STROŠKI - Računovodstvo

Comments

Transcription

STROŠKI - Računovodstvo
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
STROŠKI
•
•
•
•
•
•
Vsebina
Stroški po naravnih vrstah
Nabavni stroški
Poslovni stroški
Obračun stroškov
Stroški glede na obseg proizvodnje
Lastna cena proizvoda
85
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
6. STROŠKI
6.1. Vložki v proizvodnjo – prvine poslovnega procesa.
Narava
Kapital
delo
Predmet dela
Delovna sredstva
Delovna sila
proizvajalna
sredstva
6.2. Vrsta stroškov.
Obrabijo, porabijo, prenesejo
Obrabijo, 3, stroški
Delovna sredstva v razredu __0_
Predmeti dela v razredu ___3__
amortizacija
Stroški materiala, DI
plače
Miselni vzorec: Materialni stroški, stroški tujih storitev, amortizacije, plače6.3 Dokončajte enačbo.
predmet dela
6.4. Nabavna vrednost delovnih sredstev – osnovnih sredstev.
Elementi kalkulacije
ČKV
+ ČNS
= NV
Zemljišče
560.000,00
Gradbeni objekti
420.000,00
Računalniki
84.000,00
6.000,00
560.000,00
420.000,00
90.000,00
6.5. Izkoristek.
Podjetje
Tehnična
zmogljivost
Dejanska
proizvodnja
Mizar
Stol
750.000
750.000
450.000
650.000
Izkoristek
delovnega
sredstva
60%
86,67%
Amortizacija
Amortizacija
na proizvod
10.000,00
10.000,00
0,022
0,015
Stol, 86,67%, 10.000,00, stol, 0,015, boljše
6.6. Potroški in stroški.
Potrošek
Strošek
Kos
5.000 kosov
100 enot
100 x 0,40 = 40
5.000 x 100 = 500.00e
200.000
86
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
6.7. Stroški premetov dela.
Vrsta predmeta dela
Konkreten primer pri peki kruha
Moka, kvas, voda, semena
Semena mleko
elektrika
Količina
Sestavine
Kvas - svež
Sladkor - beli
Pšenična bela moka
Kravje mleko – polnomastno
Maslo
Jajce – kokošje, rumenjak
Sol
Cena na enoto
mere
Vrednost oz. strošek predmeta dela
30 g
80 g
500 g
3 dl
80 g
2 kosa
10 g
Skupaj
Pečica, pekači, mešalniki
6.8. Potroški in stroški.
Poslovna prvina
Moka
Ponva
pečica
Predlog za izračun stroška
Ocena kg.
Funkcionalna amortizacija
Časovna amortizacija
Potrošek
½ kg
% od uporabe
10 let
Miselni vzorec. Nabavni strošek, poslovni strošek
6.9. Prevoz,
carina, pakiranje, nakladanje, razkladanje, transportno zavarovanje.
6.10. stroški nabave materiala.
Zap. št.
Besedilo
Konto
310
160
220
310
220
160
310
160
220
1
2
3
43,30 EUR, 8,66EUR
87
V breme
35,80
7,16
V dobro
42,00
5,00
6,00
1,00
2,50
0,50
3,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Zst
1
2
3
Tanja Batistič
1
Prejeti račun
Temeljnica
Blagajniški izdatek
6.11. Stroški nabave opreme.
Zap. št.
Besedilo
Tem
PR
1
2
BI
3
BA
4
TE
90,00 EUR, 18,00 EUR
6.12. Stroški gradnje objekta.
Zap. št. Besedilo Tem Konto
027
1
PR 160
220
027
2
PR 160
220
027
3
PR 160
220
220
4
TE
972
027
5
PR 160
220
027
6
PR 160
220
220
7
BA
110
027
8
PR 160
220
027
9
TE
021
V breme
600,00
120,00
V dobro
720,00
200,00
40,00
240,00
500,00
100,00
600,00
600,00
600,00
800,00
160,00
960,00
2,700,00
540,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
600,00
120,00
720,00
5.400,00
5.400,00
6.13. Odgovorite na vprašanja.
88
Konto
047
220
160
047
100
160
047
160
100
047
040
V breme
80,00
V dobro
96,00
16,00
3,00
3,60
0,60
7,00
1,40
8,40
90,00
90,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
 Delimo jih na nabavne in poslovne stroške
 Sredstva se evidentirajo po NB, za se NS na kontu sredstev, ki se nabavlja
6.14. Vaja: Stroški nabave.
Zap. št.
Besedilo
Tem
1
PR
2
PR
3
ECL
4
TE
5
PR
BI
6
7
TE
8
PR
9
Čista kupna vrednost
Čisti nabavni stroški
Nabavna vrednost
DDV
TE
Stroja
350,00
57,00
407,00
81,40
Konto
047
160
220
047
160
220
660
221
V breme
350,00
70,00
221
272
660
160
220
047
160
100
220
102
320
160
220
047
030
Blago
160,00
37,00
197,00
740,00
V dobro
420,00
17,00
3,40
20,40
160,00
160,00
160,00
160,00
7,00
1,40
8,40
40,00
8,00
48,00
20,40
20,40
25,00
5,00
30,00
407,00
307,00
Embalaža
25,00
25,00
5,00
6.15. Naštejte nekaj stroškov in izdatkov.
Stroški → poraba materiala, obračun amortizacije
Izdatki → izplačilo delavcem, dobaviteljem
6.16. Stroški in izdatki.
Besedilo
Obračun in izplačilo plač.
Poravnava materiala.
Plačilo predujma za material.
Ob nabavi plačilo stroja.
Nabava in plačilo sokov.
Plačilo elektrike
Najprej stroški
X
Stroški in izdatki
Najprej izdatki
X
X
X
X
X
89
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
6.17. Določite skupine v kontnem načrtu, ki označujejo posamezne vrste poslovnih stroškov.
Skupina v kontnem načrtu
Vrsta stroška
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški amortizacije
Stroški dela
40
41
43
47
6.18. Odgovorite na vprašanja.
 V R4, kjer evidentiramo porabo in obrabo sredstev, (R1, R=, R3) porabo
predmetov
dela, obrabo delovnih sredstev.
 Potroški so količinska poraba sredstev, stroški so vrednostno izraženi potroški,
izdatki so zmanjšanje denarnih sredsetv.
 Stroškovni konti so konti v R$, na kateri evidentiramo poslovne stroške, delimo jih
v štiri skupine
 Stroške materiala evidentiramo v SK 40, stroške storitev v SK 41.
6.19. Opišite poslovne dogodke evidentiranja stroškov.
 Evidentiranje vrednosti porabe materiala.
 Evidentiranje vrednosti opravljeni storitev.
 Evidentiranje vrednosti obrabe SS → amortizacije.
 evidentiranje obračuna plač.
6.20. Stroški materiala in storitev
Zap. št.
Zst
Besedilo
1
SI
2
PR
3
BA
4
BA
5
BD
6
PR
90
Konto
110
310
320
310
400
417
160
220
413
160
110
220
110
100
414
110
416
160
220
V breme
36.000,00
12.599,00
2.600,00
V dobro
6.500,00
6.500,00
900,00
130,00
1.080,00
800,00
160,00
960,00
1.080,00
1.100,00
1.100,00
1.080,00
1.100,00
1.100,00
5.000,00
1.000,00
6.000,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
TE
7
8
PR
BA
9
10
PR
11
BA
12
TE
13
PR
14
BA
15
TE
SP
16
17
PR
18
SO
19
TE
20
BI
21
TE
22
PR
TE
23
24
PR
3.520,00___________
1.200,00___________
1. stroški nastanejo pred izdatki: 2 strošek, 4 izdatek
2. stroški nastanejo sočasno z izdatki: poslovni dogodek 5
3. stroški nastanejo za izdatki: 21 izdatek, 22 strošek
91
220
102
411
160
220
415
110
417
160
220
415
110
102
110
402
160
220
220
110
400
160
220
402
160
285
400
310
411
160
220
320
404
405
310
406
160
100
110
132
403
160
220
220
132
412
160
220
6.000,00
6.000,00
200,00
40,00
240,00
500,00
500,00
300,00
60,00
360,00
300,00
300,00
6.000,00
6.000,00
600,00
120,00
720,00
720,00
720,00
400,00
80,00
480,00
500,00
100,00
600,00
400,00
400,00
600,00
120,00
720,00
2.600,00
2.600,00
20,00
20,00
400,00
80,00
480,00
500,00
500,00
500,00
100,00
600,00
500,00
500,00
1.200,00
240,00
1340,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Zap. št:
Zst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tanja Batistič
Notranja knjigovodska listina
temeljnica
SI
Zunanja knjigovodska listina
PR
BA
BA
BD
PR
TE
PR
BA
PR
BA
TE
PR
BA
TE
SP
PR
SO
TE
BD
TE
PR
TE
PR
6.21. Odgovorite na vprašanja.

Napake na stroškovnih kontih popravljamo s storniranjem

Najprej povečamo strošek in obveznost , ko prejmemo račun. Ob plačilu pa
zmanjšamo denarna sredstva. PAZI DDV.

Strošek in zmanjšanje denarnih srwedstev – DDV.

Ob nabavi povečamo zaloge ob porabi materiala pa strošek. Nabava
pisarniškega materiala je strošek.

415/110
 So evidentirani v skupini 40 to so; osnovni, pomožni režijski material, kalo,
nadomestni deli,…

So evidentirani v skupini 41 to so storitve, ki jih za nas opravljajo drugi (proizvodne
storitve, zavarovanja….)
 Na nabavne stroške, ki povečujejo sredstva in na poslovne stroške, ki so
evidentirani v razredu 4.
92
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1

Tanja Batistič
1. Aktivni konti
2. Knjižbe v breme
3. Obračunski konti
6.22. Obkrožite pravilni podčrtani odgovor.
povečujejo
nabavne
sredstev.
opreme v pripravljenosti.
stroškovnih
aktivni
breme
6.23. Poiščite ustrezne dvojice.
A5, B6, C9, D1, E7, F10, G2, H8, I3, J4
Miselni vzorec: časovna metoda, funkcionalna metoda
6.24. Časovno amortiziranje.
Leto
1
2
3
4
Skupaj
Amortizacijska
osnova
Amortizacijska
stopnja
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Letna
amortizacija
25%
25%
25%
25%
100 %
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
8.000,00
Odpisana
vrednost
2.000,00
3.000,00
6.000,00
8,000,00
Neodpisana
vrednost
6.000,00
4.000,00
2.000,00
-
4, 25, 2.000,00, enaka, 6.000,00,_2.000,00,_4.000,00, 0
6.25. Metoda naraščajočih letnih zneskov.
Leto
1
2
3
4
Amortizacijska
osnova
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Amortizacijska
stopnja
1/10
2/10
3/10
4/10
Letna
amortizacija
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8,000,00
Odpisana
vrednost
2.000,00
6.000,00
12.000,00
20.000,00
Neodpisana
vrednost
18.800,00
14.800,00
8.800,00
800,00
različna . 3 (štev.let amort.), 10 (šestevek 1+2+3+4), enaka/, 20.000,00 (20.000,00-800,00)_,različna.
6.26. Metoda padajočih letnih zneskov.
Leto
1
2
3
Amortizacijska
osnova
15.000,00
15.000,00
15.000,00
6.27. Izračun amortizacije.
KV
Amortizacijska
stopnja
1/3 . 100
1/3 . 100
1/3 . 100
100 %
Letna
amortizacija
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
93
Odpisana
vrednost
5.000,00
10.000,00
15.000,00
Neodpisana
vrednost
10.00,00
5.000,00
0
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Kalkulacija nabave:
Tanja Batistič
+NS___500,00
=NV 2.500,00
1. Amort/upor = NV/načrt.število izdelkov = 2.500,00:250.000,00 = 0,01 EUR/upor
Mesec
Štev. izd.
Meseč. Amort.
J
5.000
50,00
F
1.000
10,00
M
0
SKUPAJ
6.000
60,00
2
Letna stopnja = 100%:5 = 20%
Letna amortizacija = osnova x stopnja = 2.500,00 x 20% = 500 EUR
Trimesečna = letna : 4 = 500,00: 4 = 125 EUR.
6.28. Metode amortiziranja.
Linearna metoda ali metoda enakih letnih zneskov:
Leto
1
2
3
4
Amor. osnova
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Amor. stopnja
25%
25%
25%
25%
Amort. znesek
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Neod. vred.
75.000,00
50.000,00
25.000,00
Amort. znesek
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
Neod. vred.
90.000,00
70.000,00
40.000,00
Amort. znesek
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
Neod. vred.
60.000,00
30.000,00
10.000,00
0
Metoda naraščajočih letnih zneskov – progresivna metoda:
Leto
1
2
3
4
Amor. osnova
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Amor. stopnja
1/10
10%
2/10
20%
3/10
30%
4/10
40%
1
100%
Metoda padajočih letnih zneskov – degresivna metoda:
Leto
1
2
3
4
Amor. osnova
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Amor. stopnja
40%
30%
20%
10%
Funkcionalna metoda: 100.000,00 : 1.000 = 100 eur/e
Leto
Št. letnih uporab
Letna amortizacija
1
200
20.000,00
2
600
60.000,00
6.29. Nabava in amortizacija.
a)
Element kalkulacije
Znesek v EUR
Nabavna vrednost
560,00
-10 % popust
56,00
94
3
0
4
200
20.000,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
= znižana cena
Tanja Batistič
504,00
b) Vpišite, kolikšna je približno tehnična življenjska doba računalnika razlikuje se subjektivno določena
let.
c) Slovenska zakonodaja določa, da ima računalnik ekonomsko življenjsko dobo 2 leti.
Amortizacijski načrt računalnika:
Leto
Odstotek letne obrabe računalnika
Znesek letne obrabe računalnika
1
50%
252,00
2
50%
252,00
_504,00, 2 leti, 50 %, 252,00
6.30. Kako bi izračunali neodpisano vrednost opreme? Dopolnite.
_nabavno, odpisano, NV - OV.
Določite konte v tabeli!
Sredstvo
Zgradbe
Oprema
DI
Konto sredstev
Konto popravkov
Konto amortizacije
021
040
014
035
050
051
431
432
433
6.31. Izračun stopnje odpisanosti.
stopnja odpisanosti = ___2.000,00_
8.000,00
= 0,25
stopnja neodpisanosti = __6.000,00_
8.000,00
= 0,75
6.32. KNJIŽENJE AMORTIZACIJE
Zap. št.
Zst
Besedilo
Tem
TE
Izračunajte stopnjo odpisanosti opreme, zgradb in DI.
Oprema = _8.000,00 _
400.000,00
= 0,02
Zgradbe = _ 50.000,00 = 0,5
100.000,00
95
Konto
040
050
041
051
021
035
320
V breme
V dobro
400.000,00
8.000,00
80.000,00
8.000,00
100.000,00
50.000,00
800,00
DI = 8.000,00 = 0,1
80.000,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
1
TE
2
TE
3
TE
431
035
1.250,00
432
050
8.333,33
433
051
404
320
5000,00
1.250,00
8.333,33
5.000,00
50,00
6.33. Odgovorite na vprašanja.

Amortizacija je vrednostno izražena obraba SS

Amortizacijo knjižimo na stroškovnem kontu amortizacija, protivknjižba je na kontu popravkov vrednosti.

Poznamo časovno in funkcionalno metodo amortiziranja

Osnova pri obračunu amortizacije je NV

NV = KV + NS in je evidentirana na kontu sredstev v razredu 0 za SS (zgradbe, oprema, DI).

Odpisana vrednost je že amortizirana vrednost in je evidentirana na kontu popravkov vrednosti.

Neodpisana vrednost je današnja vrednost sredstev.

Neodpisana vrednost = NV - OV

Polletje je 6 mesecev oz. pol leta. Četrtletje je enako trimesečju in je četrtina leta.

So konti, ki popravljajo nek konto in šele z njim predstavljajo celoto.

96
50,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
Kot osnovno sredstvo v pripravi in ko ga aktiviramo ga prenesemo v uporabo.

Stalna sredstva se amortizirajo in gibljiva sredstva se porabljajo.

DI na kontu 041 se amortizira, zalogo DI na kontu 320 se porablja.

Daljšo življenjsko dobo imajo zgradbe.

Večjo amortizacijsko stopnjo ima oprema, ker ima krajšo življenjsko dobo.

Po neodpisani vrednosti.
6.34. Dohodnina.
Če znaša neto mesečna
davčna osnova v evrih
nad
do
Znaša dohodnina v evrih
598,97
1.197,93
598,97
1.197,93
16 %
95,84 + 27 %
257,56 + 41 %
Vir: Uradni list RS, št. 119/07
16_ %.
Izračun: 500 x 16% = 80 EUR
_16%,_100,3, 27 %.
Izračun: 627,42 x 16 = 100,39
(700-627,42) x 27% = 19,60
Skupaj 100,39 + 19,60 = 119,99
6.35. Obračun plač.
Kosmata plača
Prispevki 22,1%
Splošna davčna olajšava
Akontacija dohodnine
Čista plača
Obrok posojila
Plača za izplačilo
Delavec
780,00
172,38
607,62
97,22
510,40
50,00
607,62 x 16% = 97,22
97
nad 598,97
nad 1.197,93
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
6.36. Stroški dela.
Zap. št.
Besedilo
Tem
1
TE
2
TE
3
BA
4
TE
5
BA
Konto
470
250
474
263
110
250
473
255
263
110
V breme
V dobro
13.700,00
13.700,00
2.250,00
2.250,00
10.000,00
10.000,00
1.300,00
1.300,00
2.250,00
2.250,00
6.37. Kontiranje stroškov.
Zap. št.
Zst
Besedilo
Tem
TE
1
SO
2
PR
3
BD
4
PR
5
TE
6
PR
7
BA
8
SO
9
PR
10
TE
11
PR
98
Konto
110
310
630
021
035
902
310
400
402
160
220
320
110
414
320
160
220
320
160
220
416
160
220
406
160
110
220
110
320
404
413
160
220
035
431
417
160
220
V breme
30.000,00
15.000,00
20.000,00
400.000,00
V dobro
50.000,00
415.000,00
8.000,00
8.000,00
2.100,00
420,00
500,00
2.520,00
500,00
500,00
500,00
1.800,00
320,00
2.120,00
200,00
40,00
240,00
8.000,00
1.600,00
9.600,00
600,00
120,00
720,00
2.520,00
2.520,00
900,00
900,00
400,00
80,00
480,00
10.000,00
10.000,00
500,00
100,00
600,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
6.38. Knjiženje poslovnih stroškov.
3.600,00 EUR___
Aktivni konti
100
Zst
Stroškovni konti
400
 1.000,00
310
360,00
500,00
1.000,00
Zst 3000,00
Pasivni konti
902
53.500,00 Zst
406

300,00
250
110
Zst50.000,00
160
1.500,00
360,00
600,00



470
 1.500,00
60,00
 1.500,00 1.500.00 
100,00
402
50,00

220
500,00

600,00
600,00 
401

300,00
Z X označite, ali gre za dogodke, ko najprej nastanejo stroški, ali stroški in izdatki istočasno, ali
nastanejo najprej izdatki.
Poslovni dogodek
Najprej stroški
Stroški in izdatki
Najprej izdatki
2
X
3
X
5 in 7
X
6
X
6.39. Knjiženje obračuna proizvodnje in sestava končne bilance.
Aktivni konti
310
Zst 10.000,00 5.000,00 
5.000,00 Kst
Stroškovni konti
400
 5.000,00
040
Zst100,000,00
Pasivni konti
903
Kst60.000,00 60.000,00Zst
100.000,00Kst
410
 6.000,00
972
050
160
470
99
Kst40.000,00 40.000,00Zst
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Kst15.000,00 10.000,00Zst
 1.200,00
Tanja Batistič
1.200,00 Kst
 4.000,00
9.000,00 
432
 9.000,00
220
Kst 7.200,00 7.200,00 
600
 24.000,00 24.000,00 
630
 24.000,00
490
24.000,00 
250
Kst 4.000,00 4.000,00 
Končna bilanca stanja
oprema
81.000,00 Kapital
60.000,00
Zal. materiala
5.000,00 Dolg.posojila
40.000,00
Zal. proizvod.
24.000,00 Obvez.do dobavit.
7.200,00
Terj. za DDV___________ _1.200,00 Obveznosti do delavcev___ _4.000,00
SKUPAJ
101.000,00 SKUPAJ
101.000,00
6.40. Obračun stroškov v proizvodnem podjetju.
Zap. št.
1
Besedilo
Tem
PR
2
PR
3
PR
4
BI
5
BA
6
SO
7
PR
8
BA
9
TE
10
TE
11
TE
12
TE
100
Konto
310
160
220
310
160
220
411
160
220
406
160
100
132
110
310
400
417
160
220
132
220
110
V breme
5.000,00
1.000,00
470
250
432
050
490
600
600
6.000,00
V dobro
6.000,00
2.000,00
1.400,00
8.400,00
400,00
80,00
480,00
500,00
100,00
600,00
600,00
600,00
3.600,00
3.600,00
700,00
140,00
840,00
600,00
840,00
240,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
13.200,00
13.200,00
6.600,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
630
6.600,00
6.41. Obračun stroškov v storitvenem podjetju.
Zap. št.
1
Besedilo
Tem
TE
2
SO
3
BA
4
BD
Konto
035
431
310
400
320
404
402
417
418
110
100
110
414
V breme
V dobro
4.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
200,00
5.000,00
5.700,00
400,00
400,00
400,00
400,00
5
6.42 obračun stroškov v trgovinskem podjetju.
Zap. št.
Besedilo
Tem
1
TE
2
PR
3
TE
4
TE
5
SO
6
TE
Konto
470
250
416
160
220
433
051
431
035
310
400
491
712
V breme
8.000,00
V dobro
8.000,00
4.000,00
800,00
4.800,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
500,00
500,00
23.500,00
23.500,00
6.43. Poiščite ustrezne dvojice.
A8, B1, C7, D9, E2, F4, G6, H10, I5, J3
J
Avtorski honorar in pogodba o
delu so del
3
10
NV – OV.
6.44. Obračun stroškov.
Zap. št.
Zst
Besedilo
Tem
TE
101
Konto
040
110
250
102
V breme
100.000,00
80.000,00
V dobro
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
310
1
S0
120
900
310
400
3.000,00
400,00
1.300,00
178.000,00
1.000,00
1.000,00
2
100
102
1.000,00
1.000,00
250
110
5.000,00
320
160
220
402
160
220
320
160
220
100
414
402
160
220
110
320
404
050
432
2.000,00
400,00
220
100
220
222
490
600
600
630
120
100
100
110
432
050
470
250
474
263
417
160
220
715
480,00
400,00
BA
3
PR
4
PR
5
PR
6
BI
7
PR
BA
8
SO
9
TE
10
BI
11
TE
12
TE
13
TE
14
BP
15
BI
16
TE
17
TE
18
TE
19
PR
20
BA
102
6.600,00
2.400,00
400,00
80,00
480,00
400,00
80,00
480,00
200,00
200,00
300,00
60,00
480,00
840,00
1.200,00
1.200,00
250,00
250,00
480,00
2.400,00
2.400,00
3.350,00
3.350,00
2.750,00
2.750,00
1.200,00
1.200,00
1.520,00
1.520M00
750,00
750,00
6.000,00
6.000,00
600,00
600,00
500,00
100,00
600,00
400,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
21
TE
110
490
600
400,00
8.250,00
8.250,00
6.45. Obračun stroškov.
Zap. št.
Zst
Besedilo
Tem
TE
1
TE
2
TE
3
SO
4
PR
5
PR
6
BD
7
PR
BI
8
PR
9
PR
10
TE
11
PR
12
SO
13
TE
103
Konto
040
050
660
220
320
110
220
041
050
432
051
433
320
404
416
160
220
411
160
220
414
100
406
160
220
047
160
220
047
160
220
047
040
050
432
310
160
220
310
400
490
600
V breme
900.000,00
V dobro
100.000,00
60.000,00
8.000,00
8.000,00
80.000,00
600,00
6.000,00
45.000,00
45.000,00
50,00
50,00
2.000,00
2.000,00
400,00
80,00
480,00
500,00
100,00
600,00
1.300,00
1.300,00
400,00
80,00
480,00
30.000,00
6.000,00
36.000,00
600,00
120,00
720,00
30.600,00
30.600,00
255,00
255,00
5.000,00
1.000,00
6.000,00
2.500,00
2.500,00
50.905,00
50.905,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
14
TE
15
BA
16
TE
220
8.000,00
8.000,00
8.000,00
110
050
432
8.000,00
765,00
765,00
490
600
765,00
255,00 X 3 = 765,00
17
TE
6.46. Poiščite ustrezne dvojice.
A3, B1, C7, D8, E4, F6, G5, H2
6.47. Risanje stroškov.
enakiX__.
Y = številka
povečujejo
FC, VC, fiksne, variabilnimi
6.48. Poiščite ustrezne dvojice.
A3, B1, C2, D4
6.49 Dopolnite enačbe:
VC__ _TC - FC________ TC - VC
TC/Q VC/Q FC/Q
MC 3 = TC 3 – TC 2
MC 5 = TC 5 – TC 4
6.50. Dopolnite besedilo z upoštevanjem zgornjih grafov.
U, padajo, minimun
• minimalni, *
• minimalni
104
765,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
6.51. Razvrstitev stroškov glede na odvisnost stroškov od obsega proizvodnje.
Konto
Vrsta stroška
Skupaj
5.000,00
2.500,00
900,00
32.000,00
2.000,00
5.000,00
800,00
500,00
48.700,00
Stalni
5.000,00
2.500,00
900,00
12.000,00
Spremenljivi
20.000,00
2.000,00
5.000,00
800,00
500,00
28.300,00
20.400,00
Primer Izračunavanja stroškov.
Dopolnite tabelo:
Q
0
1
2
3
4
5
TC
50
70
80
110
160
220
FC
50
50
50
50
50
50
VC
0
20
30
60
110
170
MC
AC
70
40
36,66
40
44
20
10
30
50
60
AVC
1
15
20
27,5
34
AFC
50
25
16,7
12,5
10
6.52. Enostavna kalkulacija.
LC = 15.540,00 : 60.000,00 = 0,259
LC ˂ PC dobiček na Kwh = 0,325 – 0,259 = 0,066
Če je DDV potem PC 0,270 potem dobiček na Kwh 0,011
6.53. Kalkulacija z ekvivalentnimi razmerji.
Tabela za pomoč pri izračunu.
Proizvodi
A
B
C
Količina
1.500
3.500
2.000
stroški
300.000,00
420.000,00
200.000,00
Ekvival št.
200
120
100
Pog. enote
300.000
420.000
200.000
920.000
stroški
38.152,17
53.413,05
25.434,78
117.000
LC
225,43
1.358,00
1,127,17
Lahko dodamo sami te stroške kot neposredne ali upoštevamo da so vsi stroški proizvodnje
117.000,00
izračun cene pogojne enote: 117.000,00 : 920.000,00 = 0,127
105
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
6.54. SN, SM, neposredni in posredni stroški.
Podjetje Pika
Proizvodno stroškovno mesto A
Proizvodno stroškovno mesto B
stroški SM A 900,00 EUR
SN X
SN Y
neposredni stroški
neposredni stroški
SN X 300,00
SN Y 200,00
stroški SM b 300,00 EUR
SN Z
neposredni stroški
SN Z 300,00
Neproizvodno stroškovno mesto nabave, uprave in prodaje SM
NUP
stroški SM NUP 300,00 EUR
3, 3, 2.300,00
300,00, 200,00, 300,00
500,00,_300,00, 300,00.
SNx,_SNy,SNz
300,00
ZBIRNA OBRAČUNSKA KALKULACIJA
SN
Količnik dodatka
Skupaj
800,00
900,00
300,00
300,00
2.300,00
Posredni stroški
900,00
300,00
300,00
DN X
300,00
540,00
DN Y
200,00
360,00
112,50
952,50
75,00
635,00
Razporejanje
SM in stroški
SN X
SN Y
SN Z
SN X
SN Y
SN Z
SN X
SN Y
SN Z
na
300,00
200,00
Izračunan količnik
dodatka
1,8
1
300,00
300,00
200,00
300,00
0,375
DN Z
300,00
300,00
1112,80
712,50
Razporeditev
posrednih
stroškov
SN X 540,00
SN Y 360,00
SN Z
SN X
SN Y
SN Z 300,00
SN X 112,50
SN Y
75,00
SN Z 112,50
6.55.: Neposredni in posredni stroški.
ZBIRNA OBRAČUNSKA KALKULACIJA
SN
skupaj
Neposredni stroški
25.000,00
DN1
9.000,00
106
DN2
10.000,00
DN3
6.000,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
4.500,00
6.400,00
7.500,00
43.400,00
Tanja Batistič
4.500,00
2.700,00
16.200,00
50
324,00
4.000,00
3.000,00
17.000,00
100
170,00
Razdelilnik splošnih stroškov proizvodnje obrat 1:
količnik dodatka 1
SN
po DN - 1:
Skupaj
=
Osnova
9.000,00
9.000,00
4.500,00
= 0,5
9.000,00
Količnik dodatka
0,5
Splošni stroški
4.500,00
4.500,00
_DN1, 1__.
Razdelilnik splošnih stroškov proizvodnje obrat 2:
količnik dodatka 2
SN
po DN - 2:
po DN - 3:
Skupaj
=
Osnova
10.000,00
6.000,00
16.000,00
6.400,00 = 0,4
16.000,00
Količnik dodatka
O,4
Splošni stroški
4.000,00
2.400,00
6.400,00
Razdelilnik splošnih neproizvajalnih stroškov:
količnik dodatka 3
SN
po DN - 1:
po DN - 2:
po DN - 3:
Skupaj
=
Osnova
9.000,00
10.000,00
6.000,00
25.000,00
7.500,00 = 0,3
25.000,00
Količnik dodatka
0,3
107
Splošni stroški
2.700,00
3.000,00
1.800,00
7.500,00
2.400,00
1.800,00
10.200,00
25
408,00