ekološki napotki:
· Splošni napotki: Na splošno ne ogroža vode
· Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
· vPvB: Ni uporaben.
· Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo.
13 Odstranjevanje
· Metode ravnanja z odpadki
· Priporočilo:
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.
Zastran recikiranja se obrniti na trg za odpadke.
· Šifra odpadne snovi:
Evropska unija ne določa enotna pravila za odstranjevanje kemičnih odpadkov, ki so posebni odpadki.
Njihova obdelavo in odlaganje je urejena z domačo zakonodajo vsake države. Torej, v vsakem primeru, se
obrnite na pristojni organ, ali te družbe zakonito pooblaščene za odstranjevanja odpadkov.
2001/573/ES: Sklep Sveta z dne 23. julija 2001 o spremembi seznama odpadkov iz Odločbe 2000/532/ES.
Direktiva Sveta 91/156/EGS z dne 18. marca 1991 o spremembi Direktive 75/442/EGS o odpadkih.
· Neočiščena embalaža:
Zabojnikov in embalažni materiali, onesnaženi z nevarnimi snovmi ali pripravki, je treba obravnavati kot
proizvod.
Direktiva 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni
embalaži.
· Priporočilo:
Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.
Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, odložimo kot odpadke tako kakor substanco.
Sperite z vodo, ki se pošljejo čiščenje in odstranjevanje.
14 Podatki o prevozu
· OZN-številka (spodnja na oranžni tablici)
· ADR, IMDG, IATA
· Pravilno odpremno ime ZN
· ADR
· IMDG, IATA
· Razredi nevarnosti prevoza
· ADR
· Kategorija
UN1350
1350 ŽVEPLO
SULPHUR
4.1 Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi in trdni
desenzibilizirani eksplozivi
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: ŽVEPLO
· Listek za nevarnost
4.1
· IMDG, IATA
· Class
Label
· Embalažna skupina
· ADR, IMDG, IATA
· Nevarnosti za okolje:
· Marine pollutant:
· Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
4.1 Flammable solids, self-reactive substances and solid
desensitised explosives.
4.1
III
Ne
Pozor: Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi in
trdni desenzibilizirani eksplozivi
· Številka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranžni
tablici):
40
· EMS-številka:
F-A,S-G
· Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k
MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC
Ni uporaben.
· Transport/drugi podatki:
· ADR
· Izvzete količine (EQ):
E1
· Omejene količine (LQ)
5 kg
· Prevozna skupina
3
Kod omejitev za predore
E
UN "model regulation":
ADR 2009 - uradni italijanski prevod ARS
15 Zakonsko predpisani podatki
· Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
· Državni predpisi:
· Napotki za omejitev zaposlitev: · Stopnja ogrožanja vode: Na splošno ne ogroža vode.
· Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti je bila izvedena.·
16 Drugi podatki
Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede
lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.
· Lista s podatki področja izstavitve: Q.A / Normative
· Okrajšave in akronimi:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
· Viri
Direktiva 67/548/EGS in njene spremembe in prilagoditve.
Uredba (ES) št 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006, REACH.
Uredba (ES) št 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008, CLP, in poznejše
spremembe.
Globally Harmonized System, GHS
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si

Similar documents