Öppna Ateljer Gotland

Comments

Transcription

Öppna Ateljer Gotland
Öppna Ateljéer Gotland
Föreningsstämma Fornsalen Visby 20120913
1. Stämman öppnas och medlemmarna hälsades välkomna av ordförande Anita
Kullström. Av föreningens 77 medlemmar var 22 st. närvarande. Namn lista i slutet av
protokollet.
2. Anita Kullström valdes till ordförande för mötet, Aira Lee till sekreterare och Ingela
Penje till justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet.
3. På frågan om stämmans behöriga utlysande svarade samtliga deltagare ja.
4. Dagordningens godkändes och Lisa Berg hade en övrig fråga.
5. Ordförande läste upp styrelsens verksamhetsberättelse. Ett tillägg ett stort tack till
Peter Ragnarsson för det fina bildspelet.
6. Maj Wennerdahl redovisade resultat och balansräkningen.
7. Dag Malmberg läste upp revisionsberättelsen.
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.
8. Stämman fastställde medlemsavgiften för 2013, vi behåller den nuvarande, 1500 kr
som inkluderar bildbyten.
9.Valberedningen läste upp förslag på 5 ledamöter till nya styrelse:
Maj Wennerdahl på 1 år
Aira Lee på 1 år
Svante Gärdek på 2 år
Ann Uddin på 2 år
Kerstin Ostwald på 2 år
Stämman valde samtliga till den nya styrelsen.
10. Anita Kullström avgår som ordförande. Maj Wennerdahl valdes till ny ordförande på
ett år.
12. Kerstin Boulogner-Malmberg och Dag Malmberg valdes till revisorer på ett år.
13. Till valberedningen, väljs på 1 år. Anita Kullström, Malin Ekström Björkqvist och Björn
Hammarström.
14. Verksamhetsplanen för 2012 presenterades. Stämman diskuterade
verksamhetsplanen och lägger till önskemål om
- att styrelsen och medlemmarna gemensamt inbjuder tidigare medlemmar att vara
med.
- att styrelsen tar hand om nya medlemmar och är uppmärksamma på att de får tillgång
till all information.
- att styrelsen ska påminna medlemmarna att länka till ÖA:s hemsida från sina hemsidor
och sociala medier. ÖA finns även på Facebook! Gå in och Gilla!
- Kolla öppettiderna på Konstmuseet under Öppna Ateljéer, är det möjligt att ha öppet
då? Hitta en bra plats till bildspelet.
- Diskutera med Destination Gotland om att det finns plats på båtarna under Kristi
Himmelsfärds helgen, vilket har varit ett problem, folk vill komma men det finns inte
plats på båten!
- Undersöka om det finns intresse hos medlemmar att ha öppen ateljé utöver den fasta
tiden.
- Fortsätta att se över och utveckla hemsidan till att bli mer lättarbetad, sökbar och
prisvärd.
Styrelsens förslag är att tid för Öppna Ateljéer 2013 blir Kristi
Himmelsfärdhelgen, 9-12 maj.
Stämman godkände förslaget då det är ett datum som är inarbetat.
15. Stämman fastställde att arvodet till styrelsen ska vara samma som 2011: samma
som medlems/serviceavgiften 1500 + resekostnader.
16. Kassören presenterade budgeten för det kommande året och den godkännes av
stämman.
17. Vänavgiften, frågan bordlades och ska ses över av den nya styrelsen.
18. Övriga frågor, Lisa Berg kom med förslag på ny hemsida, stämman hänvisade henne
att ta kontakt med den nya styrelsen för att diskutera frågan vidare.
19. Ordförande avslutade mötet och tackade för det gångna året. Stämman avtackade
Anita för det goda arbete hon utfört under året som ordförande. Stämman tackade även
Maj för hennes engagemang och arbete i styrelsen under det gångna året. Tack även
Agneta, Anette och Anders för gott arbete under det gångna året.
Sekreterare Aira Lee
Justerare Ingela Penje
Stånga 2012-09-14
Närvarande på ÖA föreningsstämma 2012
Ann Waldén Tofta
Marianne Helmin Fårösund
Lizi Kothe-Lebsanft Burs
Ingela Penje Västergarn
Eva-Maria Kothe-Sjöholm Burs
Jan Sandberg Burs
Anne Askengren Lärbro
Birgitta Lindahl Hellvi
Ulla Carlsson Hedin Gothem
Maj Wennerdahl Väte
Lena Sharp Garda
Malin Ekström Björkqvist Träkumla
Anita Kullström Lummelunda
Kerstin Boulogner Malmberg
Dag Malmberg
Åsa Ardin Kedja Garda
Lisa Berg Ljugarn
Astrid Raff Visby
Zigge Holmgren Visby
Björn Hammarström Visby
Aira Lee Stånga

Similar documents