KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA tillika andra

Comments

Transcription

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA tillika andra
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA tillika andra kontrollstämma I
Reinhold Europe AB(publ), 556706-3713
Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till
extrabolagsstämma den 10 Mars 2015 kl 08.00 Stämman skall hållas på
Karlsbodavägen 41 i Stockholm.
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fem vardagar före bolagstämman,
dels till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman samma dag kl 16.00. Anmälan
görs per post till Reinhold International AB, Box 1011,171 21 Solna, eller via e-post
till [email protected] . Vid anmälan skall namn, person-eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt
eventuella ombud och biträden som skall delta anges.
Aktieägare får vid extrabolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast
om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före stämman,
till bolaget, inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta
i stämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i egen
namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd
fem vardagar före bolagstämman. Vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren härom.
Totala antalet aktier i bolaget är 102 350 380 varav 900 000 aktier i serie A med
röstvärde tio (10) och 101 450 380 i serie B med röstvärde ett (1). Totala antalet
röster är således 110 450 380.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Utseende av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av kontrollbalansräkning
8. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
9. Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
11. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut
Förslag under punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår Lars Wikström till ordförande.
Förslag till beslut punkt 9
Eftersom Bolaget under juni 2014 höll en extrastämma
tillika första kontrollstämma där beslut fattades om att driva
verksamheten vidare är Bolaget skyldigt enligt aktiebolagslagen
(2005:551) att genomföra en andra kontrollstämma.
Vid denna andra kontrollstämma skall fråga om Bolaget skall fortsätta
bedriva verksamhet eller gå i likvidation, prövas på nytt.
Styrelsens primära förslag - fortsatt drift
Enligt styrelsens bedömning visar kontrollbalansräkningen att
Bolagets eget kapital är återställt.
Således bedömer styrelsen att det ej föreligger någon
kapitalbrist i Bolaget, och föreslår mot denna bakgrund i första hand
att bolagsstämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget.
Kontrollbalansräkningen och revisorsyttrandet kommer i enlighet med
aktiebolagslagen att läggas fram vid den extra bolagsstämman.
Styrelsens sekundära förslag - likvidation
Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare
skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag
till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning
därav föreslår styrelsen, under förutsättning att förevarande
bolagsstämma inte beslutar att bolaget skall driva verksamheten
vidare, i andra hand att bolagsstämma beslutar att bolaget skall gå i
likvidation.
Skulle bolagsstämma besluta om likvidation föreslås beslutet om
likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos
Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om
några, beräknas kunna infalla under våren 2016. Skiftesstorleken
beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget
förslag till likvidator.
Handlingar inför årsstämman samt övrig information
Handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Reinhold Europe AB(publ), adress
Box 1011 samt på bolagets hemsida.
171 21 Solna, Stockholms län, från och med tre veckor före stämman och skickas
till de aktieägare som så begär.
Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman
begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Majoritetskrav
Giltigt beslut av stämman fattas med enkel majoritet såväl antal närvarande röster
som närvarande akter för giltigt beslut.
***
Stockholm februari 2014
Reinhold Europe AB
Styrelsen