info - Farabol

Comments

Transcription

info - Farabol
Olofströms Fiber NV
Stämmokallelse 2014
2014-02-11
Vi kallar härmed till en stämma för att bilda Olofströms Fiber NV ekonomisk förening.
Hej ! Nu är det äntligen dags för oss att ta ett steg i processen mot att få fiberkabel till våra byar. Vi
vet inte exakt när vi kan söka bidrag från länsstyrelsen ännu, men det borde bli någon gång i höst.
Därför har de uppmanat oss att bilda ekonomisk förening, så att vi är beredda att skicka in
ansökningarna med kort varsel.
Tid för mötet: Tisdag 17 juni kl 18.00
Plats för mötet: Farabols skola
Anmälan till mötet: Via e-post till den ni har fått kallelsen från,
anmälan senast sö 15 juni
Fika – vi bjuder på fika under en paus
Kvällen inleds med tre olika info-stationer. Vi delar in er i grupper, så samtliga som kommer till
mötet får gå till alla stationerna för att kunna få information, men också kunna ställa frågor. De tre
stationerna har följande innehåll:
Ekonomi och avgifter
Medlemskapet
Praktiska saker och karta över föreningens område
Några saker vill vi redan nu informera om:
För att gå med i föreningen måste man skriva en medlemsansökan till föreningen, som sedan antar
dig som medlem. Detta gör vi på stämman, innan några beslut fattas. (Om du inte kan komma, kan
du ansöka om medlemskap vid ett senare tillfälle.)
De 100 kr som ni betalat i intresseanmälan, förvandlas till första årets medlemsavgift. (Redan betald
alltså!)
Dagordning på stämman – delvis hämtat från stadgarna:
1. val av ordförande och protokollförare vid stämman, på förslag från valberedningen.
2. antagning av medlemmar, vilka också utgör röstlängden för mötet
3. val av två justeringsmän
4. fastställande av dagordningen
5. interrimsstyrelsen gör en kort redovisning av sitt arbete under 2011-2014
6. antagande av stadgar för den ekonomiska föreningen
7. beslut om att föra över interimsstyrelsens medel till denna förening och att erlagda intresseavgifter
blir första årets medlemsavgift i denna förening.
8. Vad gör vi härnäst ?
9. medlemsavgift för verksamhetsåret 2014
10. val av ordförande för föreningen för verksamhetsåret 2014
11. val av 6 styrelseledamöter och 2 styrelsesuppleanter
1 (2)
Olofströms Fiber NV
Stämmokallelse 2014
2014-02-11
12. val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant
13. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
En valberedning, bestående av Pelle Jeppsson, Reid Persson och Anders Björkman har följande
förslag till styrelse. När det gäller 2 år är det 2014 + 2015.
Ordförande 1 år:
Olof Nyström
Styrelseledamöter 2 år:
Michael Albertsson, Anders Björkman, Carina Wänggård
Styrelseledamöter 1 år:
Per Jeppsson, Anders Jönsson, Kajsa Ehnberg
Styrelsesuppleant 1 år:
David Edenholm, Reid Persson
Revisorer 1 år:
Per Hansson, samt namn under bearbetning
Revisorsuppleant 1 år:
namn under bearbetning
Valberedning – på förslag från stämman.
Deltagare i det senaste årets interrimsstyrelse hälsar er välkomna till mötet
Isaksmåla: Michael Albertsson och Kajsa Enberg, Björkefall: Anders Björkman, Anders Jönsson
Brännarebygden: David Edenholm, Vilshult: Per Hansson, Farabol: Per och Gunda Jeppsson,
Birgit Johnsson, Skälmershult: Olof Nyström, Reid Persson, Sven-Arne Persson och Carina
Wänggård samt Jon Svensson.
2 (2)

Similar documents