Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Comments

Transcription

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149
1
Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149
Konflikten uppstår
1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945 ? Vad kom man fram till ?
2. Vad bestämdes vid nästa konferens i Potsdam i juli 1945 ?
3. Vilken öppen konflikt (1947) markerar den definitiva startpunkten på kalla kriget ?
4. Vad var a) Järnridån ? b) Trumandoktrinen ?
c) Marshallplanen
5. Redogör för utvecklingen i Tyskland efter Potsdankonferensen dvs från 1946 till 1948 då
Berlinblockaden började !
6. Hur slutade Berlinblockaden ? Vad ledde den till för Tyskland (1949) ?
7. Vilka länder ingick i a) NATO? b) Warszawapakten?
En första avkolonisering
8. Vad hände med Brittiska Indien efter andra världskriget (1947)? Vilka nya länder
bildades?
9. Vilka var orsakerna till krigen mellan Indien och Pakistan?
10. a) Vart hörde Palestina före och efter 1917?
judar och araber under första världskriget?
b)Vilken politik förde britterna gentemot
11. Hur förändrades befolkningen i Palestina från omkring 1880 till slutet av 1930-talet?
12. Hur utvecklades förhållandet mellan judar och araber under tiden fram till andra
världskriget?
13. Vad hände med Palestina 1947-48?
2
14. Ge exempel på gerilla- och befrielsekrig i Afrika! Vad hände i Kongo?
15. Vad beslöts i Genéve 1954 om Franska Indokina?
16. Vad var ’dominoteorin’? Vad ledde den till under det första och även det andra
Vietnamkriget?
En första kulmen på kalla kriget?
17. Hur kan man, tror du, förklara den stagnation (ekonomiskt och även tekniskt) som kom i
Sovjet från 1960-talet? Nämn ett exempel på trots allt stora sovjetiska vetenskapliga
framsteg!
18. Vilka stred i det kinesiska inbördeskriget 1945-49? Vem/vilka vann? Vad hände med
förlorarna och varifrån fick de stöd?
19. Vilka satt i FN:s säkerhetsråd före respektive efter 1971?
20. Hur delades Korea upp efter andra världskriget?
21. Hur började Koreakriget och hur reagerade FN?
22. Hur slutade Koreakriget?
Töväder efter Stalins död
23. a) Vem blev ny sovjetisk ledare efter Stalin och hur gick det till?
b) Vad överraskade han partimedlemmarna med vid partikongressen 1956?
24. a) Vad menade Chrustjov med ’fredlig samexistens’?
b) Vad avsågs med töväder?
25. Berätta om bakgrunden och orsakerna till Suezkrisen 1956! Vad gjorde a) Nasser som
inledde krisen b) Storbritannien och Frankrike? c) Israel? d) USA och Sovjet? e) FN?
3
Kalla kriget trappas upp igen
26. Ge exempel på uppror i Östeuropa under 1950-talet !
27. Varför byggdes Berlinmuren?
28. Vilken viktig förändring ägde rum 1949 beträffande det militära styrkeförhållandet mellan
supermakterna?
29. Vad kom Högsta domstolen i USA framtill 1954 ang. segregation i skolorna?
30. Vad hände i Guatemala samma år (1954)?
31. Berätta om bakgrunden till Kubakrisen!
Det andra Vietnamkriget
32. Beskriv i punkter bakgrunden till det andra Vietnamkriget (fram t.o.m. 1960)
33. Varför misslyckades den jordreform som Saigonregeringen försökte genomföra?
34. Varför ingrep USA i detta krig? Vad var deras motiv och mål?
35. Hur - och varför - förändrades Sydvietnams regering 1963?
36. Hur förändrades USA:s politik och krigföring efter president Kennedys död ?
37. Hur – och varför - tog kriget slut?
Avspänning i kalla kriget
38. Hur utvecklades relationerna mellan:
a) Sovjet och USA efter Kubakrisen och fram till början av 1970-talet?
b) Sovjet och Kina i slutet av 1950-talet till omkring 1970?
c) USA och Kina under president Nixons tid?
4
39. Vad menades med MAD-läge?
40. Ge exempel på avtal om begränsning av kärnvapen?
Men supermakterna bevakar sina intressen… ESK
41. Vad var Brezjnevdoktrinen och vilken händelse ledde fram till den? Vilka andra
’doktriner’ känner du till under kalla kriget?
42. Redogör för kuppen i Chile 1973! Varför blandade sig USA i?
43. Vad kom man överens om i Helsingfors 1975?
Mellanöstern – sexdagarskriget och oktoberkriget
44. Hur yttrade sig den arabisk-israeliska konflikten vid mitten av 1960-talet? Vilka aktörer,
organisationer m.m. var aktiva?
45. Förklara bakgrunden till sexdagarskriget!
46. Hur gick det i detta krig och vad blev resultatet? Vilket problem fick Israel genom de stora
ockuperade områdena?
47. Redogör för utvecklingen under oktoberkriget!
48. Vad var Camp David-avtalen? Vilka personer spelade de avgörande rollerna och vad blev
resultatet
Europa och världen omkring 1970
49. Vad innebar följande för handel i Europa: a) kol- och stålunionen?
50. Vad menas med a) det ’tyska undret’?
b) majrevolten 1968?
51. Vad innebär ’stagflation’ och vad berodde den på (1970-talet)?
b) Romfördraget?
c) Maos lilla röda?
5
52. Hur utvecklades den sovjetiska ekonomin under 1960-talet?
Kalla kriget blossar upp igen
53. Varför ökade spänningarna igen från mitten av 1970-talet?
54. Vilka stred mot varandra i det första Afghanistankriget? Varifrån fick de afghanska
gerillakrigarna stöd?
55. Vad var ’Stjärnornas krig’? Vem satsade på detta?
56. Vem/vilka övertog ledningen efter Brezjnevs död i Sovjet 1982?
57. Vilka olika slags problem fanns i Sovjet under 1980-talet?
58. Vad ville Gorbatjov? Vilka var hans mål och vad menade han att det krävdes för att nå
dem?
59. Vad hände på Malta 1989?
60. Redogör kort, land för land, för händelserna i Östeuropa 1989!
61. Vad blev resultatet av den misslyckade kuppen i Sovjet i augusti 1991?
6