Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag

Comments

Transcription

Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag
Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag
Referat fra årsmøte
Årsmøte fant sted torsdag 12. februar 2015 kl 19.00 på Vardesenteret ved
Stavanger Universitetssykehus.
Følgende medlemmer var møtt opp:
Austbø, Jorun Marie
Dirdal, Anne Elise
Forsberg, Marianne
Helland Solberg, Inger
Moen, Bjørg Judith
Mohn, Kristin
Rønnestad, Tone Anita
Tjensvold, Bodil
Torp, Torill
Trosnavåg, Sissel
Møtet blir innledet med en presentasjon av Gynkreftforeningen og foreningens
mål og satsingsområder ved hovedstyrets leder Jeanette Hoel.
Hun fortalte om planene som hovedstyret har lagt for året som kommer og trakk
blant annet frem likepersonarbeidet, livmorhalskreftuken, mai-kampanjen
www.kjennetter.no og planlagte informasjonsmøter.
Hun fortalte om planene for lokallagsledermøtet i april hvor Gynkreftforeningens
organisasjonskultur og samarbeid likepersoner, lokallag og hovedstyre skal stå
på dagsorden.
Saksliste:
1. Konstituering
- Jeanette Hoel ble valgt til møteleder
- Eddy Grønset fra sekretariatet ble valgt til referent
- Kristin Mohn og Tone Anita Rønnestad ble valgt til å undertegne
årsmøteprotokoll
- Innkalling og saksliste ble godkjent
2. Styrets årsberetning
Årsmelding fra det avtroppende styret ble delt ut på møtet.
Gynkreftforenigens leder Jeanette Hoel redegjorde for det som lå forut for
at styret i lokallaget trakk seg fra å arrangere årsmøte.
Den utsendte årsmeldingen ble godkjent
Gynkreftforeningen Torggata 16, 0181 Oslo Tel +47 97 53 56 59 [email protected] gynkreftforeningen.no
3. Regnskap m/revisjon
Vedlagte regnskap er utarbeidet av lokallagets revisor i samarbeid med
hovedstyret da regnskapet fra det avtroppende styret ble underkjent av
revisor.
Forslag fra Bodil Tjensvold: Årsregnskapet 2014 fra hovedstyret kan ikke
godkjennes fordi det er en blanding av bokføringsprinsipper som ikke
aksepteres som god regnskapsskikk og i tillegg fører denne blanding til en
vesentlig reduksjon av resultatet for 2014. Det er blandingen som ikke er
akseptabel. Det burde stått at regnskapsprinsippet er endret fra 2013 til
2014.
Dette settes opp mot forslaget fra hovedstyret og revisor som har satt opp
et aktivitetsbasert regnskap slik som Gynkreftforeningens retningslinjer nå
setter krav til.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer.
4. Budsjett
Forslag fra det avtroppende styret til budsjett ble delt ut på møtet, og
dette ble enstemmig vedtatt.
5. Valg av 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer til styret, samt valg av
Revisor
Ingen personer ønsket å stille til verv som leder, styremedlem eller andre
verv i lokallaget. Hovedstyret ved Jeanette Hoel foreslo derfor at
hovedstyret i en periode fremover tar på seg oppgaven med å arrangere
medlemsmøter i Stavanger, og at målet er å få medlemmer engasjert slik
at man på et senere tidspunkt kan få arrangert et ekstraordinært årsmøte
og valgt et nytt styre. Kristin Mohn tok derfor på seg å fungere som
lokallagets kontakt med hovedstyret i denne perioden.
Kristin Mohn ble enstemmig valgt til å være denne representanten.
6. Innkomne forslag
Det er ingen innkomne forslag.
Eddy Grønset
Referent
Kristin Mohn
Tone Anita Rønnestad
Gynkreftforeningen Torggata 16, 0181 Oslo Tel +47 97 53 56 59 [email protected] gynkreftforeningen.no
Revisor's rapport 2014
For Gynkreftforeningen Stavanger og omeng lokallag.
Revisor bekrefter at nytt regnskap er satt opp i samarbeid m hovedstyret.
- bankutskrifter og kvitteringer foreligger og er kontrollert, som revisor vil jeg likevel bemerke at
utbetalinger i stor grad er foretatt uten at utfylte/godkjente utgiftsbilag foreligger
- saldo på bankkonti/beholdning stemmer
- for disponering av midlene vises til vedlagte regnskap m/noter
Jorunn Marie Austbø
Revisor.