Studiehandledning - Ping-Pong

Comments

Transcription

Studiehandledning - Ping-Pong
Fysioterapeutprogrammet, termin 3
Studiehandledning
FYSIOTERAPI 5
Tema klinisk fysioterapi
15.0 Hp
HT 2015
1
Fysioterapeutprogrammet, termin 3
Fysioterapi 5, tema klinisk fysioterapi
Syfte
Kursen ska lägga grunden till yrkesidentitet och professionellt förhållningssätt i en klinisk
kontext genom att studenten integrerar grundläggande ämneskunskaper med nyförvärvade
fysioterapeutiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
BAKGRUND
Kursen är indelad i två moment, där moment 1 sträcker sig över ca tre veckor och moment 2
över cirka sex veckor. Moment 1 är en introduktion till arbetet med patienter i klinisk kontext
inom öppenvården. Moment 2 är en basal utbildning för arbete med patienter i klinisk kontext
inom slutenvården. I båda momenten skall fysioterapiprocessen och ICF användas.
Moment 1
Fysioterapeuter inom öppenvården arbetar inom en rad olika områden.
Många specialiserar sig inom ett specifikt område som smärtbehandling, idrottsskador,
ergonomi etc. Vanliga inriktningar hos fysioterapeuter i primärvård kan också vara
psykosomatik/beteendemedicin eller neurologi.
I moment 1 kommer inriktningen vara på rörelsesystemet. Utbildningen är förlagd både i
klinik och på utbildningen.
I klinik kommer du att få träffa patienter med olika diagnoser. Det är viktigt att fokusera på att
lära sig ta en adekvat anamnes, och att öva på att ta status för att därefter kunna presentera
patienten enligt Fysioterapiprocessen, samt kunna klassificera/beskriva patientens
hälsotillstånd enligt ICF.
Moment 2
Fysioterapeuter verksamma inom slutenvård jobbar inom en rad olika områden. Ofta följer de
läkarnas specialistområden som urologi, ortopedi, njurmedicin, onkologi, infektion och
geriatrik etc. De flesta patienter som vårdas på Stockholms stora akutsjukhus är multisjuka
och kräver stor vårdinsats från ett multidisciplinärt team. Samarbete är ett måste.
Fysioterapeuter deltar till exempel i ronder och vid vårdplanering. Fysioterapeuten kan vara
anställd antingen av en vårdavdelning eller vid en paramedicinsk klinik som säljer tjänster till
de olika vårdavdelningarna. Arbetsdagen kan vara uppdelad mellan olika specialistområden
och även inom sluten- och öppenvård. Utöver det kliniska arbetet tillkommer andra
arbetsuppgifter som utformning av vårdprogram, deltagande i möten och internutbildning,
samt akademisk fortbildning.
Undervisningen i moment 2 kommer att vara förlagd till kliniska träningscentra (KTC) med
utgångspunkt från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och i Solna, Södersjukhuset
och Danderyds sjukhus och sedermera även ute i den kliniska verksamheten. Du kan komma
att möta patienter som nyligen har opererats på grund av cancer i buken, fått en höftplastik,
patienter som vårdas för pneumoni, njursvikt, blodcancer, hjärtsvikt eller som nyligen fött
barn med kejsarsnitt. Som student förväntas du använda dig av kunskaper inhämtade från
tidigare kursmoment och integrera dessa med dina nya erfarenheter och kunskaper. Goda
baskunskaper i sjukdomslära är väsentliga för att kunna besvara patienternas frågor
och för att kritiskt kunna reflektera och resonera kring nytillkomna symtom som kan innebär
en medicinsk komplikation eller restriktion för fysioterapeutisk behandling.
2
Fysioterapeutprogrammet, termin 3
Den schemalagda tiden i klinisk verksamhet är cirka fem till sex timmar per dag exklusive en
timmes lunch. Förläggningen av tiden under dagen/veckan kan variera mellan avdelningarna
för att tillvarata alla goda tillfällen för lärande i verksamheten. Resten av dagen ska tas i
anspråk för egna studier, enskilt eller i grupp.
LÄRANDEMÅL FÖR KURSEN
Se kursplan
http://ki.se/selma/syllabus/1FY012/19698
KURSENS UPPLÄGG
Kursen är indelad i två moment, moment 1 och 2.
Till hjälp för att uppnå lärandemålen tilldelas studenten en kliniskt verksam handledare
som är insatt i aktuella styrdokument. Utöver detta tillkommer både lärarledda och icke
lärarledda aktiviteter i form av föreläsningar, work shops, seminarier, grupparbete, eget
arbete och arbete i par.
Moment 1
Moment 1 sträcker sig över de tre första veckorna och det är en introduktion till arbetet med
patienter i klinisk kontext inom öppna vårdformer.
Föreläsningar
-Respiration och cirkulation
-Dokumentation, teoretisk undervisning, anamnesupptagning parvis i klinik, uppföljning och
praktisk tillämpning i journalskrivning
Metodikundervisning
-Rörelsesystemet. Struktur för ledundersökning och behandling/träning av led.
-Förflyttningskunskap, baskunskaper
Verksamhetsförlagd utbildning
Klinisk utbildning där teori, metodik och praktiska färdigheter integreras. Tillsammans med
din handledare planerar och genomför du undersökning och intervention samt utvärderar
denna intervention för patienter inom led-muskel. Du behöver repetera de kunskaper du
tillägnat dig under terminerna 1 och 2, samt Medicinska ämnen 1. Du kommer att få integrera
gamla och nya kunskaper i patientarbetet och under handledning. Den schemalagda tiden i
klinik kommer att vara 5-6 tim per dag.
Moment 2
Verksamhetsförlagd utbildning
I den här delen av kursen får du möjlighet att integrera teori och praktik med stöd av
kliniskt verksamma handledare samt genom peer learning. Klinikplatserna kan
sinsemellan se olika ut och kommer därför att ge olika intressanta erfarenheter inom
ramen för ämnet. Meningen är att du, trots de olika klinikplatserna, ska fördjupa dina
kunskaper inom de fysioterapeutiska områdena kirurgi och ortopedi inom slutenvården,
samt om patienter med respiratoriska och cirkulatoriska funktionsnedsättningar.
Högskolan poängterar vikten av ett livslångt lärande och vikten av att lära sig kritisk
reflektion. Till stöd för att lära sig detta ingår reflektionsmoment i kursen.
3
Fysioterapeutprogrammet, termin 3
Lärandeaktiviteterna är förlagda utefter hela tidsperioden ute i klinik. För att inte det ska
bli mycket att läsa in sista två veckorna rekommenderas att börja tidigt med det egna
arbetet som ligger utanför schemat.
Metodik
-Andning och cirkulation
-Hjärt- och lungräddning - Olika dagar på olika KTC
-Förflyttning
Auskultation
-Omvårdnadsdag med kompletterande inlärningsuppgift
Reflektionsuppgifter
-SEA
-Inlärningskontrakt
Peer learning
-Patientmöten
-Patientbehandling
Grupparbete
-Gruppseminarium
Inlämningsuppgift
Författningskunskap. Introduktion till eget arbete, uppföljning efter klinikperioden.
Utöver detta håller varje KTC i undervisning som är nödvändig för att du ska nå
kursmålen.
Litteratur:
Se kursplan
http://ki.se/selma/syllabus/1FY012/19698
Lästips:
http://www.fyss.se/
Riktlinjer för andningsvårdande behandling inom sjukgymnastik för patienter som
genomgår buk- och thoraxkirurgi
http://www.sjukgymnastforbundet.se/sektioner/andning/Documents/Nationella%20riktlin
jer%20Resp%20vid%20kir%20Slutversion.pdf
Socialstyrelsens databas over ovanliga diagnoser
http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser
Examination
Moment 1
Examinationsseminarium sker den 19/10 med en fallbeskrivning av en av patienterna från
primärvården. Välj ut en patient som du träffat under din klinikplacerings första dagar.
Redogör för patientfallet enligt fysioterapiprocessen (kan skrivas i journalform) samt
presentera patientens hälsotillstånd enligt ICF. Fyll i ICF-mallen som finns på Pingpong.
Skriv i under de olika begreppen (aktivitet/aktivitetsbegränsningar, delaktighet/delaktighets-
4
Fysioterapeutprogrammet, termin 3
begränsningar, kroppsfunktion/funktionsnedsättning och struktur/strukturavvikelse) utifrån
den information du har samlat.
Ditt dokument lägger du på Pingpong senast den 15 oktober kl 08.00. Betygsskala: G/U
Rörelsesystemet avslutas med en obligatorisk dugga antingen fm eller em den 19/10.
Moment 2
I moment 2 bedöms tre olika moment enligt nedan.
Verksamhetsförlagd utbildning
En bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i det kliniska arbetet
med patienter genomförs. Betygsskala: G/U
Klinisk muntlig tentamen (KMT)
Integrerade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt examineras i en klinisk muntlig
tentamen (KMT) genom att undersökning och träning/behandling av en känd patient
genomförs. Detta kommer ske under vecka 48. Betygsskala: G/U
Patientfall med examinationsseminarium
En muntlig tentamen i seminarieform utifrån patientfallsbeskrivningar där den teoretiska
grunden till fysioterapi på basnivå redovisas den 3 eller 4 december.
Patientfallsbeskrivningarna redovisas också i en inlämningsuppgift. Uppgifterna redovisas i
ett worddokument med 1½ radavstånd, Times New Roman, 12 pkt och omfattar max 2000 ord
samlat i ett dokument. Referenser ska finnas med i dokumentet med en referenslista i slutet
och ingår i maxantalet på 2000 ord. ICF-mallen kan bifogas som en bilaga. Den skriftliga
inlämningsuppgiften ska vara uppladdad senast den 30/11 kl 08.00 på PingPong och ska även
läggas in på diskussionsforum under respektive KTC och grupp.
Betygsskala: G/U
Restexamination äger rum vecka 3 2016. Exakt datum meddelas senare.
Obligatoriska moment
Obligatorisk närvaro gäller vid
- dugga rörelsesystemet
- den verksamhetsförlagda utbildningen och den kliniskt relaterade undervisningen på kliniskt
tränings centrum (KTC) samt genomförande av gruppseminarier
- HLR-utbildning
- reflektionsuppgifter och omvårdnadsdag krävs
- uppgift i författningskunskap
Rapportering av poäng:
För att bli godkänd på hela kursen 15 hp och få dina poäng inrapporterade krävs följande:
Godkänd klinisk utbildning. Moment 1 - närvaro under de schemalagda dagarna
Godkänd klinisk utbildning Moment 2.
Genomförda obligatoriska moment.
Godkänd klinisk muntlig tentamen.
Godkänd patientfallsredovisning i seminarium och inlämningsuppgift i Moment 1
Godkänd patientfallsredovisning i seminarium och inlämningsuppgift i Moment 2
5
Fysioterapeutprogrammet, termin 3
Kursvärdering
Kursvärdering kommer att ske efter avslutad kurs. Vi är intresserade av att ta del av dina
synpunkter för att få möjlighet att göra kursen så bra som möjligt.
Kursledare
Nina Brodin (NB)
Institutionen för NVS, sektionen för fysioterapi
e-mail: [email protected]
Kursadministratör
Kathrin Dellblad
Tel: 524 888 42
e-mail: [email protected]
Lärare Moment 1
Sektionen för fysioterapi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Lärare Moment 2
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Södersjukhuset
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Danderyds sjukhus
[email protected]
[email protected]
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
[email protected]
[email protected]
6
Fysioterapeutprogrammet, termin 3
Uppgifter och viktiga datum - Fysioterapi 5
 Anamnes på patient i öppenvården under VFU i moment 1
 Under första veckan, samla information om en patient
 Ex-uppgift i moment 1, beskriv/sortera patientinformationen enligt
fysioterapiprocessen och ICF: skriftlig inlämning 15/10, kl. 8:00 i
PingPong
 Dugga rörelsesystemet 19/10
 Examinationsseminarium moment 1 19/10 + skriftlig reflektion i
diskutera
 Klinik moment 1 (bedömningsformulär ifylls av handledare, påskrift av
både student och handledare, och skickas/lämnas till kursansvarig)
------------------------------------------------------------------------------------------------- HLR
 Omvårdnadsförmiddag + seminarium
 KTC-vecka på sjukhus
 Gruppseminarieuppgift:
o Skriftlig inlämning av en i gruppen 10/11, kl. 8:00 i PingPong.
o Seminarium 13/11.
 Reflektionsuppgifter (SEA, Inlärningskontrakt, peer-learning, IPE-uppgift)
under VFU moment 2.
 Halvtidsbedömning
 KMT vecka 48
 Klinik moment 2 (bedömningsformulär ifylls av handledare, påskrift av
både student och handledare, och skickas/lämnas till kursansvarig)
 Ex-uppgift moment 2 (sluttentamen):
o Utlämning av patientfall och gruppindelning 16/11.
o Skriftlig inlämning 30/11 kl. 8:00 i PingPong
o Seminarium 3 eller 4/12
7
Fysioterapeutprogrammet, termin 3
 Författningsuppgiften, schemalagd tid på KTC för grupparbete.
o Skriftlig inlämning av en i gruppen senast sista kursdag 4/12 i
PingPong (kl 23.55).
8