Hvilke krav stiller byggherren til tavleanlegg

Comments

Transcription

Hvilke krav stiller byggherren til tavleanlegg
En presentasjon av Statsbygg
Innlegg ved Trond Mosleth
Statsbygg - Faglig ressurssenter, elektro
Statsbygg i samfunnet
•
•
•
•
Eiendomsgigant
•
Eiendomsgigant
•
Nasjonsbygger
•
190 år i statens tjeneste
Nasjonsbygger
190 år i statens tjeneste•
Fra Antarktis i sør til Arktis i
nord og fra Beijing i øst til
Fra Antarktis i sør til Arktis iSan
nordFrancisco i vest
og fra Beijing i øst til San Francisco
i vest
Tavleforum 28 okt. 2010
Statsbyggs oppgave
En statlig
forvaltningsbedrift
som:
• bygger
• forvalter
• utvikler
• kjøper & selger
• rådgir
Tavleforum 28 okt. 2010
Statsbyggs oppgave
•
Iverksette og gjennomføre
Stortingets og regjeringens
vedtatte politikk innenfor den
statlige bygge- og
eiendomssektoren
•
Underlagt Fornyings-,
administrasjons- og
kirkedepartementet
Tavleforum 28 okt. 2010
Statsbyggs oppgave
•
Hovedoppgaven er å tilby gode
funksjonelle lokaler til statlige
virksomheter
•
I tillegg har Statsbygg et særskilt
ansvar for å fremme:
- God arkitektur
- Tilgjengelighet for alle
- Ivaretakelse av kulturminner og miljø
Tavleforum 28 okt. 2010
Statsbygg som byggherre
•
Statsbygg har årlig om lag 160
byggeprosjekter i gang over hele
landet
•
Prosjektene varierer i størrelse
og type – og i hvilken fase de er
- Tidligfase, forprosjektering, byggefase
•
Eks: Nasjonalmuseet,
Regjeringskvartalet – R6 i Oslo,
Høgskolen i Bergen
Tavleforum 28 okt. 2010
Eiendomsforvalteren
• Statsbygg – en eiendomsgigant med
2300 bygninger på 610 eiendomskomplekser i inn- og utland
• 173 bygninger i utlandet - fra
Antarktis i sør til Arktis i nord og fra
Beijing i øst til San Francisco i vest
• Eks: Ambassaden i Berlin
Tavleforum 28 okt. 2010
Eiendomsforvalteren
•
Areal: 2,6 millioner m2
•
Verdi (EK): 26,3 milliarder kr
•
Sum eiendeler: 28,0 milliarder kr
•
Inntekter: 3,3 milliarder kr
- Inntektene er i all hovedsak
leieinntekter fra brukerne/ leietakerne
av eiendommene
Tavleforum 28 okt. 2010
Eiendomsforvalteren
• Kongelige eiendommer
(Eks: Slottet)
• Regjeringsbygg
(Eks: H-blokka med statsministerens kontor)
• Museer og kultureiendommer
(Eks: Nasjonalmuseet i Oslo)
Tavleforum 28 okt. 2010
Eiendomsforvalteren
• Undervisnings- og forskningseiendommer
(Eks: Høgskolen i Bodø)
• Offentlig administrasjonsbygninger
(Eks: Riksarkivet i Oslo)
• Også fjellstuer, tollsteder, barnevernsinstitusjoner,
tinghus og veg- og trafikkstasjoner
Tavleforum 28 okt. 2010
Eiendomsforvalteren – fengsler
•
1. januar 2009 overtok Statsbygg
driften, forvaltningen og
vedlikeholdet av de statlige
fengslene
•
478 bygninger på 35
fengselseiendommer fordelt på
313.000 m2
•
Eks: Ullersmo fengsel, Halden
fengsel
Tavleforum 28 okt. 2010
Statsbygg som eiendomsutvikler
•
Statsbygg driver med eiendomsutvikling og areal- og
samfunnsplanlegging og kan omdisponere statlige
eiendommer til nye formål
Utvikling av Fornebu til en bydel
med boliger og næringsbygg er
et godt eksempel på dette
Tavleforum 28 okt. 2010
Kjøp og salg av eiendom
•
Statsbyggs formål er å sørge
for funksjonelle lokaler til statlige leietakere
•
Eiendommer som ikke har statlige
leietakere, blir enten leid ut til private
i påvente av statlige behov eller solgt
•
Statsbygg kjøper eiendommer der
statlige behov krever det. I 2008:
- Eiendomskjøp: 92,7 millioner kr
- Eiendomssalg: 37,7 millioner kr
Tavleforum 28 okt. 2010
Organisasjonskart
Administrerende direktør
Hovedkontor
Øivind Christoffersen
Regionkontor
Kommunikasjonsstaben
Intern revisjon og sikkerhet
Hege Njaa Rygh
Sverre Ellingsen
Økonomi- og
administrasjonsavdelingen
Faglig ressurssenter
Eiendomsavdelingen
Byggherreavdelingen
Utviklingsavdelingen
Marianne N. Fålun
Fung. Siw Hege Gundersen
HaraldUnstad
Hilde Nordskogen
May Balkøy
Region nord
Region Midt-Norge
Region vest
Region sør
Region øst
Ole Solnørdal
Kjetil Lehn
Torbjørn Nævdal
Hans Frost
Einar Ofstad
Tavleforum 28 okt. 2010
Organisering
•
Hovedkontor i Oslo
•
Regionkontorer i Oslo, Bergen, Porsgrunn,
Trondheim og Tromsø
•
820 ansatte
•
385 på hovedkontoret
Tavleforum 28 okt. 2010
Faglig ressurssenter (F)
Faglig ressurssenter
Faglig ressurssenter F
Fung. Siw Hege Gundersen
Stab FS
Morten Ryjord
Juridisk FJ
Bjørn Kuvås
Økonomi og
analyse FØ
Arkitektfaglig
FA
Kulturminner
FK
Torgeir
Thorsnes
Liv Trengereid
Fung. Anders
Kalstad
VVS FV
Elektro FE
Bygg FB
Erland
Grjotheim
Trond Mosleth
Rolf Jullum
Tavleforum 28 okt. 2010
Faglig ressurssenters oppgaver
• Faglig støtte til prosjektlederne ved planlegging og
prosjektgjennomføring
• Stille rette faglige krav til rådgivere, entreprenører og
leverandører
• Bidra til at kravene følges opp i planleggings-, utførelses-,
og driftsfasen
Tavleforum 28 okt. 2010
Kravspesifikasjoner
Statsbyggs krav til tavler….
Tavleforum 28 okt. 2010
Kravspesifikasjoner - Byggeprogram
• Byggeprogram (BP);
o Byggeprogrammet angir de ”spesielle” kravene til det konkrete prosjekt, feks.
formkrav, soneinndeling.
Tavleforum 28 okt. 2010
Kravspesifikasjoner - Prosjekteringsanvisninger
• Prosjekteringsanvisninger, PA
o PA 4301 Lavspent forsyning skal gi generelle retningslinjer for prosjektering
og utførelse av lavspent forsyning.
o Statsbygg prosjekteringsanvisninger finnes på:
http://www.statsbygg.no/Dokumenter/Prosjekteringsanvisninger/
Tavleforum 28 okt. 2010
Kravspesifikasjoner - Ytelsesbeskrivelser
• YT RIE;
Ytelsesbeskrivelsen angir RIEs oppgaver / ansvar i de
ulike faser underveis i prosjekteringen.
Tavleforum 28 okt. 2010
Kravspesifikasjoner
• Statsbyggs spesifikasjoner og krav ligger i all hovedsak på et
overordnet nivå.
• Statsbygg er helt avhengig av RIEs kompetanse for å
prosjektere og beskrive anleggene
Tavleforum 28 okt. 2010
Kravspesifikasjoner
FORDELINGER
• Tilstrekkelig plass/rom, generelt skal hovedfordelinger ha
tilgang på baksiden.
• Bygges etter NEK 439 og NEK 400
• Skal i størst mulig grad bygges for usakkyndig betjening
• Lys og stikk
Tavleforum 28 okt. 2010
Kravspesifikasjoner
FORDELINGER forts.
• Fysisk og elektrisk reservekapasitet - 30%
• Reservebryter – 10%
• Energimåling, plass
• Merking – dokumentasjon og termografering
Tavleforum 28 okt. 2010
Tavleforum 28 okt. 2010

Similar documents