RONNEBY BOLLHALL AB

Comments

Transcription

RONNEBY BOLLHALL AB
RONNEBY BOLLHALL AB
Aktieägarna i Ronneby Bollhall AB kallas till årsstämma.
Tid:
Tisdagen den 26 april kl. 19.00
Plats:
ELIAS Hallen
Bolagets årsredovisning kan beställas i e-format genom att maila till Bertil Hedén på
[email protected]
Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig i pappersformat vid stämman.
Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justeringsman
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsen förslag till dagordning
8. Framläggande av årsredovisning för 2015
9. Beslut om:
a. – fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. – disposition beträffande bolagets resultat
c. – ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Val av styrelse
11. Fastställande av arvoden åt styrelse
12. Övriga ärenden
13. Avslutning
VÄLKOMMEN!
Styrelsen Ronneby Bollhall AB
Lättare förtäring serveras så anmäl gärna ert deltagande till Per Sandström på mail,
[email protected]