Protokoll från årsstämman 7 juli 2015

Comments

Transcription

Protokoll från årsstämman 7 juli 2015
Protokoll fört vid Årsstämma i Djursnäs Samfällighetsförening
7 juli 1015, kl. 18:30 i Edsbruks samlingslokal.
1. Mötets öppnande
Catharina Angelöf (tomt 36) valdes till ordförande och Barbro Eriksson (tomt 140) valdes
till sekreterare för stämman.
2. Val av justeringsmän
Bosse Svensson (tomt 43) och Kristina Johansson (tomt 88) valdes till justeringsmän.
3. Fråga om behörig kallelse har skett
Stämman ansåg att behörig kallelse till stämman skett.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
5. Upprättande av röstlängd
Röstlängden upprättades. Uppskattningsvis deltog cirka 60 personer vid stämman.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens ordförande Håkan Lindblom (tomt 120) kommenterade styrelsens
verksamhetsberättelse. Speciellt styrelsens förslag till extra utdebitering till kommande
underhåll av Träthultsvägen diskuterades.
7. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av föreningens revisor Roland Kappling (tomt 86).
Själva revisionsberättelsen finns på hemsidan. Revisorerna tillstyrker att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
8. Fastställande av resultat och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet
Håkan föredrog resultat- och balansräkningen. Årsstämman fastställde resultat- och
balansräkningen för räkenskapsåret och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
9. Framställning från styrelsen och motioner
9.1. Underhålls- och förnyelseplan 2015-2019 (förslag bifogas)
Håkan föredrog underhålls- och förnyelseplanen för 2016-2020.
9.2. Ev. motioner.
Fanns inga
10. Styrelsens förslag till utgifter och inkomster
Håkan föredrog styrelsens förslag till utgifter och inkomster för nästa räkenskapsår. För
fritidsföreningen föreslås att avgiften lämnas oförändrad på 2 500 kr per andel. För
vägsamfälligheten föreslår styrelsen en höjning av avgiften i fyra år med 350 kr per andel
för att kunna bekosta kommande underhållsbehov av Träthultsvägen. Detta innebär att
avgiften för de närmaste fyra åren då blir 700 kr för obebyggd tomt och 2 100 kr för
bebyggd tomt. Stämman beslöt att bifalla båda förslagen till avgifter.
11. Arvoden till styrelse och revisorer
Stämman beslöt att arvodet till styrelsen till nästa år ska vara oförändrat, dvs. 25 200 kr
att fördela inom styrelsen och revisorer.
12. Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningens ordförande Börje Jönsson presenterade valberedningens förslag till
styrelse. Stämman biföll förslag enligt följande:
-
Magnus Pettersson (omval, tomt 60) och Kari Mertala (tomt 71) valdes till
styrelseledamöter på två år
-
Håkan Lindblom valdes till ordförande för ett år.
-
Glenn Hultman (tomt 30) och Christoffer Miller (tomt 102) valdes till suppleanter för
ett år.
-
Håkan Lindblom, Barbro Eriksson, Jan Pettersson (tomt 111) och Bruno Thornberg
(tomt 134) har ett år kvar på sina mandat som styrelseledamöter.
13. Val av revisorer
Till ordinarie revisorer valdes Ulf Tancred (tomt 112) och Roland Kappling. Till
revisorssuppleanter valdes Mats Köpsén (tomt 130) och Gerd Björklund (tomt 106).
Samtliga omval.
14. Val av valberedning
Till valberedningen valdes Börje Jönsson (sammankallande, tomt 29), Claes Strömberg
(tomt 51) och Odd Almehagen (tomt 78). Samtliga omval.
15. Övriga frågor
15.1. Redovisning av skogsbruksplan och skötselavtal.
Håkan informerade om den ”Gröna Skogsbruksplan” och det skötselavtalet som
styrelsen förhandlat fram med markägaren under året. Skogsbruksplanen innehåller
en beskrivning av fastigheten, en inventering av bestånd och naturvärden,
redovisning av volymer och träslag och förslag till skötselåtgärder (i en tioårsplan).
Skötselavtalet innebär att vägsamfälligheten ansvarar för skötsel av skogen och att
det ekonomiska utfallet stäms av med markägaren vart tredje år.
15.2. Skötsel av ängarna
Höet balas och ges som foder till djur. Därför FÅR DET INTE finnas kvarlämnade
plåtburkar (öl eller läsk) på ängarna. Risken är att de då balas in i fodret och orsakar
skador hos djuren.
15.3. Uppläggningsplats för ris
Lägg riset med skaften åt samma håll. Lägg bara ”rent” ris i högarna dvs. fritt från
rötter, stenar, skräp etc. eftersom detta orsakar kostnader för föreningen.
15.4. Tar emot plåtburkar
Per-Åke Angelöf (tomt 36) tar emot plåtburkar som sedan skänkes till Sjöräddningen.
16. Meddelande om plats och datum då stämmoprotokollet finns tillgängligt
Stämmoprotokollet finns tillgängligt den 21 juli på anslagstavlan.
17. Mötets avslutande
Ordförande förklarade stämman avslutad.
Vid protokollet,
Ordförande
Barbro Eriksson
Catharina Angelöf
Justeringsmän
Bosse Svensson
Kristina Johansson

Similar documents