Dagsorden her

Comments

Transcription

Dagsorden her
DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2. april 2016 kl 13.30 - 17.
@Lnsnatur.dk hvis du deltager.
Bestyrelsen vil være taknemmelig for, at de medlemmer, der ikke kan møde op d. 2. april i
Osted, i stedet for afgiver deres brevstemme til de forskellige punkter. Hvis den sendes per
post til Møllegården, skal den være fremme inden generalforsamlingen.
Stemmeret og valgbarhed forudsætter, at kont
en uge før.
Henrik Isager, speciallæge, dr.med., forfatter, suppleant i LNS indleder med et foredrag på
”I
” Henrik vil kommentere
erkendelsesmæssige problemer, der indgår i den sundhedspolitiske problemstilling, og
sige lidt om hvordan han mener at nogle af problemerne kan gribes an.
DAGSORDEN
1.
, Annette Kurtzmann
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Henrik Krarup
Lindholm som dirigent
3.
4. Bestyrelsens beretning
5.
periode
6.
7. Fremlæggelse af budget for den kommende periode
8. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 2. marts.
Der er indkommet to forslag om vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer skal godkendes
på to generalforsamlinger, før de er gældende.
1. Forslag er at supplere vedtægternes formålsparagraf med et punkt 5:
”5 A
samt for at fastholde og udbygge et netværk blandt nøglepersoner, der kan tænkes at
deltage i foranstaltninger til fremme af sektorens interesser og mulig
”
2. Forslag er at ændre bestyrelsessammensætningen fra mindst 5 og højest 7 til:
”
9.
10.
st 7 medlemmer.”
(abonnent 150,
personligt medlem 200, organisation 600, fagligt medlem 600, terapeutgruppen 900).
S
u
: ”I
til u
u
u
(er)
”
. 5 og max. 7 medlemmer.
1
Ikke på valg:
Lillian Wong, (pt. best.medlem, udtræder af bestyrelsen, genopstiller som suppleant)
Mogens Ehrich, (pt. best.medlem)
Moorggan Gersdorff, (pt. best.medlem)
Vera H. Marcher (pt. best.medlem, udtræder af bestyrelsen, genopstiller som suppleant)
På valg:
Annette Kurtzmann, p.t. bestyrelsesformand (genopstiller)
Michael Brown pt. udtrådt af bestyrelsen, genopstiller
Der er plads til endnu tre i bestyrelsen. Kandidater skal tilmeldes senest en uge før
generalforsamlingen pr. mail til [email protected]
u
:
Vera Holbech Marcher (pt. bestyrelsesmedlem, nyopstiller som suppleant)
Lillian Wong (pt. bestyrelsesmedlem, nyopstiller som suppleant)
Astrid Wiig (genopstiller)
Ditte Lustrup (genopstiller)
Joseph I. Blytner
Kirsten Kragh (genopstiller)
Rita Pommer (genopstiller)
Steen Braase (genopstiller)
Poul Feilberg (genopstiller)
Heidie Graversen (genopstiller)
Henrik Isager (genopstiller)
Karin Siff Munck (genopstiller)
Lena Pultz (genopstiller)
John Boel (genopstiller)
Søren Refstrup (genopstiller)
Annie Thygesen Andersen (genopstiller)
12. Valg af 2 interne revisorer eller 1 ekstern revisor:
Finn Erik Rasmussen, reg. Revisor (ekstern revisor, genopstiller)
Ikke på valg: Casper Caspersen, NBH Valby (æresmedlem i LNS)
På valg: Kirsten Thagaard Jensen, Anni Klint (begge genopstiller)
14.Eventuelt og afslutning
0000000
2