Tomtägarliirening den 9 juli 2011 i Klubbstugan, Saltarö

Comments

Transcription

Tomtägarliirening den 9 juli 2011 i Klubbstugan, Saltarö
{i3
Protokoll ftirt vid ordinarie årsstämma i Saltarö-Skärmarö
Tomtägarliirening den 9 juli 2011 i Klubbstugan, Saltarö
1 $ Oppnande
Stämman öppnades av Kiki Hall, som hälsade alla rälkomna.
2 $ Val av stämmo-ordförande och sekreterare
Kiki Hall valdes som ordförande och Bedt Sandeli.us som sekreterare för mötet.
3
$ Upprop och fastställande
av töstlåingd
Deltagarförteckningen (44 st) används som röstJiingd, bifogas.
4 $ Fråga om kallelse behörigen skett
Stämman beslutade att kallelse har skett i behöng ordning (i Saltatö-Skärmarö-Aktuellt).
5 $ Godkännade av
dagordnitg
Stämman godkände den utdelade dagordningen.
6 $ Val av iusteringsmän
tillika rösträknare
Stämman valde Sten Törnblom samt,Vders Fridell ull justeringspersoner och rösträknate.
7 $ Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
Ve rks an
h e ts b e rä tte lse :
Angående verksamheten är 2070 så nämnde Kiki de vrktigaste punkterna
hetsberättelsen i medlemstidningen Saltarö-Skä rrna rö -\kruelll
fiån
verksam-
Ekononisk [email protected]:
Resultat- och Balansräkning fanns att trlJgå för samtliga mötesdeltagare och kassör Lars-Åke
Ottoson gjorde sedan en kort sammanfatming. 2tt10 gjordes en förlust om -34 279,67, delvis
beroende på stota kostnader för bryggan.
Balansrapporten visar att föreningen hade 56 9- I kr i kassan vid årets slut.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapponen lades till handlingarna.
8 $ Revisorernas berättelse
Revisor Lars-Götan Pa1m6r läste upp revisionsberärtelsen för 2070, vilken vat vtafl
anmätkningar.
9 $ Fråga om ansvarsfrihet ftir styrelsen
Stämman beslutade att firll 2151.21sfrihet skall utga ull st\-relsefl för 2070 års föwalrring.
10
\
Beslut om arvode till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
Stämman beslutade att oförändrat an'ode om 20 000 kr utgår för 2010. Styrelsen
fötdelar inbördes arvodet
11 $ Styrelsens fiirslag
Styrelsen presenterade iogu förslag(propositioner).
gi3
2
12 $ Inkomna motioner
En modon ftån Ånnika och Gunnar Hall avseende kommunalt vatten o avlopp har inkommit.
Stämman beslutade avslå motionen men uppdrog åt stvrelsen att bevaka fuägan och ev hålla ett
nytt informationsmöte :under 2072.
13 $ Fastställande av årsavgift
Stämman beslutade att årsavgiften för 2012bl1r oförändrad, 350 kr
Lars-Åke tedogiorde för den utdelade budgeten. S lm'nan godkände förslag till årets budget.
14 $
Val av ledamöter och suppleanter till sryrelsen
Personer som
augåt i
sflrelsen
Ordförande:
Sekreterare:
Suppleant
7)ersoner som
fireslåsfir
på
egen begäran:
Hall
Berit Sandelius
Björn Ekegren
Kiki
rytual
re$
rald 2009 för aren 2010-2011
\-ild
2009
för åren
201,0-201,1,
nw-al mandat2}ll-2012
n1 mandafpeiod:
Årets val:
Ordförande
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant
Suppleant
Lars-Åke
Ottoson
AnnalenaForslund
r.ad
Karl Gutberg
Johan Leufke
vald {ti,r åren 2012-201 3(nyval)
vald lor tuen 2012-201 3(n1val)
vald ftir ären20l2-2013(omval)
KatannaJonsson
Camilla Kö"€ Ekegren
för 2012 (nyvaI)
valdlor ären20l2-2013(omval)
f-v-lhadsval ett är 2}12(fyllnadsval, n1val)
Stämman godFJnde samtliga förslag.
Personer som
kvatstår i
stltre/sen:
Ledamot
Kassör
Anders With
Lars-Åke Ottoson
vald ftir åren 201 1-2012
vald
lor ären20l1-2012
(tillika ordforande
15 $
20 I
2)
Val av revisorer
Rer-isor
Nils
Thor
vald för ären2012-13(omval)
Kvarstår:
Rer.isor
16 $
Lars-Göran
Palm6r
said för ären 2011.-2012
Val av valberedning
Till valberedning valdes KarinJohansen och Klki Hall samm21*2ll2nds
17 S Övriga ärenden
Ordföranden informerade om att slryltar gällande badförbud för hundar kommer att sättas upp
vrd Bambadet, Utfallet och Skärmaröbadet.
\-idare påmindes om sommarens kommande akdviteter.
(4)
18 $
fusmötets avslutande
Årsmötet avslutades av ordföranden som önskade alla en rikttgt skön sommar.
Vid protokoliet:
fr,-9't"u-e4^Beit
Sandtlius
Cathaina
kki Hall
StCmmans ordfrrande
Justedngsmän:
(
A
-->
sl"r-):"'"'7
Snn Tarnblon
Anders
Fri&ll
{il
4
Deltaga rlörteckning Tomtiiga rfö renin gen Saltar}Skårm
Johan Leufte
Anders Fridell
Gunnar
[:nz
Berit Sandelius
Bemt Holmer
Reima Pettersson
Ana Holrner
lnger Ouoson
Kerstin Stenberg
Linde Pes€rsson
Allan Öseftolm
I-ars Bellgran
Solveig Bellgrm
Åse Hune
Olle Maksted
Ann Ferngöm
Caroline Ferngöm
Visse Kanbl-
Gunilla Kamb-v
Märta Fridell
Bengt Stenqvist
Birgitta Stenqvist
Karl Gutberg
Hans Ritzen
Evy Mofall
Viktoria Johånsson
PerErik Johansson
Sten Thörnblom
AnnMaria Thömblom
Ingrid Wermeli
Joachim Boddn
Leif Larsson
Marja Larsson
Lenny Kilström
Susanne
Bjursröm Teeling
Robert Guve
Camilla Ekegren
Eva Sandler
Karin Sjödin
Gunnar Sjödin
Petter Öqvist
Kiki Hall
Lars-Åke ottoson
Anders With
Björn Ekegren
Kjell Junbrant
a
rös å rsmöte
20
I
I
(4)
Motion till saltaro/Skärmaro TomtäqarForeninqs årsmöte 201 1
Vi önskar att Saltaro/Skärmarö Tomtägarforening aktivt driver frågan hos kommunen
om att Saltaro/Skärmarö ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp så snart som
mojligt.
Som vi har förstått det så är det en lång process som kan ta flera år och börjar med
att området måste stadsplaneras. Då Saltaro/Skärmaro är en stor vägförening där
antalet permanentboende ökar for varje år borde detta vara något som Värmdö
kommun prioriterar.
Det handlar om vår miljö!
Vänliga hälsningar
Annika och Gunnar Hall/ Saltaro 3:203
2011-05-29
Till Salta rö Skärma rö Tomtägarförenings
är 2O11.
å
rsmöte
Undertecknade valda revisorer i saltarö skärmarö Tomtägarförening
har granskat föreningens
bokslut, räkenskaper och andra handlingar som avser verksamheten
för r 201.0.
lnga anmärkningar föreligger.
Vi tillstyrker,
att resultaträkning och bala nsrä kn i ng faststä lles,
samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
förvaltningen under
år 2010.
\h:?
1
Lars-Göran Palmdr

Similar documents