Študijske skupine

Comments

Transcription

Študijske skupine
Številka: 215-1/2011_1
Datum: 10. 11. 2011
Mag. Ivanka Mori
Zavod RS za šolstvo
Podgorska 2
2380 Slovenj Gradec
Marjeta Kepec
Zavod RS za šolstvo
Stritarjeva 8
4000 Kranj
[email protected]
[email protected]
Študijske skupine za kombinirani pouk
_____________________________________________
Spoštovani,
v mesecu novembru in decembru 2011 bomo izvedli sklic študijskih skupin za učitelje, ki
poučujejo v kombiniranih oddelkih.
V spodnji razpredelnici so napisana študijska središča ter šole, ki spadajo vanjo.
Poglejte si prosim študijska središča in predvidene datume, ter se prijavite v tisto središče, ki
je za vas bolj ugodno.
Na šolo, kjer je študijsko središče, sporočite število učiteljic/učiteljev z vaše šole, ki se
bodo udeležili študijskega srečanja.
Število sporočite na tel. številko ali na elektronski naslov študijskega središča, ali se prijavite
v spletni učilnici Kombinirani pouk: http://skupnost.sio.si/course/view.php?id=67 v razdelku
tri.
V tem šolskem letu bomo v živo izvedli eno srečanje za učitelje/ice kombiniranih oddelkov,
sodelovali pa boste lahko tudi prek spletne učilnice za kombinirani pouk.
Študijske skupine se bodo izvajale v študijskih središčih po naslednjem razporedu:
Zavod RS za šolstvo
OE Murska Sobota
OŠ Bakovci
PŠ Dokležovje
Vodja ŠS: Metka Behek
[email protected]
Datum izvedbe: 28. 11. 2011














OŠ Bakovci - PŠ Dokležovje
OŠ Beltinci – PŠ Melinci
DOŠ Prosenjakovci – PDOŠ Domanjševci,
PDOŠ Hodoš,
OŠ Puconci – PŠ Bodonci, PŠ Mačkovci
OŠ Sveti Jurij – PŠ Pertoča
OŠ Šalovci
OŠ Tišina – PŠ Gederovci
OŠ Apače – POŠ Stogovci
OŠ Kobilje
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer – PŠ Cven
OŠ Veržej
OŠ Razkrižje
OŠ Fokovci
Zavod RS za šolstvo
OE Slovenj Gradec
OŠ Dravograd
PŠ Libeliče
Vodja: Alenka Knez
[email protected]









OŠ Črna – PŠ Javorje, PŠ Žerjav, PŠ Koprivna
OŠ Prevalje – PŠ Holmec, PŠ Leše, PŠ Šentanel
OŠ Mislinja – PŠ Dolič, PŠ Završe,
OŠ Podgorje – PŠ Šmiklavž, PŠ Razbor
Prva OŠ Slovenj Gradec – PŠ Sele – Vrhe
OŠ Brezno Podvelka – PŠ Kapla na Kozjaku, PŠ
Lehen na Pohorju
OŠ Radlje ob Dravi – PŠ Remšnik, PŠ Vuhred
OŠ Dravograd – PŠ Ojstrica, PŠ Libeliče, PŠ
Trbonje, PŠ Črneče
OŠ Ribnica na Pohorju
Datum izvedbe: 30.11. 2011
Zavod RS za šolstvo
OE Maribor
OŠ Sveta Ana v Slovenskih
goricah
PŠ Lokavec
Vodja ŠS: Darinka Krajnc
[email protected]
Datum izvedbe: 7. 12. 2011



























OŠ SVETA ANA
OŠ DUŠANA FLISA HOČE
OŠ KAMNICA
OŠ DRAGA KOBALA
OŠ FRANCETA
PREŠERNA MARIBOR
OŠ FRANCA ROZMANASTANETA MARIBOR
OŠ MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU
OŠ STARŠE
PŠ Reka
PŠ Brestrnica
PŠ Brezje
PŠ šola St neta
Lenardona, Razvanje
PŠ Košaki
PŠ Dobrovci
PŠ Marjeta na Dravskem
polju
PŠ Dvorjan
OŠ DUPLEK
PŠ Žitečka vas
OŠ DUPLEK
OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PŠ Kog
PŠ Podgorci
OŠ VELIKA NEDELJA
PŠ Pern ca
OŠ PESNI A
PŠ Zg. Velka
OŠ SLADKI VRH
PŠ Ceršak
OŠ RUDOLFA
MAISTRA ENTILJ
PŠ Sp. Kungota
OŠ ZG. KUNGOTA
PŠ Svečina
OŠ ZG. KUNGOTA
PŠ Zavrč
OŠ CIRKULANE - ZAVRČ
PŠ Polenšak
OŠ DR. FRANJA ŽGEČA
DORNAVA
PŠ Lovrenc na Dravs em
OŠ BORISA KIDRIČA
polj
KIDRIČEVO
PŠ Ptujska gora
OŠ MAJŠPERK
PŠ Stop
ce
OŠ MAJŠPERK
PŠ Grajena
OŠ LJUDSKI VRT
PŠ Vitomarci
OŠ CERKVENJAK VITOMARCI
PŠ Leskovec
OŠ VIDEM
PŠ Sela
OŠ VIDEM
PŠ Sveti Duh na Ostrem
OŠ SELNICA OB DRAVI







Zavod RS za šolstvo
OE Celje
OŠ Braslovče
PŠ Trnava
Vodja: Damjana Lukman
[email protected]
Datum izvedbe: 12. 12. 2011

























vrhu
PŠ Gradišče na Kozjaku
PŠ Kebelj
OŠ SELNICA OB DRAVI
OŠ POHORSKEGA
BATALJONA OPLOTNICA
PŠ Prihova
OŠ POHORSKEGA
BATALJONA OPLOTNICA
PŠ Zg. Ložnica
OŠ POHORSKEGA
ODREDA SLOV. BISTRICA
PŠ Pragersko
OŠ ANTONA INGOLIČA
SPODNJA POLSKAVA
PŠ Zg. Polskava
OŠ ANTONA INGOLIČA
SPODNJA POLSKAVA
OŠ DESTRNIK-TRNOVSKA PŠ Trnovska vas
VAS
OŠ PODČETRTEK-PŠ Pristava pri Mestinju
OŠ POLZELA – PŠ Andraž
OŠ RADEČE – PŠ Svibno
PRVA OŠ ROGAŠKA SLATINA – PŠ SV.
Florjan, PŠ Kostrivnica
OŠ OB DRAVINJI SLOV. KONJICE- PŠ Tepanje
PRVA OŠ ŽALEC- PŠ Gotovlje, PŠ Ponikva pri
Žalcu
OŠ ŠOŠTANJ – PŠ Ravne, PŠ Topolšica
OŠ BRASLOVČE – PŠ Letuš, PŠ Gomilsko, PŠ
Trnava
OŠ A. A. VELENJE- PŠ Pesje
OŠ VRANSKO TABOR – PŠ Tabor
OŠ A. A. RIMSKE TOPLICE – PŠ Jurklošter, PŠ
Zidani most, PŠ Laziče, PŠ Sedraž
OŠ P. TRUBARJA LAŠKO – PŠ Rečica, PŠ Reka,
PŠ Vrh, PŠ Šentrupert
OŠ ROGATEC – PŠ Dobovec, PŠ Donačka gora
OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH – PŠ Šentvid, PŠ Zibika,
OŠ Kristan Vrh, PŠ Mestinje, PŠ Sladka gora, PŠ
Sveti Štefan
OŠ GORICA PRI SLIVNICI – PŠ Loka pri Žusmu,
PŠ Prevoje
OŠ HRUŠEVEC – OŠ Kalobje
OŠ VOJNIK – PŠ Socka, PŠ Šmartno v Rožni dolini
OŠ ŠTORE – OŠ Kompole
OŠ MOZIRJE – PŠ Šmihel, PŠ Lepa njiva
OŠ LUČE – PŠ Solčava
OŠ GORNJI GRAD – PŠ Bočna, PŠ Nova Štifta,
OŠ POD GORO SLOV. KONJICE – PŠ Špitalič
OŠ M. PINTAR TOLEDO VELENJE – PŠ Plešivec
OŠ LOČE – PŠ Jernej, PŠ Žiče,
OŠ LIVADA VELENJE – PŠ Cirkovce
Zavod RS za šolstvo
OE Ljubljana
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
PŠ Mlinše
Vodja:Marija Ribič
[email protected]
Datum izvedbe: 8.12.2011
Zavod RS za šolstvo Koper
OŠ dr. Bogomirja Magajne
Divača
Podružnica Senožeče
Vodja:
Ada Škamperle
[email protected]
četrtek, 8. 12. 2011 ob 15.30
Zavod RS za šolstvo Ljubljana
OŠ 8 talcev Logatec
Vodja:
Karmen Osredkar
[email protected]
OŠ Trbovlje, Dobovec, Hohkrauta
OŠ Gabrovka-Dole pri Litiji
OŠ Šmartno pri Litiji, Primskovo, Kostrevnica,
Štangarske Poljane
OŠ Gradec, Jevnica, Kresnice, Vače, Hotič
OŠ Litija, Konjšica, Polšnik
OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, Kopanj, Št. Jurij, Žalna,
Šmarje-Sap
OŠ Izlake Mlinše
OŠ Ivana Skvarče, Čemšenik, Podkum
OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Šola v centru za
zdravljenje bolezni, Temenica
OŠ Dol pri Ljubljani, Senožeti, Dolsko
OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi, Senožeti,
Kisovec
OŠ Brinje Grosuplje, Polica
OŠ Hrastnik, Dol pri Hrastniku
OŠ Jurija Vege Moravče, PŠ Vrhpolje
OŠ Brdo Lukovica, PŠ Blagovica, PŠ Krašnja
OŠ Dekani, Bolnišnična šola Valdoltra, Bolnišnični
oddelek Izola
OŠ Dutovlje, Tomaj
OŠ Lucija, Strunjan
OŠ Jelšane
OŠ Srečka Kosovela Sežana, Lokev
OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, Obrov
OŠ Vojke Šmuc Izola, Korte
OŠ Dragomirja Benčiča Hrpelje, Obrov
OŠ Sečovlje, Sveti Peter
OŠ Cirila Kosmača Piran, Portorož
OŠ dr. Bogomirja Magajna Divača, Senožeče, Vreme,
Britof, Lokev
OŠ Vinzenzo de Castro Piran
OŠ Pivka, Zagorje, Šmihel
OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper, Bertoki,
Semedela
OŠ Komen, Štanjel
OŠ Andreje Vatovec Koper, Sveti Anton
OŠ dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini, Ankaran
OŠ Idrija, Godovič, Zavratec
OŠ Spodnja Idrija, Ledine, Otalež
OŠ Ig, Golo, Iška vas, Tomišelj
OŠ 8 talcev Logatec, Laze
OŠ Tabor Logatec, Hotedrščica, Žibrše
OŠ Antona Globočnika Postojna, Planina, Bukovje,
Studeno
OŠ Miroslava Vilharja Postojna, Hruševje
OŠ Preserje, Rakitna, Jezero
OŠ Jožeta Krajca Rakek, Unec
OŠ Rovte, Vrh sv. treh kraljev
ponedeljek, 12.12.2011 ob 15.30 OŠ Stari trg pri Ložu, Babno polje, Iga vas
OŠ Brezovica, Notranje Gorice
OŠ Log Dragomer, Bevke
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, Drenov grič
OŠ Sostro, Besnica, Prežganje, Lipoglav, Janče
OŠ Škofljica, Želimlje
OŠ Polje, Kašelj
OŠ Polhov Gradec, Črni vrh, Šentjošt
Zavod RS za šolstvo Ljubljana
OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, Sveti Gregor, Ortnek
Zavod RS za šolstvo Novo
OŠ Stična, Ambrus, Muljava, Krka, Zagradec
mesto
OŠ Loka Črnomelj, Adlešiči, Griblje
OŠ Stari trg ob Kolpi
OŠ Belokranjskega odreda Semič, Štrekljevec
OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica
OŠ Žužemberk, Šmihel, Ajdovec, Dvor,
OŠ Frana Metelka Škocjan, Bučka
Vodja:
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
Ana Porenta
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Loka, Studenec
OŠ Metlika, Suhor
[email protected]
OŠ Dobova, Kapele
OŠ Koprivnica
OŠ Stopiče, Dolž, Podgrad
torek, 13.12.2011 ob 15.30
OŠ Komandanta Staneta Dragatuš
OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, Sušje, Dolenja vas,
OŠ Velike Lašče, Mirjak,Rob
OŠ Dobrepolje, Kompolje, Ponikve, Struge
OŠ Center Novo mesto, Mali Slatnik
OŠ Loški potok, Podpreska
OŠ Stara Cerkev Kočevje, Željne
OŠ ob Rinži Kočevje, Livold, Kočevska Reka,
OŠ Fara (Kostel), Osilnica
OŠ Šmihel, Birčna vas
OŠ Trebnje, Dolenja Nemška vas, Dobrnič, Šentlovrenc
OŠ Mokronog, Trebelno
OŠ Leskovec pri Krškem, Veliki Podlog
OŠ Šentjernej, Orehovica
Zavod RS za šolstvo Kranj
OŠ Šmartno v Tuhinju, Motnik, Zg. Tuhinj, Sela
OŠ Frana Albrehta kamnik, Tunjice, Mekinje, Nevlje,
OŠ Tržič
Vranja Peč
OŠ Stranje, Gozd
Vodja:
OŠ Preska, Sora Topol
OŠ Vodice, Utik
Petra Soklič
OŠ Naklo, Podbrezje
[email protected]
OŠ Ivana Groharja Škofja Loka, Bukovščica, Lenart,
Bukovica
sreda,14.12.2011 ob 14.30
OŠ Železniki, Davča, Dražgoše, Sorica
OŠ Poljane nad Škofjo Loko, Javorje
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, Lučine, Sovodenj
OŠ A. T. Linharta Radovljica, Ljubno, Mošnje
OŠ Staneta Žagarja Lipnica, Ovsiše
OŠ Tržič, Lom pod Storžičem, Podljubelj
OŠ Stražišče, Podblica
OŠ Simon Jenko Kranj, Trstenik, Goriče
OŠ Matije Valjavca Preddvor, Kokra, Jezersko
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Ribno, Bohinjska Bela
OŠ dr. Janeza Mencingerja Boh. Bistrica, Srednja vas v
Bohinju
Zavod RS za šolstvo Nova
OŠ Col, Podkraj
Gorica
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Lokavec
OŠ Dobravlje, Šmarje, Črniče, Vrtovin, Skrilje,
OŠ Most na Soči
Vipavski Križ
OŠ Šturje Vipava, Budanje
OŠ Cerkno, Novaki, Šebrelje
Vodja:
OŠ Čepovan
OŠ Franceta Bevka Tolmin, Volče, Kamno
Ana Makovec
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, Breginj, Drežnica,
Smast
[email protected]
OŠ Dušana Muniha Most na Soči, Dolenja Trebuša,
Podmelec, Šentviška gora
OŠ Simona Kosa Podbrdo, Grahovo ob Bači
ponedeljek, 19.12.2011 ob 15.30 OŠ Bovec, Soča, Žaga
OŠ Otlica
OŠ Solkan, Grgar, Trnovo
OŠ Vipava, Vrhpolje, Podnanos
OŠ Milojke Štrukelj NG, Ledine
OŠ Dobrovo v Brdih, Kojsko
OŠ Kanal, Levpa
OŠ Miren pri Gorici, Bilje, Kostanjevica
OŠ Renče, Bukovica (Volčja Draga)
OŠ Dornberk Prvačina
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Vogrsko, Vrtojba

Similar documents