PUBLIKACIJA šolsko leto 2014/2015

Comments

Transcription

PUBLIKACIJA šolsko leto 2014/2015
PUBLIKACIJA
šolsko leto 2014/2015
Spoštovani starši, dobrodošli v vrtcu Mehurčki!
Tako kot mnogi med vami, ki se podajate na novo, »vrtčevsko« pot, se
tudi naš vrtec to jesen postavlja v novo vlogo kot samostojni vzgojno
izobraževalni zavod.
Pričakovanja in želje vseh nas so, da bo bivanje in sodelovanje med
nami prijetno, ustvarjalno in spoštljivo, predvsem pa v dobro naših in
vaših najmlajših.
»Sprehodite« se po publikaciji, začutite naš vrtčevski utrip, se veselite
vsega, kar se bo v vrtcu lepega in zanimivega dogajalo, predvsem pa se
veselite druženja z nami.
Srečno pot vsem.
V. d. ravnateljice
Silva Korbar
2
VIZIJA VRTCA MEHURČKI
Z znanjem, ustvarjalnostjo in pozitivnimi
medsebojnimi odnosi prispevamo k napredku vseh
udeležencev v vrtcu – otrok, staršev in zaposlenih.
Naša glavne naloge so:

varno, zdravo, prijetno in zanimivo okolje za otroke,

vzgajanje v duhu prijateljstva, razumevanja, strpnosti, enakopravnosti in
sprejemanja drugačnosti,
3

omogočanje pogojev za otrokovo lastno aktivnost in ustvarjalnost,

partnerski odnos s starši in sodelovanje pri vzgoji,

prijazno in strokovno osebje.
Upoštevamo otrokove pravice:

ne delamo razlik med otroki glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali
drugo prepričanje, narodno, etnično ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo
ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika,

vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti za sodelovanje pri dejavnostih, ki
potekajo v okviru standardnega programa vrtca,

spoštujemo osebno dostojanstvo in integriteto otroka,

spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari,
dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje in spodbujamo možnost
dojemanja iste stvari ali dogodkov iz različnih perspektiv,

upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje
za izražanje teh razlik, pravico do izbire in drugačnosti,

vzgojno delo z otroku snujemo na znanju in razumevanju otrokovega razvoja v
določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka,

otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih,
ob sumu zanemarjanja ali zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali
institucijo,

zagotavljamo varno, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov telesni,
duševni in socialni razvoj in na osnovi pozitivnih čustvenih, spoznavnih in
socialnih izkušenj za njegovo polno zaupanje
4
1. ORGANIZACIJA VRTCA
1.1. PREDSTAVITEV VRTCA MEHURČKI
Javni vrtec Mehurčki v Komendi deluje v skladu z 16. členom Statuta Občine
Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/09) in na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mehurčki, ki ga je sprejel Občinski svet
Občine Komenda na svoji 21. seji, dne 24. 4. 2014.
Vrtec Mehurčki se nahaja na Glavarjevi cesti 35 v Komendi. V njem deluje 9
oddelkov, 6 oddelkov v dislocirani enoti Čebelica, 4 oddelki pa v dislocirani enoti v
šoli v Mostah.
UPRAVA
Naslov: Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda
Telefon: 01/ 8341 320
Faks: 01/ 2927 294
Elektronski naslov: [email protected]
Spletna stran: www.vrtec-mehurcki.si
V. d. ravnateljice
Silva Korbar
01/ 2927 291
[email protected]
pom. ravnateljice
Jana Dolenc
064 103 726
[email protected]
poslovna sekretarka
Melita Kveder
01/ 8341 320
[email protected]
računovodkinja
Tadeja Kralj
01/ 7247 152
[email protected]
svetovalna delavka
Urša Močnik
064 103 724
[email protected]
vodja prehrane
Bernarda Gostečnik
01/ 8342 534
[email protected]
vodja kuhinje
Damjan Kristan
01/ 8342 534
[email protected]
5
Dosegljivi smo tudi na telefonskih številkah:
01 7247 159
enota Mehurčki - stari del vrtca
041 986 816
mobilne enote ob starem delu vrtca
041 931 985
dislocirana enota Moste
01 2927 290
dislocirana enota Čebelica
Vrtec ima lastno kuhinjo in pralnico, omogočena pa nam je tudi uporaba športne
dvorane v Komendi in šolske telovadnice v Mostah.
Ob vrtcu je lepo opremljeno in urejeno in mirno zunanje igrišče.
1. 2. POSLOVNI ČAS
Poslovni čas vrtca v Komendi in v Mostah je od 6.00 do 17.00.
V dneh med prazniki je organizirano dežurstvo v starem delu vrtca v Komendi. Čas
dežurstva je pravočasno objavljen na oglasnih deskah za starše. Varstvo v tem času
organiziramo glede na število prijavljenih otrok po predhodni pisni najavi staršev.
Med prazniki in počitnicami se oddelki po potrebi združujejo. V času poletnih počitnic
se otroci iz vrtca v Mostah preselijo v vrtec v Komendi, lahko pa tudi med novoletnimi
in prvomajskimi počitnicami.
Zjutraj je prihod otrok v oddelke najkasneje do 8.00.
Otrok dnevno v vrtcu lahko biva le 9 ur in ne daljši čas, saj je program, ki ga
izvajamo in ga starši plačujejo, devet urni..
1. 3. DNEVNI RED VRTCA
6
ČAS
DEJAVNOSTI
600 – 800
prihod otrok, spontana igra
800 - 830
zajtrk
830 - 1130
dejavnosti s področij Kurikuluma, spontana igra, bivanje na prostem
1130 - 1215
priprava na kosilo, kosilo
1215 - 1400
počitek, spontana igra
1400 - 1700
malica, igra, odhod domov
1. 4. ODDELKI VRTCA
Oddelek
Starost otrok
Stari del vrtca
Glavarjeva cesta 35
GOSENICE
4 – 5 let
RIBICE
4 – 5 let
KRTKI
4 – 5 let
JEŽKI
3 – 4 leta
POLŽKI
4 – 5 let
Mobilne enote
01 8341 320
041 986 816
SRNICE
3 – 4 leta
MUCKI
3 – 4 leta
SOVICE
2 – 3 leta
RAKCI
2 – 3 leta
enota Čebelica
7
Tel. številka
01 2927 290
RAČKE
3 – 4 leta
POLHI
3 – 4 leta
MIŠKE
2 – 3 leta
ČEBELICE
2 – 3 leta
MEDVEDKI
1 – 2 leti
KUŽKI
1 – 2 leti
dislocirana enota Moste
Moste 40
MURENČKI
5 – 6 let
PIKAPOLONICE
5 – 6 let
RIBICE
5 – 6 let
ŽABICE
5 – 6 let
041 931 985
2. PROGRAM VRTCA
2. 1. CILJI

razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,

razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah,

razvijanje
sposobnosti prepoznavanja
čustev in
spodbujanje čustvenega
doživljanja in izražanja,

negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, neodvisnega mišljenja,

spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno rabo govora,

spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,

spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,

posredovanje znanj različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,

razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.
2. 2. DNEVNI PROGRAM
Program poteka v dopoldanskem času skozi vse leto in zajema vzgojo, varstvo in
prehrano otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v šolo. Otroci so glede na
starost razporejeni v oddelke prvega in drugega starostnega obdobja. Program
obsega vzgojno izobraževalno delo, varstvo in prehrano otrok. Izvaja se v skladu s
cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Prilagojen je potrebam, interesom in sposobnostim
otrok. Vse dejavnosti so načrtovane preko igre, ki je osnovna dejavnost predšolskega
otroka, hkrati pa tudi najbolj naraven način učenja in razvoja.
8
2. 4. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v dopoldanskem ali popoldanskem času, izvajajo
jih strokovni delavci vrtca z namenom, da z njimi bogatijo otrokovo okolje in dajo
otroku in staršem možnost doživeti čim več prijetnih trenutkov.
Predvidene dejavnosti:

sodelovanje v projektu Gozdni vrtec,

sodelovanje v programu Zdravje v vrtcu,

sodelovanje v projektu Planetu zemlja prijazen vrtec – Eko beri,

sodelovanje v mednarodnem projektu FIT Slovenija – FIT4KID,

bralna značka (VERONIKIN ZAKLAD, KNJIGOBUBE),

lutkovne predstave in dramatizacije
otrok in vzgojiteljev,
9

Ciciban planinec,

Lutkovno ustvarjalne delavnice,

teden otroka,

praznovanje jeseni - jesenski piknik,

kulturni teden,

Gregorjevo,

Mehurčkov dan,

obiski kulturnih in drugih ustanov,

izleti z otroki (in starši),


novoletna praznovanja – Božiček,
sodelovanje na različnih natečajih (likovnih, literarnih, idr.),

športni dopoldnevi v športni dvorani Komenda,

Tradicionalni slovenski zajtrk – Medeni zajtrk,

Filozofija za otroke (Anita Grum),

Živali - pomočniki pri vzgoji otrok (Rudi Ocepek).
2. 3. DODATNE DEJAVNOSTI
Namenjene so dopolnjevanju potreb, sposobnosti in interesov otrok. Predstavljajo
vsebinsko popestritev osnovnega programa, vendar niso del Kurikuluma za vrtce.
Dejavnosti organiziramo v popoldanskem času. Stroške programov dodatnih
dejavnosti plačajo starši. Ponudbo dodatnih dejavnosti pripravijo strokovni delavci
vrtca ali zunanji sodelavci. Organizirajo se ob zadostnem številu prijav.
Predvidene dejavnosti:

lutkovno – gledališki
abonma,
10

naravoslovni tabor,

plesne urice,

gibalne urice,

angleške urice,

plavalni tečaj,

tečaj rolanja.
3. SODELOVANJE S STARŠI
Poleg otrok in vzgojiteljev so pomembni udeleženci v vzgojnem procesu tudi starši.
Oblike sodelovanja s starši so naslednje:

vsakodnevne sprotne izmenjave informacij,

govorilne ure: 1x mesečno ali po dogovoru z vzgojiteljem/ico,

roditeljski sestanki,

strokovna predavanja za starše,

ustvarjalne delavnice za starše,

dan odprtih vrat: po dogovoru v oddelkih,

skupna srečanja: praznovanja, izleti, pikniki, prireditve,

vključevanje staršev v različne aktivnosti oddelka,

pisne in slikovne informacije o tekočem delu oddelka, enote, vrtca,

individualni razgovori s svetovalno delavko,

individualni razgovori s strokovnimi delavci pred vstopom otroka v vrtec,

postopno uvajanje otroka v vrtec v dogovoru s strokovnimi delavci,

akcije: Zbirajmo star papir (izkupiček je namenjen Skladu vrtca),
Zbiranje zamaškov, Zbiranje odpadnega tekstila, dobrodelna akcija za Beli obroč,

svet staršev vrtca (sestavljajo starši posameznega oddelka),
 svet zavoda (sestavljajo ga predstavniki delavcev vrtca, staršev in ustanovitelja
vrtca – občine).
11
3.1. SKLAD VRTCA
Namen sklada je:

pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
prispevkov staršev, občanov, sponzorstev, donacij, zapuščin in drugih virov,

financiranje dejavnosti posameznega oddelka oz. skupin, enot in interesnih
skupin otrok, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma
se ne financirajo iz javnih sredstev,

nakup dodatne in nadstandardne opreme ter pripomočkov, ki se ne financirajo
iz javnih sredstev,
12

dvigovanje standarda delovanja Zavoda,

pomoč socialno šibkim oziroma ogroženim otrokom in družinam

(so)financiranje izobraževanj in usposabljanj za strokovne delavce in starše
3. 2. OBVEZNOSTI VRTCA DO STARŠEV

spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje, ki nosijo glavno
odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj in jim dajemo možnost soodločanja o
vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom,

starše obveščamo o programu vrtca in jih spodbujamo, da sodelujejo pri
načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti,

s starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju,
aktivnostih v skupini in vrtcu,

z informacijami o otroku in družini, ki nam jih otroci in starši zaupajo, ravnamo
odgovorno in jih ohranjamo zaupne,

seznanjamo starše s spoznanji stroke o predšolskem otroku in jih ozaveščamo o
pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja,

ob vstopu otroka v vrtec spodbujamo starše, da s svojo prisotnostjo v skupini
pomagajo otroku pri prilagajanju na vrtec.
3. 3.
OBVEZNOSTI STARŠEV

da redno plačujete stroške programa, v katerega je vključen otrok,

ob prihodu v vrtec ste dolžni otroka oddati vzgojitelju/ici,

ob odhodu iz vrtca o tem obvestite trenutnega vzgojitelja/ico,

po otroka pridite ob dogovorjenem času, če vas kaj zadrži, nas o tem obvestite.
(otrok vas namreč težko pričakuje),

otroka lahko pripeljete v vrtec in odpeljete iz vrtca samo starši, druga odrasla
oseba pa le z vašim podpisanim dovoljenjem (starši morate te osebe predhodno
predstaviti vzgojitelju/ici),

spremljevalci otrok v vrtec in iz vrtca so lahko tudi otroci stari od 10 do 14 let, če
to predhodno pisno dovolijo starši,
13

obvestite vrtec o otrokovi daljši ali dnevni odsotnosti do 8. ure zjutraj,

vzgojitelja
vašega
otroka
morate
seznaniti
z
morebitnimi zdravstvenimi
posebnostmi otroka.

v primeru poškodbe ali nenadne bolezni otroka ste po obvestilu vzgojitelja/ice
dolžni v najkrajšem času priti po otroka v vrtec,

v primeru otroških nalezljivih to takoj sporočite vzgojitelju/ici ali odgovorni osebi v
vrtcu,

upoštevajte, da bolan otrok potrebuje domačo oskrbo in toplino svojih bližnjih
(zdravila dajete svojemu otroku starši),

najkasneje na dan vstopa v vrtec vzgojitelju/ici izročite potrdilo pediatra o
zdravstvenem stanju otroka,

pisno najavite izstop iz vrtca (začasni ali trajni izpis),

uredite vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčite
za resničnost podatkov,

upoštevate navodila in obvestila na oglasnih deskah za starše,

otroci naj bodo v vrtcu oblečeni in obuti primerno vremenu in napovedanim
dejavnostim (oblačila naj bodo udobna, trpežna in pralna, namenjena sproščeni
igri otrok, dodatna oblačila pa naj bodo v otrokovi vrečki oz. nahrbtniku),

otroke v vrtec uvajajte postopno in ob svoji prisotnosti v dogovoru z
vzgojiteljem/ico,

sproti obveščajte vzgojitelja/ico o spremembi podatkov o
svoji dosegljivosti v
času bivanja otroka v vrtcu (telefonska številka, naslov),
14

zanimajte se za otrokov razvoj in se vključujte v organizirane oblike sodelovanja.

spoštujte delo, dnevni red, poslovni čas ter organizacijo in osebje vrtca.
3. 4. PRVIČ V VRTEC
Ena izmed večjih prelomnic v življenju otrok in celotne družine je zagotovo vključitev
v vrtec. Otroci se na to spremembo odzovejo zelo različno. Nekateri se hitro
prilagodijo novim okoliščinam, drugi pa potrebujejo nekoliko več časa. Zato je
pomembno, da se starši na to spremembo dobro pripravite.
Vstop v vrtec je pomemben in čustveno zahteven dogodek tudi za starše. Otroci so
zelo dojemljivi za občutke svojih staršev, hitro zaznajo spremembe v njihovem
razpoloženju. Če bodo starši v skrbeh in bodo imeli pomisleke glede prilagoditve
otroka v vrtec, se bodo otroci težje privadili na novo okolje. Pomembno je, da se
starši dobro seznanite z organizacijo vrtca in da zaupate strokovnemu kadru vrtca.
V vrtcu omogočamo postopno uvajanje otroka v vrtec. Vsak otrok je svet zase, zato
upoštevamo in smo pozorni na individualne razlike. Pred vključitvijo otroka v vrtec
vas bodo vzgojitelji povabili na individualni pogovor. Seznanili vas bo s programom
vrtca in s potekom dela v oddelku. Lahko jim zaupate morebitne pomisleke in
zastavite vprašanja, ki se vam porajajo ob vstopu otroka v vrtec. Tako jim boste
pomagali, da bosta vašemu otroku lahko omogočili prijetno bivanje v vrtcu. Od
zaupanja staršev v vrtec in v strokovne delavce je odvisno, kako bo otrok sprejel
vrtec in kako hitro se bo navadil nanj.
Z vzgojiteljem/ico se boste dogovorili, kako bo potekalo postopno uvajanje, in sicer
kdaj in kdo bo prihajal z otrokom v skupino, kakšna je vaša vloga, ko ste skupaj z
otrokom v skupini, kako boste podaljševali otrokovo samostojno bivanje v vrtcu, kako
in kdaj se boste poslovili od njega itd. Pogovorili se boste tudi o značilnostih vašega
otroka, njegovih potrebah in željah. Z medsebojnim sodelovanjem in zaupanjem je
lahko vključitev otroka v vrtec manj stresna in prijetna izkušnja.
O značilnostih in posebnostih postopnega uvajanja otroka v vrtec se lahko pogovorite
tudi s svetovalno delavko vrtca, ki vam bo svetovala in podala informacije, ki jih
potrebujete.
15
Še nekaj napotkov staršem ob vključitvi otroka v vrtec:

Za uvajanje si vzemite čas. Tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje
posvetili.

V času uvajanja so otroci običajno občutljivejši, zato potrebujejo doma več
pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti.

V času uvajanja ni priporočljivo uvajati dodatnih sprememb, ki bi otroka še
bolj obremenjevale (odvzem dude, navajanje na kahlico …). Za to bo dovolj
časa pozneje, ko se bo otrok že navadil na vrtec.

Če je le mogoče, ne prekinite uvajanja, razen če otrok zboli. Priporočamo
stalen ritem prihodov in odhodov iz vrtca, kar daje otroku občutek varnosti in
zaupanja.

Slovo od otroka naj bo kratko, ko pa pridete ponj, mu omogočite, da se
odzove in sprosti svojo napetost.

Pogovarjajte se z otrokom o vrtcu. Z navdušenjem pripovedujte otroku o tem,
kaj je vrtec, kaj bo tam počel, kako se bo igral, koga bo spoznal itd.

Otroka spodbujajte, da govori o vrtcu ali da izrazi morebitne stiske tudi preko
igre in risb.

Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjate s
strokovnimi delavci. Otrok se bo ob takšnem odzivu staršev bolje počutil.
16
3. 5. SVETOVALNO DELO
Svetovalna služba je strokovna pomoč vrtcu in družini pri otrokovem razvoju ter
vzgoji.
NALOGA SVETOVALNE SLUŽBE: skupaj s starši in strokovnimi delavci ustvariti
pogoje za optimalen razvoj otroka. Svetovalni odnos poteka vedno v dobrobit otroka
ter temelji na zaupnosti in skupnih dogovorih udeležencev.
OBLIKE SODELOVANJA: individualni pogovor, odgovor na zastavljena vprašanja
(po telefonu ali e-pošti), skupinsko delo (predavanja, delavnice na želeno temo),
vodenje postopka in pomoč staršem otroka s posebnimi potrebami.
NAJPOGOSTEJŠE TEME POGOVORA: vključitev otroka v vrtec, težave pri
vključevanju v skupino, vzgoja, razumevanje in pomoč pri otrokovih razvojnih težavah
in čustvenih stiskah, razumevanje otrokovega odzivanja in pomoč otroku ob kritičnih
situacijah v družini, pomoč otroku s težavami in primanjkljaji v razvoju, postopek otrok
s posebnimi potrebami, prehod otroka iz vrtca v šolo, in katerikoli pomisleki, dileme v
zvezi z otrokom
4. PREHRANA
Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava
prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Ob zagotavljanju
ustreznega psihofizičnega razvoja, zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci
pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v
kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi.
Program prehrane načrtuje organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega
režima (v nadaljevanju ZHR) na podlagi Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno
izobraževalnih ustanovah, izdane s strani Ministrstva za zdravje RS novembra 2005.
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Smernice_z
dravega_prehranjevanja.pdf
Z obroki v vrtcu pokrivamo 70% otrokovih dnevnih energetskih in bioloških potreb.
17
Obroki so mikrobiološko varni in zdravstveno neoporečni. Zagotavljamo mešano in
čim bolj raznoliko prehrano, v prehrano pa vključujemo ekološka živila. Za vse otroke
pripravljamo štiri dnevne obroke (zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko
malico). Za žejo imajo otroci ves dan na razpolago vodo in nesladkan čaj.
4. 1. DIETNA PREHRANA
Za otroke s posebnimi zdravstvenimi potrebami pripravljamo dietne obroke. Pri tem
upoštevamo
predpisane
omejitve
s
strani
pediatra
oz.
priporočila
dietne
posvetovalnice. Jedilniki za otroke z dietno prehrano se vsakodnevno prilagajajo vrsti
diete. Prehranska obravnava otrok je individualna. Jedilnike za posamezno dieto
objavljamo na spletni strani vrtca.
STARŠI:

V vrtec prinesete potrdilo od zdravnika specialista ter seznam dovoljenih in
prepovedanih živil (vsaj 10 dni pred začetkom uvajanja otroka v vrtec).

Sprotno poročate vzgojiteljici in organizatorki prehrane o spremembah v zvezi
z dieto otroka.

Vsako novo šolsko leto prinesete novo zdravniško potrdilo.

V vrtec prinesete zdravniško potrdilo, če dieta ni več potrebna.
 Dosledno javljate odsotnost otroka do 7.30 zjutraj
v kuhinjo vrtca na št. 01/ 8342 534 (zaradi priprave hrane).
18
4. 2. SKRB ZA ZDRAVJE OTROK
V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96) je vrtec vzgojno-izobraževalna in
ne zdravstvena ustanova. Iz omenjenega sledi: Vrtec naj obiskujejo samo zdravi
otroci.
Starši morajo ob vstopu otroka v vrtec predložiti POTRDILO O ZDRAVSTVENEM
STANJU OTROKA, s katerim zdravnik potrjuje, da otrok nima kontraindikacij za
sprejem v vrtec. Istočasno starši podajo zdravstvene posebnosti otroka (morebitne
alergije, nagnjenost k vročinskim krčem …). Strokovni delavci v vrtcu nismo
usposobljeni za nudenje terapije bolnim otrokom, zato zdravil v vrtcu ne dajemo.
Izjeme so v primerih vročinskih krčev, astmatičnih napadov, epilepsije itd. Otroci, ki
so bolni ali okrevajo po preboleli nalezljivi bolezni, ne sodijo v vrtec. Otrok po
preboleli nalezljivi bolezni, zaradi katere je dobival antibiotično terapijo, po navadi po
dveh dnevih antibiotične terapije ni več kužen za okolico, je pa bolj dovzeten za
druge nalezljive bolezni in torej ponovno potencialni vir okužbe za vrtčevske otroke in
kolektiv. Starši naj redno javljajo vrtcu, če gre za nalezljivo bolezen, zlasti v primeru
otroških nalezljivih bolezni, diarej oz. bruhanja.
19
Starši oz. skrbniki, katerih otrok zboli za nalezljivo boleznijo med bivanjem v vrtcu, so
dolžni priti po obolelega otroka takoj, ko jih vrtec o tem obvesti. Ob naslednjih vidnih
znakih bolezni lahko otroka zavrnemo ob prihodu v vrtec ali pa pokličemo
starše:povišana telesna temperatura

izpuščaj z/ali brez vročine ali sprememba počutja, obnašanja ali drugi
bolezenski znaki

gnojno vnetje oči

gnojne kožne spremembe

uši do naslednjega dne po razuševanju

garje do zaključenega zdravljenja

streptokokno vnetje žrela, škrlatinka, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni
kužen

vodeni mehurčki, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen

ošpice, mumps, oslovski kašelj, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen

driska (vodeno blato več kot 2× dnevno, primes sluzi ali krvi...)

bruhanje več kot 2× v 24 urah

razjede v ustih in slinjenje, razen če je izključen infekcijski vzrok bolezni
V prehodnem jesenskem času in pozimi bomo veliko pozornost posvečali
preprečevanju kapljičnih infekcij (mikroklima, pitje zadostne količine tekočine,
primerna obleka …), spodbujali bomo čim več gibanja na svežem zraku tudi v hladnih
zimskih dneh, starše pa dodatno pozvali, da otroke opremijo s primerno obleko in
obutvijo. V poletnih mesecih bomo posvečali večjo skrb preprečevanju črevesnih
nalezljivih bolezni in varovanju pred soncem.
20
5. MATERIALNI POGOJI
5.1. VPIS OTROK
Za vpis otrok v vrtec starši izpolnijo vlogo, ki jo dobijo na spletni strani ali v tajništvu
vrtca.
Vpis za naslednje šolsko leto poteka skozi celo leto do konca meseca marca. V
začetku meseca aprila zaseda Komisija za sprejem novincev, če je vloženih vlog več,
kot je prostih mest.
Sprejem novincev je v mesecu septembru.
Ob sprejemu otroka v vrtec starši podpišejo pogodbo z Vrtcem Mehurčki.
5. 2. PLAČILO PROGRAMA
Po uveljavitvi Zakona o uveljavitvi pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št.
62/10 in 40/11) je določeno, da se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri
krajevno pristojnem Centru za socialno delo.
Nekaj osnovnih podatkov iz ZUPJS-a:

starši na enotni vlogi za pridobitev pravic do denarnih prejemkov lahko
uveljavljajo različne pravice iz javnih sredstev, tudi pravico do subvencije za
znižano plačilo vrtca.

starši plačujejo največ 77 % in najmanj 0 % cene programa.

starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu,
so plačila oproščeni.

plačila so v celoti oproščeni tudi rejenci. Vlogo mora oddati rejnik.

starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za
mlajšega otroka 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot
znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila
oproščeni. Sredstva v višini razlike do znižanega plačila vrtca, se vrtcem
zagotavljajo iz državnega proračuna.
21

staršem, ki ne bodo uveljavljali znižanja plačila, vrtec izstavi račun v višini
najvišjega razreda po lestvici (77 % od cene programa).

plačilo staršev določi Center za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše
razvršča v razrede, upoštevaje povprečni neto mesečni dohodek na osebo v
primerjavi s povprečno neto plačo za preteklo koledarsko leto. V posameznem
plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa, v katerega
je otrok vključen.
5. 3. OBRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI
Odsotnost otroka starši sporočijo v vrtec do 8. ure zjutraj. Na podlagi pravočasne
odjave se odštejejo stroški prehrane.
5. 4. IZPIS
Če se starši odločijo za izpis otroka iz vrtca, morajo izpolniti obrazec: Izjava o
trajnem izpisu otroka iz vrtca, ki ga dobijo pri vzgojiteljici ali na upravi šole in sicer
30 dni pred želenim datumom izpisa. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem
sprejemu v vrtec.
Starši imajo možnost začasnega izpisa otroka:

1 mesec v času počitnic oziroma skozi celo leto (od 1. januarja do 31.
decembra) – začasno izpisnico oddate15 dni pred želenim datumom izpisa

1 mesec zaradi bolezni otroka (skozi celo leto) – priložiti je potrebno potrdilo
zdravnika
Za začasni izpis je potrebno izpolniti obrazec Začasni izpis otroka, ki ga dobite na
spletni strani ali v vrtcu. V času začasnega izpisa starši plačajo 50% oskrbnine.
22

Similar documents