Protokoll från årsmöte 10 juni 2012 Fagerholms Vägförening

Comments

Transcription

Protokoll från årsmöte 10 juni 2012 Fagerholms Vägförening
Protokoll från årsmöte 10 juni 2012
Fagerholms Vägförening
1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
Till ordförande valdes Jörgen Tjelder och sekreterare Christer Olsson.
2. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Elsie Henriksson och Daniel Conte.
3. Har kallelse skett i behörig ordning?
Mötet fann att kallelsen gått ut i laga ordning = rätt tid. Dock tillförde
mötesordföranden en erinran om att övriga handlingar ej fanns tillgängliga för
medlemmarna innan årsmötet enligt stadgarna.
4. Dagordningens godkännande
Godkändes efter tillägg av punkten Fastställande av Årsbokslut och
Resultatdisposition.
5. Röst- och debiteringslängd
Närvarolista fanns tillgänglig liksom ett antal fullmakter och fastställdes som röst- och
debiteringslängd.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut.
Verksamhetsberättelsen och årsbokslut gicks igenom punkt för punkt. Kommentarer:
o Vägföreningens fastigheter: felskrivning - skall vara Bergvik 10:1 (ej Brevik).
o Vägskötsel: förtydligande - med Svärtgärdsstigen avses den anslutande
slingan av Svärtgärdsvägen.
o Rättsliga ärenden: Det öppna ärendet avser ersättning för reparation av
vägskada orsakad av tung trafik. Förlustrisk för Vägföreningen föreligger.
o Dämmena i Dyn: Arbetsgruppen har varit löst sammansatt och inte haft några
regelrätta möten. Kurt Löfgren har varit i kontakt med Länsstyrelsen
beträffande bidrag, liksom att Ingegerd Örnstedt för två år sedan mätt flöden
från dämmena. Dessa har också fotograferats och visst röjningsarbete har
utförts. De aktiviteter som vidtagits ska nu samordnas av styrelsen som har
ansvaret för att frågan drivs aktivt. Arbetsgrupp med sammankallande skall
utses av styrelsen. Till nästa årsmöte skall styrelsen tillse att, med
arbetsgruppen hjälp, förslag skall finnas på hur dämmena ska kunna repareras
med eller utan bidrag från extern part, och konsekvenser om ingen reparation
genomförs.
o Rörelsens kostnader: fortsättningsvis skall styrelsen definiera skillnaden
mellan underhåll och förbättring, och tillse att redovisningen blir jämförbar
mellan åren.
Förnyelsefonden kan ej användas till underhåll. Mötet beslutade på Stefan
Rubenssons förslag att ett dokument skall läggas upp på hemsidan med
specifikation över de olika underhålls- & förbättringsprojekten.
o Balansräkning/Tillgångar: övriga fordringar avser den tvistiga reparationen av
vägskadan.
o Balansräkning: Vägföreningens fastigheter köptes för totalt 10.000 kr.
Betalningen kostnadsfördes samma år och aktiverades därför ej, d v s
fastigheterna tas inte upp som en tillgång.
7. Revisonsberättelsen lades till handlingarna.
8. Fastställande av Årsbokslut och Resultatdisposition.
Stämman fastställde verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut och beslutade om
vinstdisposition enligt styrelsens förslag.
Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
9. Arvode och ersättning till styrelse och revisorer
Stämman beslutade att ersättningen till styrelsen skall uppgå till ett och ett halvt
basbelopp, f n 66.000 kronor, att fördelas inom styrelsen, efter avdrag med 1.000
kronor till vardera ordinarie revisor.
10. Styrelsens förslag till verksamhetsbudget och vägavgift.
Stämman fattade beslut enligt styrelsens förslag om budget och att vägunderhåll
skall utföras enligt alternativ nr 2: ”Långsiktigt behålla nuvarande standard”. Det
innebär oförändrade avgifter jämfört med föregående år enligt nedan.
Medlemsavgifter
Extra utdeb. Återbet lån
Total avg.
500 kr
375 kr
125 kr
3 300 kr
2 475 kr
825 kr
Permanentboende 2 800 kr
Fritidsboende
2 100 kr
Obebyggd tomt
700 kr
11. Val av styrelsens ledamöter
Kinga Hernborg redogjorde för valberedningens gedigna arbete. Stämman beslutade
enligt valberedningens förslag:
Vald till
Ledamöter:
Camilla Jonsson
2014
Tor-Ingemar Ehn
2014
Therese Bjurling
2014
Tomas Ekengren
2013 (fyllnadsval e avflyttade P. Palm)
Suppleanter
Per Gunnarsson
Ann-Christin Flink
Ingegerd Örnstedt
2013
2013
2013
(Ordförande Stefan Rubensson samt ledamoten Daniel Conte valdes förra året till
2013)
12. Val av revisorer och suppleanter:
Ordinarie
Jörgen Tjelder
Vald till
2014
Suppleanter
Cecilia Bergh
Rolf Johansson
2013
2013
(Ordinarie revisor Karl-Axel Eriksson valdes förra året till 2013.)
13. Val av valberedning
Kinga Hernborg
Ingvar Danielsson
Gunilla Nässil Ericsson
Vald till
2013
2013
2013
14. Motioner och förslag från medlemmar
Motion 1: Städdagar
Beslutades att Therese Bjurling blir sammankallande till två städdagar per år inom
Vägföreningens område med tillhörande förtäring som avslutning.
Motion 2: Allmänna ytor
Stämman beslutade att styrelsen gör en uppdaterad aktuell tomtkarta tillgänglig för
varje medlem som efterfrågar sådan via mail eller telefon.
Motion 3: Farlig kurva
Stämman beslutade att inte bekosta sprängning. Styrelsen fick i uppdrag att utreda
möjligheterna att sätta upp en spegel samt kostnad för detta.
Motion 4: Farthinder
Stämman beslutade med stor majoritet att några nya farthinder ej skall sättas upp.
Det befintliga test-hindret nedanför stora backen på Svärtgärdsvägen skall finnas kvar
till det är dags att förbereda snöröjning. Styrelsen utvärderar och fattar beslut om
vad som skall ske med detta farthinder därefter.
Motion 5: Grannsamverkan mot brott
Grannsamverkan är ingen uppgift för vägföreningen eller dess styrelse. Det är det
enskilda initiativet som är grunden. Varje grupp av grannar kan ej vara för stor om
det ska fungera. Intresserade medlemmarna uppmanades kontakta närpolisen för att
få information i frågan.
Motion 6: Kan snöröjningen förbättras så att inga snövallar bildas vid våra infarter?
Efter diskussion lämnades punkten utan åtgärd.
15. Uppdrag från förra årsmötet.
1. Långsiktig vägplan: Behandlades i samband med budgeten.
2. Utreda kostnader kring farthinder: Behandlades i motion 4.
3. Utreda åtgärder kring mossen under Svartgärdsvägen.
Komplicerad fråga där stämman gav styrelsen i uppdrag att grundligt utreda vilka
förutsättningar som gäller; t ex måste vägen finnas enligt krav från myndigheter,
om vägen tas bort; hur skall tillfart ordnas till berörda tomter, vilken kostnadsnivå
är rimlig. Till nästa årsstämma skall styrelsen återkomma med konkreta förslag på
alternativ till åtgärder.
4. Utreda lagtexter kring tompinnar och om föreningen skall stå för nya
tomtsättningar om pinnar saknas: Stämman beslutade att den enskilde
tomtägaren i enlighet med lagen får stå kostnaden för eventuella nya
tomtsättningar.
5. Besiktning av badstranden innan simskolan startar: Styrelsen skall utföra denna i
år 2012.
6. Arbetsgrupp för att röja berget ovanför festplatsen: Genom de nya städdagarna
och Therese Bjurling som sammankallande kommer detta förhoppningsvis att
lösas.
7. Gå igenom våra stadgar: Jörgen Tjelder anser fortsatt att stadgarna bör
förbättras. Stämman beslutade att inte gå vidare med frågan. Styrelsen kommer
att lägga upp komplettrande dokument för att öka förståelsen för stadgarna på
hemsidan.
16. Byggavgifter
Stämman beslutade att byggavgifter ej längre skall tas ut av medlemmarna.
17. Övriga frågor
Badplatsen i båthamnen: Förslag från Tina Feldreich att ersätta borttagna träd.
Styrelseordföranden uppmanande medlemmarna att engagera sig, bilda
boendearbetsgrupper och komma med konkreta förslag till styrelsen kring åtgärder
och eventuella kostnader.
Tennisklubbens Tomas Werelius informerade om tennis- och boule-aktiviteter. Besök
klubbens hemsida för detaljerad information.
Midsommarfirande: Hanna Olsson på Fiskmyrevägen 4 (tel. 070-273 78 23 ) har tagit
på sig ansvaret att arrangera detta men behöver hjälp.
18. Beslut om sätt för kungörelse av verkställd protokolljustering
Protokollet anslås på föreningens hemsida samt anslagstavlor.
19. Mötets avslutande
Styrelsens ordförande Stefan Rubensson tackade av Birgitta Brink samt Per
Gunnarsson som båda avgick som ordinarie styrelseledamöter.
Mötesordförande tackade deltagande medlemmar för det stora intresset och höga
närvaron och avslutade därefter mötet.
Underskrifter
Mötesordförande
Mötessekreterare
Jörgen Tjelder
Christer Olsson
Justeras:
Elsie Henriksson
Daniel Conte