Oulunkaari.org Simo Kokous

Comments

Transcription

Oulunkaari.org Simo Kokous
SIMON KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
29.01.2015
AIKA
29.01.2015 klo 15:00 - 16:29
PAIKKA
Kunnanvirasto
1/2015
1
KÄSITELLYT ASIAT
§
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Otsikko
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
ILMOITUSASIAT
IRTISANOUTUMISILMOITUS
SIVISTYSLAUTAKUNNAN LASKUJEN
ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT VUONNA 2015
SILMÄLASIEN SÄRKYMINEN TYÖAIKANA
ASIAN OTTAMINEN YLEMMÄN TOIMIELIMEN
KÄSITELTÄVÄKSI
TULOSIDONNAISEN PALVELUSETELIN
KÄYTTÖÖNOTTO PÄIVÄHOITOPALVELUJEN
JÄRJESTÄMISEKSI
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivu
4
5
6
7
8
9
10
11
17
SIMON KUNTA
PÖYTÄKIRJA
1/2015
2
OSALLISTUJAT
LÄSNÄ
POISSA
Nimi
Veittikoski Marko
Ruuskanen Pekka
Alanaatu-Haapaniemi Leena
Puotiniemi Sami
Leinonen-Simoska Johanna
Toivanen Sari
Rajanen Kyösti
Klo
15:00 - 16:29
15:00 - 16:29
15:00 - 16:29
15:00 - 16:29
15:00 - 16:29
15:00 - 16:29
15:00 - 16:29
Leskinen Tarja
15:00 - 16:29
Kaukoniemi Paula
15:00 - 16:29
Ylikärppä Marika
Niskala Lauri
Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
esittelijä, sihteeri,
ktj
kunnanhallituksen
edustaja
varajäsen
jäsen
kunnanhallituksen
pj
kunnanjohtaja
kirjastotoimenjoht
aja
Tavia Esko
Sepponen Katri
ALLEKIRJOITUKSET
Marko Veittikoski
Puheenjohtaja
Kyösti Rajanen Leena Alanaatu-Haapaniemi
Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä § 8
KÄSITELLYT ASIAT
1-9
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Simossa ___.___2015
Johanna Leinonen-Simoska
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Koulutoimisto 5.2.2015 klo 8-15.15
TODISTAA
29.1.2015
Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sari Toivanen
SIMON KUNTA
PÖYTÄKIRJA
toimistosihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat:
1/2015
3
SIMON KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§1
1/2015
29.01.2015
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivltk 29.01.2015 § 1
Päätösehdotus ktj
Koska kokous on kutsuttu koolle sivistyslautakunnan hyväksymällä
tavalla ja riittävä määrä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
4
SIMON KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§2
1/2015
29.01.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sivltk 29.01.2015 § 2
Päätösehdotus ktj
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Leinonen-Simoska ja Sari
Toivanen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
5
SIMON KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§3
1/2015
6
29.01.2015
ILMOITUSASIAT
Sivltk 29.01.2015 § 3
Saapuneet kirjeet:
Opetus- ja kulttuuriministeriö:
- Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat 29 §:n mukaiset
perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2015
- Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan
yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2015
- Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin
myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille,
rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä
rahoituksesta vuodelle 2015
Valtiovarainministeriö:
- Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2015
Muut kirjeet:
- lääkärinlausunto terveydentilasta, Laakso Ritva
Koulut:
Simon lukio: Koulun ulkopuolella annettava opetus, muu toiminta,
Keilailuun tutustuminen 18.1.2015
Päätösehdotus ktj
Merkitään tiedoksi ja soveltuvin osin noudatettavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
SIMON KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§4
1/2015
29.01.2015
IRTISANOUTUMISILMOITUS
388/01.01.04/2014
Sivltk 29.01.2015 § 4
Perhepäivähoitaja Elina Pellinen on lähettänyt sivistyslautakunnalle
irtisanoutumisilmoituksen eläkkeelle siirtymisen johdosta. Elina
Pellinen on työskennellyt Simoniemen ryhmäperhepäiväkodissa ja
irtisanoutuu työstään 1.3.2015 alkaen eläkkeelle siirtymisen
johdosta.
Päätösehdotus ktj
Sivistyslautakunta hyväksyy perhepäivähoitaja Elina Pellisen
irtisanoutumisen 1.3.2015 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
7
SIMON KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§5
1/2015
8
29.01.2015
SIVISTYSLAUTAKUNNAN LASKUJEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT VUONNA
2015
Sivltk 29.01.2015 § 5
Lautakunnan tulee nimetä toimialaansa kuuluvien laskujen ja maksuosoitusten asiatarkastajat ja hyväksyjät
Päätösehdotus ktj
Lautakunta päättää nimetä laskujen ja maksuosoitusten asiatarkastajiksi seuraavat henkilöt:
Sivistystoimen hallinto, muut koulujen yhteiset, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhotoiminnan kehittämis -projekti, Osaava 4 -troikka osaa
-projekti, ICT-ohjaus -projekti, toimistosihteeri, sijainen kirjastosihteeri
Simon koulu: toimistosihteeri, sijainen kirjastosihteeri
Maksniemen koulu ja Ylikärpän koulu: koulunjohtaja, sijainen toimistosihteeri
Simon lukio, OSUVA-hanke, OSUVAMPI-hanke: rehtori, sijainen toimistosihteeri
Musiikkiopisto: toimistosihteeri, sijainen kirjastosihteeri
Simon päiväkoti ja Simon esikoulu: päiväkodin johtaja, sijainen lastentarhanopettaja
Maksniemen päiväkoti ja Maksniemen esikoulu: päiväkodin johtaja,
sijainen lastentarhanopettaja
Perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki: perhepäivähoidon ohjaaja,
sijainen päiväkodin johtaja
Pääkirjasto: kirjastotoimenjohtaja, sijainen kirjastosihteeri
Aikuisopetus, kansalaisopisto: toimistosihteeri
Laskujen hyväksyjiksi nimetään sivistystoimen hallinnon, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, musiikkiopiston, aikuisopetuksen, varhaiskasvatuksen ja pääkirjaston osalta koulutoimenjohtaja-osastopäällikkö ja sijainen vapaa-aikatoimenjohtaja-osastopäällikön sijainen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
SIMON KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 81
§6
1/2015
9
09.12.2014
29.01.2015
SILMÄLASIEN SÄRKYMINEN TYÖAIKANA
358/01.04.01/2014
Sivltk 09.12.2014 § 81
Perhepäivähoitaja Maarit Lammassaaren silmälasit ovat rikkoutuneet Simoniemen ryhmäperhepäivähoitokodissa työaikana. Maarit
Lammassaari on joutunut hankkimaan uudet silmälasit, joiden 630
euron hankintahinnasta hänen kotivakuutuksensa on korvannut 117
euroa.
Maarit Lammassaari pyytää sivistyslautakuntaa maksamaan työssä
rikkoutuneiden silmälasien kustannukset, jotka vakuutusyhtiön korvaussumman jälkeen ovat 513 euroa.
Maarit Lammassaari on toimittanut lisätietoja silmälasien särkymisestä sekä vakuutusyhtiön laskelman, jotka esitellään kokouksessa.
Perhepäivähoidon talousarviossa ei ole varattu määrärahaa edellä
mainitun kaltaisiin vahinkoihin.
Päätösehdotus ktj
Sivistyslautakunta päättää, että työaikana rikkoutuneita silmälaseja
ei korvata.
Päätös
Koulutoimenjohtajan uusi päätösehdotus: Sivistyslautakunta
päättää, että asian selvittämistä jatketaan. Sivistyslautakunta
hyväksyi päätösehdotuksen.
Sivltk 29.01.2015 § 6
Koulutoimenjohtaja on selvittänyt työaikana rikkoutuneiden silmälasien korvaamista. Työntekijälle aiheutuneet kustannukset on perusteltua korvata kotivakuutuksen korvauksen ylimenevältä osalta.
Päätösehdotus ktj
Sivistyslautakunta päättää, että Maarit Lammassaarelle korvataan
työaikana rikkoutuneiden silmälasien hankkimisesta aiheutuneet
kustannukset. Korvaussumma 513 euroa maksetaan perhepäivähoidon talousarviosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
SIMON KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§7
1/2015
10
29.01.2015
ASIAN OTTAMINEN YLEMMÄN TOIMIELIMEN KÄSITELTÄVÄKSI
Sivltk 29.01.2015 § 7
Kuntalain 51 §:n mukaan sivistyslautakunta, sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja myös johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa sivistyslautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on johtosäännöllä
siirretty sivistyslautakunnan alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja
jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2) yksiköön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Kokouksessa on esillä johtosäännöillä koulutoimenjohtajalle delegoidun päätösvallan perusteella tehdyt päätökset ajalta 2.12.201420.1.2015. Päätökset on pidetty nähtävillä ja niistä on ilmoitettu
asianomaisille henkilökohtaisesti.
Päätösehdotus ktj
Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi koulutoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 2.12.2014 - 20.1.2015 ja päättää,
käyttääkö se kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta.
Päätös
Tehdyt päätökset merkittiin sivistyslautakunnan tietoon saatetuiksi.
Tehtyihin päätöksiin sivistyslautakunta ei käytä otto-oikeuttaan.
Pöytäkirjan tarkastajat:
SIMON KUNTA
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 34
§ 119
§ 242
§ 77
§9
§8
1/2015
11
07.05.2014
22.05.2014
06.11.2014
09.12.2014
13.01.2015
29.01.2015
TULOSIDONNAISEN PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTTO PÄIVÄHOITOPALVELUJEN
JÄRJESTÄMISEKSI
261/05.02.11/2014
Sivltk 07.05.2014 § 34
Sari Pajari ja Outi Rajanen ovat lähettäneet sivistyslautakunnalle tarjouksen ostopalveluhoitopaikoista.
Sari Pajari ja Outi Rajanen ovat perustamassa Simoon yksityistä
päiväkotia, joka tarjoaa perheille yksityistä päivähoitoa ja laadukasta
ja kodinomaista varhaiskasvatusta 9 kk - 6-vuotiaille lapsille. Yrityksen myötä myös alle 3-vuotiaille mahdollistuu päiväkotihoito, joka ei
tällä hetkellä ole Simossa lainkaan mahdollista. Päiväkodin myötä
myös alle ja yli 3-vuotiaita voidaan hoitaa samassa päiväkodissa.
Päiväkoti vastaa erityisesti alle 3-vuotiaiden hoitopaikkojen tarpeeseen. Alle 3-vuotiaan kokopäiväisen hoitopaikan hinta kunnalle olisi
1400 euroa kuukaudessa ja yli 3-vuotiaan kokopäiväisen hoitopaikan hinta1000 euroa kuukaudessa. Osapäivähoidon hinta tulee
määräytymään hoitopäivien mukaan. Perheen hoitomaksu pysyisi
samana kuin kunnallisessa hoitopaikassa, eli korkeimmillaan 283
euroa kuukaudessa. Hakumenettely olisi sama kuin kunnalliseen
hoitopaikkaan eli perhepäivähoidon ohjaaja valitsee lapset päiväkotiin. Päivähoitomaksun vanhemmat maksavat kunnalle.
Lisätietoaineistona: tarjous ostopalveluhoitopaikoista
Päätösehdotus pph ohj Sivistyslautakunta päättää, että palveluntarjoajan kanssa aloitetaan
neuvottelut. Neuvotteluja varten hankitaan tarkempia lisäselvityksiä
järjestämistavasta ja kustannuksista.
Sari Pajari ja Outi Rajanen ovat toimittaneet sivistyslautakunnan
kokoukseen lisäselvityksen päiväkotihankkeeseen liittyen.
Päätös
Sivistyslautakunta katsoo asiaa myönteisesti ja esittää
kunnanhallitukselle erillisen työryhmän nimeämistä, jotta saisi
asiaan lisäselvitystä päätöksenteon tueksi.
Koulutoimenjohtaja Kyösti Rajanen poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Khall 22.05.2014 § 119
Pöytäkirjan tarkastajat:
SIMON KUNTA
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Päätösehdotus kj
PÖYTÄKIRJA
§ 34
§ 119
§ 242
§ 77
§9
§8
1/2015
12
07.05.2014
22.05.2014
06.11.2014
09.12.2014
13.01.2015
29.01.2015
Kunnanhallitus nimeää työryhmän asiaa selvittämään.
Perhepäivähoidonohjaaja Sirpa Soikko oli kunnanhallituksen kuultavana asian johdosta.
Päätös
Asiaa selvittämään nimettiin työryhmä: Sirpa Soikko, Marko Veittikoski, Tarja Leskinen, Tapani Kuusela, Pirjo Miettinen ja Mika Tiiro.
Sirpa Soikko kutsuu työryhmän koolle ja se valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Työryhmän raportti asiasta annetaan 15.9.2014
mennessä.
Khall 06.11.2014 § 242
Kunnanhallitus nimesi sivistyslautakunnan ehdotuksesta varhaiskasvatustyöryhmän selvittämään Simon kunnan päivähoidon järjestämistä ja päivähoitoon liittyviä investointeja tulevaisuudessa. Lisäksi
selvitettiin mahdollisuutta järjestää yksityistä päivähoitoa kunnassamme sekä palvelusetelin käyttöä päivähoidon järjestämisessä.
Työryhmään nimettiin Tapani Kuusela kunnanhallituksen ja huoltajien edustajana, Tarja Leskinen kunnanhallituksen edustajana, Mika
Tiiro teknisestä toimesta, Pirjo Miettinen Simon päiväkodilta, Sirpa
Soikko perhepäivähoidon edustajana, Hanna Mäki Maksniemen päiväkodilta ja Marko Veittikoski sivistyslautakunnan edustajana. Työryhmä kokoontui neljä kertaa syksyn 2014 aikana.
Raportissa käydään läpi päivähoidon järjestämisen muotoja ja varhaiskasvatustoiminnan käsitteitä. Raportissa esitellään kunnan varhaiskasvatustoiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden ennusteita ja esitetään näkemyksiä ja toimenpide-ehdotuksia varhaiskasvatustoiminnan kehittämiseksi.
Lisätietoaineisto: Työryhmän raportti
Päätösehdotus kj
Kunnanhallitus päättää pyytää raportista lausunnon
sivistyslautakunnalta.
Perhepäivähoidonohjaaja Sirpa Soikko oli kunnanhallituksen
kuultavana raportista.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Sivltk 09.12.2014 § 77
Sari Pajari ja Outi Rajanen ovat toimittaneet uuden lisäselvityksen
päiväkotihankkeestaan ja he esittelevät sen sivistyslautakunnalle koPöytäkirjan tarkastajat:
SIMON KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
§ 34
§ 119
§ 242
§ 77
§9
§8
1/2015
13
07.05.2014
22.05.2014
06.11.2014
09.12.2014
13.01.2015
29.01.2015
kouksessa.
Päätösehdotus pj
Sivistyslautakunta antaa raportista lausunnon kuultuaan yksityistä
päivähoitoa tarjoavien esityksen ja tutustuttuaan raporttiin.
Päätös
Kuultuaan yksityistä päivähoitoa tarjoavien esityksen ja
tutustuttuaan työryhmän selvitykseen sivityslautakunta toteaa
lausuntonaan seuraavaa: Työryhmän selvitys on seikkaperäisesti
laadittu ja asiallinen. Päivähoidon organisaatiomuutos on
tulevaisuudessa perusteltu ja asia otetaan uudelleen käsittelyyn
vuoden 2015 aikana.
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että Simon kunnassa otetaan käyttöön
päivähoitopalvelujen järjestämiseksi tulosidonnainen palveluseteli.
Palveluseteliin varataan 140 000 euroa olemassa olevista
varhaiskasvatuksen varoista. Sivistyslautakunta tarkentaa
palvelusetelin ehtoja ja arvoja tammikuussa 2015.
Perhepäivähoidonohjaaja Sirpa Soikko toimi sihteerinä tämän pykälän ajan.
Kyösti Rajanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Johanna Leinonen-Simoska poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.00.
Khall 13.01.2015 § 9
Päätösehdotus kj
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Simon kunnassa
otetaan käyttöön päivähoitopalveluiden järjestämiseksi tulosidonnainen palveluseteli. Palveluseteliin varataan 140 000 euroa olemassa
olevista varhaiskasvatuksen varoista. Sivistyslautakunta tarkentaa
palvelusetelin ehtoja ja arvoja tammikuussa 2015.
Muutettu päätösehdotus kj
Palveluseteliin varataan 100 000 euroa olemassa olevista varhaiskasvatuksen varoista.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Simon kunnassa otetaan
käyttöön päivähoitopalveluiden järjestämiseksi tulosidonnainen
SIMON KUNTA
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 34
§ 119
§ 242
§ 77
§9
§8
1/2015
14
07.05.2014
22.05.2014
06.11.2014
09.12.2014
13.01.2015
29.01.2015
palveluseteli. Palveluseteliin varataan 100 000 euroa olemassa
olevista varhaiskasvatuksen varoista. Sivistyslautakunta tarkentaa
palvelusetelin ehtoja ja arvoja tammikuussa 2015.
Sivltk 29.01.2015 § 8
Palvelun tuottajat Sari Pajari ja Outi Rajanen ovat tehneet
palvelusetelin arvoiksi ja perusteiksi ehdotuksen, jonka pohjana on
Oulun kaupungin sääntökirja palvelusetelipalveluiden tuottamisesta.
Lisätietoaineistona ehdotus palvelusetelin arvoiksi ja perusteiksi sekä Oulun kaupungin sääntökirja
Päätösehdotus pj
Sivistyslautakunta päättää, että palvelusetelin arvot ja perusteet ovat
palvelun tuottajien esityksen mukaisesti seuraavat:
1. Palveluseteli on tulosidonnainen. Arvo määräytyy perheen tulojen
mukaan, samaan tapaan kuin kunnallisessa päivähoidossa seuraavasti:
- 0-2 -vuotiaat: hoitopaikan hinta 0-2 -vuotiailta on 1083 €, josta vanhempien omavastuuosuus on korkeimmillaan 283 €. Kunnan myöntämä palveluseteli kattaa omavastuuosuuden ja päivähoidon hinnan
välisen erotuksen (1083 € - 283 € = 800 €)
- 3-6 -vuotiaat: hoitopaikan hinta 3-6 -vuotiailta on 883 €, josta vanhempien omavastuuosuus on korkeimmillaan 283 €. Kunnan myöntämä palveluseteli kattaa omavastuuosuuden ja päivähoidon hinnan
välisen erotuksen (883 € - 283 € = 600 €).
Palvelusetelin arvot ovat vähintään:
0-2 -vuotiaat 800 €/kk ja 3-6 -vuotiaat 600 €/kk.
Tulosidonnaisen palvelusetelin ollessa kyseessä, palvelusetelin suuruus vaihtelee perheen tulojen mukaan. Laskennassa voidaan käyttää jo olemassa olevia kunnan tulorajoja ja laskentakaavoja.
Palvelusetelin vähimmäismäärä maksetaan palveluntuottajalle silloin, kun perheeltä peritään tulojen mukaan korkein omavastuuosuus
(283€). Vähävaraisen perheen palveluseteli on suurempi ja omavastuuosuus suhteessa pienempi.
Kunnallisessa päivähoidossa käytössä oleva sisaralennus koskee
myös palveluseteliä. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta
perittävän vanhempien omavastuuosuuden enimmäismäärä on 283
€ kuukaudessa ja häntä vanhemman sisaruksen omavastuuosuus
Pöytäkirjan tarkastajat:
SIMON KUNTA
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 34
§ 119
§ 242
§ 77
§9
§8
1/2015
15
07.05.2014
22.05.2014
06.11.2014
09.12.2014
13.01.2015
29.01.2015
255€ kuukaudessa. Palvelusetelin osuus hoitopaikan hinnasta on
näin ollen vanhemman sisaruksen kohdalla suurempi (=28€).
Perheille myönnetty palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle. Palveluntuottaja laskuttaa perheiltä hoitopaikan hinnan ja palvelusetelin
erotuksen (=omavastuuosuus). Palveluseteli myönnetään toistaiseksi
voimassaolevaksi ja maksetaan hoitosuhteen irtisanomiskuukauden
loppuun asti.
2. Palveluntuottaja järjestää myös perusopetuslain mukaista esiopetusta. Esiopetusikäisiin lapsiin, jotka saavat yksityisessä päiväkodissa esiopetusta ja päivähoitoa, sovelletaan erillistä kerrointa palveluseteliin (Oulussa kerroin 1.40). Tämä kerroin pienentää perheen
maksuosuutta siten, että perheen omavastuuosuus on 60% normaalista kokopäivähoidon hinnasta.
3. Palveluseteli myönnetään jokaiselle kuukaudelle, jolloin lapsi on
asiakassuhteessa palveluntuottajaan. (12 kk, mikäli lapsi on asiakassuhteessa koko kalenterivuoden). Palveluntuottaja ei peri vanhempien omavastuuosuutta heinäkuulta päiväkodin ollessa suljettuna.
4. Palveluseteli maksetaan täysimääräisenä, jos perheen palveluntarve on 12 hoitopäivää tai enemmän kalenterikuukaudessa.
5. Asiakas tekee sopimuksen palveluntuottajan kanssa, mutta kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat sekä esimerkiksi omavastuuosuuden määräytymisen perusteet. Palveluntuottaja
valitsee asiakkaansa ja tekee sopimuksen asiakassuhteesta ja palvelunaloituksesta. Mikäli palveluntuottaja solmii asiakassuhteen sellaisen perheen kanssa, jonka lapsella on tarve erityiseen tukeen varhaiskasvatuksessa ja hänellä on lääkärinlausunto tai diagnoosi, palvelusetelin määrä lasketaan kertoimella 1,45. Mikäli palveluntarjoajan on kohtuuttoman vaikea saada toimintaympäristöään asiakkaalle
sopivaksi, asiakas ohjataan kunnalliseen päivähoitoon.
6. Palvelusetelin arvo sidotaan elinkustannusindeksiin ja hoitopaikkahintojen yleiseen kehitykseen.
7. Perhe hakee hoitopaikkaa suoraan palveluntarjoajalta. Palveluseteli myönnetään, kun perhe on saanut varmistuksen päivähoitopaikasta ja palvelun tuottaja (yksityinen päiväkoti )on ilmoittanut hoidon
aloittamisesta Simon kuntaan. Palvelusetelin myöntämisajoissa
noudatetaan kunnallisen päivähoidon käytäntöjä; kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa, kiireettömissä hakutilanteissa 4
kuukauden kuluessa. Palveluseteliä tulee hakea viimeistään sen ka-
Pöytäkirjan tarkastajat:
SIMON KUNTA
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 34
§ 119
§ 242
§ 77
§9
§8
1/2015
16
07.05.2014
22.05.2014
06.11.2014
09.12.2014
13.01.2015
29.01.2015
lenterikuukauden aikana, jolloin asiakassuhde palveluntuottajaan
alkaa.
8. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palvelusetelilain mukaisia
yleisiä ehtoja sekä täyttämään päivähoitolain ja –asetuksen mukaiset edellytykset.
9. Kun palvelusetelijärjestelmä on otettu käyttöön, kunta sitoutuu
maksamaan palvelusetelin ja palveluntarjoaja tuottamaan palvelun
toistaiseksi. Mikäli palvelusetelin maksamiseen liittyvissä säännöissä
ilmenee tarve muutoksille, kunta ja palvelutarjoaja sitoutuvat neuvotteluihin ennen muutoksia. Lisäksi Simon kunta sitoutuu edistämään
palvelusetelikäytännön voimassaoloa kuntaliitosneuvotteluissa ja
neuvottelujen myötä syntyvässä mahdollisessa uudessa kunnassa.
10. Laaditaan Simon kunnan päivähoidon palveluseteli -sääntökirja.
Päätös
Päätösehdotuksen muutos pj: Jätetään pöydälle lisäselvityksen
ajaksi. Lisäselvityksen takaraja helmikuun loppuun.
Sivistyslautakunnan päätös: Simon kunnan päivähoidon
palvelusetelin sääntökirjaa varten perustetaan työryhmä.
Työryhmään kuuluvat: Sirpa Soikko, Marko Veittikoski, Tarja
Leskinen, Tapani Kuusela, Pirjo Miettinen, Keijo Ylitalo, Anneli
Ylikärppä. Työryhmästä Sirpa Soikko tekee alustavan laadinnan
sääntökirjasta, jonka työryhmä valmistelee lopulliseksi esitykseksi
sivistyslautakunnalle.
Sihteerinä toimi Leena Alanaatu-Haapaniemi. Kyösti Rajanen poistui
kokouksesta päätöksenteon ajaksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
SIMON KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§9
1/2015
17
29.01.2015
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS
Sivltk 29.01.2015 § 9
Kun kokoukselle esitetyt asiat oli loppuun käsitelty, julisti puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi klo 16.29.
Liitteenä valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet.
Pöytäkirjan tarkastajat:
SIMON KUNTA
PÖYTÄKIRJA
1/2015
18
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Sivistyslautakunta
Kokouspäivämäärä
29.1.2015
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Simon sivistyslautakunta, Ratatie 6, 95200 Simo
[email protected], telefax 016-266032
Pykälät 6
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Pöytäkirjan tarkastajat:
SIMON KUNTA
PÖYTÄKIRJA
1/2015
19
Käyntiosoite: Isokatu 4 OULU
Postiosoite: PL 189 90101 OULU
Sähköposti: [email protected], fax 029 56 42841
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
Hallintovalitus, pykälät
päivää
Muu valitusviranomainen, osoite
ja postiosoite, sähköposti,telefax
Pykälät
Valitusaika
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän
omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Pöytäkirjan tarkastajat:
SIMON KUNTA
PÖYTÄKIRJA
1/2015
20
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä
oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa (1.1.2011 90,00 euroa).
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
1) Jos toimitettava muulle valitusviranomaiselle.
Pöytäkirjan tarkastajat: