Bilaga 9. Inbjudningsbrev

Comments

Transcription

Bilaga 9. Inbjudningsbrev
Inbjudningsbrev bilaga 9
Datum
2015-05-19
Diarienr (åberopas)
A127.447/2015
Polismyndigheten
Inköpsenheten
Upphandlingssektionen
Anna Sivert
Inbjudningsbrev
Samtliga anbudsgivare
RAMAVTAL BYGGTJÄNSTER FÖR POLISEN, HALLANDS LÄN
Polisen (org.nr 202100-0076) genom dess Upphandlingssektion genomför
rubricerad upphandling och inbjuder Er härmed att lämna anbud. Inbjudan
sker genom annonsering i databasen www.mercell.com samt genom publicering på Polisens upphandlarprofil: www.polisen.se/Aktuellt/Aktuellaupphandlingar
Omfattning
Upphandlingen avser Polisens behov av hyresgästsanpassningar (byggtjänster) under ramavtalsperioden av reparationer, mindre renoveringar, om- och
tillbyggnadsarbeten (ROT) och övrig byggverksamhet i av Polisen förhyrda
fastigheter i Hallands län, se ”Bilaga 10. Polisområden och adresser”.
Polisen har för avsikt att teckna Ramavtal med tre (3) stycken totalentreprenörer (TE).
För Ramavtalet kommer en fast avropsordning 1, 2 och 3 att tillämpas.
Ramavtalstid
Två år med möjlighet till förlängning med 1+ 1 år.
Samtliga till denna förfrågan hörande handlingar framgår i detalj under koden
AFB.22 i "6.1 Administrativa Föreskrifter”.
Säkerhetsskyddad upphandling
Denna upphandling genomförs som en säkerhetsskyddad upphandling med
säkerhetsskyddsavtal. För den anbudsgivare som blir först rankad i rangordning krävs säkerhetsskyddsavtal nivå 1. Säkerhetsskyddsavtal nivå 2 krävs
inledningsvis för de anbudsgivare som rankas som tvåa och trea. Skulle det
bli aktuellt för dessa med att förvara Polisens sekretess så blir nivå 1 aktuellt i
Bilaga 9. Inbjudningsbrev
1 (2)
2
2015-05-19
A127.447/2015
ett senare skede. Nivå 2 kan vidare komma att krävas för UE, UUE osv beroende på deras roll/uppdrag i entreprenaderna.
Anbud
Anbud skall vara Polisen tillhanda senast den 2015-06-23.
Anbud skall lämnas enligt krav i ”6.1 Administrativa föreskrifter”. De á-priser
som lämnas enligt "Formulär till anbud" kommer att ligga till grund för framtida
reglering av avrop samt ÄTA.
För att säkerställa sekretessen ser den upphandlande myndigheten gärna att
anbud lämnas i ett neutralt kuvert och märks med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbud:
"A127.447/2015 ANBUD Byggtjänster Region Väst - Halland"
Anbud som personligen eller via bud lämnas till Polisen kan avlämnas i vakten vid Polhemsgatan 30 i Stockholm, vardagar mellan kl.06.00 och kl.20.00.
Anbud som skickas till Polisen med post skall adresseras till:
Polismyndigheten
Att: Registrator kansli
Box 12256
102 26 Stockholm
Anbudsgivaren svarar för att anbud inkommer i rätt tid. Anbud som inkommer
efter sista anbudsdag eller som lämnas via telefax eller e-post kommer inte
att beaktas.
Frågor och svar
Sista dag att inkomma med frågor är 2015-06-13.
Sista dag Polisen publicerar svar på inkomna frågor är 2015-06-16.
Upplysningar
Frågor beträffande denna anbudsförfrågan ska ställas skriftligen via e-post till
[email protected], se även "Administrativa föreskrifter koderna
AFA.121.
Anna Sivert
Anna Sivert
Entreprenadupphandlare
Tel: 010-56 392 75
[email protected]