Nyhetsbrev Nr. 2 - 2015 - Universitetssykehuset Nord

Comments

Transcription

Nyhetsbrev Nr. 2 - 2015 - Universitetssykehuset Nord
Kurs, konferanser
og møter
Nyhetsbrev fra Arbeids- og
Miljømedisinsk Avdeling
Arbeids- og miljømedisinsk
avdeling (AMA):
Nr. 2 - 2015
Kurs i miljømedisin
Tromsø: 14.-18. September
Dykkemedisinsk poliklinikk
Fra 01.01.2015 er det etablert dykkemedisinsk poliklinikk ved Arbeids- og
miljømedisinsk avdeling. Yrkesdykkere må tilfredsstille visse helsekrav for å
inneha sine sertifikater, og må i den anledning til årlig helseundersøkelse
hos godkjent dykkelege. Undersøkelsen er omfattende, og inneholder blant
annet syns- og hørselstest, lungefunksjonsmåling og EKG. Vi har to
dykkeleger ved poliklinikken, som primært tar i mot dykkere på fredager.
Dykkerne tar selv kontakt for timebestilling via telefon (77 62 73 60) eller
email:[email protected] eller [email protected]
Forskning på bruk av verneutstyr i smelteverksindustrien
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA) er en partner i et nytt
forskningsråds- og industrifinansiert prosjekt sammen med SINTEF, statens
arbeidsmiljøinstitutt, NTNU og arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs
hospital. Studien dreier seg om eksponering hos de ansatte for de minste
støvpartiklene i smelteverksindustrien, nanopartiklene. Målet for prosjektet
er å studere dannelsen av disse, eksponeringsforebyggende tiltak på flere
nivåer samt mulige molekylære mekanismer knyttet til partiklenes
skadepotensial for luftveiene. AMAs arbeid i dette prosjektet skal handle
om optimalisering av bruk av egnet verneutstyr for de ansatte i denne
industrien. Prosjektet har oppstart i Juni 2015 og skal foregå over 4 år.
Avslutning av “MineHealth” prosjektet
MineHealth-prosjektet har pågått over tre år (2012-2014), og har vært et
samarbeid mellom kompetansemiljøer i Norge, Sverige, Finland og Russland.
Gruveindustrien er en av de mest risikofylte industriene i verden, og det å
jobbe i gruver er fortsatt assosiert med en økt risiko for redusert helse.
Hovedmålet med prosjektet har vært å fremme opprettholdelse av ”wellbeing”, helse og arbeidsevne blant arbeidstakere i gruveindustrien. Dette
prosjektet har fokusert på arbeid i kalde omgivelser, eksponering for
vibrasjoner, fysiske belastninger og luftbåren eksponering.
Sluttrapporten til prosjektet ligger på minehealth.eu/, hvor også andre
dokumenter og en del resultater fra prosjektet er tilgjengelig. Det er laget
en internettside med informasjon om arbeid i gruver minehealth.fi/ og et
informasjonshefte basert på denne nettsiden, minehealth.eu/wpcontent/uploads/2014/12/3.-MineHealth-Guidebook.pdf
Kurset er primært for leger i
spesialisering, men også for
andre som har interesse og
nytte av et slikt kurs, for
eksempel ansatte i miljørettet
helsevern eller
kommunehelsetjenesten.
Påmeldingsfrist 7. Juni.
Se http://legeforeningen.no for
mer informasjon
__________________________
Statens arbeidsmiljøinstitutt
(STAMI):
Grunnkurs for BHT høsten 2015
Oslo: 24. August – 04. Desember
(samlingsbasert)
Kurset er forbeholdt ansatte i
BHT. Gjennom undervisning og
gruppearbeid skal deltakerne få
økt kompetanse om
arbeidsmiljø. Grunnkurset har
veiledning av et
arbeidsmiljørettet
bedriftsprosjekt for å sette
deltakerne i stand til å øke
egenaktivitet og medvirkning i
HMS-arbeidet lokalt.
Prosjektarbeidet knyttes opp
mot ordinært arbeid i egen BHT.
Påmeldingsfrist var 18. Mai
Videreutdanningsprogrammet
for bedriftshelsetjenesten (VUP)
høsten 2015
Hovedsakelig Oslo:
15. September 2015 –
12. Mai 2016 (samlingsbasert)
Kurset er rettet mot erfarne deltakere
innen BHT/HMS som har Grunnkurs
for BHT eller tilsvarende skolering
innen BHT/HMS. Målet er å gi økt
kunnskap om arbeidshelse,
systematisk HMS arbeid, lovverk,
helsekommunikasjon, mestring av
roller, ledelse, samarbeid og
teambygging.
Påmeldingsfrist 01. Juni
Se www.stami.no for
mer informasjon
____________________________
Vellykket gjennomføring av Kursdagene 2015
I mars gjennomførte avdelingen sine årlige kursdager med temadagene:
”Støy”, ”Gravide arbeidstakere” og ”Bedriftslegerollen”. Det var over 70
deltakere i Tromsø og nærmere 60 i Bodø, og tilbakemeldingene var gode.
Planleggingen for Kursdagene 2016 startes nokså snart. Dersom noen har
forslag eller ønsker angående tema, send email til [email protected]
Har du behov for kurs eller opplæring?
På vår hjemmeside www.unn.no/ama under ”Kurs og undervisning” finnes en
liste med forslag til tema på kurs som vi kan holde for bedriftshelsetjenester
og andre. Har du behov for forelesere til ditt spesielle kurs, tar vi imot
henvendelse om dette og stiller med forelesere, dersom vi har den riktige
kompetansen og ledig kapasitet.
Vi holder kurs over hele Helseregion Nord. Vi ønsker ikke å konkurrere om
kurs i et marked hvor det finnes ledig kapasitet og kompetanse hos andre
bedriftshelsetjenester i nærområdet der kurset skal holdes.
Hovedprinsippet er at AMA ikke tar betalt for generell veiledning/opplæring,
mens vi tar betalt for oppdrag. Betalte oppdrag kan for eksempel være
undervisning på kurs. Ta gjerne kontakt under [email protected] om tema og
prisoverslag.
To nye PhD ved avdelingen
To av våre leger i spesialisering, Morten
Skandfer og Anje C.Höper avla doktorgraden
ved UiT, Norges arktiske Universitet, i 2014.
Ved universitetets årsfest 26.03.2015 fikk
begge tildelt diplomet sitt (se bilde). Morten
forsket på gruvearbeidernes helse i NordRussland og så blant annet på eksponering for
helkroppsvibrasjon og kaldt arbeidsmiljø, samt
Morten Skandfer og Anje C. Höper
dens sammenheng med korsryggsmerter.
Foto: Nils Thomas Songstad
Anje drev med basalforskning på fedme og
marine oljer. Hun så spesielt på effekten av Calanusolje (olje fra raudåte, en
liten hoppekreps fra havet) på overvektige gnagere.
Nye leger i staben
Spesialist i arbeids- og miljømedisin, Steffen Roth, har begynt å jobbe hos oss
i 20 % stilling som overlege innen miljømedisin. I tillegg har vi fått tre nye
leger i spesialisering i vikariatstillinger, både full- og deltid: Børge Hart, Per
Thomas Hultstedt og Maya Gadgil. Utdanning av spesialister i arbeidsmedisin
er en av avdelingens hovedoppgaver og vi ønsker alle velkommen og gleder
oss til et hyggelig samarbeid.
Prøveforelesning og disputas i august
18. og 19. august vil doktorgradsstipendiat Sampada Bhagwat fra vår avdeling
holde henholdsvis prøveforelesning og disputas for sin doktorgrad. Hennes
forskning omhandler enzymer fra fisk og skalldyr som man kan bli eksponert
for i arbeidsmiljøer i fiske- og skalldyrindustri. Sampada studerte hvordan
slike enzymer kan gi betennelsesreaksjoner i modeller av hud- og
luftveisceller. Veileder har vært forsker Berit Bang fra Arbeids- og
Miljømedisinsk Avdeling. I tillegg har postdoc. Anett Kristin Larsen fra
Veterinærhøyskolen og prof. Ole Morten Seternes fra Institutt for Farmasi
deltatt i veiledningsgruppen.
Kurs, konferanser
og møter
Norsk yrkeshygienisk
forening (NYF)
Kurshelg og Årskonferanse
Trondheim:
31. Oktober - 04. November
Se www.nyf.no for
mer informasjon
__________________________
Nordiska Institutionen för
Vidareutbildning inom
Arbetsmiljöområdet (NIVA)
Environmental intolerances –
emerging threat to work ability
København: 23.-25. September
Kurset tar for seg helseplager
tilskrevet miljøfaktorer,
inkludert multippel kjemisk
overfølsomhet, bygg-relaterte
symptomer og
elektromagnetiske felt. Nye data
skal bli presentert og diskutert
av Europas ledende eksperter.
Påmeldingsfrist 17. Juni
Occupational health and safety
in Northern open pit mines
Oulu, Finland: 11.-12. November
Kurset samler den nyeste
forskningsbaserte
informasjonen om åpne gruver i
Nord. Kurset vil ha teoretisk og
praktisk nytteverdi for de som
jobber med helse, miljø og
sikkerhet i gruvene. Vår avdeling
bidrar med to foredragsholdere.
Påmeldingsfrist 1. Oktober
Se www.niva.org for
mer informasjon
_________________________
Ansvarlig redaksjon:
Marit Nøst Hegseth,
PhD / Yrkesyygieniker
Anje Christina Höper, Lege i
spesialisering / PhD
Jan Vilis Haanes, avdelingsleder
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling,
UNN HF, Tlf. 77 62 73 60
Besøksadresse:
Fløy D1, plan 1
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
_________________________
GODT ARBEID ER
GOD HELSE
__________________________