Synopsis: ORG 20001 Leadership in Action – Avsluttende

Comments

Transcription

Synopsis: ORG 20001 Leadership in Action – Avsluttende
Synopsis:
ORG 20001
Leadership in Action – Avsluttende
bachelorprogram i ledelse
Utleveringsdato:
07.09.2015
kl.
09:00
Totalt antall sider:
3
Innleveringsdato:
18.01.2016
kl.
12:00
Antall vedlegg:
0
Teller 40 % av ORG 2000
Ansvarlig institutt:
Innovasjon og økonomisk organisering
Gjelder studenter ved campus Stavanger og Nettstudier.
FORMELLE KRAV – LES DETTE NØYE
Oppgaven skal løses individuelt. Samarbeid mellom flere personer om utarbeidelse av besvarelsen blir betraktet
som fusk eller forsøk på fusk og rammes av Forskrift om opptak, studier og eksamen for Handelshøyskolen BI,
som det forutsettes at studentene er kjent med.
Besvarelsen skal være på 3-5 sider, eksklusiv eventuelle vedlegg. Den skal innleveres forsvarlig stiftet eller
innbundet i tre (3) eksemplarer. Unngå plastlommer, plastmapper, permer og lignende.
Forsiden skal inneholde:
 ID-nummer (7 siffer – plasseres i øverste høyre hjørne). Studentenes navn skal ikke stå på forsiden av
besvarelsen.
 Eksamenskode (5 siffer), kursnavn og eventuelt tittel på oppgaven
 Ut- og innleveringsdato
 Eksamenssted
 Merkes eventuelt konfidensiell
Retningslinjer for layout:
 A4-format, med 5 cm venstremarg og 2 cm høyre-, topp- og bunnmarg
 Skrifttype Times New Roman og linjeavstand 1½ i 12 pkt skrift (300-350 ord pr side)
 Sidene skal nummereres
 Det skal utarbeides en innholdsfortegnelse og et sammendrag først i besvarelsen og en litteraturliste
bakerst i besvarelsen. Disse sidene kommer i tillegg til selve eksamensbesvarelsen. En utførlig
forklaring om sitering og referanseteknikk, finner du på bibliotekets hjemmeside:
www.bi.no/biblioteket/referanseteknikk.
Innlevering:
Besvarelsen skal leveres innen fastsatt dato og klokkeslett ved studentens eksamenssted.
Unntatt fra dette er studenter ved studiestedene BI Nettstudier, BI Bank og finans og BI Forsikring, som kan
sende besvarelsen til sitt eksamenssted. Den samme muligheten har studenter som følger Bachelor of
Management-programmer, Master of Management-programmer eller bedriftsinterne kurs.
Besvarelsen sendes som ”Ekspress – Over natten kontant”. Minimumskrav til format på pakken er 23x13x1 cm.
Fra utlandet skal DHL, TNT e.l. benyttes. Forsendelsen må være registrert innlevert hos distributør innen fristen
for innlevering av eksamensbesvarelsen.
For nøyaktig postadresse til eksamensstedet, se www.bi.no.
Postadresse for eksamensstedene BI Oslo, BI Bank og Finans, BI Nettstudier og BI Forsikring er:
Handelshøyskolen BI i Oslo, Eksamenskontoret, 0442 Oslo.
NB! Innleveringsfristen er ufravikelig. For sent innleverte besvarelser blir ikke sensurert.
Husk å levere egenerklæring.
Lykke til!
Side 1 av 3
Synopsisoppgave:
Deltakerne skal skrive en individuell synopsisoppgave som er et relativt kort, utforskende teoriog refleksjonsnotat rundt en egen valgt problemstilling, belyst med utvalgte
teoriperspektiver/litteratur og egne faglige refleksjoner. Målet med ”synopsis” er med andre ord
å gi seg selv og andre et godt reflekterende og kunnskapsbasert innblikk i hvordan et eget valgt
tema kan belyses på interessevekkende, sammenfattede måter ut fra eksisterende og evt. ny
kunnskap og litteratur. Problemstilling velges med forankring i kursets fokus på ledelse i aksjon i
komplekse prosesser (inkl. samspill i relasjoner, fornyelse, organisering og læring av kunnskap
og aktiviteter mv). Den valgte problemstillingen skal belyses og drøftes på en reflekterende
selvstendig måte ut fra studentens utvalg av egnet litteratur og/eller drøftes i godt begrunnet
konfrontasjon med kunnskapsstatus og eksisterende faglitteratur. I avslutningen er det fint å
reflektere over: Hvilken betydning kan arbeidet og innsiktene ha for utvikling og anvendelse av
fremtidig ledelse, inklusive ditt eget bidrag til ledelse og fornyelsesvirksomhet?
Besvarelsen skal være basert på individuelt valgt, relevant litteratur (min. ca. 800 s.) som
deltakeren har satt sammen i forhold til valgte problemstillinger i samråd med og godkjent av
programansvarlige. (Merk at hoveddel av litteraturforankringen må være fra eget valgt pensum,
men obligatorisk fellespensum skal selvsagt også refereres til der det er relevant.) Det forutsettes
at alt individuelt valgt lærestoff, samt relevant obligatorisk pensum, refereres til i selve teksten,
og i en fullstendig referanseliste som vedlegges (se BIs regler for referanseføring).
Synopsisoppgaven skal innleveres i forkant av og bringes med til muntlig eksamen (uten påførte
påtegninger/tilleggskommentarer. Annen litteratur er heller ikke tillatt å slå opp i under muntlig
eksamen).
Dette individuelle arbeidet er en forutsetning og et grunnlag for muntlig synopsiseksamen.
Kandidaten kan også i denne muntlige eksamen bli invitert til en samtale om emner fra
obligatorisk pensum. Ved muntlig eksaminasjon er det kun tillatt å bringe med det individuelle
skriftlige arbeidet som er grunnlag for muntlig eksamen.
Evaluering. Kriterier i den samlede vurderingen er: 1) Presentert evne til å finne fruktbare og
relevante synsvinkler og fremlegge kunnskap i forhold til formulering av en avgrenset
problemstilling eller fokusert emne. 2) Presentert evne til å drøfte og sammenfatte via et
perspektivrikt, aktivt reflekterende og selvstendig, gjerne kreativt, forhold til kunnskap, kilder,
og den valgte problemstilling. 3) Presentert kompetanse og modenhet til å nærme seg det å
kunne samhandle på konstruktive og etiske måter i forhold til ledelses- og
organiseringsdilemmaer og fokuserte utfordringer. Synopsiseksamen skal med andre ord få frem
det kunnskapsbaserte, erkjennende og gjerne nyskapende/nytenkende.
Ved vurdering av oppgaven legges det også vekt på at kandidatens samlede besvarelse:
 Gir et nyansert, introduserende bilde av valgt problemstilling og utfordringer i ledelse og
organisering i faktiske utviklingsprosesser. Viser reflektert holdning og evner å stille spørsmål
rundt ledelse, organisasjon og utvikling.
 Utnytter relevant lærestoff på en selvstendig og reflektert måte. Kjenner til å utvikle
kunnskap, kreativitet og designtenkning, og integritet i handling.
Side 2 av 3
 Viser forståelse og bevissthet om kompetent ledelse.
 Er utviklet gjennom egen kreativitet. Oppgaver med elementer av nyskaping i seg – inkludert
arbeid for å bidra til nyskaping innen ledelse og organisering – vil kunne score høyere.
 Er skrevet på en måte som gir interesse og verdi for å mestre bedre de kritiske problem og
kompetanseprosesser i god ledelse. Viser forståelse for eget og andres bidrag til ledelse.
 Har en ryddig disposisjon og presentasjon, samt god språkføring.
Side 3 av 3